Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2"

Transkript

1 Dalkia Česká republika, a.s. Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2 Předmětem výběrového řízení je provedení díla Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2. Projektová dokumentace pro realizaci byla zpracována firmou Moopex, a.s. a upravena dle potřeb Objednatele. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle realizační projektové dokumentace. Technické řešení Zhotovitele musí splňovat technické podmínky a parametry projektové dokumentace a dále Zhotovitel musí respektovat podmínky budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská,a.s. Skutečné provedení projektové dokumentace vypracuje Zhotovitel po ukončené montáži. Montáž bude probíhat ve dvou časových fázích. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Druh sítě: Systém: Výpočtový teplotní spád: Tlakový stupeň: PN 25, horkovodní síť, dvoutrubkový, bezkanálový, předizolované potrubí, 130/70 C (zima), 80/50 C (léto), Trasa: předizolovaný potrubní systém izolační třídy I a II, délka trasy 56 m, 2. Hranice dodávky Kompletní výstavba nového sídlištního horkovodu 2 x DN 200 s přípojkou 2 x DN 65 pro objekt C a 2 x DN 150 Obytného souboru Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Montáž bude provedena dle zvyklostí budoucího provozovatele firmy Pražská teplárenská, a.s. Horkovodní těleso bude ohraničeno ochrannou geotextilií. Na těleso horkovodu budou uloženy metalické sdělovací kabely a optochráničky. Na všech svarových spojích bude provedena prozařovací zkouška. Geodetické zaměření bude provedeno na každém svarové spoji, kromě zaměření potrubí horkovodu budou zaměřeny sdělovací kabely uložené společně s horkovodem ve výkopu. Formát geodetického zaměření bude dle směrnice PT, a.s. Spoje předizolovaného potrubí budou s dvojitě těsnícími smrštitelnými spoji (smrštitelný rukáv Raychem a smrštitelné krycí pouzdra). Detekce netěsností předizolovaného potrubí bude aktivně zapojeno a funkční. Vypouštěcí šachty budou opatřené žebříky a přístupné přes vstupy s PUR poklopy odolnosti D400. Ostatní šachty budou opatřeny také PUR poklopy třídy D400. Dále bude výstavba respektovat podmínky generálního stavitele OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Pro zajištění vjezdu na staveniště generálního stavitele zhotovitel v době montáže horkovodní přípojky zajistí přejezd výkopu pro těžkou techniku. Fáze výstavby 1B1: výstavba sídlištního horkovodu bude zahájena napojením na stávající horkovod zakončený zemními uzávěry DN 200. Fáze 1B1 sídlištního horkovodu bude zakončena zemními uzávěry DN 150 umístěnými za odbočkou 2 x DN 65 pro objekt C. Horkovodní přípojka 2 x DN 65 bude zakončena v objektu C kulovými uzávěry. Montáž předizolovaného potrubí bude za studena. Součástí výstavby bude i vypouštěcí šachta s vystrojením a napojením na kanalizační řad. Montáž poklopů šachet bude zhotovitel koordinovat s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Fáze výstavby 1B2: začíná napojením předizolovaného pevného bodu na zemní uzávěry DN 150. Provede se vybetonování pevného bodu. Na trase sídlištního horkovodu 2 x DN 150 se dále provede kompenzační U smyčka a horkovod se zakončí propojením přívodu se zpátečkou. Ve zkratu se umístí varný uzávěr, který se vyvede do šachty nad horkovodní těleso. Tato část bude opatřená tepelnou izolací s opláštěním pozink.plechem. Hranice dodávky bude vytýčení trasy horkovodu, prověřit a vytýčit trasy ostatních inženýrských sítí, které křižují horkovod, výkopová povolení, zábory pozemků a krátkodobé pronájmy pozemků, stavební a zemní práce, strojní část prací, měření a zkoušky, předání pozemků po montáži horkovodu jejich majitelům. Číslo stavby: /7

