Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: Zaměření výzvy: 3 Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) 1. Číslo výzvy (tag výzvy ) 2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy 3 je všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje. Specifické cíle jsou: Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. Zlepšit kvalitu bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizovat a humanizovat obytné čtvrti a veřejná prostranství, posílit soudržnost obyvatelstva. Aktivizovat růstový potenciál měst - revitalizovat brownfields a vybrané městské části a zajistit přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, volný čas). 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory Ekonomický rozvoj Infrastruktura pro vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost. Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech doplnění kulturní sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst a/nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 Sociální integrace Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání všech stupňů. Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel. Infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě. Tvorba systémů sociálních služeb ve vazbě na komunitní plánování (infrastruktura). Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. Infrastruktura služeb pro osoby se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace, budování měst bez bariér a vytváření podmínek pro mobilitu pro všechny. Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů. Přitažlivá města Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov). Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji). Rekonstrukce zanedbaných a/nebo nedostatečné využívaných veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích. Zvýšení kvality zón pro bydlení a veřejné služby, včetně modernizace objektů zdravotnických zařízení. Regenerace lokalit typu brownfields regenerace bude podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a volný čas, podpora zdravého způsobu života. Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst. Zlepšení přístupu občanů z deprivovaných a okrajových částí města ke službám. Dostupnost a mobilita Zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech; Budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení, podnikání, kulturu, volný čas), budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy. Budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech, investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy. Budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride. Podpora využívání měkkých forem dopravy (cyklo, pěší); Zklidňování dopravy; řešení problematiky parkování. Správa věcí veřejných Smart governance města a regiony. Integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst. Účast občanů. Sítě a výměna zkušeností. Projekty předkládané v této výzvě (oblast podpory 3.1) mohou zahrnovat i další výše neuvedené aktivity, které jsou uvedené v prioritních osách 1 a 2 ROP MSK (za podmínek, vymezených v těchto prioritních osách). Aktivity projektů musí přispívat k naplnění cílů IPRM, v rámci kterého jsou projekty předkládány. 4. Oprávněný žadatel Projekty v této výzvě mohou předložit města Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava, a to na základě Řídícím orgánem ROP MS schváleného Integrovaného plánu rozvoje města

3 Příjemci projektů, realizovaných v rámci IPRM, jsou : obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel, realizující projekt v rámci IPRM, nestátní neziskové organizace, realizující projekt v rámci IPRM, Moravskoslezský kraj, realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené, realizující projekt v rámci IPRM, podniky, realizující projekt v rámci IPRM. Příjemci jiní než uvedená města musí doložit souhlas města s realizací projektu v rámci IPRM. V rámci této výzvy budou podpořeny nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní období se doloží vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. V případě, že podnikatelský subjekt podniká / NNO je založena kratší dobu než 2 roky, lze požadovanou historii (a tedy i finanční zdraví žadatele) prokázat prostřednictvím subjektu, anebo subjektů, který/kteří v žadateli uplatňuje/í rozhodující vliv, a to: subjekt anebo subjekty vlastní v žadateli většinu hlasovacích práv společníků nebo členů, nebo subjekt anebo subjekty mají právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu žadatele, nebo smlouva uzavřená mezi subjektem anebo subjekty a žadatelem nebo ustanovení v zakladatelské smlouvě či ve stanovách žadatele umožňuje subjektu anebo subjektům uplatňovat rozhodující vliv na žadatele, nebo subjekt anebo subjekty, které jsou akcionářem nebo společníkem žadatele, ovládá anebo ovládají většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům žadatele. V případě, že je požadovaná historie prokazována prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v žadateli uplatňuje/í rozhodující vliv, musí být rozhodující vliv zachován po celou dobu trvání projektu, pokud poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak. V případě, že žadatel prokazuje požadovanou historii prostřednictvím více než jednoho subjektu, musí požadované finanční zdraví splnit každý z těchto subjektů. Existenci rozhodujícího vlivu žadatel doloží vhodným způsobem v rámci povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví Žadatele předkládaného spolu se žádostí o dotaci (případně v rámci této přílohy uvede odkazy na údaje/doklady, které dokládá v rámci jiné přílohy k žádosti o dotaci a které existenci rozhodujícího vlivu dostatečně prokazují). 5. Finanční alokace pro výzvu: 0 Kč Náhradní projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace jednotlivých IPRM. O pořadí financování realizace náhradních projektů, které úspěšně projdou hodnocením v rámci jednotlivých IPRM, rozhodují řídící výbory příslušných IPRM. 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč 6.2 Maximální velikost dotace Bez omezení do vyčerpání schválené výše dotace na daný IPRM. 6.3 Forma podpory a struktura financování

