Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2"

Transkript

1 Dalkia Česká republika, a.s. Finep Štěrboholy, 1.etapa 2.část, 1B1+1B2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2 Předmětem výběrového řízení je provedení díla Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, sídlištní horkovod 1.etapa, 2.část, 1B1 a 1B2. Projektová dokumentace pro realizaci byla zpracována firmou Moopex, a.s. a upravena dle potřeb Objednatele. Tato dokumentace je nedílnou součástí technické části zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle realizační projektové dokumentace. Technické řešení Zhotovitele musí splňovat technické podmínky a parametry projektové dokumentace a dále Zhotovitel musí respektovat podmínky budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská,a.s. Skutečné provedení projektové dokumentace vypracuje Zhotovitel po ukončené montáži. Montáž bude probíhat ve dvou časových fázích. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Druh sítě: Systém: Výpočtový teplotní spád: Tlakový stupeň: PN 25, horkovodní síť, dvoutrubkový, bezkanálový, předizolované potrubí, 130/70 C (zima), 80/50 C (léto), Trasa: předizolovaný potrubní systém izolační třídy I a II, délka trasy 56 m, 2. Hranice dodávky Kompletní výstavba nového sídlištního horkovodu 2 x DN 200 s přípojkou 2 x DN 65 pro objekt C a 2 x DN 150 Obytného souboru Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Montáž bude provedena dle zvyklostí budoucího provozovatele firmy Pražská teplárenská, a.s. Horkovodní těleso bude ohraničeno ochrannou geotextilií. Na těleso horkovodu budou uloženy metalické sdělovací kabely a optochráničky. Na všech svarových spojích bude provedena prozařovací zkouška. Geodetické zaměření bude provedeno na každém svarové spoji, kromě zaměření potrubí horkovodu budou zaměřeny sdělovací kabely uložené společně s horkovodem ve výkopu. Formát geodetického zaměření bude dle směrnice PT, a.s. Spoje předizolovaného potrubí budou s dvojitě těsnícími smrštitelnými spoji (smrštitelný rukáv Raychem a smrštitelné krycí pouzdra). Detekce netěsností předizolovaného potrubí bude aktivně zapojeno a funkční. Vypouštěcí šachty budou opatřené žebříky a přístupné přes vstupy s PUR poklopy odolnosti D400. Ostatní šachty budou opatřeny také PUR poklopy třídy D400. Dále bude výstavba respektovat podmínky generálního stavitele OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Pro zajištění vjezdu na staveniště generálního stavitele zhotovitel v době montáže horkovodní přípojky zajistí přejezd výkopu pro těžkou techniku. Fáze výstavby 1B1: výstavba sídlištního horkovodu bude zahájena napojením na stávající horkovod zakončený zemními uzávěry DN 200. Fáze 1B1 sídlištního horkovodu bude zakončena zemními uzávěry DN 150 umístěnými za odbočkou 2 x DN 65 pro objekt C. Horkovodní přípojka 2 x DN 65 bude zakončena v objektu C kulovými uzávěry. Montáž předizolovaného potrubí bude za studena. Součástí výstavby bude i vypouštěcí šachta s vystrojením a napojením na kanalizační řad. Montáž poklopů šachet bude zhotovitel koordinovat s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. Fáze výstavby 1B2: začíná napojením předizolovaného pevného bodu na zemní uzávěry DN 150. Provede se vybetonování pevného bodu. Na trase sídlištního horkovodu 2 x DN 150 se dále provede kompenzační U smyčka a horkovod se zakončí propojením přívodu se zpátečkou. Ve zkratu se umístí varný uzávěr, který se vyvede do šachty nad horkovodní těleso. Tato část bude opatřená tepelnou izolací s opláštěním pozink.plechem. Hranice dodávky bude vytýčení trasy horkovodu, prověřit a vytýčit trasy ostatních inženýrských sítí, které křižují horkovod, výkopová povolení, zábory pozemků a krátkodobé pronájmy pozemků, stavební a zemní práce, strojní část prací, měření a zkoušky, předání pozemků po montáži horkovodu jejich majitelům. Číslo stavby: /7

