01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ"

Transkript

1 product by IZOLtechnik 01/2005 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ Tato publikace je určena majitelům a správcům bytů v panelových domech. strana 01

2 OBSAH Kde s rekonstrukcí začít? 03 Výhody komplexnosti 03 Kdy s rekonstrukcí začít? 04 Obvyklé práce na panelovém domě 05 Elektroinstalace 05 Svislé rozvody 05 Výměna radiátorů 06 Oprava statických vad 06 Výměna oken 06 Zateplení obvodového pláště budovy 07 Výměna meziokenních vložek 07 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu 07 Jak je to s financováním rekonstrukcí? 08 Výhody zateplení 10 Zateplení jako ochrana domu 10 Zateplení jako ochrana styků panelů 11 Zateplení jako ochrana zdraví 11 Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě 12 Zateplení a vliv na úspory tepla 13 Čím zateplovat a dýchání stěn 13 Výměna oken na co si dát pozor! 14 Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? 16 strana 02

3 Panelový dům má svá specifika, proto je při jeho opravách, rekonstrukcích i údržbě vhodné dívat se na něj z jiného pohledu než na ostatní druhy staveb. Velkoplošné dílce, ze kterých je panelový dům postaven, mu dodávají odlišné vlastnosti, než jaké mají ostatní stavby. Nelze říci, že jsou tyto vlastnosti horší, jsou pouze jiné. Druhým důvodem je i možnost odlišného způsobu financování. Zatím totiž stále platí možnost státní dotace na komplexní rekonstrukci panelového domu, která činí 4% úroků z úvěru (u domů zaplavených při povodni v roce 2002 pak 5%). Kde s rekonstrukcí začít? Pokud většina majitelů bytů s rekonstrukcí souhlasí, je vhodné věnovat se rekon strukci komplexně, aby neby lo nutné během následujících deseti či více let pokračovat v rekonstrukci další etapou. Výhody komplexnosti Výhody komplexnosti při rekonstrukci spočívají v tom, že jednotlivé, na sebe navazující části jsou dokon čeny společně a není nutné při další etapě poškozovat již vytvořené dílo. Pokud bude na rekonstrukci navíc pořizo vána půjčka, vyřídí se vše najednou a cena půjčky tím v celkovém součtu výdajů klesne. Při žádostech o státní dotaci je pochopitelné, že se dotace vztahuje na komplex ní rekonstrukci, tzn. nejen na zateplení, jak je to často strana 03

4 vnímáno, ale i na všechny ostatní práce. Výhodou kom plexnosti jsou i ušetřené ná klady. Například pokud by se nejprve prováděly výměny radiátorů a poté zateplování, musely by být radiátory navr ženy na potřebu tepla před zateplením. Další výhodou kom plexní rekonstrukce je mož nost zasáhnout zároveň do koncepce domu a pozměnit některé funkce (například místo teplovodního vytápění lze zvolit vytápění teplo vzdušné). Kdy s rekonstrukcí začít? Pokud možno co nej dříve, a to z několika důvodů. Zaprvé se ceny stavebních prací i materiálů neustále zvyšují, a to více než je inflace. Doposud byl mezi roční nárůst cen přibližně 10%. Druhým důvodem je očekávané zavedení vyšší daně z přidané hodnoty, kte rá by se od ledna 2008 měla zvýšit ze stávajících 5% na 19%. Navíc se očekává, že podle směrnic Evropské unie bude muset stát pozastavit dotace na rekonstrukce pa nelových domů, které EU vnímá jako netržní. strana 04

5 Obvyklé práce na panelovém domě Majitelé bytů v panelových domech si neuvědomují, že v domě je mnoho částí, které potřebují rekonstrukci. Argu mentují obvykle tím, že slouží li tato část, není důvod se jí zabývat. Zde uvádíme stručný přehled podstatných součástí panelového domu, které je obvykle nutné dříve či později rekonstruovat: Elektroinstalace Je nutné vyměnit společné rozvody elektroin stalace provedené v hliníku za rozvody v mědi, neboť hli níkové rozvody jsou podstat ně náchylnější ke vzniku po žáru. Svislé rozvody Svislé rozvody teplé vody, studené vody a kana lizace, spolu s dostatečnou tepelnou izolací rozvodů tep lé vody (dle vyhlášky mini málně 20 mm izolace, v mno ha případech více) vodovo dy v podobě ocelového potru bí zarůstají vodním kame nem, proto je nutná zhruba po 15 až 25 letech jejich výměna. Sil ná tepelná izolace rozvodů teplé vo dy sníží tepelné ztráty a tím i ná klady na ohřev vo dy. strana 05

