HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ COMPACTE HAKMACHINE ROBOT MENAGER COMPACT KOMPAKTE HACKMASCHINE COMPACT BLENDER MINISEKÁČEK DO9018MC PRODUCT OF

2 DO9018MC GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie ne sera valable que si la date d achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l usure, ne sont pas sous garantie. GARANTIE Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstuktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Raparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen. WARRANTY This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty. LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/

3 D09018MC ZÁRUKA Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo dokladu o zaplacení c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje 3. záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití 4. záruka zaniká: - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti - při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy: Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, Kdyně viz tel nebo na tel LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/

4 DO9018MC Type nr. Apparaat N de modèle de l appareil DO9018MC Type nr des Gerätes Type nr. of appliance Model Naam Nom... Name Jméno Adres Adresse... Address Adresa Aankoopdatum Date d achat... Kaufdatum Date of purchase Datum nákupu,podpis a razítko Tel :... * Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

5 D09018MC RECYCLAGE INFORMATIE Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. INFORMATION DE RECYCLAGE Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenie plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. RECYCLING INFORMATIONEN Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. RECYCLING INFORMATION The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 5

6 DO9018MC Informace o recyklaci odpadu Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. 6

7 REKLAMACE : (VYPLNÍ ZÁKAZNÍK NEBO OBCHOD) D09018MC Popis vady 1. reklamace Popis vady 2. reklamace Popis vady 3. reklamace Záznamy servisu : 1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) DOMO ELEKTRO S.R.O HLUBOKÁ 147 CZ KDYNĚ TELEFON (servis)

8 DO9018MC Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí být opraven v odborném servisu. V žádném případě není dovoleno jej neodborně měnit. 8

9 D09018MC OMSCHRIJVING 1.Startknop 2.Motoreenheid 3.Deksel 4.Bovenste mes 5.Onderste mes 6.Potje 7.As VEILIGHEIDSMAATREGELEN Lees de veiligheidsinstructies aandachtig alvorens het toestel te gebruiken. Bewaar de instructies voor latere raadpleging. Wanneer het toestel niet gebruikt wordt volgens de omschrijving in deze handleiding, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade. Laat het toestel niet binnen het bereik van kinderen staan. Zorg er voor dat de voltage aangegeven op uw toestel, overeenstemt met de voltage bij u thuis. Dit toestel is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het toestel niet buiten. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel niet meer gebruikt en wanneer u het toestel schoonmaakt. Gebruik het toestel niet wanneer het niet naar behoren functioneert of wanneer het beschadigd is. Wanneer dit het geval is, neemt u contact op met de na verkoopdienst voor nazicht of herstelling. Dompel het toestel, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of werkblad hangen. Zorg ervoor dat kinderen er niet kunnen aan trekken. Het elektrisch snoer mag nooit in contact komen met warme onderdelen van het toestel, met andere warme toestellen zoals fornuis of oven, of op een scherp voorwerp gelegd worden. Wanneer het elektrisch snoer of de stekker beschadigd zijn, mag u deze niet zelf vervangen. Laat de herstelling gebeuren door een gekwalificeerd elektricien of de dienst na verkoop van de fabrikant. Om alle risico s te vermijden, mag u het toestel alleen gebruiken met originele onderdelen. Waarschuwing : de messen van het toestel zijn bijzonder scherp, wees uiterst voorzichtig wanneer u ze aanraakt. Verwijder het deksel nooit voor dat de messen volledig stil staan. Dit toestel is ontworpen om kleine hoeveelheden te verwerken. Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkt fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht werken of gebruiksinstructies hebben gekregen van

10 DO9018MC een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat spelen. Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals : - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen. - Boerderijen - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter. - Gastenkamers, of gelijkaardige GEBRUIK Maak de onderdelen van het toestel schoon alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken. (1) Zet het bovenste mes op het onderste mes en draai het in tegen wijzerzin om het vast te zetten. (1) Plaats de messen op de as in het midden van het potje. (2) Doe de ingrediënten in het potje en sluit het deksel. Plaats het motorgedeelte op het deksel. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de start knop (2) terwijl u tegelijkertijd het toestel vasthoudt bij het motorgedeelte. Na gebruik laat u de knop los, verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht tot de messen volledig stilstaan. Haal het motor gedeelte, het deksel en de messen weg om de inhoud eruit te halen. (3) U kan het bovenste mes van het onderste mes scheiden door het in wijzerzin te draaien en het omhoog te trekken. (3) Opmerkingen: De start knop geeft u de mogelijkheid om 2 snelheden te gebruiken: snelheid 1: zachte druk snelheid 2: sterkere druk. Ga voor vloeistoffen nooit over INGREDIENTEN MAX. GE- WICHT MAX. GE- BRUIKSDUUR MAX SNELHEID Peterselie 30 g 10 sec 1 of 2 Uien 200 g Met interval 1 Sjalot 200 g Met interval 1 Look 150 g 5 sec 1 10

