Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému"

Transkript

1 Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Helena Dvořáková * 1 Abstrakt: Komerční integrovaný knihovní systém může dobře sloužit praktickému provozu knihovny, ne vždy však má nástroje potřebné pro specializované agendy. Situace je ještě složitější, jde-li o kooperační systémy v heterogenním prostředí, jako jsou Souborný katalog ČR a Národní autority. Dají se speciální funkce naroubovat na komerční knihovní systém, nebo je nutné vyvinout a udržovat proprietární systém? Národní knihovna ČR má zkušenost s oběma cestami. Souborný katalog ČR fungoval po více než 10 let své existence pod různými systémy, nyní používá systém Aleph500 s integrovanou kontrolou na duplicity a novými pravidly pro tvorbu klíčů a ohodnocení záznamů. Databáze Národních autorit musela externími prostředky vyřešit problém, jak umožnit knihovnám s jinými systémy vytvářet záznamy autorit. WWW formuláře a s nimi spojené nadstavbové programy nabízejí spolupracujícím knihovnám další možnost, jak zasílat či modifikovat záznamy v kooperačních bázích bez využití klienta Aleph500 nebo Z Zpřístupnění záznamů z bází NK ČR pro stahování v jiném než originálním formátu zajišťují na Aleph navázané konverzní programy. Klíčová slova: souborné katalogy, soubory autorit, knihovní systémy Úvod Když instalujete v knihovně integrovaný knihovní systém, musíte počítat s tím, že i když pokryje (lépe či hůře) všechny standardní knihovní procesy, možná se nevypořádá se specializovanými agendami. Spokojenost s jakýmkoli knihovním systémem trochu závisí i od toho, jaké nároky na něj měl uživatel. Dalším důležitým faktorem, podle něhož se často knihovny rozhodují při výběru systému, je jeho flexibilita a šíře možností lokálních nastavení vlastními silami, protože i když je distributor systému dostupný, ochotný a rychlý, nadstandardní úpravy vždycky něco stojí. Národní knihovna (dále NK) nemá jen svůj fond, který je třeba zkatalogizovat, a své čtenáře, kterým půjčuje. Její ústřední postavení mezi českými knihovnami, potvrzené i statutem, ji předurčuje k tomu, aby spravovala také nejrůznější centrální agendy. S rozvojem automatizace se rozběhla i řada kooperačních projektů a tam, kde se NK zapojila, obvykle také převzala úlohu garanta projektu a povinnost zajišťovat ho po technické stránce. V databázové podobě [1] se z mnoha agend a projektů v NK realizují následující: Souborný katalog ČR (CASLIN) + Adresář knihoven a informačních institucí [2, 3]. Národní autority ČR [4]. Knihy a hudebniny ohlášené agenturám ISBN a ISMN + Adresář nakladatelů ČR. Články v českých novinách a časopisech. Terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (+ databáze zkratek + anglicko-český a česko-anglický slovník z téhož oboru). Pro specifika některých agend samotné prostředky systému Aleph500, který používá NK, nedostačovaly. Ale ať má Aleph jakékoli mouchy (a že je má, to jako systémový knihovník * Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 1