2 3. Stavební část Bourací práce : nepředpokládají se. Demontáže : pouze mezi fází 1B1 a 1B2 demontuje souprava koncovky potrubí DN 150. Stavební práce : stavební práce, které se týkají provádění výkopů a zásypů pro sídlištní horkovod a horkovodní přípojku, musí respektovat vyhlášku TP146 ministerstva dopravy. Místo napojení na stávající horkovod je ve stávající křižovatce za zemními uzávěry DN 200. Trasa horkovodu vede v tuto chvíli v rostlém terénu mimo asfaltové komunikace. Výkopy nutné důkladně zabezpečit pažením. Je nutné provést důkladné zabezpečení, označení a osvětlení výkopu proti možnému pádu. kvůli vjezdu na stavbu OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy zhotovitel provede takové koridory a přejezdy přes výkop horkovodního tělesa, které umožní jízdu pro těžkou techniku. při provádění výkopových zhotovitel posoudí použití dostupné mechanizace dle vlastních možností a situace na stavbě. Jejich používání však bude prováděno na základě platných předpisů. výkopové práce v těsném souběhu se stávajícím inženýrskými sítěmi a v ochranném pásmu keřů a stromů budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými správci sítí. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo uložit do korýtek, chrániček na náklady zhotovitele. výkopek je možné v celé trase horkovodu ukládat podél výkopů.výkopek, který nebude použit pro zásyp bude roztříděn a odvezen na skládku. hutnící práce provádět jak na pískovém podkladě tak i zásypové zemině výkopů. Hutnění bude probíhat po vrstvách max.30 cm. Zásypová zemina nesmí obsahovat kameny. Na výkopech v místech, které určí generální stavitel, se provede hutnící zkouška statická a výsledek musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace generálního stavitele. Protokol o hutnících zkouškách bude vydán nezávislou zkušebnou. veškeré povrchy po výkopech se uvedou do stavu HTÚ. V případě poškození zeleně se provede její odborné ošetření na náklady zhotovitele. na všech šachtách budou osazeny PUR poklopy třídy D400 Hermelock s odolností 40 tun. žádné podzemní šachty nesmí zatěžovat horkovodní těleso tj. skruže a kónusy musí být uloženy na betonových dílcích, které budou umístěny vně horkovodního tělesa na cementové stabilizaci pod šachticemi. pro uzavírací šachtu UŠ1 na sídlištním horkovodu se každý zemní uzávěr osadí litinovým ventilovým poklopem. za stávajícími zemními uzávěry DN 200 se vybuduje vypouštěcí šachta horkovodu se třemi vstupy a přístupovými žebříky. Osadí se poklopy Hermelock. Ve vypouštěcí šachtě budou osazené pažnice Hauftechnik pro průchod předizolovaného potrubí, sdělovacích kabelů a optochrániček. tyto prostupy horkovodu, optochrániček a sdělovacích kabelů v šachtě a do objektu C budou zabezpečeny ucpávkami proti vodě (Bettra, Raci). vypouštěcí šachta bude napojena prostřednictvím kanalizační šachty na kanalizační řad, kanalizační šachta bude provede ze standardních betonových skruží. vypouštěcí šachta bude budována na místě šalováním a vylitím betonem. Výrobní výkres šachty vypracuje zhotovitel před výstavbou horkovodu. před výstavbou pevného bodu vypracuje zhotovitel výrobní výkres armování pevného bodu. Pevným bodem budou procházet plastové chráničky pro sdělovací kabely a optochráničky. horkovodní těleso se bude skládat z pískových podsypů a obsypů, které budou z písku o velikosti zrna 0-8 mm, který nesmí obsahovat hlinité příměsi a kvalitu (maximální objemovou hmotnost) zásypového materiálu doloží zhotovitel atestem dodavatelské firmy. Dno výkopu bude před pískovým podsypem zhutněno. horkovodní těleso bude doplněno výstražnými fóliemi dle podmínek a směrnic PT,a.s. po celou dobu realizace musí zhotovitel dbát, aby nevznikala prašnost mino výkopy. Nelze-li prašnosti zabránit, zajistí zhotovitel zkrápění a čištění komunikace Kardausova. Pokud dojde při činnosti výstavby k znečištění komunikace, zajistí zhotovitel její neprodlené vyčištění. při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí zhotovitel tyto objednateli a projektantovi, který provede případné změny v projektové dokumentaci. Likvidace odpadů : - zhotovitel musí nakládat s odpady v souladu s platnými zákony. Zhotovitel je povinen odpad třídit, kontrolovat, zda nemá odpad některou z nebezpečných vlastností. Zhotovitel povede evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady. - roztříděný odpad předá zhotovitel oprávněné osobě, která vydá doklad o způsobu likvidace odpadů. Od kovových odpadů předá zhotovitel objednateli vážní lístky. Číslo stavby: /7

