Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2"

Transkript

1 Dalkia Česká republika, a.s. Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2 Předmětem výběrového řízení je provedení díla Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2. Projektová dokumentace pro realizaci byla zpracována firmou Moopex, a.s. a upravena dle potřeb Objednatele. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle realizační projektové dokumentace. Technické řešení Zhotovitele musí splňovat technické podmínky a parametry projektové dokumentace a dále Zhotovitel musí respektovat podmínky budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská,a.s. Skutečné provedení projektové dokumentace vypracuje Zhotovitel po ukončené montáži. Montáž bude probíhat ve dvou časových fázích. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Druh sítě: Systém: Výpočtový teplotní spád: Tlakový stupeň: PN 25, horkovodní síť, dvoutrubkový, bezkanálový, předizolované potrubí, 130/70 C (zima), 80/50 C (léto), Trasa: předizolovaný potrubní systém izolační třídy I a II, délka trasy 56 m, 2. Hranice dodávky Kompletní výstavba nového sídlištního horkovodu 2 x DN 200 s přípojkou 2 x DN 65 pro objekt C a 2 x DN 150 Obytného souboru Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Montáž bude provedena dle zvyklostí budoucího provozovatele firmy Pražská teplárenská, a.s. Horkovodní těleso bude ohraničeno ochrannou geotextilií. Na těleso horkovodu budou uloženy metalické sdělovací kabely a optochráničky. Na všech svarových spojích bude provedena prozařovací zkouška. Geodetické zaměření bude provedeno na každém svarové spoji, kromě zaměření potrubí horkovodu budou zaměřeny sdělovací kabely uložené společně s horkovodem ve výkopu. Formát geodetického zaměření bude dle směrnice PT, a.s. Spoje předizolovaného potrubí budou s dvojitě těsnícími smrštitelnými spoji (smrštitelný rukáv Raychem a smrštitelné krycí pouzdra). Detekce netěsností předizolovaného potrubí bude aktivně zapojeno a funkční. Vypouštěcí šachty budou opatřené žebříky a přístupné přes vstupy s PUR poklopy odolnosti D400. Ostatní šachty budou opatřeny také PUR poklopy třídy D400. Dále bude výstavba respektovat podmínky generálního stavitele OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Pro zajištění vjezdu na staveniště generálního stavitele zhotovitel v době montáže horkovodní přípojky zajistí přejezd výkopu pro těžkou techniku. Fáze výstavby 1B1: výstavba sídlištního horkovodu bude zahájena napojením na stávající horkovod zakončený zemními uzávěry DN 200. Fáze 1B1 sídlištního horkovodu bude zakončena zemními uzávěry DN 150 umístěnými za odbočkou 2 x DN 65 pro objekt C. Horkovodní přípojka 2 x DN 65 bude zakončena v objektu C kulovými uzávěry. Montáž předizolovaného potrubí bude za studena. Součástí výstavby bude i vypouštěcí šachta s vystrojením a napojením na kanalizační řad. Montáž poklopů šachet bude zhotovitel koordinovat s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Fáze výstavby 1B2: začíná napojením předizolovaného pevného bodu na zemní uzávěry DN 150. Provede se vybetonování pevného bodu. Na trase sídlištního horkovodu 2 x DN 150 se dále provede kompenzační U smyčka a horkovod se zakončí propojením přívodu se zpátečkou. Ve zkratu se umístí varný uzávěr, který se vyvede do šachty nad horkovodní těleso. Tato část bude opatřená tepelnou izolací s opláštěním pozink.plechem. Hranice dodávky bude vytýčení trasy horkovodu, prověřit a vytýčit trasy ostatních inženýrských sítí, které křižují horkovod, výkopová povolení, zábory pozemků a krátkodobé pronájmy pozemků, stavební a zemní práce, strojní část prací, měření a zkoušky, předání pozemků po montáži horkovodu jejich majitelům. Číslo stavby: /7

