Line drawing of the item

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Line drawing of the item"

Transkript

1 Line drawing of the item item number: 03602/01/41

2 Installation Drawing

3 Gebruiksaanwijzing Gelievedezegebruiksaanwijzingaandachtigtelezen en bijtehoudenzolang u dit product gebruikt. Volgdezegebruiksaanwijzingvooreenveilige en betrouwbareinstallatie en werking van het product.voorschade, die door eenondeskundige montage en in bedrijfstellingontstaat, kan de fabrikantnietaansprakelijkgesteldworden. Schakelaltijdeerst de elektriciteituitvoorinstallatie, onderhoud of herstelling. Indien u problemenheeft, roepdan de hulp in van eenerkend specialist. Dittoestel mag uitsluitendbinnenshuisgebruiktworden.gelieve het ookniet op vochtigeplaatsen (zoalsbijvoorbeeldeenbadkamer) tegebruiken. Het toestel mag niet in contact komen met water of anderevloeistoffen, noch met brandbareproducten. Respecteer de minimaleafstand (weergegeven op de lamp) van de lamp tot op het beschenenoppervlak. Zorgervoordat de kabelstijdens de installatienietbeschadigdworden door scherperanden.indien de externeflexibelebekabeling is beschadigd, kandezeenkel door de fabrikant, zijn service agent of eenandere specialist terzakewordenvervangen. Ditomallerisico stevermijden. De lampenkunnen door het gebruikzeer warm worden, laatzedaaromeerstafkoelenalvorenszeaanteraken. Gebruik steeds de juistelampen en respecteer de maximale wattage die wordtaangegeven. Instructions de Sécurité Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver tant que vous utiliserez ce produit. Pour vous assurer d une installation correcte, il faut donc suivre les instructions qui vous sont données avec ce produit. Le fabriquant n assume aucune responsabilité pour les endommages dus à un défaut de montage ou d utilisation. Coupez systématiquement l arrivée du courant avant de commencer une installation, une maintenance ou une réparation sur un article d éclairage. Si vous avez des questions, contactez toujours un électricien agréé. Cet appareil ne peut pas être utilisé à l extérieur ou dans une salle de bains ou dans des endroits humides. Il ne peut jamais être en contact avec de l eau ou tous autres liquides ou produits inflammables. Respectez toujours la distance minimale (indiquée sur la lampe) entre le luminaire et des matériaux inflammables. Veillez à ne pas endommager les câbles lors du montage. Si le câbleextérieursoupleou le cordon de ce luminaire estendommagé, ildoitêtreremplacéexclusivement par le fabricant, son service de maintenance outoutepersonne de qualification équivalente, celaafind éviter tout risque. Comme les ampoules peuvent atteindre des températures élevées lorsqu elles sont allumées, laissez-les refroidir avant de les toucher. Utilisez toujours une lampe correcte (respectez le type et wattage maximum). Safety Instructions Please read this notice carefully and keep it all along the use of this product. Follow the instructions for a safe and correct installation and functioning of the fitting. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by improper installation and service. Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair. In case of doubts, please contact a qualified electrician. This product is for indoor use only. Please do not use it on humid places. Do not put it in contact with water or any liquids or inflammable products. Always respect the minimal distance (indicated on the light) to inflammable products. During installation, make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges. If the external flexible cable is damaged, it needs to be replaced exclusively by the manufacturer, his service agent, or another qualified electrician. This is to avoid all risks. Because the temperature of the bulbs can get very high, they must cool down before being touched. Always use the correct bulb (respect type and maximal wattage). Sicherheitshinweise Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahmedes Gerätes sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späterennachlesen auf.beachten Sie immer die Hinweise dieser Anleitung für eine sichere Montageund Inbetriebnahme dieser Leuchte.Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Inbetriebnahme entstehen,übernimmt der Hersteller keine Haftung. Schalten Sie immer die Spannung vor Installation, Instandhaltung oder Reparatur ab. Sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung geklärt werden, setzen Sie sich bitte mit einem Elektrofachmann in Verbindung. Die Verwendung dieses Produktes ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, gestattet.das Produkt ist vor starker Verschmutzung und Feuchtigkeit, z.b. im Badezimmer, zuschützen. Beachten Sie immer den Mindestabstand zu der angestrahlten Oberfläche. Beachten Sie bei der Montage, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht oder durch scharfekanten beschädigt wird.zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einem Elektrofachmannersetzt werden. Bevor Sie die Lampe berühren, muss diese vollständig abgekühlt sein. Verwenden Sie unbedingt immer das richtige Leuchtmittel ( Type und max. Wattage ).

