4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ"

Transkript

1 4. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ OBJEKT Program v Javě je staticky strukturován na třídy, jejichž instance (objekty) za běhu dynamicky programu vznikají a zanikají. Objekt je nejprve vytvořen (instanciován), následně může být používán a nakonec je zrušen. VYTVOŘENÍ OBJEKTU K vytvoření objektu slouží operátor new, jehož základní syntaxe: new voláníkonstruktoru Operátor alokuje paměť pro objekt a zavolá konstruktor, což je speciální metoda, která provádí inicializaci objektu. Jméno konstruktoru je vždy shodné se jménem třídy objektu. new String("ahoj"); vytvoří objekt třídy String a inicializuje ho konstruktorem s parametrem "ahoj". Operátor new vrací referenci, odkazující na vytvořený objekt. Tato reference se při vytvoření objektu obvykle zároveň ukládá do referenční proměnné. String retezec; retezec = new String("ahoj"); // deklarace proměnné // přiřazení reference nebo zkráceně: String retezec = new String("ahoj"); POUŽÍVÁNÍ OBJEKTU Používání objektu spočívá ve volání metod a přímé manipulaci se členskými proměnnými. Pro přístup k proměnné nebo metodě se používá tečková notace: Příklad reference.jménoproměnné reference.volánímetody String retezec = new String("ahoj"); retezec = retezec.concat("!"); // vytvoření objektu // volání metody

2 ZRUŠENÍ OBJEKTU Java neumožňuje přímé rušení (dealokaci) objektu. Objekt je zrušen automaticky až tehdy, neexistuje-li na něj reference. Jsou například rušeny všechny objekty lokálních proměnných při ukončení metody. "Ruční" zneplatnění reference se provede přiřazením hodnoty null příslušné referenční proměnné. TŘÍDA Pro každý objekt musí být před jeho vytvořením deklarována třída, ať už navržená v programu nebo knihovní. Knihovní třídy jsou uloženy v balících. DEKLARACE TŘÍDY Nejjednodušší deklarace třídy má syntaxi: class JménoTřídy { // tělo třídy Identifikátor JménoTřídy slouží jako objektový typ, například v deklaraci referenční proměnné. V těle třídy mezi složenými závorkami mohou být deklarace členských proměnných a/nebo deklarace a definice metod - obvykle v tomto pořadí, ale není to vyžadováno. Všimněte si, že za uzavírající závorkou deklarace třídy není středník. Obecná deklarace třídy vypadá takto: [ modifikátory ] class jménotřídy [ extends jménorodičovskétřídy ] [ implements seznamrozhraní ] { // tělo třídy modifikátory mohou být následující: public - označuje veřejnou třídu. Veřejná třída je přístupná i mimo balík, kde je deklarována. Není-li třída veřejná, je přístupná pouze ve svém balíku. abstract - třída deklarovaná s tímto modifikátorem je abstraktní a nesmí být nikdy instanciována. Nejsou-li uvedeny příslušné modifikátory, je třída implicitně pokládána za neveřejnou, neabstraktní a ne-koncovou. Zároveň nelze použít modifikátory abstract a final.

3 Za jménem třídy může být specifikována rodičovská třída pomocí klíčového slova extends(angl. rozšiřuje). Třída dědí proměnné a metody třídy rodičovské. Za klíčovým slovem implements následuje jedno nebo více jmen rozhraní, které třída implementuje. To mimo jiné znamená, že třída musí obsahovat definice metod uvedené v příslušném rozhraní. Je-li jmen rozhraní více, jsou oddělena čárkami. METODY Nejjednodušší definice metody má tvar: NávratovýTyp jménometody ( parametry ) { // tělo metody NávratovýTyp musí být datový typ. Návrat z metody a případné předání návratové hodnoty způsobí příkaz return. Je-li návratovým typem void, metoda nevrací hodnotu. jménometody musí být platný identifikátor. Pokud mají v jedné třídě dvě metody shodná jména, musí mít odlišný počet a/nebo typ parametrů - tzv. přetěžování metod (overloading). Při volání přetížené metody překladač na základě typů argumentů rozhodne, kterou volat. Díky přetěžování nemusí existovat různě pojmenované metody, jejichž funkce je prakticky shodná. Argumentem metody System.out.println(), která provádí výpis na standardní výstup, může být proměnná kteréhokoliv základního datového typu nebo nic. System.out.println(); // odřádkuje System.out.println("ahoj"); // vypíše ahoj (1) System.out.println(12345); // vypíše (2) Ve všech případech se jedná o volání jiné přetížené metody - překladač se rozhoduje na základě argumentů - první případ se liší počtem argumentů, druhé dva jejich typem: (1) předává řetězec, (2) celé číslo. Na pořadí definic metod nezáleží - dopředné reference překladač zpracovává automaticky. Formální parametry metody: Nejsou-li parametry uvedeny, jde o metodu bez parametrů. Každý parametr má tvar: [final] typ jménoparametru