11 D09018MC Beschuit 20 g 15 sec 1 of 2 Amandel 100 g 10 sec 2 Hazelnoot 100 g 10 sec 2 Okkernoten 100 g 10 sec 2 Gruyère kaas 100 g 15 sec 2 Hard gekookt ei 200 g 5-10 sec 2 Gekookte ham 200 g 15 sec 2 Biefstuk 200 g sec 2 Lichte gebakjes 0.4 L 30 sec 1 of 2 Gekookte soep 0.4 L 30 sec 2 Pruimen 130 g 9 sec 2 Gedroogde pruimen 110 g 9 sec 2 OPGELET: DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET INTERVAL. GEBRUIK HET TOESTEL A.U.B. MET ONDERBREKING. OPGELET: WERK NIET MET HET TOESTEL WANNEER HET LEEG IS. GEBRUIK HET TOESTEL NIET LANGER DAN 10 SECONDEN NON-STOP. SCHOONMAAK Verwijder de stekker uit het stopcontact. Gebruik enkel een vochtige spons om het motorgedeelte te zuiveren. Zet het motorgedeelte nooit in het water of onder lopend water. De kom, het onderste mes, het bovenste mes en het deksel kunnen allen worden schoongemaakt in de vaatwasmachine. 11

12 DO9018MC DESCRIPTION 1. Bouton «Start» 2. Moteur 3. Couvercle 4. Couteau supérieur 5. Couteau inférieur 6. Petit récipient 7. Axe MESURES DE SÉCURITÉ Lisez d abord attentivement les instructions de sécurité avant d utiliser l appareil. Conservez les instructions pour toute consultation ultérieure. Quand l appareil n est pas utilisé selon le mode d emploi, le fabricant ne peut pas être tenu responsable d aucun dommage. Ne laissez jamais l appareil à la portée des enfants. Veillez à ce que la tension mentionnée sur votre appareil correspond à celle chez vous à domicile. Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé. N utilisez pas l appareil à l extérieur. Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous n utilisez plus l appareil ou quand vous le nettoyez. N utilisez pas l appareil quand il ne fonctionne pas correctement ou quand il est endommagé. En cas de dommage, contactez le service après-vente pour le faire contrôler ou réparer. N immergez pas l appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l eau ou dans un autre liquide. Ne laissez jamais le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail. Faites en sorte que des enfants ne peuvent pas le tirer. Ne laissez pas le cordon électrique entrer en contact avec des éléments de l appareil chauds ou d autres appareils chauds comme une cuisinière ou un four. Ne mettez pas le cordon électrique sur un objet pointu. Ne remplacez pas le cordon électrique ou la fiche en cas de dommage. Faites réparer l appareil par un électricien qualifié ou par le service après-vente du fabricant. Pour éviter tous les risques, vous ne pouvez utiliser que les pièces originaux. Mise en garde : Les couteaux de l appareil sont particulièrement tranchants, soyez extrêmement vigilants lorsque vous le touchez. Attendez l arrêt complet des couteaux avant de retirer le couvercle. Cet appareil est conçu pour traiter de petites quantités. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (les enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limités ou par des personnes ayant une manque d expérience et de connaissances, sauf s ils travaillent sous la surveillance d une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions d utilisation. Les enfants doivent toujours être sous surveillance pour veiller à ce qu ils ne jouent

