01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ"

Transkript

1 product by IZOLtechnik 01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ Tato publikace je určena majitelům a správcům bytů v panelových domech. strana 01

2 OBSAH Kde s rekonstrukcí začít? 03 Výhody komplexnosti 03 Kdy s rekonstrukcí začít? 04 Obvyklé práce na panelovém domě 05 Elektroinstalace 05 Svislé rozvody 05 Výměna radiátorů 06 Oprava statických vad 06 Výměna oken 06 Zateplení obvodového pláště budovy 07 Výměna meziokenních vložek 07 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu 07 Jak je to s financováním rekonstrukcí? 08 Výhody zateplení 10 Zateplení jako ochrana domu 10 Zateplení jako ochrana styků panelů 11 Zateplení jako ochrana zdraví 11 Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě 12 Zateplení a vliv na úspory tepla 13 Čím zateplovat a dýchání stěn 13 Výměna oken na co si dát pozor! 14 Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? 16 strana 02

3 Panelový dům má svá specifika, proto je při jeho opravách, rekonstrukcích i údržbě vhodné dívat se na něj z jiného pohledu než na ostatní druhy staveb. Velkoplošné dílce, ze kterých je panelový dům postaven, mu dodávají odlišné vlastnosti, než jaké mají ostatní stavby. Nelze říci, že jsou tyto vlastnosti horší, jsou pouze jiné. Druhým důvodem je i možnost odlišného způsobu financování. Zatím totiž stále platí možnost státní dotace na komplexní rekonstrukci panelového domu, která činí 4% úroků z úvěru (u domů zaplavených při povodni v roce 2002 pak 5%). Kde s rekonstrukcí začít? Pokud většina majitelů bytů s rekonstrukcí souhlasí, je vhodné věnovat se rekon strukci komplexně, aby neby lo nutné během následujících deseti či více let pokračovat v rekonstrukci další etapou. Výhody komplexnosti Výhody komplexnosti při rekonstrukci spočívají v tom, že jednotlivé, na sebe navazující části jsou dokon čeny společně a není nutné při další etapě poškozovat již vytvořené dílo. Pokud bude na rekonstrukci navíc pořizo vána půjčka, vyřídí se vše najednou a cena půjčky tím v celkovém součtu výdajů klesne. Při žádostech o státní dotaci je pochopitelné, že se dotace vztahuje na komplex ní rekonstrukci, tzn. nejen na zateplení, jak je to často strana 03

4 vnímáno, ale i na všechny ostatní práce. Výhodou kom plexnosti jsou i ušetřené ná klady. Například pokud by se nejprve prováděly výměny radiátorů a poté zateplování, musely by být radiátory navr ženy na potřebu tepla před zateplením. Další výhodou kom plexní rekonstrukce je mož nost zasáhnout zároveň do koncepce domu a pozměnit některé funkce (například místo teplovodního vytápění lze zvolit vytápění teplo vzdušné). Kdy s rekonstrukcí začít? Pokud možno co nej dříve, a to z několika důvodů. Zaprvé se ceny stavebních prací i materiálů neustále zvyšují, a to více než je inflace. Doposud byl mezi roční nárůst cen přibližně 10%. Druhým důvodem je očekávané zavedení vyšší daně z přidané hodnoty, kte rá by se od ledna 2008 měla zvýšit ze stávajících 5% na 19%. Navíc se očekává, že podle směrnic Evropské unie bude muset stát pozastavit dotace na rekonstrukce pa nelových domů, které EU vnímá jako netržní. strana 04

5 Obvyklé práce na panelovém domě Majitelé bytů v panelových domech si neuvědomují, že v domě je mnoho částí, které potřebují rekonstrukci. Argu mentují obvykle tím, že slouží li tato část, není důvod se jí zabývat. Zde uvádíme stručný přehled podstatných součástí panelového domu, které je obvykle nutné dříve či později rekonstruovat: Elektroinstalace Je nutné vyměnit společné rozvody elektroin stalace provedené v hliníku za rozvody v mědi, neboť hli níkové rozvody jsou podstat ně náchylnější ke vzniku po žáru. Svislé rozvody Svislé rozvody teplé vody, studené vody a kana lizace, spolu s dostatečnou tepelnou izolací rozvodů tep lé vody (dle vyhlášky mini málně 20 mm izolace, v mno ha případech více) vodovo dy v podobě ocelového potru bí zarůstají vodním kame nem, proto je nutná zhruba po 15 až 25 letech jejich výměna. Sil ná tepelná izolace rozvodů teplé vo dy sníží tepelné ztráty a tím i ná klady na ohřev vo dy. strana 05