4 A) Projekty nezakládající veřejnou podporu: Nevratná přímá pomoc (dotace). Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. B) Projekty zakládající veřejnou podporu: Pro projekty, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena do : Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne Celková dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter malého podniku bude dotace navýšena maximálně na 60 %, u středního podniku maximálně na 50 %. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 60 % celkových způsobilých výdajů (resp. 40 % v případě malých podniků a 50 % v případě středních podniků. Pro projekty zakládající veřejnou, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena od : Budou použity limity regionální veřejné podpory podle mapy regionální veřejné podpory platné od toho data, podle kterých je intenzita podpory stanovena na maximálně 25% 2. C) Podpora formou de-minimis: Ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis nebo ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 360/2012 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Maximální výše dotace z Rozpočtu regionální rady činí 85% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory je zároveň omezena maximální výší podpory v režimu de minimis 3. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. Pro projekty podpořené v režimu de-minimis, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena od , se bude podpora de-minimis řídit nařízením Komise č.1407/ První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu /závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech 1 Vsouladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %. 2 Pokyny ke státní veřejné podpoře na období /C201/01. 3 Podpora de minimis může být poskytnuta, a to v případě, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne částku EUR (dle nařízení 1998/2006) / EUR (dle nařízení č. 360/2012) (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let (u silniční dopravy je stanovena částka EUR). Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor. Poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o povaze podpory de minimis a vyžádat od něj úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních tří let získal

5 uvedených v této Smlouvě). V rámci této výzvy bude při žádosti o platbu umožněno využít modifikovaných plateb. Bližší informace k modifikovaným platbám jsou uvedeny v aktuálně platné dokumentaci pro žadatele a příjemce (tzn. v PPŽ, PPP, atd.). 8. Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko - území měst s více než 50 tis. obyvateli. Jedná se o následující města: Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava. U zónových IPRM musí být projekt realizován v zóně vymezené v IPRM. U tematických IPRM musí být projekt realizován na území města, resp. s převažujícím dopadem na území města. 9. Doba trvání projektů/nejpozději možné datum ukončení projektů Zahájení projektu roku předcházejícího datu podání žádosti o dotaci na projekt. Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Datum ukončení projektu Do Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu projektů: Ukončení příjmu dílčích projektů v rámci schválených IPRM: tomto termínu nebudou žádosti v rámci této výzvy přijímány , 12:00 h, Po Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: průběžně, zpravidla do 12 týdnů od předložení projektů Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat sekretariát odboru implementace programu (Zuzana Fabiánová, ), se kterou si domluví termín (datum a hodinu) této kontroly a která mu určí pracovníka odboru implementace programu pro příjem projektu a provedení kontroly formálních náležitostí. 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava-Moravská Ostrava 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Kritéria: Splnění formálních náležitostí 4, splnění kritérií přijatelnosti 5, hodnotící kritéria 6 splnění eliminačních kriterií a dosažení celkového hodnocení 50 bodů a více. Vedle obecných kritérií přijatelnosti uvedených v Příručce pro žadatele musí projekt splňovat také následující kritéria přijatelnosti: 4 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele. 5 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci Nástroje). 6 Bodová hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 3a a 3b Výzvy

6 Projekt je zařazen do některého z opatření a aktivity IPRM. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušného IPRM. 13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů: Způsobilé výdaje jsou popsány v následujícím textu a v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. V tomto metodickém pokynu jsou také popsány způsobilé výdaje relevantní pro aktivity křížového financování. U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena rovněž podmínkami konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro tuto oblast podpory uplatňován Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Od roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci od ) Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů v režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko (Regionální radou) rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap Příručky pro žadatele). 14. Náležitosti žádosti Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, které žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), povinné 7 a nepovinné přílohy (2 paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls); o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele zpracovaný v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví (ve formátu.xls); o posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní viz platné znění Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy), o položkový stavební roz (ve formátu.orf, případně.xls). Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele. Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Vytištěný štítek žadatel odevzdá se žádostí (není nutno připevnit na obálku). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR na IPRM Průběžně, zpravidla do 12 týdnů od schválení projektu VRR. 7 Povinné přílohy jsou uvedeny v této výzvě a v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění

7 16. Další informace U této kontinuální výzvy se na předkládané projekty vztahuje dokumentace pro žadatele a příjemce aktuálně platná v době podání žádosti. Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny na internetové adrese: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor marketingu a posílení absorpce. V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku V případě osobní konzultace Vašeho projektu se zaregistrujte na v profilu 1 Připravuji projekt do Regionálního operačního programu - rezervace konzultací. Po vyplnění údajů vám budou automaticky nabídnuty volné termíny konzultací příslušného projektového manažera. Pro rezervování termínu konzultace je nutné být na webu Regionální rady zaregistrován, resp. přihlášen. Seznam příloh výzvy: Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu Příloha 2 - Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Příloha 3a - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými náklady na projekt do 10 mil. Kč včetně Příloha 3b - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými náklady na projekt nad 10 mil. Kč

8 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu A. INDIKÁTORY Hlavní monitorovací indikátory Výstupy Název Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - Počet vybraných měst Výsledky Délka nových silnic II a III třídy km Délka rekonstruovaných silnic II a III třídy km Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Počet Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem užitná plocha v Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj užitná plocha v vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS užitná plocha v (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby užitná plocha v a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání užitná plocha v ha ha užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany Počet zdraví a majetku Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením Počet Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet Počet nově vybudovaných lůžek celkem Počet Počet zrekonstruovaných lůžek celkem Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km Délka nově vybudovaných cyklostezek km Délka rekonstruovaných cyklostezek km Počet zapojených partnerů Počet Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst Počet podniků/organizací služeb založených a udržených v revitalizované části města Počet Počet Počet

9 B. Definice/výklad indikátorů Délka nových silnic II. a III. třídy km Délka nových dopravních komunikací II. a III. třídy v km Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. a III. Třídy v km Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (tramvaje, vlaky, trolejbusy a autobusy). Ekologické vozidlo je vozidlo splňující vyšší než zákonem stanovené emisní normy (EURO V nebo pohon na alternativní paliva). Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, která v rámci projektu obdrží certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky nebo dle kritérií Doporučeného standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny). Počet užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/ regenerován a bude sloužit pro uvedený druh aktivit ve městech nad obyvatel včetně. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení v objektu). Při rekonstrukci části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). Součtový indikátor dílčích indikátorů až Při vyplňování elektronické žádosti Benefit 7 vyplní žadatel dle charakteru aktivit projektu pouze relevantní dílčí indikátory a součtový indikátor žadatelé nevyplňují. Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj vzdělávání (školy a školská zařízení) Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče Totéž jako pro objekty určené pro zájmové a volnočasové aktivity

10 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech 8 ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu, Indikátor zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu. V případě revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) se jejich plocha započítává do indikátoru i do indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech 9 ha Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields), do hodnoty se nezapočítává plocha zastavěného území v daném areálu s výjimkou zastavěné plochy odstraněných objektů. V případě kvantifikace tohoto indikátoru se jeho hodnota rovněž načte do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením užitná plocha v užitná plocha v Počet užitné plochy nově vybudovaných objektů, nebo nově vybudované části stávajících objektů (nástavby, přístavby) pro zájmové a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Totéž jako pro objekty sociálních služeb a zdravotní péče Totéž jako pro objekty škol a školských zařízení Totéž jako pro objekty služeb občanského vybavení a služeb (OVS) Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví obyvatelstva. Počet objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo revitalizace Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek Počet lůžek umístěných v nově vybudovaných či zrekonstruovaných prostorách s cílem zvýšení kapacity a/nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích 8 Zahrnuje jak revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce, tak plochy brownfields uvedené v indikátoru Plocha regenerovaných brownfields z plochy uvedené v indikátoru

