ŘÍZENÉ SPLOUVÁNÍ TEPLÉ VLTAVY V ÚSEKU SOUMARSKÝ MOST MOST U PĚKNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÉ SPLOUVÁNÍ TEPLÉ VLTAVY V ÚSEKU SOUMARSKÝ MOST MOST U PĚKNÉ"

Transkript

1 ŘÍZENÉ SPLOUVÁNÍ TEPLÉ VLTAVY V ÚSEKU SOUMARSKÝ MOST MOST U PĚKNÉ Předběţné vyhodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ( screening report ) Zpracovatel: RNDr. Ondřej Bílek autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (rozhodnutí MŢP č.j. 630/519/05 ze dne , prodlouţeno dne 22. prosince 2009 pod č.j /ENV/ /630/09) Kontakt: GeoVision s. r. o. Částkova Plzeň tel.: října 2011 (úkol č )

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předmět: Řízené Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné Zadavatel: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, Vimperk Zpracovatel: RNDr. Ondřej Bílek autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí MŢP č.j. 630/519/05 ze dne , prodlouţeno dne 22. prosince 2009 pod č.j /ENV/ /630/09) Kontakt: Geo Vision s.r.o., pracoviště Plzeň, Částkova 73, Plzeň, tel.: , Spolupráce: RNDr. Vladimír Zýval GeoVision s.r.o. Mgr. Ondřej Simon Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v Praze, v.v.i. Konzultace: Ing. Eva Zelenková, Ing. Tomáš Lorenc, Ing. Jaroslava Ţiţková, Ing. Zdeňka Lelková, Mgr. Jiří Mánek Správa NP a CHKO Šumava Bohumil Dort Mgr. Tereza Mináriková AOPK ČR, oddělení záchranných programů Mgr. Ondřej Volf POUŢITÉ ZKRATKY AOPK ČR EVL IS EIA CHKO MŢP NP(Š) NV PO SAC SCI Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky evropsky významná lokalita informační systém EIA chráněná krajinná oblast ministerstvo ţivotního prostředí národní park (Šumava) nařízení vlády ptačí oblast zvláštní oblast ochrany ( Special Area of Conservation ) lokality v zájmu Evropských společenství ( Sites of Communities Importance ) S NPaCHKO Správa Národního parku a CHKO Šumava ÚPD územně plánovací dokumentace VÚV T.G.M. výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ZOPK zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ZPV zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění Foto na titulní straně: Vltava nad mostem u Pěkné, kde končí úsek řízeného. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 2

3 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 POUŢITÉ ZKRATKY ÚVOD Zadání Cíl hodnocení Postup zpracování hodnocení STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU Základní údaje o záměru Kapacita (rozsah) a varianty záměru: Stručný popis technického a technologického řešení záměru Údaje o vstupech Výstupy Možnost kumulace s jinými záměry Možné přeshraniční vlivy ÚDAJE O LOKALITÁCH Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Zdůvodnění identifikace dotčených předmětů ochrany HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITU NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit Hodnocení možných kumulativních vlivů ZÁVĚRY Závěr hodnocení Doporučovaná opatření k eliminaci či zmírňování vlivů LITERATURA A PODKLADY PŘÍLOHY RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 3

4 1. ÚVOD 1.1. Zadání Obsahem předkládané zprávy je předběţné posouzení významnosti vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které má slouţit jako odborný podklad pro vydání stanoviska podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále téţ jen ZOPK), ve znění pozdějších předpisů (dále téţ posouzení či hodnocení, případně screening report ). Předmětem tohoto předběţného posouzení je záměr Řízené Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné, respektive nové varianty moţného reţimu, připravené pracovní skupinou v roce Nové varianty navazují na stejnojmenný záměr, posuzovaný v roce 2010 (viz informační systém EIA, kód záměru JHC477 V r posouzení záměru podle 45i ZOPK (Volf 2010) vyplynulo ze stanoviska Správy NP a CHKO Šumava (č.j. SZ NPS 00306/2010/2 NPS 00459/2010 ze dne ), kterým nebyl vyloučen vliv záměru na území EVL Šumava. Stanovisko orgánu ochrany přírody k variantám záměru připraveným v roce 2011 dosud nebylo vydáno; úkolem zpracovatele je zhodnotit, zda lze některou z variant povaţovat za záměr bez významného negativního vlivu na lokality soustavy Natura Jako potenciálně dotčená je přitom hodnocena nejen EVL, ale i PO Šumava, neboť některé nové varianty (1-4) počítají mj. se zahájením povoleného od 15.3., coţ se můţe dotýkat některých ptačích druhů chráněných v PO, zejména tetřívka obecného. K původnímu záměru bylo po proběhnutí procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen proces EIA) Krajským úřadem Jihočeského kraje vydáno závěrečné stanovisko (č.j. KUJCK 11198/2010 OZZL/58/Ma), v němţ je jako jedna z podmínek pro realizaci záměru uvedeno: Do 1 roku od vydání tohoto stanoviska navrhnout a vyhodnotit takovou variantu, která by zajistila odpovídající ochranu ţivotního prostředí (především stanoviště 3260 Níţinné a horské vodní toky a populace perlorodky říční) v Teplé Vltavě při maximálním moţném počtu splouvaných lodí na základě kritérií uvedených v práci Kladivová & Simon (2009) *. Zpracování naturového posouzení nově připravených variant záměru v roce 2011 zadala Správa NP a CHKO Šumava se sídlem ve Vimperku, zastoupená ředitelem PhDr. Janem Stráským (dále jen objednatel či oznamovatel ). Varianty 1-4 byly k hodnocení předloţeny v dubnu 2011 (dopis Správy NP a CHKO z ), var. 5 byla na základě předběţných výstupů hodnocení doplněna v září 2011 (dopis Správy NP a CHKO z ). Dílo je u zpracovatele hodnocení (GeoVision s.r.o., Praha, regionální pracoviště Plzeň) vedeno pod číslem úkolu * Plná citace uvedené studie: Monitoring společenstva makrofyt Teplé Vltavy ohroženého m. VÚV T. G. Masaryka + NP a CHKO Šumava. Monitoring v rozšířené podobě probíhal i v uplynulém roce (Kladivová, Simon & Maciak 2010). Tento materiál nebyl ještě v době zpracování Dokumentace a Posudku EIA pro záměr JHC477 k dispozici. Z veřejného projednání původního záměru pak vzešel požadavek v případě navrhování nových variant zohlednit také tyto aktuální výsledky a využít je pro modelování očekávaných vlivů. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 4

