Federální shromáždění Československé socialistické republiky III. volební období. Vládní návrh. Zákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977. III. volební období. Vládní návrh. Zákon"

Transkript

1 Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977 III. volební období 11 Vládní návrh Zákon ze dne června 1977 o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENI 1 Výchova nových vědeckých pracovníků a další zvyšování kvalifikace těch, kteří již vědecky pracují, jsou významným úkolem socialistického státu. Jsou řízeny a uskutečňovány v souladu se státní vědeckou, vědeckotechnickou a hospodářskou politikou. 2 (1) Účelem výchovy nových vědeckých pracovníka je plánovitě připravovat vědecky kvalifikované a morálně vyspělé odborníky, schopně plnit úkoly spojené s všestranným rozvojem socialistické společnosti. (2) Účelem dalšího zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří působí ve funkcích, pro něž se vyžaduje vědecká kvalifikace, je zabezpečovat soustavný a cílevědomý růst jejich tvůrčí způsobilosti v souladu s potřebami plnění úkolů rozvoje vědy a techniky.

2 2 ČÁST DRUHÁ * VÝCHOVA NOVÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 3 Obory vědecké výchovy Výchova nových vědeckých pracovníků (dále jen vědecká výchova") se uskutečňuje v jednotně stanovených oborech vědecké výchovy. Obory vědecké výchovy stanoví Československá akademie věd v součinnosti se Slovenskou akademií věd a po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj. Školící pracoviště a školitelé 4 Vědecká výchova se uskutečňuje v socialistických organizacích určených jako školící pracoviště pro jednotlivé obory vědecké výchovy (dále jen školící pracoviště"). Jako školící pracoviště mohou být určeny organizace, které zaručují komplexní vědeckou výchovu v daném oboru, významnou částí svého zaměření pracují vědecky v tomto oboru a v kterých působí kolektiv vynikajících odborníků z daného oboru, z nichž lze určit pracovníky způsobilé plnit funkce školitelů. 5 /1/ Školící pracoviště určují Československá akademie věd na území České socialistické republiky a Slovenská akademie věd na území Slovenské socialistické republiky na návrh ústředního orgánu, do jehož oboru působnosti patří organizace navrhovaná jako školící pracoviště. ( 2 ) Školící pracoviště na vysokých školách určují ústřední orgány státní správy, které řídí vysoké školy. Tyto ústřední orgány státní správy určují jako školící pracoviště též jiné organizace, které řídí. 6 / 1 ) Československá akademie věd vede evidenci všech školících pracovišť v Československé socialistické republice. Orgány oprávněně určovat školící pracoviště jsou povinny oznamovat Československé akademii věd pro účely evidence skutečnosti týkající se školících pracovišť, zejména určení školícího pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž uskutečňuje vědeckou výchovu. ( 2 ) Slovenská akademie věd vede evidenci všech školících pracovišť na území Slovenské socialistické republiky. Orgány oprávněné určovat školící pracoviště jsou povinny oznamovat Sloven-

3 3 ské akademii věd pro účely evidence skutečnosti týkající se školících pracovišť na území Slovenské socialistické republiky, zejména určení školícího pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž uskutečňuje vědeckou výchovu. 7 (1) Školící pracoviště určí pracovníku přijatému k vědecké výchově (dále jen účastník vědecké výchovy") školitele, který odpovídá za komplexní vedení svěřeného pracovníka. (2) Školící pracoviště je povinno vytvořit nezbytné podmínky pro plnění úkolů školitelů a výsledky jejich práce pravidelně hodnotit. 8 Mateřské pracoviště (1) Mateřským pracovištěm účastníka vědecké výchovy je organizace, u níž je po dobu vědecké výchovy v pracovním poměru, v pracovním vztahu vyplývajícím z členského poměru k jednotnému zemědělskému družstvu nebo k výrobnímu družstvu, popř. v jiném obdobném vztahu (dále jen pracovní poměr"), nebo organizace, pro jejíž potřebu je vychováván. ( 2 ) Mateřské pracoviště úzce spolupracuje při vědecké výchově se školícím pracovištěm. Výběr a přijímání uchazečů k vědecké výchově 9 Výběr osob vhodných k vědecké výchově zabezpečují vysoké školy a všechny organizace, v nichž pracují absolventi vysokých škol. 1 ) Při výběru osob k vědecké výchově se hodnotí jejich způsobilost komplexně. 10 K vědecké výchově se uchazeči přihlašují na školícím pracovišti přímo nebo prostřednictvím organizace, pro jejíž potřebu mají být vědecky vychováváni. 11 K vědecké výchově mohou být přijati absolventi vysokých škol, kteří po všech stránkách splňují předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru, a) s předchozí praxí, během níž získali zkušenosti z účasti na řešení nebo realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky, b) bez předchozí praxe, pokud již v průběhu studia na vysoké škole prokázali výjimečné předpoklady pro vědeckou práci. M 13 zákona č. 19/1966 Sb.

4 4 12 O přijetí uchazeče rozhoduje školící pracoviště na základě výsledku přijímacího řízení, včetně přijímací zkoušky a v rozsahu míst stanovených plánem výchovy vědeckých pracovníků. Rozhodnuti školícího pracoviště je konečné. Formy vědecké výchovy 13 Vědecká výchova se uskutečňuje v těchto formách: a) interní vědecká aspirantura b) účelová vědecká aspirantura c) externí vědecká aspirantura d) vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť. 14 Interní vědecká aspirantura (1) Interní vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, v níž hlavní činností interního vědeckého aspiranta je na školícím pracovišti organizovaná příprava k vědecké práci. (2) Interní vědecká aspirantura trvá tři roky; ve výjimečných případech ji může školící pracoviště prodloužit nejvýše o jeden rok. (3) Interní vědecký aspirant není ke školícímu pracovišti v pracovním poměru. Pracovněprávní vztahy mezi ním a školícím pracovištěm se řídí zákoníkem práce, pokud v tomto zákoně nebo v předpisech vydaných k jeho provedení není stanoveno jinak. 15 Účelová vědecká aspirantura (1) Ocelová vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, do níž je její účastník vyslán svým mateřským pracovištěm. Účastník účelové vědecké aspirantury zůstává v pracovním poměru k mateřskému pracovišti a jeho vědecká výchova na školícím pracovišti spočívá především v řešení úkolu významného pro jeho mateřské pracoviště. (2) Dobu účelové vědecké aspirantury stanoví školící pracoviště v dohodě s mateřským pracovištěm nejdéle na tři roky. 16 Externí vědecká aspirantura (1) Externí vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, při níž je externí vědecký aspirant v pracovním poměru k mateřskému pracovišti a jeho vědecká výchova na školícím pracovišti probíhá při současném plnění pracovních povinností na mateřském pracovišti.

