STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ). Úplný název fakulty zní: Fakulta strojní TU v Liberci. Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní. (2) Sídlem Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen fakulta ) je Liberec. Adresa: Hálkova 6, Liberec 1, PSČ Struktura ové adresy: (3) Fakulta používá pro své označení zkratku FS TUL. Článek 2 Právní předchůdce (1) Právním předchůdcem fakulty je Vysoká škola strojní, která byla zřízena vládním nařízením č. 98/1953 Sb. s účinností od Samostatná fakulta byla zřízena vládním nařízením č. 120/1960 Sb. o změnách v organizaci vysokých škol s účinností od Článek 3 Práva a postavení fakulty (1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat jménem TUL ve věcech týkajících se fakulty podle 24 zákona. (2) Fakulta je samosprávná. Samostatně a svobodně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, doplňkovou a jinou související činnost a vytváří pro tyto činnosti nezbytné podmínky. Rozsah samosprávního postavení fakulty a její vztahy k TUL vymezují zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). Článek 4 Akademické svobody a akademická práva (1) Samosprávné akademické orgány fakulty dbají o to, aby na fakultě byla zaručena akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona. Část druhá ZÁKLADNÍ ČINNOST Článek 5 Vzdělávací činnost (1) Vzdělávací činnost uskutečňuje fakulta v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. (2) Seznam akreditovaných studijních programů včetně formy studia a standardní doby studia jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu fakulty. (3) Programy celoživotního vzdělávání navazují na akreditované studijní programy, jsou

2 obsahově přizpůsobeny stupni rozvoje technických oborů a jsou uskutečňovány v souladu s vnitřním předpisem TUL Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Článek 6 Přijímání ke studiu (1) Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijních programech na základě přijímacího řízení. (2) Písemné přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení fakulty. (3) Požadované znalosti a schopnosti uchazečů o studium se ověřují zpravidla přijímací zkouškou nebo pohovorem. (4) Průběh přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech projednává Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen senát ) a stanovuje děkan. (5) V případě nepřijetí může uchazeč o studium požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí podle 50 odst. 7 zákona. Článek 7 Podmínky studia cizinců (1) Podmínky studia cizinců na fakultě určuje čl. 5 Statutu TUL. (2) Podmínky studia cizinců v paralelních studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce stanovuje vnitřní předpis fakulty Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen studijní a zkušební řád fakulty ). Článek 8 Průběh a ukončení studia (1) Zápis do studia se koná na fakultě v termínech, které stanoví děkan. (2) Akademický rok je rozdělen na dva semestry. (3) Průběh a ukončení studia ve všech studijních programech se řídí studijním a zkušebním řádem fakulty. (4) Studium se ukončuje státní zkouškou. Předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné nebo doktorské zkoušky ve studijních programech jmenuje děkan. Další členy komisí jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo ), viz 53 odst. 3 zákona. (5) Absolventům studia v bakalářském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili bakalářskou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul bakalář podle 45 odst. 4 zákona. (6) Absolventům studia v magisterském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul inženýr podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. (7) Absolventům studia v doktorském studijním programu, kteří vykonali státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul doktor podle 47 odst. 5 zákona. (8) Absolventům studia v programech celoživotního vzdělávání, kteří splnili požadavky programu, fakulta nebo pracoviště garantující program vydává osvědčení.

