Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2"

Transkript

1 Dalkia Česká republika, a.s. Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2 Předmětem výběrového řízení je provedení díla Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2. Projektová dokumentace pro realizaci byla zpracována firmou Moopex, a.s. a upravena dle potřeb Objednatele. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle realizační projektové dokumentace. Technické řešení Zhotovitele musí splňovat technické podmínky a parametry projektové dokumentace a dále Zhotovitel musí respektovat podmínky budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská,a.s. Skutečné provedení projektové dokumentace vypracuje Zhotovitel po ukončené montáži. Montáž bude probíhat ve dvou časových fázích. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Druh sítě: Systém: Výpočtový teplotní spád: Tlakový stupeň: PN 25, horkovodní síť, dvoutrubkový, bezkanálový, předizolované potrubí, 130/70 C (zima), 80/50 C (léto), Trasa: předizolovaný potrubní systém izolační třídy I a II, délka trasy 56 m, 2. Hranice dodávky Kompletní výstavba nového sídlištního horkovodu 2 x DN 200 s přípojkou 2 x DN 65 pro objekt C a 2 x DN 150 Obytného souboru Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Montáž bude provedena dle zvyklostí budoucího provozovatele firmy Pražská teplárenská, a.s. Horkovodní těleso bude ohraničeno ochrannou geotextilií. Na těleso horkovodu budou uloženy metalické sdělovací kabely a optochráničky. Na všech svarových spojích bude provedena prozařovací zkouška. Geodetické zaměření bude provedeno na každém svarové spoji, kromě zaměření potrubí horkovodu budou zaměřeny sdělovací kabely uložené společně s horkovodem ve výkopu. Formát geodetického zaměření bude dle směrnice PT, a.s. Spoje předizolovaného potrubí budou s dvojitě těsnícími smrštitelnými spoji (smrštitelný rukáv Raychem a smrštitelné krycí pouzdra). Detekce netěsností předizolovaného potrubí bude aktivně zapojeno a funkční. Vypouštěcí šachty budou opatřené žebříky a přístupné přes vstupy s PUR poklopy odolnosti D400. Ostatní šachty budou opatřeny také PUR poklopy třídy D400. Dále bude výstavba respektovat podmínky generálního stavitele OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Pro zajištění vjezdu na staveniště generálního stavitele zhotovitel v době montáže horkovodní přípojky zajistí přejezd výkopu pro těžkou techniku. Fáze výstavby 1B1: výstavba sídlištního horkovodu bude zahájena napojením na stávající horkovod zakončený zemními uzávěry DN 200. Fáze 1B1 sídlištního horkovodu bude zakončena zemními uzávěry DN 150 umístěnými za odbočkou 2 x DN 65 pro objekt C. Horkovodní přípojka 2 x DN 65 bude zakončena v objektu C kulovými uzávěry. Montáž předizolovaného potrubí bude za studena. Součástí výstavby bude i vypouštěcí šachta s vystrojením a napojením na kanalizační řad. Montáž poklopů šachet bude zhotovitel koordinovat s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Fáze výstavby 1B2: začíná napojením předizolovaného pevného bodu na zemní uzávěry DN 150. Provede se vybetonování pevného bodu. Na trase sídlištního horkovodu 2 x DN 150 se dále provede kompenzační U smyčka a horkovod se zakončí propojením přívodu se zpátečkou. Ve zkratu se umístí varný uzávěr, který se vyvede do šachty nad horkovodní těleso. Tato část bude opatřená tepelnou izolací s opláštěním pozink.plechem. Hranice dodávky bude vytýčení trasy horkovodu, prověřit a vytýčit trasy ostatních inženýrských sítí, které křižují horkovod, výkopová povolení, zábory pozemků a krátkodobé pronájmy pozemků, stavební a zemní práce, strojní část prací, měření a zkoušky, předání pozemků po montáži horkovodu jejich majitelům. Číslo stavby: /7