4 Symbool Betekenis van de symbolen die kunnenvoorkomen op het toestel Het toestel is uitsluitendgeschiktvoorgebruikbinnenshuis (exclusiefbadkamer, tenzij de IP waarde het gebruik in de badkamerweltoelaat) Ditsymbool op het toestel of op de verpakkingtoontdat het toestelnietbij het huishoudelijkafvalgevoegd mag worden. Het is uwverantwoordelijkheidom het toestelnaareenlokaalophaalpunt, waar men elektrische en elektronischetoestellenrecycleert, tebrengen. Dezeaparteophaling en recyclagezalhelpenom de natuurlijkegrondstoffentebewaren en om de omgeving en de gezondheidtebeschermenbij de recyclage. Gelieveuwlokaalbestuur, uwlokaleafvalverwerkingsdienst of de winkelwaar u het product kochttecontacterenvoormeerinformatie over waar het toestelingezameldkanworden. Minimaleafstand van de lamp tot het beschenenoppervlak. Beschermklasse I: Het toestel is uitgerust met eenaardklem en moetbijgevolgaangeslotenworden op de aarding. Sluit de aardleidingaan (geel-groenleiding) op de klem die gemarkeerd is met ditsymbool. Beschermklasse II: Het toestel is dubbelgeïsoleerd en wordtniet op de aardingaangesloten Beschermklasse III: Het toestel is enkelgeschiktvoorlagereveiligheidsspanning en het toestelwordtniet op de aardingaangesloten. Indien het beschermglas van het toestelbeschadigd is, dientditonmiddellijkvervangenteworden. Explanation of the symbols which can appear on the fixture This item is only suitable for indoor use, exclusive bathroom (except if a higher IP degree permits that the item can be used in the bathroom). Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with this symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Please respect the minimum distance from the bulb to inflammable objects. Class I: The item has an earth connection. The earth wire (green-yellow) needs to be connected to the earth connection (marked with this symbol). Class II: The item is double insulated and must not be connected to the earth wire. Class III: The item is only suitable for lower voltage supply and must not be connected to the earth wire. If the protection glass is damaged or broken, it needs to be replaced immediately. e Déclaration des symboles qui peuventapparaîtresur le luminaire Le luminaire ne peutqu'êtreutilisé à l'intérieure de la maison, mais pas dans la salle de bain (si le degré de l'ipestassezélevé, c'est possible d'utilisez le luminaire dans la sallebain, voire plus loin). La législationexigeque tout l'équipementélectrique et électroniquedoiveêtrecollectionné pour la nouvelle utilisation et le recyclage. L'équipementélectrique et électroniquemarqué avec cesymbole, indiquant la collection séparée d'un teléquipement, doitêtrerendu à un point de collection des déchets municipal. Respecteztoujours la distance minimale entre la lampe et les objetséclairéscommeindiqué. Classe I: Le luminaire a une connection de terre. Le câble de terre (jaune-vert) doitêtreconnecté avec la conenction de terre (marquée avec cettesymbole) Classe II: Le luminaire a une double protection et ne doit pas êtreconnecté avec la terre. Classe III: Le luminaire n'estprévuque pour la basse tension et il ne doit pas êtreconnectez avec la terre) Si le verre de protection estfissuréoucassé, ilfaudra le remplacerimmédiatement. Bedeutung der e, die auf das Leuchtkönnenerscheinen DieseLeuchteistnurfür den WohnbereichgeeignetabernichtfürFeuchträume (auβerhalbwann das Leuchteinenhoheren IP Grad hat. Gesetzgebungverlangt, dass die ganzeelektrische und elektronischeausrüstungfür den Wiedergebrauch und die Wiederverwertunggesammeltwerden muss. Elektrische und elektronischeausrüstunggekennzeichnetmitdiesem, das getrenntesammlungsolcherausrüstunganzeigt, muss in einenlokalenabfallsammlungspunktzurückgegebenwerden. RespectierenSiedieAbstände (wieangegeben) zuangestrahltenobjekten. Schutzklasse I: DieseLeucht hat einenschutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muβ mitdem (mitdiesemkennzeichen) markierten Anschluss verbundenworden. Schutzklasse II: DieseLeuchtistdoppeltisoliert und darfnichtmitdemschutzleiterverbundenworden. Schutzklasse III: DieseLeichtdarfnurKleinspannungbrauchen und darfnichtmitdemschutzleiterverbundenworden. EinzerbrochenoderfehlehaftSchutzglassollteunbedingtersetztworden