5 1.2. Cíl hodnocení Řešené území je součástí evropsky významné lokality CZ Šumava, zřízené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění NV 371/2009 Sb., a následně rozhodnutím evropské komise ze dne schválené v rozšířeném evropském seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (Sites of Community Importance, SCI) pro kontinentální biogeografickou oblast. Celé řešené území je zároveň součástí ptačí oblasti CZ Šumava, vyhlášené nařízením vlády č. 681/2004 Sb. EVL i PO Šumava jsou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000, jejíţ právní úprava vychází ze směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích) a směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích), které členským státům ukládají zajistit ochranu vybraných přírodních stanovišť a druhů, významných pro Evropská Společenství. Cílem předkládaného předběţného posouzení je v souladu s poţadavky článku 6 směrnice o stanovištích (Anonymus 2004) zjistit, zda lze vyloučit významné negativní ovlivnění předmětů ochrany EVL či PO Šumava a narušení celistvosti (integrity) těchto lokalit v důsledku realizace posuzovaného záměru, ať jiţ samostatně, nebo v kombinaci s jinými záměry či koncepcemi. Předběţné posouzení můţe v případě potřeby také nastínit vhodné způsoby eliminace negativních účinků na předměty ochrany a integritu dotčených lokalit soustavy Natura Postup zpracování hodnocení Podkladová data, konzultace Jako vstupní data byly nejprve shromáţděny základní dostupné údaje o dotčených lokalitách a o rozšíření předmětů ochrany v těchto územích, respektive v celé České republice (zdroje dat: Správa NP a CHKO Šumava, AOPK ČR, Podrobnější údaje o stavu lokality, aktuální výskyt předmětů ochrany i moţné vlivy na ně byly konzultovány jednak se zástupci Správy NP a CHKO Šumava (Ing. Eva Zelenková, Ing. Tomáš Lorenc, Mgr. Jiří Mánek, Ing. Jaroslava Ţiţková ad.), jednak s dalšími znalci dotčených lokalit a odborníky na danou problematiku (Mgr. Ondřej Simon Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha, Mgr. Ondřej Volf, Bohumil Dort, Mgr. Tereza Mináriková AOPK ČR, Praha). Vyuţita byla rovněţ rešerše publikovaných informací o obecných biotopových nárocích některých druhů a o stavu populací vybraných předmětů ochrany (zejména perlorodky říční), připravená při řešení dřívějších naturových hodnocení na zájmové lokalitě. Zásadní význam pro posuzování měly aktualizované studie popisující závislost počtu vodou nesených úlomků vodních makrofyt na počtu lodí a výšce vodního stavu na Teplé Vltavě (Kladivová et al. 2009, 2010, viz téţ Příl. 1). Postup posuzování Jako základní metodický rámec byla respektována Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. (MŢP 2007). Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice navrţené v Metodice (Tab. 1), jen s úpravou spočívající v unifikaci hodnocení pozi- RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 5