2 vím lépe než jiní), otevřený je do té míry, že se většina problémů dala vyřešit kombinací nastavení a nadstavbových programů využívajících i alephovské procedury. V příspěvku se budu věnovat pouze prvním dvěma databázím, protože právě zde byly nároky na přizpůsobení systému speciálním potřebám největší.. 2 Souborný katalog 2.1 Od Alephu ke Cubusu a zpět Souborný katalog ČR, dříve nazývaný CASLIN podle projektu, který ho odstartoval, prošel za dobu více než deseti let své existence několika etapami vývoje podrobnosti viz [8, 9]. Po počátcích pod systémem CDS/ISIS (periodika byla redigována v tomto systému až do roku 2003) fungoval nějaký čas pod systémem Aleph300, s využitím externích programů pro deduplikaci, což se však při větším nárůstu záznamů ukázalo jako problematické řešení program pracující na principu čtení řádkových souborů nestačil zpracovat přírůstek v únosném čase. Z těchto důvodů bylo v roce 1997 rozhodnuto, že se pro souborný katalog nechá vytvořit speciální systém, který by jednak efektivněji vyřešil deduplikace a mergování záznamů, jednak poskytl nástroje pro online sdílenou katalogizaci, po níž knihovnická veřejnost volala. Systém Cubus byl uveden do provozu v roce 2000 a vcelku se osvědčil, avšak splnil jen jeden z výše zmíněných požadavků. Nakonec se ukázalo, že o centrální zpracování záznamů (v cizím prostředí) vlastně velký zájem není; o co však byl zájem, byla možnost snadného stahování záznamů s přístupem do báze přes protokol Z V roce 2002 měla již NK své ostatní báze pod vyšší verzí systému Aleph (Aleph500), který přístup přes Z39.50 pro vyhledávání nabízel. Navíc pod Alephem500 již běžel kooperační systém národních autorit, bibliografické záznamy z alephovských bází již byly na autoritní záznamy napojeny, v Alephu fungovala i báze Adresář. Bylo tedy zcela logické, že se vedení NK začalo zabývat otázkou, zda by nebylo lepší převést pod Aleph i souborný katalog. I určité nástroje pro deduplikaci Aleph500 měl, ale nikoli tak sofistikované jako na míru vytvořený systém Cubus. Jak tedy dál? Nebylo to lehké rozhodování. Bylo jasné, že další vývoj Cubusu (zabudování Z39.50, vyřešení vazeb do autorit a do adresáře, umožnění online editace záznamů alespoň pro správce báze) by byl nemálo nákladný a určitě by výsledky nebyly k dispozici brzy. Vývoj deduplikačních mechanismů pro Aleph se jevil jako problematický i z toho důvodu, že Aleph v té době neměl lokálního distributora a bylo by nutné se s požadavky obracet na izraelskou firmu. Schůdným řešením se zdálo převedení báze pod Aleph s využitím deduplikačních mechanismů systému Cubus. Řešení poměrně levné a rychlé, samozřejmě nepříliš elegantní, ale hlavně trochu vzbuzující pochybnosti, zda vůbec může fungovat. Expertní rada, kterou si ředitel NK pozval na pomoc při rozhodování, nebyla schopna dát jednoznačné doporučení. Všichni se shodovali v tom, že nejlepší by bylo mít všechno včetně autorit pod jedním systémem, tato možnost však v té době nebyla reálná. Ředitel nakonec rozhodl pro Aleph. 2.2 Etapa koexistence dvou systémů Během podzimu 2002 byly provedeny přípravy pro přechod SK ČR pod Aleph, na jaře 2003 byla naplněna báze SKC. Pro bázi samotnou nebylo třeba provádět mnoho úprav, vazby do autorit a do adresáře se daly nastavit standardními prostředky Alephu, přístup přes Z39.50 nabízela v té době NK i do svých ostatních bází. Dalšími novinkami byl přístup k záznamům přes rejstříky a možnost přechodu ze záznamu v SKC na záznam v lokální bázi knihovny, která ho zaslala (pokud knihovna dodala potřebné parametry). Import dávek záznamů se 2