5 Bezpečnostnépokyny Prosím, čítajtetotooznámeniepozorneauchovajtepocelúdobupoužívaniatohtoproduktu. Nasledujtepokyny pre bezpečnúasprávnuinštaláciu a fungovanieproduktu. Výrobcanepreberážiadnuzodpovednosťzaškodyspôsobenénesprávnouinštaláciou a servisom. Vždyodstavteelektrickýprúd pre začatíminštalácie, priúdržbealebooprave. V prípadepochybnostíkontaktujtekvalifikovanéhoelektrikára. Tentoprodukt je len pre interiérovépoužitie.prosím, nepoužívajte ho navlhkýchmiestach. Nedávajte do kontaktu s vodoualeboakoukoľvektekutinoualebo do kontaktu s horľavýmivýrobkami. Vždyrešpektujteminimálnuvzdialenosť (uvedenúnasvietidle) odhorľavýchvýrobkov. Počasinštaláciesauistite, žekáblenebudústlačenéalebopoškodenéostrýmihranami. Ak je vonkajšíflexibilnýkábelpoškodený, musíbyťnahradenýibavýrobcom, jehoservisnýmzástupcom, aleboinýmkvalifikovanýmelektrikárom, abysapredišloakýmkoľvekrizikám. Pretožeteplotažiarovkymôžebyťveľmivysoká, musívychladnúťpredtým, nežsajejdotknete. Vždypoužívajtesprávnužiarovku (rešpektujtetyp a maximálnyvýkon). Bezpečnostnípokyny Prosím, čtětetotosdělenípozorněauchovejtepoceloudobupoužívánítohotoproduktu. Následujtepokyny pro bezpečnouasprávnouinstalaci a fungováníproduktu. Výrobcenepřebírážádnouzodpovědnostzaškodyzpůsobenénesprávnouinstalací a servisem. Vždyodstavteelektrický proud předzahájeníminstalace, přiúdržběneboopravě. V případěpochybnostíkontaktujtekvalifikovanéhoelektrikáře. Tentoprodukt je pouze pro interiérové použití.prosím, nepoužívejtejejnavlhkýchmístech. Nedávejte do kontaktu s vodounebojakoukolitekutinounebo do kontaktu s hořlavýmivýrobky. Vždyrespektujteminimálnívzdálenost (uvedenounasvítidle) odhořlavýchvýrobků. Běheminstalace se ujistěte, žekabelynebudoustlačenynebopoškozenyostrýmihranami Pokud je venkovní flexibilní kabel poškozen, musíbýtnahrazenpouzevýrobcem, jehoservisnímzástupcemnebojinýmkvalifikovanýmelektrikářem, aby se předešlojakýmkolirizikům. Protožeteplotažárovkymůžebýtvelmivysoká, musívychladnoutpředtím, než se jídotknete.vždypoužívejtesprávnoužárovku (respektujtetyp a maximálnívýkon). Biztonsági utasítások Kérjük, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és tartsa használata révén ezt a terméket. Kövesse az utasításokat a biztonságos és megfelelő telepítése és üzemeltetése a termék. A gyártó nem vállal felelősséget a károkért a helytelen telepítés és szerviz. Mindig kapcsolja le az elektromos aromot a telepítés megkezdéséhez, karbantartására vagy javítására. Ha kétségei vannak, forduljon szakképzett villanyszerelőthőz. Ez a termék beltéri használatra. Kérjük, ne használja a gépet nedves helyeken. Ne érintkezzen vízzel vagy bármilyen folyadék vagy érintkezésbe kerülő tűzveszélyes terméktől. Mindig tartsa be a minimális távolságot (jelzett a lámpa) a tűzveszélyes terméktől. A telepítés során, győződjön meg arról, hogy a kábelek nem zúzott, ak vagy sérültek. Ha a külső hajlékony kábel sérült, ki kell cserélni csak a