3 4. Strojní část Materiál potrubí : - pro montáž horkovodu v bezkanálovém zemním uložení bude použito předizolované potrubí s vnitřní ocelovou svařovanou trubkou dle DIN 2458/1626, materiál St Tepelná izolace z PUR pěny s min. objemovou hmotností 80 kg/m3 je zalitá v plášťové PE trubce. - trubky budou dodány ve 12-ti a 6-ti metrových délkách. Ohyby, odbočky a zemní armatury budou dodány též jako předizolované trubní díly. - přívod sídlištního horkovodu se provede z předizol.potrubí izolační třídy 2. Ostatní potrubí bude z předizolovaného potrubí izolační třídy 1. - všechny spoje potrubí budou po svaření zrentgenovány a spojky budou vypěněny a dvojnásobně těsněny. - pro čelní ochranu PUR izolace proti vniknutí vlhkosti na koncích trubek v objektech při přechodu na klasický způsob vedení potrubí budou předizolovaná potrubí ukončena smršťovacím víkem. Pro utěsnění mezi plášťovou trubkou a chráničkou v prostupu do šachty a objektu bude použit systém proti tlakové vodě či plynu. - mezi montážními fázemi bude sídlištní horkovod opatřen soupravou koncovky potrubí. - v uzavíracích šachtách se zemními uzávěry budou osazené nástavce vřeten uzávěrů pro snadné ovládání. - předizolované potrubí bude opatřeno vodiči pro kontrolu vlhkosti-detekční systém, který bude průběžně při montáži proměřován, aby se vyloučila možnost chyby montáže. - v místě zakončení trasy sídlištního horkovodu se mezi přívodem a zpátečkou vytvoří zkrat s uzávěrem a šachticí. Armatury : - ve vypouštěcí šachtě se na odbočce osadí dvojice horkovodních uzávěrů DN 50, PN 40 a potrubí vypouštění zaústí do sběrného potrubí DN 150, které slouží pro schlazení vody. Na tomto sběrném potrubí bude vysazen uzávěr DN 65 s rychlospojkou pro napojení externího přívodu studené vody. Dále bude sběrné potrubí vybaveno teploměrem. Sběrné potrubí bude zavedeno do jímky v šachtě. - v jímce bude umístěno kanalizační šoupě s kameninovým potrubím napojeným do kanalizační šachty. - horkovodní přípojka bude v objektu C osazená horkovodními kohouty DN 65 v místě budoucí výměníkové stanice; a dále zde bude proveden mezi přívodem a zpátečkou zkrat, který se osadí horkovodními kohouty DN na zakončení trasy bude vysazen ve zkratu horkovodní uzávěr DN 20, PN 40, který bude přístupný ze šachty. - všechny osazené armatury musí být minimálně v provedení s tlakovou odolností PN 25 při 130 C. Kompenzace dilatace potrubí : - kompenzace tepelných dilatací potrubní trasy rozvodu bude provedena pomocí přirozených útvarů typu Z a U. Lomy budou obaleny dilatačními polštáři a profily. Při montáži dilatačních polštářů je dále nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Po montáži zhotovitel přizve objednatele k jejich kontrole. Dále bude na trase horkovodu umístěn pevný bod. Vypouštění a odvzdušnění : - potrubí horkovodu je vedeno ve spádu. V nejnižším místě na trase horkovodu se vybuduje vypouštěcí šachta. Detekční systém : - potrubí horkovodu bude z výroby opatřeno vodiči pro zjištění poruchy a její lokalizaci. Ve směru dodávky tepla je měděný drát na pravé straně u obou potrubí. V objektu budou drátky vyvedeny a zakončeny přes vstupní krabičky BI21 do detektoru netěsností DB42. Při montáži bude prováděno průběžné reflektometrické měření. - detekční systém nového sídlištní horkovodu nebude propojen se stávajícím detekčním systémem sídlištního horkovodu. Detekční systém nového sídlištní horkovodu bude opatřen vlastní vyhodnocovací jednotkou BD42. - po montáži horkovodní přípojky se provede výchozí reflektometrické měření s protokolem, který vyloučí chybu montáže (svod). Ostatní zařízení : - na těleso horkovodu budou umístěné sdělovací kabely TCEPKFLE 3x4x0,8; LAM Datapar 10x2x0,8 a optochránička HDPE 40. Kabely i optochránička PT, a.s. se uloží na jedné straně horkovodního tělesa, budou zasypány pískem a označeny výstražnou fólií dle podmínek a směrnic PT, a.s. Sdělovací kabely Dalkia ČR se uloží na druhé straně horkovodního tělesa, zasypou pískem a označí výstražnou fólií červené barvy. - při průchodu vypouštěcí šachtou a pevným bodem se sdělovací kabely a optochráničky uloží do ochranné plastové trubky. - v objektu C se sdělovací kabely zakončí ve svorkovnici, optochráničky utěsní zátkou. - v místě napojení na stávající stav se sdělovací kabely propojí vodotěsnou spojkou v zemním provedení, optochráničky plastovou vodotěsnou spojkou, - v místě zakončení sídlištního horkovodu se optochráničky se zakončí vodotěsnou zátkou. - sdělovací kabely budou uloženy jako nekonečný kabely, takže v místě zakončení sídlištního horkovodu budou smyčky bez použití spojek v zemním provedení, - sdělovací kabely a optochráničky ve fázi montáže 1B1 budou v místě uzávěrů DN 150 stočeny a připraveny pro fázi 1B2 tak, aby nevznikla potřeba spojkování. Číslo stavby: /7