13 D09018MC pas avec l appareil. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que: des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; des fermes; l utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; des environnements du type chambres d hôtes. UTILISATION Nettoyez les éléments de l appareil avant d utiliser l appareil pour la première fois. Mettez le couteau supérieur sur le couteau inférieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d une montre pour le fixer. (1) Mettez les couteaux sur l axe au centre du petit récipient. (2) Placez les ingrédients dans le petit récipient et fermez le couvercle. Placez le bloc moteur sur le couvercle. Enfoncez la fiche dans la prise de courant et appuyez le bouton «Start» pendant que vous tenez le bloc moteur de l appareil. Après utilisation, relâchez le bouton, enlevez la fiche de la prise de courant et attendez l arrêt complet des couteaux. Enlevez le bloc moteur, le couvercle et les couteaux pour retirer le contenu. (3) Vous pouvez séparer les couteaux en tournant le couteau supérieur dans le sens des aiguilles d une montre et le tirant vers le haut. Remarques: Le bouton «Start» vous permet d utiliser 2 vitesses : vitesse 1 : une pression douce vitesse 2 : une pression plus forte. Pour des liquides, ne dépassez jamais le (1) (2) (3) Ingrédients Quantité max. Vitesse max. Vitesse conseillée Persil 30 g 10 sec 1 ou 2 Oignons 200 g A intervalle 1 Echalote 200 g A intervalle 1 Ail 150 g 5 sec 1 Biscotte 20 g 15 sec 1 ou 2 Amande 100 g 10 sec 2 Noisette 100 g 10 sec 2 13

14 DO9018MC Noix 100 g 10 sec 2 Gruyère 100 g 15 sec 2 Œuf dur 200 g 5 10 sec 2 Jambon cuit 200 g 15 sec 2 Steak 200 g sec 2 Pâtisseries 0,4 L 30 sec 1 ou 2 légères Potage cuit 0,4 L 30 sec 2 Prunes 130 g 9 sec 2 Prunes sèches 110 g 9 sec 2 ATTENTION: CET APPAREIL EST CONçU POUR UNE UTILISATION à INTERVALLE. UTILISEZ L APPAREIL AVEC INTERRUPTION. ATTENTION: N UTILISEZ PAS L APPAREIL SANS INGREDIENTS. N UTILISEZ PAS L APPAREIL PLUS DE 10 SECONDES CONSéCUTIVES. NETTOYAGE Retirez la fiche de la prise électrique. N utilisez qu une éponge humide pour nettoyer le bloc moteur. Ne submergez jamais le bloc moteur dans l eau ou sous l eau courante. Le récipient, les couteaux et couvercle peuvent être lavés dans le lave-vaisselle. 14

15 BESCHREIBUNG 1. Startknopf 2. Motoreinheit 3. Deckel 4. Oberes Messer 5. Unteres Messer 6. Behälter 7. Achse D09018MC SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen. Diese Gebrauchsanweisung gut aufbewahren. Wird das Gerät nicht bestimmungsgemäß, entsprechend der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung verwendet, kann der Hersteller für jedweden Schaden nicht haftbar gemacht werden. Das Gerät niemals in Griffnähe von Kindern stehen lassen. Dafür sorgen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung im Hause übereinstimmt. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nicht im Freien verwenden. Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden und bevor Sie es reinigen. Das Gerät nicht benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt ist. Ist dies der Fall, Kontakt aufnehmen mit dem Kundendienst, um das Gerät überprüfen oder reparieren zu lassen. Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen lassen. Dafür sorgen, dass Kinder nicht daran ziehen können. Das elektrische Kabel darf niemals mit warmen Teilen des Geräts oder anderen warmen Geräten wie einem Herd oder Ofen in Berührung kommen. Oder auf einen scharfen Gegenstand gestellt werden. Ist das elektrische Kabel oder der Stecker beschädigt, dürfen diese nicht selbst ausgetauscht werden. Die Reparatur sollte von einem qualifizierten Elektriker oder dem Kundendienst des Herstellers ausgeführt werden. Um Gefahr zu vermeiden, darf das Gerät nur mit originalem Zubehör verwendet werden. Warnung : Die Messer des Geräts sind sehr scharf, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie diese berühren. Den Deckel niemals entfernen, bevor die Messer vollständig still stehen. Diese Gerät ist zur Verarbeitung von kleinen Mengen entworfen. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen geeignet, außer sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen von

