STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ). Úplný název fakulty zní: Fakulta strojní TU v Liberci. Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní. (2) Sídlem Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen fakulta ) je Liberec. Adresa: Hálkova 6, Liberec 1, PSČ Struktura ové adresy: (3) Fakulta používá pro své označení zkratku FS TUL. Článek 2 Právní předchůdce (1) Právním předchůdcem fakulty je Vysoká škola strojní, která byla zřízena vládním nařízením č. 98/1953 Sb. s účinností od Samostatná fakulta byla zřízena vládním nařízením č. 120/1960 Sb. o změnách v organizaci vysokých škol s účinností od Článek 3 Práva a postavení fakulty (1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat jménem TUL ve věcech týkajících se fakulty podle 24 zákona. (2) Fakulta je samosprávná. Samostatně a svobodně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, doplňkovou a jinou související činnost a vytváří pro tyto činnosti nezbytné podmínky. Rozsah samosprávního postavení fakulty a její vztahy k TUL vymezují zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). Článek 4 Akademické svobody a akademická práva (1) Samosprávné akademické orgány fakulty dbají o to, aby na fakultě byla zaručena akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona. Část druhá ZÁKLADNÍ ČINNOST Článek 5 Vzdělávací činnost (1) Vzdělávací činnost uskutečňuje fakulta v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. (2) Seznam akreditovaných studijních programů včetně formy studia a standardní doby studia jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu fakulty. (3) Programy celoživotního vzdělávání navazují na akreditované studijní programy, jsou

2 obsahově přizpůsobeny stupni rozvoje technických oborů a jsou uskutečňovány v souladu s vnitřním předpisem TUL Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Článek 6 Přijímání ke studiu (1) Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijních programech na základě přijímacího řízení. (2) Písemné přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení fakulty. (3) Požadované znalosti a schopnosti uchazečů o studium se ověřují zpravidla přijímací zkouškou nebo pohovorem. (4) Průběh přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech projednává Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen senát ) a stanovuje děkan. (5) V případě nepřijetí může uchazeč o studium požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí podle 50 odst. 7 zákona. Článek 7 Podmínky studia cizinců (1) Podmínky studia cizinců na fakultě určuje čl. 5 Statutu TUL. (2) Podmínky studia cizinců v paralelních studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce stanovuje vnitřní předpis fakulty Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen studijní a zkušební řád fakulty ). Článek 8 Průběh a ukončení studia (1) Zápis do studia se koná na fakultě v termínech, které stanoví děkan. (2) Akademický rok je rozdělen na dva semestry. (3) Průběh a ukončení studia ve všech studijních programech se řídí studijním a zkušebním řádem fakulty. (4) Studium se ukončuje státní zkouškou. Předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné nebo doktorské zkoušky ve studijních programech jmenuje děkan. Další členy komisí jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo ), viz 53 odst. 3 zákona. (5) Absolventům studia v bakalářském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili bakalářskou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul bakalář podle 45 odst. 4 zákona. (6) Absolventům studia v magisterském studijním programu, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul inženýr podle 46 odst. 4 písm. a) zákona. (7) Absolventům studia v doktorském studijním programu, kteří vykonali státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci, fakulta vydává vysvědčení o státní zkoušce a se souhlasem rektora TUL diplom s uvedením studijního oboru a uděluje akademický titul doktor podle 47 odst. 5 zákona. (8) Absolventům studia v programech celoživotního vzdělávání, kteří splnili požadavky programu, fakulta nebo pracoviště garantující program vydává osvědčení.