4 Modifikátor final, který lze použít až od JDK1.1, značí konstantní hodnotu (nelze měnit hodnotu argumentu v metodě). V těle metody nelze deklarovat lokální proměnnou pojmenovanou stejně jako parametr. Je-li parametrů více, jsou odděleny čárkami Je-li jméno parametru stejné jako jméno členské proměnné, dochází k jejímu zastínění (hiding) parametrem. K explicitnímu přístupu ke členské proměnné pak slouží operátor this, který vrací referenci objektu na sebe class Trida { int x; Trida (int x) { // zastínění členské proměnné x parametrem this.x = x; // přiřazení hodnoty parametru členské proměnné x Obecná deklarace metody vypadá takto: [ práva ] [static] [abstract] [final] [native] [synchronized] NávratovýTyp jménometody ( parametry ) [throws seznamvýjimek ] práva - tato položka určuje přístupnost metody vně třídy a pravidla pro dědičnost. Metoda může být buď veřejná (public), chráněná (protected), soukromá (private) nebo nemusí mít práva specifikována vůbec. static - označuje statickou metodu. Statické metody je možné narozdíl od nestatických volat i tehdy, neexistuje-li žádná instance dané třídy. Mohou však přímo manipulovat pouze se statickými (a svými lokálními) proměnnými. Volání statické metody má tvar: [ JménoTřídy. ] jménometody ( parametry ); JménoTřídy se nemusí specifikovat uvnitř třídy, která statickou metodu definuje. V jedné třídě nemůže být definována shodně pojmenovaná statická i nestatická metoda se stejným počtem a typem parametrů - jinak dojde k chybě při překladu. abstract - metody deklarované jako abstraktní nemají v dané třídě tělo a musí být definovány až potomky třídy. Třída, která obsahuje abstraktní metody, nemůže být instanciována a musí být rovněž deklarována jako abstraktní. synchronized final - označuje koncovou metodu. Koncová metoda nesmí být potomky překryta. native - nativní metody umožňují sloučit programy psané v Javě a jiných jazycích. Například většina nízkoúrovňových metod z Java Core API je nativních. V běžných

5 aplikacích se nativní metody nepoužívají kvůli jejich nepřenositelosti. V appletech se používat nesmí. Klíčové slovo throws uvozuje jedno nebo více jmen tříd výjimek, které může metoda vyvolat. Je-li výjimek více jsou odděleny čárkami. KONSTRUKTORY Konstruktor je speciální metoda, která se volá pouze při vytváření objektu a slouží k jeho inicializaci. Jméno konstruktoru musí být shodné se jménem třídy, v níž je definován. Návratový typ konstruktoru se neuvádí. Pro konstruktory platí pravidla uvedená pro metody. Jejich deklarace však nesmí obsahovat modifikátory abstract, final, native, static a synchronized a nedochází k dědění konstruktorů. class Bod { Bod() { // konstrukor třídy Bod Každá třída má alespoň jeden konstruktor. Pokud ve třídě konstruktor není uveden, vytvoří překladač automaticky implicitní konstruktor bez parametrů (default constructor), který nic neprovádí. Konstruktor každé třídy musí na začátku obsahovat volání konstruktoru rodičovské třídy, aby se zajistila řádná inicializace zděděných proměnných (tzv. řetězení konstruktorů). K volání rodičovského konstruktoru slouží klíčové slovo super. super( parametrykonstruktoru ); Toto volání musí být provedeno jako první, aby se zajistila řádná inicializace v rodičovské třídě. Volání rodičovského konstruktoru lze vynechat pouze v případě, že rodičovská třída má pouze jeden konstruktor bez parametrů nebo konstruktor implicitní - pak toto volání překladač na začátek konstruktoru sám doplní. Volání konstruktoru téže třídy se provádí pomocí operátoru this. Volat konstruktor však lze opět pouze z konstruktoru a toto volání musí být provedeno jako první. ČLENSKÉ PROMĚNNÉ Členské proměnné se deklarují v těle třídy - mimo těla metod (jinak by se jednalo o lokální proměnné). Podle konvence se deklarace členských proměnných uvádějí před deklaracemi metod.

