01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ"

Transkript

1 product by IZOLtechnik 01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ Tato publikace je určena majitelům a správcům bytů v panelových domech. strana 01

2 OBSAH Kde s rekonstrukcí začít? 03 Výhody komplexnosti 03 Kdy s rekonstrukcí začít? 04 Obvyklé práce na panelovém domě 05 Elektroinstalace 05 Svislé rozvody 05 Výměna radiátorů 06 Oprava statických vad 06 Výměna oken 06 Zateplení obvodového pláště budovy 07 Výměna meziokenních vložek 07 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu 07 Jak je to s financováním rekonstrukcí? 08 Výhody zateplení 10 Zateplení jako ochrana domu 10 Zateplení jako ochrana styků panelů 11 Zateplení jako ochrana zdraví 11 Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě 12 Zateplení a vliv na úspory tepla 13 Čím zateplovat a dýchání stěn 13 Výměna oken na co si dát pozor! 14 Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? 16 strana 02

3 Panelový dům má svá specifika, proto je při jeho opravách, rekonstrukcích i údržbě vhodné dívat se na něj z jiného pohledu než na ostatní druhy staveb. Velkoplošné dílce, ze kterých je panelový dům postaven, mu dodávají odlišné vlastnosti, než jaké mají ostatní stavby. Nelze říci, že jsou tyto vlastnosti horší, jsou pouze jiné. Druhým důvodem je i možnost odlišného způsobu financování. Zatím totiž stále platí možnost státní dotace na komplexní rekonstrukci panelového domu, která činí 4% úroků z úvěru (u domů zaplavených při povodni v roce 2002 pak 5%). Kde s rekonstrukcí začít? Pokud většina majitelů bytů s rekonstrukcí souhlasí, je vhodné věnovat se rekon strukci komplexně, aby neby lo nutné během následujících deseti či více let pokračovat v rekonstrukci další etapou. Výhody komplexnosti Výhody komplexnosti při rekonstrukci spočívají v tom, že jednotlivé, na sebe navazující části jsou dokon čeny společně a není nutné při další etapě poškozovat již vytvořené dílo. Pokud bude na rekonstrukci navíc pořizo vána půjčka, vyřídí se vše najednou a cena půjčky tím v celkovém součtu výdajů klesne. Při žádostech o státní dotaci je pochopitelné, že se dotace vztahuje na komplex ní rekonstrukci, tzn. nejen na zateplení, jak je to často strana 03

4 vnímáno, ale i na všechny ostatní práce. Výhodou kom plexnosti jsou i ušetřené ná klady. Například pokud by se nejprve prováděly výměny radiátorů a poté zateplování, musely by být radiátory navr ženy na potřebu tepla před zateplením. Další výhodou kom plexní rekonstrukce je mož nost zasáhnout zároveň do koncepce domu a pozměnit některé funkce (například místo teplovodního vytápění lze zvolit vytápění teplo vzdušné). Kdy s rekonstrukcí začít? Pokud možno co nej dříve, a to z několika důvodů. Zaprvé se ceny stavebních prací i materiálů neustále zvyšují, a to více než je inflace. Doposud byl mezi roční nárůst cen přibližně 10%. Druhým důvodem je očekávané zavedení vyšší daně z přidané hodnoty, kte rá by se od ledna 2008 měla zvýšit ze stávajících 5% na 19%. Navíc se očekává, že podle směrnic Evropské unie bude muset stát pozastavit dotace na rekonstrukce pa nelových domů, které EU vnímá jako netržní. strana 04

5 Obvyklé práce na panelovém domě Majitelé bytů v panelových domech si neuvědomují, že v domě je mnoho částí, které potřebují rekonstrukci. Argu mentují obvykle tím, že slouží li tato část, není důvod se jí zabývat. Zde uvádíme stručný přehled podstatných součástí panelového domu, které je obvykle nutné dříve či později rekonstruovat: Elektroinstalace Je nutné vyměnit společné rozvody elektroin stalace provedené v hliníku za rozvody v mědi, neboť hli níkové rozvody jsou podstat ně náchylnější ke vzniku po žáru. Svislé rozvody Svislé rozvody teplé vody, studené vody a kana lizace, spolu s dostatečnou tepelnou izolací rozvodů tep lé vody (dle vyhlášky mini málně 20 mm izolace, v mno ha případech více) vodovo dy v podobě ocelového potru bí zarůstají vodním kame nem, proto je nutná zhruba po 15 až 25 letech jejich výměna. Sil ná tepelná izolace rozvodů teplé vo dy sníží tepelné ztráty a tím i ná klady na ohřev vo dy. strana 05