gyártó, a hivatalos márkaszerviz, vagy más képzett villanyszerelő veszélyek elkerülése érdekében. Mivel a hőmérséklet az izzó nagyon magas, meg kell várni még kihül, mielőtt megérintené. Mindig a megfelelő izzó (tartsa be a típus és legnagyobb teljesítmény). Szimbólum Vysvetleniesymbolovktorésamôžuobjaviťnasvietidle: Vysvětlení symbolů které se mohou objevit na svítidle: Jelmagyarázat amelyek valószínűleg a lámpa: Tentovýrobok je vhodnýiba pre interiérovépoužitie, okremkúpeľní (s výnimkouakvyššia IP krytiepovolí, žepoložkamôžebyťpoužitá v kúpeľni) Tento výrobek je vhodný pouze pro interiérové použití, kromě koupelen (s výjimkou pokud vyšší IP krytí povolí, že položka může být použita v koupelně) Ez a termék csak beltéri használatra, kivéve a fürdőszoba ( kivéve, ha a magasabb IP értékelése lehetővé teszi, hogy az elem lehet a fürdőszobában) Legislatívapožaduje, abybolivšetkyelektrické a elektronickézariadenia zhromaždenénaopätovnépoužitie a recykláciu. Elektrické a elektronické zariadeniaoznačenétýmtosymbolommusiabyťvrátenépredajcovi, alebozbernémumiestuna to vyčlenenému. Legislativa požaduje, aby byly všechny elektrické a elektronické zařízení shromážděné na opětovné použití a recyklaci. Elektrické a elektronické zařízení označené tímto symbolem musí být vráceny prodejci, nebo sběrnému místu na to vyčleněním. Jogszabály írja elő, hogy minden elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött újrahasználatot és az újrafeldolgozást. Elektromos és elektronikus berendezések ezzel a jellel ellátott vissza kell juttatni az eladó, vagy gyűjtőhelyre a kizárás. Prosím, rešpektujteminimálnuvzdialenosťžiarovky od horľavýchpredmetov. Prosím respektujte minimální vzdálenost žárovky od hořlavých předmětů. Tartsa be a minimális távolság tűzveszejes targyoktól. Trieda I: Výrobokmáuzemňovacieprepojenie. Ochrannývodič (zeleno-žltý) musíbyťpripojený k uzemneniu (označenýtýmtosymbolom). Třída I: Výrobek má uzemňovací propojení. Ochranný vodič (zeleno-žlutý) musí být připojen k uzemnění (označen tímto symbolem). I. osztály: e a földelő kapcsolatot. Védővezeték (zöld / sárga) kell csatlakoztatni a földhöz (feltüntetett szimbólum). Trieda II: Výrobokmádvojitúizoláciu a nesmiebyťpripojený k uzemňovaciemuvodiču. Třída II: Výrobek má dvojitou izolaci a nesmí být připojen k zemnícímu vodiči. Class II: A termék kettős szigetelésű, és nem lehet csatlakoztatni földelőkábellel. Trieda III: Výrobok je vhodnýlen pre nižšienapájacienapätie a nesmiebyťpripojený k uzemňovaciemukáblu. Třída III: Výrobek je vhodný pouze pro nižší napájecí napětí a nesmí být připojený k uzemňovacímu kabelu. Osztály III: Ez a termék csak alkalmas kisebb feszültség, és nem lehet csatlakozik a földelő kábelt. Ak je ochrannésklopoškodenéalebozlomené, je treba ho ihneďvymeniť. Pokud je ochranné sklo poškozené nebo zlomené, je třeba ho ihned vyměnit. Ha a védő üveg sérült, vagy eltört, ki kell azonnal cserélni.