2 3. Stavební část Bourací práce : nepředpokládají se. Demontáže : pouze mezi fází 1B1 a 1B2 demontuje souprava koncovky potrubí DN 150. Stavební práce : stavební práce, které se týkají provádění výkopů a zásypů pro sídlištní horkovod a horkovodní přípojku, musí respektovat vyhlášku TP146 ministerstva dopravy. Místo napojení na stávající horkovod je ve stávající křižovatce za zemními uzávěry DN 200. Trasa horkovodu vede v tuto chvíli v rostlém terénu mimo asfaltové komunikace. Výkopy nutné důkladně zabezpečit pažením. Je nutné provést důkladné zabezpečení, označení a osvětlení výkopu proti možnému pádu. kvůli vjezdu na stavbu OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy zhotovitel provede takové koridory a přejezdy přes výkop horkovodního tělesa, které umožní jízdu pro těžkou techniku. při provádění výkopových zhotovitel posoudí použití dostupné mechanizace dle vlastních možností a situace na stavbě. Jejich používání však bude prováděno na základě platných předpisů. výkopové práce v těsném souběhu se stávajícím inženýrskými sítěmi a v ochranném pásmu keřů a stromů budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek, chrániček na náklady zhotovitele. výkopek je možné v celé trase horkovodu ukládat podél výkopů.výkopek, který nebude použit pro zásyp bude roztříděn a odvezen na skládku. hutnící práce provádět jak na pískovém podkladě tak i zásypové zemině výkopů. Hutnění bude probíhat po vrstvách max.30 cm. Zásypová zemina nesmí obsahovat kameny. Na výkopech v místech, které určí generální stavitel, se provede hutnící zkouška statická a výsledek musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace generálního stavitele. Protokol o hutnících zkouškách bude vydán nezávislou zkušebnou. veškeré povrchy po výkopech se uvedou do stavu HTÚ. V případě poškození zeleně se provede její odborné ošetření na náklady zhotovitele. na všech šachtách budou osazeny PUR poklopy třídy D400 Hermelock s odolností 40 tun. žádné podzemní šachty nesmí zatěžovat horkovodní těleso tj. skruže a kónusy musí být uloženy na betonových dílcích, které budou umístěny vně horkovodního tělesa na cementové stabilizaci pod šachticemi. pro uzavírací šachtu UŠ1 na sídlištním horkovodu se každý zemní uzávěr osadí litinovým ventilovým poklopem. za stávajícími zemními uzávěry DN 200 se vybuduje vypouštěcí šachta horkovodu se třemi vstupy a přístupovými žebříky. Osadí se poklopy Hermelock. Ve vypouštěcí šachtě budou osazené pažnice Hauftechnik pro průchod předizolovaného potrubí, sdělovacích kabelů a optochrániček. tyto prostupy horkovodu, optochrániček a sdělovacích kabelů v šachtě a do objektu C budou zabezpečeny ucpávkami proti vodě (Bettra, Raci). vypouštěcí šachta bude napojena prostřednictvím kanalizační šachty na kanalizační řad, kanalizační šachta bude provede ze standardních betonových skruží. vypouštěcí šachta bude budována na místě šalováním a vylitím betonem. Výrobní výkres šachty vypracuje zhotovitel před výstavbou horkovodu. před výstavbou pevného bodu vypracuje zhotovitel výrobní výkres armování pevného bodu. Pevným bodem budou procházet plastové chráničky pro sdělovací kabely a optochráničky. horkovodní těleso se bude skládat z pískových podsypů a obsypů, které budou z písku o velikosti zrna 0-8 mm, který nesmí obsahovat hlinité příměsi a kvalitu (maximální objemovou hmotnost) zásypového materiálu doloží zhotovitel atestem dodavatelské firmy. Dno výkopu bude před pískovým podsypem zhutněno. horkovodní těleso bude doplněno výstražnými fóliemi dle podmínek a směrnic PT,a.s. po celou dobu realizace musí zhotovitel dbát, aby nevznikala prašnost mino výkopy. Nelze-li prašnosti zabránit, zajistí zhotovitel zkrápění a čištění komunikace Kardausova. Pokud dojde při činnosti výstavby k znečištění komunikace, zajistí zhotovitel její neprodlené vyčištění. při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí zhotovitel tyto objednateli a projektantovi, který provede případné změny v projektové dokumentaci. Likvidace odpadů : - zhotovitel musí nakládat s odpady v souladu s platnými zákony. Zhotovitel je povinen odpad třídit, kontrolovat, zda nemá odpad některou z nebezpečných vlastností. Zhotovitel povede evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady. - roztříděný odpad předá zhotovitel oprávněné osobě, která vydá doklad o způsobu likvidace odpadů. Od kovových odpadů předá zhotovitel objednateli vážní lístky. Číslo stavby: /7

