architektonické a stavebně technické řešení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "architektonické a stavebně technické řešení:"

Transkript

1 F Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují soubor jednoduchých stavebních úprav realizovaných jako souboru opatření vedoucí ke komplexnímu snížení energetické náročnosti budovy. Zateplení všech tří objektů objektu učeben, objektu stravování a objektu tělovýchovy je navrženo formou kontaktního zateplení obvodových stěn (fasády) objektu deskami fasádního polystyrenu, zateplení stropů nad nejvyššími nadzemními podlažími pásy minerální vaty a provedení výměny původních výplní otvorů oken a dveří za nové, tepelně izolující okna a dveře (pouze u objektu s učebanmi). Objekty v areálu ZŠ Lešná budou po provedení stavebních úprav sloužit i nadále jako objekty pro školství a vzdělávání, účel užívání se ani po realizaci energeticky úsporných opatření měnit nebude. b) zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení, výtvarného řešení, řešení přístupu do stavby a možného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace: Z hlediska urbanistického, stavebního a stavebně technického jsou navrhované energetické úspory realizovány ve formě stavebních úprav, které znamenají minimální zásahy do stávajícího pláště objektů areálu základní školy v obci Lešná. Do půdorysu objektů, do jejich výšky ani do objemu budov jako takových se navrhovanými stavebními pracemi podstatně nezasáhne. Aplikace kontaktního zateplovacího systému se realizuje formou aplikace desek fasádního polystyrenu přímo na stávající fasádu všech tří budov v areálu základní školy v obci Lešná. V rámci zateplení obvodového pláště objektu učeben se provede výměna stávajících oken a venkovních dveří za nová, s výplní tepelně izolačního dvojskla osazeného do plastových komůrkových rámů s celo obvodovou kovovou výztuhou. Pouze vstupní dveře do budov budou vzhledem k značnému namáhání provedeny vsazením do hliníkových rámů. Desky fasádního polystyrenu se dokončí finálním fasádním nátěrem probarveným ve hmotě. V rámci zateplení se provede výměna všech klempířských prvků (okapy, svody, parapetní plechy a podobně). Do ostatních konstrukcí stavby, do způsobu užívání a způsobu vytápění se navrhovanými stavebními úpravami snížení energetické náročnosti nezasáhne. Stávající objekty učeben a stravování jsou provedeny obdobnou technologií výstavby. Konstrukční řešení nadzemní části objektů je montovaný skelet se železobetonovými prefabrikovanými sloupy 400/400 bez průvlaků (ev. skryté průvlaky) v osovém rozpětí 6m, 3,6m a 7,2m kategorie S STÚ, typ MS-OB. Základové konstrukce budov tvoří železobetonové patky a pasy uložené na štěrkový zhutněný podsyp. Veškeré základové betonové konstrukce jsou s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou zhotovené z prefabrikovaných železobetonových dutinových dílců tl. 250 mm s ozubem v čelech. Stropní konstrukce jsou konstrukční výšky 3,6 m, resp. 3,3 m. Kolmé neprůsvitné obvodové konstrukce průčelí tvoří blokopanelové plynosilikátové dílce v tl. 25 cm, (parapetní), resp. blokopanelové dílce z expandobetonu tl. 33 cm ve štítových stěnách. Zčásti je použito výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic a z cihel CDm. Vnější omítky jsou vápennocementové. Povrch soklů je proveden keramický obklad. Na střešní konstrukci Hlavní budovy ZŠ objekt s učebnami byla dodatečně provedena mansardová střešní nadstavba podkroví trámové konstrukce na původní