3 Článek 9 Poplatky spojené se studiem (1) Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, formu placení a termíny splatnosti poplatků určuje děkan podle čl. 7 odst. 1 Statutu TUL. (2) Výše poplatků za studium při překročení standardní doby studia o více než jeden rok a za další studium v jiném studijním programu je určena čl. 7 odst. 2 a 3 Statutu TUL. (3) Výše poplatků za studium v cizím jazyce určuje děkan po projednání senátem ( 58 odst. 5 zákona). Výše poplatků je v rozsahu určeném čl. 7 odst. 4 Statutu TUL. Článek 10 Vědecká a tvůrčí technická činnost (1) Vědecká a tvůrčí technická činnost je právem a povinností akademického pracovníka a je základem pro vzdělávací činnost fakulty. (2) Vědecká a tvůrčí technická činnost se uskutečňuje v oborech odpovídajících nebo blízkých studijním oborům uvedeným v příloze č. 1 ke statutu fakulty. Základní orientace vědecké a tvůrčí technické činnosti fakulty je dána výzkumnými záměry formulovanými v příloze č. 3 ke statutu fakulty. (3) Akademická svoboda vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků je zaručena 4 zákona. Orgány akademické samosprávy fakulty odpovídají za vytvoření podmínek pro vědeckou a tvůrčí technickou činnost akademických pracovníků i studentů. (4) Fakulta má právo vykonávat působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném 72, 74 a 75 zákona v akreditovaných oborech uvedených v příloze č. 2 ke statutu fakulty. Článek 11 Zahraniční styky (1) V rámci zahraničních styků uskutečňuje se spolupráce v oblastech vzdělávací, vědecké, výzkumné, doplňkové a kulturní činnosti a výměna akademických pracovníků a studentů při řešení společných projektů se zahraničními školami a institucemi. (2) Samosprávné orgány fakulty vytvářejí podmínky pro rozvoj zahraniční spolupráce pracovišť fakulty, akademických pracovníků a studentů. (3) Zahraniční styky navazují samostatně fakulta, její pracoviště, akademičtí pracovníci a studenti fakulty. (4) Smlouvy se zahraničními partnery na úrovni fakulty uzavírá děkan fakulty. Smlouvy eviduje děkanát fakulty a referát pro zahraniční styky TUL. Článek 12 Doplňková a ostatní činnost (1) V doplňkové činnosti fakulta a její pracoviště vykonávají za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí technickou činnost v zájmu využití výsledků těchto činností a v zájmu účinnějšího využití lidských zdrojů a majetku fakulty. (2) Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci činností uvedených v odst. 1 mohou uzavírat statutární zástupci nebo pověření pracovníci fakulty. (3) Fakulta může svěřený majetek TUL užívat k doplňkové činnosti ( 20 odst. 1 zákona). (4) Fakulta vykonává vydavatelskou činnost k publikaci pedagogické a vědecké práce. (5) Fakulta může zakládat a spravovat nadace a nadační fondy. (6) Výnosy z doplňkové a ostatní činnosti se rozdělují podle zásad navržených děkanem a

4 schválených senátem. Část třetí SAMOSPRÁVA A ORGÁNY FAKULTY Článek 13 AKADEMICKÁ OBEC (1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící a studenti zapsaní ke studiu na fakultě. Článek 14 Samospráva (1) Do samosprávné působnosti fakulty patří: a) struktura a vnitřní organizace fakulty, b) stanovení podmínek pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na fakultě, určování počtu přijímaných studentů a rozhodování v přijímacím řízení, c) tvorba a uskutečňování studijních programů a organizace studia na fakultě, d) rozhodování o právech a povinnostech studentů podle zákona, e) rozhodování o stipendiích studentů fakulty, o poplatcích za přijímací řízení a za studium cizinců v cizím jazyce, f) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové nebo další odborné či tvůrčí činnosti, g) pracovněprávní vztahy a určování struktury a počtu pracovníků na fakultě, h) vnější vztahy, zahraniční styky a aktivity, i) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, j) hospodaření s přidělenými finančními prostředky z fondů TUL a s finančními prostředky získanými: z poplatků spojených se studiem (za úkony spojené s přijímacím řízením podle 58 odst. 1 zákona a z poplatků spojených se studiem podle 58 odst. 2 a 5 zákona), z výnosů doplňkové činnosti fakulty ( 20 odst. 2 zákona), z dalších fondů či nadací, k) nakládání s majetkem v souladu s příslušnými předpisy TUL. Článek 15 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou podle 25 odst. 1 zákona akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty. (2) Orgány akademické samosprávy jednají a rozhodují ve věcech týkajících se fakulty v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, statutem TUL a tímto statutem. Dbají, aby členové akademické obce měli možnost vyjádřit se ke všem významným dokumentům a opatřením, jež tyto orgány projednávají a schvalují. (3) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