2 3. Stavební část Bourací práce : nepředpokládají se. Demontáže : pouze mezi fází 1B1 a 1B2 demontuje souprava koncovky potrubí DN 150. Stavební práce : stavební práce, které se týkají provádění výkopů a zásypů pro sídlištní horkovod a horkovodní přípojku, musí respektovat vyhlášku TP146 ministerstva dopravy. Místo napojení na stávající horkovod je ve stávající křižovatce za zemními uzávěry DN 200. Trasa horkovodu vede v tuto chvíli v rostlém terénu mimo asfaltové komunikace. Výkopy nutné důkladně zabezpečit pažením. Je nutné provést důkladné zabezpečení, označení a osvětlení výkopu proti možnému pádu. kvůli vjezdu na stavbu OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy zhotovitel provede takové koridory a přejezdy přes výkop horkovodního tělesa, které umožní jízdu pro těžkou techniku. při provádění výkopových zhotovitel posoudí použití dostupné mechanizace dle vlastních možností a situace na stavbě. Jejich používání však bude prováděno na základě platných předpisů. výkopové práce v těsném souběhu se stávajícím inženýrskými sítěmi a v ochranném pásmu keřů a stromů budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek, chrániček na náklady zhotovitele. výkopek je možné v celé trase horkovodu ukládat podél výkopů.výkopek, který nebude použit pro zásyp bude roztříděn a odvezen na skládku. hutnící práce provádět jak na pískovém podkladě tak i zásypové zemině výkopů. Hutnění bude probíhat po vrstvách max.30 cm. Zásypová zemina nesmí obsahovat kameny. Na výkopech v místech, které určí generální stavitel, se provede hutnící zkouška statická a výsledek musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace generálního stavitele. Protokol o hutnících zkouškách bude vydán nezávislou zkušebnou. veškeré povrchy po výkopech se uvedou do stavu HTÚ. V případě poškození zeleně se provede její odborné ošetření na náklady zhotovitele. na všech šachtách budou osazeny PUR poklopy třídy D400 Hermelock s odolností 40 tun. žádné podzemní šachty nesmí zatěžovat horkovodní těleso tj. skruže a kónusy musí být uloženy na betonových dílcích, které budou umístěny vně horkovodního tělesa na cementové stabilizaci pod šachticemi. pro uzavírací šachtu UŠ1 na sídlištním horkovodu se každý zemní uzávěr osadí litinovým ventilovým poklopem. za stávajícími zemními uzávěry DN 200 se vybuduje vypouštěcí šachta horkovodu se třemi vstupy a přístupovými žebříky. Osadí se poklopy Hermelock. Ve vypouštěcí šachtě budou osazené pažnice Hauftechnik pro průchod předizolovaného potrubí, sdělovacích kabelů a optochrániček. tyto prostupy horkovodu, optochrániček a sdělovacích kabelů v šachtě a do objektu C budou zabezpečeny ucpávkami proti vodě (Bettra, Raci). vypouštěcí šachta bude napojena prostřednictvím kanalizační šachty na kanalizační řad, kanalizační šachta bude provede ze standardních betonových skruží. vypouštěcí šachta bude budována na místě šalováním a vylitím betonem. Výrobní výkres šachty vypracuje zhotovitel před výstavbou horkovodu. před výstavbou pevného bodu vypracuje zhotovitel výrobní výkres armování pevného bodu. Pevným bodem budou procházet plastové chráničky pro sdělovací kabely a optochráničky. horkovodní těleso se bude skládat z pískových podsypů a obsypů, které budou z písku o velikosti zrna 0-8 mm, který nesmí obsahovat hlinité příměsi a kvalitu (maximální objemovou hmotnost) zásypového materiálu doloží zhotovitel atestem dodavatelské firmy. Dno výkopu bude před pískovým podsypem zhutněno. horkovodní těleso bude doplněno výstražnými fóliemi dle podmínek a směrnic PT,a.s. po celou dobu realizace musí zhotovitel dbát, aby nevznikala prašnost mino výkopy. Nelze-li prašnosti zabránit, zajistí zhotovitel zkrápění a čištění komunikace Kardausova. Pokud dojde při činnosti výstavby k znečištění komunikace, zajistí zhotovitel její neprodlené vyčištění. při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí zhotovitel tyto objednateli a projektantovi, který provede případné změny v projektové dokumentaci. Likvidace odpadů : - zhotovitel musí nakládat s odpady v souladu s platnými zákony. Zhotovitel je povinen odpad třídit, kontrolovat, zda nemá odpad některou z nebezpečných vlastností. Zhotovitel povede evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady. - roztříděný odpad předá zhotovitel oprávněné osobě, která vydá doklad o způsobu likvidace odpadů. Od kovových odpadů předá zhotovitel objednateli vážní lístky. Číslo stavby: /7