2 atice a na přibudovaných nosných sloupech zděných. Střešní konstrukce objektu stravování je dodatečně řešena jako mírná sedlová. Uvnitř konstrukcí krovu, podkroví tvoří nevyužitý nevytápěný prostor. Objekt tělocvičny je konstrukčně navržen jako železobetonový montovaný skelet. Jeho nadzemní část je tvořena skeletem z železobetonovými prefabrikovanými sloupy 400/400 se skrytými průvlaky s osovým rozponem 6m a vlastní halou tělocvičny o rozponu 12m. Neprůsvitné obvodové konstrukce tvoří pálené cihly metrického formátu v tl. 375 mm. Spojovací chodba mezi objektem s učebnami a objektem tělocvičny je řešena jako nosná konstrukce z ocelových sloupů osazených do betonových patek. Převážný podíl výplní stavebních otvorů v obvodovém plášti budov tvoří okna dřevěná zdvojená v průběžných pásech s meziokenními izolačními vložkami (MIV) a okna v rámu z plastového profilu s izolačním dvojsklem + plastové sendvičové MIV. Zčásti jsou zastoupeny také průsvitné výplně s jedno sklem v ocelovém rámu. U těchto konstrukcí je navrženo jejich kompletní vybourání a náhrada vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic pojené na tenkovrstvé lepidlo. Vnitřní dělící stěny a příčky jsou převážně z cihel CDm. V roce 2010 byl mezi objekty tělocvičny proveden ještě nepodsklepený, přízemní krček, zhotovený běžnou zděnou technologií opatřenou kontaktním zateplovacím systémem, kterého se předmětné energetické úspory netýkají. Tuto část objektu tato projektová dokumentace neřeší. Předmětem stavebních prací je provedení kontaktního zateplovacího systému z desek fasádního polystyrenu, kterým se provede zateplení venkovních ploch všech tří objektů. Štítové konstrukce se zateplí deskami EPS tloušťky 160mm, průčelí bude zatepleno deskami EPS tloušťky 140mm, stropy v podstřeší se zateplí pásy minerální vaty tloušťky 200mm, které se volně položí na stávající konstrukce podlahy (objekt učeben a objekt stravování). Střecha nad objektem tělocvičny a části ploché střechy nad schodištěm stravování se zateplí deskami XPS tloušťky 200mm, které se opatří novou střešní krytinou. Stěna na půdě u pavilonu s učebnami se zateplí deskami EPS tl. 160mm. Zateplený bude u objektu učeben a tělovýchovy také sokl, u objektu stravování bude ponechán stávající sokl. U objektu stravování a tělovýchovy je provedena výměna okenních otvorů a dveří za tepelně izolační. Výplně oken a dveří se budou za tepelně izolační měnit pouze u objektu s učebnami. Okna budou vyměněna za tepelně izolační, tvořená tepelně izolačními dvojskly které bude vsazeno do plastových tepelně izolačních rámů, podobně budou vyměněny také venkovní dveře. Nové otvory oken se osadí žaluziemi. Kontaktní zateplení deskami fasádního polystyrenu bude dokončeno tenkovrtsvými omítkami probarvenými ve hmotě, vyměněny budou kompletně všechny klempířské prvky. Nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Odsazeny od fasády budou také stávající lapače střešních splavenin, překotveny budou rovněž všechny vedení umístěné na fasádě a také všechny ovládací prvky elektro instalací a světel, rozvody bleskosvodu a podobně. Uvnitř objektu s učebnami se provede obklad sloupů, který se zhotoví z SDK desek, náhradou za původní dřevěné vložkové výplně. Nové u objektu učeben budou také parapety vnitřní. c) kapacita objektu, užitkové plochy, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění: Celková podlahová plocha souboru všech tří objektů tvořící stávající areál ZŠ Lešná v obci Lešná, ani celkový obestavěný prostor jednotlivých objektů se nemění. Nemění se rovněž výška hřebene střech, výška okapů ani půdorysná dispozice staveb. Venkovní vzhled objektu se výrazně nezmění, pomineme li výměnu stávajících otvorů oken a dveří a realizace kontaktního zateplení fasády. Realizací navrhovaných stavebních úprav formou komplexního zateplení nedojde k snížení oslunění ani osvětlení okolních pozemků a staveb. Účel užívání stavby jako celku se navrhovanými stavebními úpravami také nemění.