6 Oprava statických vad Výměna radiátorů Pokud jsou instalo vány plechové radiátory, po 15 až 25 letech potřebují vyměnit. Tato topná tělesa korodují a hrozí jim prorez nutí. Pokud jejich nezbytná výměna připadne například na zimní období, může to znamenat několikadenní zi mu v celém domě. Při zateplení domu lze zároveň radiátory zmenšit nebo dokonce provést teplo vzdušné větrání s rekuperací. Tím se ušetří další peníze za vytápění a odstraní se ne vzhledné radiátory. Navíc je to krok k modernímu způsobu větrání a vytápění, který umožní chlazení a filtrování vzduchu přes filtry odlučující alergeny. Díky tomu získá byt jiný kvalitativní rozměr. Mnoho panelových domů má závažné statické vady, které je nutné opravit, jinak hrozí destrukce domu. Na tyto opravy stát přispívá dotací ve výši 40% z ceny opravy. Jde o popraskané obvodové panely, o praskliny ve stropních panelech apod. STÁTNÍ DOTACE 40% z ceny opravy Výměna oken Stará dřevěná okna netěsní, mají velké tepelné ztráty, jsou často zkřížená a špatně se otevírají. Také bývají napadena hnilobou, což může způsobit jejich vypadnutí. strana 06

7 Zateplení obvodového pláště budovy Jeho význam přesa huje tepelnou úsporu, neboť zateplení chrání dům před vlivy prostředí, a ten tím pá dem pomaleji stárne. V bytech se přestanou vyskytovat skryté i viditelné plísně a stěny budou teplejší. Zároveň se zateplením zlepší vzhled domu i jeho estetický vjem ze strany obyvatel. Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu Není pravda, že zate plení a úprava střechy je nut ná, až když střechou zatéká. Výměnou oken se změní Výměna meziokenních vložek (pokud v domě jsou) Meziokenní vložky, jsou de facto, neotevíratelná okna s výplní z tepelné izo lace. Ta je však často velmi porušena a meziokenní vlož ky tím nabývají špatných vlastností starých oken i ne kvalitních zdí. Jejich výměna či vyzdění zlepší vlastnosti domu. vlhkostní poměry v domě, tzn. že se zvýší relativní vlh kost vzduchu, a následkem toho může dojít až k poško zení střechy. Při zateplování střechy spolu se zateplo váním fasády je možné zateplit komplexně i atiku, a tím se vyhnout budoucím problémům s tepelnými mos ty. Není nic tristnějšího (snad strana 07

8 s výjimkou případů, kdy se dům pouze natře a nezatep lí), než když se musí zateplo vat střecha, kde byla v ne dávné době provedena nová hydroizolace. Bohužel se ta kové případy po zateplení domu často stávají. Jak je to s financo váním rekonstrukcí? Financování rozsáhlých rekonstrukcí je náročné, neboť cena komplexní rekonstrukce dosahuje několik desítek až set tisíc korun na jeden byt. Tak velkou sumou peněz ve fondu oprav disponuje jen málokteré družstvo či společenství vlast níků. Proto se financování obvykle řeší pomocí úvěrů u bank, stavebním spořením či jinou formou půjček. Stát opravy panelových domů pod poruje formou dotací úroků z úvěru, pochopitelně jsou li splněny určité podmínky: mezi ně patří především kom plexnost rekonstrukce, která musí být doložena. Česko moravská rozvojová a záruční banka, poskytovatel zmíně ných státních dotací, vyžaduje mimo jiné potvrzení ČKAIT (České komory autorizova ných inženýrů a techniků čin ných ve výstavbě) či jiné pověřené osoby, že se jedná o komplexní rekonstrukci. Tu je nutné doložit Energetickým auditem, revizí či projektem elektroinstalace, a revizemi či prohlášením o všech částech domu, kterých se rekonstrukce netýká. Potřebné je i stavební povolení a další doklady. Po tomto doložení je možné získat dotaci ve výši 4%, což při vyšším úvěru se splácením 15 let činí několik set až milionů korun. Pro zís kání dotace je vhodné včas se obrátit na firmu, která Vám strana 08