5 6 (2) Dobu externí vědecké aspirantury stanoví školící pracoviště nejdéle na pět let. 17 Vědecká aspirantura pracovníků Školících pracovišť (1) Vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť je forma vědecké výchovy, při níž je její účastník v pracovním poměru k organizaci, která je školícím pracovištěm v daném oboru; uskutečňuje se jako součást pracovních povinností jejího účastníka. (2)Dobu vědecké aspirantury pracovníků školících pracovišť stanoví školící pracoviště nejdéle na pět let. Obsah vědecké výchovy 18 Vědecká výchova ve všech formách obsahuje studium odborné, studium marxismu-leninismu, studium jazyků a řešení výzkumného tématu. Výsledky řešení výzkumného tématu zpracuje účastník vědecké výchovy ve formě závěrečné vědecké práce; tato práce má povahu kandidátské disertační práce podle zvláštních předpisů. 2] 19 (1) Výsledky studia ve vědecké výchově se ověřují těmito zkouškami: a) zkouškou odbornou b) zkouškou z marxismu-leninismu c) zkouškou z ruského jazyka d) zkouškou z dalšího světového jazyka. (2) Zkoušky uvedené v odstavci (1) mají povahu kandidátských zkoušek podle zvláštních předpisů. 3 ) Vznik, přerušení a změna vědecké výchovy 20 Vědecká výchova vzniká dnem uvedeným v oznámení o přijetí uchazeče. Podmínkou vzniku interní vědecké aspirantury je skončení dosavadního pracovního poměru. 21 Školící pracoviště může ze závažných důvodů vědeckou výchovu přerušit. Doba přerušení vědecké výchovy se nezapočítává do celkové doby jejího trvání. Po dobu přerušení interní vědecké aspirantury trvá pracovněprávní vztah ke školícímu pracovišti. 2 ) 5 zákona č. 53/1964 Sb. 3 ) 5 zákona č. 53/1964 Sb.

6 o 22 Změny ve formě, oboru nebo místě výkonu vědecké výchovy může školící pracoviště provést jen v dohodě s účastníkem vědecké výchovy. Skončení vědecké výchovy 23 (1) Vědecká výchova končí uplynutím doby pro ni stanovené nebo před uplynutím této doby, pokud účastník vědecké výchovy vykonal předepsané zkoušky a vypracoval závěrečnou vědeckou práci. ( 2 ) V průběru trvání vědecké výchovy lze skončit vědeckou výchovu dohodou, oznámením účastníka vědecké výchovy nebo zrušením vědecké výchovy ze strany školícího pracoviště. (3) Školící pracoviště může zrušit vědeckou výchovu účastníka, a] který soustavně neplní studijní povinnosti, b] který porušil závažné povinnosti stanovené zákony a jinými předpisy, c] jestliže školící pracoviště nadále nemůže plnit povinnosti spojené s vědeckou výchovou a nedošlo k dohodě podle 22; školící pracoviště je však povinno účastníkovi zajistit pokračování vědecké výchovy na jiném školícím pracovišti. 24 [1] Dohoda o skončení vědecké výchovy, oznámení účastníka o skončení vědecké výchovy a zrušení vědecké výchovy školícím pracovištěm musí být provedeny písemně; jinak jsou neplatné. ( 2 ) Vědecká výchova končí dnem stanoveným dohodou anebo posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení účastníka nebo zrušení školícím pracovištěm ( 23 odst. 2). Školící pracoviště nesmí zrušit interní vědeckou aspiranturu v ochranné době ( 48 odst. l zákoníku práce), s výjimkou případů zrušení z důvodů uvedených v 23 odst. 3 písm. b). ( 3 ) Školící pracoviště vydá účastníku vědecké výchovy potvrzení o jejím skončení a o dosažených výsledcích. Finanční a věcné zabezpečení vědecké výchovy 25 (1) Interní vědečtí aspiranti jsou hospodářsky zabezpečeni stipendiem. ( 2 ) Interním vědeckým aspirantům vychovávaným pro potřebu mateřského pracoviště poskytuje stipendium toto pracoviště, v ostatních případech školící pracoviště. ( 3 ) Školící a mateřské pracoviště se mohou

7 7 o finanční účasti při poskytování stipendia dohodnout jinak. 26 Účastníci účelové vědecké aspirantury jsou po dobu trvání účelové vědecké aspirantury hospodářsky zabezpečeni stipendiem, které jim poskytuje mateřské pracoviště. 27 Externím vědeckým aspirantům poskytne mateřské pracoviště pracovní volno s náhradou mzdy k výkonu stanovených úkolů ve vědecké výchově v rozsahu určeném prováděcím předpisem. 28 (1) Ostatní náklady spojené s vědeckou výchovou hradí u účastníků vychovávaných pro potřebu mateřského pracoviště toto pracoviště, v ostatních případech školící pracoviště. (2) Školící a mateřské pracoviště se mohou o úhradě ostatních nákladů při vědecké výchově dohodnout jinak. 29 (1) Pro vědeckou výchovu se využívá věcného vybavení školícího pracoviště, popřípadě mateřského pracoviště. (2) Organizace, které mají ve správě, užívání, popř. ve vlastnictví speciální zařízení, jsou povinny umožnit jejich používám pro účely vědecké výchovy a tak pomáhat školícím pracovištím při zabezpečování vědecké výchovy. 30 Nároky na náhradu škody, způsobené při vědecké výchově nebo v přímé souvislosti s ní účastníkem účelové nebo externí vědecké aspirantury školícímu pracovišti nebo naopak, se řídí ustanoveními zákoníku práce (část druhá, hlava osmá). 31 Péče o absolventy vědecké výchovy (1) Školící pracoviště účinně napomáhá absolventům interní vědecké aspirantury, kteří nebyli vychováváni pro potřebu mateřského pracoviště, při umístění odpovídajícím jejich kvalifikaci. (2) Organizace, u nichž vědecká, výzkumná a vývojová činnost tvoří hlavní tematické zaměření, a organizace, jejichž organizační složky mají takové hlavní tematické zaměření, obsazují pracovní místa vědeckých pracovníků v organizacích, resp. v jejich organizačních složkách, především z řad absolventů vědecké výchovy.