6 Oprava statických vad Výměna radiátorů Pokud jsou instalo vány plechové radiátory, po 15 až 25 letech potřebují vyměnit. Tato topná tělesa korodují a hrozí jim prorez nutí. Pokud jejich nezbytná výměna připadne například na zimní období, může to znamenat několikadenní zi mu v celém domě. Při zateplení domu lze zároveň radiátory zmenšit nebo dokonce provést teplo vzdušné větrání s rekuperací. Tím se ušetří další peníze za vytápění a odstraní se ne vzhledné radiátory. Navíc je to krok k modernímu způsobu větrání a vytápění, který umožní chlazení a filtrování vzduchu přes filtry odlučující alergeny. Díky tomu získá byt jiný kvalitativní rozměr. Mnoho panelových domů má závažné statické vady, které je nutné opravit, jinak hrozí destrukce domu. Na tyto opravy stát přispívá dotací ve výši 40% z ceny opravy. Jde o popraskané obvodové panely, o praskliny ve stropních panelech apod. STÁTNÍ DOTACE 40% z ceny opravy Výměna oken Stará dřevěná okna netěsní, mají velké tepelné ztráty, jsou často zkřížená a špatně se otevírají. Také bývají napadena hnilobou, což může způsobit jejich vypadnutí. strana 06

7 Zateplení obvodového pláště budovy Jeho význam přesa huje tepelnou úsporu, neboť zateplení chrání dům před vlivy prostředí, a ten tím pá dem pomaleji stárne. V bytech se přestanou vyskytovat skryté i viditelné plísně a stěny budou teplejší. Zároveň se zateplením zlepší vzhled domu i jeho estetický vjem ze strany obyvatel. Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu Není pravda, že zate plení a úprava střechy je nut ná, až když střechou zatéká. Výměnou oken se změní Výměna meziokenních vložek (pokud v domě jsou) Meziokenní vložky, jsou de facto, neotevíratelná okna s výplní z tepelné izo lace. Ta je však často velmi porušena a meziokenní vlož ky tím nabývají špatných vlastností starých oken i ne kvalitních zdí. Jejich výměna či vyzdění zlepší vlastnosti domu. vlhkostní poměry v domě, tzn. že se zvýší relativní vlh kost vzduchu, a následkem toho může dojít až k poško zení střechy. Při zateplování střechy spolu se zateplo váním fasády je možné zateplit komplexně i atiku, a tím se vyhnout budoucím problémům s tepelnými mos ty. Není nic tristnějšího (snad strana 07

8 s výjimkou případů, kdy se dům pouze natře a nezatep lí), než když se musí zateplo vat střecha, kde byla v ne dávné době provedena nová hydroizolace. Bohužel se ta kové případy po zateplení domu často stávají. Jak je to s financo váním rekonstrukcí? Financování rozsáhlých rekonstrukcí je náročné, neboť cena komplexní rekonstrukce dosahuje několik desítek až set tisíc korun na jeden byt. Tak velkou sumou peněz ve fondu oprav disponuje jen málokteré družstvo či společenství vlast níků. Proto se financování obvykle řeší pomocí úvěrů u bank, stavebním spořením či jinou formou půjček. Stát opravy panelových domů pod poruje formou dotací úroků z úvěru, pochopitelně jsou li splněny určité podmínky: mezi ně patří především kom plexnost rekonstrukce, která musí být doložena. Česko moravská rozvojová a záruční banka, poskytovatel zmíně ných státních dotací, vyžaduje mimo jiné potvrzení ČKAIT (České komory autorizova ných inženýrů a techniků čin ných ve výstavbě) či jiné pověřené osoby, že se jedná o komplexní rekonstrukci. Tu je nutné doložit Energetickým auditem, revizí či projektem elektroinstalace, a revizemi či prohlášením o všech částech domu, kterých se rekonstrukce netýká. Potřebné je i stavební povolení a další doklady. Po tomto doložení je možné získat dotaci ve výši 4%, což při vyšším úvěru se splácením 15 let činí několik set až milionů korun. Pro zís kání dotace je vhodné včas se obrátit na firmu, která Vám strana 08