3 prováděl dvoufázově. Nejprve proběhl celý proces kontrol, konverzí, deduplikací, mergování a importu pod systémem Cubus do pomocné báze; poté byly nové a změněné záznamy exportovány a importovány do báze SKC. Aby mohl správce báze v Alephu editovat záznamy seriálů, bylo však také nutno zajistit opačnou cestu z Alephu do Cubusu, protože obě báze musely udržovat identický stav. Zajištění oboustranného exportu-importu byla záležitost několika drobných prográmků, důležitá však byla časová koordinace. Naše tzv. kolečko jsme nastavili tak, že po skončení práce v Alephu v se ze SKC vyexportovaly nové a změněné záznamy, které se importovaly do pomocné báze ještě před příjmem první dávky nových záznamů. Zpracování v Cubusu muselo skončit do páté hodiny ranní, kdy byl nastaven import do SKC, aby se zde záznamy stačily zaktualizovat. Velké dávky, např. z retrokonverze, měly dostatek času na zpracování o víkendech. Systém kolečka fungoval poměrně spolehlivě. Když došlo k nějaké chybě, import do pomocné báze proběhl a záznamy se přitom do SKC nedostaly, dostali správci bází zprávu a import se spustil ručně dodatečně, případně se zastavily editace v bázi. Problémů bylo minimálně, ale nepovažovali jsme to za řešení trvalé ze dvou důvodů: jednak bylo nutné udržovat dvě identické báze s cca 2 milióny záznamů, jednak by po konverzi báze SKC z Unimarcu na MARC21 bylo třeba přestavět nástroje Cubusu pro nový formát. 2.3 Problémy deduplikace v systému Aleph V létě 2004 jsme tedy začali pracovat na programech, které by nahradily Cubus. Ačkoli kontroly a konverze nejsou přímo součástí importních procedur a tudíž je není třeba vázat na Aleph, hotové nástroje Cubusu se právě kvůli novému formátu MARC21 nedaly použít a jejich rozšíření a úpravy by byly časově i finančně náročnější než vytvoření programů 3

4 nových, resp. zabudování již hotových dílčích programů do importního skriptu. Nástroje pro vlastní deduplikaci uvnitř Alephu byly vyhovující, až na jeden dost závažný nedostatek limit počtu znaků u takto porovnávaného indexovaného pole. Má-li být deduplikace spolehlivá, je potřeba postavit klíč pro porovnávání z dostatečného množství údajů a při prostém spojení údajů z několika polí (např. název + ISBN) je tento limit téměř vždy překročen. Navíc je žádoucí klíč vytvořit poněkud sofistikovanější metodou, tj. podobně, jako tomu bylo v Cubusu, vytvořit pro klíč speciální pole, a kromě toho navíc zajistit, aby se klíč upravil dle potřeby, když je záznam v bázi editován. Na toto prostředky Alephu nestačily, ale pomohl chytrý programátor a nový konverzní nástroj MarcMan, který se dá využít i jako připojený externí program při ukládání záznamů online. Limit počtu znaků jsme překonali tak, že vlastní porovnávací klíče různě dlouhé, tvořené různými metodami a z různých polí a podpolí záznamu program zakóduje hashovací metodou MD5 na řetězec s konstantní délkou 32 znaků. 4