6 tivních vlivů (v praxi se jiţ nerozlišuje intenzita případného pozitivního vlivu záměrů, tj. hodnoty +1 a +2, s čímţ počítá i připravovaná novelizace Metodiky hodnocení MŢP, pers. comm.). Hodnota Termín -2-1 Významný negativní vliv Mírně negativní vliv Tab. 1. Stupnice hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany. Popis vlivu Negativní vliv dle odst. 9 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je moţné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i zákona) Významný rušivý aţ likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je moţné jej minimalizovat navrţenými zmírňujícími opatřeními. 0 Nulový vliv Záměr nemá ţádný prokazatelný vliv. + Pozitivní vliv Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vlastní terénní návštěvy lokality byly prováděny jednak v roce 2010 v rámci posuzování předchozích variant záměru (viz IS EIA, kód JHC477), jednak v létě 2011 (provedeno mj. kontrolní splutí posuzovaného úseku pro ověření některých skutečností). Všechny zjištěné skutečnosti byly konfrontovány se stávajícím stavem biotopů a populací předmětů ochrany a následně byla vyhodnocena významnost jednotlivých dopadů samotného záměru. Moţnosti případných kumulací záměru s dalšími vlivy byly uvaţovány podle dostupných údajů o dalších záměrech v dotčeném území soustavy Natura 2000 (zdrojem byl informační systém EIA spravovaný Českou informační agenturou pro ţivotní prostředí CENIA); zohledněny byly i některé činnosti probíhající v řešeném území, které zvyšují potenciál vzniku kumulativních dopadů např. moţné brodění rybářů tokem apod. Po zkušenosti z předchozího posuzování variant záměru a rozdílné interpretace dostupných údajů autorizovanými osobami podle příslušných předpisů (IS EIA JHC477), bylo pro účely tohoto hodnocení nově pouţito objektivizující metody statistického predikčního modelu (viz Příl. 1), který vychází z vyhodnocení dlouhodobě sledovaných dat o narušování vodního ekosystému splouvajícími vodáky (především zásahy do dna řeky a bentických společenstev). Příslušná metodika VÚV sleduje počty úlomků vodních rostlin v závislosti na intenzitě a umoţňuje modelování a statisticky podloţenou predikci vlivu navrţeného počtu lodí při zvolené výšce hladiny. Původně byly navrţeny 4 varianty záměru, které však podle modelu vykazovaly riziko významného negativního vlivu. Na základě zpracovatelem navrţených opatření k eliminaci těchto vlivů a doporučení pro dosaţení maximální úrovně předcházení rizik byla navrţena 5. varianta. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 6

7 2. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU 2.1. Základní údaje o záměru Název záměru Řízené Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné Oznamovatel Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, Vimperk Lokalizace záměru Tok Teplé Vltavy (a po soutoku se Studenou Vltavou téţ části Vltavy) v úseku Soumarský Most (ř.km. 389,8) - most u Pěkné (ř.km. 373,5) Kraj: Jihočeský Katastrální území: Volary, Chlum u Volar, Pěkná Obr. 1. Přehledná mapa s umístěním záměru (řešený úsek Teplé Vltavy, resp. Vltavy je vyznačen šipkami). Mapový podklad Charakter záměru V rámci výhledové úpravy návštěvního řádu NP Šumava, umoţňující vyhrazení míst pro jsou navrhovány nové varianty reţimu sportovními plavidly v dotčeném úseku Teplé Vltavy (resp. Vltavy). Navrţený reţim se u jednotlivých variant mění v parametrech, které nejvíce ovlivňují intenzitu negativních vlivů se m spojených (výška hladiny řeky, při které je moţno splouvat, termín a denní doba, druh a počet plavidel viz kap. 2.2 a 2.3) Kapacita (rozsah) a varianty záměru: Kapacita záměru je dána v jednotlivých variantách povoleným počtem splouvajících lodí při různé výšce vodního stavu na vodočtu Soumarský most. Denní či hodinový limit je zajištěn prostřednictvím internetového rezervačního systému, který je součástí webových stránek Správy NP a CHKO Šumava, nebo přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Podvarianty prvních čtyř variant (označené A, B, příp. C) se liší v přípustnosti vícemístných plavidel (rafty RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 7