9 se na zkušenou firmu, která má s bankovním trhem zku šenosti. Poradí, které parame try sledovat, popřípadě pomů že s výběrem banky. V této souvislosti upo zorňujeme na finanční oddě lení naší společnosti, které zajišťuje komplexní služby spo jené s financováním rekon strukcí: od investičního zámě ru, přes podklady pro žádost o externí financování včetně dotací, až po ekonomické vyhodnocení. Každý rok se navíc snažíme získat exklu zivní zastoupení některého z bankovních ústavů, což se pozitivně odráží na výši úroků. pomůže dotace zajistit a získat veškeré potřebné doklady. Při získávání úvěru je vhodné zajímat se nejen o do klady nutné pro půjčku, ale i o cenu půjčky nejde pouze o úroky, ale o veškeré po platky. I zde je možné obrátit strana 09

10 Výhody zateplení Mezi nejzřetelnější vý hody zateplení patří snížení tepelných ztrát a tím i snížení nákladů na vytápění. Tento argument je nejstarší a kaž dému jasný. Po mnohaletých zkušenostech se zateplová ním si dovolíme tvrdit, že byť je tento efekt pro obyvatele velmi příjemný, ve výsledku je méně podstatný. Ceny energií u nás zatím nejsou příliš vysoké, i když se jistě dočkáme jejich rapidního zvý šení. Za podstatně důleži tější argumenty pro zateplení považujeme údržbu domu, zdravé a pohodlné prostředí a prevenci proti destrukcím. Zateplení jako ochrana domu Zateplením objektu získáme jeho ochranu. Nosné i obvodové konstrukce (dnes na povrchu domu) se v zimě ochlazují až pod 15 C a v létě se naopak ohří vají na +70 C i více. Po za teplení je z vnější strany chrání dodatečná tepelná izo lace, která velmi příznivě ovlivňuje statiku konstrukce. Změnami teplot v letním a zimním období totiž dochází k roztahování a opětovnému smršťování konstrukcí, které nejsou přizpůsobeny těmto dlouhodobě působícím dila tačním pohybům. Dochází k praskání obvodových pa nelů, zejména podokenních (parapetních), dále k vydrolo vání zálivkového betonu a v některých případech k utrhávání atik apod. Tyto změny vedou po delší době k vážným statickým poru chám, jejichž oprava je ná ročná. Pokud je dům včas zateplen, je ochráněn proti výrazným tepelným změnám a přestane docházet k obje movým změnám vlivem te pelné roztažnosti. strana 10

11 Zateplení jako ochrana styků panelů Při stavbě domů se panely spojovaly svařováním výztuže. Následně měla být do styku vložena tepelná izolace a styk zabetonován. Z vnější strany byla poté spára vyplněna a přetmele na. Bohužel velmi často se pro zjednodušení práce tento technologický postup nedo držel. V mnoha stycích chybí tepelná izolace a dochází ke kondenzaci vodní páry, která často způsobuje korozi spo jovací výztuže. Ve výsledku není obvodový panel dosta tečně ukotven, což může vést až k jeho vypadnutí. Pokud se tyto styky z vnější strany tepelně zaizolují, přestane docházet ke kondenzaci vod ní páry a postup koroze se zastaví. Zateplení jako ochrana zdraví Nedostatečné tepelné izolace mají nepříznivý vliv na lidské zdraví. Ze zdravot ních průzkumů vyplývá, že v Čechách neustále narůstá počet alergiků a astmatiků. Za významný alergen se považují spóry plísní, které potřebují vlhké prostředí. Jedním ze zdrojů vlhkosti je i vodní pára, která kondenzu je na studených površích v bytech, tzn. v místech s ne dostatečnou tepelnou izolací. Obvykle zde dochází i ke snížené rychlosti proudění vzduchu, neboť proudící vzduch nepřináší dostatečné množství tepelné energie, která by povrch konstrukce ohřála. V praxi se jedná o místa skrytá, na která často nevidíme např. o místa za spížními skříněmi či za skříněmi v koutech a rozích, o prostory mezi stěnou a okenním rámem či vložkou, pod parapetem apod. strana 11