8 8 ČÁST TŘETÍ STUDIJNÍ POBYTY 32 ( 1 ) V rámci zkvalitnění výběru a přípravy k vědecké výchově mohou organizace určené jako školicí pracoviště přijímat na základě konkursu k čvrtletním až tříletým studijním pobytům absolventy vysokých škol mladší třiceti let, kteří splňují všechny předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru na příslušném školícím pracovišti a prošli úspěšně přijímacím řízení. Školící pracoviště sjednávají na dobu trvání studijního pobytu s přijatými absolventy pracovní poměr. Po dobu studijního pobytu jim poskytují stipendium. ( 2 ) Organizace určené jako školící pracoviště, popř. jiné organizace, mohou přijímat k čtvrtletním až tříletým studijním pobytům pracovníky jiných organizací po dobu jejich externí vědecké aspirantury nebo přípravy k získání vědecké hodnosti mimo organizovanou vědeckou výchovu; přitom s nimi nesjednávají pracovní poměr. Po dobu studijního pobytu jim poskytuje organizace, u které jsou v pracovním poměru, stipendium, a hradí jim cestovní, stěhovací a jiné výdaje. ČÁST ČTVRTÁ DALŠÍ ZVYŠOVÁNI KVALIFIKACE A HODNOCENI TVURČÍ ZPŮSOBILOSTI VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 33 ( 1 ) Systém dalšího zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti, který upravují následující ustanovení tohoto zákona, se vztahuje pouze na pracovníky působící ve funkcích, pro něž se vyžaduje vědecká kvalifikace vyjádřená vědeckými kvalifikačními stupni (dále jen vědečtí pracovníci"). 4 ) (2) Další zvyšování kvalifikace patří k základním povinnostem vědeckých pracovníků i organizací, v nichž pracují. Tvůrčí způsobilost vědeckých pracovníků, která je výsledkem zvyšování jejich kvalifikace, se soustavně hodnotí. Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků 34 ( 1 ) Úkolem vědeckých pracovníků je získávat vědecké poznatky, tvořivě je rozvíjet podle potřeb 4 ) Zvyšování kvalifikace je pro vědeckopedagogické pracovníky upraveno zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a předpisy vydanými k jeho provedeni; pro vědeckotechnické pracovníky vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 32/1976 Sb., o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumně a vývojově základny.

9 9 védy a praxe a rozšiřovat vědecké poznání, které může mít též formu objevů nebo vynalézá. Vědečtí pracovníci se též aktivně podílejí na zavádění výsledků vyřešených výzkumných a vývojových úkolů do výroby nebo jiné praxe. (2) Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků na základě plánů jejich osobního rozvoje musí být úzce spojeno s aktivní vědeckou činností v rámci plněni úkolů v jejich organizacích. 35 Organizace jsou povinny vytvořit podmínky pro soustavný růst tvůrčí způsobilosti každého vědeckého pracovníka, sledovat a podporovat jeho vývoj. 36 (1) Vědeckým pracovníkům, kteří projevují nejvyšší vědeckou a morální způsobilost, ukládá organizace, k níž jsou v pracovním poměru, řešení významných a náročných vědeckých úkolů a umožňuje jim výsledky této práce zpracovat ve formě doktorské disertační práce. 5 ) (2) K dokončení doktorské disertační práce může organizace poskytnout vědeckému pracovníku pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dobu šesti měsíců. Hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků Vědecké kvalifikační stupně 37 Tvůrčí způsobilost vědeckých pracovníků se hodnotí vědeckými kvalifikačními stupni, které se přiznávají vědeckým pracovníkům na základě ověřování výsledků zvyšování jejich kvalifikace. Vědeckými kvalifikačními stupni se osvědčuje základní, vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost. 38 (1) Vědecký kvalifikační stupeň, jímž se osvědčuje základní tvůrčí způsobilost, získává vědecký pracovník udělením vědecké hodnosti. (2) Vědecké kvalifikační stupně, jimiž se osvědčuje vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost, získává vědecký pracovník rozhodnutím komisí Československé akademie věd a Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků. Komise Československé akademie věd a Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků rozhodují o přiznán! vědeckého kvalifikačního stupně v souladu s potřebami společnosti na návrh organizace, k níž je vědecký pracovník 5) 6 zákona č. 53/1964 Sb.

10 10 v pracovním poměru (navrhovatel), předložený prostřednictvím příslušného ústředního orgánu. 39 (1) Vědecké kvalifikační stupně, jimiž se osvědčuje vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost, přiznává komise Československé akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků vědeckým pracovníkům organizací na území České socialistické republiky a komise Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků vědeckým pracovníkům organizací na území Slovenské socialistické republiky. ( 2 ) Proti zamítavému rozhodnutí komisi Československé akademie věd a Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků o návrhu na přiznání vědeckého kvalifikačního stupně může podat rozklad jen navrhovatel. Rozklad se podává do 60 dnů od doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí komise Československé akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků rozhoduje předseda Československé akademie věd, proti rozhodnutí komise Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků předseda Slovenské akademie věd. 40 Ztráta vědecké hodnosti podle zvláštních předpisů 6 ] má za důsledek ztrátu vědeckého kvalifikačního stupně. 41 Periodické atestace (1) Periodickou atestací se komplexně hodnotí pracovní výsledky vědeckého pracovníka za uplynulé období. Toto období je pro vědecké pracovníky se základní tvůrčí způsobilostí a s vyšší tvůrčí způsobilostí nejdéle čtyřleté a pro vědecké pracovníky s nejvyšší tvůrčí způsobilostí nejdéle šestileté. (2] Periodické atestace vědeckých pracovníků provádějí atestační komise ustavené v jednotlivých organizacích jako poradní orgány vedoucího organizace. ČÁST PÁTÁ ŘÍZENÍ VĚDECKÉ VÝCHOVY a DALŠÍHO ZVYŠOVÁNI KVALIFIKACE VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 42 (1) Plánovité zvyšování účinnosti vědeckotechnického rozvoje a jeho společenského přínosu vyžaduje ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, zajišťující jejich jednotné uskutečňováni a koordinaci 6 ) 11 zákona č. 53/1964 Sb.

11 11 v souladu se zásadami státní politiky a kontrolu jejich provádění. (2) Ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků přísluší Československé akademii věd spolu se Slovenskou akademií věd ve spolupráci s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj. 43 Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd plní pro oblast vědecké výchovy a pro oblast dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků funkci ústředního orgánu státní správy. 44 (1) Vědeckou výchovu kromě vědecké výchovy uvedené v odstavci (2) řídí Československá akademie věd a Slovenská akademie věd. (2) Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti patří vysoké školy, řídí vědeckou výchovu na vysokých školách a v organizacích řízených těmito ústředními orgány státní správy. (3) Ústřední orgány státní správy a organizace zúčastněné na procesu vědecké výchovy plní úkoly spojené se zajišťováním vědecké výchovy. (4) Plán výchovy vědeckých pracovníků je součástí jednotného plánu rozvoje vědy a techniky. 45 Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků řídí ústřední orgány státní správy v rámci své působnosti. ČÁST ŠESTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 46 Ústřední orgány státní správy, které řídí školy a organizace spolupůsobící při výchově a vzdělávání mládeže, pečují o to, aby se vytvářely předpoklady pro budoucí vědeckou výchovu, vzbuzoval zájem o vědeckou a odbornou práci a rozvíjely tvůrčí schopnosti mládeže, aby zejména vysoké školy umožňovaly studentům nadaným k vědecké práci účast při řešení výzkumných úkolů a též jiným způsobem podporovaly růst jejich tvůrčí způsobilosti. 47 Stipendia vyplácená podle ustanovení tohoto zákona se financují v rámci neinvestičních výdajů podle zvláštních předpisů.

