2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT"

Transkript

1 Rp. 06/702/10-C 06/703/10-C 06/704/10-C 06/705/10-C 06/706/10-C 06/0949/10-S 06/0950/10-S 06/0951/10-S 06/0952/10-S 06/0953/10-S PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MEDIKINET RETARD RETARD 5 mg MEDIKINET RETARD RETARD 10 mg MEDIKINET RETARD RETARD 20 mg MEDIKINET RETARD RETARD 30 mg MEDIKINET RETARD RETARD 40 mg Methylphenidati hydrochloridum tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.Co je Medikinet Retard a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Medikinet Retard užívat 3.Jak se Medikinet Retard užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Medikinet Retard uchovávat 6.Další informace 1. CO JE MEDIKINET RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ K čemu se používá Medikinet Retard se používá k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD). Používá se u dětí a mladistvých ve věku od 6 let do 18 let Používá se v případě, pokud se jiná nefarmaceutická opatření, jako jsou poradenské postupy a behaviorální terapie, ukážou jako nedostatečná. Medikinet Retard není určen pro léčbu ADHD u dětí mladších než 6 let nebo dospělých. Není známo, zda u těchto skupin je léčba bezpečná a přínosná. Jak funguje Medikinet Retard zvyšuje aktivitu určitých částí mozku, kde je aktivita snížená. Léčivý přípravek může pomoci zlepšit pozornost (dobu pozornosti), soustředění a omezit impulzivní chování. Léčivý přípravek je používán jako součást komplexního léčebného programu., který obvykle zahrnuje:

2 psychologická, výchovná, sociální opatření. Léčba přípravkem Medikinet Retard smí být zahájena a prováděna pouze pod dohledem odborníka na poruchy chování dětí a/nebo mladistvých. Ačkoli neexistuje přípravek, který by ADHD vyléčil, lze ho zvládnout léčebnými programy. O ADHD Děti a mladiství s ADHD: nejsou schopni sedět delší dobu v klidu, mají potíže se soustředěním. Není jejich chybou, že toto nedokáží. Mnoho dětí a mladistvých má potíže s těmito činnostmi, avšak u jedinců s ADHD dochází z tohoto důvodu k problémům v každodenním životě. Děti a mladiství s ADHD se učí a vykonávají domácí úkoly s obtížemi, mají problémy s chováním doma, ve škole nebo jinde. ADHD neovlivňuje inteligenci dítěte nebo mladistvého. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UŽÍVAT Neužívejte Medikinet Retard, pokud Vy nebo Vaše dítě jste alergický/á (přecitlivělý/á) na methylfenidát nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz oddíl 6); máte problémy se štítnou žlázou; máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom); máte nádor nadledvin (feochromocytom); máte problémy s jídlem, nemáte pocit hladu nebo nechcete jíst - např. anorexie nervosa; máte velmi vysoký krevní tlak nebo zúžení cév, které má případně za následek bolest v pažích a dolních končetinách; máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem jako je prodělaný infarkt, nepravidelný puls, bolest a nepříjemné pocity na hrudi, srdeční selhání, srdeční onemocnění nebo problémy se srdcem od narození; prodělal(a) jste cévní mozkové onemocnění jako je mrtvice, vydutí a ztenčení části mozkové cévy (aneuryzma), zúžení nebo ucpání cév, zánět cév (vaskulitida); užíváte léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) k léčbě deprese nebo jste MAOI užíval(a) v posledních 14 dnech, viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky"; trpíte psychickými poruchami jako je: psychopatická / hraniční porucha osobnosti; abnormální myšlenky a vidění nebo onemocnění nazývané schizofrenie; znaky závažných poruch nálady jako jsou: sebevražedné myšlenky; závažná deprese, kdy se cítíte velmi špatně, bezcenně a beznadějně mánie, při které se cítíte nezvykle vzrušený, přehnaně aktivní, bez zábran. pokud jste v minulosti trpěl(a) výrazným nedostatkem žaludeční kyseliny (žaludeční anacidita) s hodnotami ph nad 5,5; pokud užíváte léky, které snižují vylučování žaludeční kyseliny nebo ovlivňují nadměrnou kyselost v žaludku (blokátory H 2 receptorů, léčba antacidy). Pokud se u vás některé z výše uvedených obtíží vyskytují, neužívejte Medikinet Retard. Jestli si nejste jisti, zeptejte se vašeho lékaře nebo lékárníka před podání přípravku sobě nebo svému dítěti. To je z toho důvodu, že Medikinet Retard může tyto problémy zhoršit. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Medikinet Retard je zapotřebí, pokud Vy nebo Vaše dítě Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, předtím než začnete užívat svůj lék: jestliže máte problémy s játry nebo s ledvinami; jestliže máte nějaké problémy s polykáním nebo problém spolknout celou tabletu; jestliže máte zúžení nebo neprůchodnost zažívacího traktu (jícnu, žaludku, tenkého nebo tlustého střeva);