3 4. Strojní část Materiál potrubí : - pro montáž horkovodu v bezkanálovém zemním uložení bude použito předizolované potrubí s vnitřní ocelovou svařovanou trubkou dle DIN 2458/1626, materiál St Tepelná izolace z PUR pěny s min. objemovou hmotností 80 kg/m3 je zalitá v plášťové PE trubce. - trubky budou dodány ve 12-ti a 6-ti metrových délkách. Ohyby, odbočky a zemní armatury budou dodány též jako předizolované trubní díly. - přívod sídlištního horkovodu se provede z předizol.potrubí izolační třídy 2. Ostatní potrubí bude z předizolovaného potrubí izolační třídy 1. - všechny spoje potrubí budou po svaření zrentgenovány a spojky budou vypěněny a dvojnásobně těsněny. - pro čelní ochranu PUR izolace proti vniknutí vlhkosti na koncích trubek v objektech při přechodu na klasický způsob vedení potrubí budou předizolovaná potrubí ukončena smršťovacím víkem. Pro utěsnění mezi plášťovou trubkou a chráničkou v prostupu do šachty a objektu bude použit systém proti tlakové vodě či plynu. - mezi montážními fázemi bude sídlištní horkovod opatřen soupravou koncovky potrubí. - v uzavíracích šachtách se zemními uzávěry budou osazené nástavce vřeten uzávěrů pro snadné ovládání. - předizolované potrubí bude opatřeno vodiči pro kontrolu vlhkosti-detekční systém, který bude průběžně při montáži proměřován, aby se vyloučila možnost chyby montáže. - v místě zakončení trasy sídlištního horkovodu se mezi přívodem a zpátečkou vytvoří zkrat s uzávěrem a šachticí. Armatury : - ve vypouštěcí šachtě se na odbočce osadí dvojice horkovodních uzávěrů DN 50, PN 40 a potrubí vypouštění zaústí do sběrného potrubí DN 150, které slouží pro schlazení vody. Na tomto sběrném potrubí bude vysazen uzávěr DN 65 s rychlospojkou pro napojení externího přívodu studené vody. Dále bude sběrné potrubí vybaveno teploměrem. Sběrné potrubí bude zavedeno do jímky v šachtě. - v jímce bude umístěno kanalizační šoupě s kameninovým potrubím napojeným do kanalizační šachty. - horkovodní přípojka bude v objektu C osazená horkovodními kohouty DN 65 v místě budoucí výměníkové stanice; a dále zde bude proveden mezi přívodem a zpátečkou zkrat, který se osadí horkovodními kohouty DN na zakončení trasy bude vysazen ve zkratu horkovodní uzávěr DN 20, PN 40, který bude přístupný ze šachty. - všechny osazené armatury musí být minimálně v provedení s tlakovou odolností PN 25 při 130 C. Kompenzace dilatace potrubí : - kompenzace tepelných dilatací potrubní trasy rozvodu bude provedena pomocí přirozených útvarů typu Z a U. Lomy budou obaleny dilatačními polštáři a profily. Při montáži dilatačních polštářů je dále nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Po montáži zhotovitel přizve objednatele k jejich kontrole. Dále bude na trase horkovodu umístěn pevný bod. Vypouštění a odvzdušnění : - potrubí horkovodu je vedeno ve spádu. V nejnižším místě na trase horkovodu se vybuduje vypouštěcí šachta. Detekční systém : - potrubí horkovodu bude z výroby opatřeno vodiči pro zjištění poruchy a její lokalizaci. Ve směru dodávky tepla je měděný drát na pravé straně u obou potrubí. V objektu budou drátky vyvedeny a zakončeny přes vstupní krabičky BI21 do detektoru netěsností DB42. Při montáži bude prováděno průběžné reflektometrické měření. - detekční systém nového sídlištní horkovodu nebude propojen se stávajícím detekčním systémem sídlištního horkovodu. Detekční systém nového sídlištní horkovodu bude opatřen vlastní vyhodnocovací jednotkou BD42. - po montáži horkovodní přípojky se provede výchozí reflektometrické měření s protokolem, který vyloučí chybu montáže (svod). Ostatní zařízení : - na těleso horkovodu budou umístěné sdělovací kabely TCEPKFLE 3x4x0,8; LAM Datapar 10x2x0,8 a optochránička HDPE 40. Kabely i optochránička PT, a.s. se uloží na jedné straně horkovodního tělesa, budou zasypány pískem a označeny výstražnou fólií dle podmínek a směrnic PT, a.s. Sdělovací kabely Dalkia ČR se uloží na druhé straně horkovodního tělesa, zasypou pískem a označí výstražnou fólií červené barvy. - při průchodu vypouštěcí šachtou a pevným bodem se sdělovací kabely a optochráničky uloží do ochranné plastové trubky. - v objektu C se sdělovací kabely zakončí ve svorkovnici, optochráničky utěsní zátkou. - v místě napojení na stávající stav se sdělovací kabely propojí vodotěsnou spojkou v zemním provedení, optochráničky plastovou vodotěsnou spojkou, - v místě zakončení sídlištního horkovodu se optochráničky se zakončí vodotěsnou zátkou. - sdělovací kabely budou uloženy jako nekonečný kabely, takže v místě zakončení sídlištního horkovodu budou smyčky bez použití spojek v zemním provedení, - sdělovací kabely a optochráničky ve fázi montáže 1B1 budou v místě uzávěrů DN 150 stočeny a připraveny pro fázi 1B2 tak, aby nevznikla potřeba spojkování. Číslo stavby: /7