4 Montážní práce : při provádění montážní prací dbát bezpečnosti na stávající komunikaci, provádět koordinaci s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy. v důležitých bodech montáže přizvat ke kontrole zástupce Pražská Teplárenská, a.s. umožní-li to situace na stavbě, bude potrubí montováno vně výkopu a spouštěno do výkopu. V místě, kde se bude potrubí svařovat ve výkopu, je nutné v místě svařování výkop rozšířit a prohloubit. před montáží potrubí budou pročištěna profouknutím tlakovým vzduchem; potrubí, které je teprve připraveno k montáži na pohotovostním skladu bude na obou koncích opatřeno plastovými krytkami proti vnikání nečistot. při montáži budou dodrženy montážní a instalační pokyny výrobců zařízení. k ovládacím prvkům zařízení (v šachtách) musí být zajištěn volný přístup a být dosažitelný obsluze. části horkovodního potrubí, které není z výroby vybaveno tepelnou izolací, musí být tepelně doizolováno minerální vatou s povrchem Al kašír v tloušťce izolace podle dimenze potrubí popř. opláštění pozink.plechem tl. 0,55 mm. Pod touto izolací bude proveden dvojnásobný ochranný nátěr. Sběrné ocelové potrubí a zemní zkrat v místě zakončení potrubí bude kromě ochranného nátěru opatřeno opláštěním bitumenování. Zařízení ve vypouštěcí šachtě bude ukotveno do konstrukcí závěsnými prvky od výrobců Mupro, Hilti, Koňařík, Sikla apod. Svařovací práce : - svařování potrubí bude zhotovitel provádět dle ČSN Zhotovitel bude proškolen na montáž výrobcem předizolovaného potrubí. - svařování musí být prováděno podle ČSN EN Svarové spoje budou provedeny podle doporučení ČSN EN Všechny sváry musí být označeny dle ČSN EN tak, aby bylo možné identifikovat svářeče, kteří prováděli jednotlivé sváry. Čísla svárů budou zanesena do dokumentace skutečného provedení. Sváry kontrolované RTG budou označeny tak, aby je bylo možno na RTG snímcích, potrubí a v dokumentaci snadno identifikovat. - svařovat lze pouze nepoškozené konce potrubí, konce trubek upraveny dle ČSN EN , trubky musí být zbaveny nečistot. Stehování a svařování konců trubek se musí provádět ve spojích, které jsou odlehčeny ( bez napětí ). Stehované části se zajistí mechanicky v souosé poloze a provede se min. ve třech bodech. Případné malé změny směru lze provádět šikmými svary max. do 3 na šestimetrovém díle trubky. - při svařování předizolovaného potrubí je nutno dbát toho, aby nedošlo k poškození konců tepelné PUR izolace a plášťové PE trubky. - po každém přerušení svářečských prací se požaduje zakrytí světlých průřezů potrubí (konců) tak, aby do nich nemohla vniknout nečistota. - svářečské práce může provádět jen svářeč s platným osvědčením o zkoušce. Při svářečských prací zhotovitel zajistí svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731; jednotlivé práce budou zaznamenány ve stavebním deníku. 5. Plán kontrola zkoušek Kontrola spádu potrubí : Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. Kontrola čistoty trubních dílů : Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky profouknutím tlakovým vzduchem. Po každém ukončení prací musí být provedeno zaslepení potrubí např. nastehovaným plechem nebo plastovou krytkou. Kontrola kvality svarů : - zkouška svarů bude provedena v rozsahu ČSN EN , resp. ČSN při provádění svářečských prací se provádí jejich soustavná kontrola. Kontrola svarů se provede při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd. ). - vizuální kontrola v rozsahu 100 % zhotovitel provede autorizovaným technologem, který vyhotoví protokol. (Kvalifikace dle ČSN EN 473). - zkouška prozářením v rozsahu 100% svarových spojů u předizolovaného potrubí. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovanou zkušebnou či autorizovaným technikem. RTG zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435 způsob techniky třídy A, vyhodnocení dle ČSN EN stupeň přípustnosti 2. Zjistí-li se RTG kontrolou horší klasifikační stupeň než 2, bude provedena oprava svaru. Kontrola detekčního systému : Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí zhotovitel provede kontrolu neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Číslo stavby: /7