6 Oprava statických vad Výměna radiátorů Pokud jsou instalo vány plechové radiátory, po 15 až 25 letech potřebují vyměnit. Tato topná tělesa korodují a hrozí jim prorez nutí. Pokud jejich nezbytná výměna připadne například na zimní období, může to znamenat několikadenní zi mu v celém domě. Při zateplení domu lze zároveň radiátory zmenšit nebo dokonce provést teplo vzdušné větrání s rekuperací. Tím se ušetří další peníze za vytápění a odstraní se ne vzhledné radiátory. Navíc je to krok k modernímu způsobu větrání a vytápění, který umožní chlazení a filtrování vzduchu přes filtry odlučující alergeny. Díky tomu získá byt jiný kvalitativní rozměr. Mnoho panelových domů má závažné statické vady, které je nutné opravit, jinak hrozí destrukce domu. Na tyto opravy stát přispívá dotací ve výši 40% z ceny opravy. Jde o popraskané obvodové panely, o praskliny ve stropních panelech apod. STÁTNÍ DOTACE 40% z ceny opravy Výměna oken Stará dřevěná okna netěsní, mají velké tepelné ztráty, jsou často zkřížená a špatně se otevírají. Také bývají napadena hnilobou, což může způsobit jejich vypadnutí. strana 06

7 Zateplení obvodového pláště budovy Jeho význam přesa huje tepelnou úsporu, neboť zateplení chrání dům před vlivy prostředí, a ten tím pá dem pomaleji stárne. V bytech se přestanou vyskytovat skryté i viditelné plísně a stěny budou teplejší. Zároveň se zateplením zlepší vzhled domu i jeho estetický vjem ze strany obyvatel. Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu Není pravda, že zate plení a úprava střechy je nut ná, až když střechou zatéká. Výměnou oken se změní Výměna meziokenních vložek (pokud v domě jsou) Meziokenní vložky, jsou de facto, neotevíratelná okna s výplní z tepelné izo lace. Ta je však často velmi porušena a meziokenní vlož ky tím nabývají špatných vlastností starých oken i ne kvalitních zdí. Jejich výměna či vyzdění zlepší vlastnosti domu. vlhkostní poměry v domě, tzn. že se zvýší relativní vlh kost vzduchu, a následkem toho může dojít až k poško zení střechy. Při zateplování střechy spolu se zateplo váním fasády je možné zateplit komplexně i atiku, a tím se vyhnout budoucím problémům s tepelnými mos ty. Není nic tristnějšího (snad strana 07

8 s výjimkou případů, kdy se dům pouze natře a nezatep lí), než když se musí zateplo vat střecha, kde byla v ne dávné době provedena nová hydroizolace. Bohužel se ta kové případy po zateplení domu často stávají. Jak je to s financo váním rekonstrukcí? Financování rozsáhlých rekonstrukcí je náročné, neboť cena komplexní rekonstrukce dosahuje několik desítek až set tisíc korun na jeden byt. Tak velkou sumou peněz ve fondu oprav disponuje jen málokteré družstvo či společenství vlast níků. Proto se financování obvykle řeší pomocí úvěrů u bank, stavebním spořením či jinou formou půjček. Stát opravy panelových domů pod poruje formou dotací úroků z úvěru, pochopitelně jsou li splněny určité podmínky: mezi ně patří především kom plexnost rekonstrukce, která musí být doložena. Česko moravská rozvojová a záruční banka, poskytovatel zmíně ných státních dotací, vyžaduje mimo jiné potvrzení ČKAIT (České komory autorizova ných inženýrů a techniků čin ných ve výstavbě) či jiné pověřené osoby, že se jedná o komplexní rekonstrukci. Tu je nutné doložit Energetickým auditem, revizí či projektem elektroinstalace, a revizemi či prohlášením o všech částech domu, kterých se rekonstrukce netýká. Potřebné je i stavební povolení a další doklady. Po tomto doložení je možné získat dotaci ve výši 4%, což při vyšším úvěru se splácením 15 let činí několik set až milionů korun. Pro zís kání dotace je vhodné včas se obrátit na firmu, která Vám strana 08