3 jestliže jste měl(a) jste záchvaty (křeče, epilepsii) nebo abnormální EEG (zobrazení aktivity mozku na elektroencefalogramu); jestliže požíval(a) jste nebo byl(a) závislý/á na alkoholu, léčivých přípravcích na předpis nebo na drogách; jestliže jste/je ženského pohlaví a začala u Vás/u ní menstruace (viz "těhotenství a kojení"); máte těžko kontrolovatelné, opakované škubání jakékoli části těla nebo opakování zvuků a slov; jestliže máte vysoký krevní tlak; jestliže máte srdeční problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; jestliže máte psychické problémy, které nejsou uvedeny výše v oddíle "Neužívejte Medikinet Retard"; Další psychické problémy zahrnují: kolísání nálad (z mánie do deprese - nazývaná "bipolární porucha"), agresivitu nebo nepřátelství, nebo zhoršení agresivity, halucinace (vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které nejsou), bludy (jste přesvědčen(a) o věcech, které nejsou skutečné), paranoiu (neobvyklá podezřívavost), rozrušení, úzkost nebo napětí, pocit skleslosti nebo provinilosti. Před zahájením léčby sdělte Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, zda se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý bod uvedený výše. Medikinet Retard může totiž tyto problémy zhoršit. Váš lékař může monitorovat účinek léčivého přípravku na Vás nebo Vaše dítě. Prověření, která Váš lékař učiní před zahájením léčby Medikinetem Retard Aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodnou léčbou, probere s Vámi tato témata: jakékoli léky, které Vy nebo Vaše dítě užíváte; zda se v rodině vyskytl případ náhlé neobjasněné smrti; jakékoli jiné zdravotní potíže (jako je srdeční onemocnění), které Vy nebo Vaše dítě můžete v rodině mít; jak se Vy nebo Vaše dítě cítíte, tj. zda si připadáte emocionální, máte podivné myšlenky nebo zda jste měl(a) některé z těchto pocitů v minulosti; zda se v rodině vyskytly tiky (těžko ovladatelné, opakující se záškuby jakýchkoli částí těla, opakující se zvuky, slova); jakékoli problémy duševní nebo problémy s chováním, které Vy nebo Vaše dítě nebo jiní členové rodiny máte nebo jste měl(a) v minulosti. Váš lékař s Vámi probere, zda se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje riziko kolísání nálad (od mánie k depresitzv. bipolární porucha), což zahrnuje prověření psychiatrické anamnézy, včetně výskytu sebevraždy, bipolární poruchy a deprese v rodině. Je důležité, abyste poskytl(a) veškeré informace, aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je Medikinet Retard pro Vás nebo Vaše dítě vhodným lékem. Váš lékař může usoudit, že Vy nebo Vaše dítě potřebujete ještě další vyšetření dříve, než začnete tento lék užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků. Medikinet Retard totiž může ovlivnit způsob fungování jiných přípravků. Podobně některé přípravky mohou ovlivnit způsob fungování přípravku Medikinet Retard. Zvláště neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře, pokud užíváte Vy nebo Vaše dítě některý z následujících přípravků: inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), používané k léčbě deprese, nebo jste je užívali v posledních 14 dnech; současné užívání MAOI s Medikinetem Retard může způsobit náhlé zvýšení krevního tlaku; ostatní přípravky k léčbě deprese; přípravky k léčbě závažných mentálních poruch; přípravky k léčbě epilepsie; přípravky zvyšující nebo snižující krevní tlak; některé přípravky proti kašli a nachlazení, které obsahují látky, jež mohou ovlivnit krevní tlak; je tedy důležité se poradit s lékárníkem, kupujete-li si některé z těchto přípravků;