12 12 48 Na rozhodování ve věcech vědecké výchovy a studijních pobytů podle části druhé a třetí tohoto zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 49 Mezinárodní spolupráce ve vědecké výchově (1) Při vědecké výchově se využívají všechny možnosti dané vzájemnou spoluprací s jinými státy. (2) Pokud uzavřené mezinárodní dohody obsahují ustanovení o spolupráci ve vědecké výchově, vysílají se její účastníci do zahraničí a přijímají se její účastníci ze zahraničí podle těchto dohod a podle prováděcích plánů k těmto dohodám. Podmínky vysílání stanoví orgány provádějící příslušné dohody. Prováděcí předpisy 50 Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj stanoví podrobnosti a) o vědecké výchově, a to o určování školících pracovišť a školitelů, o přijímání uchazečů do vědecké výchovy, o vedení pracovníků ve vědecké výchově, o průběhu studia ve vědecké výchově, o jeho ukončení a přerušení, o předepsaných zkouškách, o výběru a postupu při zpracování řešeného tématu a o evidenci ve vědecké výchově; b) o studijních pobytech; c) o dalším zvyšováni kvalifikace vědeckých pracovníků a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků. 51 Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd a po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, a s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, může pro cizí státní příslušníky upravit odchylně přijímací řízení do vědecké výchovy a zkoušky ve vědecké výchově, s výjimkou zkoušky odborné. 52 (1) Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí upraví a] podrobněji pracovněprávní vztahy účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů.

13 13 b) podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky podmínky poskytování a výši stipendií interních vědeckých aspirantů, účelových vědeckých aspirantů a pracovníků přijatých ke studijním pobytům. (2) Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí může podrobněji upravit pracovní vztahy a finanční zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev v průběhu vědecké výchovy, při studijních pobytech a při dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků. 53 Ministr národní obrany Československá socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky v dohodě s předsedou Československé akademie věd upraví podrobnosti týkající se určování oborů, určování školitelů, výběru a schvalování řešených témat, odborných zkoušek, evidence ve vědecké výchově a postupu při hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků ve zvláštních oborech. 54 Služební poměry vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků Sboru nápravné výchovy a jejich zabezpečování v průběhu vědecké výchovy, při studijních pobytech a při dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků se řídí zvláštními předpisy. Přechodná a závěrečná ustanovení 55 (1) Obory vědecké výchovy určené podle dosavadní právní úpravy se považují za stanovené podle tohoto zákona. (2) Školící pracoviště určená podle dosavadní právní úpravy se považují za určená podle tohoto zákona. (3) Přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí do vědecké výchovy, jakož i zkoušky vykonané v rámci vědecké výchovy přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny. (4) Vědecké kvalifikační stupně přiznané přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny. 56 Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na vědeckou výchovu zahájenou před účinností tohoto zákona.

14 14 57 Zrušují se a) vyhláška č. 199/1964 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků, b) zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury uveřejněné pod č. 59/1975 Sb. 58 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1977.

15 15 Důvodová zpráva I. Část obecná Plné využití možnosti vědeckotechnického pokroku klade stále vyšší požadavky na ideově politickou a odbornou kvalifikaci pracovníků činných v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a na soustavné zvyšování jejich pracovní způsobilosti. Významným úkolem socialistického státu je proto na tomto úseku vytvářet všestranné podmínky a předpoklady pro zajištění výchovy nových vědeckých pracovníků, jakož i pro další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, řídit výchovu nových vědeckých pracovníků a dbát o soustavný a cílevědomý růst jejich tvůrčí způsobilosti. Jednou z podmínek rozvoje organizované vědecké výchovy v zájmu rozvoje socialistické společnosti je i právní úprava této oblasti, úprava povinností a práv všech účastníků vědecké výchovy a zvyšování vědecké kvalifikace, úprava otázek týkajících se pracovníků, organizací a v neposlední řadě i státních orgánů, řídících výchovu nových vědeckých pracovníků a další zvyšování kvalifikace těch, kteří již v oblasti vědy a výzkumu pracují. Nová právní úprava podle předkládaného návrhu má zajistit, aby výchova nových vědeckých pracovníků i další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků bylo prováděno v rámci účelného systému, efektivně a kontrolované. Současný systém organizované vědecké výchovy byl u nás zaveden podle sovětských zkušeností částečně již v roce Principy systému se v podstatě osvědčily. Byly zavedeny formy organizované výchovy nových vědeckých pracovníků, vytvořily se předpoklady její návaznosti na vysokou školu a vztah k potřebám praxe. Z celkového počtu dnes činných vědeckých pracovníků (kandidátů a doktorů věd) absolvovalo organizovanou vědeckou výchovu více než 80 %. V současné době se v ČSSR připravuje téměř 9000 pracovníků v rámci organizované vědecké výchovy k získání vědecké hodnosti. Z nich je 16, 2 % řádných aspirantů, 52, 4 % externích aspirantů a 31, 4 % pracovníků školících pracovišť ve vědecká přípravě při práci na plánovaných výzkumných úkolech. Dosavadní právní úprava výchovy nových vědeckých pracovníků je neúplná, po stránce obsahové i formální a neodpovídá významu celé věci. Je vyjádřena na úrovni zákona pouze v 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 54/1963 Sb., o ČSAV a v 2 odst. 2 písm. c) zákona SNR č. 74/1963 Sb. o SÁV, jimiž se ukládá oběma akademiím vyhledávat a vychovávat ve spolupráci s vysokými školami vědecké pracovníky. Zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ukládá vysokým školám v 21 odst. l vychovávat nové vědecké pracovníky v souladu s potřebami společnosti a tím, že jejich vědecká výchova je organizována podle zvláštních předpisů. Takovým předpisem je dosud vyhláška předsedy ČSAV a ministra školství a kultury č. 199/1964 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků. Vyhláška č. 199/1964 Sb. je dodnes základním právním předpisem v této oblasti. Sehrála pozitivní roli při rozvoji organizované vědecké výchovy. Stále více se však ukazuje, že již neřeší všechny otázky spojeně s výchovou nových vědeckých pracovníků. Oprava dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků a jejího hodnoceni není dosud v celém rozsahu provedena obecně závazným předpisem. Další zvyšování kvalifikace a její hodnocení je dosud právně upraveno pouze u kategorie vědeckopedagogických pracovníků (vysokoškolským zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení] a u kategorie vědeckoteckotechnických pracovníků (vyhláškami FM TIR vydanými na základě zásad stanovených vládou ČSSR). Předkládaný návrh zákona odstraňuje tuto mezeru v čs. právním řádu. Upravuje další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, působících na pracovištích vědeckovýzkumně základny ve funkcích, pro které se vyžaduje vědecká kvalifikace vyjádřená vědeckými kvalifikačními stupni. Navrhovaná právní úprava se netýká vlastního procesu udělování vědeckých hodností. Tato oblast je upravena zákonem č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydanými k provedení citovaného zákona. Skutečnost, že udělování vědeckých hodností je upraveno zvláštním zákonem, umožňuje, aby se 0 udělení vědeckých hodností ucházeli i občané, kteří nejsou zařazeni do vědecké výchovy podle navrhovaného zákona. Je nutno zdůraznit, že právní úprava v oblasti vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků těmto občanům neznemožňuje samostatným úsilím zvýšit svou kvalifikaci a získat vědeckou hodnost. Takovou samostatnou přípravou (mimo organizovanou vědeckou výchovu] získává nyní vědeckou hodnost však již jen velmi malá část uchazečů. Je v zájmu společnosti, aby velká většina vědeckých pracovníků prošla vědeckou výchovou, která je pro ně i pro společnost efektivnější a umožňuje plánování. Připravovaný zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků má být přijat jako zákon Federálního shromáždění. Forma zákona Federálního shromáždění je z ústavně právního hlediska odůvodněna ustanovením čl. 37 odst. l písm. b) ústavního zákona o češ-