4 Montážní práce : při provádění montážní prací dbát bezpečnosti na stávající komunikaci, provádět koordinaci s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. v důležitých bodech montáže přizvat ke kontrole zástupce Pražská Teplárenská, a.s. umožní-li to situace na stavbě, bude potrubí montováno vně výkopu a spouštěno do výkopu. V místě, kde se bude potrubí svařovat ve výkopu, je nutné v místě svařování výkop rozšířit a prohloubit. před montáží potrubí budou pročištěna profouknutím tlakovým vzduchem; potrubí, které je teprve připraveno k montáži na pohotovostním skladu bude na obou koncích opatřeno plastovými krytkami proti vnikání nečistot. při montáži budou dodrženy montážní a instalační pokyny výrobců zařízení. k ovládacím prvkům zařízení (v šachtách) musí být zajištěn volný přístup a být dosažitelný obsluze. části horkovodního potrubí, které není z výroby vybaveno tepelnou izolací, musí být tepelně doizolováno minerální vatou s povrchem Al kašír v tloušťce izolace podle dimenze potrubí popř. opláštění pozink.plechem tl. 0,55 mm. Pod touto izolací bude proveden dvojnásobný ochranný nátěr. Sběrné ocelové potrubí a zemní zkrat v místě zakončení potrubí bude kromě ochranného nátěru opatřeno opláštěním bitumenování. Zařízení ve vypouštěcí šachtě bude ukotveno do konstrukcí závěsnými prvky od výrobců Mupro, Hilti, Koňařík, Sikla apod. Svařovací práce : - svařování potrubí bude zhotovitel provádět dle ČSN Zhotovitel bude proškolen na montáž výrobcem předizolovaného potrubí. - svařování musí být prováděno podle ČSN EN Svarové spoje budou provedeny podle doporučení ČSN EN Všechny sváry musí být označeny dle ČSN EN tak, aby bylo možné identifikovat svářeče, kteří prováděli jednotlivé sváry. Čísla svárů budou zanesena do dokumentace skutečného provedení. Sváry kontrolované RTG budou označeny tak, aby je bylo možno na RTG snímcích, potrubí a v dokumentaci snadno identifikovat. - svařovat lze pouze nepoškozené konce potrubí, konce trubek upraveny dle ČSN EN , trubky musí být zbaveny nečistot. Stehování a svařování konců trubek se musí provádět ve spojích, které jsou odlehčeny ( bez napětí ). Stehované části se zajistí mechanicky v souosé poloze a provede se min. ve třech bodech. Případné malé změny směru lze provádět šikmými svary max. do 3 na šestimetrovém díle trubky. - při svařování předizolovaného potrubí je nutno dbát toho, aby nedošlo k poškození konců tepelné PUR izolace a plášťové PE trubky. - po každém přerušení svářečských prací se požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, aby do nich nemohla vniknout nečistota. - svářečské práce může provádět jen svářeč s platným osvědčením o zkoušce. Při svářečských prací zhotovitel zajistí svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731; jednotlivé práce budou zaznamenány ve stavebním deníku. 5. Plán kontrola zkoušek Kontrola spádu potrubí : Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky profouknutím tlakovým vzduchem. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí např. nastehovaným plechem nebo plastovou krytkou. Kontrola kvality svarů : - zkouška svarů bude provedena v rozsahu ČSN EN , resp. ČSN při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd. ). - vizuální kontrola v rozsahu 100 % zhotovitel provede autorizovaným technologem, který vyhotoví protokol. (Kvalifikace dle ČSN EN 473). - zkouška prozářením v rozsahu 100% svarových spojů u předizolovaného potrubí. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovanou zkušebnou či autorizovaným technikem. RTG zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435 způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Kontrola detekčního systému : Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí zhotovitel provede kontrolu neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Číslo stavby: /7