6 Pro členské proměnné platí podobná pravidla jako pro lokální proměnné. Jejich deklarace může navíc obsahovat následující modifikátory: [ práva ] [static] [transient] [final] [volatile] typ jménoproměnné Pokud není členská proměnná v deklaraci inicializována, je jí přiřazena implicitní hodnota: nula - pro celočíselné a racionální typy, \u pro typ char, false - pro logický typ, null - pro referenční typy (neplatná reference). práva - tato položka určuje přístupnost proměnné vně třídy a pravidla pro dědičnost. Proměnná může být buď veřejná (public), chráněná (protected) nebo soukromá (private) nebo nemusí mít práva specifikována vůbec. static - statická proměnná existuje jen v jednom exempláři, který všechny objekty dané třídy (včetně potomků) sdílí, tj. při vytváření instance třídy není pro statickou proměnnou znovu alokována paměť. Statické proměnné jsou přístupné (v souladu s přístupovými právy) i tehdy, neexistuje-li (ještě) instance třídy. Ke statické proměnné se přistupuje touto konstrukcí: JménoTřídy.jménoProměnné transient - informuje, že proměnná není součástí perzistentního stavu objektu - systém nebude její hodnotu uchovávat při zasílání objektu po síti apod. volatile - zaručí, že obsah proměnné bude aktualizován při každém jejím použití (čtení, přiřazení) - používá se tehdy, přistupuje-li se v programu k proměnné asynchronně a při každém čtení proměnné je třeba získat aktuální hodnotu. Java zaručuje, že hodnota libovolné proměnné je konzistentní s výjimkou typů long a double, které by měly být vždy deklarovány s modifikátorem volatile, je-li k nim prováděn asynchronní přístup. final - označuje konstantu. Její obsah je nutno inicializovat při deklaraci a nesmí se v programu měnit (překladač ohlásí chybu). DĚDIČNOST Třída-potomek se od rodičovské třídy odvodí v deklaraci pomocí klíčového slova extends. Potomek od přímého rodiče dědí, tj. přejímá jako by byly znovu definovány, všechny členské proměnné a metody, které: jsou deklarovány jako veřejné (public) nebo chráněné (protected), nemají explicitně určena přístupová práva a zároveň se rodičovská třída nachází ve stejném balíku jako potomek.

7 Potomek nedědí členské proměnné a metody, které: jsou deklarovány jako soukromé (private), jsou deklarovány v jiném balíku a nejsou veřejné (public), mají v potomkovi stejné jméno (a typy parametrů - u metod) jako v rodičovské třídě. Tyto členské proměnné (metody) jsou předefinovány - hovoří se o zastínění proměnných a překrytí metod. Při překrývání metod je možné přístupová práva pouze rozšířit (na public nebo protected - v případě implicitních práv). Naopak seznam (resp. typy) výjimek deklarovaných pomocí throws lze pouze zúžit. Na změny modifikátorů a členské proměnné omezení kladena nejsou. K překrytým metodám a zastíněným proměnným rodiče se přistupuje pomocí operátoru super, který vrací referenci na rodičovskou třídu: super. jménočlensképroměnné super. jménometody class A { void a() throws Exception { class B extends A { void a() { // zúžení seznamu výjimek try { super.a(); // volání metody rodiče: A.a a(); // volání sama sebe catch (Exception e) { PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Členské proměnné a metody mají specifikována přístupová práva určující okruh tříd, které k nim mají přístup. Přístupem se rozumí možnost přímé manipulace se členskými proměnným a volání metod. Třída má přístup pouze k metodám a členským proměnným, které: sama deklaruje, dědí,