11 celkem zařízeních. Nově vybudovanými či zrekonstruovanými prostory se rozumí ubytovací jednotky 10 (pokoje, chatky, apod.), jejichž výstavbou (přístavbou, nástavbou) či rekonstrukcí (přestavbou, modernizací) vznikly prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení Počet nově vybudovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Tento indikátor je součtem indikátorů Počet nově vybudovaných lůžek celkem a Počet zrekonstruovaných lůžek celkem. Počet lůžek, která byla nově zřízena s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka. Počet lůžek, která byla zrekonstruována s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Žadatel v žádosti prokáže, jakým způsobem zrekonstruuje lůžko dle požadavků ŘO. Pro tento popis použije parametry Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky a prokáže trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu stavu. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka. Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců následujících po datu ukončení projektu a přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena fyzická realizace projektu. Totéž jako pro ženy 10 Ubytovací jednotka je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně-technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účely užívání určeny

12 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km Počet km komunikace na území obce, která slouží k provozu motorových vozidel tj. místní komunikace I.-III. třídy, včetně mostů, propustků a zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; do indikátoru se nezapočítává délka pěší zóny, chodníku, stavebně oddělené cyklostezky a veřejná parkoviště Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek km Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. km Počet kilometrů rekonstruovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena Počet zapojených partnerů Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst Počet podniků/organizací služeb založených a udržených v revitalizované části města ha Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci projektu Území, na němž došlo k založení nebo rekonstrukci ploch veřejné zeleně. Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových objektů (včetně technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam kulturních památek ČR. Počet subjektů - neziskových organizací a občanských sdružení, které získaly podporu v rámci projektů na rozvoj měst. Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území v obcích nad obyvatel včetně

13 C Definice pojmů Objekt - budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, par. 3, odst. a 11 ) - podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce zasahují minimálně 2 m pod úroveň terénu). Území - stavby, terénní úpravy a zařízení nesplňující definici budovy jako jsou například: o terénní úpravy o stavby zařízení staveniště o přípojky, o stavby opěrných zdí, oplocení o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu o výrobky, které plní funkci stavby, o cirkusové stany, nafukovací haly o antény, včetně jejich nosných konstrukcí o pozemní komunikace o otevřená hřiště o vodní díla - drobné budovy vymezené v 103, odst. a) stavebního zákona 12 Plocha objektu Plocha území Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného provedení stavby Výměra všech ploch v hektarech - do hodnoty indikátoru se započte plocha území, na němž jsou prováděny stavební práce, případně jiné úpravy vyplývající z charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující definici objektu) a půdorysná plocha pod pořízeným vybavením, pokud již není započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách. Regenerovaný / revitalizovaný objekt Regenerované / revitalizované území Nově vybudovaný objekt Objekt, ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem změny využití nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Území, na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, ozelenění, drobné stavby s cílem změny nebo zlepšení jeho funkce. Nový objekt nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje), kterými vznikne nová užitná plocha. 11 budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 a do 5 m výšky; 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 zastavěné plochy a do 5 m výšky; 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 zastavěné plochy a do 4 m výšky; Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží

14 D Zařazení výdajů a vyčíslení indikátorů při regeneraci/výstavbě střech a opláštění objektu Střecha Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Přístavby / nástavby Výdaje na zastřešení přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového objektu (tj. přístavby / nástavby). Zastřešením přístavby / nástavby se rozumí i případy, kdy střecha přístavby / nástavby přesahuje nad plochu stávajícího objektu. Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha přístavby / nástavby. Regenerovaný objekt Výdaje na rekonstrukci střechy se započítají do výdajů regenerovaného objektu. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha podlaží bezprostředně pod střechou. Opláštění (tj. regenerace fasády a/nebo otvorových výplní objektu) Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Přístavby / nástavby Výdaje na opláštění přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového objektu (tj. přístavby / nástavby). Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha přístavby / nástavby. Regenerovaný objekt Výdaje na opláštění se započítají do výdajů regenerovaného objektu. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha opláštěných podlaží, při regeneraci opláštění jen v části objektu pak poměrná část užitné plochy. Kombinace přístavby / nástavby a regenerace objektu Do výdajů nového / regenerovaného objektu se výdaje na opláštění rozdělí podle výkazu výměr. Pokud nelze, pak se rozdělí poměrově podle užitných ploch opláštěné přístavby / nástavby a regenerovaného objektu. Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha opláštěné přístavby / nástavby. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha opláštěného regenerovaného objektu. Poznámka: Platí, že užitná plocha je do indikátorů na plochu objektů započítána pouze jednou, nikoliv opakovaně. Např. regeneruje-li se fasáda celého objektu (v důsledku čehož se do indikátoru započte celková užitná plocha všech opláštěných podlaží) a zároveň jedno podlaží v objektu, pak je užitná plocha tohoto podlaží již obsažena v celkové užitné ploše opláštěných podlaží a nelze ji tedy započíst znovu. Pokud nevzniká nová užitná plocha, jedná se vždy o regenerovaný objekt