5 Při postupném zasypávání potrubí bude průběžně prováděna kontrola měřením odporů měřičem. Po ukončené montáži provede autorizovaný technik proměření kompletního detekčního systému a vystaví protokol o funkčnosti detekčního systému s uvedením konkrétních naměřených hodnoty pro budoucí srovnání (reflektometrické měření). Kontrola použitých materiálů : Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty. Stavební zkouška: po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN a kontroluje se připravenost k tlakovým a těsnostním zkouškám, možnosti napouštění horkovodu médiem. o výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky, Zkouška těsnosti potrubí tlaková zkouška: tlaková zkouška potrubí horkovodu, kde se prováděla úspěšná zkouška prozářením svarů, nebude prováděna. tlaková zkouška odboček potrubí ve vypouštěcí šachtě, kde se neprovádí prozařovací zkouška, se provede kontrola tlaku a těsnosti. Kontrola těsnosti bude probíhat i na namontovaných armaturách. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Provede se zápis ve stavebním deníku. O tlakových zkouškách bude sepsán protokol. Tlaková zkouška se provede tlakem 2,5 MPa. Napouštění a proplach horkovodu : při montáži bude potrubí průběžně čištěno tlakovým vzduchem. montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po částech a bude napouštěna vodou z páteřního horkovodu vratné větve po částech. Při vypouštění této vody do veřejné kanalizace nesmí teplota vody překročit 40 C. po ukončené montáži předizolovaného potrubí se provede finální napuštění vodou ze stávajícího horkovodu; proces napouštění najíždění se bude provádět vodou z vratné větve páteřního horkovodu za účasti zástupce budoucího provozovatele Pražská Teplárenská, a.s. Rychlost prvotního napouštění vody z vratné větve stávajícího horkovodu nesmí překročit rychlost 20 C za hodinu, není-li výrobcem předizolovaného potrubí rychlost napouštění více omezena. Provozní zkouška : provozní zkouška se skládá ze zkoušky topné a zkoušky dilatační. Nebudou se provádět. Geodetické práce : - po provedených prozařovacích zkouškách se v místech svarů potrubí provede jeho geodetické zaměření. Po montáži sdělovacích kabelů se provede jeho geodetické zaměření. Dále se provede geodetické zaměření všech šachtic. - formát geodetického zaměření musí odpovídat směrnicím PT,a.s. (formát DGN). Kontrola hutnění výkopů : Po zásypech výkopů provede autorizovaná zkušebna hutnící zkoušky. Výsledek musí korespondovat s požadavkem správce komunikace a generálního stavitele. Zkoušky sdělovacího kabelu a optochrániček : - na sdělovacích kabelech se provede zkouška funkčnosti tzv.prozvoněním. - na optochráničkách HDPE se provede zkouška průchodnosti. Ke všem zkouškám bude přizván zástupce objednatele a zástupce budoucího provozovatele horkovodu Pražská Teplárenská, a.s.; o výsledcích zkoušek bude sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán oběma zástupci. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodavatel stavebních a montážních prací musí dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací. Základní požadavky z hlediska bezpečnosti, hygienické péče a ochrany zdraví při práci jsou definovány také v normách ČSN , ČSN a ČSN a v souvisejících normách a právních předpisech. Údržbu a opravy elektrické části zařízení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, též prokazatelně seznámený s kompletním zařízením a bezpečnostními předpisy. Číslo stavby: /7