8 jsou deklarovány jako public v jiných veřejných třídách, jsou umístěny ve třídě téhož balíku a zároveň mají přístup nespecifikován nebo nastaven jako public či protected. Třída nemá přístup ke členským proměnným a metodám z jiných balíků, které jsou soukromé, chráněné nebo mají nespecifikován přístup a dále ke třídám z jiných balíků, které nejsou deklarovány jako veřejné. TŘÍDA OBJECT Třída Object z balíku java.lang je kořenovou třídou ve stromu tříd, tj. všechny třídy, ať už knihovní nebo navržené programátorem, mají společného (nepřímého) rodiče třídu Object. Object definuje základní metody, které musí mít každý objekt v Javě - většinu z nich používá runtime systém. Jedná se o metody: protected native clone() - vytvoří identický objekt (ale nevolá konstruktor) a přiřadí stejné hodnoty všem členským proměnným. Funguje pouze u tříd, které implementují rozhraní Cloneable. public boolean equals(object obj) - porovnává objekt s objektem obj (způsob porovnávání se pro jedntlivé potomky liší). public final Class getclass() - vrací objekt reprezentující třídu instance v runtime systému. protected void finalize() throws Throwable - je volána při úklidu; standardně neprovádí nic. public int hashcode() - používá se k hašování, není-li překrytá vrací totéž co metoda System.identityHashCode(). public String tostring() - vrací identifikační řetězec objektu (často předefinovávaná metoda pro účely ladění). wait(), notify(), notifyall(). ROZHRANÍ (INTERFACE) Rozhraní (interface) je syntaktická struktura obsahující deklarace konstant a metod (bez implementací). Deklarace rozhraní je podobná deklaraci třídy: [public] interface jménorozhraní [ extends seznamrozhraní ] { // tělo rozhraní

9 public - označuje veřejné rozhraní. Veřejné rozhraní je přístupné i mimo balík, kde je deklarováno. Není-li rozhraní veřejné, je přístupné pouze ve svém balíku. V nepovinné části za klíčovým slovem extends (angl. rozšiřuje) následuje jedno nebo více jmen rozhraní, jejichž konstanty a metody toto rozhraní dědí. Děděné deklarace konstant a metod z více rodičovských rozhraní nesmí kolidovat, podobně jako je tomu u deklarací v rámci jedné třídy. Tělo rozhraní smí obsahovat pouze deklarace konstant a metod. Při tom platí následující pravidla: Všechny metody a konstanty uvedené v deklaraci rozhraní jsou automaticky veřejné (public) a nesmí mít specifikována přístupová práva protected ani private. Všechny metody jsou navíc automaticky abstraktní. I když u proměnné není modifikátor final, jedná se vždy o konstantu. V rozhraní nesmí být použity modifikátory: transient, volatile a synchronized. Rozhraní se používají k zachycení společných prvků tříd, které spolu nemusí souviset ve stromu dědičnosti - společnými prvky jsou konstanty a metody deklarované rozhraním. Třída, která implementuje dané rozhraní, musí obsahovat definice všech(!) metod tohoto rozhraní. Rozhraní pak lze použít jako objektový typ třídy. Program bude obsahovat schránku (clipboard), přes kterou lze kopírovat, a vkládat objekty (text, obrázky, zvuky). Všechny objekty, které lze do schránky umístit, musí kopírování samy umožňovat - musí obsahovat metodu copy(). Z hlediska návrhu není vhodné, aby třídy takto rozdílných objektů měly společného rodiče - třídu, deklarující metodu copy(), kterou všechny povinně zdědí. Výhodnější je deklarovat rozhraní (Clip) obsahující metodu copy(), které budou jednotlivé třídy implementovat - i v tomto případě bude zaručena podpora kopírování ze strany objektů. public interface Clip { byte[] copy(); Metoda copy() bude vracet pole bytů reprezentující objekt ve schránce. Každá třída, jejíž instance lze kopírovat přes schránku, musí implementovat rozhraní Clip. Její deklarace bude: class Obrazek implements Clip {