3 Článek 9 Poplatky spojené se studiem (1) Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, formu placení a termíny splatnosti poplatků určuje děkan podle čl. 7 odst. 1 Statutu TUL. (2) Výše poplatků za studium při překročení standardní doby studia o více než jeden rok a za další studium v jiném studijním programu je určena čl. 7 odst. 2 a 3 Statutu TUL. (3) Výše poplatků za studium v cizím jazyce určuje děkan po projednání senátem ( 58 odst. 5 zákona). Výše poplatků je v rozsahu určeném čl. 7 odst. 4 Statutu TUL. Článek 10 Vědecká a tvůrčí technická činnost (1) Vědecká a tvůrčí technická činnost je právem a povinností akademického pracovníka a je základem pro vzdělávací činnost fakulty. (2) Vědecká a tvůrčí technická činnost se uskutečňuje v oborech odpovídajících nebo blízkých studijním oborům uvedeným v příloze č. 1 ke statutu fakulty. Základní orientace vědecké a tvůrčí technické činnosti fakulty je dána výzkumnými záměry formulovanými v příloze č. 3 ke statutu fakulty. (3) Akademická svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků je zaručena 4 zákona. Orgány akademické samosprávy fakulty odpovídají za vytvoření podmínek pro vědeckou a tvůrčí technickou činnost akademických pracovníků i studentů. (4) Fakulta má právo vykonávat působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném 72, 74 a 75 zákona v akreditovaných oborech uvedených v příloze č. 2 ke statutu fakulty. Článek 11 Zahraniční styky (1) V rámci zahraničních styků uskutečňuje se spolupráce v oblastech vzdělávací, vědecké, výzkumné, doplňkové a kulturní činnosti a výměna akademických pracovníků a studentů při řešení společných projektů se zahraničními školami a institucemi. (2) Samosprávné orgány fakulty vytvářejí podmínky pro rozvoj zahraniční spolupráce pracovišť fakulty, akademických pracovníků a studentů. (3) Zahraniční styky navazují samostatně fakulta, její pracoviště, akademičtí pracovníci a studenti fakulty. (4) Smlouvy se zahraničními partnery na úrovni fakulty uzavírá děkan fakulty. Smlouvy eviduje děkanát fakulty a referát pro zahraniční styky TUL. Článek 12 Doplňková a ostatní činnost (1) V doplňkové činnosti fakulta a její pracoviště vykonávají za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí technickou činnost v zájmu využití výsledků těchto činností a v zájmu účinnějšího využití lidských zdrojů a majetku fakulty. (2) Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci činností uvedených v odst. 1 mohou uzavírat statutární zástupci nebo pověření pracovníci fakulty. (3) Fakulta může svěřený majetek TUL užívat k doplňkové činnosti ( 20 odst. 1 zákona). (4) Fakulta vykonává vydavatelskou činnost k publikaci pedagogické a vědecké práce. (5) Fakulta může zakládat a spravovat nadace a nadační fondy. (6) Výnosy z doplňkové a ostatní činnosti se rozdělují podle zásad navržených děkanem a

4 schválených senátem. Část třetí SAMOSPRÁVA A ORGÁNY FAKULTY Článek 13 AKADEMICKÁ OBEC (1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící a studenti zapsaní ke studiu na fakultě. Článek 14 Samospráva (1) Do samosprávné působnosti fakulty patří: a) struktura a vnitřní organizace fakulty, b) stanovení podmínek pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na fakultě, určování počtu přijímaných studentů a rozhodování v přijímacím řízení, c) tvorba a uskutečňování studijních programů a organizace studia na fakultě, d) rozhodování o právech a povinnostech studentů podle zákona, e) rozhodování o stipendiích studentů fakulty, o poplatcích za přijímací řízení a za studium cizinců v cizím jazyce, f) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové nebo další odborné či tvůrčí činnosti, g) pracovněprávní vztahy a určování struktury a počtu pracovníků na fakultě, h) vnější vztahy, zahraniční styky a aktivity, i) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, j) hospodaření s přidělenými finančními prostředky z fondů TUL a s finančními prostředky získanými: z poplatků spojených se studiem (za úkony spojené s přijímacím řízením podle 58 odst. 1 zákona a z poplatků spojených se studiem podle 58 odst. 2 a 5 zákona), z výnosů doplňkové činnosti fakulty ( 20 odst. 2 zákona), z dalších fondů či nadací, k) nakládání s majetkem v souladu s příslušnými předpisy TUL. Článek 15 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou podle 25 odst. 1 zákona akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty. (2) Orgány akademické samosprávy jednají a rozhodují ve věcech týkajících se fakulty v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, statutem TUL a tímto statutem. Dbají, aby členové akademické obce měli možnost vyjádřit se ke všem významným dokumentům a opatřením, jež tyto orgány projednávají a schvalují. (3) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

