Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse."

Transkript

1 Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky směřující k přítomnosti i budoucnosti našeho městyse a máte tak možnost vyjádřit své představy a nápady na jeho další rozvoj tak, aby se Vám v něm lépe a spokojeně žilo. V současné době městys připravuje strategický plán městyse Nový Hrádek, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj městyse, což je i podmínkou pro získání dotací na vybrané aktivity. Abychom ve strategickém plánu mohli zohlednit Vaše názory, potřebovali bychom znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravovaném strategickém plánu promítnuty. Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny na webu městyse a úřední desce městyse eventuálně dalšími způsoby. Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby zpracování strategického plánu městyse Nový Hrádek. Sběr dotazníků v elektronické i tištěné podobě probíhá do Dotazník vyplníte zcela jednoduše přímo v elektronické podobě na stránkách https://dotaznik-pro-obyvatele.vyplnto.cz/. Na otázky odpovídejte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce vyjadřuje Váš názor, případně můžete doplnit vlastní komentář. Data budou následně zpracována statistickými metodami. V případě problémů s elektronickým vyplněním si můžete dotazník stáhnout na ve formátu.pdf, vytisknout a donést vyplněný na úřad městyse. Dotazník můžete také vhodit do poštovní schránky Úřadu městyse, zaslat poštou či vyplněný a naskenovaný zaslat na Dotazník mohou vyplňovat i vlastníci nemovitostí, kteří tyto objekty nevyužívají k trvalému bydlení, tj. chataři a chalupáři. Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Za městys Nový Hrádek, starosta Bc. Zdeněk Drašnar 1

2 Základní instrukce k vyplnění dotazníku: Pokud není uvedeno jinak, vždy zaškrtněte pouze jednu odpověď. Přestože v elektronické podobě jsou veškeré otázky označeny jako "nepovinné", vyplňte prosím celý dotazník (tj. odpovězte na veškeré uvedené otázky). Blok I Podmínky pro život v městysi 1. Co konkrétně se Vám nejvíce v městysi líbí, s čím jste spokojen/-a? Zaškrtněte maximálně 5 odpovědí. Příznivé životní prostředí Blízkost přírody Dopravní dostupnost Vzhled a čistota městyse Bezpečnost, nízká kriminalita Podmínky bydlení v městysi Vztahy mezi obyvateli Dostupnost některých veřejných služeb (zdravotních, školských) Dostupnost základních komerčních služeb (obchody, pošta apod.) Nabídka pracovních příležitostí 2. Co se Vám v městysi naopak nelíbí nebo by se mělo zlepšit? Zaškrtněte max. 5 odpovědí. Stav veřejných služeb (školství, sociální služby ) Počet a stav odpočinkových míst, laviček Technický stav veřejných budov Technický stav veřejných prostranství Pořádek v městysi, celková údržba městyse Počet a rozmístění sběrných míst odpadu Dopravní situace v městysi Dopravní dostupnost veřejnou dopravou Stav komunikací, chodníků Situace s parkováním v městysi Zeleň v městysi - její stav a množství Dostupnost bydlení- nabídka a cena bytů, pozemků Nedostatečná nabídka bydlení ze strany městyse (byty pro sociálně slabé, seniory) Bezpečnost v městysi, kriminalita a vandalství Dostupnost obchodů a služeb Kulturní a společenský život v městysi Vztahy mezi lidmi Nabídka pracovních míst, pracovní uplatnění Možnosti sportovního vyžití 3. Zhodnoťte městys z hlediska níže uvedených stránek (vezměte v úvahu jejich celkový dostatek či nedostatek, kvalitu, využití, potřebnost apod.): Oznámkujte jako ve škole: (1 výborný, 2 velmi dobrý, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný) Veřejná infrastruktura Doprava Veřejné služby Zeleň v městysi Technický stav Mateřská škola silnic a chodníků Odpočinková místa v Autobusová Základní škola městyse, lavičky atd. doprava Množství a stav dětských hřišť Parkování Zdravotnická služba Technická infrastruktura Cyklotrasy Turistická infrastruktura Četnost svozu odpadu - - Množství a rozmístění nádob na tříděný odpad