10 byte[] copy() { Schránka pak může obsahovat libovolný objekt typu Clip: class Schranka { byte[] schranka; // metoda pro vložení (kopírovatelného) objektu public void vlozit(clip objekt) { rozhraní schranka = objekt.copy(); schránky // typ parametru je // vložení objektu do INICIALIZACE TŘÍD A ROZHRANÍ K inicializaci třídy nebo rozhraní dochází při prvním aktivním použití, které nastane, je-li splněna aspoň jedna z podmínek : je vyvolána metoda nebo konstruktor deklarovaný danou třídou. je vytvořeno pole s prvky typu dané třídy, je proveden přístup k nekonstantní členské proměnné třídy nebo konstantě rozhraní, je proveden přístup ke členské proměnné třídy s modifikátorem final nebo static, která je inicializována hodnotou vypočítanou za běhu programu. Inicializace třídy se skládá z inicializace statických členských proměnných a vykonání statických inicializátorů (viz dále), přičemž před tím musí být inicializována nejprve její rodičovská třída. Inicializace rozhraní spočívá pouze v inicializaci v něm definovaných konstant, nedochází automaticky k inicializaci rodičovského rozhraní.

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky JAVA Třídy Definice třídy úplná definice [public] [abstract] [final] class Jmeno [extends Predek] [impelements SeznamInterfacu] {... // telo tridy public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance

Více

TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ. Události pokračování. Příklad. public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e);

TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ. Události pokračování. Příklad. public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e); TŘÍDY POKRAČOVÁNÍ Události pokračování public delegate void ZmenaSouradnicEventHandler (object sender, EventArgs e); class Bod private int x; private int y; public event ZmenaSouradnicEventHandler ZmenaSouradnic;

Více

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky

Definice třídy. úplná definice. public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance final nelze vytvářet potomky JAVA Třídy Definice třídy úplná definice [public] [abstract] [final] class Jmeno [extends Predek] [impelements SeznamInterfacu] {... // telo tridy public veřejná třída abstract nesmí být vytvářeny instance

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

typová konverze typová inference

typová konverze typová inference Seminář Java Programování v Javě II Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (2) 1/ 36 Téma přednášky Rozhraní: použití, dědičnost Hierarchie

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20 Obsah 5 Obsah Předmluva k aktuálnímu vydání 15 1 Úvod k prvnímu vydání z roku 2000 16 Typografické a syntaktické konvence................ 20 2 Základní pojmy 21 2.1 Trocha historie nikoho nezabije................

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Lekce 1 Jazyk Java Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

7. přednáška - třídy, objekty třídy objekty atributy tříd metody tříd

7. přednáška - třídy, objekty třídy objekty atributy tříd metody tříd 7. přednáška - třídy, objekty třídy objekty atributy tříd metody tříd Algoritmizace (Y36ALG), Šumperk - 7. přednáška 1 Třída jako zdroj funkcionality Třída v jazyku Java je programová jednotka tvořená

Více

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Obsah přednášky 9 Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Základy dědičnosti, přístupová práva Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií

Více

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Jazyk C++ 1 Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Studijní cíl Ve třetím bloku bude představen a rozebrán nejdůležitější objektový typ jazyka C++ a to sice třída. Po absolvování bloku bude student schopen navrhovat

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Základy objektové orientace I. Únor 2010

Základy objektové orientace I. Únor 2010 Seminář Java Základy objektové orientace I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2010 Radek Kočí Seminář Java Základy OO (1) 1/ 20 Téma přednášky Charakteristika objektově orientovaných

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Objekty v PHP 5.x. This is an object-oriented system. If we change anything, the users object.

Objekty v PHP 5.x. This is an object-oriented system. If we change anything, the users object. Objekty v PHP 5.x This is an object-oriented system. If we change anything, the users object. Objektové PHP Objekty se poprvé objevili v PHP ve verzi 4. Nepříliš zdařilý pokus. Programátoři získali nedůvěru

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Seminář Java IV p.1/38

Seminář Java IV p.1/38 Seminář Java IV Seminář Java IV p.1/38 Rekapitulace Deklarace tříd Proměnné, metody, konstruktory, modifikátory přístupu Datové typy primitivní, objektové, pole Dědičnost Řídící konstrukce Podmínky, cykly

Více

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue.