4 přípravky, které ředí krev a zabraňují vzniku krevních sraženin. Medikinet Retard se nesmí užívat s H 2 blokátory nebo antacidy, které se používají ke snížení vylučování žaludeční kyseliny nebo neutralizují zvýšenou kyselost žaludku, jelikož mohou způsobovat rychlejší uvolnění celé dávky účinné látky. Pokud si nejste jistý/á zda léčivý přípravek, který Vy nebo Vaše dítě užíváte, patří do výše uvedeného seznamu, poraďte se před užitím Medikinetu Retard se svým lékařem nebo lékárníkem. Operace Sdělte svému lékaři, pokud máte Vy nebo Vaše dítě podstoupit operaci. Medikinet Retard se nesmí užívat v den zákroku za použití určitého druhu anestetik kvůli riziku náhlého zvýšení krevního tlaku během operace. Vyšetření na užívání drog Tento přípravek může způsobit pozitivní výsledek vyšetření, kterým se zjišťuje užívání drog, a u sportovních testů. Užívání s jídlem a nápoji Medikinet Retard by neměl být podáván bez jídla. Užívání Medikinetu Retard s alkoholem Při léčbě tímto přípravkem se nesmí pít alkohol, neboť může zhoršit nežádoucí účinky tohoto přípravku. Pamatujte na to, že některé potraviny a léky obsahují alkohol. Těhotenství a kojení Není známo, zda Medikinet Retard ovlivňuje nenarozené dítě. Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi před zahájením léčby Medikinetem Retard zda: jste Vy nebo Vaše dítě pohlavně aktivní. Váš lékař s Vámi probere vhodnou antikoncepci. jste Vy nebo Vaše dcera těhotná nebo si myslíte, že je to možné. Váš lékař rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla přípravek užívat. Vy nebo Vaše dcera kojíte nebo plánujete kojit. Je možné, že Medikinet Retard přestupuje do mateřského mléka. Váš lékař tedy rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla při užívání tohoto přípravku kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání Medikinetu Retard se mohou objevit závratě, problémy se zaostřením, rozmazané vidění. Pokud se takové nežádoucí účinky objeví, může být nebezpečné provádět jakékoli rizikové činnosti jako je řízení dopravních prostředků, obsluha strojů, jízda na kole nebo na koni, lezení po stromech. Důležité informace o některých složkách přípravku Medikinet Retard Tento přípravek obsahuje sacharózu (typ cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE MEDIKINET RETARD UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Medikinet Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tohoto přípravku Váš lékař většinou zahájí léčbu počáteční nízkou dávkou a postupně dávku zvýší podle potřeby. Maximální denní dávka je 60 mg. Medikinet Retard je ve formě "řízeného uvolňování", to znamená, že léčivá látka methylfenidát je uvolňována postupně během doby odpovídající školnímu dni. Tablety methylfenidát-hydrochloridu působí kratší dobu, a proto se užívají během snídaně a oběda. Pokud účinek tobolky pomine příliš brzo během pozdního odpoledne nebo večera, může Váš lékař rozhodnout o podání další malé dávky methylfenidátu (účinná látka přípravku Medikinet Retard) večer. Tablety Medikinetu Retard jsou pro toto krátkodobé působení vhodné. Jak užívat Užívejte přípravek Medikinet Retard ráno během nebo po snídani. To je velmi důležité pro dostatečný prodloužený účinek. Tobolky mohou být spolknuty celé, se sklenicí vody. Případně lze tobolky otevřít a obsah vysypat do malého množství (odpovídající čajové lžičce) jablečného pyré nebo jogurtu a okamžitě užít. Vysypaný obsah neuchovávejte pro pozdější použití. Tobolky a jejich obsah se nesmí drtit nebo žvýkat.