5 Při postupném zasypávání potrubí bude průběžně prováděna kontrola měřením odporů měřičem. Po ukončené montáži provede autorizovaný technik proměření kompletního detekčního systému a vystaví protokol o funkčnosti detekčního systému s uvedením konkrétních naměřených hodnoty pro budoucí srovnání (reflektometrické měření). Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Stavební zkouška: po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým a těsnostním zkouškám, možnosti napouštění horkovodu médiem. o výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky, Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: tlaková zkouška potrubí horkovodu, kde se prováděla úspěšná zkouška prozářením svarů, nebude prováděna. tlaková zkouška odboček potrubí ve vypouštěcí šachtě, kde se neprovádí prozařovací zkouška, se provede kontrola tlaku a těsnosti. Kontrola těsnosti bude probíhat i na namontovaných armaturách. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Provede se zápis ve stavebním deníku. O tlakových zkouškách bude sepsán protokol. Tlaková zkouška se provede tlakem 2,5 MPa. Napouštění a proplach horkovodu : při montáži bude potrubí průběžně čištěno tlakovým vzduchem. montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po částech a bude napouštěna vodou z páteřního horkovodu vratné větve po částech. Při vypouštění této vody do veřejné kanalizace nesmí teplota vody překročit 40 C. po ukončené montáži předizolovaného potrubí se provede finální napuštění vodou ze stávajícího horkovodu; proces napouštění najíždění se bude provádět vodou z vratné větve páteřního horkovodu za účasti zástupce budoucího provozovatele Pražská Teplárenská, a.s. Rychlost prvotního napouštění vody z vratné větve stávajícího horkovodu nesmí překročit rychlost 20 C za hodinu, není-li výrobcem předizolovaného potrubí rychlost napouštění více omezena. Provozní zkouška : provozní zkouška se skládá ze zkoušky topné a zkoušky dilatační. Nebudou se provádět. Geodetické práce : - po provedených prozařovacích zkouškách se v místech svarů potrubí provede jeho geodetické zaměření. Po montáži sdělovacích kabelů se provede jeho geodetické zaměření. Dále se provede geodetické zaměření všech šachtic. - formát geodetického zaměření musí odpovídat směrnicím PT,a.s. (formát DGN). Kontrola hutnění výkopů : Po zásypech výkopů provede autorizovaná zkušebna hutnící zkoušky. Výsledek musí korespondovat s požadavkem správce komunikace a generálního stavitele. Zkoušky sdělovacího kabelu a optochrániček : - na sdělovacích kabelech se provede zkouška funkčnosti tzv.prozvoněním. - na optochráničkách HDPE se provede zkouška průchodnosti. Ke všem zkouškám bude přizván zástupce objednatele a zástupce budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská, a.s.; o výsledcích zkoušek bude sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán oběma zástupci. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodavatel stavebních a montážních prací musí dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací. Základní požadavky z hlediska bezpečnosti, hygienické péče a ochrany zdraví při práci jsou definovány také v normách ČSN , ČSN a ČSN a v souvisejících normách a právních předpisech. Údržbu a opravy elektrické části zařízení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, též prokazatelně seznámený s kompletním zařízením a bezpečnostními předpisy. Číslo stavby: /7

6 Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost : vybavení pracovníků ochrannými a protipožárními prostředky, řádné osvětlení pracoviště, řádné větrání při svářečských a natěračských pracích (nutná výměna vzduchu), zajištění výkopu proti pádu po celou dobu výstavby, zajištění osvětlení výkopu v nočních hodinách, označení výkopu výstražnými značkami, seznámit se a dodržet bezpečnostní předpisy i z hlediska úrazu elektrickým proudem, dbát pokynů výrobce předizolovaného potrubí, Seznam norem : ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. ČSN Plynová zařízení. ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady.čsn EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov. ČSN Potrubí Technická pravidla. ČSN Potrubí Technická pravidla část 3: Materiál. ČSN Potrubí Technická pravidla Výroba část 6.2: Zkoušení svarových spojů. ČSN Potrubí Technická pravidla část 7: Zkoušení. ČSN Tepelné sítě, Strojní a stavební část - projektování ČSN Tepelné sítě provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu. ČSN Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. ČSN Stanovení základních charakteristik. ČSN Bezpečnost. ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN Ochrana proti nadproudům. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. ČSN Všeobecné předpisy. ČSN Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN Revize elektrických zařízení. ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Číslo stavby: /7