3 4. Strojní část Materiál potrubí : - pro montáž horkovodu v bezkanálovém zemním uložení bude použito předizolované potrubí s vnitřní ocelovou svařovanou trubkou dle DIN 2458/1626, materiál St Tepelná izolace z PUR pěny s min. objemovou hmotností 80 kg/m3 je zalitá v plášťové PE trubce. - trubky budou dodány ve 12-ti a 6-ti metrových délkách. Ohyby, odbočky a zemní armatury budou dodány též jako předizolované trubní díly. - přívod sídlištního horkovodu se provede z předizol.potrubí izolační třídy 2. Ostatní potrubí bude z předizolovaného potrubí izolační třídy 1. - všechny spoje potrubí budou po svaření zrentgenovány a spojky budou vypěněny a dvojnásobně těsněny. - pro čelní ochranu PUR izolace proti vniknutí vlhkosti na koncích trubek v objektech při přechodu na klasický způsob vedení potrubí budou předizolovaná potrubí ukončena smršťovacím víkem. Pro utěsnění mezi plášťovou trubkou a chráničkou v prostupu do šachty a objektu bude použit systém proti tlakové vodě či plynu. - mezi montážními fázemi bude sídlištní horkovod opatřen soupravou koncovky potrubí. - v uzavíracích šachtách se zemními uzávěry budou osazené nástavce vřeten uzávěrů pro snadné ovládání. - předizolované potrubí bude opatřeno vodiči pro kontrolu vlhkosti-detekční systém, který bude průběžně při montáži proměřován, aby se vyloučila možnost chyby montáže. - v místě zakončení trasy sídlištního horkovodu se mezi přívodem a zpátečkou vytvoří zkrat s uzávěrem a šachticí. Armatury : - ve vypouštěcí šachtě se na odbočce osadí dvojice horkovodních uzávěrů DN 50, PN 40 a potrubí vypouštění zaústí do sběrného potrubí DN 150, které slouží pro schlazení vody. Na tomto sběrném potrubí bude vysazen uzávěr DN 65 s rychlospojkou pro napojení externího přívodu studené vody. Dále bude sběrné potrubí vybaveno teploměrem. Sběrné potrubí bude zavedeno do jímky v šachtě. - v jímce bude umístěno kanalizační šoupě s kameninovým potrubím napojeným do kanalizační šachty. - horkovodní přípojka bude v objektu C osazená horkovodními kohouty DN 65 v místě budoucí výměníkové stanice; a dále zde bude proveden mezi přívodem a zpátečkou zkrat, který se osadí horkovodními kohouty DN na zakončení trasy bude vysazen ve zkratu horkovodní uzávěr DN 20, PN 40, který bude přístupný ze šachty. - všechny osazené armatury musí být minimálně v provedení s tlakovou odolností PN 25 při 130 C. Kompenzace dilatace potrubí : - kompenzace tepelných dilatací potrubní trasy rozvodu bude provedena pomocí přirozených útvarů typu Z a U. Lomy budou obaleny dilatačními polštáři a profily. Při montáži dilatačních polštářů je dále nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Po montáži zhotovitel přizve objednatele k jejich kontrole. Dále bude na trase horkovodu umístěn pevný bod. Vypouštění a odvzdušnění : - potrubí horkovodu je vedeno ve spádu. V nejnižším místě na trase horkovodu se vybuduje vypouštěcí šachta. Detekční systém : - potrubí horkovodu bude z výroby opatřeno vodiči pro zjištění poruchy a její lokalizaci. Ve směru dodávky tepla je měděný drát na pravé straně u obou potrubí. V objektu budou drátky vyvedeny a zakončeny přes vstupní krabičky BI21 do detektoru netěsností DB42. Při montáži bude prováděno průběžné reflektometrické měření. - detekční systém nového sídlištní horkovodu nebude propojen se stávajícím detekčním systémem sídlištního horkovodu. Detekční systém nového sídlištní horkovodu bude opatřen vlastní vyhodnocovací jednotkou BD42. - po montáži horkovodní přípojky se provede výchozí reflektometrické měření s protokolem, který vyloučí chybu montáže (svod). Ostatní zařízení : - na těleso horkovodu budou umístěné sdělovací kabely TCEPKFLE 3x4x0,8; LAM Datapar 10x2x0,8 a optochránička HDPE 40. Kabely i optochránička PT, a.s. se uloží na jedné straně horkovodního tělesa, budou zasypány pískem a označeny výstražnou fólií dle podmínek a směrnic PT, a.s. Sdělovací kabely Dalkia ČR se uloží na druhé straně horkovodního tělesa, zasypou pískem a označí výstražnou fólií červené barvy. - při průchodu vypouštěcí šachtou a pevným bodem se sdělovací kabely a optochráničky uloží do ochranné plastové trubky. - v objektu C se sdělovací kabely zakončí ve svorkovnici, optochráničky utěsní zátkou. - v místě napojení na stávající stav se sdělovací kabely propojí vodotěsnou spojkou v zemním provedení, optochráničky plastovou vodotěsnou spojkou, - v místě zakončení sídlištního horkovodu se optochráničky se zakončí vodotěsnou zátkou. - sdělovací kabely budou uloženy jako nekonečný kabely, takže v místě zakončení sídlištního horkovodu budou smyčky bez použití spojek v zemním provedení, - sdělovací kabely a optochráničky ve fázi montáže 1B1 budou v místě uzávěrů DN 150 stočeny a připraveny pro fázi 1B2 tak, aby nevznikla potřeba spojkování. Číslo stavby: /7