3 délka šířka výška půdorysná plocha obestavěný prostor budova učeben 55,7 19,5 17,1 m 1086,15 m ,48 m3 budova stravování 25,7 19,5 9,7 m 501,15 m ,15 m3 budova tělovýchovy 31,7 13,5 8,24 m 427,95 m ,30 m3 d) technicko konstrukční řešení stavby: Zemní práce: Předpokládá se pouze minimální objem zemních prací. Většina zemních prací se bude provádět ručně. Bude se jednat o finální terénní úpravy a výkopy pro uložení přeloženého napojení svislých dešťových svodů na ležaté rozvody dešťové kanalizace a podobně (přepojení a odsazení lapačů střešních splavenin osazených těsně u fasády dále od budovy). Přeložky napojení svodů dešťové kanalizace jsou vyvolány nutností posunu svislých svodů dešťové kanalizace vlivem provedení větší tloušťky tepelné izolace na fasádě. Dál se u objektů učeben a tělovýchovy provede částečné zapuštění desek tepelné izolace pod terén. Bourací práce a demolice: Před realizací zateplení se provede demontáž všech původních dřevěných oken a demontáž všech sklobetonových konstrukcí. Sendvičové dřevěné výplně mezi okny se rovněž vybourají a nahradí novými konstrukcemi zděnými. Výplně otvorů se budou odstraňovat pouze u objektu s učebnami. Jiné demontáže a bourací práce se realizovat nebudou. Před provedením zateplení se musí provést překotvení bleskosvodu a demontáž původních klempířských prvků (parapetní plechy, okapy, svody dešťové vody a podobně). Svislé konstrukce zděné: Po vybourání sklobetonových konstrukcí je navrženo provedení dozdívek části původně prosklených ploch. Pouze do části plochy se osadí nové okno. Nové zděné konstukce se provedou z plynosilikátových tvárnic pojených tenkovrstvým lepidlem. Plynosilikátovými dozdívkami se rovněž provede náhrada sendvičových konstrukcí výplňových mezi pásy oken. Dozdívky z plynosilikátových tvárnic budou provedeny z bloků minimální šířky 200mm (vyzdívky mezi okny), eventuelně bloky šířky 350mm (u pilířů a podobně). všechny vyzdívky provedené z plynosilikátových tvárnic se musí z venkovní strany opatřit kontaktním zateplením. Příprava podkladu: Pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti je nutné podklad zbavit nečistot, prachu a mastnot. Očištění podkladu se provede buď tlakovou vodou, nebo mechanicky kartáči a metlami. Před zahájením nalepování tepelně izolačních desek na fasádě i na konstrukci původní střechy je nutné zkontrolovat rovinnost podkladu. Pokud je nerovnost větší, než 5mm, je nutné před vlastním nalepením tepelně izolačních desek vyrovnání ruční omítkou strojní, nebo jádrovou. Rovinnost povrchu musí být v souladu s ČSN Teplota vnějšího vzduchu, zpracovávaného materiálu a podkladu nesmí v žádném případě klesnout pod + 5 C. Penetrace podkladu: Zejména pokud podklad nebude rovný, a bude před realizací vlastního zateplovacího systému vyrovnáván, opatří se podkladové vrstvy penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Nátěr zpevní povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přilnavost a soudržnost celého podkladu.