2 3. Stavební část Bourací práce : nepředpokládají se. Demontáže : pouze mezi fází 1B1 a 1B2 demontuje souprava koncovky potrubí DN 150. Stavební práce : stavební práce, které se týkají provádění výkopů a zásypů pro sídlištní horkovod a horkovodní přípojku, musí respektovat vyhlášku TP146 ministerstva dopravy. Místo napojení na stávající horkovod je ve stávající křižovatce za zemními uzávěry DN 200. Trasa horkovodu vede v tuto chvíli v rostlém terénu mimo asfaltové komunikace. Výkopy nutné důkladně zabezpečit pažením. Je nutné provést důkladné zabezpečení, označení a osvětlení výkopu proti možnému pádu. kvůli vjezdu na stavbu OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy zhotovitel provede takové koridory a přejezdy přes výkop horkovodního tělesa, které umožní jízdu pro těžkou techniku. při provádění výkopových zhotovitel posoudí použití dostupné mechanizace dle vlastních možností a situace na stavbě. Jejich používání však bude prováděno na základě platných předpisů. výkopové práce v těsném souběhu se stávajícím inženýrskými sítěmi a v ochranném pásmu keřů a stromů budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek, chrániček na náklady zhotovitele. výkopek je možné v celé trase horkovodu ukládat podél výkopů.výkopek, který nebude použit pro zásyp bude roztříděn a odvezen na skládku. hutnící práce provádět jak na pískovém podkladě tak i zásypové zemině výkopů. Hutnění bude probíhat po vrstvách max.30 cm. Zásypová zemina nesmí obsahovat kameny. Na výkopech v místech, které určí generální stavitel, se provede hutnící zkouška statická a výsledek musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace generálního stavitele. Protokol o hutnících zkouškách bude vydán nezávislou zkušebnou. veškeré povrchy po výkopech se uvedou do stavu HTÚ. V případě poškození zeleně se provede její odborné ošetření na náklady zhotovitele. na všech šachtách budou osazeny PUR poklopy třídy D400 Hermelock s odolností 40 tun. žádné podzemní šachty nesmí zatěžovat horkovodní těleso tj. skruže a kónusy musí být uloženy na betonových dílcích, které budou umístěny vně horkovodního tělesa na cementové stabilizaci pod šachticemi. pro uzavírací šachtu UŠ1 na sídlištním horkovodu se každý zemní uzávěr osadí litinovým ventilovým poklopem. za stávajícími zemními uzávěry DN 200 se vybuduje vypouštěcí šachta horkovodu se třemi vstupy a přístupovými žebříky. Osadí se poklopy Hermelock. Ve vypouštěcí šachtě budou osazené pažnice Hauftechnik pro průchod předizolovaného potrubí, sdělovacích kabelů a optochrániček. tyto prostupy horkovodu, optochrániček a sdělovacích kabelů v šachtě a do objektu C budou zabezpečeny ucpávkami proti vodě (Bettra, Raci). vypouštěcí šachta bude napojena prostřednictvím kanalizační šachty na kanalizační řad, kanalizační šachta bude provede ze standardních betonových skruží. vypouštěcí šachta bude budována na místě šalováním a vylitím betonem. Výrobní výkres šachty vypracuje zhotovitel před výstavbou horkovodu. před výstavbou pevného bodu vypracuje zhotovitel výrobní výkres armování pevného bodu. Pevným bodem budou procházet plastové chráničky pro sdělovací kabely a optochráničky. horkovodní těleso se bude skládat z pískových podsypů a obsypů, které budou z písku o velikosti zrna 0-8 mm, který nesmí obsahovat hlinité příměsi a kvalitu (maximální objemovou hmotnost) zásypového materiálu doloží zhotovitel atestem dodavatelské firmy. Dno výkopu bude před pískovým podsypem zhutněno. horkovodní těleso bude doplněno výstražnými fóliemi dle podmínek a směrnic PT,a.s. po celou dobu realizace musí zhotovitel dbát, aby nevznikala prašnost mino výkopy. Nelze-li prašnosti zabránit, zajistí zhotovitel zkrápění a čištění komunikace Kardausova. Pokud dojde při činnosti výstavby k znečištění komunikace, zajistí zhotovitel její neprodlené vyčištění. při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí zhotovitel tyto objednateli a projektantovi, který provede případné změny v projektové dokumentaci. Likvidace odpadů : - zhotovitel musí nakládat s odpady v souladu s platnými zákony. Zhotovitel je povinen odpad třídit, kontrolovat, zda nemá odpad některou z nebezpečných vlastností. Zhotovitel povede evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady. - roztříděný odpad předá zhotovitel oprávněné osobě, která vydá doklad o způsobu likvidace odpadů. Od kovových odpadů předá zhotovitel objednateli vážní lístky. Číslo stavby: /7