16 16 koslovenské federaci, podle něhož má Federální shromáždění zákonodárnou pravomoc ve věcech patřících do společné působnosti, a to v části svěřené Československé socialistické republice. Zákon bude mít, jak vyplývá z předloženého návrhu, na upravovaném úseku povahu dílčí úpravy způsobu řízení vědy. Stanovit způsob řízení vědy patří podle čl. 21 odst. 2 písm. a] ústavního zákona o československé federaci do působnosti Československé socialistické republiky. Zákon dále bude mít na upravovaném úseku povahu jednotlivých zásad pracovněprávních vztahů, jejichž stanovení patří podle čl. 22 písm. a) ústavního zákona o československé federaci do působnosti Československé socialistické republiky. Konečně zákon bude mít pro úsek výchovy nových vědeckých pracovníků i pro úsek zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků povahu úpravy základních otázek jednotné vědecké politiky. Podle ustanovení čl. 21 odst. l ústavního zákona o československé federaci se v ČSSR uskutečňuje v základních otázkách jednotná vědecká politika. Ustanovení článků 80 a 83 ústavního zákona o československé federaci dovolují, aby v připravovaném zákoně byla řešena otázka postavení Československé akademie věd spolu se SAV v oblasti řízení výchovy nových vědeckých pracovníků a v oblasti zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků i oprávnění vydávat obecně závazné předpisy v rámci zákonného zmocnění. Realizace předloženého návrhu zákona si nevyžádá finančních nákladů ani zvýšení plánu pracovních sil a opatření, která z jeho účinnosti vyplynou, nebudou důvodem ke zvýšení plánu a rozpočtu v roce 1977 ani v letech dalších. Lze očekávat, že zákonná úprava o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků ovlivní v pozitivním směru rozvoj ekonomiky a ostatních oblastí československé socialistické společnosti. II. Část zvláštní K l a 2: Všeobecná ustanovení část první Úvodní paragrafy návrhu zákona stanoví účel a základní principy navrhované úpravy. Vyjadřují cíl výchovy nových vědeckých pracovníků a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků i souvislost procesu výchovy vědeckých pracovníků se základními potřebami socialistické společnosti. Tvůrčí způsobilost vědeckých pracovníků se musí vytvářet a rozvíjet v přímé souvislosti s plněním úkolů rozvoje vědy a techniky; není jen osobní záležitostí těchto pracovníků. Formy i obsah výchovy i dalšího vzděláváni vědeckých pracovníků nutno zásadně podřídit vyšším zájmům socialistické společnosti. V ustanovení 2 návrhu zákona se obecně vyjadřuje účel systému vědecké výchovy nových vědeckých pracovníků, tj. všech pracovníků, kteří se v souladu se zájmem společnosti organizovaně připravují k získání vědecké hodnosti a účel systému dalšího zvyšování kvalifikace těch vědeckých pracovníků, kteří působí ve funkcích, pro něž se vyžaduje vědecká kvalifikace. Systém organizované výchovy nových vědeckých pracovníků navazuje na vysokoškolské studium a zabezpečuje předpoklady vědecké tvůrčí způsobilosti všech pracovníků, od nichž to zájem společnosti vyžaduje. Tvůrčí schopnosti jejích účastníků jsou zaměřeny na řešení společensky potřebných témat ve všech odvětvích vědy. Organizovaná vědecká výchova dává reálnou možnost ucházet se o vědeckou hodnost kandidáta věd. Systém dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků se týká upraveného okruhu osob, tj. vědeckých pracovníků působících ve funkcích, pro něž se vyžaduje vědecká kvalifikace ( 33). Účelem dalšího zvyšování kvalifikace je zabezpečit cílevědomý růst jejich tvůrčí způsobilosti v souladu se zájmy společnosti. Výchova nových vědeckých pracovníků část druhá K 3: Studium účastníků vědecké výchovy se uskutečňuje v oborech určených tak, aby odpovídaly oborům stanoveným v systému udělování vědeckých hodností. Stanovením oborů se vymezuje okruh specializace budoucí činnosti účastníků vědecké výchovy. Návrh upravuje způsob stanovení nových oborů pro výchovu vědeckých pracovníků tak, aby byla zabezpečena koordinace a vertikální návaznost s obory vysokoškolského studia. Kromě ústředních orgánů v návrhu jmenovitě uvedených se mohou na určování oborů vědecké výchovy podílet i všechny další orgány a instituce předkládáním příslušných návrhů. K 4 až 7: Návrh zákona upravuje funkci školícího pracoviště, kterému přísluší oprávnění vychovávat nové vědecké pracovníky. Ustanovení 4 stanoví obecné předpoklady, které musí školící pracoviště splňovat. Školícím pracovištěm je vždy socialistická organizace, i když výchovu přímo zajišťuje některá její složka. Školícím pracovištěm je tudíž např. vysoká škola, ale vě-