5 Článek 16 Akademický senát (1) Akademický senát je ve smyslu 25 odst. 1 písm. a) zákona samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty s působností podle 27 zákona. (2) Senát má 18 členů ve dvou komorách. Komora zástupců akademických pracovníků má 12 členů, komora zástupců studentů má 6 členů. (3) Předsednictvo senátu tvoří předseda, dva místopředsedové a tajemník. Každý z místopředsedů zastupuje jednu komoru. (4) Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období zástupců akademické obce v senátu je tříleté. Způsob volby členů a předsednictva a jednání senátu upravuje vnitřní předpis fakulty Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci. (5) Senát svolává shromáždění akademické obce fakulty zpravidla jedenkrát za rok. (6) Akademičtí funkcionáři a vedoucí pracovníci jsou povinni k projednávaným otázkám poskytnout informace, zaujmout stanovisko nebo zúčastnit se zasedání senátu, pokud jsou k tomu senátem vyzváni. (7) Děkan má právo vystoupit na zasedání senátu kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu. (8) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. (9) Pro činnost senátu vytváří fakulta materiální podmínky. Rozsah podmínek a zodpovědnost za jejich dodržování je stanovena vnitřním předpisem fakulty Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád fakulty ). Článek 17 Děkan (1) V čele fakulty je děkan; zastupuje, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, řídí fakultu v souladu se záměry rozvoje fakulty a podle usnesení schválených senátem a vědeckou radou fakulty. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu fakulty rektor. Děkana uvádí do funkce rektor spolu s předsedou senátu. Dokladem o ustavení děkana do funkce je jmenovací dekret. (3) Děkan za svoji činnost zodpovídá senátu fakulty a rektorovi TUL. (4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Článek 18 Proděkani (1) Proděkan je zástupcem děkana v pověřeném úseku činnosti a je oprávněn na tomto úseku své činnosti jednat jménem fakulty. Úseky činnosti proděkanů jsou uvedeny v organizačním řádu fakulty. (2) Proděkana jmenuje a odvolává děkan po projednání senátem. (3) Funkční období proděkana je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. (4) Pověřený proděkan zastupuje děkana v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti. Článek 19 Vědecká rada (1) Právní postavení, složení a oblast působnosti Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen vědecká rada ) jsou dány 25, 29 a 30 zákona.

