Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: Zaměření výzvy: 3 Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) 1. Číslo výzvy (tag výzvy ) 2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy 3 je všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje. Specifické cíle jsou: Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. Zlepšit kvalitu bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizovat a humanizovat obytné čtvrti a veřejná prostranství, posílit soudržnost obyvatelstva. Aktivizovat růstový potenciál měst - revitalizovat brownfields a vybrané městské části a zajistit přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, volný čas). 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory Ekonomický rozvoj Infrastruktura pro vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost. Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech doplnění kulturní sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst a/nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 Sociální integrace Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání všech stupňů. Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel. Infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě. Tvorba systémů sociálních služeb ve vazbě na komunitní plánování (infrastruktura). Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. Infrastruktura služeb pro osoby se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace, budování měst bez bariér a vytváření podmínek pro mobilitu pro všechny. Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů. Přitažlivá města Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov). Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji). Rekonstrukce zanedbaných a/nebo nedostatečné využívaných veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích. Zvýšení kvality zón pro bydlení a veřejné služby, včetně modernizace objektů zdravotnických zařízení. Regenerace lokalit typu brownfields regenerace bude podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a volný čas, podpora zdravého způsobu života. Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst. Zlepšení přístupu občanů z deprivovaných a okrajových částí města ke službám. Dostupnost a mobilita Zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech; Budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení, podnikání, kulturu, volný čas), budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy. Budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech, investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy. Budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride. Podpora využívání měkkých forem dopravy (cyklo, pěší); Zklidňování dopravy; řešení problematiky parkování. Správa věcí veřejných Smart governance města a regiony. Integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst. Účast občanů. Sítě a výměna zkušeností. Projekty předkládané v této výzvě (oblast podpory 3.1) mohou zahrnovat i další výše neuvedené aktivity, které jsou uvedené v prioritních osách 1 a 2 ROP MSK (za podmínek, vymezených v těchto prioritních osách). Aktivity projektů musí přispívat k naplnění cílů IPRM, v rámci kterého jsou projekty předkládány. 4. Oprávněný žadatel Projekty v této výzvě mohou předložit města Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava, a to na základě Řídícím orgánem ROP MS schváleného Integrovaného plánu rozvoje města

3 Příjemci projektů, realizovaných v rámci IPRM, jsou : obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel, realizující projekt v rámci IPRM, nestátní neziskové organizace, realizující projekt v rámci IPRM, Moravskoslezský kraj, realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené, realizující projekt v rámci IPRM, podniky, realizující projekt v rámci IPRM. Příjemci jiní než uvedená města musí doložit souhlas města s realizací projektu v rámci IPRM. V rámci této výzvy budou podpořeny nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní období se doloží vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. V případě, že podnikatelský subjekt podniká / NNO je založena kratší dobu než 2 roky, lze požadovanou historii (a tedy i finanční zdraví žadatele) prokázat prostřednictvím subjektu, anebo subjektů, který/kteří v žadateli uplatňuje/í rozhodující vliv, a to: subjekt anebo subjekty vlastní v žadateli většinu hlasovacích práv společníků nebo členů, nebo subjekt anebo subjekty mají právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu žadatele, nebo smlouva uzavřená mezi subjektem anebo subjekty a žadatelem nebo ustanovení v zakladatelské smlouvě či ve stanovách žadatele umožňuje subjektu anebo subjektům uplatňovat rozhodující vliv na žadatele, nebo subjekt anebo subjekty, které jsou akcionářem nebo společníkem žadatele, ovládá anebo ovládají většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům žadatele. V případě, že je požadovaná historie prokazována prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v žadateli uplatňuje/í rozhodující vliv, musí být rozhodující vliv zachován po celou dobu trvání projektu, pokud poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak. V případě, že žadatel prokazuje požadovanou historii prostřednictvím více než jednoho subjektu, musí požadované finanční zdraví splnit každý z těchto subjektů. Existenci rozhodujícího vlivu žadatel doloží vhodným způsobem v rámci povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví Žadatele předkládaného spolu se žádostí o dotaci (případně v rámci této přílohy uvede odkazy na údaje/doklady, které dokládá v rámci jiné přílohy k žádosti o dotaci a které existenci rozhodujícího vlivu dostatečně prokazují). 5. Finanční alokace pro výzvu: 0 Kč Náhradní projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace jednotlivých IPRM. O pořadí financování realizace náhradních projektů, které úspěšně projdou hodnocením v rámci jednotlivých IPRM, rozhodují řídící výbory příslušných IPRM. 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů 2 mil. Kč 6.2 Maximální velikost dotace Bez omezení do vyčerpání schválené výše dotace na daný IPRM. 6.3 Forma podpory a struktura financování