5 Zbývalo ještě vyřešit porovnávání záznamů podle váhy, aby v bázi pokud možno zůstával záznam kvalitnější. A protože nebylo možné použít již hotové programy, postavili jsme rovnou přidělování váhy na novém principu: váha se nepřiděluje stejná celé dávce, ale jednotlivým záznamům, a to tak, že se k základní váze určené dané knihovně (na základě analýzy jejích dat) přičítají bonusové body za určité znaky kvality záznamu, např. za vazbu na autority, ISBN, věcný popis apod. Méně kvalitním záznamům, např. z retrokonverze, se přiděluje nižší základní váha. Mergovací procedury pro seriály jsme navíc vylepšili tak, aby se některá důležitá pole zachovávala z obou spojovaných záznamů (pokud nejsou identická). Tyto procedury již běží mimo Aleph, ale nejsou časově náročné. Zpracování dávky o cca záznamech, které jsou již ve formátu MARC21, trvá včetně kontrol až po import zhruba půl hodiny. Dalších několik hodin pak probíhá na pozadí aktualizace přístupových souborů (ta však byla na čas nejnáročnější jak v samotném Cubusu, tak při kombinovaném zpracování). Import záznamů probíhá při otevřené bázi zajistili jsme to speciální úpravou alephovského importního programu, standardně totiž Aleph při importu bázi zamyká i pro uživatele v OPACu. 2.4 Současný stav souborného katalogu Konverze záznamů báze SKC do MARC21 a přechod na nové mechanismy deduplikace a importů proběhly koncem prosince 2004 a v prvních lednových týdnech Samotná konverze by byla záležitostí dnů, ale postupovali jsme trochu složitější cestou, abychom dosáhli zároveň zkvalitnění obsahu báze. Záznamy NK jsme z vyexportovaných záznamů vyřadili, pokud neměly jiného odběratele, abychom je nemuseli znovu konvertovat, a do báze SKC je naimportovali jako základ (mnohé byly v souvislosti s letní konverzí opraveny a byla v nich vytvořena řada nových vazeb do autorit). Ostatní záznamy jsme exportovali podle jednotlivých sigel a vah a posílali je do báze s novým váhovým ohodnocením a deduplikací podle nových klíčů, čímž se podařilo zlikvidovat část duplicit způsobených krátkými klíči. (Toto je jeden z důvodů, proč celkový počet záznamů v SK dočasně poklesl; druhým důvodem je vyřazení zcela nestandardních nebo nějakým způsobem problematických záznamů). Novou podobu dostalo i webovské rozhraní pro zpřístupnění výsledků importů pro uživatele. 2.5 Možnost editace záznamů Záznamy v souborném katalogu je oprávněn online editovat pouze správce, tj. pracovníci odd. souborných katalogů. Editace se až na výjimky týká seriálů, kde je nutno upravovat jak bibliografický obsah, tak údaje o odběru knihoven, z nichž většina stále hlásí změny v odběru tradičním způsobem. Teoreticky nic nebrání tomu, aby měli do báze přístup k editaci i katalogizátoři knihoven s Alephem500, případně v omezené míře i knihoven s jinými systémy, pokud by se využilo mechanismu používaného u autorit (viz dále), ale záměrně jsme se pro tuto možnost nerozhodli. Centrální redakce je u seriálů nutností, knihovny mohou upravovat maximálně své údaje o odběru. A pokud jde o monografie, není tu potřeba zavedený systém měnit, protože knihovnám zasílání dávek vyhovuje - export se dá snadno zautomatizovat. Jediné, co by bylo žádoucí, je zvýšit frekvenci zasílání záznamů, aby byl SK více aktuální, což je důležité pro stahování záznamů. Aby mohly knihovny pohodlně upravovat své údaje o odběru seriálů přímo do báze, na to jim již několik měsíců slouží formuláře z webovského rozhraní. Zpracování údajů uložených do formuláře zajišťují programy navázané na alephovské exportní a importní procedury. Protože editace probíhá v době, kdy se v bázi pracuje a kdy je otevřená uživatelům, import změněných údajů se provádí při zamčené bázi, a to každou čtvrthodinu. Webové formuláře se 5