5 Pokud se Vy nebo Vaše dítě po 1 měsíci užívání necítíte lépe Pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte lépe, sdělte to svému lékaři. Může rozhodnout o tom, že je třeba jiné léčby. Nesprávné užívání přípravku Medikinet Retard Pokud není přípravek Medikinet Retard užíván správně, může způsobit abnormální chování. To může se může také projevit tím, že se Vy nebo Vaše dítě stane na léku závislým. Sdělte svému lékaři, jestli jste Vy nebo Vaše dítě měli v minulosti problémy se zneužíváním nebo závislostí na alkohol, na léky na předpis nebo drogy. Tento lék je určen pouze pro Vás nebo pro Vaše dítě. Nedávejte je nikomu jinému, i přestože se příznaky zdají být stejné jako Vaše. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku Medikinet Retard, než jste měl(a) Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více tablet, kontaktujte ihned lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a oznamte jim, kolik tablet jste požil(a). Známky předávkování mohou zahrnovat: zvracení, neklid, třes, nekontrolované pohyby, svalové záškuby, záchvaty křečí (mohou být následovány kómatem), pocit extrémního štěstí, zmatenost, vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), pocení, návaly, bolesti hlavy, vysokou horečku, změny srdečního rytmu (pomalý, rychlý nebo nepravidelný), vysoký krevní tlak, rozšířené zornice a sucho v nose a ústech. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněl(a) užít přípravek Medikinet Retard Nikdy neužívejte dvojitou dávku, abyste dohnal(a) zapomenutou dávku. Užijte nebo dejte Vašemu dítěti další dávku v době, kdy má být podána. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě přestal(a) užívat přípravek Medikinet Retard Pokud Vy nebo Vaše dítě náhle přerušíte užívání tohoto léčivého přípravku, mohou se příznaky ADHD vrátit nebo se mohou objevit nežádoucí účinky jako je deprese. Váš lékař Vám bude postupně každý den snižovat dávky léku, než přestanete lék užívat. Před ukončením užívání přípravku Medikinet Retard si promluvte se svým lékařem. Vyšetření, které Váš lékař bude provádět Váš lékař provede některé testy: před zahájením léčby - aby ověřil, že je Medikinet Retard bezpečný a přínosný. během léčby - každých 6 měsíců, ale pravděpodobně častěji. A též při změně dávky. Vyšetření budou zahrnovat posouzení chuti k jídlu, změření výšky, váhy, změření krevního tlaku a srdečního tepu, posouzení nálad, psychického stavu nebo nezvyklých pocitů. Nebo zda se tyto stavy nezhoršily podáváním přípravku Medikinet Retard. Dlouhodobá léčba Není třeba, aby léčba přípravkem Medikinet Retard byla neomezeně dlouhá. Pokud je přípravek Medikinet Retard užíván déle než jeden rok, Váš lékař léčbu na krátkou dobu přeruší, třeba na období školních prázdnin, aby viděl, zda je lék stále zapotřebí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Medikinet Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ačkoli se u některých jedinců vyskytnou nežádoucí účinky, většině Medikinet Retard pomáhá. Váš lékař s Vámi prodiskutuje tyto nežádoucí účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud trpíte některými z níže uvedených nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi: Časté (u méně než 1 z 10 pacientů) nepravidelný srdeční puls (palpitace), změny nálad nebo kolísání nálad nebo změny osobnosti. Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů)

6 sebevražedné myšlenky a pocity, vidění, cítění nebo slyšení neexistujících věcí, znaky psychózy, nekontrolovaná řeč a pohyby těla (Tourettův syndrom), známky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním. Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů) pocit nezvyklého vzrušení, abnormální aktivity (mánie). Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, záchvaty (křeče, epilepsie), sloupávání kůže a červenavé skvrny, svalové křeče, které nelze kontrolovat postihující oči, hlavu, krk, tělo a nervový systém- z důvodu dočasného snížení přísunu krve do mozku, ochrnutí nebo pohybové a zrakové potíže, potíže s mluvením (toto mohou být známky poškození mozkových cév), snížení počtu krvinek (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček), což má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím, krvácení a častější vznik modřin, náhlý vzestup tělesné teploty, velmi vysoký krevní tlak a závažné křeče (tzv. neuroleptický maligní syndrom). Není jasné zda tento nežádoucí účinek způsobuje methylfenidát nebo jiné léky, které se užívají v kombinaci s methylfenidátem. Ostatní nežádoucí účinky (není známo, jak často se vyskytují) nepříjemné myšlenky, které se vracejí, nevysvětlitelné mdloby, bolesti na hrudi, potíže s dýcháním (mohou být příznaky srdečních obtíží). Pokud se vyskytne kterýkoli výše uvedený nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Další nežádoucí účinky jsou následující, pokud se vyskytnou v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi: Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů) bolest hlavy, nervozita, nespavost. Časté (méně než 1 z 10 pacientů) bolest kloubů, sucho v ústech, vysoká teplota (horečka), neobvyklé vypadávání nebo řídnutí vlasů, nezvyklá ospalost nebo netečnost, ztráta chuti k jídlu nebo snížená chuť k jídlu, svědění, vyrážka nebo výskyt zarudlých svědivých skvrn (kopřivka), kašel, bolest v krku nebo podrážděný nos a krk, vysoký krevní tlak, rychlý srdeční pulz (tachykardie), závratě, nekontrolované pohyby, nadměrná aktivita, agresivita, vzrušení, úzkost, deprese, podrážděnost a abnormální chování, bolest žaludku, průjem, nevolnost, žaludeční obtíže a zvracení. Méně časté (více než 1 z 1000 pacientů a méně než 1 ze 100 pacientů) zácpa,