5 Článek 16 Akademický senát (1) Akademický senát je ve smyslu 25 odst. 1 písm. a) zákona samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty s působností podle 27 zákona. (2) Senát má 18 členů ve dvou komorách. Komora zástupců akademických pracovníků má 12 členů, komora zástupců studentů má 6 členů. (3) Předsednictvo senátu tvoří předseda, dva místopředsedové a tajemník. Každý z místopředsedů zastupuje jednu komoru. (4) Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období zástupců akademické obce v senátu je tříleté. Způsob volby členů a předsednictva a jednání senátu upravuje vnitřní předpis fakulty Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci. (5) Senát svolává shromáždění akademické obce fakulty zpravidla jedenkrát za rok. (6) Akademičtí funkcionáři a vedoucí pracovníci jsou povinni k projednávaným otázkám poskytnout informace, zaujmout stanovisko nebo zúčastnit se zasedání senátu, pokud jsou k tomu senátem vyzváni. (7) Děkan má právo vystoupit na zasedání senátu kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu. (8) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. (9) Pro činnost senátu vytváří fakulta materiální podmínky. Rozsah podmínek a zodpovědnost za jejich dodržování je stanovena vnitřním předpisem fakulty Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád fakulty ). Článek 17 Děkan (1) V čele fakulty je děkan; zastupuje, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, řídí fakultu v souladu se záměry rozvoje fakulty a podle usnesení schválených senátem a vědeckou radou fakulty. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu fakulty rektor. Děkana uvádí do funkce rektor spolu s předsedou senátu. Dokladem o ustavení děkana do funkce je jmenovací dekret. (3) Děkan za svoji činnost zodpovídá senátu fakulty a rektorovi TUL. (4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Článek 18 Proděkani (1) Proděkan je zástupcem děkana v pověřeném úseku činnosti a je oprávněn na tomto úseku své činnosti jednat jménem fakulty. Úseky činnosti proděkanů jsou uvedeny v organizačním řádu fakulty. (2) Proděkana jmenuje a odvolává děkan po projednání senátem. (3) Funkční období proděkana je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. (4) Pověřený proděkan zastupuje děkana v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti. Článek 19 Vědecká rada (1) Právní postavení, složení a oblast působnosti Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen vědecká rada ) jsou dány 25, 29 a 30 zákona.

6 (2) Jednání vědecké rady se řídí vnitřním předpisem fakulty Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Předsedou vědecké rady je děkan. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení návrhu senátem fakulty. Členství ve vědecké radě je čestné. (4) Funkční období členů vědecké rady je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. Článek 20 Poradní orgány (1) Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má předseda senátu. (2) Poradními orgány děkana pro řízení studia v doktorských studijních programech jsou oborové rady. Rozsah činnosti oborové rady je uveden v organizačním řádu fakulty. (3) Děkan a senát mohou ustavit ještě další poradní orgány. Rozsah jejich činnosti vymezuje zřizovatel. Článek 21 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů, kteří jsou na fakultě zapsáni a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Disciplinární komisi ustavuje děkan. Jmenuje členy komise a jejího předsedu po schválení návrhu senátem. (3) Funkční období disciplinární komise je dvouleté. (4) Působnost a jednací řád disciplinární komise stanovuje vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci. Článek 22 Tajemník (1) Tajemník zastupuje děkana ve věcech pracovněprávních a hospodářských v rozsahu stanoveném děkanem. řídí děkanát, hospodaření a správu fakulty. Úseky činnosti tajemníka a oprávnění jednat jménem fakulty určuje organizační řád fakulty. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan podle 32 odst. 2 zákona. Tajemník za svou činnost zodpovídá děkanovi. Část čtvrtá STRUKTURA A ORGANIZACE FAKULTY Článek 23 Organizační struktura (1) Fakulta se člení podle charakteru činnosti na pracoviště: katedry pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost, fakultní laboratoře a speciální pracoviště pro vědeckovýzkumnou a odbornou činnost, děkanát a studijní oddělení pro organizační, správní a administrativní činnost fakulty. (2) Organizační strukturu fakulty schvaluje na návrh děkana senát fakulty. (3) Organizační strukturu fakulty, postavení pracovišť v rámci fakulty či TUL s vymezením jejich činnosti obsahuje organizační řád fakulty.