3 Knihovna Kino TJ Sokol Kultura a volný čas Veřejná venkovní hřiště Úřad městyse a veřejná správa Ochota a vstřícnost Komunikace městyse s obyvateli 1-5 Sociálně-ekonomická oblast Nabídka pracovních míst Dostupnost a kvalita bydlení Propagace městyse Bezpečnost Webové stránky v městysi městyse - - Frymburské ozvěny - - Úřední deska Informovanost ze strany městyse 4. Která z míst pro sport a volný čas využíváte Vy osobně nejčastěji? Zaškrtněte max. 3 odpovědi. Sokolovna Nevyužívám žádné z výše uvedených, nesportuji Lyžařský svah Další veřejná sportoviště a hřiště v městysi Využívám volné prostory v okolí městyse (cyklotrasy, turistické trasy, běh v přírodě) 5. Jaká zařízení či aktivity pro sport, volný čas a kulturu jsou podle Vás v městysi nedostatečné nebo ve špatném stavu vyžadujícím nápravu případně úplně chybí? Zaškrtněte max. 3 odpovědi. Knihovna městyse Kino (vč. četnosti a kvality představení) Koncerty, taneční zábavy, plesy Spolková a zájmová činnost Další vzdělávání, osvěta (kurzy, přednášky) Dětská hřiště Multifunkční hřiště Místa pro koupání (koupaliště) Hřiště pro organizované sporty (kopaná, tenis, atd.) 6. Cítíte se v městysi bezpečně? Ano Nevím Ne, uveďte prosím proč: Pěší a běžkařské trasy v okolí městyse Veřejná prostranství, park apod. Považuji počet a stav těchto zařízení za dostatečný 3

4 Blok II - Doprava 7. Z jakého důvodu nejčastěji vyjíždíte z městyse? Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi. Práce a škola Nákupy Zdravotní a sociální služby Jiné služby (banky, knihovny apod.) Volný čas, kultura a sport Vyřizování záležitostí na úřadech 8. Jaké oblasti dopravy považujete v Novém Hrádku za nejproblematičtější? Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Nadměrné zatížení dopravou Bezpečnost dopravy pro chodce a cyklisty Údržba komunikací (hlavně v zimě) Nedostatek cyklotras, cyklopruhů v městysi okolí Dopravní dostupnost hromadnou dopravou Problémy s parkováním Místa souběhu pěší a motorové dopravy Kvalita cest a chodníků v městysi Problematická místa v dopravě (tj. místa, kde není podél silnice oddělený chodník, úzká místa, křížení, přechody ) Nepovažuji dopravní situaci za problematickou 9. Třídíte odpad z domácnosti? Blok III Životní prostředí Ano Jen někdy Netřídím 10. Kterou z nádob na tříděný odpad byste uvítal/-a blíže Vašeho domu? Zaškrtněte libovolný počet odpovědí. Papír Sklo Plast Železo a kovy Nebezpečný odpad Drobná elektrozařízení Nápojové kartony Bioodpad 11. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v Novém Hrádku? Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi. Koncentrace automobilové dopravy Nelegální odkládání odpadu (černé skládky, staré zátěže) Znečištění ovzduší Hluk Výroba a fungující výrobní areály Opuštěné a nevyužívané areály Nedostatečná infrastruktura životního prostředí (např. nedořešený způsob řešení čištění odpadních vod) 4