4 Montážní práce : při provádění montážní prací dbát bezpečnosti na stávající komunikaci, provádět koordinaci s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. v důležitých bodech montáže přizvat ke kontrole zástupce Pražská Teplárenská, a.s. umožní-li to situace na stavbě, bude potrubí montováno vně výkopu a spouštěno do výkopu. V místě, kde se bude potrubí svařovat ve výkopu, je nutné v místě svařování výkop rozšířit a prohloubit. před montáží potrubí budou pročištěna profouknutím tlakovým vzduchem; potrubí, které je teprve připraveno k montáži na pohotovostním skladu bude na obou koncích opatřeno plastovými krytkami proti vnikání nečistot. při montáži budou dodrženy montážní a instalační pokyny výrobců zařízení. k ovládacím prvkům zařízení (v šachtách) musí být zajištěn volný přístup a být dosažitelný obsluze. části horkovodního potrubí, které není z výroby vybaveno tepelnou izolací, musí být tepelně doizolováno minerální vatou s povrchem Al kašír v tloušťce izolace podle dimenze potrubí popř. opláštění pozink.plechem tl. 0,55 mm. Pod touto izolací bude proveden dvojnásobný ochranný nátěr. Sběrné ocelové potrubí a zemní zkrat v místě zakončení potrubí bude kromě ochranného nátěru opatřeno opláštěním bitumenování. Zařízení ve vypouštěcí šachtě bude ukotveno do konstrukcí závěsnými prvky od výrobců Mupro, Hilti, Koňařík, Sikla apod. Svařovací práce : - svařování potrubí bude zhotovitel provádět dle ČSN Zhotovitel bude proškolen na montáž výrobcem předizolovaného potrubí. - svařování musí být prováděno podle ČSN EN Svarové spoje budou provedeny podle doporučení ČSN EN Všechny sváry musí být označeny dle ČSN EN tak, aby bylo možné identifikovat svářeče, kteří prováděli jednotlivé sváry. Čísla svárů budou zanesena do dokumentace skutečného provedení. Sváry kontrolované RTG budou označeny tak, aby je bylo možno na RTG snímcích, potrubí a v dokumentaci snadno identifikovat. - svařovat lze pouze nepoškozené konce potrubí, konce trubek upraveny dle ČSN EN , trubky musí být zbaveny nečistot. Stehování a svařování konců trubek se musí provádět ve spojích, které jsou odlehčeny ( bez napětí ). Stehované části se zajistí mechanicky v souosé poloze a provede se min. ve třech bodech. Případné malé změny směru lze provádět šikmými svary max. do 3 na šestimetrovém díle trubky. - při svařování předizolovaného potrubí je nutno dbát toho, aby nedošlo k poškození konců tepelné PUR izolace a plášťové PE trubky. - po každém přerušení svářečských prací se požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, aby do nich nemohla vniknout nečistota. - svářečské práce může provádět jen svářeč s platným osvědčením o zkoušce. Při svářečských prací zhotovitel zajistí svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731; jednotlivé práce budou zaznamenány ve stavebním deníku. 5. Plán kontrola zkoušek Kontrola spádu potrubí : Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky profouknutím tlakovým vzduchem. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí např. nastehovaným plechem nebo plastovou krytkou. Kontrola kvality svarů : - zkouška svarů bude provedena v rozsahu ČSN EN , resp. ČSN při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd. ). - vizuální kontrola v rozsahu 100 % zhotovitel provede autorizovaným technologem, který vyhotoví protokol. (Kvalifikace dle ČSN EN 473). - zkouška prozářením v rozsahu 100% svarových spojů u předizolovaného potrubí. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovanou zkušebnou či autorizovaným technikem. RTG zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435 způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Kontrola detekčního systému : Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí zhotovitel provede kontrolu neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Číslo stavby: /7

