Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci"

Transkript

1 Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých součástí fakulty a vymezuje činnost a kompetence vedoucích pracovníků těchto součástí. (2) Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance fakulty. Část druhá Článek 2 Organizační struktura (1) Fakulta se člení podle charakteru činností na pracoviště, viz čl. 23 odst. 1 Statutu Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). (2) Přehled kateder a ostatních pracovišť fakulty je uveden v příloze č. 4 ke statutu fakulty. Článek 3 Orgány a funkcionáři fakulty (1) Samosprávné postavení fakulty a její vztahy k TUL určují čl. 13 Statutu Technické univerzity v Liberci a čl. 14 statutu fakulty. (2) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. (3) Dalším orgánem fakulty je tajemník. (4) Funkcionáři fakulty jsou děkan a proděkani. Článek 4 Akademický senát (1) Postavení akademického senátu v samosprávném systému fakulty, jeho složení a činnost určují čl. 16 statutu fakulty a vnitřní předpis Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci. (2) Působnost akademického senátu fakulty v samosprávném systému vysoké školy upravuje 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákonů) a statut fakulty. Článek 5 Děkan (1) Děkan fakulty je statutárním zástupcem fakulty a v právních vztazích vystupuje jménem fakulty. (2) Děkan vedle činností uvedených v čl. 17 statutu fakulty má tyto povinnosti: a) jmenuje a odvolává se souhlasem akademického senátu fakulty členy vědecké rady a členy disciplinární komise, b) jmenuje a odvolává: - proděkany, - tajemníka fakulty, - předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, příp. předsedy a členy dalších komisí fakulty, - členy oborových rad pro příslušné doktorské studijní programy akreditované na fakultě, c) vykonává funkci předsedy vědecké rady, d) rozhoduje o návrzích disciplinární komise ve věci disciplinárního přestupku, e) navrhuje vědecké radě složení habilitačních komisí pro habilitační řízení a hodnotících komisí pro řízení ke jmenování profesorem, f) předkládá akademickému senátu fakulty k projednání a vědecké radě ke schválení návrhy studijních programů, g) v souladu s příslušnými předpisy rozhoduje ve věcech studentů a organizace studia, h) řídí proděkany a tajemníka fakulty, koordinuje a kontroluje jejich činnost, i) uzavírá jménem fakulty pracovní smlouvy s akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci, 1

2 j) předkládá akademickému senátu ke schválení výroční zprávu, zprávu o hospodaření a návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty, k) jedná jménem fakulty v pracovněprávních věcech zaměstnanců fakulty, l) jedná jménem fakulty při uzavírání smluv a dohod v rámci doplňkové činnosti fakulty, m) v oblasti pro rozvoj připravuje návrhy příslušných legislativních a organizačních opatření, připravuje v souladu s koncepcí rozvoje investiční politiku, stavební záměry a dislokační opatření fakulty, n) připravuje podklady pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. (3) Děkana po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje pověřený proděkan. Pravomoc vystupovat a jednat jménem fakulty může být svěřena děkanem ve vymezeném rozsahu i dalším funkcionářům fakulty, tajemníkovi nebo dalším vedoucím pracovníkům. Článek 6 Vědecká rada (1) Právní postavení a působnost vědecké rady fakulty jsou stanoveny 30 zákona o vysokých školách a doplněny čl. 19 statutu fakulty. (2) Vědecká rada fakulty jedná v souladu s vnitřním předpisem Jednací řád Fakulty strojní TU v Liberci. Článek 7 Disciplinární komise (1) Právní postavení a působnost disciplinární komise fakulty jsou stanoveny 31 zákona a čl. 21 statutu fakulty. (2) Disciplinární komise projednává na návrh děkana disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě. (3) Při jednání se disciplinární komise řídí vnitřním předpisem Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci. Článek 8 Tajemník (1) Právní postavení tajemníka fakulty je dáno 32 zákona a čl. 22 statutu fakulty. (2) Tajemník zabezpečuje hospodaření a vnitřní správu fakulty. Spolupracuje s proděkany fakulty a s kvestorem TUL. (3) Tajemník fakulty: řídí sekretariát děkana, zastupuje děkana a jedná jménem fakulty ve věcech hospodářských a správních, týkajících se provozu a administrativy fakulty, ukládá v rozsahu své působnosti úkoly i vedoucím ostatních pracovišť fakulty a kontroluje jejich plnění, zodpovídá metodicky i věcně za chod části informačního systému fakulty, týkajícího se hospodářské činnosti, provozu, financí, majetku a personalistiky fakulty. (4) Organizačně zajišťuje habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem. Článek 9 Proděkani (1) Právní postavení proděkanů fakulty je stanoveno čl. 18 statutu fakulty. (2) Děkan jmenuje zpravidla dva proděkany pro pedagogickou činnost a pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky. Může jmenovat proděkany i pro jiné úseky činností. (3) Proděkan ve svěřeném úseku činnosti spolupracuje s příslušným prorektorem TUL. Článek 10 Proděkan pro pedagogickou činnost (1) Zodpovídá za činnost studijního oddělení a správnou funkci části informačního systému fakulty týkajícího se studia. (2) Plní zejména následující úkoly: zajišťuje organizaci bakalářského, magisterského a doktorského studia, případně i celoživotního a dalších forem vzdělávání uskutečňovaných na fakultě, 2