5 12. Vyberte, které oblasti životního prostředí považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější, na které by se městys měl zaměřit. Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Úspory energií veřejných budov Zlepšení kvality ovzduší Snížení znečištění vod v městyse a okolí Zkvalitnění nakládání s odpady Obnova a údržba veřejné zeleně Údržba a zlepšení krajiny v okolí městyse Odstranění černých skládek a jiných zátěží životního prostředí Zvýšení povědomí obyvatel, ekologické vzdělávání Nevím, bez odpovědí _ 13. Kterou z následujících forem údržby městyse považujete za nedostatečnou, kde vidíte největší rezervy? Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi. Úklid ulic a chodníků (odpadky, prach, psí exkrementy apod.) Zimní údržba (odklízení sněhu, posyp chodníků apod.) Nedostatek odpadkových košů a kontejnerů v městysi nebo jejich nedostatečný svoz Nedostatečná péče o veřejnou zeleň Nedostatečná péče /údržba o veřejná prostranství a místa (dětská hřiště, hřbitovy apod.) Nevím, bez odpovědí Jiné, uveďte, popř. vepište komentář k otázce: Blok IV Rozvoj městyse 14. Na jaké oblasti by se městys měl zaměřit nejvíce / do kterých by měl podle Vás prioritně zaměřit investice? Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Komunikace a chodníky (budování, opravy) Zlepšení životního prostředí (péče o krajinu, Rozvoj cestovního ruchu zlepšení ovzduší, odpady apod.) Podpora podnikání a zaměstnanosti Veřejné služby (sociální, zdravotní) Zlepšení technické infrastruktury městyse Školství (MŠ, ZŠ) Veřejný pořádek a bezpečnost Zlepšení fungování samosprávy městyse, Bydlení (zlepšení podmínek pro bydlení, úřadu městyse, komunikace s občany pořízení bydlení, včetně obecních bytů) Sport, volný čas, kultura Jiné, uveďte, popř. vepište svůj komentář k Dopravní obslužnost (častější spoje veřejné otázce: dopravy) Investice do veřejných prostranství (oprava a modernizace veřejných budov, údržba a rozšíření veřejné zeleně apod.) 15. Co považujete za největší rizika rozvoje městyse v příštích 10 letech? Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Stárnutí obyvatel Odchod (vystěhování) obyvatel z městyse Nízkou kvalitu obchodu a komerčních služeb Rostoucí dopravní zatížení Nedostatek veřejných služeb a veřejné infrastruktury (sociální, zdravotní, vzdělávací) Nedostupnost bydlení Nárůst kriminality Poškozování životního prostředí Nedostatek pracovních příležitostí 5

6 16. Jaké výhody může městys naopak využít pro svůj další rozvoj? Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Podmínky pro volnočasové aktivity Životní prostředí, hezké okolí městyse Bezpečnost, nízká kriminalita Blízkost hranic, přeshraniční spolupráce Přírodní nebo kulturní dědictví, tradice Městys jako příjemné místo k bydlení Dobré hospodaření městyse, nízká zadluženost Přijatelná míra nezaměstnanosti Atraktivita městyse pro podnikatele _ 17. Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj městys a lepší život v něm? Pokud ano, jak byste byl/a ochoten/na se zapojit? Zaškrtněte libovolný počet odpovědí. Účastnit se diskuzí nad dalším rozvojem městyse a podobou městyse. Aktivně se podílet na rozhodování o městysi (účastnit se zasedání zastupitelstva, činnost v komisích). Pomáhat jako dobrovolník (např. péče o potřebné, organizace nejrůznějších aktivit apod.). Aktivně se podílet na údržbě zeleně a veřejných prostranství v okolí svého bydliště. Zapojit se do úklidu městyse (např. po zimě, v případě kalamit, případně pravidelně). Práce s jinými skupinami obyvatel, např. s dětmi (vést zájmový kroužek), se seniory atd. Na podobné aktivity nemám čas, případně o ně nemám zájem Zvažoval/-a jste, případně zvažujete možnost odstěhování z městyse? Pokud byste měl/-a možnost odstěhovat se z Nového Hrádku, udělal/-a byste to? Určitě ne (přejděte na otázku č. 20) Spíše ne (přejděte na otázku č. 20) Spíše ano - záleželo by na podmínkách Určitě ano (přejděte na otázku č. 20) 19. Pokud byste zvažoval/-a odstěhování z Nového Hrádku, jaké by byly hlavní důvody? Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi. Špatná doprava (znečištění, nebezpečnost, hluk) Nedostatečná dopravní obslužnost (dojíždění hromadnou dopravou) Nedostatek pracovního uplatnění stěhování za prací Nedostatek podmínek pro trávení volného času (kulturu, sport apod.) Nedostatek obchodů a komerčních služeb v městysi Nedostatek veřejných služeb (zdravotnictví, sociální služby, vzdělání) Nespokojenost s bydlením (kvalita, cena, nedostupnost) Nemám v městysi pocit bezpečnosti Životní prostředí v městysi a okolí Vadí mi styl života v městysi 6