3 4. Strojní část Materiál potrubí : - pro montáž horkovodu v bezkanálovém zemním uložení bude použito předizolované potrubí s vnitřní ocelovou svařovanou trubkou dle DIN 2458/1626, materiál St Tepelná izolace z PUR pěny s min. objemovou hmotností 80 kg/m3 je zalitá v plášťové PE trubce. - trubky budou dodány ve 12-ti a 6-ti metrových délkách. Ohyby, odbočky a zemní armatury budou dodány též jako předizolované trubní díly. - přívod sídlištního horkovodu se provede z předizol.potrubí izolační třídy 2. Ostatní potrubí bude z předizolovaného potrubí izolační třídy 1. - všechny spoje potrubí budou po svaření zrentgenovány a spojky budou vypěněny a dvojnásobně těsněny. - pro čelní ochranu PUR izolace proti vniknutí vlhkosti na koncích trubek v objektech při přechodu na klasický způsob vedení potrubí budou předizolovaná potrubí ukončena smršťovacím víkem. Pro utěsnění mezi plášťovou trubkou a chráničkou v prostupu do šachty a objektu bude použit systém proti tlakové vodě či plynu. - mezi montážními fázemi bude sídlištní horkovod opatřen soupravou koncovky potrubí. - v uzavíracích šachtách se zemními uzávěry budou osazené nástavce vřeten uzávěrů pro snadné ovládání. - předizolované potrubí bude opatřeno vodiči pro kontrolu vlhkosti-detekční systém, který bude průběžně při montáži proměřován, aby se vyloučila možnost chyby montáže. - v místě zakončení trasy sídlištního horkovodu se mezi přívodem a zpátečkou vytvoří zkrat s uzávěrem a šachticí. Armatury : - ve vypouštěcí šachtě se na odbočce osadí dvojice horkovodních uzávěrů DN 50, PN 40 a potrubí vypouštění zaústí do sběrného potrubí DN 150, které slouží pro schlazení vody. Na tomto sběrném potrubí bude vysazen uzávěr DN 65 s rychlospojkou pro napojení externího přívodu studené vody. Dále bude sběrné potrubí vybaveno teploměrem. Sběrné potrubí bude zavedeno do jímky v šachtě. - v jímce bude umístěno kanalizační šoupě s kameninovým potrubím napojeným do kanalizační šachty. - horkovodní přípojka bude v objektu C osazená horkovodními kohouty DN 65 v místě budoucí výměníkové stanice; a dále zde bude proveden mezi přívodem a zpátečkou zkrat, který se osadí horkovodními kohouty DN na zakončení trasy bude vysazen ve zkratu horkovodní uzávěr DN 20, PN 40, který bude přístupný ze šachty. - všechny osazené armatury musí být minimálně v provedení s tlakovou odolností PN 25 při 130 C. Kompenzace dilatace potrubí : - kompenzace tepelných dilatací potrubní trasy rozvodu bude provedena pomocí přirozených útvarů typu Z a U. Lomy budou obaleny dilatačními polštáři a profily. Při montáži dilatačních polštářů je dále nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Po montáži zhotovitel přizve objednatele k jejich kontrole. Dále bude na trase horkovodu umístěn pevný bod. Vypouštění a odvzdušnění : - potrubí horkovodu je vedeno ve spádu. V nejnižším místě na trase horkovodu se vybuduje vypouštěcí šachta. Detekční systém : - potrubí horkovodu bude z výroby opatřeno vodiči pro zjištění poruchy a její lokalizaci. Ve směru dodávky tepla je měděný drát na pravé straně u obou potrubí. V objektu budou drátky vyvedeny a zakončeny přes vstupní krabičky BI21 do detektoru netěsností DB42. Při montáži bude prováděno průběžné reflektometrické měření. - detekční systém nového sídlištní horkovodu nebude propojen se stávajícím detekčním systémem sídlištního horkovodu. Detekční systém nového sídlištní horkovodu bude opatřen vlastní vyhodnocovací jednotkou BD42. - po montáži horkovodní přípojky se provede výchozí reflektometrické měření s protokolem, který vyloučí chybu montáže (svod). Ostatní zařízení : - na těleso horkovodu budou umístěné sdělovací kabely TCEPKFLE 3x4x0,8; LAM Datapar 10x2x0,8 a optochránička HDPE 40. Kabely i optochránička PT, a.s. se uloží na jedné straně horkovodního tělesa, budou zasypány pískem a označeny výstražnou fólií dle podmínek a směrnic PT, a.s. Sdělovací kabely Dalkia ČR se uloží na druhé straně horkovodního tělesa, zasypou pískem a označí výstražnou fólií červené barvy. - při průchodu vypouštěcí šachtou a pevným bodem se sdělovací kabely a optochráničky uloží do ochranné plastové trubky. - v objektu C se sdělovací kabely zakončí ve svorkovnici, optochráničky utěsní zátkou. - v místě napojení na stávající stav se sdělovací kabely propojí vodotěsnou spojkou v zemním provedení, optochráničky plastovou vodotěsnou spojkou, - v místě zakončení sídlištního horkovodu se optochráničky se zakončí vodotěsnou zátkou. - sdělovací kabely budou uloženy jako nekonečný kabely, takže v místě zakončení sídlištního horkovodu budou smyčky bez použití spojek v zemním provedení, - sdělovací kabely a optochráničky ve fázi montáže 1B1 budou v místě uzávěrů DN 150 stočeny a připraveny pro fázi 1B2 tak, aby nevznikla potřeba spojkování. Číslo stavby: /7