9 se na zkušenou firmu, která má s bankovním trhem zku šenosti. Poradí, které parame try sledovat, popřípadě pomů že s výběrem banky. V této souvislosti upo zorňujeme na finanční oddě lení naší společnosti, které zajišťuje komplexní služby spo jené s financováním rekon strukcí: od investičního zámě ru, přes podklady pro žádost o externí financování včetně dotací, až po ekonomické vyhodnocení. Každý rok se navíc snažíme získat exklu zivní zastoupení některého z bankovních ústavů, což se pozitivně odráží na výši úroků. pomůže dotace zajistit a získat veškeré potřebné doklady. Při získávání úvěru je vhodné zajímat se nejen o do klady nutné pro půjčku, ale i o cenu půjčky nejde pouze o úroky, ale o veškeré po platky. I zde je možné obrátit strana 09

10 Výhody zateplení Mezi nejzřetelnější vý hody zateplení patří snížení tepelných ztrát a tím i snížení nákladů na vytápění. Tento argument je nejstarší a kaž dému jasný. Po mnohaletých zkušenostech se zateplová ním si dovolíme tvrdit, že byť je tento efekt pro obyvatele velmi příjemný, ve výsledku je méně podstatný. Ceny energií u nás zatím nejsou příliš vysoké, i když se jistě dočkáme jejich rapidního zvý šení. Za podstatně důleži tější argumenty pro zateplení považujeme údržbu domu, zdravé a pohodlné prostředí a prevenci proti destrukcím. Zateplení jako ochrana domu Zateplením objektu získáme jeho ochranu. Nosné i obvodové konstrukce (dnes na povrchu domu) se v zimě ochlazují až pod 15 C a v létě se naopak ohří vají na +70 C i více. Po za teplení je z vnější strany chrání dodatečná tepelná izo lace, která velmi příznivě ovlivňuje statiku konstrukce. Změnami teplot v letním a zimním období totiž dochází k roztahování a opětovnému smršťování konstrukcí, které nejsou přizpůsobeny těmto dlouhodobě působícím dila tačním pohybům. Dochází k praskání obvodových pa nelů, zejména podokenních (parapetních), dále k vydrolo vání zálivkového betonu a v některých případech k utrhávání atik apod. Tyto změny vedou po delší době k vážným statickým poru chám, jejichž oprava je ná ročná. Pokud je dům včas zateplen, je ochráněn proti výrazným tepelným změnám a přestane docházet k obje movým změnám vlivem te pelné roztažnosti. strana 10

11 Zateplení jako ochrana styků panelů Při stavbě domů se panely spojovaly svařováním výztuže. Následně měla být do styku vložena tepelná izolace a styk zabetonován. Z vnější strany byla poté spára vyplněna a přetmele na. Bohužel velmi často se pro zjednodušení práce tento technologický postup nedo držel. V mnoha stycích chybí tepelná izolace a dochází ke kondenzaci vodní páry, která často způsobuje korozi spo jovací výztuže. Ve výsledku není obvodový panel dosta tečně ukotven, což může vést až k jeho vypadnutí. Pokud se tyto styky z vnější strany tepelně zaizolují, přestane docházet ke kondenzaci vod ní páry a postup koroze se zastaví. Zateplení jako ochrana zdraví Nedostatečné tepelné izolace mají nepříznivý vliv na lidské zdraví. Ze zdravot ních průzkumů vyplývá, že v Čechách neustále narůstá počet alergiků a astmatiků. Za významný alergen se považují spóry plísní, které potřebují vlhké prostředí. Jedním ze zdrojů vlhkosti je i vodní pára, která kondenzu je na studených površích v bytech, tzn. v místech s ne dostatečnou tepelnou izolací. Obvykle zde dochází i ke snížené rychlosti proudění vzduchu, neboť proudící vzduch nepřináší dostatečné množství tepelné energie, která by povrch konstrukce ohřála. V praxi se jedná o místa skrytá, na která často nevidíme např. o místa za spížními skříněmi či za skříněmi v koutech a rozích, o prostory mezi stěnou a okenním rámem či vložkou, pod parapetem apod. strana 11