12 Často bují plíseň pod podla hou v bytech v úrovni terénu. Nemusí jít přitom jen o pane lové domy, ale mnohdy to jsou novostavby rodinných domů, kde se plíseň vyskytu je např. pod plovoucími pod lahami. Dodatečná tepelná izolace spolu s vhodným řešením všech detailů pomů že odstranit kondenzaci vod ní páry a tím odstraní i rizi ková místa, kde mohou plísně růst. nyní překvapíme jedním z podstatných důvodů, proč je bydlení v paneláku nepří jemné, jsou právě nedosta tečné tepelné izolace. Každý člověk vyžaduje určitou tepel ně vlhkostní pohodu, tedy soulad teploty prostředí a vlhkosti. A právě nedosta tečné tepelné izolace stěn a oken a jejich netěsnosti podstatně ovlivňují toto mi kroklima. Člověk vnímá te plotu prostředí jako teplotu vzduchu a zároveň jako Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě Už jste někdy pře mýšleli nad tím, proč mnoho lidí říká, že bydlení v pane láku není tak pohodlné jako ve zděném domě? Asi vás sálavé teplo okolních před mětů. Pokud je v místnosti jedna stěna výrazně chlad nější než stěny ostatní, je naše vnímání pohody naruše no, aniž bychom byli schopni říci proč. Netěsnostmi okolo oken i ve stycích mezi panely strana 12

13 zároveň dochází k intenzivní mu větrání, takže vzduch okolo nás je nepříjemně suchý. Zateplení a vliv na úspory tepla Zateplením domu do jde pochopitelně k výraz nému snížení potřeby tepla na vytápění. Zároveň se od straní netěsnosti, čímž se omezí i větrání. To pak může me regulovat tak, aby dochá zelo pouze k takové výměně vzduchu, která je potřebná pro zdravý pobyt. Kom plexním zateplením panelo vého domu, který byl posta ven do roku 1982, dojde k úsporám tepla na vytápění ve výši 50% až 70%. U novějších domů je tato úspora 30% až 50%. Rozsah úspor závisí na velikosti a umístění domu, na chování jeho obyvatel a dalších okol nostech. Ú S P O R A % tepla na vytápění Čím zateplovat a dýchání stěn Mnoho lidí se obává, že zate plením (obzvlášť použitím pěnového polystyrenu) přes tane dům, resp. jeho stěny "dýchat". Tento názor je vel mi laický a vychází z matou cích reklam některých výrob ců, kteří se proti používání polystyrenu brání z důvodu levné konkurence (zejména výrobci materiálů pro jedno vrstvé zdění, kterým by roz šíření sendvičového zdiva snížilo spotřebu jejich mate riálů na polovinu). Na laický strana 13

14 argument lze reagovat laicky: "Zkuste si pět minut dýchat skrz zeď a pokud nebudete mrtví, tak budeme v rozho voru pokračovat." Nebo lze zkusit vysvětlení na základě fyzikálních zákonů: v interiéru je v zimě tlak vodní páry při bližně 1300 Pa (Pascalů), venku přibližně 200 Pa. Rozdílem těchto tlaků se vodní pára tlačí ven. Pokud narazí ve stěně na místo, kde je nižší teplota než teplota rosného bodu, dojde ke kon denzaci. Pokud má do tohoto místa přístup vzduch, začnou zde růst plísně. Z tohoto popisu vyplývá, že pokud je stěna zvenku tepelně izolo vána, je teplá a nemůže na ní dojít ke kondenzaci vodní páry. Plísně se pochopitelně v domě mohou vyskytnout, ale pouze tam, kde je stu dený povrch, tzn. v místech se špatným či vůbec žádným zateplením. V praxi to bývá tam, kde majitelé objektu chtěli ušetřit a dům nezateplili celkově např. zateplili pouze štíty, ale nezateplili střechu, atiku nebo stěnu výtahové či schodišťové šachty. Týká se to i nejnižších podlaží, u kte rých se zateplení neprovedlo minimálně 50 cm pod úroveň podlahy nejnižších bytů. Výměna oken na co si dát pozor! Ve srovnání se stěna mi uniká podstatně více tepla okny. Obecně lze říci, že ok nem uniká u starších domů asi tolik tepla jako dvojnásob ně velkou stěnou. U starých oken uniká teplo také netěs nostmi mezi rámem okna strana 14