4 A) Projekty nezakládající veřejnou podporu: Nevratná přímá pomoc (dotace). Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. B) Projekty zakládající veřejnou podporu: Pro projekty, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena do : Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne Celková dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter malého podniku bude dotace navýšena maximálně na 60 %, u středního podniku maximálně na 50 %. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 60 % celkových způsobilých výdajů (resp. 40 % v případě malých podniků a 50 % v případě středních podniků. Pro projekty zakládající veřejnou, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena od : Budou použity limity regionální veřejné podpory podle mapy regionální veřejné podpory platné od toho data, podle kterých je intenzita podpory stanovena na maximálně 25% 2. C) Podpora formou de-minimis: Ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis nebo ve smyslu nařízení Komise /ES/ č. 360/2012 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Maximální výše dotace z Rozpočtu regionální rady činí 85% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory je zároveň omezena maximální výší podpory v režimu de minimis 3. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. Pro projekty podpořené v režimu de-minimis, u kterých bude smlouva o poskytnutí dotace uzavřena od , se bude podpora de-minimis řídit nařízením Komise č.1407/ První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu /závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech 1 Vsouladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %. 2 Pokyny ke státní veřejné podpoře na období /C201/01. 3 Podpora de minimis může být poskytnuta, a to v případě, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne částku EUR (dle nařízení 1998/2006) / EUR (dle nařízení č. 360/2012) (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let (u silniční dopravy je stanovena částka EUR). Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor. Poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o povaze podpory de minimis a vyžádat od něj úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních tří let získal

5 uvedených v této Smlouvě). V rámci této výzvy bude při žádosti o platbu umožněno využít modifikovaných plateb. Bližší informace k modifikovaným platbám jsou uvedeny v aktuálně platné dokumentaci pro žadatele a příjemce (tzn. v PPŽ, PPP, atd.). 8. Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko - území měst s více než 50 tis. obyvateli. Jedná se o následující města: Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava. U zónových IPRM musí být projekt realizován v zóně vymezené v IPRM. U tematických IPRM musí být projekt realizován na území města, resp. s převažujícím dopadem na území města. 9. Doba trvání projektů/nejpozději možné datum ukončení projektů Zahájení projektu roku předcházejícího datu podání žádosti o dotaci na projekt. Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Datum ukončení projektu Do Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu projektů: Ukončení příjmu dílčích projektů v rámci schválených IPRM: tomto termínu nebudou žádosti v rámci této výzvy přijímány , 12:00 h, Po Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: průběžně, zpravidla do 12 týdnů od předložení projektů Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat sekretariát odboru implementace programu (Zuzana Fabiánová, ), se kterou si domluví termín (datum a hodinu) této kontroly a která mu určí pracovníka odboru implementace programu pro příjem projektu a provedení kontroly formálních náležitostí. 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava-Moravská Ostrava 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Kritéria: Splnění formálních náležitostí 4, splnění kritérií přijatelnosti 5, hodnotící kritéria 6 splnění eliminačních kriterií a dosažení celkového hodnocení 50 bodů a více. Vedle obecných kritérií přijatelnosti uvedených v Příručce pro žadatele musí projekt splňovat také následující kritéria přijatelnosti: 4 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele. 5 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci Nástroje). 6 Bodová hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 3a a 3b Výzvy

6 Projekt je zařazen do některého z opatření a aktivity IPRM. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušného IPRM. 13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů: Způsobilé výdaje jsou popsány v následujícím textu a v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. V tomto metodickém pokynu jsou také popsány způsobilé výdaje relevantní pro aktivity křížového financování. U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena rovněž podmínkami konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro tuto oblast podpory uplatňován Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Od roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci od ) Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů v režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko (Regionální radou) rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap Příručky pro žadatele). 14. Náležitosti žádosti Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, které žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), povinné 7 a nepovinné přílohy (2 paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls); o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele zpracovaný v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví (ve formátu.xls); o posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní viz platné znění Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy), o položkový stavební roz (ve formátu.orf, případně.xls). Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele. Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Vytištěný štítek žadatel odevzdá se žádostí (není nutno připevnit na obálku). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR na IPRM Průběžně, zpravidla do 12 týdnů od schválení projektu VRR. 7 Povinné přílohy jsou uvedeny v této výzvě a v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění

7 16. Další informace U této kontinuální výzvy se na předkládané projekty vztahuje dokumentace pro žadatele a příjemce aktuálně platná v době podání žádosti. Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny na internetové adrese: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor marketingu a posílení absorpce. V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku V případě osobní konzultace Vašeho projektu se zaregistrujte na v profilu 1 Připravuji projekt do Regionálního operačního programu - rezervace konzultací. Po vyplnění údajů vám budou automaticky nabídnuty volné termíny konzultací příslušného projektového manažera. Pro rezervování termínu konzultace je nutné být na webu Regionální rady zaregistrován, resp. přihlášen. Seznam příloh výzvy: Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu Příloha 2 - Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Příloha 3a - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými náklady na projekt do 10 mil. Kč včetně Příloha 3b - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými náklady na projekt nad 10 mil. Kč

8 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu A. INDIKÁTORY Hlavní monitorovací indikátory Výstupy Název Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - Počet vybraných měst Výsledky Délka nových silnic II a III třídy km Délka rekonstruovaných silnic II a III třídy km Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Počet Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem užitná plocha v Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj užitná plocha v vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS užitná plocha v (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby užitná plocha v a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání užitná plocha v ha ha užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany Počet zdraví a majetku Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením Počet Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet Počet nově vybudovaných lůžek celkem Počet Počet zrekonstruovaných lůžek celkem Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km Délka nově vybudovaných cyklostezek km Délka rekonstruovaných cyklostezek km Počet zapojených partnerů Počet Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst Počet podniků/organizací služeb založených a udržených v revitalizované části města Počet Počet Počet

9 B. Definice/výklad indikátorů Délka nových silnic II. a III. třídy km Délka nových dopravních komunikací II. a III. třídy v km Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. a III. Třídy v km Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v užitná plocha v Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (tramvaje, vlaky, trolejbusy a autobusy). Ekologické vozidlo je vozidlo splňující vyšší než zákonem stanovené emisní normy (EURO V nebo pohon na alternativní paliva). Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, která v rámci projektu obdrží certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky nebo dle kritérií Doporučeného standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny). Počet užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/ regenerován a bude sloužit pro uvedený druh aktivit ve městech nad obyvatel včetně. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení v objektu). Při rekonstrukci části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). Součtový indikátor dílčích indikátorů až Při vyplňování elektronické žádosti Benefit 7 vyplní žadatel dle charakteru aktivit projektu pouze relevantní dílčí indikátory a součtový indikátor žadatelé nevyplňují. Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj vzdělávání (školy a školská zařízení) Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb Totéž jako pro objekty určené pro rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče Totéž jako pro objekty určené pro zájmové a volnočasové aktivity

10 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech 8 ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu, Indikátor zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu. V případě revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) se jejich plocha započítává do indikátoru i do indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech 9 ha Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields), do hodnoty se nezapočítává plocha zastavěného území v daném areálu s výjimkou zastavěné plochy odstraněných objektů. V případě kvantifikace tohoto indikátoru se jeho hodnota rovněž načte do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením užitná plocha v užitná plocha v Počet užitné plochy nově vybudovaných objektů, nebo nově vybudované části stávajících objektů (nástavby, přístavby) pro zájmové a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Totéž jako pro objekty sociálních služeb a zdravotní péče Totéž jako pro objekty škol a školských zařízení Totéž jako pro objekty služeb občanského vybavení a služeb (OVS) Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví obyvatelstva. Počet objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo revitalizace Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek Počet lůžek umístěných v nově vybudovaných či zrekonstruovaných prostorách s cílem zvýšení kapacity a/nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích 8 Zahrnuje jak revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce, tak plochy brownfields uvedené v indikátoru Plocha regenerovaných brownfields z plochy uvedené v indikátoru

11 celkem zařízeních. Nově vybudovanými či zrekonstruovanými prostory se rozumí ubytovací jednotky 10 (pokoje, chatky, apod.), jejichž výstavbou (přístavbou, nástavbou) či rekonstrukcí (přestavbou, modernizací) vznikly prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení Počet nově vybudovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Tento indikátor je součtem indikátorů Počet nově vybudovaných lůžek celkem a Počet zrekonstruovaných lůžek celkem. Počet lůžek, která byla nově zřízena s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka. Počet lůžek, která byla zrekonstruována s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Žadatel v žádosti prokáže, jakým způsobem zrekonstruuje lůžko dle požadavků ŘO. Pro tento popis použije parametry Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky a prokáže trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu stavu. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka. Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců následujících po datu ukončení projektu a přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena fyzická realizace projektu. Totéž jako pro ženy 10 Ubytovací jednotka je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně-technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účely užívání určeny