17 17 dečka výchova se konkrétně uskutečňuje na některé z jejích kateder. Ustanovení 5 upravuje určování školících pracovišť. Zvláštní režim v určování školících pracovišť je v oblasti vysokých škol a organizací podřízených ústředním orgánům řídícím vysoké školy. Úprava vyplývá z rozdílu v náplni činnosti vysokých škol i obou akademií a odpovídá dosavadní praxi. Zvláštními předpisy je přiznáno právo školit vědecké pracovníky také Ústavům marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS i Vysoké škole politické ÚV KSČ. Ústřední evidence školících pracovišť podle 6 je potřebná pro účely ústředního řízení a pro informaci odborné veřejnosti. Návrh v porovnáni s dosavadní úpravou stanoví náročněji požadavky na školitele, který odpovídá za všechny části vědecké výchovy i po stránce politicko-morální. K 8: Potřeba konkrétně vymezit pojem mateřského pracoviště je spojena s pracovněprávním postavením účastníka vědecké výchovy a dále s otázkou, která organizace a jak se účastní na finančním zajištění vědecké výchovy. Ve většině případů je mateřským pracovištěm organizace, u níž je účastník vědecké výchovy v pracovním poměru. Organizace jej vysílá do vědecké výchovy (nebo dává souhlas k jeho vědecké výchově]; jeho pracovní poměr k organizaci se nemění, I po dobu vědecké výchovy je v pracovním poměru k mateřskému pracovišti. Mateřským pracovištěm je však i organizace, pro jejíž potřebu je účastník vědecké výchovy připravován, ač není v pracovním poměru k této organizaci. Praktické je to zejména u mladých absolventů vysokých škol, kteří v pracovním poměru vůbec ještě nebyli a nejsou. Návrh zákona používá legislativní zkratku pracovní poměr" k vyjádření všech pracovních vztahů obdobných pracovnímu poměru, především pracovních vztahů vyplývajících z členského poměru k JZD a k výrobním družstvům. K 9 12: Vzhledem k velkým nárokům na počet a kvalitu vědeckých pracovníků je vyjádřena tendence podchytit všechny potenciální zdroje budoucích, vědeckých pracovníků při komplexním hodnocení jejich předpokladů a to po stránce odborné i morálně politické. Do vědecké výchovy mohou být přijati absolventi vysokých škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním ( 13 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách). Podmínka předchozí praxe je uvedena v soulad s požadavkem, aby tam, kde je to možné a potřebné, uchazeči absolvovali organizovanou vědeckou výchovu v mladém produktivním věku. Přijetí uchazeče do vědecké výchovy je podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky, ale současně omezeno plánem výchovy. O přijetí rozhoduje školící pracoviště, tedy organizace, která má plánem určená místa vědecké výchovy a u které se uchazeči k vědecké výchově přihlašují přímo. Rozhodnutí organizace v přijímacím řízení je konečné. Na rozhodování o přijeti k vědecké výchově, stejně jako na ostatní rozhodování ve věcech vědecké výchovy se podle ustanovení 48 návrhu zákona nevztahuje zákon č. 71/ 1967 Sb., o správním řízení (Správní řád). K 13 až 17: Formy výchovy vědeckých pracovníků se proti dosavadní vyhlášce č. 199/1964 Sb. doplňují o novou formu vědecké výchovy o účelovou aspiranturu. Dále se pozměňuje dosavadní název řádná vědecká aspirantura" na interní vědeckou aspiranturu" a dřívější název vědecká příprava při práci na plánovaných výzkumných úkolech", který nebyl výstižný, protože se mohl vztahovat i na jiné formy výchovy, na vědeckou aspiranturu pracovníků školících pracovišť". V návrhu jsou specifikovány základní podmínky jednotlivých forem vědecké výchovy a vysvětleno, čím se v podstatě od sebe liší. Pracovněprávní postavení účastníků vědecké výchovy upravuje návrh zákona jen v hlavních rysech. Podrobnosti stanoví prováděcí předpisy. To platí především o řádné vědecké aspirantuře, pro kterou se podle ustanovení 14 odst. 3 umožňuje specifická úprava pracovněprávních vztahů. Návrh zákona v této otázce vychází z dosavadního právního stavu a z ustanovení 5 zákoníku práce, které v podstatě přejímá. K 18 a 19: ustanovení 18 návrhu zákona stanoví základní obsahové složky vědecké výchovy společné všem formám. Tyto složky zajišťují při komplexním vedeni ze strany školitele výchovu vědeckého pracovníka vyhovující požadavkům rozvoje socialistické společnosti. Význam navrhovaných ustanovení spočívá v tom, že se účastníkům vytvářejí právní předpoklady pro dosažení vědecké hodnosti podle zákona č. 53/1964 Sb. Podle ustanovení 18 má závěrečná práce povahu kandidátské disertační práce. Podle ustanovení 19 odst. 2 mají zkoušky vykonané v průběhu vědecké výchovy povahu kandidátských zkoušek.