15 a sousedním panelem (to platí i pro meziokenní vložku), ale i mezi okenním rámem a křídlem okna. Výměnou okna lze dosáhnout podstat ně nižších tepelných ztrát prostupem za podmínky, že jsou instalována okna s niž ším součinitelem prostupu tepla U. Utěsněním polyure tanovou pěnou po obvodu dojde k vyloučení vlivu těchto spár. Výrazně se tím zmenší větrání a z bytu nadměrně neuniká teplo. Jak už jsme ale zmínili, na druhé straně je nutné často větrat, protože jinak je v bytě velmi vlhký vzduch a dochází ke konden zaci vodní páry. Při výměně oken je nutné sledovat jeho vlastno sti a vyžadovat takové okno, které splňuje podmínky pro použití v bytové výstavbě s přerušovaným vytápěním (v noci totiž dochází ke sní žení vytápěcí teploty a hrozí zvýšená kondenzace vodní páry). Povrchová teplota ce lého okna, včetně míst blízko distančního rámečku mezi skly, musí být vždy vyšší než je teplota daná normou, tzn. +9,7 C. Pokud výrobce či dodavatel oken není schopen toto doložit, hrozí, že se okna okolo okenních rámů budou rosit s následným výskytem plísní. Tento poměrně přísný požadavek na nejnižší po vrchovou teplotu vychází z posledních praktických zku šeností s plastovými okny a je možné ho splnit pouze po užitím speciálních distan čních rámečků. Obvykle toto splňují pouze plastové rá mečky. U některých oken, kde je drážka pro osazení skla hluboká, mohou požadavky Výměnou okna lze dosáhnout podstatně nižších tepelných ztrát jen v případě, že splňují všechny potřebné atesty a normy! strana 15

16 splnit i distanční rámečky z nerezu. Právě na tuto záležitost chceme upozornit: ačkoli se v dnešní době stále běžně používají plastová okna s hli níkovým distančním rámeč kem, naše technické oddě lení je v žádném případě nedoporučuje! Výše zmíněné řešení odporuje platným nor mám a hrozí poškozování zdraví obyvatel. Druhou podmínkou je, že skla musí mít maximální součinitel prostupu tepla: U = 1,2 W/(m 2.K). Závěrem ještě jednou připomínáme, že po výměně oken dochází ke zvýšení vlh kosti vzduchu v domě. Na ne zateplených částech, tzn. na stěnách, ale i stropech, může následně docházet ke kondenzaci vodní páry se všemi důsledky. Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? Je to skoro stejná otáz ka jako: "Co bylo dřív slepice nebo vejce?" Tyto práce by měly probíhat současně. Pokud bychom nejprve vyměnili okna, hrozí konden zace vodní páry na stěnách. Pokud nejprve zateplíme, hrozí poškození zateplení při výměně oken. Navíc se po stupnou realizací zvyšují ná klady, neboť některé části konstrukce je nutné udělat vždy nové např. oplechování parapetů, opravy ostění atd. IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o. ul. Jana Milíče (areál SBD) Nové Vráto, České Budějovice tel./fax: e mail: IZOLreport Neperiodická publikace č. 01/2005 Publishing by IZOLtechnik Text by Ing. Roman Šubrt posudkový specialista České Budějovice Vydání první. Tisková chyba vyhrazena! strana 16

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Ročník: Předmět: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu 01/2007 product by IZOLmiv Meziokenní dílce IZOLinvest Financování bytového fondu TATO PUBLIKACE JE URČENA MAJITELŮM A SPRÁVCŮM BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH Meziokenní vložky (MIV) Při výměně oken v panelových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více