5 Při postupném zasypávání potrubí bude průběžně prováděna kontrola měřením odporů měřičem. Po ukončené montáži provede autorizovaný technik proměření kompletního detekčního systému a vystaví protokol o funkčnosti detekčního systému s uvedením konkrétních naměřených hodnoty pro budoucí srovnání (reflektometrické měření). Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Stavební zkouška: po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým a těsnostním zkouškám, možnosti napouštění horkovodu médiem. o výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky, Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: tlaková zkouška potrubí horkovodu, kde se prováděla úspěšná zkouška prozářením svarů, nebude prováděna. tlaková zkouška odboček potrubí ve vypouštěcí šachtě, kde se neprovádí prozařovací zkouška, se provede kontrola tlaku a těsnosti. Kontrola těsnosti bude probíhat i na namontovaných armaturách. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Provede se zápis ve stavebním deníku. O tlakových zkouškách bude sepsán protokol. Tlaková zkouška se provede tlakem 2,5 MPa. Napouštění a proplach horkovodu : při montáži bude potrubí průběžně čištěno tlakovým vzduchem. montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po částech a bude napouštěna vodou z páteřního horkovodu vratné větve po částech. Při vypouštění této vody do veřejné kanalizace nesmí teplota vody překročit 40 C. po ukončené montáži předizolovaného potrubí se provede finální napuštění vodou ze stávajícího horkovodu; proces napouštění najíždění se bude provádět vodou z vratné větve páteřního horkovodu za účasti zástupce budoucího provozovatele Pražská Teplárenská, a.s. Rychlost prvotního napouštění vody z vratné větve stávajícího horkovodu nesmí překročit rychlost 20 C za hodinu, není-li výrobcem předizolovaného potrubí rychlost napouštění více omezena. Provozní zkouška : provozní zkouška se skládá ze zkoušky topné a zkoušky dilatační. Nebudou se provádět. Geodetické práce : - po provedených prozařovacích zkouškách se v místech svarů potrubí provede jeho geodetické zaměření. Po montáži sdělovacích kabelů se provede jeho geodetické zaměření. Dále se provede geodetické zaměření všech šachtic. - formát geodetického zaměření musí odpovídat směrnicím PT,a.s. (formát DGN). Kontrola hutnění výkopů : Po zásypech výkopů provede autorizovaná zkušebna hutnící zkoušky. Výsledek musí korespondovat s požadavkem správce komunikace a generálního stavitele. Zkoušky sdělovacího kabelu a optochrániček : - na sdělovacích kabelech se provede zkouška funkčnosti tzv.prozvoněním. - na optochráničkách HDPE se provede zkouška průchodnosti. Ke všem zkouškám bude přizván zástupce objednatele a zástupce budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská, a.s.; o výsledcích zkoušek bude sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán oběma zástupci. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodavatel stavebních a montážních prací musí dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací. Základní požadavky z hlediska bezpečnosti, hygienické péče a ochrany zdraví při práci jsou definovány také v normách ČSN , ČSN a ČSN a v souvisejících normách a právních předpisech. Údržbu a opravy elektrické části zařízení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, též prokazatelně seznámený s kompletním zařízením a bezpečnostními předpisy. Číslo stavby: /7