16 DO9018MC einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, sodass sie nicht mit dem Gerät spielen können. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in einem ähnlichen Umfeld geeignet wie zum Beispiel: - Küchenecke für Personal von Geschäften, Büros und ähnlichen beruflichen Umgebungen - Bauernhöfe - Hotel- und Motelzimmer und andere Umgebungen mit einem residenzartigen Charakter - Gästezimmer oder ähnliche Zimmer GEBRAUCH Das Zubehör des Geräts reinigen, bevor das Gerät zum ersten Mal verwendet wird. Das obere Messer auf das untere Messer stecken und gegen den Uhrzeigersinn festdrehen. (1) Die Messer auf der Achse in der Mitte des Behälters befestigen. (2) Die Zutaten in den Behälter geben und den Deckel schließen. Das Motorteil auf den Deckel setzen. Den Stecker in die Steckdose einstecken und auf den Startknopf drücken, während Sie das Gerät gleichzeitig am Motorteil festhalten. Nach dem Gebrauch den Knopf loslassen, den Stecker aus der Steckdose ziehen und warten bis die Messer vollständig stillstehen. (3) Das Motorteil, den Deckel und die Messer entfernen, um den Inhalt herauszuholen. Das obere Messer vom unteren Messer trennen, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen. Hinweise: Der Startknopf hat zwei Stufen. Stufe 1: leichter Druck Stufe 2: starker Druck. Für Flüssigkeiten niemals höher als einstellen. (1) (2) (3) Zutaten Max. Menge Max. Geschwindigkeit Empfohlene Stufe Petersilie 30 g 10 sec 1 oder 2 Zwiebeln 200 g Mit Intervall 1 Schalotte 200 g Mit Intervall 1 Knoblauch 150 g 5 sec 1 Zwieback 20 g 15 sec 1 oder 2 16

17 Mandeln 100 g 10 sec 2 Haselnüsse 100 g 10 sec 2 Walnüsse 100 g 10 sec 2 Gruyèrekäse 100 g 15 sec 2 Hart gekochtes Ei 200 g 5-10 sec 2 Gekochter Schinken 200 g 15 sec 2 Beefsteak 200 g sec 2 Leichtes Gebäck 0,4 L 30 sec 1 oder 2 Gekochte Suppe 0,4 L 30 sec 2 Pflaumen 130 g 9 sec 2 Getrocknete Pflaumen 110 g 9 sec 2 ACHTUNG : DIESES GERÄT WURDE ZUM GEBRAUCH MIT INTERVALL ENTWORFEN. DAS GERÄT MIT UNTERBRECHUNG BEDIENEN. ACHTUNG : NICHT MIT DEM GERÄT ARBEITEN, WENN ES LEER IST. DAS GERÄT NICHT LÄNGER ALS 10 SEKUNDEN NON STOP LAUFEN LASSEN. REINIGUNG Den Stecker aus der Steckdose ziehen. Nur einen feuchten Schwamm verwenden, um das Motorteil zu säubern. Das Motorteil niemals in Wasser oder unter laufendes Wasser halten. Die Schale, das untere Messer, das obere Messer und der Deckel können in der Spülmaschine abgewaschen werden. D09018MC 17

18 DO9018MC DESCRIPTION 1. Start button 2. Motor unit 3. Top lid 4. Upper blade 5. lower blade 6. Cup 7. Shaft SAFETY INSTRUCTIONS Read the safety instructions carefully before using your appliance for the first time and retain them for future reference. Any use which does not conform to these instructions will absolve Benrubi from any liability. So not leave the appliance within reach of children unsupervised. The use of this appliance by young children or disabled persons must be supervised at all times. Make sure that the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system. Your appliance is intended solely for domestic and indoor use. Unplug your appliance as soon as you have finished using it and when you clean it. Do not use your appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens, contact an approved service centre. Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be carried out by an approved service centre. Do not put the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquid. Do not allow the power cord to hang down within reach of children. The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or resting on a sharp edge. If the power cord or the plug are damaged, do not use your appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved service centre. For your own safety, please use only the original accessories and spare parts which are suitable for your appliance. Warning : the blades of the knife are extremely sharp. Handle it with caution. Never remove the lid until the knife has stopped completely. This appliance is designed to process small quantities. Do not exceed the quantities indicated in these instructions for use. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety Children must be supervised so they can t play with the appliance. This appliance is only for household use or environments of a similar character such as : - kitchens that are used by personnel of shops, office or other similar professional 18