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue. 23. Třídy, generické třídy, instance, skládání, statické metody a proměnné. Zapouzdření, konstruktory, konzistence objektu, zpřístupnění vnitřní implementace, modifikátory public a private. Polymorfismus,

Více

Principy objektově orientovaného programování

Principy objektově orientovaného programování Principy objektově orientovaného programování Třídy a objekty doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz C E T

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy 11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost diagramům tříd, asociaci,

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

Vytváření a použití knihoven tříd

Vytváření a použití knihoven tříd Vytváření a použití knihoven tříd doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Prostory jmen motivace spolupráce

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Dědění, polymorfismus

Dědění, polymorfismus Programování v jazyce C/C++ Ladislav Vagner úprava Pavel Strnad Dědění. Polymorfismus. Dnešní přednáška Statická a dynamická vazba. Vnitřní reprezentace. VMT tabulka virtuálních metod. Časté chyby. Minulá

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Programové konvence, dokumentace a ladění. Programování II 2. přednáška Alena Buchalcevová

Programové konvence, dokumentace a ladění. Programování II 2. přednáška Alena Buchalcevová Programové konvence, dokumentace a ladění 2. přednáška Alena Buchalcevová Proč dodržovat programové konvence? velkou část životního cyklu softwaru tvoří údržba údržbu provádí většinou někdo jiný než autor

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 Přetěžování funkcí Konstruktory a destruktory Nikola Beneš 9. října 2017 PB161 přednáška 4: přetěžování funkcí, konstruktory, destruktory 9. října 2017 1 / 20

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

IRAE 07/08 Přednáška č. 1

IRAE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu OOP Objekt Proč OOP? Literatura, osnova předmětu viz. cvičení Základní prvek OOP sw inženýrství = model reálných objektů (věcí) člověk, auto, okno (ve windows), slovník, = model abstraktní

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Java Výjimky Java, zimní semestr

Java Výjimky Java, zimní semestr Java Výjimky 1 Výjimky (exceptions) hlášení a ošetření chyb výjimka signalizuje nějaký chybový stav výjimka = instance třídy java.lang.throwable dvě podtřídy java.lang.error a java.lang.exception konkrétní

Více

Objekty strana 11. Abstrakce je základní objektovou vlastností. Skutečnost, kterou chceme do programu promítnout,

Objekty strana 11. Abstrakce je základní objektovou vlastností. Skutečnost, kterou chceme do programu promítnout, Objekty strana 11 2. Objekty Java je objektově orientovaný programovací jazyk přenositelný na různé platformy. Pracuje tedy s objekty. Co to vlastně jsou objekty? Jedná se o abstrakci z reality, každý

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Jazyk C# (seminář 6)

Jazyk C# (seminář 6) Jazyk C# (seminář 6) Pavel Procházka KMI 29. října 2014 Delegát motivace Delegáty a události Jak docílit v C# funkcionální práce s metodami v C je to pomocí pointerů na funkce. Proč to v C# nejde pomocí

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP)

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP) IB111 Programování a algoritmizace Objektově orientované programování (OOP) OP a OOP Objekt Kombinuje data a funkce a poskytuje určité rozhraní. OP = objektové programování Vše musí být objekty Např. Smalltalk,

Více

11. Dědičnost. Dědičnost strana 103

11. Dědičnost. Dědičnost strana 103 Dědičnost strana 103 11. Dědičnost V této kapitole si vysvětlíme jeden ze základních pojmů objektově orientovaného programování dědičnost (inheritance). S ní souvisejí i následující témata: předek a potomek

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ INFORMACE Michal Brabec http://www.ksi.mff.cuni.cz/ http://www.ksi.mff.cuni.cz/~brabec/ brabec@ksi.mff.cuni.cz gmichal.brabec@gmail.com PODMÍNKY ZÁPOČTU Základní podmínky společné

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09

NMIN201 Objektově orientované programování 1 / :36:09 NMIN201 Objektově orientované programování 1 / 26 8.10.2013 15:36:09 Objekty Svět se skládá z objektů! konkrétní x abstraktní hmatatelné x nehmatatelné (letadlo) x (chyba v programu) Objekty mohou obsahovat

Více

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Přístup ke členům. Členy (Members)

Osnova přednášky. Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Přístup ke členům. Členy (Members) Osnova přednášky Programové prostředky řízení Úvod do C# II. Členy (Members) Jmenné prostory (Namespaces) Třídy (Classes) Struktury (Structs) Pavel Balda Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KKY 2 Členy