6 (2) Jednání vědecké rady se řídí vnitřním předpisem fakulty Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Předsedou vědecké rady je děkan. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení návrhu senátem fakulty. Členství ve vědecké radě je čestné. (4) Funkční období členů vědecké rady je tříleté a je totožné s funkčním obdobím děkana. Článek 20 Poradní orgány (1) Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má předseda senátu. (2) Poradními orgány děkana pro řízení studia v doktorských studijních programech jsou oborové rady. Rozsah činnosti oborové rady je uveden v organizačním řádu fakulty. (3) Děkan a senát mohou ustavit ještě další poradní orgány. Rozsah jejich činnosti vymezuje zřizovatel. Článek 21 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů, kteří jsou na fakultě zapsáni a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Disciplinární komisi ustavuje děkan. Jmenuje členy komise a jejího předsedu po schválení návrhu senátem. (3) Funkční období disciplinární komise je dvouleté. (4) Působnost a jednací řád disciplinární komise stanovuje vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci. Článek 22 Tajemník (1) Tajemník zastupuje děkana ve věcech pracovněprávních a hospodářských v rozsahu stanoveném děkanem. řídí děkanát, hospodaření a správu fakulty. Úseky činnosti tajemníka a oprávnění jednat jménem fakulty určuje organizační řád fakulty. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan podle 32 odst. 2 zákona. Tajemník za svou činnost zodpovídá děkanovi. Část čtvrtá STRUKTURA A ORGANIZACE FAKULTY Článek 23 Organizační struktura (1) Fakulta se člení podle charakteru činnosti na pracoviště: katedry pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost, fakultní laboratoře a speciální pracoviště pro vědeckovýzkumnou a odbornou činnost, děkanát a studijní oddělení pro organizační, správní a administrativní činnost fakulty. (2) Organizační strukturu fakulty schvaluje na návrh děkana senát fakulty. (3) Organizační strukturu fakulty, postavení pracovišť v rámci fakulty či TUL s vymezením jejich činnosti obsahuje organizační řád fakulty.

7 Článek 24 Pracoviště fakulty (1) Pracoviště fakulty zřizuje či ruší děkan se souhlasem senátu. Seznam pracovišť fakulty je uveden v příloze č. 4 ke statutu fakulty. (2) Vedoucího pracoviště jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí pedagogického pracoviště, fakultní laboratoře a speciálního pracoviště je jmenován děkanem na základě výsledků výběrového řízení. Jeho funkční období je tříleté. (3) Vnitřní organizační strukturu fakultního pracoviště, pravomoc a postavení vedoucího pracoviště obsahuje organizační řád fakulty. Část pátá STUDIJNÍ PROGRAMY A AKREDITACE Článek 25 Studijní program a jeho akreditace (1) Základní součásti studijního programu jsou dány 44 odst. 2 zákona. Další jeho součástí je studijní plán. (2) Fakulta uskutečňuje studijní programy formou prezenčního a kombinovaného studia. (3) Studijní program je členěn na studijní obory. Studijní obor může být členěn na zaměření. (4) Studijní programy schvaluje vědecká rada fakulty po projednání senátem. Schválený studijní program, doplněný o další podklady podle 79 zákona postoupí děkan prostřednictvím rektora TUL ministerstvu k akreditaci. Platnost akreditace lze prodloužit podle 80 odst. 2 zákona. (5) Zřízení a zrušení studijního programu, oboru a zaměření schvaluje vědecká rada po projednání senátem. Článek 26 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Oprávnění fakulty konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podléhá akreditaci podle 82 odst. 1 zákona. (2) Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vypracované fakultou podle 82 odst. 2 zákona předkládá na ministerstvo rektor. Část šestá ZAMĚSTNANCI A STUDENTI FAKULTY Článek 27 Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci (1) Všichni zaměstnanci působící na fakultě jsou v pracovně právních vztazích k TUL. Práva a povinnosti zaměstnanců určuje zákoník práce. (2) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení podle 77 zákona, které probíhá v souladu s vnitřním předpisem fakulty Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Pracovní smlouvy s docenty a profesory se uzavírají na dobu neurčitou. Platnost pracovní smlouvy však končí při dosažení věkové hranice 65 let. (4) Pracovní smlouvy s ostatními akademickými pracovníky se uzavírají na dobu určitou, nejdéle na 5 let.