4 Kotvení soklové lišty: Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních desek před mechanickým poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy desek. Lišta se kotví do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek na 1 metr lišty. Nerovnosti podkladu se vyrovnají vložením plastových podložek v místě ukotvení lišty. Spára mezi stěnou a soklovou lištou se vymaže lepidlem. Lišty se navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos. Lepení tepelně izolačních desek, doteplení obvodového pláště, střech a podkrovních prostor: Tepelně izolační desky fasádního polystyrenu se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr kladení je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel, rozetře se a důkladně přitlačí k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí na tupo, co nejtěsněji tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskami navzájem. Technologická přestávka před nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny. Pokud mezi tepelně izolačními deskami vzniknou mezery, vyplní se proužky izolantu, nebo se vypění polyuretanovou pěnou. Nikdy se nesmí vyplnit lepidlem! K zateplení obvodového pláště se použije desek fasádního polystyrenu tloušťky 140 mm u všech objektů v průčelí (objekt s učebnami, objekt stravování, objekt tělocvičny) a tloušťky 160 mm u všech objektů na plochách štítových u všech objektů (objekt s učebnami, objekt stravování, objekt tělocvičny), ostění okenních a dveřních otvorů se zateplí deskami fasádního polystyrenu tloušťky minimálně 20 mm. U objektu tělocvičny a schodišťpvé části objektu stravování se dále musí doteplit konstrukce stávající ploché střechy. Zateplení je navrženo deskami tvrzeného polystyrenu tloušťky izolantu minimálně 200mm. Bude také zateplena vnitřní zeď v podkroví u objektu učeben (desky pěnového fasádního polystyrenu tl. 160mm mezi stávajícím neotápěným prostorem a učebnami v podkroví). Na realizaci zateplení se musí použít pouze fasádní polystyren, který je pro toto užití výslovně určen a splňuje příslušnou ČSN a má podle této ČSN sníženou hořlavost a pevnost!!! Jiný typ tepelně izolačních polystyrénových desek se nesmí použít. Doteplit se musí také podkrovní prostory a to u objektu stravování a objektu s učebnami. Doteplení podkroví se provede osazením pásů minerální vaty v tloušťce 200mm volně osazené rozprostřené na konstrukce podlah v podkroví. Pásy minerální vaty nesmí být již dále zatěžovány odkládáním jakýchkoliv předmětů a nesmí být také pochozí! Součinitelé prostupu tepla je nutno zvolit v souladu s opraveným a aktualizovaným energetickým auditem. Ten je nedílnou součástí projekčně technických podkladů. Kotvení plastovými hmoždinkami: Po technologické přestávce po lepení, což jsou 2 dny, se provede kotvení talířovými plastovými hmoždinkami. Drobné nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem. Následně se skrz tepelně izolační desky provede navrtání otvorů až do nosného podkladu pomocí vrtáku s prodlouženým dříkem. Na 1m 2 desky fasádního polystyrenu se provede minimálně 6 kusů hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního nároží hrany zateplené stěny je menší, než 20 metrů. Ochrana hran otvorů ve fasádě: Veškeré venkovní rohy hrany je nutné chránit před poškozením vložením lištami, nebo pancéřovou síťovinou. Přesah síťoviny je minimálně 100 mm. U každého fasádního otvoru (okna - dveře) se provede zesílením rohu v tepelně