6 používají i pro objednávky MVS. Uvažuje se také o možnosti nabídnout knihovnám z webového rozhraní i export záznamů, a to v obou u nás používaných formátech, MARC21 i Unimarc. Využily by toho zřejmě hlavně ty knihovny, které nemají Z39.50 klienta (jinak je samozřejmě stahování záznamů touto cestou jednodušší, a to i pro knihovny, které zůstávají ještě v Unimarcu viz kapitola o konverzi). 3 Národní autority Databáze Národních autorit začínala podobně jako souborný katalog v systému Aleph300 a zpočátku sloužila jen jako zdroj ověřených forem personálních jmen a biografických údajů tehdy ještě ani nefungovaly mechanismy vazeb mezi bibliografickou a autoritní bází. To se radikálně změnilo s přechodem na Aleph500 v roce V té době se zároveň začal v českých knihovnách více používat protokol Z39.50, většina systémů se naučila s autoritami pracovat a zájem o stahování autoritních forem jmen výrazně vzrostl. Projekt Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit nastartoval novou etapu řada knihoven projevila zájem nejen autority stahovat, ale i do báze přispívat. Umožnit to knihovnám se systémem Aleph500 nebyl problém, jak ale s jinými knihovnami? Tady se projevilo jedno výrazné omezení systému Aleph: má zabudován protokol Z39.50 verze search+retrieval, nikoli vyšší verzi update, která by umožňovala i ukládání záznamů do báze. Hned na počátku bylo jasné, že v našich podmínkách těžko přesvědčíme knihovny, že si mají nainstalovat klienta Aleph a zvyknout si pracovat ve dvou systémech, muselo se tedy hledat jiné řešení. Stačil nápad, pár chytrých hlav a na světě byla bandaska přestupní stanice pro ukládání záznamů. Knihovník ve svém prostředí uloží záznam do neveřejné báze na Z39.50 serveru a speciální programy zajistí, aby se do 15 minut dostal do báze autorit. Využívá se při tom opět standardní alephovská importní procedura. Při přechodu báze autorit na formát MARC21 do hry vstoupily ještě konverzní programy. Protože zatím všechny knihovny, které přispívají přes bandasku, zůstaly v Unimarcu, řešení bylo jednoduché pro knihovny se nic nezměnilo a záznamy se konvertovaly cestou z bandasky do báze autorit. Pro chvíli, kdy některá z těchto knihoven přejde na MARC21, máme připraveno rozdělení bandasky na marcovou a unimarcovou část záznamy budou muset procházet dvěma větvemi zpracování. V současnosti mají paradoxně největší problém některé knihovny s Alephem: tam, kde se zůstalo v Unimarcu, musejí katalogizátoři autority ukládat v MARC21, tam, kde mají jinou verzi Alephu, se to dá řešit jen zapůjčením klienta. Jakékoli změny systému, verze či formátu pochopitelně každou kooperaci ovlivní je téměř pravidlem, že chvíli trvá, než se příslušná knihovna znovu plnohodnotně zapojí. A pokud ke změně dojde v knihovně, která spravuje centrální bázi, je všechno samozřejmě mnohem složitější. Přímého ukládání do báze AUT nebo bandasky již dnes využívají katalogizátoři téměř 40 knihoven. Rutinně se vytvářejí návrhy autorit (které posléze reviduje supervizor NK) pro autority jmenné, tj. personální jména a korporace či konference. V menší míře takto vznikají také návrhy geografických autorit a formálních deskriptorů. Pro tyto dva typy autorit, kde potřeba vytvořit novou autoritu není tak častá, byly navíc vytvořeny formuláře ve webovském prostředí, aby návrh mohla zaslat i knihovna, která přístup přes Z39.50 nemá nebo do kooperace není zapojena. Zcela jiná je situace u vlastních věcných autorit, předmětových hesel Národní knihovny. Zde je centrální redakce už kvůli nutnosti zajistit správné propojení příbuzných záznamů (nadřazené, podřazené a asociované termíny) naprostou nezbytností, proto kromě supervizora 6

7 nikdo tyto autority do báze ukládat nesmí. Místo toho jsme zavedli systém zasílání návrhů autorit v podobě tabulek, které obsahují kromě příbuzných termínů i MDT a anglické ekvivalenty. Poté co správce věcných autorit obsah tabulek zreviduje a doplní, speciální program zajistí import do báze v bázi jednak vzniknou nové autority, jednak se o příslušná pole doplní autority stávající. 4 Konverze z Unimarcu na MARC21 V létě r.2004 přešla NK spolu s dalšími dvěma alephovskými knihovnami, brněnskou Moravskou zemskou knihovnou a Vědeckou knihovnou v Olomouci, z formátu Unimarc na formát MARC21. Několik knihoven tento formát používalo již dříve, převážná většina českých knihoven však ještě v Unimarcu zůstala a přechod na nejbližší dobu neplánuje. Koexistence těchto dvou formátů v ČR bude tedy ještě dlouho nevyhnutelná a byla by škoda, kdyby to negativně ovlivnilo tak slibně rozvinutou sdílenou katalogizaci ( copy-cataloging ). Jak však stahovat záznamy z bází, které používají jiný formát? Umožňuje to konverzní program MarcMan, který se dá zabudovat i na server a může konvertovat záznamy on-the-fly. Jestliže toto knihovna využije, může své záznamy nabízet v obou formátech vedle skutečné báze vytvoří navíc bázi virtuální. Národní knihovna takto dává k dispozici své záznamy z bází NKC, AUT a od ledna 2005 také SKC. Jediné, co musí uživatel na straně Z39.50 klienta udělat, je správné nastavení jména báze. Báze NKC, AUT a SKC jsou v MARC21, virtuální báze NKC-U, AUT-U a SKC-U vracejí záznamy již konvertované zpět do Unimarcu. Navíc 7