8 apod.) a ve způsobu jejich započítávání nebo nezapočítávání do rezervačního systému. Doplněná 5. varianta se odlišuje mj. povinnou registrací splouvajících za všech vodních stavů. Varianta 1 navrhuje pro stav cm limit 40 lodí/den, pro stav cm limit 120 lodí/den. Nad 61 cm počet plavidel není omezen. Varianta 2 stanovuje jediný limit: pro stav hladiny cm 40 lodí/den, pro stav hladiny nad 55 cm počet plavidel není omezen. Varianta 3 počítá při stavu cm limit 90 lodí/den, při stavu > 61 cm počet lodí není omezen. Varianta 4 navrhuje pro stav cm limit 60 lodí/den, pro stav cm limit 100 lodí/den. Nad 61 cm počet plavidel není omezen. Varianta 5 počítá při stavu cm limit 7 lodí/hod, tj. max. 63 lodí/den. Při stavu > 61 cm je počet plavidel omezen na 20 lodí/hod, tj. max. 180 lodí/den (registrace je povinná pro všechny). Jednotlivé varianty v základní podobě (1A, 2A, 3A, 4A, 5) nepočítají se m vícemístných plavidel. Varianty 1-4 však mají dílčí podvarianty označené B a C: ty umoţňují v období prázdnin při stavu vyšším neţ 55 cm vţdy max. 8 vícemístných plavidel denně, přičemţ tato plavidla jsou buď započítávána do rezervačního systému (na příslušný den je sníţen počet volných míst pro kanoe, B), případně umoţňují zařazení aţ 8 vícemístných plavidel denně nad rámec rezervačního systému (C). Časové období pro je ve var. 1-4 navrţeno od 15.3., v doplněné var. 5 je zachováno stávající období od 1.5. Další parametry reţimu jsou u všech navrţených variant i podvariant téměř totoţné (nástupní, výstupní a odpočinková místa, systém registrací lodí apod.). Bliţší údaje jsou podrobně rozepsány níţe v následujících tabulkách. Na tomto místě je nutno zmínit i nulovou variantu, tedy stav, který předchází předpokládanému přijetí (resp. začátku účinnosti) posuzovaného záměru. Aktuálně platný návštěvní řád NP Šumava ve věci vychází z předchozího procesu posuzování vlivů (IS EIA kód JHC477), upravuje reţim takto: pro rok 2011 platí při stavu cm limit 63 lodí/den, při stavu > 61 cm není počet lodí omezen; pro rok 2012 je stanoven při stavu cm denní limit 28 lodí s průvodcem (4 skupiny po 7 lodích), při stavu > 61 cm počet lodí není omezen. Tento reţim (pod názvem Útlum vodáckých aktivit v úseku Soumarský Most most u Pěkné a opatření na podporu biotopu perlorodky říční ) vyplynul jako nejpřijatelnější kompromis z postupného hodnocení čtyř variant předloţených v rámci předchozího posuzování. Návštěvní řád, tedy Opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 1. května 2011 a pozbývá platnosti dnem 31. prosince Po vypršení této doby pak čistě teoreticky připadá v úvahu tzv. supernulová varianta pokud by návštěvní řád Teplé Vltavy dále neupravoval, platil by podle 16, odst. 1 písm. e) ZOPK zákaz provozování vodních sportů mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Takovou variantu však není vhodné vyhodnocovat, neboť se jedná o stav, který na dotčeném toku v nedávné minulosti nikdy nenastal a i do budoucnosti je jeho dosaţení zřejmě zcela nereálné. Výsledná podoba záměru má být zahrnuta do Návštěvního řádu NP Šumava (opatření obecné povahy s předpokládanou platností od (var. 1-4), resp. od (var. 5). RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 8

9 2.3. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Registrační systém Registrace lodí - Vodáci mají za povinnost se při úseku Soumarský Most - Pěkná registrovat. - Počet plavidel je limitován x lodí/den (podle zvolené varianty). - Kaţdé volné místo (= loď) si zájemce rezervuje na jméno pomocí automatického rezervačního systému na internetu nebo telefonicky či osobně u Správce, který elektronickou rezervaci provede za něj. (Jméno registrovaného je ověřeno před vyplutím na Soumarském Mostě na základě předloţeného dokladu totoţnosti.) - Kaţdý účastník je povinen uhradit platbu za registraci. Rezervace na internetu - celý registr rezervací je veden na internetu (základní verze rezervačního systému je součástí webových stránek Správy NP) - kaţdý rezervační den v období (resp. 1.5.) má nastaven denní limit. - Při poklesu hladiny pod 55 cm na Soumarském Mostě (v rozmezí cm) smí v danou hodinu vyplout vţdy pouze prvních x registrovaných lodí (podle zvolené varianty). Informace pro přihlášeného - po zaregistrování je zobrazena okamţitá zpětná informace: a) potvrzení předběţné registrace + informace o úhradě platby b) omluva poţadavek nemohl být přijat, poţadované místo obsazeno - registrovaný obdrţí na stejné informace pro ověření správnosti u registrovaný se informuje o aktuálním stavu výšky hladiny, zda je povoleno registrovaný se dostaví pro registrační známku v hodině vyplutí a nejpozději 15 min. před následujícím hodinovým termínem pro (moţnost doplnění uvolněných kapacit pro další zájemce) registrovaný si sám zajistí loď pro Platba za registraci - výše platby je 100,- Kč (resp. 200,- Kč ve var. 5) / děti do 6 let zdarma, 7-15 let za 50,- Kč (resp. 100,- Kč ve var. 5) - platba je uhrazena při vyzvednutí registrační známky Registrační známka - registrační známka s pořadovým číslem je vydána před vyplutím. - registrační známka musí být před vyplutím viditelně nalepena na špičku lodi. Kaţdá registrovaná loď vyplouvá na řeku řádně označena. Kontrola - kontrolu dodrţování podmínek zajišťuje stráţ přírody Vzor tabulky volných termínů pro Editace z tabulky Vybraný termín: den hodina l počet lodí l Příjmení: Jméno: Počet osob: děti do 6 let mládeţ 6-15 * dospělí * Platba za registraci činí: Pojedu s průvodcem: Ano Ne * ová adresa: * Kontaktní telefon: Splouvání s průvodcem - var. 1-4: v období je kaţdý den termín 9:00-10:00 určen pro s vodáckým průvodcem - var. 5: v období je kaţdý den termín 9:00-10:00 a 13:00-14:00 určen pro s vodáckým průvodcem - zájemci si vyberou průvodce (ano/ne) jiţ při registraci - nejpozději se lze přihlásit 24 hodin předem - maximální počet lodí s průvodcem je 6 (+ 1 loď průvodce), minimální je 1 loď. - průvodce plní výchovnou a osvětovou funkci informuje o správném způsobu, cenných společenstvech řeky a okolí. Osoba průvodce - externí pracovník, smluvně vázaný se Správou NPŠ Kč * * RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 9