8 (5) Akademickému pracovníkovi může děkan poskytnout tvůrčí volno podle 76 zákona. (6) Všichni pracovníci jsou odměňováni podle Vnitřního mzdového předpisu TUL. Článek 28 Studenti (1) Práva a povinnosti studentů stanoví 62 a 63 zákona a čl. 26 Statutu TUL. (2) Zásady pro přiznání stipendia určuje vnitřní předpis fakulty Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci v souladu s 91 zákona. Výši stipendií stanoví děkan po předchozím projednání senátem. (3) Disciplinární přestupky studentů fakulty podle 64 zákona řeší disciplinární komise na návrh děkana. Část sedmá HOSPODAŘENÍ FAKULTY Článek 29 (1) Fakulta samostatně hospodaří s prostředky podle čl. 14 odst. 1 písm. j) tohoto statutu. (2) Děkan předkládá senátu ke schválení výroční zprávu o hospodaření fakulty za uplynulý rok, návrh rozpočtu fakulty a směrnici pro stanovení výkonu pracoviště. (3) Dodržování zásad hospodaření a využívání finančních prostředků kontroluje senát. (4) Katedry a ostatní pracoviště samostatně hospodaří s prostředky, které jim jsou přiděleny děkanem fakulty podle směrnice pro stanovení výkonu pracoviště. (5) Fakulta, katedry a ostatní pracoviště mohou pro svoji činnost získávat prostředky vlastní doplňkovou činností. (6) Za účelné využití přidělených prostředků a prostředků získaných z doplňkové činnosti zodpovídá vedoucí pracoviště děkanovi. Část osmá AKADEMICKÉ OBŘADY A INSIGNIE Článek 30 (1) Konání a organizaci akademických obřadů, způsob užívání insignií a talárů na fakultě určuje děkan v souladu s čl. 29 až 31 Statutu TUL. (2) Akademické sliby a formule promotora jsou v příloze č. 5 ke statutu fakulty. Část devátá USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Článek 31 (1) Součástí statutu jsou přílohy: Příloha č. 1: Seznam akreditovaných studijních programů a oborů Příloha č. 2: Seznam akreditovaných oborů pro řízení habilitační a ke jmenování profesorem Příloha č. 3: Výzkumné záměry Příloha č. 4: Názvy kateder a pracovišť Příloha č. 5: Akademické sliby a formule promotora (2) Další vnitřní předpisy fakulty:

9 a) Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci b) Jednací řád vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci c) Studijní a zkušební řád Fakulty strojní TU v Liberci d) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci e) Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TU v Liberci f) Stipendijní řád Fakulty strojní TU v Liberci g) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci. (3) Statut Fakulty strojní TU v Liberci byl schválen Akademickým senátem Fakulty strojní TU v Liberci dne 12. května 1999 a Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci dne 25. června (4) Statut FS TUL a jeho přílohy, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne se zrušuje.

10 (5) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července V Liberci dne 30. června doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. v. r. děkan

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně schválil dle 27 odst.1 písm.b) zákona č.111/1998 Sb.,

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 27. 3. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Preambule Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě, zřízené 7. dubna 1348 českým králem

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Tento statut je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství veterinární

Více

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne Úplné znění STATUTU FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 25. 11. 2015 Plzeň 2015 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta S T A T U T ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Část I. Základní ustanovení Zahradnická fakulta je jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

S T A T U T ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty biomedicínského inženýrství byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 16. 12. 2015 MUDr. Ing. Vítězslav

Více

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Část I Základní ustanovení Cl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Fakulta životního prostředí (Faculty of Environment), (dále jen fakulta nebo FŽP ) je součástí Univerzity

Více

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. Část I Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. Část I Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Část I Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Statut Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen fakulty ) v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1., z.ú. (dále jen vysoká škola ) zřizuje, v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 9 písm. c) svého statutu,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

STATUT. Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. ze dne ; č.j /

STATUT. Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. ze dne ; č.j / STATUT Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11781/2017-591 Preambule Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem v Lednici, navazuje na odkaz zakladatelů

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Statut Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ My, členové Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, vyjadřujíce vůli akademické obce Lékařské

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Správa na úseku školství

Správa na úseku školství Správa na úseku školství ústavně zakotvené právo na vzdělání (bez ohledu na státní příslušnost) v čl. 15 a čl. 33 LZPS negativně = odstranění překážek pozitivně = povinnost státu zajistit vzdělání u vysokých

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více