3 zajišťuje a koordinuje tvorbu studijních programů a studijních předpisů a připravuje jejich změny, rozhoduje ve studijních záležitostech studentů, zajišťuje organizaci: a) přijímacího řízení, b) rigorózních zkoušek, státních závěrečných a státních doktorských zkoušek, obhajob bakalářských prací, diplomových prací a disertačních prací. c) závěrečných zkoušek studentů kurzů celoživotního a dalších forem vzdělávání organizovaných fakultou, organizuje hodnocení pedagogické činnosti fakulty, připravuje podklady pro evaluaci pedagogické činnosti a akreditaci studijních programů. připravuje plán ediční činnosti. Článek 11 Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky (1) Řídí činnost v oblasti vědeckovýzkumných, vývojových a dalších tvůrčích aktivit a v oblasti zahraničních styků na fakultě a zabezpečuje rozvoj fakulty v těchto oblastech. (2) Proděkan v oblasti vědeckovýzkumné, vývojové a odborné činnosti zejména: jedná jménem fakulty při přípravě a uzavírání smluv a dohod o spolupráci v rámci vědeckovýzkumné, odborné a doplňkové činnosti fakulty s tuzemskými a zahraničními subjekty, odpovídá za správnou funkci části informačního systému fakulty týkajícího se vědy a výzkumu, metodicky řídí a koordinuje marketingovou činnost fakulty, jedná jménem fakulty v grantových a jiných soutěžích, organizuje vědeckou a technickou tvůrčí činnost studentů fakulty, zabezpečuje jejich účast na příslušných soutěžích, předkládá návrhy na udělování významných ocenění a pamětních medailí pracovníkům fakulty za vynikající výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové a ostatní tvůrčí činnosti, případně organizuje jejich předávání, eviduje publikační činnost, vynálezy a zlepšovací návrhy pracovníků fakulty. (3) Proděkan v oblasti zahraničních styků fakulty zabezpečuje: plán a realizaci výjezdů pracovníků a studentů fakulty do zahraničí a přijímání zahraničních návštěv v rámci uzavřených smluv o spolupráci se zahraničními vysokými školami, mezinárodních programů či projektů, nebo stipendijních pobytů, včetně finančního zabezpečení, - uzavírání a evidenci smluv a dohod v oblasti zahraničních styků, - studium zahraničních studentů. Článek 12 Kolegium děkana (1) Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana podle čl. 20 statutu fakulty. (2) Kolegium děkana projednává zejména: koncepční návrhy na rozhodnutí ve věcech fakulty a zásadní otázky řízení, návrhy na rozhodnutí předložené ke schválení jednotlivými proděkany, tajemníkem a dalšími členy kolegia děkana, návrhy na rozhodnutí předložené ke schválení v oblasti operativní činnosti, provozu a hospodářské činnosti fakulty, návrhy materiálů předkládané akademickému senátu a vědecké radě fakulty, přípravu jednání vědecké rady, přípravu habilitačních a jmenovacích řízení, (3) Předseda akademického senátu fakulty má právo zúčastnit se jednání kolegia děkana. Článek 13 Oborová rada (1) Oborová rada je poradním orgánem děkana pro řízení, organizaci a hodnocení studia v doktorském studijním programu (čl. 20 odst. 3 statutu fakulty). (2) Členy oborové rady jmenuje děkan fakulty z předních akademických a vědeckých pracovníků TUL, jiných vysokých škol, vědeckých pracovišť a významných odborní 3