6 Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost : vybavení pracovníků ochrannými a protipožárními prostředky, řádné osvětlení pracoviště, řádné větrání při svářečských a natěračských pracích (nutná výměna vzduchu), zajištění výkopu proti pádu po celou dobu výstavby, zajištění osvětlení výkopu v nočních hodinách, označení výkopu výstražnými značkami, seznámit se a dodržet bezpečnostní předpisy i z hlediska úrazu elektrickým proudem, dbát pokynů výrobce předizolovaného potrubí, Seznam norem : ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. ČSN Plynová zařízení. ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady.čsn EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov. ČSN Potrubí Technická pravidla. ČSN Potrubí Technická pravidla část 3: Materiál. ČSN Potrubí Technická pravidla Výroba část 6.2: Zkoušení svarových spojů. ČSN Potrubí Technická pravidla část 7: Zkoušení. ČSN Tepelné sítě, Strojní a stavební část - projektování ČSN Tepelné sítě provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu. ČSN Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. ČSN Stanovení základních charakteristik. ČSN Bezpečnost. ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN Ochrana proti nadproudům. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. ČSN Všeobecné předpisy. ČSN Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN Revize elektrických zařízení. ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Číslo stavby: /7

7 7. Další činnosti zhotovitele a dokladová část Zhotovitel před započetím montáže se domluví s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy na použití jejich pozemku pro mezideponii výkopku a na pohotovostní sklad předizolovaného potrubí a materiálu. Ostrahu stavby a materiálu zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel bude zajišťovat fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch, zeleně, chodníků, parkovišť, cest aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tato fotodokumentace na CD bude součást předání dokladové části. Zhotovitel je povinen plnit podmínky stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotoviteli se umožňuje provést úpravu a doplnění realizační dokumentace a to na vlastní náklady. Pokud tak učiní, před započetím montáže si nechá schválit objednatelem. Dále zhotovitel zajistí autorský dozor projektanta realizační dokumentace. Kromě vytýčení trasy sídlištního horkovodu a horkovodní přípojky zhotovitel na vlastní náklady provede vytýčení hranic sousedních pozemků, do kterých zasahuje ochranné pásmo nové přípojky horkovodu. Při předání díla předá zhotovitel objednavateli následující doklady: - skutečný stav uložení předizolovaného potrubí - kladecí výkres, - geodetické souřadnice přeizolovaného potrubí a výkres ve standardu PT a.s., - geodetické zaměření sdělovacího kabelu ve standardu PT a.s., - geometrický plán s vyznačením věcného břemene s informací o parcelách, - doklad o uložení geodetického zaměření na IMIP (URS) a GRID, - schéma zapojení monitorovacího systému včetně délek detekčních vodičů a umístění krabiček, - protokol o reflektometrickém měření předizolovaného potrubí (detekční systém), - svarová dokumentace, - protokoly o prozařovacích zkouškách svarů, - protokol o zkoušce měření odporu sdělovacích kabelů a jejich "prozvonění", - protokol o zkoušce průchodnosti optochrániček, - protokoly o hutnících zkouškách, - protokoly o stavební zkoušce popř. tlakové zkoušce, - atesty, záruční listy jednotlivých zařízení a pískového zásypového materiálu, - oprávnění montážní firmy-zhotovitele, osvědčení svářečů, - stavební deník, - doklad o ekologické likvidaci odpadu popř. vážní lístky, Číslo stavby: /7

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany Stran: 1 / 38 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím SMP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu SMP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 28 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Třetí - aktualizované vydání změna č. 3 Schváleno VŘ DDC č.j.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR

Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.1.4 I. TECHNICKÁ

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více