12 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km Počet km komunikace na území obce, která slouží k provozu motorových vozidel tj. místní komunikace I.-III. třídy, včetně mostů, propustků a zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; do indikátoru se nezapočítává délka pěší zóny, chodníku, stavebně oddělené cyklostezky a veřejná parkoviště Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek km Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. km Počet kilometrů rekonstruovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena Počet zapojených partnerů Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst Počet podniků/organizací služeb založených a udržených v revitalizované části města ha Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci projektu Území, na němž došlo k založení nebo rekonstrukci ploch veřejné zeleně. Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových objektů (včetně technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam kulturních památek ČR. Počet subjektů - neziskových organizací a občanských sdružení, které získaly podporu v rámci projektů na rozvoj měst. Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území v obcích nad obyvatel včetně

13 C Definice pojmů Objekt - budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, par. 3, odst. a 11 ) - podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce zasahují minimálně 2 m pod úroveň terénu). Území - stavby, terénní úpravy a zařízení nesplňující definici budovy jako jsou například: o terénní úpravy o stavby zařízení staveniště o přípojky, o stavby opěrných zdí, oplocení o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu o výrobky, které plní funkci stavby, o cirkusové stany, nafukovací haly o antény, včetně jejich nosných konstrukcí o pozemní komunikace o otevřená hřiště o vodní díla - drobné budovy vymezené v 103, odst. a) stavebního zákona 12 Plocha objektu Plocha území Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného provedení stavby Výměra všech ploch v hektarech - do hodnoty indikátoru se započte plocha území, na němž jsou prováděny stavební práce, případně jiné úpravy vyplývající z charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující definici objektu) a půdorysná plocha pod pořízeným vybavením, pokud již není započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách. Regenerovaný / revitalizovaný objekt Regenerované / revitalizované území Nově vybudovaný objekt Objekt, ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem změny využití nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Území, na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, ozelenění, drobné stavby s cílem změny nebo zlepšení jeho funkce. Nový objekt nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje), kterými vznikne nová užitná plocha. 11 budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 a do 5 m výšky; 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 zastavěné plochy a do 5 m výšky; 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 zastavěné plochy a do 4 m výšky; Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží

14 D Zařazení výdajů a vyčíslení indikátorů při regeneraci/výstavbě střech a opláštění objektu Střecha Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Přístavby / nástavby Výdaje na zastřešení přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového objektu (tj. přístavby / nástavby). Zastřešením přístavby / nástavby se rozumí i případy, kdy střecha přístavby / nástavby přesahuje nad plochu stávajícího objektu. Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha přístavby / nástavby. Regenerovaný objekt Výdaje na rekonstrukci střechy se započítají do výdajů regenerovaného objektu. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha podlaží bezprostředně pod střechou. Opláštění (tj. regenerace fasády a/nebo otvorových výplní objektu) Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Výdaje Indikátor Přístavby / nástavby Výdaje na opláštění přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového objektu (tj. přístavby / nástavby). Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha přístavby / nástavby. Regenerovaný objekt Výdaje na opláštění se započítají do výdajů regenerovaného objektu. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha opláštěných podlaží, při regeneraci opláštění jen v části objektu pak poměrná část užitné plochy. Kombinace přístavby / nástavby a regenerace objektu Do výdajů nového / regenerovaného objektu se výdaje na opláštění rozdělí podle výkazu výměr. Pokud nelze, pak se rozdělí poměrově podle užitných ploch opláštěné přístavby / nástavby a regenerovaného objektu. Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná plocha opláštěné přístavby / nástavby. Do indikátoru xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů se započte užitná plocha opláštěného regenerovaného objektu. Poznámka: Platí, že užitná plocha je do indikátorů na plochu objektů započítána pouze jednou, nikoliv opakovaně. Např. regeneruje-li se fasáda celého objektu (v důsledku čehož se do indikátoru započte celková užitná plocha všech opláštěných podlaží) a zároveň jedno podlaží v objektu, pak je užitná plocha tohoto podlaží již obsažena v celkové užitné ploše opláštěných podlaží a nelze ji tedy započíst znovu. Pokud nevzniká nová užitná plocha, jedná se vždy o regenerovaný objekt