10 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné, varianta 1A Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které Druh plavidel Počet plavidel 2) je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 10

11 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 1B Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Druh plavidel 3) a a a Počet plavidel 2) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet a a a a a + vícemístná plavidla na ţádost a + vícemístná plavidla na ţádost a a a nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Celkem nejvýše 120 registrovaných plavidel denně, z toho max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úse- RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 11

12 ku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od 1.7. do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, bude na určený den příslušně snížen počet volných míst v internetovém registračním systému tak, aby nebyl překročen denní limit počtu lodí. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 12

13 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 1C Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) cm 55 cm (vodočet cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) Druh plavidel 3) a a a a a a a a + vícemístná plavidla na ţádost a + vícemístná plavidla na ţádost a a a Počet plavidel 2) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně, včetně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Celkem nejvýše 120 registrovaných plavidel denně, mimo to max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Nejvýše 120 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úse- RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 13

14 ku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od 1.7. do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, pojede příslušný počet lodí mimo registrační systém. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 14

15 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 2A Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které Druh plavidel Počet plavidel 2) je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet Nad 55 cm (vodočet Soumarský most) cm 55 cm (vodočet Nad 55 cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 15

16 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 2B Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) Druh plavidel 3) cm 55cm (vodočet Nad 55cm (vodočet cm 55cm (vodočet Nad 55cm (vodočet cm 55cm (vodočet Nad 55cm (vodočet cm 55cm (vodočet Nad 55cm (vodočet a a a a a a + vícemístná plavidla na ţádost a a Počet plavidel 2) nejvýše 40 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 40 registrovaných plavidel denně Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 40 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od 1.7. do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 16

17 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 3A Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které Druh plavidel Počet plavidel 2) je moţno splouvat 1) cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet a a a a nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 17

18 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 3B Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny při které je moţno splouvat 1) cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Druh plavidel 3) a a a a a + vícemístná plavidla na ţádost a + vícemístná plavidla na ţádost a a Počet plavidel 2) nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen Celkem nejvýše 90 registrovaných plavidel denně, z toho max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od 1.7. do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, bude na určený den příslušně snížen počet volných míst v internetovém registračním systému tak, aby nebyl překročen denní limit počtu lodí. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 18

19 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 3C Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) Druh plavidel 3) cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet + vícemístná plavidla na ţádost + vícemístná plavidla na ţádost Počet plavidel 2) nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen Celkem nejvýše 90 registrovaných plavidel denně, mimo to max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 90 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, pojede příslušný počet lodí mimo registrační systém. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 19

20 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 4A Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které Druh plavidel Počet plavidel 2) je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most cm 55 cm (vodočet 55cm - 61cm (vodočet Nad 61cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 20

21 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 4B Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Druh plavidel 3) Počet plavidel 2) nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet + vícemístná plavidla na ţádost + vícemístná plavidla na ţádost nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Celkem nejvýše 100 registrovaných plavidel denně, z toho max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 21

22 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od do 31.8 výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, bude na určený den příslušně snížen počet volných míst v internetovém registračním systému tak, aby nebyl překročen denní limit počtu lodí. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 22

23 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 4C Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období Pá, So, Ne, Sv Povolená denní doba Výška hladiny, při které je moţno splouvat 1) cm 55cm (vodočet 55 cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Druh plavidel 3) Počet plavidel 2) nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet cm 55 cm (vodočet 55 cm - 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet + vícemístná plavidla na ţádost + vícemístná plavidla na ţádost nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Celkem nejvýše 100 registrovaných plavidel denně, mimo to max. 8 vícemístných plavidel denně, nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období Kanoe neomezen Max. 8 vícemístných plavidel denně, celkem nejvýše však 100 vícemístných plavidel za období nejvýše 60 registrovaných plavidel denně Nejvýše 100 registrovaných plavidel denně neomezen 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm (resp.57cm) bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 23