12 Často bují plíseň pod podla hou v bytech v úrovni terénu. Nemusí jít přitom jen o pane lové domy, ale mnohdy to jsou novostavby rodinných domů, kde se plíseň vyskytu je např. pod plovoucími pod lahami. Dodatečná tepelná izolace spolu s vhodným řešením všech detailů pomů že odstranit kondenzaci vod ní páry a tím odstraní i rizi ková místa, kde mohou plísně růst. nyní překvapíme jedním z podstatných důvodů, proč je bydlení v paneláku nepří jemné, jsou právě nedosta tečné tepelné izolace. Každý člověk vyžaduje určitou tepel ně vlhkostní pohodu, tedy soulad teploty prostředí a vlhkosti. A právě nedosta tečné tepelné izolace stěn a oken a jejich netěsnosti podstatně ovlivňují toto mi kroklima. Člověk vnímá te plotu prostředí jako teplotu vzduchu a zároveň jako Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě Už jste někdy pře mýšleli nad tím, proč mnoho lidí říká, že bydlení v pane láku není tak pohodlné jako ve zděném domě? Asi vás sálavé teplo okolních před mětů. Pokud je v místnosti jedna stěna výrazně chlad nější než stěny ostatní, je naše vnímání pohody naruše no, aniž bychom byli schopni říci proč. Netěsnostmi okolo oken i ve stycích mezi panely strana 12

13 zároveň dochází k intenzivní mu větrání, takže vzduch okolo nás je nepříjemně suchý. Zateplení a vliv na úspory tepla Zateplením domu do jde pochopitelně k výraz nému snížení potřeby tepla na vytápění. Zároveň se od straní netěsnosti, čímž se omezí i větrání. To pak může me regulovat tak, aby dochá zelo pouze k takové výměně vzduchu, která je potřebná pro zdravý pobyt. Kom plexním zateplením panelo vého domu, který byl posta ven do roku 1982, dojde k úsporám tepla na vytápění ve výši 50% až 70%. U novějších domů je tato úspora 30% až 50%. Rozsah úspor závisí na velikosti a umístění domu, na chování jeho obyvatel a dalších okol nostech. Ú S P O R A % tepla na vytápění Čím zateplovat a dýchání stěn Mnoho lidí se obává, že zate plením (obzvlášť použitím pěnového polystyrenu) přes tane dům, resp. jeho stěny "dýchat". Tento názor je vel mi laický a vychází z matou cích reklam některých výrob ců, kteří se proti používání polystyrenu brání z důvodu levné konkurence (zejména výrobci materiálů pro jedno vrstvé zdění, kterým by roz šíření sendvičového zdiva snížilo spotřebu jejich mate riálů na polovinu). Na laický strana 13

14 argument lze reagovat laicky: "Zkuste si pět minut dýchat skrz zeď a pokud nebudete mrtví, tak budeme v rozho voru pokračovat." Nebo lze zkusit vysvětlení na základě fyzikálních zákonů: v interiéru je v zimě tlak vodní páry při bližně 1300 Pa (Pascalů), venku přibližně 200 Pa. Rozdílem těchto tlaků se vodní pára tlačí ven. Pokud narazí ve stěně na místo, kde je nižší teplota než teplota rosného bodu, dojde ke kon denzaci. Pokud má do tohoto místa přístup vzduch, začnou zde růst plísně. Z tohoto popisu vyplývá, že pokud je stěna zvenku tepelně izolo vána, je teplá a nemůže na ní dojít ke kondenzaci vodní páry. Plísně se pochopitelně v domě mohou vyskytnout, ale pouze tam, kde je stu dený povrch, tzn. v místech se špatným či vůbec žádným zateplením. V praxi to bývá tam, kde majitelé objektu chtěli ušetřit a dům nezateplili celkově např. zateplili pouze štíty, ale nezateplili střechu, atiku nebo stěnu výtahové či schodišťové šachty. Týká se to i nejnižších podlaží, u kte rých se zateplení neprovedlo minimálně 50 cm pod úroveň podlahy nejnižších bytů. Výměna oken na co si dát pozor! Ve srovnání se stěna mi uniká podstatně více tepla okny. Obecně lze říci, že ok nem uniká u starších domů asi tolik tepla jako dvojnásob ně velkou stěnou. U starých oken uniká teplo také netěs nostmi mezi rámem okna strana 14