6 Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost : vybavení pracovníků ochrannými a protipožárními prostředky, řádné osvětlení pracoviště, řádné větrání při svářečských a natěračských pracích (nutná výměna vzduchu), zajištění výkopu proti pádu po celou dobu výstavby, zajištění osvětlení výkopu v nočních hodinách, označení výkopu výstražnými značkami, seznámit se a dodržet bezpečnostní předpisy i z hlediska úrazu elektrickým proudem, dbát pokynů výrobce předizolovaného potrubí, Seznam norem : ČSN Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení. ČSN Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. ČSN Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem do 0,8 MPa. ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky. ČSN Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování. ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Zásobování teplem, všeobecné zásady. ČSN Plynová zařízení. ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. ČSN EN Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu. ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení Všeobecné zásady.čsn EN 970 Nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola. ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů Radiografické zkoušení svarových spojů. ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama Základní pravidla. ČSN EN Nedestruktivní zkoušení svarů radiografické zkoušení svarových spojů stupně přípustnosti. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí (Nahrazuje ČSN 13021). ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 2: Materiály. Nahrazuje ČSN ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 4: Výroba a montáž. Nahrazuje ČSN a 6.2. ČSN EN Kovová průmyslová potrubí část 5: Kontrola a zkoušení. Nahrazuje ČSN a 7. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tavné svařování. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy Klasifikace geometrických vad kovových materiálů část 1: Tlakové svařování. ČSN Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov. ČSN Potrubí Technická pravidla. ČSN Potrubí Technická pravidla část 3: Materiál. ČSN Potrubí Technická pravidla Výroba část 6.2: Zkoušení svarových spojů. ČSN Potrubí Technická pravidla část 7: Zkoušení. ČSN Tepelné sítě, Strojní a stavební část - projektování ČSN Tepelné sítě provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu. ČSN Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. ČSN Stanovení základních charakteristik. ČSN Bezpečnost. ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem. ČSN Ochrana proti nadproudům. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. ČSN Všeobecné předpisy. ČSN Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN Revize elektrických zařízení. ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Číslo stavby: /7