19 environments. - Farms - Hotel rooms and motel rooms and other similar environments with a residential character. - Bed and breakfast or similar. D09018MC USING YOUR APPLIANCE Before first use, clean the various parts of the appliance. MINCING AND BLENDING Put the upper blade onto the lower blade and bring it to its locked position by turning counterclockwise. (1) Fit the upper and lower blades onto the fixed shaft in the bowl. (2) Pour in the ingredients and lock the lid. Place the motor unit onto the assembly by turning it slightly. Plug in the appliance and press the start button, at the same time holding the appliance by the motor unit. At the end of preparation, release the button, unplug the appliance and wait until the blades come to a complete stop. Remove the motor unit, the lid and the blades to pour out preparation. (3) You can separate the upper blade from the lower blade by turning it clockwise and pulling it up. Notes : The start button allows you to use 2 speeds : * speed 1 (min) : gentle pressure * speed 2 (max) : firmer pressure. For liquids, never exceed 0.4 l. (1) (2) the (3) INGREDIENTS MAX.QUANTITY MAX. TIME TO USE RECOMMENDED SPEED Parsley 30 g 10 sec 1 or 2 Onions 200 g In pulses 1 Shallots 200 g In pulses 1 Garlic 150 g 5 sec 1 Rusks 20 g 15 sec 1 or 2 Almonds 100 g 10 sec 2 Hazelnuts 100 g 10 sec 2 Walnuts 100 g 10 sec 2 Gruyere 100 g 15 sec 2 Hard-boiled egg 200 g 5-10 sec 2 19

20 gg DO9018MC Boiled ham 200 g 15 sec 2 Beef steak 200 g sec 2 Light pastries 0.4 L 30 sec 1 or 2 Cooked soup 0.4 L 30 sec 2 Prunes 130 g 9 sec 2 Dried apricots 110 g 9 sec 2 CAUTION : THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR INTERMITTENT USE. PLEASE RUN THE APPLIANCE WITH PULSES. CAUTION : DO NOT OPERATE THE UNIT WHEN EMPTY OR LONGER THAN 10 SECONDS CONTINUOUSLY. CLEANING Always unplug the appliance first. Only use a damp sponge to clean the motor unit. Never place it in water, or under running water. The bowl, the lower blade, the upper blade, and the lid can all be cleaned in the dishwasher. 20

21 D09018MC PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE OMYJTE ČÁSTI, KTERÉ PŘIJDOU DO KONTAKTU S POTRAVINAMI. NÁVOD K POUŽITÍ MLETÍ A SEKÁNÍ horní čepel nasuňte na dolní čepel a otáčivým pohybem nastavte do uzamčené pozice. (1) horní čepel společně s dolní čepelí nasuňte na hřídel v sekací misce, nasypte suroviny a uzavřete víkem. (2) otáčivým pohybem nasaďte motorovou část. přístroj uchopte a stiskněte tlačítko start, v době sekání přístroj pěvně držte za motorovou jednotku. po ukončení sekání nebo mletí, uvolněte tlačítko, přístroj vypněte a nechte jej, dokud se nože úplně nezastaví. (3) odejměte motorovou jednotku, vyjměte sekací nože z misky. Sekací nože můžete opět rozpojit. TIPY PRO POUŽITÍ - tlačítkem start lze využít 2 stupně rychlosti tohoto přístroje. - rychlost 1 ( min.rychlost ): sekání nahrubo - rychlost 2 ( max.rychlost): sekání najemno - v případě tekutin nepřekračujte množství 0,4 l. (1) (2) (3) INGREDIENCE MAX.MNOŽSTVÍ ČAS SEKÁNÍ DOP.RYCHLOST Petržel 30 g 10 sek. 1 nebo 2 Cibule 200 g v pulsech 1 Šalotka 200 g v pulsech 1 Česnek 150 g 5 sek. 1 Na strouhanku 20 g 15 sek. 1 nebo 2 Mandle 100 g 10 sek. 2 Lískové oříšky 100 g 10 sek. 2 Vlašské ořechy 100 g 10 sek. 2 Tvrdý sýr 100 g 15 sek. 2 Vejce natvrdo 200 g 5 10 sek. 2 Dušená šunka 200 g 15 sek 2 Hovězí maso 200 g sek. 2 21