15 a sousedním panelem (to platí i pro meziokenní vložku), ale i mezi okenním rámem a křídlem okna. Výměnou okna lze dosáhnout podstat ně nižších tepelných ztrát prostupem za podmínky, že jsou instalována okna s niž ším součinitelem prostupu tepla U. Utěsněním polyure tanovou pěnou po obvodu dojde k vyloučení vlivu těchto spár. Výrazně se tím zmenší větrání a z bytu nadměrně neuniká teplo. Jak už jsme ale zmínili, na druhé straně je nutné často větrat, protože jinak je v bytě velmi vlhký vzduch a dochází ke konden zaci vodní páry. Při výměně oken je nutné sledovat jeho vlastno sti a vyžadovat takové okno, které splňuje podmínky pro použití v bytové výstavbě s přerušovaným vytápěním (v noci totiž dochází ke sní žení vytápěcí teploty a hrozí zvýšená kondenzace vodní páry). Povrchová teplota ce lého okna, včetně míst blízko distančního rámečku mezi skly, musí být vždy vyšší než je teplota daná normou, tzn. +9,7 C. Pokud výrobce či dodavatel oken není schopen toto doložit, hrozí, že se okna okolo okenních rámů budou rosit s následným výskytem plísní. Tento poměrně přísný požadavek na nejnižší po vrchovou teplotu vychází z posledních praktických zku šeností s plastovými okny a je možné ho splnit pouze po užitím speciálních distan čních rámečků. Obvykle toto splňují pouze plastové rá mečky. U některých oken, kde je drážka pro osazení skla hluboká, mohou požadavky Výměnou okna lze dosáhnout podstatně nižších tepelných ztrát jen v případě, že splňují všechny potřebné atesty a normy! strana 15

16 splnit i distanční rámečky z nerezu. Právě na tuto záležitost chceme upozornit: ačkoli se v dnešní době stále běžně používají plastová okna s hli níkovým distančním rámeč kem, naše technické oddě lení je v žádném případě nedoporučuje! Výše zmíněné řešení odporuje platným nor mám a hrozí poškozování zdraví obyvatel. Druhou podmínkou je, že skla musí mít maximální součinitel prostupu tepla: U = 1,2 W/(m 2.K). Závěrem ještě jednou připomínáme, že po výměně oken dochází ke zvýšení vlh kosti vzduchu v domě. Na ne zateplených částech, tzn. na stěnách, ale i stropech, může následně docházet ke kondenzaci vodní páry se všemi důsledky. Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? Je to skoro stejná otáz ka jako: "Co bylo dřív slepice nebo vejce?" Tyto práce by měly probíhat současně. Pokud bychom nejprve vyměnili okna, hrozí konden zace vodní páry na stěnách. Pokud nejprve zateplíme, hrozí poškození zateplení při výměně oken. Navíc se po stupnou realizací zvyšují ná klady, neboť některé části konstrukce je nutné udělat vždy nové např. oplechování parapetů, opravy ostění atd. IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o. ul. Jana Milíče (areál SBD) Nové Vráto, České Budějovice tel./fax: e mail: IZOLreport Neperiodická publikace č. 01/2005 Publishing by IZOLtechnik Text by Ing. Roman Šubrt posudkový specialista České Budějovice Vydání první. Tisková chyba vyhrazena! strana 16

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha hlavní město praha S energií efektivně Příručka pro energeticky efektivní domácnost Úspory elektřiny v domácnosti Úspory tepla při vytápění a ohřevu teplé vody Jak vybrat správný zdroj tepla Fotovoltaické

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití 23/2007 ročník 10 Kohoutovice příjemné místo k žití Chcete omezit prašnost vašeho bytu, uspořit na vytápění, zlepšit zabezpečení, získat cenné metry navíc k obytné ploše a vytvořit příjemný prostor k nejrůznějšímu

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky ENERGIE BIOMASY Biomasa vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Je definována jako substance organického původu, která se přímo vyrábí, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské nebo

Více

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky Pasivní dům zkušenosti z Rakouska a české začátky Brno 2004 Publikace vyšla s laskavým svolením Úřadu vlády Dolního Rakouska, odboru energetiky, a AEE Sdružení pro obnovitelné energie, Rakousko. Publikace

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Opravy, rekonstrukce a

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více