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 Právo friend Přetěžování operátorů Nikola Beneš 16. listopadu 2015 PB161 přednáška 9: friend, přetěžování operátorů 16. listopadu 2015 1 / 30 Reklama PB173 Tematicky

Více

O autorovi O odborném korektorovi Úvod 17 Vývoj jazyka Java Java SE 8 Struktura této knihy Předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřebné

O autorovi O odborném korektorovi Úvod 17 Vývoj jazyka Java Java SE 8 Struktura této knihy Předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřebné O autorovi 15 O odborném korektorovi 15 Úvod 17 Vývoj jazyka Java 17 Java SE 8 19 Struktura této knihy 20 Klíčové znalosti a pojmy 20 Testové otázky 20 Odpovídá expert 20 Cvičení 20 Předchozí zkušenosti

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Vaše jistota na trhu IT. Balíčky. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz

Vaše jistota na trhu IT. Balíčky. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz Vaše jistota na trhu IT Balíčky Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz Problémy velkých aplikací Rozsáhlé aplikace používají velké množství názvů objektů a jejich zpráv, které různé části programu sdílí

Více

"Václav Klaus". public class Clovek { protected String jmeno; protected int roknarozeni; public Clovek(String j, int rn) {

Václav Klaus. public class Clovek { protected String jmeno; protected int roknarozeni; public Clovek(String j, int rn) { 4. Třída versus objekt Co je třída a objekt? Třída (také poněkud nepřesně zvaná objektový typ) představuje skupinu objektů, které nesou stejné vlastnosti "stejné" je myšleno kvalitativně, nikoli kvantitativně,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

Class loader. každá třída (java.lang.class) obsahuje referenci na svůj class loader. Implementace class loaderu

Class loader. každá třída (java.lang.class) obsahuje referenci na svůj class loader. Implementace class loaderu Seminář Java Zavádění tříd Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Duben 2008 Radek Kočí Seminář Java Zavádění tříd 1/ 16 JVM zavádí třídy dynamicky Class loader objekt schopný zavádět třídy abstraktní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Objektová paradigmata programovacího jazyka Java BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Nejdl Přírodovědná studia, Informatika

Více

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML Java a XML Java i XML jsou přenositelné V javě existuje podpora pro práci s XML, nejčastější akce prováděné při zpracování XML: načítání XML elementů generování nových elementů nebo úprava starého zápis

Více

Zpracování deklarací a přidělování paměti

Zpracování deklarací a přidělování paměti Zpracování deklarací a přidělování paměti Účel deklarací -pojmenování objektů -umístění objektů v paměti Tabulka symbolů -uchovává informace o objektech -umožňuje kontextové kontroly -umožňuje operace

Více

UJO Framework. revoluční architektura beans. verze 0.80 http://ujoframework.org/

UJO Framework. revoluční architektura beans. verze 0.80 http://ujoframework.org/ UJO Framework revoluční architektura beans verze 0.80 http://ujoframework.org/ Pavel Pone(c), září 2008 Historie rok 2004 upravené objekty z frameworku Cayenne nevýhodou byla špatná typová kontrola rok

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADY JAZYKA...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADY JAZYKA... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADY JAZYKA... 4 PROMĚNNÉ... 4 PRIMITIVNÍ DATOVÉ TYPY... 5 Deklarace proměnné promitivního typu...5 Konstanty... 6 Přetypování... 7 Přetečení... 7 VÝRAZY A OPERÁTORY... 8 Aritmetické

Více

Jazyk C# (seminář 3)

Jazyk C# (seminář 3) Jazyk C# (seminář 3) Pavel Procházka KMI October 8, 2014 Motivace Největší využití v programování okenních aplikací a GUI knihoven. Data reprezentujeme pomocí objektů (tříd), máme tedy ucelený pohled na

Více

Dědičnost (inheritance)

Dědičnost (inheritance) Dědičnost (inheritance) Úvod Umožňuje objektům převzít (zdědit) členy jiných objektů a pouze je rozšířit o Auto: lze odvodit Vztah je osobní auto, cisterna jsou auta Základní pojmy Bázová třída (rodič)

Více

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích.

Windows je registrovaná obchodní známka firmy Microsoft v USA a v ostatních zemích. Sun, Sun Microsystems, Java a všechny obchodní známky a loga obsahující Sun nebo Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy Sun Microsystems, Inc. v USA a v ostatních zemích.