5 izolačními deskami vložením diagonálně vyztuženého před osazením celoplošně vyztužené sítě. Otvory ve fasádě se zesilují takto: - vyztužení klínem nebo vložením diagonálního pruhu sklovláknité tkaniny - vyztužení horního rohu rohovým profilem nebo nadpražím profilem s okapovou hranou - vložení výztužného profilu vertikálních hran - vyztužení plochy sklovláknitou tkaninou Armovací vrstva: Na desky z tepelně izolačního polystyren se provede vrstva lepidla s vloženou sklováknitou armovací tkaninou. Armovací vrstva slouží ke zpevnění povrchu tepelně izolačních desek, přenášení pnutí ve vrstvách vznikající tepelnými výkyvy a vytváří rovinný podklad pro nanesení finální povrchové vrstvy. Armovací vrstva se vytvoří z minimálně 2 mm silné vrstvy lepidla do kterého se lehce zatlačí armovací tkanina s přesahem sousedních vrstev minimálně 100 mm. Po zavadnutí podkladní vrstvy se nanese druhá, vyrovnávací vrstva tmelu v tloušťce cca. 2 mm, která tkaninu v celé ploše důkladně a rovnoměrně překryje. Čerstvě vytvořenou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy, jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz. Penetrace pod finální vrstvou omítky: Aby se docílilo sjednocení savosti podkladu armovací vrstvy a aby byla následná finální vrstva omítky rovnoměrně vysychala a mohla se bez problémů strukturovat, provádí se penetrace penetračním nátěrem nebo kontaktním nátěrem pod omítky. Kontaktní nátěr lze přibarvovat. Jelikož se počítá s rýhovanou omítkou, je vhodné použít i probarvený nátěr. Penetrace se nanáší až na vyschlou armovací vrstvu. Finální vrchní omítka: Na penetrovaný podklad se nanese vrstva finální strukturální omítky se zrnitostí 2,0mm. Před nanesením vrstvy finální omítky musí být podklad suchý a dostatečně vyzrálý, zbaven prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po penetraci. Finální vrstvy omítky se nesmí zpracovávat za teplotách pod +5 C a nad +25 C. Nesmí se pracovat při přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání vody je nutné, aby nedošlo k poškozením mrazem a zejména dešťovou vodou. Osazení klempířských prvků: Po realizaci zateplovacího systému fasády se provede opětovná montáž svodů dešťové kanalizace, osazení bleskosvodů a všech ostatních demontovaných prvků. Parapetní plechy pod okny se musí osadit před nanesením finální vrstvy omítky. Parapety se budou připevňovat pod okna pomocí lepidla tekutých hřebíků. Veškeré nové klempířské prvky (parapetní plechy pod okny, podstřešní dešťové žlaby, svody dešťové kanalizace a podobně) se zhotoví z pozinkovaných plechů dokončené nánosem vhodného nátěru určeného na dokončení kovových materiálů pozinkovaných. Provedení nové střešní konstrukce (tělocvična): Objekt tělocvičny má plochou střechu, která se bude zateplovat. Jako tepelný izolant se použijí izolační desky pěnového polystyrenu, které se volně položí na stávající sespádované plochy. Spády vrstvy dodatečně ložené tepelné izolace budou kopírovat spády stávající střešní konstrukce. Poloha střešních vpustí se nesmí měnit! Nová hydro izolační vrstva se provede jako povlaková střešní krtina s kotvením k původní konstrukci střechy. Systém kotvení musí být upřesněn ve vyšším stupni projektové dokumentace. O

6 tloušťku nové izolace se také navýší výše atik, provedených po obvodu objektu. Atiky se musí vyztužit hranolkovou konstrukcí, opatřit směrem ke střešní rovině hydroizolačním souvrstvím a směrem ven se prodlouží kontaktní zateplení. Horní plocha atiky se opatří klempířským zapravením. Stejný postup bude proveden u ploché střechy schodišťového prostoru u objektu stravování kde se nachází rovněž plochá střecha. Osazení nových oken a dveří: Do připravených okenních otvorů v budově s učebnami se osadí nová okna tvořená tepelně izolačním dvojsklem osazené do plastových rámů s tepelně izolačními komorami, kováním a příslušenstvím. Použijí se profily s celokovovou výztuhou. Bude se jednat o profily s barvou rámů bílou, v provedení hladkém. Okenní kování bude kovové. Těsnění oken i dveří bude provedeno po celém obvodu rámu. Barva těsnění černá, provedení plast. Výplň rámů bude tvořit izolační dvojsklo typu Diterm, eventuelně obdobné, se součinitelem prostupu tepla výrobku (sklo a rám) do U = 1,2 [W/(m 2 *K)]. Izolační dvojskla budou vyplněny inertním