8 jsme pro zájemce o kódování UTF-8 zpřístupnili nedávno tyto báze pod jmény NKC-M8, NKC-U8 atd. v ČR je standardní nastavení pro Z39.50 servery CP Detaily o přístupu k bázím NK přes protokol Z39.50 viz [5]. (Poznámka na okraj: k záznamům knihoven, které si serverovou verzi konvertoru nepořídily, je možné se dostat využitím nástrojů Jednotné informační brány tak, že si zájemce o stahovaní záznamů zařadí příslušnou knihovnu do svého profilu více viz [6] ) 5 Závěr Národní knihovna používá systém Aleph již deset let. Stručně řečeno - naučila se s ním žít. S některými věcmi, které Aleph neuměl či stále neumí, jsme se se skřípěním zubů smířili, na některé se nám vyzrát podařilo. A daří se nám to tím lépe, čím víc se v komplikovaném systému vyznáme - jednou z jeho slabších stránek je bohužel dokumentace, a tak se stává, že teprve po nějaké době přijdeme na to, že problém vyřeší jiné nastavení. Katalogizační či výpůjční rutina se také dá nemálo zjednodušit, jestliže se využije všech nástrojů, které nabízí Aleph, ve spojení s cizím softwarem nebo vlastními programy. Takhle šetří našim katalogizátorům práci a omezují chybovost virtuální pole pro stahování údajů, fix-programy a na funkční klávesy navázaná makra. Ale to už by bylo téma pro jiný článek WWW odkazy a vybrané související materiály 1. (přehled databází NK ČR) 2. (báze SKC) 3. (báze ADR) 4. (báze AUT) 5. (info o Z39.50 serveru NK ČR) 6. (JIB stahování záznamů) 7. Krčmařová, Gabriela; Trtíková, Ilona. CASLIN Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu : Část 1. Ikaros [online]. 2002, č. 12 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Krčmařová, Gabriela; Trtíková, Ilona. CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu : Část 2. Ikaros [online]. 2003, č. 01 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Svobodová, Eva; Vyorálková, Danuše. Souborný katalog ČR pod systémem Aleph 500. In Knihovny současnosti Brno : Sdružení knihoven ČR, 2003, s ISBN Svobodová, Eva; Hájková, Zuzana. Možnost stahování záznamů českých knihoven a perspektivy sdílené katalogizace v rámci souborného katalogu ČR a zkušenosti se stahováním záznamů v českých knihovnách. In Knihovny současnosti Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004, s ISBN Dvořáková, Helena. Báze národních autorit v polovině roku Ikaros [online]. 2002, č. 11 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/clanek.asp?id= >. ISSN Bartl, Zdeněk. Český projekt kooperativní tvorby národních autorit on-line aneb Jak to funguje v praxi. In INFOS Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Dostupné na World Wide Web: <http://www.aib.sk/infos/infos2003/33.htm>. 8

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 ŠKOLENÍ PRO KNIHOVNY JIHOČESKÉHO KRAJE NOVÉ TRENDY V ČESKÉ KATALOGIZAČNÍ PRAXI JVK ČR - 19. LISTOPADU