7 7. Další činnosti zhotovitele a dokladová část Zhotovitel před započetím montáže se domluví s generálním stavitelem OS Štěrboholy/Dolní Měcholupy na použití jejich pozemku pro mezideponii výkopku a na pohotovostní sklad předizolovaného potrubí a materiálu. Ostrahu stavby a materiálu zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel bude zajišťovat fotodokumentaci s datem o původním, průběžném a konečném stavu dotčených ploch, zeleně, chodníků, parkovišť, cest aj. za účelem pozdějšího průkazného uvedení do původního stavu. Tato fotodokumentace na CD bude součást předání dokladové části. Zhotovitel je povinen plnit podmínky stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Při poškození inženýrských sítí v průběhu prací zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady. Zhotoviteli se umožňuje provést úpravu a doplnění realizační dokumentace a to na vlastní náklady. Pokud tak učiní, před započetím montáže si nechá schválit objednatelem. Dále zhotovitel zajistí autorský dozor projektanta realizační dokumentace. Kromě vytýčení trasy sídlištního horkovodu a horkovodní přípojky zhotovitel na vlastní náklady provede vytýčení hranic sousedních pozemků, do kterých zasahuje ochranné pásmo nové přípojky horkovodu. Při předání díla předá zhotovitel objednavateli následující doklady: - skutečný stav uložení předizolovaného potrubí - kladecí výkres, - geodetické souřadnice přeizolovaného potrubí a výkres ve standardu PT a.s., - geodetické zaměření sdělovacího kabelu ve standardu PT a.s., - geometrický plán s vyznačením věcného břemene s informací o parcelách, - doklad o uložení geodetického zaměření na IMIP (URS) a GRID, - schéma zapojení monitorovacího systému včetně délek detekčních vodičů a umístění krabiček, - protokol o reflektometrickém měření předizolovaného potrubí (detekční systém), - svarová dokumentace, - protokoly o prozařovacích zkouškách svarů, - protokol o zkoušce měření odporu sdělovacích kabelů a jejich "prozvonění", - protokol o zkoušce průchodnosti optochrániček, - protokoly o hutnících zkouškách, - protokoly o stavební zkoušce popř. tlakové zkoušce, - atesty, záruční listy jednotlivých zařízení a pískového zásypového materiálu, - oprávnění montážní firmy-zhotovitele, osvědčení svářečů, - stavební deník, - doklad o ekologické likvidaci odpadu popř. vážní lístky, Číslo stavby: /7

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor Vinice I, Praha 9 Hloubětín Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Vinice I, Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytnou skupinu Hloubětínský park, soubor

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín. 1. Technické údaje o horkovodní soustavě Dalkia Česká republika, a.s. Horkovodní přípojka Nademlejnská Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Horkovodní přípojka pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9 Hloubětín

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice pro Obytný soubor Nademlejnská, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla

Více

nejvyšší dovolený přetlak otvírací tlak pojistného ventilu plnicí tlak expanzní nádoby

nejvyšší dovolený přetlak otvírací tlak pojistného ventilu plnicí tlak expanzní nádoby Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Předmětem výběrového řízení

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž objektové předávací stanice tepla objektu C na akci Obytný soubor, Praha 8 Ďáblice Předmětem výběrového řízení je

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ:

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín 1. TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ: Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkových stanic, Hloubětín Vinice 1.etapa, Praha 9- Hloubětín Předmětem výběrového řízení je provedení díla Dodávka