22 DO9018MC Lehká těsta 0,4 L 30 sek. 1 nebo 2 Polévky 0,4 L 30 sek. 2 Sušené švestky 130 g 10 sek. 2 Sušené meruňky 110 g 10 sek. 2 UPOZORNĚNÍ : TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN PRO POUŽÍVANÍ S PŘERUŠOVANÝM CHODEM. POTRAVINY PROTO ZPRACOVÁVEJTE POUZE PULZNĚ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PŘISTROJ NENECHÁVEJTE BĚŽET NAPRÁZDNO NEBO NA NEPŘERUŠOVANÝ CHOD VÍCE NEŽ 10 AŽ 15 SEK.V PŘÍPADĚ ŽE JE POTŘEBA KE ZPRACOVÁNÍ SUROVIN DELŠÍHO ČASU, POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ NA PŘERUŠOVANÝ CHOD. ČÍSTĚNÍ: - před čištěním vždy přístroj odpojte ze zástrčky. - k umytí motorové jednotky užívejte pouze navlhčený hadřík. Nikdy jej nemyjte ve vodě nebo pod tekoucí vodou. - misku, horní čepel a spodní čepel je možné mýt v myčce na nádobí. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ pečlivě si přečtěte toto bezpečnostní upozornění před prvním použitím přístroje. Pokud bude přístroj používán v nesouladu s těmito pokyny nebudou se na něj vztahovat záruční podmínky. nenechávejte přístroj bez dohledu v blízkosti dětí.přístroj musí být pod neustálým dozorem dospělého. zkontrolujte zda napětí přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. Váš přístroj je určen pouze pro domácí použití. Před čištěním vždy přístroj vytáhněte ze zástrčky nepoužívejte přístroj, pokud nespracuje správně nebo je poškozen, nikdy jej sami neopravujte, ale nechte jej opravit v autorizovaném servisu. přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jakékoli jiné tekutiny. nenechávejte přístroj v dosahu dětí, zvláště aby tahali za přívodní šňůru přstroje. přívodní šňůra nesmí být v kontaktu s žádným přímým zdrojem tepla, nebo ostrými hranami, mohlo by dojít k jejímu poškození. pokud je přívodní šňůra poškozena, přístroj nadále nepoužívejte a nechte jej opravit v autorizovaném servisu. pro vlastní bezpečnost užívejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, které jsou kompatibilní pouze s Vaším přístrojem

23 sekací nože mlýnku jsou velmi ostré. Manipulujte s nimi velmi opatrně. nikdy nesundávejte víčko, dokud se nůž úplně nezastaví. tento přístroj je určen pro zpracování potravin v menším obsahu.nepřekračujte množství, které je uvedeno v pokynech pro použití. tento spotřebič nesmí používat lidé s narušenou psychikou nebo se sníženými vjemovými nebo myšlenkovými funkcemi, nebo jej mohou používat pouze pod dozorem jiné osoby. s tímto přístrojem nesmí v žádném případě manipulovat děti. D09018MC

24 LINEA Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A Grobbendonk - Tel 014/ Fax : 014/21,54,63

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ PRECISIEWEEGSCHAAL BALANCE DE PRÉCISION PRÄZISIONSWAAGE PRECISION SCALE LABORATORNÍ VÁHA DO9096W PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN

Více

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47 DE LADEGERÄT LP PLUS BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 GB MAIN UNIT LP PLUS OPERATION AND SAFETY NOTES 19 FR UNITÉ PRINCIPALE LP PLUS INSTRUCTIONS D UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 33 IT UNITÀ

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ KOLOM VENTILATOR VENTILATEUR COLONNE SAULEN VENTILATOR TOWER FAN VENTILÁTOR DO8121 PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat

Více

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití WOK PARTY SET DO8706W PRODUCT OF

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití WOK PARTY SET DO8706W PRODUCT OF HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití WOK PARTY SET DO8706W PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití CUPCAKE MAKER DO9053CM PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití WOK PARTY SET DO-8706W PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ WATER KOKER BOUILLOIRE WASSERKOCHER WATER KETTLE RYCHLOVARNÁ KONVICE

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ WATER KOKER BOUILLOIRE WASSERKOCHER WATER KETTLE RYCHLOVARNÁ KONVICE HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ WATER KOKER BOUILLOIRE WASSERKOCHER WATER KETTLE RYCHLOVARNÁ KONVICE DO9019WK GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRISCH DEKEN CHAUFFE-LIT ELECTRIQUE ELEKTRISCHE HEIZDECKE ELECTRICAL BLANKET ELEKTRICKÁ DEKA DO603ED PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití FAMILY TEPPANYAKI TEPPANYAKI FAMILLE FAMILIEN TEPPANYAKI FAMILY TEPPANYAKI DO-8301TP PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ CULINAIRE THERMOMETER THERMOMÈTRE CULINAIRE KULINARISCHE THERMOMETER CULINARY THERMOMETER KUCHYŇSKÝ TEPLOMĚR GARANTIEVOORWAARDEN