plynem. Ovládací prvky kliky a podobně, budou zhotovené z kovu, eventuelně z plastu a budou opatřené bílou barvou. Nové vstupní dveře u učebnového objektu budou dodány s kovovými rámy (hliník), s přerušovaným tepelným mostem, s celkovým tepelným odporem do U = 1,7 [W/(m 2 *K)]. Se stejným tepelným odporem budou dodány i vyměněné garážová vrata (sekční, s odsunem pod strop do kovového vedení, manuelně otevíravá), s celkovým tepelným odporem do U = 1,7 [W/(m 2 *K)]. Nová okna a venkovní dveře se do stávajících otvorů připevní pomocí kovových patek nasazených do rámů, které se vruty, nebo nastřelovacími hřeby upevní do stávajícího obvodového zdiva, řádně vyklínují a montážní mezery se důkladně vypění polyuretanovou montážní pěnou. Před osazením oken se musí vyzkoušet funkčnost všech funkcí okna. Vstupní vyměněné dveře jsou zvýšeně namáhány a jejich spodní skleněná plocha se musí opatřit bezpečnostní folií nebo bezpečnostním sklem a vodorovným madlem pro vstup osob imobilních. Zednické zapravení: Špalety vnitřního i venkovního ostění oken se opatří vrstvou vnitřní a venkovní omítky s pečlivým napojením na stávající plochy. U venkovního parapetu se provede betonáž pokladního betonu pod parapetem. Předpokládá se, že vnitřní parapety budou v celém areálu školy zachované beze změn. Malby a nátěry: Opravy vnitřních omítek se po dvojnásobném patočokování vápnem opatří nátěrem interiérové barvy. Špalety venkovních ploch omítek, které se při realizaci výměny oken poškodí více, se budou realizovat nově. Výměna klempířských prvků: V rámci výměny okenních otvorů u objektu základní školy, které se má zateplit, se provede rovněž výměna okenních parapetů, svodů dešťové vody a dalších klempířských konstrukcí. Použijí se klempířské prvky zhotovené z pozinkovaného plechu, které se dokončí minimálně dvěma vrstvami ochranného nátěru ve složení spodní nátěr základní a vrchní finální barevně sladěný s finálními vrstvami probarvené omítky. Povrchová úprava soklového pásu zateplení: Spodní, velmi exponovaná část zateplení (od terénu po výši spodní hrany oken, minimálně však do výšky 400mm) se nedokončí nátěrem fasádní barvy ani omítkoviny, ale nanese se na něj pás s kamínkového dekoračního nátěru kamínkového. (kamínkový posyp do lože z lepidla, s probarvením) Musí být použito systému určeného pro dokonční kontaktního zateplení, který je

7 certifikovaný. Sokl bude zateplen u objektů učeben a tělovýchovy, u objektu stravování bude ponechán a bude pouze opatřen dekorativní omítkou aby byl esteticky sjednocen se soklem na ostatních objektech v areálu. SDK konstrukce vnitřní: Po demontáži mezi okenních vložek je nutné doplnit mezery mezi novými dozdívkami a stávajícími sloupy. Tyto otvory budou doplněny SDK suchými konstrukcemi, které oblepí původní sloupy a těsně naváží na nové vyzdívky. Oblepena bude celá plocha kolem sloupů. Spoje mezi SDK deskami a dozdívkami musí být provedeny skrytě například s nalepením lišty z pěnového polysytrenu, která bude krýt případné praskání u styku SDK konstrukce. Výměna vnitřních parapetů (objekt učeben): Původní parapety budou po výměně oken u pavilonu s učebnami kompletně vyměněny. Nové parapety nahradí parapety původní kus za kus. Nové parapety budou plastové, duté, bílé barvy opatřené výřezem s mřížkou z plastu pro snadnější cirkulaci teplého vzduchu osazeného pod oknem. Parapety se nalepí na nové vyzdívky tekutými hřebíky a zapraví elastickým tmelem (akrylátové trvale elastické tmely). Zhodnocení a závěr: Veškeré výše popsané práce, HSV i PSV jsou běžného charakteru. Pracovníci realizující snížení energetické náročnosti objektů v areálu základní školy v obci Lešná musí používat běžné osobní ochranné pomůcky. Většina stavebních prací se bude realizovat ručně, popřípadě s použitím běžných ručních nástropů a elektrického ručního nářadí. Stroje a strojní zařízení během provádění stavebních prací smí obsluhovat pouze zaučený strojník. Jelikož je provedení energetické náročnosti objektů stavbou ne jednoduchou, musí ji realizovat pouze oprávněná firma mající uvedeno provádění staveb a jejich odstraňování ve výpise z obchodního rejstříku. Nedílnou součástí této projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby jsou rovněž rozpočty, požárně technická zpráva a energetický audit. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: Do obvodových konstrukcí stavby všech tří objektů, které ovlivňují energetické náročnosti budov, se stavebními úpravami navrhovanými výrazně zasáhne. Předmětem stavebních úprav je provedení komplexního zateplení. Obvodové konstrukce se opatří kontaktním zateplovacím systémem z desek fasádního polystyrenu. V rámci navrhovaných stavebních úprav se provede zateplení podlah podkroví pásy minerální vaty. Okenní i venkovní dveřní otvory u objektu s učebnami budou v rámci navrhovaných stavebních úprav vyměněny za výplně tepelně izolační s izolačním dvojsklem vsazených do plastových rámů. f) založení objektu: Jedná se o stávající soubor trojice objektů tvořící areál ZŠ Lešná, obec Lešná na kterém se navrhuje soubor opatření mající za cíl snížit energetickou náročnost. Založení všech tří objektů zůstává stávající, neměnné a navrhované stavební úpravy tohoto objektu je neovlivní. Do půdorysných rozměrů se stavebními úpravami nezasáhne. Přitížení dodatečně osazenými tepelnými instalacemi stabilitu objektu neovlivní. Nemá smysl posuzovat.

8 g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů (objektu učeben, tělovýchovy a stravování) nebudou mít větší vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi (přímo ve stávajících budovách ve stavebně upravovaném areálu ZŠ Lešná nebo na zpevněné ploše dvora za objektem). Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Snížení energetické náročnosti všech objektů se docílí výrazného snížení nákladů na otop. h) dopravní řešení: Dopravní napojení stávajícího objektu na stávající dopravní systémy pozemních komunikací, z kterých se provádí zásobování předmětný areál ZŠ Lešná, se nezmění. Projekt jej neřeší. Zůstává stávající, po stávající komunikaci procházející zastavěným územím obce Lešná. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí, protiradonová opatření: Jedná se o stávající soubor objektů který slouží jako stavby pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, ve kterých se provádí pouze nepodstatné stavební úpravy, jejichž cílem je realizace energeticky úsporných opatření formou komplexního zateplení. Při realizaci těchto prací bezpečnostní pásma nevznikají ani se do stávajících bezpečnostních pásem nezasahuje. Všechny navrhované stavební úpravy budou realizovány v rámci obvodových stěn, podlah, otvorů oken a dveří které doposud vyměněny nebyly a stávajících střech objektů původních. Vzhledem k tomu, že se půdorysné rozměry v rámci navrhovaných stavebních úprav měnit nebudou, nemá smysl posuzovat provedení dodatečných provedení opatření proti pronikání radonu. j) dodržení obecných podmínek na výstavbu: Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými technickými podmínkami na výstavbu a s dalšími obecně závaznými předpisy týkajících se navrhování staveb, užívání a dalších opatření pro stavby pro školství a vzdělávání dětí a mládeže. Předmětem navrhovaných stavebních prací je soubor opatření mající snížit energetickou náročnost budovy realizací komplexního zateplení. Vypracoval: Ing. Petr Zavadil Datum: 2 / 2013

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko - stavební řešení D.1.1.a. Technická zpráva Architektonicko - stavební řešení a) účel objektu: Jedná se o novostavbu objektu mateřské a základní školy v obci Mošnov. Účel užívání stavby základní a mateřské školy je výchova

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více