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

1975 m délka přípojek počet přípojek 56

1975 m délka přípojek počet přípojek 56 1 Úvod Dokumentace řeší výstavbu nových teplovodů z provozní budovy bioplynové stanice do obce Kloužovice, teplovody budou sloužit k zásobování teplem připojených objektů.. Základní technické údaje: Potrubí

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

H - Plán organizace výstavby

H - Plán organizace výstavby Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY H - Plán organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

Plán kontroly a zkoušek - vzor

Plán kontroly a zkoušek - vzor Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2007 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8 Seznam příloh: 1.Souhrnná a technická zpráva F.6.TZ Výkresová část 1. Půdorys 1:200 F.6.1 2. Podélný profil F.6.2 3. Uložení potrubí v zemi vzorový řez F.6.3 A) SOUHRNNÁ ZPRÁVA Plynovod - STL přípojka

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany,

b) Dodávka a montáž výměníkových stanic tepla objektů D a E na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany, Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a) Dodávka a montáž objektových předávacích stanic tepla objektů A a D na akci Obytný soubor BD Pod Hvězdárnou, Praha 8 Ďáblice b)

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1

: Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, Ostopovice. Listů 4/ list 1 info@kipbrno.cz Listů 4/ list 1 Technická zpráva VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Obsah: 1) Úvod 2) Technické a provozní údaje 3) Popis řešení 4) Uložení kabelu 5) Křížení s komunikací 6) BOZ 7) Nakládání s odpady Identifikační

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 02 Vodovod DSP Obsah: 1.Vodovod... 2 2.Obnova povrchů... 3 3.Antikorozní úprava... 3 4.Rozsah stavebního objektu... 4 5.Hydrotechnické

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax :

STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov 796 01 tel/fax : 582340913 BD.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA BD - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ Název stavby: Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné,

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce

Více

1.4.a Zařízení pro vytápění

1.4.a Zařízení pro vytápění Akce : Stavební úpravy čestného dvora v Jičíně na st.p. 2001 k.ú. Jičín Objekt : 1.4.a Zařízení pro vytápění m.č.108 galerie Investor : Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín Stupeň : PS Č.z.:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Křižovatka Krajských silnic III/43911 a III/03559 - Zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou - Přeložka STL plynovodu - Stupeň dok: DUR (Dokumentace

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému v objektu ošetřovny Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému v objektu ošetřovny Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému v objektu ošetřovny Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ Stran: 1/16 Společnost Schválení Účinnost od Účinnost do RWE GasNet, s.r.o. RWE Distribuční služby, s.r.o. Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 1. 2. 2016 1. 2. 2016 Tento

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba)

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) SOUPIS MATERIÁLU, PRACÍ, VÝKAZ VÝMĚR SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) Oddíl: 3.1 Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Zahrada mateřské školy v areálu Základní a mateřské školy Karla Svolinského. Ing. Zdeněk Strnadel ing Hhejný Ivo ing Kučera Dušan. Obec Kunčice p. O.

Zahrada mateřské školy v areálu Základní a mateřské školy Karla Svolinského. Ing. Zdeněk Strnadel ing Hhejný Ivo ing Kučera Dušan. Obec Kunčice p. O. HLAVNÍ PROJEKTANT: ing Hhejný Ivo SPRÁVNÍ ÚŘAD: Odbor regionál. rozvoje SO 02 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY A EL.NN TECHNICKÁ ZPRÁVA Areálový rozvod vody a el. NN Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 8 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno)

Více

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby.

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA : 1. Použité podklady: Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. 2. Stávající sítě: Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 SO 05 Areálová splašková kanalizace... 4 2.2 SO 06 Areálová dešťová kanalizace... 4 2.3 Hydrotechnické výpočty...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ...

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

D.1 Dokumentace stavebního objektu

D.1 Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY...

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY... Obsah 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 1.1 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 1.2 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ...5 1.3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...5 1.4 VLIV NA POVRCHOVÉ

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Rozvodné

Více