9 se na zkušenou firmu, která má s bankovním trhem zku šenosti. Poradí, které parame try sledovat, popřípadě pomů že s výběrem banky. V této souvislosti upo zorňujeme na finanční oddě lení naší společnosti, které zajišťuje komplexní služby spo jené s financováním rekon strukcí: od investičního zámě ru, přes podklady pro žádost o externí financování včetně dotací, až po ekonomické vyhodnocení. Každý rok se navíc snažíme získat exklu zivní zastoupení některého z bankovních ústavů, což se pozitivně odráží na výši úroků. pomůže dotace zajistit a získat veškeré potřebné doklady. Při získávání úvěru je vhodné zajímat se nejen o do klady nutné pro půjčku, ale i o cenu půjčky nejde pouze o úroky, ale o veškeré po platky. I zde je možné obrátit strana 09

10 Výhody zateplení Mezi nejzřetelnější vý hody zateplení patří snížení tepelných ztrát a tím i snížení nákladů na vytápění. Tento argument je nejstarší a kaž dému jasný. Po mnohaletých zkušenostech se zateplová ním si dovolíme tvrdit, že byť je tento efekt pro obyvatele velmi příjemný, ve výsledku je méně podstatný. Ceny energií u nás zatím nejsou příliš vysoké, i když se jistě dočkáme jejich rapidního zvý šení. Za podstatně důleži tější argumenty pro zateplení považujeme údržbu domu, zdravé a pohodlné prostředí a prevenci proti destrukcím. Zateplení jako ochrana domu Zateplením objektu získáme jeho ochranu. Nosné i obvodové konstrukce (dnes na povrchu domu) se v zimě ochlazují až pod 15 C a v létě se naopak ohří vají na +70 C i více. Po za teplení je z vnější strany chrání dodatečná tepelná izo lace, která velmi příznivě ovlivňuje statiku konstrukce. Změnami teplot v letním a zimním období totiž dochází k roztahování a opětovnému smršťování konstrukcí, které nejsou přizpůsobeny těmto dlouhodobě působícím dila tačním pohybům. Dochází k praskání obvodových pa nelů, zejména podokenních (parapetních), dále k vydrolo vání zálivkového betonu a v některých případech k utrhávání atik apod. Tyto změny vedou po delší době k vážným statickým poru chám, jejichž oprava je ná ročná. Pokud je dům včas zateplen, je ochráněn proti výrazným tepelným změnám a přestane docházet k obje movým změnám vlivem te pelné roztažnosti. strana 10

11 Zateplení jako ochrana styků panelů Při stavbě domů se panely spojovaly svařováním výztuže. Následně měla být do styku vložena tepelná izolace a styk zabetonován. Z vnější strany byla poté spára vyplněna a přetmele na. Bohužel velmi často se pro zjednodušení práce tento technologický postup nedo držel. V mnoha stycích chybí tepelná izolace a dochází ke kondenzaci vodní páry, která často způsobuje korozi spo jovací výztuže. Ve výsledku není obvodový panel dosta tečně ukotven, což může vést až k jeho vypadnutí. Pokud se tyto styky z vnější strany tepelně zaizolují, přestane docházet ke kondenzaci vod ní páry a postup koroze se zastaví. Zateplení jako ochrana zdraví Nedostatečné tepelné izolace mají nepříznivý vliv na lidské zdraví. Ze zdravot ních průzkumů vyplývá, že v Čechách neustále narůstá počet alergiků a astmatiků. Za významný alergen se považují spóry plísní, které potřebují vlhké prostředí. Jedním ze zdrojů vlhkosti je i vodní pára, která kondenzu je na studených površích v bytech, tzn. v místech s ne dostatečnou tepelnou izolací. Obvykle zde dochází i ke snížené rychlosti proudění vzduchu, neboť proudící vzduch nepřináší dostatečné množství tepelné energie, která by povrch konstrukce ohřála. V praxi se jedná o místa skrytá, na která často nevidíme např. o místa za spížními skříněmi či za skříněmi v koutech a rozích, o prostory mezi stěnou a okenním rámem či vložkou, pod parapetem apod. strana 11