6 Technical details materials used: Metal color: taupe dimmable and how is the fixture dimmable: No dimmable size: Height: 600mm Length: 550mm Width: 180mm Net Weight: 2.93kg power requirements: V~50Hz bulb type and maximum Wattage: 1x E27 Max 60W number of bulbs: 1 IP degree: 20 EES label Lucide NV Bisschoppenhoflaan Deurne Belgium tel: +32 (0) Explanations in other languages can be found on our website.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600 DEXXTER 600 IP65 light fittings with louvre and glass for M600 panel false ceilings Recessed luminaires for fluorescent lamps designed for mounting in extra clean cleanrooms Designed for mounting into

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

icast ROUND icast SQUARE

icast ROUND icast SQUARE MONTÁŽNÍ NÁVO / MONTÁŽNY NÁVO / INSTLLTION MNUL MOL: ist ROUN ist SQUR TYP VÝROKU / TYP OF PROUT: vanička z litého mramoru vanička z liateho mramoru shower tray from cast marble outlet.roltechnik.cz ROLTHNIK

Více

essential ventilation manual - SOLO

essential ventilation manual - SOLO essential ventilation manual - SOLO EN Dear Customer, We thank you for purchasing KLIMATOM product. Please read this user manual carefully before installing or servicing DE Sehr geehrter Kunde, Wir danken

Více

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORLESS HEAT BELT NÁVO K POUŽITÍ Auto Off Lesen Sie die f sorgfältig dur český 52 Quick Start Bewahre anweisun Le so Nutzung B Stecken Sie ke a N Verwenden Si zusammenges St Verwenden

Více

NÁVOD K POUŽITÍ GARANTIE-ZERTIFIKAT WARRANTY CERTIFICATE ZÁRUÈNÍ LIST. DALAP GmbH 095 26 Olbernhau, Töpfergasse 72 www.dalap.eu info@dalap.

NÁVOD K POUŽITÍ GARANTIE-ZERTIFIKAT WARRANTY CERTIFICATE ZÁRUÈNÍ LIST. DALAP GmbH 095 26 Olbernhau, Töpfergasse 72 www.dalap.eu info@dalap. istributor für die EU, istributor for the EU, istributor pro EU : AAP GmbH 095 26 Olbernhau, Töpfergasse 72 www.dalap.eu info@dalap.eu GARATIE-ZERTIFIKAT WARRATY ERTIFIATE ZÁRUÈÍ IT Wählen und markieren!;

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

TECHNICAL PRODUCT SHEET

TECHNICAL PRODUCT SHEET TECHNICAL PRODUCT SHEET Lineární kompaktní zářivka DL-S SPECIAL 13W/827 S14s DUOline (60W) Order Number 220000020 EAN13 8595209918444 ILCOS FSQ-10/60/1B-E-G24q=1 General information Product description:

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

ASUS Transformer Pad QSG

ASUS Transformer Pad QSG CZ7210 QSG Správce připojení 3G pro TF300TG Vložení karty SIM 1. Pomocí narovnané kancelářské svorky stiskněte tlačítko pro vysunutí úchytu na kartu SIM. 2. Vyjměte úchyt ze slotu. Vložte kartu SIM do