7 hrudní obtíže, krev v moči, třes a chvění, dvojité nebo rozmazané vidění, bolest svalů, svalové záškuby, dušnost nebo bolest na hrudi, zvýšené hladiny jaterních testů (zjištěné v krevních testech), zlost, pocit neklidu nebo plačtivost, vyostřená pozornost, problémy se spaním. Vzácné (méně než 1 z 1000 pacientů) změny v sexuální aktivitě, desorientace, rozšířené zornice, zrakové obtíže, zvětšení prsních žláz u mužů, zvýšené pocení, zarudnutí kůže, vystupující kožní vyrážka. Velmi vzácné (méně než 1 z pacientů) srdeční infarkt, náhlá smrt, svalové křeče, červené tečky na kůži, zánět nebo ucpání mozkových tepen, abnormální činnost jater včetně jaterního selhání a kómatu, změny v testech- včetně jaterních a krevních testů, sebevražedné pokusy, neobvyklé myšlenky, nedostatek emocí, opakovaní činnosti, obsese, necitlivé prsty na rukou a nohou, brnění, změna barvy (z bílé na modrou a později červenou) v chladu (Raynaudův syndrom). Není známo (z dostupných údajů nelze určit) migréna, velmi vysoká horečka, pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, těžký záchvat ("grand mal"), bludy(přesvědčení o věcech, které nejsou skutečné), zmatenost, poškození mozkových cév (mrtvice, zánět mozkových cév nebo ucpání). Účinky na růst a vývoj Je-li Medikinet Retard užíván déle než rok, může u některých dětí způsobit zpomalení růstu. K tomu dochází u méně než u 1 dítěte z 10. Může dojít k nedostatečnému váhovému a/nebo výškovému přírůstku. Váš lékař bude tudíž pečlivě sledovat Vaši výšku a váhu nebo výšku a váhu Vašeho dítěte a stejně tak i to, jak Vy nebo Vaše dítě jíte. Pokud Vy nebo Vaše dítě nerostete nebo nepřibíráte na váze tak, jak byste měl(a), může být léčba Medikinetem Retard na krátkou dobu pozastavena. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK MEDIKINET RETARD UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu z důvodu ochrany před vzdušnou vlhkostí.

8 Přípravek Medikinet Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co Medikinet Retard obsahuje Léčivou látkou je methylphenidati hydrochloridum. Medikinet Retard Retard 5 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 5 mg, což odpovídá methylphenidatum 4,34 mg. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 10 mg, což odpovídá methylphenidatum 8,65 mg. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 20 mg, což odpovídá methylphenidatum 17,30 mg. Medikinet Retard 30 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 30 mg, což odpovídá methylphenidatum 25,95 mg. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje methylphenidati hydrochloridum 40 mg, což odpovídá methylphenidatum 34,60 mg. Pomocné látky: Zrněný cukr (sacharóza 80-91,5% + kukuřičný škrob), polyvinylalkohol, makrogol 3350, polysorbát 80, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30% (mimo jiné obsahuje natrium lauryl sulfát), hydroxid sodný, triethyl-citrát, indigokarmín, hlinitý lak (E132), simetikonová emulze 30% (methylcelulóza + kyselina sorbová). Medikinet Retard 5 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 10 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 20 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E 127), patentní modř V (E131). Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina, sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131). Medikinet Retard 30 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Medikinet Retard 40 mg tobolky Víčko tobolky: oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), černý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát, želatina. Jak Medikinet Retard vypadá a co obsahuje toto balení Medikinet Retard 5 mg tobolky: Bílá neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 10 mg tobolky: Tvrdá tobolka s neprůhledným světle fialovým víčkem a neprůhledným bílým tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 20 mg tobolky: Světle fialová neprůhledná tvrdá tobolka obsahující bílé a modré pelety.