4 ků z praxe pro každý akreditovaný doktorský studijní program. (3) Předsedu oborové rady volí ze svého středu z řad profesorů a docentů její členové ( 47 odst. 6 zákona). (4) Oborová rada má nejméně 5 členů. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce TUL. (5) Zasedání oborové rady svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen. (6) Oborová rada má právo vyžádat si účast akademických pracovníků fakulty na zasedání a jejich spolupráci (zpravidla školitelů, předsedů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací). (7) Předseda nebo jím pověřený člen oborové rady s předsedou komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací a školitelem předkládají na žádost děkana návrhy na recenzenty disertační práce, místo a termín konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. (8) Oborová rada předkládá na žádost děkana návrh rámcových požadavků pro státní doktorskou zkoušku včetně stanovení předmětů a návrh rámcových pokynů pro zpracování disertační práce (struktura a formální uspořádání). Část třetí Organizační struktura kateder a ostatních součástí Článek 14 Katedra a její činnost (1) Katedra je základním pracovištěm pro vzdělávací, pedagogickou, vědeckou a doplňkovou činnost. (2) Katedra se může členit na oddělení, laboratoře a jiné součásti, které zřizuje vedoucí katedry, po předchozím projednání v plénu katedry a se souhlasem děkana. (3) Katedru tvoří: a) akademičtí pracovníci profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři, kteří vyučují předměty akreditovaných studijních programů a pracují ve vědních oborech zabezpečovaných katedrou, b) vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří se nepodílí na pedagogické činnosti, c) ostatní pracovníci (technici, řemeslníci, laboranti a administrativní pracovníci). (4) Na katedře mohou dále působit: a) externí učitelé vyučující předměty studijních programů zabezpečovaných katedrou, b) studenti jako studentské vědecké a pedagogické síly, stážisté a studenti doktorského studijního programu, c) zahraniční hosté, d) poradní skupina externích pracovníků jmenovaných vedoucím katedry, kteří jsou zváni na rozšířená pléna katedry nebo odborné semináře, nebo jinak spolupracují s katedrou. (5) Katedra v rozsahu vymezeném oborem své působnosti zajišťuje následující činnosti: a) výuku předmětů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, b) výuku v kurzech celoživotního vzdělávání, c) organizuje zkoušky předmětové, státní závěrečné a státní doktorské, případně další činnosti, které souvisejí s kontrolou a hodnocením studia, d) provádí evidenci studijních výsledků, e) zabezpečuje rozvoj nebo se podílí na rozvoji vědního oboru (oborů) doktorského studia a habilitačního oboru (oborů), f) provádí vědeckou, výzkumnou, a odbornou činnost, spolupracuje s průmyslem v rámci doplňkové (hospodářské a obchodní) činnosti, g) zabezpečuje rozvoj svých pracovišť a laboratoří podle koncepce rozvoje fakulty. Článek 15 Řízení a organizační struktura katedry (1) Katedru řídí vedoucí katedry, kterého jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan podle vnitřního předpisu Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. 4

5 (2) Vedoucí katedry řídí a zastupuje katedru a jedná jejím jménem. Za svou činnost zodpovídá děkanovi, plní úkoly uložené děkanem, úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů a úkoly vyplývající z hlavních činností katedry, uvedených v čl. 16 tohoto organizačního řádu. (3) Přehled hlavních činností vedoucího katedry s vymezením pravomocí, povinností a rozsahu odpovědnosti je stanoven vždy při převzetí funkce vedoucího katedry v souladu s tímto řádem. (4) Zástupce vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan na základě návrhu vedoucího katedry. Za svou činnost je zodpovědný vedoucímu katedry. Při delší nepřítomnosti vedoucího katedry jej zastupuje v plném rozsahu. (5) Tajemníka katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry z pracovníků katedry. Za svou činnost tajemník zodpovídá vedoucímu katedry a plní jím uložené úkoly. Tajemník katedry zodpovídá za vedení organizační, správní, administrativní a hospodářské agendy katedry, včetně sledování a dodržování přiděleného rozpočtu finančních prostředků. Tajemník katedry spolupracuje s tajemníkem fakulty. (6) Katedra se může organizačně členit na oddělení, laboratoře nebo i jiné součásti s vymezeným rozsahem pedagogické a odborné činnosti. Oddělení má zpravidla 5 pracovníků, z nich alespoň jeden je docentem nebo profesorem. Samostatné laboratoře a jiné součásti katedry mají zpravidla nejméně 3 pracovníky. (7) Strukturu katedry schvaluje děkan na základě návrhu vedoucího katedry. Článek 16 Hospodaření katedry (1) Katedra a její činnost jsou financovány: a) z dotací státního rozpočtu přidělených fakultě rektorem TUL, b) z grantových prostředků, c) ze zisku vytvořeného doplňkovou činností katedry, d) z dalších zdrojů. (2) Příspěvky ze státního rozpočtu po schválení akademickým senátem fakulty jsou katedrám přidělovány následovně: neinvestiční prostředky (provozní a mzdové) podle směrnice děkana, tj. podle výkonů v pedagogické, vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti, investiční prostředky s přihlédnutím k investiční a provozní náročnosti laboratoří a pracovišť kateder. (3) Neinvestiční prostředky přidělené katedře ze státního rozpočtu jsou podle stejné metodiky přerozdělovány i uvnitř katedry jednotlivým jejím součástem. (4) Rozdělení a použití finančních prostředků z grantů musí být v souladu s pravidly pro financování a předkalkulací schválenou při přijetí grantového úkolu. (5) Rozdělení a použití finančních prostředků ze zisku doplňkové (hospodářské a obchodní) činnosti musí být v souladu s kalkulací úkolu. (6) Finanční prostředky je možno v rámci katedry spojovat (pokud to neodporuje finanční rozvaze) po vzájemné dohodě vedoucích grantových projektů a vedoucích úkolů doplňkové činnosti a se souhlasem vedoucího katedry. Článek 17 Děkanát a studijní oddělení (1) Děkanát je výkonný útvar fakulty. (2) Vykonává hospodářské, správní a jiné organizační funkce pro zajišťování činností fakulty v oblasti výchovně vzdělávací, administrativní, pracovněprávní a další činnosti. (3) K plnění těchto úkolů jsou zřízeny sekretariát a studijní oddělení. Sekretariát zajišťuje agendu děkana, proděkanů, tajemníka fakulty a AS fakulty. Studijní oddělení plní organizační, správní a administrativní úkoly v oblasti pedagogické činnosti fakulty. Článek 18 Povinnosti akademických funkcionářů a vedoucích kateder (1) Řízení je organizováno na principu jediného vedoucího. 5