24 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Správa NP a CHKO Šumava můţe umoţnit, na základě ţádosti, omezeného mnoţství vícemístných plavidel s dětmi v období od 1.7. do výhradně pro potřeby dětské rekreace, pořádané neziskovými organizacemi nebo občanskými sdruţeními. Součástí ţádosti musí být doklady jednoznačně určující pořádající organizaci, jméno odpovědné osoby, zastupující pořádající organizaci při splutí, termín splutí a poţadovaný počet plavidel. Ţádost se podává na Správu NP a CHKO Šumava nejpozději 60 dnů před plánovaným termínem splutí. V případě, že bude žádosti vyhověno, pojede příslušný počet lodí mimo registrační systém. Na takto udělené ţádosti se vztahuje případně vyhlášený zákaz. Správa NP a CHKO Šumava můţe ke skupině lodí přidělit průvodce. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 24

25 Tabulka pravidel Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most most u Pěkné varianta 5 Úsek vyhrazený pro Soumarský Most most u Pěkné Povolené období So, Ne, svátky Povolená denní doba Výška hladiny, při které Druh plavidel Počet plavidel 2) je moţno splouvat 1) cm 61cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) cm 61 cm (vodočet Nad 61 cm (vodočet Soumarský most) nejvýše 7 registrovaných plavidel za hodinu (tj. max. 63 plavidel denně) Nejvýše 20 registrovaných plavidel za hodinu (tj. max. 180 plavidel denně) nejvýše 7 registrovaných plavidel za hodinu (tj. max. 63 plavidel denně) Nejvýše 20 registrovaných plavidel za hodinu (tj. max. 180 plavidel denně) Nástupní a výstupní místa Soumarský Most, most u Pěkné Odpočinková místa most u Dobré, Chlumský most 1) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, ţe následující den můţe nastat stav, kdy nebude moţné příslušný úsek splouvat. 2) Registrace plavidel pro úseku Soumarský Most most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro kaţdé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace. 3) Registrační doby 9:00 10:00 a 13:00-14:00 jsou vyhrazeny pro s průvodcem. RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 25

26 2.4. Údaje o vstupech Záměr nevyţaduje ţádné podstatné environmentální vstupy (zábor ploch, čerpání vody, těţbu surovin apod.). Co se týká energetických poţadavků či nároků na infrastrukturu, lze uvaţovat pouze nároky na provozování rezervačního systému, které jsou zcela zanedbatelné, případně poněkud zvýšené nároky na lidské zdroje (průvodcovská a informační sluţba). Ani tyto vstupy nejsou z hlediska předmětů ochrany dotčených lokalit relevantní Výstupy Z hlediska výstupů nepředstavuje záměr klasický zdroj znečišťování prostředí ( samo o sobě nezpůsobuje např. emise do ovzduší, produkci odpadních vod atd.). Některé ze sloţek přírodního prostředí nicméně mohou být do určité míry dotčeny doprovodnými jevy záměru. V době povoleného dochází totiţ nevyhnutelně k určitému znečišťování břehů i vody v toku, zvláště v okolí odpočinkových míst jde jednak o organické znečištění zvyšování mnoţství ţivin v prostředí v důsledku hygienických potřeb návštěvníků (ruderalizace přírodních biotopů apod.), jednak o produkci odpadů (Simon et al 2007). Dotčené území se nachází v I. zóně NP, kde je ukládání odpadků mimo místa k tomu určená zakázáno. Toto omezení je posádkami lodí víceméně dodrţováno, nicméně přesto je běţné při pozorovat v toku či na březích odpadky či neţádoucí předměty, ať jiţ došlo k jejich uvolnění do toku záměrně či z nedbalosti (převrácení lodí, nezajištěné či nepřipevněné předměty, obaly, lahve apod.). Uvedený vliv je sice moţno na základě dosavadních zkušeností povaţovat za relativně velmi malý, nicméně rovněţ závisí na intenzitě a z hlediska dlouhodobé udrţitelnosti tedy není zcela zanedbatelný. Dalším teoretickým výstupem můţe být vyvolaný dopravní ruch logistické zajištění osob a materiálu, parkování vozidel apod., nicméně v tomto případě se neočekává, ţe by výstup byl relevantní z hlediska dopadů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura Klíčový negativní výstup záměru představují mechanické disturbance v toku způsobené pohybem lodí (zásahy do dnových sedimentů a vodní vegetace pádlováním, případně najíţdění samotných lodí na mělčiny). Podstatným neţádoucím výstupem je i hlukové rušení (zvýšená akustická zátěţ v okolí toku), případně také vizuální rušení některých druhů vázaných na tok a nejbliţší okolí. Uvedené výstupy a jimi potenciálně dotčené předměty ochrany jsou podrobněji charakterizovány v následujících odstavcích: Hlukové a vizuální rušení Pohyb vodáků v době v dotčeném území výrazně zvyšuje hladinu rušení některých ţivočichů vázaných na tok a jeho širší okolí. Akustické rušení na řece můţe nepříznivě dopadat např. na vydru říční, která můţe být nucena se přizpůsobovat (např. měnit úkryty apod.). Intenzivnější zejména v jarních měsících pak můţe negativně ovlivňovat tok a celkové chování populace tetřívka obecného, pro něhoţ je Vltavský luh zásadním útočištěm (zcela nepochybně RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 26

