TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek"

Transkript

1 Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Telefon (+420) Fax (+420) IČO DIČ CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Název: Místo stavby: Stupeň: Investor: Zpracovatel: MŠ Čtyřlístek Benešov rekonstrukce vytápění MŠ Čtyřlístek, Bezručova 1948, Benešov Dokumentace pro provedení stavby Město Benešov Masarykovo náměstí Benešov Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 1 z 6

2 OBSAH 1. PŘEDMĚT PROJEKTU 2. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE 3.1. Základní charakteristiky budovy 3.2. Podklady poskytnuté provozovatelem 4. ZDROJ TEPLA 5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 6. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 6.1. Demontáže 6.2. Nové instalace, technické řešení 7. ZKOUŠKY 8. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 8.1. Stavba 8.2. Vzduchotechnika 8.3. MaR / elektro 9. PŘÍLOHY Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 2 z 6

3 Benešov, listopad PŘEDMĚT PROJEKTU Předmětem předkládaného projektu, ve stupni pro provedení stavby, je rekonstrukce vytápění v objektu MŠ Čtyřlístek, Bezručova 1948, Benešov. Tento projekt neřeší ohřev teplé vody, který je zajištěn centrálně mimo objekt MŠ, a tedy rekonstrukcí nebude nijak dotčen. 2. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení ČSN Tepelná ochrana budov ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Lineální součinitel prostupu tepla Zjednodušené metody a orientační hodnoty 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE 3.1. Základní charakteristiky budovy Charakter stavby : Venkovní výpočtová teplota: Průměrná roční teplota: Krajina z hlediska větru: Teplotní spád navrhovaného top. systému: Doba vytápění: Počet nadzemních podlaží: Ústřední vytápění -15 C +5,2 C krajina normální 75/55 C napojeno CZT 18hod standardní vytápění + 8hod noční útlum 2 NP 3.2. Podklady poskytnuté provozovatelem - Neúplné stavební podklady v rozsahu: Projektová dokumentace Pozemní stavby Gottwaldov, , Půdorys přízemí výkres 03 - Půdorys střechy výkres 05 - Řez A-Á výkres 06 - Půdorys suterénu Zdravotní instalace z 10/ Energetický audit z 12/2007, zpracovatel: Ing. Petr Bernat - Prohlášení zástupce investora p.najmanna, že obvodový plášť byl zateplen 5cm polystyrenu - Rozpočet na opravu střechy fa. Obnova střech, s.r.o. z něhož je patrné dodatečné zateplení střechy objektu 10cm deskami EPS Studie k provedení nuceného větrání prostoru přípravy jídel (kuchyně v přízemí) a mytí - Dokumentace k rekonstrukci vytápění zpracovaná fa.energo Tábor v 11/ Dokumentace pro provedení stavby Oprava VZT zařízení kuchyně Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 3 z 6

4 4. ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla zůstane stávající přípojka z tlakově závislé směšovací stanice umístěné v objektu původní výměníkové stanice. Stanice je napojena na primární rozvod CZT o parametrech 90/60 C. Do objektu MŠ je topným kanálem vedena již regulovaná topná voda o max. teplotách 80/60 C. Teplota topné vody je však regulována v závislosti na venkovní teplotě pomocí 3-cestného směšovacího ventilu s řízením LANDIS&GYR typ SQX61. Oběh topné vody zabezpečuje čerpadlo GRUNDFOS UPE Provozovatelem směšovací stanice jsou Městská tepelná zařízení Benešov. Systém je proti překročení max. dovoleného přetlaku chráněn pojistným ventilem umístěným v kotelně, který v případě nárůstu tlaku nad nastavenou hodnotu odstaví kotelnu z provozu. V kotelně je umístěn i expanzní a doplňovací automat včetně úpravny vody. Z centrálního rozvodu bude provedeno i napouštění systému upravenou vodou (napouštění je nutno předem konzultovat s provozovatelem kotelny tak, aby nedošlo k výpadku celého systému CZT). Přípojka je v technickém suterénu ukončena uzavíracími šoupátky (dnes již patrně nefunkčními), která budou při rekonstrukci demontována a nahrazena mezipřírubovými uzavíracími klapkami KSB BOA DN POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Stávající otopná soustava je tvořena litinovými radiátory Kalor, na kterých jsou osazeny termostatické radiátorové ventily Siemens s termostatickými hlavicemi. Potrubní rozvod je jedno-trubkový s průběžným napojením otopných těles bez možnosti regulace tzv. míry zatékání do tělesa. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek, které jsou v technickém suterénu izolovány. Vytápění m.č.0.50 (šatna dětí 2., 3. a 4.třídy) zajišťují otopná tělesa připojená na páteřní rozvod suterénu dvou-trubkovým rozvodem. Pro větrání prostoru kuchyně je instalována VZT jednotka s teplovodním ohřívačem tepla o výkonu 15kW a požadovanou teplotou topného média 65/45 C. P Přípojka k ohřívači VZT je vedena již z technického suterénu jako dvou-trubková a před ohřívačem je osazen směšovací uzel s 3-cestným směš. ventilem SIEMENS VXG Oběh topné vody ve směšovacím uzlu VZT jednotky zajišťuje oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS Rozvod je proveden z ocelových trubek černých krytých izolací MIRELON tl.20mm. 6. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 6.1. Demontáže Při rekonstrukci budou kompletně demontována OT a rozvody k nim včetně stoupaček a to v celém objektu MŠ Nové instalace, technické řešení Z důvodu požadavku platné legislativy na povrchovou teplotu OT v objektech typu MŠ (max. teplota 70 C) byl zvolen teplotní spád otopné vody 75/55 C, tuto max. teplotu je třeba nastavit ve směšovací stanici provozované teplárnami. Otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem topné vody. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 4 z 6