15 Příloha 2 Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Dle následujícího textu a přílohy č. 1 Příručky pro žadatele musí žadatel pro oblast podpory 3.1 předložit následující povinné přílohy (bližší popis příloh viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele): Přílohy předkládané spolu s žádostí 1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele 3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu.xls) 4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 5. Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení, jinému rozhodnutí či oznámení dle stavebního zákona 6. Žádost o stavební povolení, příp. jiný doklad o zahájení procesu povolení stavby dle stavebního zákona 7. Položkový stavební roz tabulkový výstup ze standardních programů ustavebních projektů. 8. Doklad o partnerství 9. Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu (příloha č. 3 PPŽ) 10. Potvrzení / Souhlas řídící struktury IPRM 11. Kompetence k poskytování sociálních služeb 12. Potvrzení/čestné prohlášení o registraci sociální služby 13. Povolení/čestné prohlášení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 14. Soulad s výstupy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji nebo obci (komunitní plán) nebo soulad s jiným strategickým materiálem rozvoje kraje nebo obce 15. Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení / Certifikát 16. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo střední podnik 17. Čestné prohlášení o splnění jednotného značení OTIC (oficiální turistická informační centra) dle kritérií CzechTourism 18. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 19. Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení 20. Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace (příloha č. 7 PPŽ) 21. Doklad o památkové ochraně předmětu projektu Přílohu č. 19 Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení dokládá žadatel v případě, že jeho projekt zahrnuje aktivity z oblasti infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení. Doložení přílohy č. 21 Doklad o památkové ochraně předmětu projektu je podmínkou pro bodové zvýhodnění za umístění předmětu projektu v památkové zóně/rezervaci resp. za památkově chráněný objekt dle relevantních částí kritéria 2.1 hodnotících tabulek

16 Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy 13 : 1. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a jiné doklady dle stavebního řádu 2. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 3. Smlouva o vedení účtu 4. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 5. Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti (příloha č. 4 PPŽ) 6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické zátěže 7. Harmonogram plateb (příloha PPŽ) Přílohu č. 6 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické zátěže dokládá žadatel v případě, že jeho projekt zahrnuje aktivity realizované na území brownfields, na němž se nachází stará ekologická zátěž. Pokud žadatel hodlá předmět projektu pronajmout/přenechat k provozování jiné osobě, musí tuto skutečnost uvést a popsat již v žádosti o dotaci. Podmínky pro případ pronájmu výstupu projektu/jeho části, resp. pro případ, kdy bude výstup projektu provozovat osoba jiná než žadatel, jsou uvedeny v popisu povinné přílohy č. 2 Doklad o prokázání vlastnických vztahů (v příloze č. 1 PPŽ) DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící orgán ROP MS žadateli důrazně doporučuje smluvně upravit ve smluvním vztahu s nájemcem/provozovatelem (smlouva nájemní, případně jiná, případně jejich dodatek) všechny povinnosti, které pro žadatele plynou ze Smlouvy o poskytnutí dotace a jejichž naplnění může souviset s činností nájemce/provozovatele (např. spolupráce/součinnost nájemce/provozovatele při kontrolách ze strany ROP MS i jiných orgánů; zachování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta zejména ve vztahu k povinné době udržitelnosti projektu, naplňování monitorovacích indikátorů či kritérií horizontálních témat, doložení příslušných oprávnění k provozování výstupů projektu apod.) 13 Dle kap Příručky pro žadatele je lhůta pro doložení těchto příloh 20 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu projektů vybraných k podpisu Smlouvy na informační tabuli ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 19 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ. Příloha č. 15 Příručky pro příjemce

METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ. Příloha č. 15 Příručky pro příjemce METODICKÉ LISTY K INDIKÁTORŮM ROP SZ v2 10. března 2015 oblast podpory 1.1 1.2 1.3 kód 51/15/31 Přehled monitorovacích indikátorů dle oblastí podpory název Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Definice indikátorů. pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů. pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Verze 1.0 ke dni 2.7.2008 Revize č.2 ke dni 16.7.2008 Úvodem Tato příručka obsahuje definice indikátorů uvedené v programové dokumentaci

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Monitorovací indikátory ROP NUTS II Jihozápad. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Monitorovací indikátory ROP NUTS II Jihozápad. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Monitorovací indikátory ROP NUTS II Jihozápad Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Indikátorová soustava ROP JZ Vychází z Národního číselníku indikátorů (přes 3500 indikátorů

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD EXTERNÍ DOKUMENT VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 27. května 2010 1/8 Regionální rada regionu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více