27 nejvýznamnější území v rámci celé PO Šumava). Druh je velmi citlivý na přítomnost a pohyb osob v biotopu, faktor rušení tak můţe výrazně zhoršit ţivotní podmínky druhu. Teoreticky připadá v úvahu také chřástal polní, vyskytující se v širším okolí nivy Vltavy, avšak vzhledem k jeho převládající noční aktivitě a časovému rozloţení záměru znatelné ovlivnění nelze reálně očekávat. Rušení vizuální (a do určité míry i mechanické pohyb pádel) je vlivem působícím hlavně na rybí společenstvo ( plašení ryb, pohybujících se ve vodě pod loděmi, případně ukrývajících se v porostech makrofyt). V důsledku rušení dochází ke stresovým situacím, ryby jsou nuceny měnit svoje stanoviště, sniţuje se jejich tělesná kondice, při vyšší intenzitě proplouvajících lodí jsou nuceny většinu času přebývat v úkrytech, případně se tak můţe sniţovat i hustota zarybnění. Toto rušení z předmětných druhů EVL přímo zasahuje vranku obecnou, nepřímo pak i perlorodku říční (jejím jediným hostitelem je v podmínkách Šumavy pstruh potoční, který je k vyrušování citlivý). Splouvání je silně koncentrováno v letním období, kdy při reprodukci perlorodek dochází k vypouštění glochidií a jejich následnému uchycování na pstruhy. Při neustálém rušení ryb dochází k zásahu do přirozeného průběhu těchto procesů a ke zmenšení šance na uchycení glochidií na hostitele. Tato šance je obecně nízká i vzhledem k nízké hustotě výskytu perlorodky v toku a omezeným autoreprodukčním schopnostem pstruha obecného; mladá vývojová stadia pstruhů, která se stávají hostiteli glochidií, ovšem nachází optimální biotop (potravní, úkryt) zejména v porostech dnových makrofyt, které se překrývají i s výskyty adultních perlorodek, coţ za přirozených podmínek pravděpodobnost uchycení naopak zvyšuje. Intenzitu rušení lze opět do určité míry vztahovat k počtu projíţdějících lodí. Sledování návštěvnosti bylo předmětem řady vědeckých studií i výzkumů realizovaných Správou NPŠ (např. Rybář & Kotoun 2005, Simon & Kladivová 2006). V posledních letech lze zcela přesné údaje o získat z internetového rezervačního systému (Diviš et al. 2009, 2010). Mechanické disturbance dna a porostů vodních makrofyt V době povoleného, zvláště za niţších stavů (cca cm na vodočtu Soumarský most) dochází vlivem pohybu lodí, záběrů pádel i občasného pohybu vodáků přímo v řece (brodění při přetahování plavidel přes mělčiny) k relativně častým a intenzívním mechanickým zásahům do koryta Teplé Vltavy. Zasaţeno je prostředí řady specializovaných druhů ţivočichů a rostlin, vytvářejících i v evropském měřítku unikátní, a zároveň velmi zranitelný ekosystém. Probíhají zde různé fáze ţivotního cyklu evropsky významných druhů, které mohou být s ohledem na vzácnost výskytu a citlivost na disturbance výrazně ovlivněné i náhodnými událostmi, např. rozhrnutím sedimentu zásahem pádla či nárazem dna lodi. S ohledem na kvalitu lokality rozhodně nelze tyto zásahy bagatelizovat. Z definovaných dotčených předmětů ochrany je na prostředí dna bezprostředně vázána perlorodka říční a mihule potoční, struktura koryta (úkryty pod kameny) podmiňuje vhodnost prostředí vranky obecné. Zatímco u mihule a vranky hrozí spíše nepřímé vlivy (poškozování náplavů, rušení), v případě perlorodky dokonce můţe docházet k přímému poškození schránek a fyzickému RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 27