Více

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky Automatické univerzální olejové hořáky 450 / 900 / 1300 Zástupce pro ČR: EKOTEZ spol. s r.o. Koněvova 47 130 00 Praha 3 Česká republika Tel.: + 420 221 599 163 Fax: + 420 222 582 495 vytapeni@ekotez.cz

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND S CITY UNTERIRDISCHER CONTENEURS CITY ENTERRES Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým povrchem. Kovové vhazovací sloupky

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Web Element. Furniture for beautiful environments

Web Element. Furniture for beautiful environments Web Element Furniture for beautiful environments Element Element range chairs boast subtle design and strikingly alluring look of backrest upholstery. Element chairs have been designed as a great working

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

SVEA MONTÁŽNÍ NÁVOD 26225 85826-2008. montagehandleiding. Aufbauanleitung. Instrucciones de construcción Istruzioni per il.

SVEA MONTÁŽNÍ NÁVOD 26225 85826-2008. montagehandleiding. Aufbauanleitung. Instrucciones de construcción Istruzioni per il. MONTÁŽNÍ NÁVOD SVEA Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoci

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ON/OFF. press 2 sec. Klasse II. Class I. Class II DIN VDE 0701/0702, BGV A3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140

ON/OFF. press 2 sec. Klasse II. Class I. Class II DIN VDE 0701/0702, BGV A3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140 D Operating manual F Notice d emploi Návod k obsluze Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Bedienungsanleitung PE ISO M ma BENNING Klasse I Class I Klasse II DIN VDE 0701/0702, BGV A3, ÖVE/ÖNOM E 8701,

Více

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos.

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos. DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz 2015 www.deos.cz LED 2015 LED 2015 Jako ryze český výrobce jsme se v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26/V/2005 K(2005) 1452 v konečném ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, které obsahují barevné fotografie nebo

Více

Typ 68801, 68901, 69701, 69901, 69902

Typ 68801, 68901, 69701, 69901, 69902 Škda Octavia II Limusine 06/04-11/08 Škda Octavia II Cmbi 01/05-11/08 Škda Octavia II Facelift Lim./Cmbi 12/08 Auspuffendrhr Lieferumfang: Auspuffblende Mntageanleitung MONTAGEANLEITUNG Kncvka výfuku Obsahbalení:

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

BEZHALOGENOVÉ, OHNIODOLNÉ KABELY HALOGEN-FREE, FIRE-RESISTANT CABLES

BEZHALOGENOVÉ, OHNIODOLNÉ KABELY HALOGEN-FREE, FIRE-RESISTANT CABLES BEZHALOGENOVÉ, OHNIODOLNÉ KABELY HALOGEN-FREE, FIRE-RESISTANT CABLES Obsah / s NOPOVIC 1-CHAH-R 3-4 NOPOVIC 1-CHTH-R 5 NOPOVIC 1-CXKE-R 6-7 NOPOVIC 1-CXKHDH-R 8-9 NOPOVIC N2XH 10-11 NOPOVIC N2XCH 12-13

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

[KLICK] GB Instruction Manual POWERLINE 4 LIGHT FOREWORD Dear Customer, Thank you for purchasing the POWERLINE 4 LIGHT charger. These operating instructions will help you to get the best from your charger.

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

Úvodní příručka. ThinkCentre

Úvodní příručka. ThinkCentre ThinkCentre Úvodní příručka Uvnitř - důležité informace o bezpečnosti - záruka a upozornění - nastavení počítače - obnova softwaru - odstraňování problémů a diagnostika - podpora a servis IBM - nabídka

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím této šlapací káry. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu. Uživatelský manuál 1. Úvod

Více

elektronické předřadníky

elektronické předřadníky elektronické předřadníky a transformátory elektronické předřadníky pro lineární a kompaktní zářivky elektronické předřadníky pro HID výbojky elektronické transformátory electronic ballasts and transformers

Více

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01 Vodící váleček, pozinkovaný,pohyb v Prachuvzdorných a voděvzdorných ložiscích Hmotnost 4,2 kg Objednací číslo: 009.402.00 Vodící váleček s podstavcem, pozinkovaný Hmotnost 5,25 kg Objednací číslo: 009.403.00