4 Montážní práce : při provádění montážní prací dbát bezpečnosti na stávající komunikaci, provádět koordinaci s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. v důležitých bodech montáže přizvat ke kontrole zástupce Pražská Teplárenská, a.s. umožní-li to situace na stavbě, bude potrubí montováno vně výkopu a spouštěno do výkopu. V místě, kde se bude potrubí svařovat ve výkopu, je nutné v místě svařování výkop rozšířit a prohloubit. před montáží potrubí budou pročištěna profouknutím tlakovým vzduchem; potrubí, které je teprve připraveno k montáži na pohotovostním skladu bude na obou koncích opatřeno plastovými krytkami proti vnikání nečistot. při montáži budou dodrženy montážní a instalační pokyny výrobců zařízení. k ovládacím prvkům zařízení (v šachtách) musí být zajištěn volný přístup a být dosažitelný obsluze. části horkovodního potrubí, které není z výroby vybaveno tepelnou izolací, musí být tepelně doizolováno minerální vatou s povrchem Al kašír v tloušťce izolace podle dimenze potrubí popř. opláštění pozink.plechem tl. 0,55 mm. Pod touto izolací bude proveden dvojnásobný ochranný nátěr. Sběrné ocelové potrubí a zemní zkrat v místě zakončení potrubí bude kromě ochranného nátěru opatřeno opláštěním bitumenování. Zařízení ve vypouštěcí šachtě bude ukotveno do konstrukcí závěsnými prvky od výrobců Mupro, Hilti, Koňařík, Sikla apod. Svařovací práce : - svařování potrubí bude zhotovitel provádět dle ČSN Zhotovitel bude proškolen na montáž výrobcem předizolovaného potrubí. - svařování musí být prováděno podle ČSN EN Svarové spoje budou provedeny podle doporučení ČSN EN Všechny sváry musí být označeny dle ČSN EN tak, aby bylo možné identifikovat svářeče, kteří prováděli jednotlivé sváry. Čísla svárů budou zanesena do dokumentace skutečného provedení. Sváry kontrolované RTG budou označeny tak, aby je bylo možno na RTG snímcích, potrubí a v dokumentaci snadno identifikovat. - svařovat lze pouze nepoškozené konce potrubí, konce trubek upraveny dle ČSN EN , trubky musí být zbaveny nečistot. Stehování a svařování konců trubek se musí provádět ve spojích, které jsou odlehčeny ( bez napětí ). Stehované části se zajistí mechanicky v souosé poloze a provede se min. ve třech bodech. Případné malé změny směru lze provádět šikmými svary max. do 3 na šestimetrovém díle trubky. - při svařování předizolovaného potrubí je nutno dbát toho, aby nedošlo k poškození konců tepelné PUR izolace a plášťové PE trubky. - po každém přerušení svářečských prací se požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, aby do nich nemohla vniknout nečistota. - svářečské práce může provádět jen svářeč s platným osvědčením o zkoušce. Při svářečských prací zhotovitel zajistí svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731; jednotlivé práce budou zaznamenány ve stavebním deníku. 5. Plán kontrola zkoušek Kontrola spádu potrubí : Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky profouknutím tlakovým vzduchem. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí např. nastehovaným plechem nebo plastovou krytkou. Kontrola kvality svarů : - zkouška svarů bude provedena v rozsahu ČSN EN , resp. ČSN při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd. ). - vizuální kontrola v rozsahu 100 % zhotovitel provede autorizovaným technologem, který vyhotoví protokol. (Kvalifikace dle ČSN EN 473). - zkouška prozářením v rozsahu 100% svarových spojů u předizolovaného potrubí. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovanou zkušebnou či autorizovaným technikem. RTG zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435 způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Kontrola detekčního systému : Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí zhotovitel provede kontrolu neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Číslo stavby: /7