28 usmrcování jedinců (zejména mladších, subadultních) nebo k uvolnění do toku. Mechanické zásahy do porostů vodních makrofyt zároveň ohroţují i příznivý stav typu evropského stanoviště 3260 Níţinné aţ horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Jak vyplývá z několikaletého monitoringu Teplé Vltavy, prováděném jiţ od roku 2004 kolektivem VÚV (pro aktuální shrnutí viz práci Simon et al. 2010), je intenzita negativního působení uvedeného faktoru určována četností zásahů do společenstev dna, která je v přímé souvislosti zejména s aktuální výškou vodního sloupce, a dále závisí na počtu projíţdějících lodí. Při větším počtu lodí na řece najednou a výšce hladiny jen několik cm nad limit docházelo běţně k situacím, kdy se vedle sebe plavilo několik lodí. Za takových okolnosti se pak lodě nevejdou do místy úzké proudnice, dochází ke střetům a kolizím, přetahování plavidel a je masivně porušován zákaz vstupování do koryta (Simon & Kladivová 2006). Závaţnost působení je částečně dána i typem plavidel výrazněji se projevuje vliv mechanických zásahů u vícemístných plavidel typu pramic nebo raftů (větší ponor, horší ovladatelnost, četnější najíţdění na mělčiny, případně i uvíznutí a tím vyvolaná nutnost brodění). V pravidlech pro, schválených v návštěvním řádu NP v posledních letech, byla proto vícemístná plavidla zcela vyloučena ze. Se vzrůstajícím počtem lodí lineárně narůstá i intenzita negativního působení. Vyšší vodní stav intenzitu mechanického narušování dnových společenstev naopak průkazně sniţuje; průběh této závislosti však není lineární, nýbrţ zde dochází ke skokové změně při výšce hladiny 61 cm, kde byl zjištěn a statisticky prokázán tzv. bod zlomu (blíţe viz Příl. 1). Zachytit a exaktně popsat korelaci negativního působení mechanického narušování dna na předměty ochrany v důsledku intenzity je velmi problematické. Přímé měření, např. zjišťování úhynu perlorodek při určité intenzitě (prostřednictvím počítání rozbitých schránek apod.) je prakticky neproveditelné, bez ohledu na to, ţe by to znamenalo nepřípustný rušivý zásah do jejich vývoje. I veškeré další (aspoň teoreticky) představitelné metody sledování reakce ţivočichů na tyto zásahy se vyznačují neúměrnou technickou, finanční i časovou náročností. Pro indikaci vlivu mechanického narušování dna byla proto kolektivem pracovníků VÚV T.G.M. vyvinuta speciální metoda zaměřená na porovnávání počtu zachycených úlomků vodních makrofyt v době a mimo ni. Jedná se o jedinou metodu, která poskytuje relativně velmi přesná data o narušení ekosystému vodního toku a zásahu do biotopu sledovaných druhů. Princip spočívá v dlouhodobě opakovaném měření počtu odlomených částí stélek specifické vegetace ponořených makrofyt (případně i jejich sumární délky) na standardizovaných sítech umístěných v toku po stanovený časový interval (pro podrobnosti metody viz např. Simon & Kladivová 2005, 2006, další výsledky téţ Simon et al. 2007, Kladivová & Simon 2009, Kladivová et al. 2010). Jako signální společenstva pro monitoring vlivu návštěvnosti na celý ekosystém byla zvolena submerzní vegetace ponořených vodních makrofyt asociace Myriophylletum alterniflori. Výhodou je, ţe toto signální společenstvo je bentické (přisedlé ke dnu, výška porostů za normálních průtoků dosahuje cca 10 cm nad povrch dna) a prostorově se nalézá mezi místy výskytu dalších bentic- RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 28

29 kých společenstev, včetně adultních a subadultních jedinců perlorodky říční (těsně nade dnem) a shora působící disturbance (viz obr. 1b-d v Příl. 1). Z hlediska potřeby získání dostatečného mnoţství dat pro statistické vyhodnocení je významný i fakt, ţe jde o perenilání (vytrvalé) společenstvo, které lze sledovat opakovaně a indikovat tak i dlouhodobé působení. Rostlinná společenstva obecně dobře splňují nároky kladené na signální společenstvo pro vyhodnocování vlivu disturbancí: jsou plošně relativně hojně zastoupena, mají stabilní polohu, nejsou citlivá na běţné výkyvy výšky hladiny a lze přímo měřit jejich ničení i celkovou pokryvnost (Riis 2004, Oharce 2007, Suren 2010). Na Teplé Vltavě navíc hraje nesmírně významnou roli i fakt, ţe se sledované submerzní porosty vyskytují přímo v místech opakovaně prokázaného výskytu kolonií perlorodek (viz např. Dort 2009, 2011), coţ potvrzuje zřetelnou korelaci vlivu na submerzní porosty makrofyt s ovlivňováním biotopu perlorodky. Souvislost mezi počtem úlomků zvolené makrofytní vegetace zvýšeným nad hodnoty přirozeného pozadí a počtem lodí projíţdějících za hodinu sledovaným úsekem ilustruje Obr. 2 a také obrázky v Příl. 1). Obr. 2. Závislost počtu úlomků na počtu lodí bez ohledu na stav vody (převzato z Kladivová & Simon 2009) Možnost kumulace s jinými záměry V současné době v povodí Teplé Vltavy probíhají nebo se připravují další záměry evidované v informačním systému EIA vedeném podle zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), který spravuje MŢP a CENIA, Česká informační agentura ţivotního prostředí (dále jen IS EIA - Koncepce jsou obdobným způsobem vedeny RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň strana 29

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky)

NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) NATURA 2000 A ČESKÁ REPUBLIKA (úvod do problematiky) Úvod Natura 2000 je soustava chráněných území vznikajících na základě požadavků směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více