7 7. Další činnosti zhotovitele a dokladová část Zhotovitel před započetím montáže se domluví s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy na použití jejich pozemku pro mezideponii výkopku a na pohotovostní sklad předizolovaného potrubí a materiálu. Ostrahu stavby a materiálu zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel bude zajišťovat fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch, zeleně, chodníků, parkovišť, cest aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tato fotodokumentace na CD bude součást předání dokladové části. Zhotovitel je povinen plnit podmínky stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotoviteli se umožňuje provést úpravu a doplnění realizační dokumentace a to na vlastní náklady. Pokud tak učiní, před započetím montáže si nechá schválit objednatelem. Dále zhotovitel zajistí autorský dozor projektanta realizační dokumentace. Kromě vytýčení trasy sídlištního horkovodu a horkovodní přípojky zhotovitel na vlastní náklady provede vytýčení hranic sousedních pozemků, do kterých zasahuje ochranné pásmo nové přípojky horkovodu. Při předání díla předá zhotovitel objednavateli následující doklady: - skutečný stav uložení předizolovaného potrubí - kladecí výkres, - geodetické souřadnice přeizolovaného potrubí a výkres ve standardu PT a.s., - geodetické zaměření sdělovacího kabelu ve standardu PT a.s., - geometrický plán s vyznačením věcného břemene s informací o parcelách, - doklad o uložení geodetického zaměření na IMIP (URS) a GRID, - schéma zapojení monitorovacího systému včetně délek detekčních vodičů a umístění krabiček, - protokol o reflektometrickém měření předizolovaného potrubí (detekční systém), - svarová dokumentace, - protokoly o prozařovacích zkouškách svarů, - protokol o zkoušce měření odporu sdělovacích kabelů a jejich "prozvonění", - protokol o zkoušce průchodnosti optochrániček, - protokoly o hutnících zkouškách, - protokoly o stavební zkoušce popř. tlakové zkoušce, - atesty, záruční listy jednotlivých zařízení a pískového zásypového materiálu, - oprávnění montážní firmy-zhotovitele, osvědčení svářečů, - stavební deník, - doklad o ekologické likvidaci odpadu popř. vážní lístky, Číslo stavby: /7

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Vinice I, Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Nademlejnská Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž objektové předávací stanice tepla objektu C na akci Obytný soubor, Praha 8 Ďáblice Předmětem výběrového řízení je

Více

nejvyšší dovolený přetlak otvírací tlak pojistného ventilu plnicí tlak expanzní nádoby

nejvyšší dovolený přetlak otvírací tlak pojistného ventilu plnicí tlak expanzní nádoby Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Předmětem výběrového řízení

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ:

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ: Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla Dodávka

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2007 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany,

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany, Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a) Dodávka a montáž objektových předávacích stanic tepla objektů A a D na akci Obytný soubor BD Pod Hvězdárnou, Praha 8 Ďáblice b)

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8 Seznam příloh: 1.Souhrnná a technická zpráva F.6.TZ Výkresová část 1. Půdorys 1:200 F.6.1 2. Podélný profil F.6.2 3. Uložení potrubí v zemi vzorový řez F.6.3 A) SOUHRNNÁ ZPRÁVA Plynovod - STL přípojka

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY...

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY... Obsah 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 1.1 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 1.2 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ...5 1.3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...5 1.4 VLIV NA POVRCHOVÉ

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 8 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno)

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ...

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Dokumentace pro výběr zhotovitele Optimalizace páteřního rozvodu vody ZŠ Odolena Voda. Zařízení zdravotně technických instalací D.4.

Dokumentace pro výběr zhotovitele Optimalizace páteřního rozvodu vody ZŠ Odolena Voda. Zařízení zdravotně technických instalací D.4. Dokumentace pro výběr zhotovitele Optimalizace páteřního rozvodu vody ZŠ Odolena Voda Zařízení zdravotně technických instalací D.4. a Dokumentace pro výběr zhotovitele Optimalizace páteřního rozvodu vody

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Sídlo Odvětví Druh stavby Kraj Místo stavby : Velká Hradební 2336/8, : Telekomunikace : Strukturovaná kabeláž

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1. Pevný bod D 4.0

Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1. Pevný bod D 4.0 is plus FERNWÄRMETECHNIK STAVEBNÍ DÍLY Přehled D 1.0 Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1 topení D 3.0 Rozměry T-kusu 45 D 3.1 Rozměry paralelní odbočky D 3.2 Rozměry přímé odbočky D 3.3 Pevný bod

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více