Více

Soubory národních jmenných autorit

Soubory národních jmenných autorit Soubory národních jmenných autorit Včera, dnes, a zítra Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Projekt Kooperativní

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA

SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR Ve svém krátkém úvodu k bloku o sdílené katalogizaci se vrátím ke kořenům projektu CASLIN a budu se snažit o bilanci toho,

Více

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně Regionáln lní informace jako přidanp idaná hodnota katalogu krajské knihovny Jiří Mika Středo edočeská vědecká knihovna v Kladně Obsah prezentace Poznámky k terminologii Ohlédnut dnutí do historie Regionáln

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

Tabulka pro variantu Aleph+Cubus

Tabulka pro variantu Aleph+Cubus Tabulka pro variantu Aleph+Cubus Priorita Požadavek Čas Cena 0 1 1 2 Řízený import včetně zlepšení - zjemnění porovnávacího mechanismu (statistiky a zpětná vazba pro dodavatele až s prioritou 5) Z39.50

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Registr digitalizace (RD)

Registr digitalizace (RD) Registr digitalizace (RD) URL adresa: Kontaktní e-mail: http://registrdigitalizace.cz/ rdcz@nkp.cz Registr digitalizace (RD) je společným projektem Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Projekt NAKI e-deposit

Projekt NAKI e-deposit Projekt NAKI e-deposit Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Základní info 4-letý projekt (2012-2015), grantová podpora MK ČR (program aplikovaného výzkumu

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Retrospektivní katalogizace LCCS Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Jednání Rady PSH, 10. 12. 2008 Rada PSH, 10. 12. 2008 1 2. 5. 2005 Porada složená ze zástupců Státní technické

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

SOUBORNÝ KATALOG UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SOUBORNÝ KATALOG UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SOUBORNÝ KATALOG UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Dana Lošťáková Ivo Hučín Tématem příspěvku je postup prací při vytváření souborného katalogu fakultních knihoven UP a zkušenosti, které byly během uplynulého

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Slovácké muzeum Uherské Hradiště 27.4.2016 Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL

Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL Vyhledávací techniky a editace v klientovi ARL VYHLEDÁVÁNÍ techniky SCAN, BROWSE, Jednoduché vyhledávání Po přepnutí do báze, ve které budu hledat (nejčastěji báze autorit cav_un_auth a záznamů cav_un_epca)

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí (Projektová dokumentace) Ladislav Pešta - vedoucí týmu Markéta Sedláková - zástupce vedoucího týmu

Více

Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Příprava Centrálního portálu českých knihoven Knihovnická koncepce a její implementace do praxe Příprava Centrálního portálu českých knihoven Vít Richter Podklady: PhDr. Bohdana Stoklasová 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR Muzeum města Ústí nad Labem,

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

ResearcherID v AV ČR. arl@lib.cas.cz

ResearcherID v AV ČR. arl@lib.cas.cz ResearcherID v AV ČR arl@lib.cas.cz Proč je třeba zřídit RID Kdo by měl mít vytvořené RID, kdo zřizuje RID Varianty vytváření RID Možné problémy Vložení a uložení RID a dalších autorských identifikátorů

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání

Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání Názvový rejstřík (prohlížení) prohlížení seznamu názvů jednotlivých dokumentů v Centrálním katalogu. Hledaný termín musí být v názvu na prvním místě. Obr.1

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

KTERÉ SLUŽBY NLK JSOU PŘÍSTUPNÉ I PO OTEVÍRACÍ DOBĚ? Konkrétní příklady elektronizace služeb v Národní lékařské knihovně.