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9084 Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ MICROGOLFOVEN FOUR À MICRO-ONDES MIKROWELLE MICROWAVE OVEN MICROONDAS MIKROVLNNÁ TROUBA PRODUCT

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ AIRCONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAANLAGE AIRCONDITIONER ACONDICIONADOR DO-324A PRODUCT OF ZÁRUKA Pro záruku začínající dnem

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETIÈRE KAFFEEMASCHINE COFFEE MAKER KÁVOVAR DO472K PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 3741 1:35 Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION E> F> G> 2 pcs. H> 2 pcs. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9064 Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití STOOMSTRIJKIJZER FER A REPASSER DAMPFBÜGELEISEN STEAM IRON NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA DO7048S PRODUCT OF DO7048S www.domo-elektro.be

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití KOFFIEZETAPPARAAT - FAST BREW Cafetière - FAST BREW KAFFEEMASCHINE - FAST BREW COFFEE MAKER - FAST BREW Rychlý kávovar DO432K

Více

Line drawing of the item

Line drawing of the item Line drawing of the item item number: 03602/01/41 Installation Drawing 2 5 4 3 1 Gebruiksaanwijzing Gelievedezegebruiksaanwijzingaandachtigtelezen en bijtehoudenzolang u dit product gebruikt. Volgdezegebruiksaanwijzingvooreenveilige

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET Návod k použití MICAVERWARMING CHAUFFAGE MICA MICAHEITZUNG MICA HEATER NÁSTĚNNÉ TOPENÍ MICA DO7315M PRODUCT OF GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat

Více

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORLESS HEAT BELT NÁVO K POUŽITÍ Auto Off Lesen Sie die f sorgfältig dur český 52 Quick Start Bewahre anweisun Le so Nutzung B Stecken Sie ke a N Verwenden Si zusammenges St Verwenden

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

STEAM MOP HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi CSM5763M 07/10

STEAM MOP HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi CSM5763M 07/10 Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Instrukcje dla użytkownika Uživatelská příručka Návod na použitie Felhasználói kézikönyv STEAM MOP CSM5763M 07/10 HOME APPLIANCES INHOUDSOPGAVE

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ MY COFFEE DO437K - DO440K PRODUCT OF DO437K - DO440K GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn

Více

GEBRUIKSAANWIJZING USER INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽITÍ

GEBRUIKSAANWIJZING USER INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽITÍ Alleen voor gebruik binnenshuis For indoor use only Nur für Innen gebrauch Pour l usage d intérieur seulement Do użytku wewnątrz pomieszczeń Alleen voor gebruik binnenshuis Pouze pro vnitřní použití Bewaar

Více

DO700BL-DO701BL PRODUCT OF. X-Power Blender Personal blender. X-Power Blender Mélangeur personnel

DO700BL-DO701BL PRODUCT OF. X-Power Blender Personal blender. X-Power Blender Mélangeur personnel Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanleitung Instruction booklet Manual de instrucciones Návod k použití Návod na použitie X-Power Blender Persoonlijke mixer X-Power Blender Mélangeur personnel X-Power

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Návod k použití Retro lis citrusových plodů

Návod k použití Retro lis citrusových plodů Návod k použití Retro lis citrusových plodů Kvalita, snadné použití a design jsou základem, na kterém jsou všechny naše produkty vyvíjeny. Doufáme, že se vám budou líbit naše nové NGS domácí spotřebiče.

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ MY SPIRELLI DO9171SP-DO9172SP PRODUCT OF DO9171SP-DO9172SP GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ STOOMSTRIJKIJZER FER A REPASSER DAMPFBÜGELEISEN STEAM IRON NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA DO7048S PRODUCT OF DO7048S www.domo-elektro.be

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115*

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115* Návod k obsluze a montáži N631/R02 (06.08.14 ) Ecosun CH Sálavé panely do kostelních lavic 1. Použití Sálavé panely Ecosun CH jsou určeny k instalaci pod pevně připevněné kostelní lavice. Panely se instaluji

Více

CBE25020 COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE GRASS TRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

CBE25020 COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE GRASS TRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES CBE25020 FR COUPE BORDURES TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE NL GRASTRIMMER VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES GB GRASS TRIMMER ORIGINAL INSTRUCTIONS CZ STRUNOVÁ SEKAČKA ORIGINÁLNÍ NÁVOD S40 M10

Více

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ.