18 18 Konečným cílem vědecké výchovy je vypracování kandidátské disertační práce o vyřešeném výzkumném úkolu. Disertační práci může uchazeč ukončit i po skončení období organizované vědecké výchovy. Samotný postup při obhajobě kandidátské disertační práce není věcí navrhovaného zákona, nýbrž podléhá režimu zákona č. 53/1964 Sb. a předpisů vydaných na základě tohoto zákona. K 20-24: Vědecká výchova, která svým obsahem je specifickým právním poměrem, vyžaduje specifickou úpravu vzniku, přerušení, ukončení, změn a zrušení vědecké výchovy. Navrhované ustanovení 20 upravuje vznik všech forem vědecké výchovy dnem uvedeným v oznámení o přijetí uchazeče k vědecké výchově. Pro vznik interní vědecké aspirantury se stanoví podmínka skončení dosavadního pracovního poměru uchazeče. Navrhovaná úprava sleduje ten záměr, aby interní vědecký aspirant se plně soustředil na studium, při kterém se mu dostává hospodářského zajištění formou stipendia. Ustanovení 21 návrhu umožňuje přerušení vědecké výchovy. Přitom konkrétně upravuje pracovněprávní vztah interního vědeckého aspiranta dosud náležitě neupravený. Přerušit vědeckou výchovu je možné buď na odůvodněnou žádost účastníka (nemoc, vojenská služba, mateřská dovolená] nebo z rozhodnutí školícího pracoviště při vzniku neočekávané překážky (nemoc školitele, provozní porucha aj. ). Navrhovaný 23 upravuje podrobně a konkrétně skončení vědecké výchovy. Vědecká výchova se ukončuje uplynutím stanovené doby i tehdy, když účastník nedokončil dosud závěrečnou vědeckou práci, kterou může dokončit při zaměstnání. Naopak vědecká výchova se ukončí i před koncem stanovené doby, splnil li účastník všechny podmínky uvedené v Účastník vědecké výchovy může požádat kdykoliv o její zrušení. Takové případy jsou velmi řídké a účastník má k tomu vždy vážné důvody. Prováděcí předpisy upraví povinnost školících pracovišť důsledně kontrolovat aktivitu účastníka během jeho výchovy a včas předcházet případnému zneužití i možnému neúspěchu výchovy. Navrhovaný 24 upravuje náležitosti a dobu skončení vědecké výchovy. K 25 až 30: Zabezpečení vědecké výchovy po stránce finanční a věcně je v návrhu řešeno podle zkušeností s dosavadní právní úpravou. Interní a účeloví vědečtí aspiranti jsou hospodářsky zajištěni stipendiem. Způsob stanovení stipendia upravuje 52. U finančního zabezpečení vědeckých aspirantů je kritériem, zda je aspirant vychováván pro potřeby určité organizace na její žádost či návrh, nebo zda se do aspirantury přihlásil přímo. V prvním případě poskytuje stipendium a hradí i ostatní náklady s vědeckou výchovou spojené, např. cestovní výlohy ( 28) mateřská organizace, v druhém případě školící pracoviště. Osnova stanoví v 29 povinnost organizací disponujících nákladnými speciálními či unikátními zařízeními poskytovat k nim podle potřeby přístup školícím pracovištím, aby tato zařízení mohla být využita i při vědecké výchově. Navrhovaný 30 upravuje vztahy mezi účastníky účelové a externí vědecké aspirantury a školícími pracovišti v otázkách náhrady škody. V těchto případech, kdy externí a účeloví vědečtí aspiranti nejsou ke školícímu pracovišti v pracovním poměru, se vyžaduje konkrétní úprava. Volí se analogie s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. K 31: Návrh zákona obsahuje základní ustanovení zajišťující péči o absolventy vědecké výchovy a tím i o náležité využití jejich znalostí pro potřeby společnosti. K 32: Studijní pobyty část třetí Studijní pobyty uchazečů, kteří mohou být později přijati do organizované vědecké výchovy, se již po řadu let využívají a jsou důležité pro vyhledávání budoucích vědeckých pracovníků. V dosavadní praxi, kdy se uskutečňovaly na základě ustanovení 53 až 60 vyhlášky č. 199/1964 Sb., se plně osvědčily. Návrh zákona vychází při úpravě studijních pobytů z dosavadních zkušeností, upřesňuje postavení jejich účastníků, především z hlediska pracovněprávních vztahů. Tak návrh zákona v 32 stanoví dvě kategorie Návrh stanoví taxativně případy, kdy může vědeckou výchovu zrušit školící pracoviště. dých absolventů vysokých škol (především absol- účastníků studijních pobytů: studijní pobyty mlaventů teoretických oborů studia), kteří nastupují Porušil li účastník základní povinnosti stanovené zákony, je věcí školícího pracoviště uvážit, jde-li o porušení tak závažné, že by mělo mít za následek zrušení vědecké výchovy. k studijním pobytům v rámci zkvalitnění výběru a přípravy k vědecké výchově pouze u organizací určených jako školící pracoviště, a studijní pobyty pracovníků jiných organizací, kteří při zaměstnání se připravují k získání vědecké hodnosti; tyto pracovníky může přijímat ke studijním pobytům každá

19 19 organizace, která má předpoklady pro to, aby účastníkům umožnila obeznámení se s praxí v oboru, poskytla možnost experimentálního prověření výsledků vědecké práce apod. (tedy. nejen školící pracoviště]. U první kategorie sjednává školící pracoviště na dobu studijního pobytu s absolventem vysoké školy pracovní poměr a poskytuje mu stipendium. Odměna ve formě stipendia namísto mzdy je zdůvodněna skutečností, že při studijním pobytu nejde o výkon práce pro organizaci za mzdu. Během studijního pobytu absolventa vysoké školy je prvotním hlediskem při ukládání úkolů hledisko výchovné. Úkoly se mu stanoví v rámci studijního plánu účastníka a směřují k přípravě pro přijetí do organizované vědecké výchovy. Nejde tedy o výkon práce pro organizaci podle 111 zákoníku práce. Stipendia nejsou hrazena ze mzdových prostředků organizace. Prostředky na stipendia, stejně jako stipendia účastníků vědecké aspirantury, plánují ústřední orgány v položkách Osobní výdaje mimo mzdový fond". U druhé kategorie účastníků studijních pobytů nesjednává s nimi organizace, ve které studijní pobyt absolvují, pracovní poměr. Stipendium jim poskytuje organizace, u níž jsou v pracovním poměru. Zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků část čtvrtá K 33: Osnova specifikuje společenské úkoly vědeckých pracovníků a zdůrazňuje, že tyto úkoly lze úspěšně plnit jen při soustavném zvyšování kvalifikace, tj. tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků. Výsledky zvyšování kvalifikace se projevují v úspěšném řešení stále náročnějších úkolů rozvoje vědy a podle jejich výsledků společnost soustavně hodnotí vědecké pracovníky. Osnova přesně vymezuje pojem vědeckého pracovníka pro oblast zvyšování kvalifikace podle tohoto zákona a tím upravuje okruh osob, na které se část čtvrtá návrhu zákona vztahuje. Oprava navazuje na úpravu zvyšování kvalifikace platnou pro vědeckopedagogické pracovníky a pro vědeckotechnické pracovníky. Tím se vytváří systém dalšího vzdělávání všech tvůrčích pracovníků ve vědě, výzkumu a vývoji vycházející ze stejných principů. K 34 až 36: Zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků probíhá podle plánu a je organicky spjato s jejich aktivní vědeckou činností obdobně jako je tomu při výchově nových vědeckých pracovníků. Oprava vychází ze zásad stanovených pro další zvyšování kvalifikace pracovníků působících ve vědě, výzkumu a vývoji usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 33/1976. Ustanovení v 36 zákona směřuje k tomu, aby kvalifikační růst každého pracovníka byl podporován až k dosažení individuálního maxima. Proto se péče organizací zaměří i na to, aby odborně i morálně nejvyspělejší vědečtí pracovníci mohli postupně dosáhnout vědecké hodnosti doktora věd zejména v oblastech pro společnost nejvíce potřebných. Organizace, které mohou svým pracovníkům ukládat plnění náročných úkolů, mají umožnit i zpracování výsledků pracovních úkolů ve formě doktorských disertačních prací. Návrh zákona dále umožňuje, aby organizace mohly poskytnout svým pracovníkům k dokončení doktorských disertačních prací pracovní volno s náhradou mzdy, připouštěji-li to provozní podmínky organizace. K 37 až 41: Proces zvyšování kvalifikace je třeba soustavně kontrolovat a hodnotit. Účelem hodnocení je jednak stimulovat pracovníky i organizace k maximálnímu úsilí, jednak vyvodit pro hodnocené vědecké pracovníky příslušně pracovněprávní důsledky. Osnova přejímá z dosavadní úpravy institut vědeckých kvalifikačních stupňů. Stanoví, že vyšší, popř. nejvyšší vědecký kvalifikační stupeň přiznávají jako dosud komise ČSAV a SAV po individuálním posouzení. Tento způsob se provádí již přes dvacet let a v podstatě se osvědčil. Bližší specifikaci kritérií pro přiznání vyššího a nejvyššího kvalifikačního stupně však ponechává návrh až prováděcím předpisům, protože v souvislosti s rozvojem vědy, techniky a výchovných metod, mohou kritéria podléhat změnám. Komise jsou povinny při volbě kritérií vycházet z potřeb společnosti a tím trvale uplatňovat princip náročného výběru. Kromě přiznávání kvalifikačního stupně osnova upravuje l nový institut periodických atestací, které provádějí atestační komise v jednotlivých organizacích v předepsaných obdobích, tedy i tehdy, když organizace neuvažuje o změně kvalifikačního stupně vědeckého pracovníka. Řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků část pátá K 42 až 45: Podobně jako celá vědecká činnost podřizuje se i výchova vědeckých pracovníků a další zvyšování jejich kvalifikace potřebám společnosti a ústředně přijatým politickým směrnicím. Proto osnova stanoví, kterým organizacím přísluší řízení tohoto procesu. Věcně se předloženým návrhem nic nemění na dosavadním stavu. Působnost všech ústředních