12 Často bují plíseň pod podla hou v bytech v úrovni terénu. Nemusí jít přitom jen o pane lové domy, ale mnohdy to jsou novostavby rodinných domů, kde se plíseň vyskytu je např. pod plovoucími pod lahami. Dodatečná tepelná izolace spolu s vhodným řešením všech detailů pomů že odstranit kondenzaci vod ní páry a tím odstraní i rizi ková místa, kde mohou plísně růst. nyní překvapíme jedním z podstatných důvodů, proč je bydlení v paneláku nepří jemné, jsou právě nedosta tečné tepelné izolace. Každý člověk vyžaduje určitou tepel ně vlhkostní pohodu, tedy soulad teploty prostředí a vlhkosti. A právě nedosta tečné tepelné izolace stěn a oken a jejich netěsnosti podstatně ovlivňují toto mi kroklima. Člověk vnímá te plotu prostředí jako teplotu vzduchu a zároveň jako Zateplení a jeho vliv na pobyt v domě Už jste někdy pře mýšleli nad tím, proč mnoho lidí říká, že bydlení v pane láku není tak pohodlné jako ve zděném domě? Asi vás sálavé teplo okolních před mětů. Pokud je v místnosti jedna stěna výrazně chlad nější než stěny ostatní, je naše vnímání pohody naruše no, aniž bychom byli schopni říci proč. Netěsnostmi okolo oken i ve stycích mezi panely strana 12

13 zároveň dochází k intenzivní mu větrání, takže vzduch okolo nás je nepříjemně suchý. Zateplení a vliv na úspory tepla Zateplením domu do jde pochopitelně k výraz nému snížení potřeby tepla na vytápění. Zároveň se od straní netěsnosti, čímž se omezí i větrání. To pak může me regulovat tak, aby dochá zelo pouze k takové výměně vzduchu, která je potřebná pro zdravý pobyt. Kom plexním zateplením panelo vého domu, který byl posta ven do roku 1982, dojde k úsporám tepla na vytápění ve výši 50% až 70%. U novějších domů je tato úspora 30% až 50%. Rozsah úspor závisí na velikosti a umístění domu, na chování jeho obyvatel a dalších okol nostech. Ú S P O R A % tepla na vytápění Čím zateplovat a dýchání stěn Mnoho lidí se obává, že zate plením (obzvlášť použitím pěnového polystyrenu) přes tane dům, resp. jeho stěny "dýchat". Tento názor je vel mi laický a vychází z matou cích reklam některých výrob ců, kteří se proti používání polystyrenu brání z důvodu levné konkurence (zejména výrobci materiálů pro jedno vrstvé zdění, kterým by roz šíření sendvičového zdiva snížilo spotřebu jejich mate riálů na polovinu). Na laický strana 13

14 argument lze reagovat laicky: "Zkuste si pět minut dýchat skrz zeď a pokud nebudete mrtví, tak budeme v rozho voru pokračovat." Nebo lze zkusit vysvětlení na základě fyzikálních zákonů: v interiéru je v zimě tlak vodní páry při bližně 1300 Pa (Pascalů), venku přibližně 200 Pa. Rozdílem těchto tlaků se vodní pára tlačí ven. Pokud narazí ve stěně na místo, kde je nižší teplota než teplota rosného bodu, dojde ke kon denzaci. Pokud má do tohoto místa přístup vzduch, začnou zde růst plísně. Z tohoto popisu vyplývá, že pokud je stěna zvenku tepelně izolo vána, je teplá a nemůže na ní dojít ke kondenzaci vodní páry. Plísně se pochopitelně v domě mohou vyskytnout, ale pouze tam, kde je stu dený povrch, tzn. v místech se špatným či vůbec žádným zateplením. V praxi to bývá tam, kde majitelé objektu chtěli ušetřit a dům nezateplili celkově např. zateplili pouze štíty, ale nezateplili střechu, atiku nebo stěnu výtahové či schodišťové šachty. Týká se to i nejnižších podlaží, u kte rých se zateplení neprovedlo minimálně 50 cm pod úroveň podlahy nejnižších bytů. Výměna oken na co si dát pozor! Ve srovnání se stěna mi uniká podstatně více tepla okny. Obecně lze říci, že ok nem uniká u starších domů asi tolik tepla jako dvojnásob ně velkou stěnou. U starých oken uniká teplo také netěs nostmi mezi rámem okna strana 14