7 Blok V veřejná správa 20. Jak hodnotíte kvalitu provádění místní správy (tj. vedení městyse a úřad městyse) v následujících oblastech? Zaškrtněte prosím 1 možnost pro každé téma. Výborná Dobrá Dostatečná Špatná Nevím Podpora podnikání Vytváření podmínek pro bydlení Údržba silnic a veřejného prostoru v městysi Veřejná doprava Odpadové hospodářství Zajištění sociálních služeb Školství (mateřská a základní škola) Kultura, sport, volný čas Vstřícnost a jednání samosprávy (úřadu) Informovanost o záměrech, komunikace s obyvateli Propagace městyse a místních aktivit 21. Jste pro to, aby se městys snažil co nejvíce využít dotací (z Evropské unie a dalších zdrojů) na podporu svých záměrů, na rozvoj? Vezměte v úvahu, že takovéto akce nejsou nikdy plně hrazeny z dotací a městys vždy musí na realizace těchto akcí částečně přispět vlastními zdroji, příp. si na spolufinancování půjčit. Určitě ano, a to i za cenu zadlužení městyse na další období Ano, ale pouze tak, aby nedocházelo k zásadnímu navýšení zadlužení městyse Spíše ne, zvláště pokud by si městys musel na spolufinancování těchto akcí půjčit Ne, městys by měl hospodařit jen s vlastními prostředky, i za cenu pomalejší realizace investic Nejsem schopen/-a posoudit, nemám dostatek informací 22. Co podle Vás v Novém Hrádku nejvíce chybí (je překážkou) v oblasti bydlení? Uveďte maximálně dvě možnosti. Nedostatečná nabídka bytů Nedostatek pozemků pro stavbu rodinných domů Startovací byty pro mladé, nabízené městysem Sociální byty pro potřebné (seniory apod.) Vysoké ceny nemovitostí 23. Jaký způsob informování o dění v městysi by Vám nejvíce vyhovoval? Uveďte maximálně 2 možnosti. Frymburské ozvěny Internet SMS Výlepové plochy a obecní vývěsky Obecní rozhlas 7

8 Blok Vl-závěrečné otázky 24. Jaký je Váš vztah k městysu Nový Hrádek? Jsem obyvatel městyse Jsem chatař/chalupář 25. Jak dlouho žijete v Novém Hrádku (event. jak dlouho chataříte/chalupaříte v Novém Hrádku)? Méně než 5 let 5 20 let Více než 20 let 26. Jakého pohlaví jste? Muž Žena 27. Váš věk? a více let Neuvedeno 28. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Základní Vyučen/-á Střední bez maturity Střední s maturitou 29. Jaké je Vaše zaměstnání? Pracující Student/ka Podnikatel/ka Nezaměstnaný/á Vyšší odborné Vysokoškolské Neuvedeno Důchodce/důchodkyně V domácnosti V invalidním důchodu Neuvedeno 30. Sdělte nám prosím Vaše případné další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj našeho městyse. Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku! 8

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Vážení podnikatelé a zástupci firem, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, kde působíte. Najdete

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro neziskové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci neziskových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb neziskových organizací v obci,

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod... 3 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více