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku ÚKLIDOVÁ TECHNIKA Elektrická sněhová fréza ST 350 obj. číslo / product No.: 8159 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE AROMAVERSTUIVER DIFFUSEUR D ARÔMES AROMA-NEBLER AROMA DIFFUSER HUMIFICADOR AROMATERAPÍA

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

essential ventilation manual - SOLO

essential ventilation manual - SOLO essential ventilation manual - SOLO EN Dear Customer, We thank you for purchasing KLIMATOM product. Please read this user manual carefully before installing or servicing DE Sehr geehrter Kunde, Wir danken

Více

Web Element. Furniture for beautiful environments

Web Element. Furniture for beautiful environments Web Element Furniture for beautiful environments Element Element range chairs boast subtle design and strikingly alluring look of backrest upholstery. Element chairs have been designed as a great working

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES Návod k použití KEUKENROBOT ROBOT DE CUISINE KÜCHE ROBOT KITCHEN ROBOT ROBOT DE COCINA KUCHYŇSKÝ ROBOT DO9074KR GARANTIEVOORWAARDEN

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT

THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT TC2104TVTIM 230V~50Hz 2000W max FR THERMOCONVECTEUR AVEC THERMOSTAT TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D ORIGINE NL VENTILATORKACHEL MET THERMOSTAAT VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES GB CONVECTOR HEATER

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MASSAGEKUSSEN COUSSIN DE MASSAGE MASSAGEKISSEN MASSAGE CUSHION COJÍN DE MASAJE

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál CAT CZ Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím Vaší tříkolky Uchovejte si tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme ke koupi

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4 EDF Jet He 162 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi modelu z řady EDF Jet He 162. Abyste si co nejvíc užili stavbu a létání s tímto novým modelem, důkladně si před stavbou přečtěte stavební návod

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Deutsch. Einstellhilfe Einachser. Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung

Deutsch. Einstellhilfe Einachser. Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung Deutsch Einstellhilfe Einachser Grundsätzlich sollten die Seilzugeinstellungen immer 1 x im Jahr nachgeprüft werden. Einstellhilfe Kupplung Die Kupplung ist vom Werk aus grundeingestellt. 2. Ganghebel

Více

Výměna za variantu s přenosným termostatem.

Výměna za variantu s přenosným termostatem. Výměna za variantu s přenosným termostatem. Videoprůvodce instalací a seznam kompa bilních kotlů najdete zde: h ps://www.netatmo.com/video VAROVÁNÍ Varování! Před instalací si velmi pozorně přečtěte následující

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR PUKY Uživatelský manuál Odrážedlo LR Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu. Uživatelský manuál

Více

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box K zapojení/for connecting:! optického senzoru/optoelectronic safety edges! kontaktu průchozích dveří/es! lankového kontaktu/es pro

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ KEUKENWEEGSCHAAL BALANCE DE CUISINE KÜCHENWAAGE KITCHEN SCALE BÁSCULA COCINA KUCHYŇSKÁ VÁHA DO9162W

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2

MA251 (cz_en) Operating instructions. MA251 (cz_en) Montážní návod. Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Montážní návod Krimpovací kleště PV-CZM... pro MC3, MC4 a MC4-EVO 2 MA251 (cz_en) Operating instructions Crimping pliers PV-CZM... for MC3, MC4 and MC4-EVO 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...2

Více

Bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití

Bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití P997,P997RPr omi x Mi xér4v1 Př eduvedení m výr obkudopr ovozusidůkl adně pr očt ět et ent onávodabezpečnost nípokyny, kt er éj souvt omt onávoduobsaženy. Popis: A. Spínač B. Spodní odnímatelná část C.

Více

Předtím, než použijete jakékoliv CodeBug zařízení, si vždy pečlivě přečtěte manuál a bezpečností pokyny.

Předtím, než použijete jakékoliv CodeBug zařízení, si vždy pečlivě přečtěte manuál a bezpečností pokyny. CodeBug představuje zábavný, poutavý a naučný způsob, jak proniknout do světa kódování, programování a obecně do světa počítačů a elektroniky. Postačí Vám pouze pár kliknutí na počítači k tomu, abyste

Více