5 Při postupném zasypávání potrubí bude průběžně prováděna kontrola měřením odporů měřičem. Po ukončené montáži provede autorizovaný technik proměření kompletního detekčního systému a vystaví protokol o funkčnosti detekčního systému s uvedením konkrétních naměřených hodnoty pro budoucí srovnání (reflektometrické měření). Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Stavební zkouška: po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým a těsnostním zkouškám, možnosti napouštění horkovodu médiem. o výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky, Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: tlaková zkouška potrubí horkovodu, kde se prováděla úspěšná zkouška prozářením svarů, nebude prováděna. tlaková zkouška odboček potrubí ve vypouštěcí šachtě, kde se neprovádí prozařovací zkouška, se provede kontrola tlaku a těsnosti. Kontrola těsnosti bude probíhat i na namontovaných armaturách. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Provede se zápis ve stavebním deníku. O tlakových zkouškách bude sepsán protokol. Tlaková zkouška se provede tlakem 2,5 MPa. Napouštění a proplach horkovodu : při montáži bude potrubí průběžně čištěno tlakovým vzduchem. montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po částech a bude napouštěna vodou z páteřního horkovodu vratné větve po částech. Při vypouštění této vody do veřejné kanalizace nesmí teplota vody překročit 40 C. po ukončené montáži předizolovaného potrubí se provede finální napuštění vodou ze stávajícího horkovodu; proces napouštění najíždění se bude provádět vodou z vratné větve páteřního horkovodu za účasti zástupce budoucího provozovatele Pražská Teplárenská, a.s. Rychlost prvotního napouštění vody z vratné větve stávajícího horkovodu nesmí překročit rychlost 20 C za hodinu, není-li výrobcem předizolovaného potrubí rychlost napouštění více omezena. Provozní zkouška : provozní zkouška se skládá ze zkoušky topné a zkoušky dilatační. Nebudou se provádět. Geodetické práce : - po provedených prozařovacích zkouškách se v místech svarů potrubí provede jeho geodetické zaměření. Po montáži sdělovacích kabelů se provede jeho geodetické zaměření. Dále se provede geodetické zaměření všech šachtic. - formát geodetického zaměření musí odpovídat směrnicím PT,a.s. (formát DGN). Kontrola hutnění výkopů : Po zásypech výkopů provede autorizovaná zkušebna hutnící zkoušky. Výsledek musí korespondovat s požadavkem správce komunikace a generálního stavitele. Zkoušky sdělovacího kabelu a optochrániček : - na sdělovacích kabelech se provede zkouška funkčnosti tzv.prozvoněním. - na optochráničkách HDPE se provede zkouška průchodnosti. Ke všem zkouškám bude přizván zástupce objednatele a zástupce budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská, a.s.; o výsledcích zkoušek bude sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán oběma zástupci. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodavatel stavebních a montážních prací musí dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací. Základní požadavky z hlediska bezpečnosti, hygienické péče a ochrany zdraví při práci jsou definovány také v normách ČSN , ČSN a ČSN a v souvisejících normách a právních předpisech. Údržbu a opravy elektrické části zařízení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, též prokazatelně seznámený s kompletním zařízením a bezpečnostními předpisy. Číslo stavby: /7