20 20 orgánů vyplývající z jiných zákonů není návrhem osnovy nijak dotčena. V souladu s dosavadním stavem upravuje se právně ústřední řízení v této oblasti tak, že přísluší ČSAV spolu se SÁV ve spolupráci s ústředními orgány zúčastněnými na procesu výchovy vědeckých pracovníků a udělování vědeckých hodností. Obsahem ústředního řízení je společné řešení zásadních koncepčních otázek, metodické řízeni a zajišťování jednotné praxe. Do rámce ústředního řízení patří i příprava návrhů právní úpravy v dané oblasti, což je podrobněji upraveno v ustanoveních 50 a 51 osnovy, kterým se ČSAV spolu se SÁV dává oprávnění k vydávání obecně závazných předpisů. Při úpravě řízení upravované oblasti doplňují se úkoly ČSAV a SÁV i působnosti těchto institucí a dává se ČSAV spolu se SÁV pro oblasti činnosti upravené navrhovaným zákonem, funkce ústředního orgánu státní správy. Ustanovení 43 osnovy je doplněním zákona o ČSAV. Zvláštnost výchovy nových vědeckých pracovníků, jakož i skutečnost, že v této oblasti velkou část výchovy zajišťují ve smyslu zákona č. 19/ 1966 Sb., o vysokých školách, vysoké školy, vyžaduje jednoznačně vyjádřit rozsah působnosti orgánů řídících vysoké školy na straně jedné a ČSAV i SÁV na straně druhé. Zdůrazňuje se, že ostatní ústřední orgány, zúčastněně na procesu výchovy vědeckých pracovníků, plní úkoly spojené s vědeckou výchovou v rozsahu své dosavadní působnosti. Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků je plně v působnosti příslušných ústředních orgánů. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná část šestá K 46 až 49: Navrhovaná úprava vyplývá z potřeby speciální dílčí problematiky. Týká se rozvoje tvůrčích schopností mládeže na školách všech stupňů, zejména na vysokých školách. Dále se upravuje způsob financování stipendií, které je pro státní organizace upraveno vyhláškou FMF č. 153/1975 Sb. Ustanovení 48 navrhovaného zákona stanoví, s přihlédnutím k povaze vědecké výchovy a studijních pobytů, že na rozhodování v těchto otázkách se nevztahují ustanovení zákona o správním řízení. Velmi důležitá je mezinárodní spolupráce ve vědecké výchově, zejména v rámci RVHP. Budoucí. vědečtí pracovníci získají mezinárodní rozhled a naváží pracovní kontakty. Neméně významná je pomoc našich vědeckých pracovišť při výchově zahraničních vědeckých pracovníků, zejména z rozvojových zemí. Návrh dále podtrhuje význam mezinárodních dohod o vědecké výchově a rámcových i prováděcích plánů. Ustanovení 51 pak umožňuje speciální úpravu pro zahraniční účastníky vědecké výchovy na čs. školících pracovištích. K 50 až 54: Aby se vědecká výchova a další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků uskutečňovaly jednotně a v zájmu rozvoje socialistické společnosti, je nezbytná jednotná úprava procesu v těchto oblastech činnosti. Ustanovení 50 až 52 dává ČSAV spolu se SÁV zákonně zmocnění k vydání prováděcích předpisů k navrhovanému zákonu, které budou obsahovat podrobnou úpravu jednotlivých institutů v mezích nového zákona. Jde o novou úpravu, kterou umožňuje ustanovení či. 83 ústavního zákona o československé federaci. Působnost ostatních ústředních orgánů v této oblasti zůstává nezměněna. K zmocnění podle navrhovaného 52 nutno uvést, že jde o pracovněprávní předpisy, které ČSAV bude vydávat podle 23 zákoníku práce, v dohodě s FMPSV a po projednání s ÚRO podle ustanovení 23 odst. 2 zákoníku práce. Ustanovení 53 a 54 vyjadřuje zvláštní působ nost FMNO a FMV, jakož i zvláštnost služebních poměrů vojáků, příslušníků SNB a příslušníků Sboru nápravné výchovy. K 55 až 58: Vzhledem k tomu, že organizovaná vědecká výchova a další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků se již dosud zajišťovaly, je třeba stanovit, která opatření provedená podle dosud platných předpisů zůstanou v platnosti i po vydání zákona. Zároveň se v této části zrušují ty právní normy, které budou nahrazeny novou právní úpravou. V Praze dne 20. dubna 1977 Předseda vlády ČSSR: Štrougal v. r. StT

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2008 Cena: 40 Kč OBSAH Část normativní Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957 Platnosť od: 20. března 1958 ÚMLUVA mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách ze dne 2. května 1957 Československá republika a Rumunská lidová republika,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1984. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1984,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1984. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1984, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1984 IV. volební období 127 Vládní návrh Zákon ze dne 1984, o soustavě základních a středních škol (Školský zákon) Vysoká úroveň, prohlubováni

Více