Více

Java Řetězce Java, zimní semestr

Java Řetězce Java, zimní semestr Java Řetězce 1 Řetězec instance třídy java.lang.string kompilátor s nimi zachází téměř jako s primit. typy řetězcové konstanty = instance třídy String nezměnitelné!!! pro změny třídy StringBuffer, StringBuilder

Více

JAVA. Krátke poznámky:

JAVA. Krátke poznámky: JAVA Krátke poznámky: Vše je definováno ve třídách; Žádné funkce mimo třídy Skoro všetko je objekt, výnimka sú premenné (napr. int) Neexistuje operátor delete Rušenie objektov výlučne cez Garbage Collector

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

9. Polymorfismus a rozhraní

9. Polymorfismus a rozhraní Polymorfismus a rozhraní strana 73 9. Polymorfismus a rozhraní Tato kapitola navazuje na základní informace o objektech v kapitole 2, zde se budeme zabývat přetěžováním metod, polymorfismem a rozhraními.

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Mělká a hluboká kopie

Mělká a hluboká kopie Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Mělká a hluboká kopie BI-PA2, 2011, Přednáška 5 1/28 Mělká a hluboká kopie Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky, Fakulta

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

6. Příkazy a řídící struktury v Javě

6. Příkazy a řídící struktury v Javě 6. Příkazy a řídící struktury v Javě Příkazy v Javě Příkazy v Javě Řídicí příkazy (větvení, cykly) Přiřazovací příkaz = Řízení toku programu (větvení, cykly) Volání metody Návrat z metody - příkaz return

Více

Objektové programování

Objektové programování Objektové programování - přináší nové možnosti a styl programování - vytváří nový datový typ, který umí vše co standardní datové typy + to co ho naučíme - překladač se k tomuto typu chová stejně jako k

Více

URČITÝM ZPŮSOBEM PODOBNÉ

URČITÝM ZPŮSOBEM PODOBNÉ Objekty Svět se skládá z objektů! konkrétní x abstraktní hmatatelné x nehmatatelné (letadlo) x (chyba v programu) Objekty mohou obsahovat jiné objekty (tělo obsahuje buňky, letadlo součásti). Objekty URČITÝM

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup Algoritmizace a programování Terminálový vstup a výstup Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Výpis hodnot Terminálový vstup a výstup budeme používat jako základní způsob interakce programu s uživatelem

Více

Vlákna. První jednoduchý program s vlákny:

Vlákna. První jednoduchý program s vlákny: Vlákna Současné operační systémy jsou víceúlohové. Z uživatelského pohledu se zdá, že běží několik úloh zároveň. Je tedy možné napsat i jeden program tak, aby v něm běželo vedle sebe několik relativně

Více

konstruktory a destruktory (o)

konstruktory a destruktory (o) konstruktory a destruktory (o) - slouží k ovlivnění vzniku (inicializace) a zániku (úklid) objektu - základní myšlenkou je, že proměnná by měla být inicializována (nastavena do počátečního stavu) a zároveň

Více

Dědičnost. seskupování tříd do hierarchie. potomek získá všechny vlastnosti a metody. provádí se pomocí dvojtečky za názvem třídy.

Dědičnost. seskupování tříd do hierarchie. potomek získá všechny vlastnosti a metody. provádí se pomocí dvojtečky za názvem třídy. 3. ročník Dědičnost seskupování tříd do hierarchie nadtyp-podtyp potomek získá všechny vlastnosti a metody kromě označených jako private provádí se pomocí dvojtečky za názvem třídy Polymorfismus všude

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ

SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ SOUBORY, VSTUPY A VÝSTUPY POKRAČOVÁNÍ Vstupy a výstupy pokračování Kódování textů Texty (řetězce nebo znaky) v jazyce C# jsou v paměti uloženy v kódování označovaném běžně Unicode (kódová stránka 1200).

Více

Reflexe. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

Reflexe. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Reflexe Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 8 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení 14.4. Co všechno by měl mít typický prvek kolekce 177 Poznámka: Třídy BigInteger, BigDecimal a Date budou vysvětleny v částech [15./183, [16./185 a [18.1./204. 14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

Více