6 Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost : vybavení pracovníků ochrannými a protipožárními prostředky, řádné osvětlení pracoviště, řádné větrání při svářečských a natěračských pracích (nutná výměna vzduchu), zajištění výkopu proti pádu po celou dobu výstavby, zajištění osvětlení výkopu v nočních hodinách, označení výkopu výstražnými značkami, seznámit se a dodržet bezpečnostní předpisy i z hlediska úrazu elektrickým proudem, dbát pokynů výrobce předizolovaného potrubí, Seznam norem : ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. ČSN Plynová zařízení. ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady.čsn EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov. ČSN Potrubí Technická pravidla. ČSN Potrubí Technická pravidla část 3: Materiál. ČSN Potrubí Technická pravidla Výroba část 6.2: Zkoušení svarových spojů. ČSN Potrubí Technická pravidla část 7: Zkoušení. ČSN Tepelné sítě, Strojní a stavební část - projektování ČSN Tepelné sítě provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu. ČSN Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. ČSN Stanovení základních charakteristik. ČSN Bezpečnost. ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN Ochrana proti nadproudům. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. ČSN Všeobecné předpisy. ČSN Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN Revize elektrických zařízení. ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Číslo stavby: /7

7 7. Další činnosti zhotovitele a dokladová část Zhotovitel před započetím montáže se domluví s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy na použití jejich pozemku pro mezideponii výkopku a na pohotovostní sklad předizolovaného potrubí a materiálu. Ostrahu stavby a materiálu zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel bude zajišťovat fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch, zeleně, chodníků, parkovišť, cest aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tato fotodokumentace na CD bude součást předání dokladové části. Zhotovitel je povinen plnit podmínky stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotoviteli se umožňuje provést úpravu a doplnění realizační dokumentace a to na vlastní náklady. Pokud tak učiní, před započetím montáže si nechá schválit objednatelem. Dále zhotovitel zajistí autorský dozor projektanta realizační dokumentace. Kromě vytýčení trasy sídlištního horkovodu a horkovodní přípojky zhotovitel na vlastní náklady provede vytýčení hranic sousedních pozemků, do kterých zasahuje ochranné pásmo nové přípojky horkovodu. Při předání díla předá zhotovitel objednavateli následující doklady: - skutečný stav uložení předizolovaného potrubí - kladecí výkres, - geodetické souřadnice přeizolovaného potrubí a výkres ve standardu PT a.s., - geodetické zaměření sdělovacího kabelu ve standardu PT a.s., - geometrický plán s vyznačením věcného břemene s informací o parcelách, - doklad o uložení geodetického zaměření na IMIP (URS) a GRID, - schéma zapojení monitorovacího systému včetně délek detekčních vodičů a umístění krabiček, - protokol o reflektometrickém měření předizolovaného potrubí (detekční systém), - svarová dokumentace, - protokoly o prozařovacích zkouškách svarů, - protokol o zkoušce měření odporu sdělovacích kabelů a jejich "prozvonění", - protokol o zkoušce průchodnosti optochrániček, - protokoly o hutnících zkouškách, - protokoly o stavební zkoušce popř. tlakové zkoušce, - atesty, záruční listy jednotlivých zařízení a pískového zásypového materiálu, - oprávnění montážní firmy-zhotovitele, osvědčení svářečů, - stavební deník, - doklad o ekologické likvidaci odpadu popř. vážní lístky, Číslo stavby: /7

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ:

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ: Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla Dodávka

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany,

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany, Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a) Dodávka a montáž objektových předávacích stanic tepla objektů A a D na akci Obytný soubor BD Pod Hvězdárnou, Praha 8 Ďáblice b)

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výstavba plynové kotelny pro Polyfunkční dům Geologická, Praha 5 Barrandov

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výstavba plynové kotelny pro Polyfunkční dům Geologická, Praha 5 Barrandov . Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výstavba plynové kotelny pro Polyfunkční dům Geologická, Praha 5 Barrandov Předmětem výběrového řízení je provedení díla Výstavba

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek

Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Předmět plnění: Rekonstrukce kanalizace, kolektoru potrubního vedení pro chemické látky a objektu ČOV Způsob a rozsah plnění Podrobné technické zadání je součástí zadávací dokumentace, které je na vyžádání

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.02 Závlahový systém pro fotbalové a softballové hřiště c. Technická zpráva d.1. Prostorové schéma postřikovačů d.2. Vytyčovací výkres VYPRACOVAL Ing. Michal Patočka ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Ivo Chmelař

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města V Kopřivnici dne 22. 1. 2015 Specifikace veřejné zakázky na akci: Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí SyStémy získávání zemního tepla zemní kolektory a hlubinné vrty Naše matička Země je přirozeným, nevyčerpatelným zásobníkem tepelné energie prostřednictvím zemského

Více