5 Jako otopná tělesa jsou navržena tělesa firmy KORADO Radik VK se spodním napojením. Otopná tělesa budou osazena ventilovou vložkou KORADO-HEIMEIER a termostatickou hlavicí na přívodu a na zpátečce regulačním šroubením Vekolux. Ohřívač VZT zařízení bude připojen na páteřní rozvod topné vody prostřednictvím regulační smyčky s vlastním oběhovým čerpadlem, 3-cestným směšovacím ventilem, filtrem, uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Toto zapojení zůstane zachováno stávající, pouze v technickém suterénu dojde k napojení na nové rozvody. Rozvodné potrubí systému vytápění v provozních prostorách MŠ bude provedeno z měděných trubek vedených volně po stěnách pod otopnými tělesy. Upevnění bude provedeno kotvením do obvodových panelů budovy. Stoupačky budou rovněž z měděných trubek. Hlavní (páteřní) trasy v technickém suterénu budou provedeny z ocelových bezešvých závitových trubek běžných. Rozvody musí být v nejvyšších místech opatřeny odvzdušňovacími a v nejnižších místech vypouštěcími armaturami a to na všech větvích. Páteřní trasy budou zavěšeny strop technického suterénu. Pro tepelné izolace rozvodů bude použit materiál mající součinitel tepelné vodivosti גּ menš í nebo roven 0,0038 W/m 2 K (hodnoty גּ udávány pro 0 C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky. U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven jak hodnoty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb. Tloušťky tepelené izolace byly stanoveny výpočtem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. takto: Potrubí DN15 tl. izolace 30mm Potrubí DN20 25 tl. izolace 40mm Potrubí DN32 50 tl. izolace 50mm Potrubí DN65 tl. Izolace 60mm Tepelná izolace bude z min. vlny s povrchovou úpravou Al fólie. Zavěšení potrubí včetně průchodů stavebními konstrukcemi bude provedeno s omezením přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí bude použit stavebnicový upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod. Průchody potrubí stěnami, stropy budou opatřeny vhodnými chráničkami pro zajištění volného pohybu vlivem teplotní roztažnosti. Spoje potrubí nesmí být umístěny v průchodech stěnami a stropy. Pro prostupy ze suterénu do přízemí a patra budou využity stávající trasy a prostupy tak, aby byly minimalizovány stavební práce. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 5 z 6

6 7. ZKOUŠKY Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN a předpisy výrobců: - Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení/systém propláchnuto. Proplach se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, ) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. - Zkouška těsnosti bude provedena vodou o přetlaku 5,5bar (max. dovolený přetlak v systému). Soustava bude napuštěna nejméně šest hodin. Po této době se v systému nesmí vyskytnout netěsnosti. - Topná zkouška bude trvat min. 72 hodin. - Provádí se v topné sezóně. - Systém musí být napuštěn upravenou topnou vodou. O provedených zkouškách budou provedeny příslušné zápisy a protokoly. K dohledu nad provedením zkoušek musí být vyzván stavební dozor, projektant a investor. Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 8. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 8.4. Stavba zhotovení a následné začištění nových resp. upravených prostupů pro potrubí ve stavebních konstrukcích pro přístup ke stávajícímu vodorovnému potrubnímu rozvodu a pro montáž nového rozvodu bude nutno demontovat stávající obložení a zákryty těles a potrubních tras, dále bude nutné demontovat zavěšenou izolaci podlahy/stropu v technickém suterénu po montáži provést nové zakrytování otopných těles s ohledem na max. přenos tepelného výkonu tělesa do místnosti. Zakrytována budou pouze tělesa v prostorech trvalého pobytu dětí a na chodbě v 2.np (m.č. 0.08, 0.12, 0.13, 0.14, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.29, 1.30), v ostatních prostorech budou tělesa nezakrytována MaR / elektro Stávající řídící systém (nutno konzultovat s provozovatelem směšovací stanice) musí zajistit tyto provozní režimy: Vytápění podle časového programu (zajištění denních a týdenních programů) Přepínání mezi jmenovitou a útlumovou teplotou 9. PŘÍLOHY Ochrana ohřívače VZT jednotky proti zamrznutí Zajistí řádné osvětlení v technickém suterénu a to jak pro montáž, tak hlavně pro pravidelné kontroly a údržbu 1. Výpočet tepelných ztrát budovy Tepelný výkon dle ČSN EN Výkaz výměr Vypracoval: Ing. Renata Polidarová Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 6 z 6

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více