7 Článek 24 Pracoviště fakulty (1) Pracoviště fakulty zřizuje či ruší děkan se souhlasem senátu. Seznam pracovišť fakulty je uveden v příloze č. 4 ke statutu fakulty. (2) Vedoucího pracoviště jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí pedagogického pracoviště, fakultní laboratoře a speciálního pracoviště je jmenován děkanem na základě výsledků výběrového řízení. Jeho funkční období je tříleté. (3) Vnitřní organizační strukturu fakultního pracoviště, pravomoc a postavení vedoucího pracoviště obsahuje organizační řád fakulty. Část pátá STUDIJNÍ PROGRAMY A AKREDITACE Článek 25 Studijní program a jeho akreditace (1) Základní součásti studijního programu jsou dány 44 odst. 2 zákona. Další jeho součástí je studijní plán. (2) Fakulta uskutečňuje studijní programy formou prezenčního a kombinovaného studia. (3) Studijní program je členěn na studijní obory. Studijní obor může být členěn na zaměření. (4) Studijní programy schvaluje vědecká rada fakulty po projednání senátem. Schválený studijní program, doplněný o další podklady podle 79 zákona postoupí děkan prostřednictvím rektora TUL ministerstvu k akreditaci. Platnost akreditace lze prodloužit podle 80 odst. 2 zákona. (5) Zřízení a zrušení studijního programu, oboru a zaměření schvaluje vědecká rada po projednání senátem. Článek 26 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Oprávnění fakulty konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá akreditaci podle 82 odst. 1 zákona. (2) Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vypracované fakultou podle 82 odst. 2 zákona předkládá na ministerstvo rektor. Část šestá ZAMĚSTNANCI A STUDENTI FAKULTY Článek 27 Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci (1) Všichni zaměstnanci působící na fakultě jsou v pracovně právních vztazích k TUL. Práva a povinnosti zaměstnanců určuje zákoník práce. (2) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení podle 77 zákona, které probíhá v souladu s vnitřním předpisem fakulty Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Pracovní smlouvy s docenty a profesory se uzavírají na dobu neurčitou. Platnost pracovní smlouvy však končí při dosažení věkové hranice 65 let. (4) Pracovní smlouvy s ostatními akademickými pracovníky se uzavírají na dobu určitou, nejdéle na 5 let.

8 (5) Akademickému pracovníkovi může děkan poskytnout tvůrčí volno podle 76 zákona. (6) Všichni pracovníci jsou odměňováni podle Vnitřního mzdového předpisu TUL. Článek 28 Studenti (1) Práva a povinnosti studentů stanoví 62 a 63 zákona a čl. 26 Statutu TUL. (2) Zásady pro přiznání stipendia určuje vnitřní předpis fakulty Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci v souladu s 91 zákona. Výši stipendií stanoví děkan po předchozím projednání senátem. (3) Disciplinární přestupky studentů fakulty podle 64 zákona řeší disciplinární komise na návrh děkana. Část sedmá HOSPODAŘENÍ FAKULTY Článek 29 (1) Fakulta samostatně hospodaří s prostředky podle čl. 14 odst. 1 písm. j) tohoto statutu. (2) Děkan předkládá senátu ke schválení výroční zprávu o hospodaření fakulty za uplynulý rok, návrh rozpočtu fakulty a směrnici pro stanovení výkonu pracoviště. (3) Dodržování zásad hospodaření a využívání finančních prostředků kontroluje senát. (4) Katedry a ostatní pracoviště samostatně hospodaří s prostředky, které jim jsou přiděleny děkanem fakulty podle směrnice pro stanovení výkonu pracoviště. (5) Fakulta, katedry a ostatní pracoviště mohou pro svoji činnost získávat prostředky vlastní doplňkovou činností. (6) Za účelné využití přidělených prostředků a prostředků získaných z doplňkové činnosti zodpovídá vedoucí pracoviště děkanovi. Část osmá AKADEMICKÉ OBŘADY A INSIGNIE Článek 30 (1) Konání a organizaci akademických obřadů, způsob užívání insignií a talárů na fakultě určuje děkan v souladu s čl. 29 až 31 Statutu TUL. (2) Akademické sliby a formule promotora jsou v příloze č. 5 ke statutu fakulty. Část devátá USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Článek 31 (1) Součástí statutu jsou přílohy: Příloha č. 1: Seznam akreditovaných studijních programů a oborů Příloha č. 2: Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem Příloha č. 3: Výzkumné záměry Příloha č. 4: Názvy kateder a pracovišť Příloha č. 5: Akademické sliby a formule promotora (2) Další vnitřní předpisy fakulty:

9 a) Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci b) Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci c) Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci d) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci e) Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci f) Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci g) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Statut Fakulty strojní TU v Liberci byl schválen Akademickým senátem Fakulty strojní TU v Liberci dne 12. května 1999 a Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci dne 25. června (4) Statut FS TUL a jeho přílohy, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne se zrušuje.

10 (5) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července V Liberci dne 30. června doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. v. r. děkan

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY

VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY Informace o studiu a vnitřní předpisy Fakulty strojní TU v Liberci VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY (včetně příloh z r. 1999 ve znění pozdějších úprav) 2008 Informace o studiu a vnitřní předpisy Fakulty strojní

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUT. Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Název, sídlo a typ

STATUT. Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Název, sídlo a typ STATUT Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Úplný název fakulty zní Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní Fakulta strojní

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 1. července 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm.

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně schválil dle 27 odst.1 písm.b) zákona č.111/1998 Sb.,

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU STATUT UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více