6 (2) Akademičtí funkcionáři a vedoucí kateder jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat ustanovení Statutu Technické univerzity v Liberci a statutu fakulty se všemi přílohami, organizační řád fakulty a pracovišť fakulty a obecně závazné právní předpisy. (3) Vedoucí katedry řídí pracoviště, jedná jeho jménem a odpovídá za jeho personální rozvoj. (4) Akademičtí funkcionáři, tajemník a vedoucí kateder odpovídají za plnění úkolů svých podřízených a za hospodárné využívání svěřených prostředků. Využívají k tomu svých práv, daných jim příslušnými ustanoveními zákoníku práce o postihu nekvalitní práce, resp. o ocenění dosažených pracovních výsledků. (5) Předání a převzetí funkce se provádí zápisem nebo předávacím protokolem, který podepíší předávající, přejímající a jejich přímý nadřízený. Přehled hlavních činností vedoucího pracovníka s vymezením jeho pravomocí, povinností a rozsahu odpovědnosti jsou povinnou součástí nebo přílohou předávacího zápisu (protokolu). (6) Při předávání funkce s hmotnou zodpovědností se provede fyzická inventura svěřeného majetku. (7) Vznikne li spor o výkon činnosti či o odpovědnosti za činnost, která není jmenovitě uvedena v organizačním řádu nebo jiném platném vnitřním předpise, organizační či řídicí směrnici, rozhodne o něm nejbližší nadřízený pracovník. (8) Akademičtí funkcionáři a vedoucí pracovníci zajišťují v rozsahu své působnosti informovanost v rámci fakulty. (9) Vedoucí jsou povinni jedenkrát za rok hodnotit úsek činnost svého pracoviště. Část čtvrtá Společná a závěrečná ustanovení Článek 19 Bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana (1) Bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana jsou nedílnou součástí řídící práce všech funkcionářů a vedoucích pracovníků fakulty. (2) Referent pro hygienu a bezpečnost práce pracoviště je přímo podřízen vedoucímu pracoviště. V případě mimořádných situací je řízen vedoucím referátu dozoru a bezpečnosti práce TUL. (3) Povinností všech zaměstnanců fakulty je zúčastňovat se předepsaných školení bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Článek 20 Závěrečná ustanovení (1) Organizační řád je uložen na sekretariátu děkana fakulty. (2) Organizační řád schválil Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci dne 7. června (3) Organizační řád nabývá platnosti dnem 1. července V Liberci dne 30. června 1999 doc. Ing. Ludvík P r á š i l, CSc. v. r. děkan 6

7

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015 Zpracoval: proděkan pro rozvoj Odpovídá: děkanka ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Část I. Základní ustanovení Čl.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Spisový a skartační rejstřík

Spisový a skartační rejstřík Příloha č. 1 k opatření děkana 31/2014 spisový a skartační řád FSV UK a skartační rejstřík A Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť A I/1 Základní předpisy UK a součástí UK (statuty

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 29. 1. 2015 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Statut

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Statut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více