15 a sousedním panelem (to platí i pro meziokenní vložku), ale i mezi okenním rámem a křídlem okna. Výměnou okna lze dosáhnout podstat ně nižších tepelných ztrát prostupem za podmínky, že jsou instalována okna s niž ším součinitelem prostupu tepla U. Utěsněním polyure tanovou pěnou po obvodu dojde k vyloučení vlivu těchto spár. Výrazně se tím zmenší větrání a z bytu nadměrně neuniká teplo. Jak už jsme ale zmínili, na druhé straně je nutné často větrat, protože jinak je v bytě velmi vlhký vzduch a dochází ke konden zaci vodní páry. Při výměně oken je nutné sledovat jeho vlastno sti a vyžadovat takové okno, které splňuje podmínky pro použití v bytové výstavbě s přerušovaným vytápěním (v noci totiž dochází ke sní žení vytápěcí teploty a hrozí zvýšená kondenzace vodní páry). Povrchová teplota ce lého okna, včetně míst blízko distančního rámečku mezi skly, musí být vždy vyšší než je teplota daná normou, tzn. +9,7 C. Pokud výrobce či dodavatel oken není schopen toto doložit, hrozí, že se okna okolo okenních rámů budou rosit s následným výskytem plísní. Tento poměrně přísný požadavek na nejnižší po vrchovou teplotu vychází z posledních praktických zku šeností s plastovými okny a je možné ho splnit pouze po užitím speciálních distan čních rámečků. Obvykle toto splňují pouze plastové rá mečky. U některých oken, kde je drážka pro osazení skla hluboká, mohou požadavky Výměnou okna lze dosáhnout podstatně nižších tepelných ztrát jen v případě, že splňují všechny potřebné atesty a normy! strana 15

16 splnit i distanční rámečky z nerezu. Právě na tuto záležitost chceme upozornit: ačkoli se v dnešní době stále běžně používají plastová okna s hli níkovým distančním rámeč kem, naše technické oddě lení je v žádném případě nedoporučuje! Výše zmíněné řešení odporuje platným nor mám a hrozí poškozování zdraví obyvatel. Druhou podmínkou je, že skla musí mít maximální součinitel prostupu tepla: U = 1,2 W/(m 2.K). Závěrem ještě jednou připomínáme, že po výměně oken dochází ke zvýšení vlh kosti vzduchu v domě. Na ne zateplených částech, tzn. na stěnách, ale i stropech, může následně docházet ke kondenzaci vodní páry se všemi důsledky. Co dřív zateplit nebo vyměnit okna? Je to skoro stejná otáz ka jako: "Co bylo dřív slepice nebo vejce?" Tyto práce by měly probíhat současně. Pokud bychom nejprve vyměnili okna, hrozí konden zace vodní páry na stěnách. Pokud nejprve zateplíme, hrozí poškození zateplení při výměně oken. Navíc se po stupnou realizací zvyšují ná klady, neboť některé části konstrukce je nutné udělat vždy nové např. oplechování parapetů, opravy ostění atd. IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o. ul. Jana Milíče (areál SBD) Nové Vráto, České Budějovice tel./fax: e mail: IZOLreport Neperiodická publikace č. 01/2005 Publishing by IZOLtechnik Text by Ing. Roman Šubrt posudkový specialista České Budějovice Vydání první. Tisková chyba vyhrazena! strana 16

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu 01/2007 product by IZOLmiv Meziokenní dílce IZOLinvest Financování bytového fondu TATO PUBLIKACE JE URČENA MAJITELŮM A SPRÁVCŮM BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH Meziokenní vložky (MIV) Při výměně oken v panelových

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Úvod. Obr. 1:BENEA [4]

Úvod. Obr. 1:BENEA [4] Jak peče Benea Úvod... 4 Úspory energie... 5 1) Přemístění zdroje... 6 2) Ekobloky... 7 3) Zateplení a výměna oken... 11 4) Pece... 13 5) Střecha... 14 6) Solární panely... 14 Závěr... 15 Zdroj:... 18

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

A. KONDENZACE VNĚJŠÍ Z HLEDISKA ČASU PUSOBENÍ: 1. projevující se krátkodobě

A. KONDENZACE VNĚJŠÍ Z HLEDISKA ČASU PUSOBENÍ: 1. projevující se krátkodobě PROBLEMATIKA KONDENZACE VLHKOSTI NA IZOLAČNÍM SKLE OKNA Ing. Radomil Valeš, ředitel společnosti IZOLAS spol. s r.o. Všichni výrobci izolačních skel, dodavatelé oken a dveří v poslední době evidují velké

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více