9 Medikinet Retard 30 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a světle šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Medikinet Retard 40 mg tobolky: Tvrdá tobolka s tmavě fialovým neprůhledným víčkem a šedým neprůhledným tělem obsahující bílé a modré pelety. Velikost balení: krabičky obsahující 28 nebo 30 tobolek s řízeným uvolňováním v PVC / PVdC / Al blistrech. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Medice Arzneimittel Pütter GmbH und Co. KG Kuhloweg Iserlohn Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Německo: Medikinet retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Belgie: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsule met gereguleerde afgifte, hard. Bulharsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Kypr: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Česká Republika: Medikinet Retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Estonsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Francie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Gélule a libération modifiée. Irsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg modified release capsules, hard. Itálie: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Capsula rigida a rilascio modificato. Lotyšsko: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. Litva: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Modifikuoto atpalaidavimo kieta kapsule. Portugalsko: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Cápsula de libertacao modificada. Rumunsko: Medikinet EM 5 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 10 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 20 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 30 mg Capsula cu eliberare modificata, Medikinet EM 40 mg Capsula cu eliberare modificata. Slovenská republika: Medikinet XL 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg Tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním. Slovinsko: Medikinet MR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem. Tato příbalová informace byla naposledy schválena: DZ: (č.j /2009; /2009

Příbalová informace: informace pro uživatele. Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Příbalová informace: informace pro uživatele. Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Příbalová informace: informace pro uživatele Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg tablety s prodlouženým uvolňováním methylphenidati hydrochloridum Název tohoto léčivého přípravku je Concerta;

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ELIFY 75

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním venlafaxinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese.

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Defluox 20mg tvrdé tobolky fluoxetinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Venlafaxin Orion 75 mg Venlafaxin Orion 150 mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum sp.zn. sukls148800/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls27853/2014, sukls9917/2012, sukls254738/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Quetiapine Accord 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MEDORISPER 0,5 mg MEDORISPER 1 mg MEDORISPER 2 mg MEDORISPER 3 mg. potahované tablety risperidonum

Příbalová informace: informace pro uživatele. MEDORISPER 0,5 mg MEDORISPER 1 mg MEDORISPER 2 mg MEDORISPER 3 mg. potahované tablety risperidonum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100594/2010, sukls100596/2010, sukls100598/2010, sukls100599/2010 a příloha k sp.zn. sukls265876/2011, sukls45709/2010, sukls138326/2010 Příbalová

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Prozac 20mg, tvrdé tobolky fluoxetini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele Prozac 20mg, tvrdé tobolky fluoxetini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Prozac 20mg, tvrdé tobolky fluoxetini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini hydrochloridum

ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238089/2010 a sp. zn. sukls238091/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum sp.zn. sukls184974/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním quetiapinum

Příbalová informace: informace pro uživatele Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním quetiapinum Příbalová informace: informace pro uživatele Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním quetiapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls187858/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Parnassan 2,5 mg potahované tablety Parnassan 5 mg potahované tablety Parnassan 7,5 mg

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace - informace pro uživatele APO-FLUOXETINE (fluoxetini hydrochloridum) 20 mg, tvrdé tobolky

Příbalová informace - informace pro uživatele APO-FLUOXETINE (fluoxetini hydrochloridum) 20 mg, tvrdé tobolky sp.zn. sukls29911/2014 a sp.zn. sukls194648/2014 Příbalová informace - informace pro uživatele APO-FLUOXETINE (fluoxetini hydrochloridum) 20 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls109409/2015

sp.zn. sukls109409/2015 sp.zn. sukls109409/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum sp.zn. sukls26441/2013 a sp.zn. sukls231087/2011, sukls177453/2012, sukls24369/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety sertralinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více