15 Příloha 2 Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Dle následujícího textu a přílohy č. 1 Příručky pro žadatele musí žadatel pro oblast podpory 3.1 předložit následující povinné přílohy (bližší popis příloh viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele): Přílohy předkládané spolu s žádostí 1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele 3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu.xls) 4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 5. Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení, jinému rozhodnutí či oznámení dle stavebního zákona 6. Žádost o stavební povolení, příp. jiný doklad o zahájení procesu povolení stavby dle stavebního zákona 7. Položkový stavební roz tabulkový výstup ze standardních programů ustavebních projektů. 8. Doklad o partnerství 9. Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu (příloha č. 3 PPŽ) 10. Potvrzení / Souhlas řídící struktury IPRM 11. Kompetence k poskytování sociálních služeb 12. Potvrzení/čestné prohlášení o registraci sociální služby 13. Povolení/čestné prohlášení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 14. Soulad s výstupy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji nebo obci (komunitní plán) nebo soulad s jiným strategickým materiálem rozvoje kraje nebo obce 15. Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení / Certifikát 16. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo střední podnik 17. Čestné prohlášení o splnění jednotného značení OTIC (oficiální turistická informační centra) dle kritérií CzechTourism 18. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 19. Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení 20. Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace (příloha č. 7 PPŽ) 21. Doklad o památkové ochraně předmětu projektu Přílohu č. 19 Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení dokládá žadatel v případě, že jeho projekt zahrnuje aktivity z oblasti infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení. Doložení přílohy č. 21 Doklad o památkové ochraně předmětu projektu je podmínkou pro bodové zvýhodnění za umístění předmětu projektu v památkové zóně/rezervaci resp. za památkově chráněný objekt dle relevantních částí kritéria 2.1 hodnotících tabulek

16 Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy 13 : 1. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a jiné doklady dle stavebního řádu 2. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 3. Smlouva o vedení účtu 4. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 5. Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti (příloha č. 4 PPŽ) 6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické zátěže 7. Harmonogram plateb (příloha PPŽ) Přílohu č. 6 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické zátěže dokládá žadatel v případě, že jeho projekt zahrnuje aktivity realizované na území brownfields, na němž se nachází stará ekologická zátěž. Pokud žadatel hodlá předmět projektu pronajmout/přenechat k provozování jiné osobě, musí tuto skutečnost uvést a popsat již v žádosti o dotaci. Podmínky pro případ pronájmu výstupu projektu/jeho části, resp. pro případ, kdy bude výstup projektu provozovat osoba jiná než žadatel, jsou uvedeny v popisu povinné přílohy č. 2 Doklad o prokázání vlastnických vztahů (v příloze č. 1 PPŽ) DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící orgán ROP MS žadateli důrazně doporučuje smluvně upravit ve smluvním vztahu s nájemcem/provozovatelem (smlouva nájemní, případně jiná, případně jejich dodatek) všechny povinnosti, které pro žadatele plynou ze Smlouvy o poskytnutí dotace a jejichž naplnění může souviset s činností nájemce/provozovatele (např. spolupráce/součinnost nájemce/provozovatele při kontrolách ze strany ROP MS i jiných orgánů; zachování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta zejména ve vztahu k povinné době udržitelnosti projektu, naplňování monitorovacích indikátorů či kritérií horizontálních témat, doložení příslušných oprávnění k provozování výstupů projektu apod.) 13 Dle kap Příručky pro žadatele je lhůta pro doložení těchto příloh 20 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu projektů vybraných k podpisu Smlouvy na informační tabuli ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více