KTERÉ SLUŽBY NLK JSOU PŘÍSTUPNÉ I PO OTEVÍRACÍ DOBĚ? Konkrétní příklady elektronizace služeb v Národní lékařské knihovně. KTERÉ SLUŽBY NLK JSOU PŘÍSTUPNÉ I PO OTEVÍRACÍ DOBĚ? Konkrétní příklady elektronizace služeb v Národní lékařské knihovně. Radka Římanová, Národní lékařská knihovna Praha Elektronizací služeb v knihovnictví

Více

1999 244 000 0 244 000 Suma 3 440 000 1 230 000 2 210 000

1999 244 000 0 244 000 Suma 3 440 000 1 230 000 2 210 000 PROPOJENÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMŮ S PLNÝMI TEXTY A OPTIMALIZACE ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLNÝCH TEXTŮ (souhrnná informace) Charakteristika projektu Projekt VaV, výzkumný záměr (koncepční a částečně realizační) Řešitelka:

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Nové aspekty zpracování knižních fondů

Nové aspekty zpracování knižních fondů Nové aspekty zpracování knižních fondů PhDr. Bohdana STOKLASOVÁ Národní knihovna ČR, Praha Úvod Retrospektivní konverze katalogů v Národní knihovně České republiky (dále jen NK ČR) postoupila ze stádia

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová

SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová Smyslem automatizace knihoven je poskytovat úplné, rychlé a přehledné informace o knihovních fondech, zrychlit řadu procesů v knihovnické práci, osvobodit

Více

APLIKACE AUTOMATIZOVANÝCH KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ V ČR

APLIKACE AUTOMATIZOVANÝCH KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ V ČR APLIKACE AUTOMATIZOVANÝCH KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ V ČR Anna Stöcklová Počítače definitivně vstoupily do našeho života. Je mnoho činností, které bez výpočetní techniky nemohou existovat. Pomalu si zvykáme

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA Z POHLEDU SLUŽEB Jindřiška Pospíšilová Karolína Košťálová Národní knihovna ČR v Praze Základ Jednotné informační brány CASLIN (JIB CASLIN) tvoří dva projekty: Jednotná informační

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

KNIHOVNY ČR - LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY Seminář IPVZ Co umí knihovna 2.září 2010 CO UMÍ KNIHOVNA místa zpřístupňování tištěných dokumentů 16.století - staletý vývoj v polovině 90. let minulého století první online

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Norma ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997 krátká forma bibliografického záznamu k čemu slouží? identifikace dokumentu

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU:

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: AMU = DAMU + FAMU + HAMU Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: Od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické podobě Iva Horová, Radim Chvála. stav do roku 2006; 2. vstupní podmínky inovace

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ Martin Ledínský, Ústav výpočetní techniky UK Praha Portál Elektronické studijní texty (viz Obrázek 1; dále jen EST nebo portál) vytváří Ústav informačních studií

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR MICHAEL ZACH, KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE SEMINÁŘ DISCOVERY A LINKOVACÍ TECHNOLOGIE LINK SERVER FUNKCE LINKOVACÍHO SERVERU Prolinkování

Více

AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH

AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Libuše Koudelková Automatizace výpůjčního systému(dále AVS) je téma, o kterém se v našem odborném knihovnickém tisku píše zřídka.(rešerše zpracovaná

Více

Do knihovny skrze webový prohlížeč

Do knihovny skrze webový prohlížeč Do knihovny skrze webový prohlížeč Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje el. služeb Národní technická knihovna Praha Knihovny současnosti, Seč, 15. 9. 2010 Do knihovny skrze webový prohlížeč

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE A FAKTOGRAFIE PŘÍKLAD SPOJENÍ TRADIČNÍHO A MODERNÍHO PŘÍSTUPU KE KNIHOVNICKÉ PRÁCI

REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE A FAKTOGRAFIE PŘÍKLAD SPOJENÍ TRADIČNÍHO A MODERNÍHO PŘÍSTUPU KE KNIHOVNICKÉ PRÁCI REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE A FAKTOGRAFIE PŘÍKLAD SPOJENÍ TRADIČNÍHO A MODERNÍHO PŘÍSTUPU KE KNIHOVNICKÉ PRÁCI Jiří Mika, Středočeská vědecká knihovna v Kladně Bibliografii, ostatně jako většinu činností,

Více