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál CAT CZ Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím Vaší tříkolky Uchovejte si tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme ke koupi

Více

ČSN EN 60439-5 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září

ČSN EN 60439-5 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.60 1997 Rozváděče nn Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energie v sítích

Více

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm]

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm] GLRRE LED Design LED luminaires with direct and indirect lighting, intended for suspended installation or mounting on wall Possibility of forming light sets or infinite light lines Body made of anodized

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

Oplocení - 1,15 / 1,85 m Stručný přehled

Oplocení - 1,15 / 1,85 m Stručný přehled Oplocení - 1,15 / 1,85 m Stručný přehled Dimensions / Rozměry / Afmetingen / Abmessungen Heigth of screen: 1,15 or 1,85 m Length / stepof the screen: 2019 mm Length of the planks: 2000 mm Výška pole: 1,15

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný kulový ventil s pohonem (s možností směšování) VZK-S 3xx - 230-2P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK-S 3xx - 230-2P mohou být použity ve

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z

Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z ČESKÁ NORMA 29.060.20 Listopad 1995 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z ČSN IEC 189-5 PVC a pláštěm z PVC. Část 5: Přístrojové kabely a vodiče s plnými nebo slaněnými vod 34 7821 Low-frequency

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND S CITY UNTERIRDISCHER CONTENEURS CITY ENTERRES 3 Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal.

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal. MODUS PATIO IP65 IP65 Tělo: Tělo: Černě Černě či šedě či šedě (standart) práškově práškově lakovaný lakovaný hliníkový hliníkový odlitek odlitek a plastová a plastová horní horní část část Optický Optický

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Čepy a závěsy Informační stránka

Čepy a závěsy Informační stránka 512IP 03/12 Informační stránka k montáži izolačních dílc Společnost Pyrotek dodává řadu čepů a závěsů, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů k různým povrchům. Tato

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA MODUS SPMA SPMA Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček Metalizovaný polykarbonátový reflektor EPSA EP analogově stmívatelný 1 10 V vestavné asvítidlo do minerálního nebo sádrokartonového

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB

HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB Flexibilní kabely s GOST certifikace with GOST approval Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení atd.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2009 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-5 Návrh doporučení pro druhé čtení Paolo Costa Bepečnostní pásy a ádržné systémy

Více

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001

Návod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 ávod na použití, montáž a údržbu Třícestný zónový kulový ventil s pohonem VZK 3xx - 230-1P - 001 CZ verze 1.0 1 POUŽITÍ Ventily s pohonem řady VZK 3xx - 230-1P mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: DREAM tp výroku / tpe of product: čtvrtkruhová krlátová vničk štvrťkruhová krlátová vničk qudrnt crlic shower tr outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK.s.

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Siegfried Wirsum Abeceda nf techniky Wirsum, Siegfried: NF-Praxis Grundlagen, moderne Bauelemente, nachbausichere Schaltungen (Franzis-Praxisbuch) ISBN 3-7723-5162-X 1989 Franzis-Verlag GmbH, München Sämtliche

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 6 FUG PRO KLAVÍR.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 6 FUG Spis O novém systému fugy je neodmyslitelně spjat s cyklem 6 fug pro klavír a vznikl jako teoretické zdůvodnění

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625 Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH Návod k obsluze 3 OBSAH Bezpečnostní pokyny 5 Dodávaný sortiemnt

Více

Notice d'utilisation 5. User Guide 6. Gebruikshandleiding 7. Uživatelská příručka 8. Používateľská príručka 9

Notice d'utilisation 5. User Guide 6. Gebruikshandleiding 7. Uživatelská příručka 8. Používateľská príručka 9 Notice d'utilisation 5 User Guide 6 Gebruikshandleiding 7 Uživatelská příručka 8 Používateľská príručka 9 10 Termes et conditions d assurance et de garantie Protection du matériel connecté à hauteur de

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více