Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení."

Transkript

1 Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

2 Tuto knihu jsem coby jeden ze žáků mistra Zdeňka Fryče, sestavil z dopisů, vyprávění, z nahrávek a z různých textů, které byly určeny pouze 36 žákům mistrovým. Odkrývám zákony Lásky a Jednoty každému z Vás, kteří máte zájem a právě v tuto chvíli se stáváte též žáky mistra Zdeňka Fryče. Buďte v Lásce a žijte s Láskou Ivan Píša

3 OBSAH Předmluva str. Slovo úvodem str. Cesta služby str. Poselství pro český národ str. K Novému Věku str. Památce velké české duše str. Vize věku Vodnáře str. Analýza struktur duší str. Kvalitativní rozdělení duší str. Přímá mystická stezka I. str. Intuice o přeměně v moderní době str. Přímá mystická stezka II. str. Přímá mystická stezka III. str. Dialog str. Kosmické šepoty mystické pravdy str. Mistrův odkaz str. Doslov str.

4 PŘEDMLUVA Tato kniha je určena těm, kteří hledají. Těm, kteří mají již některé znalosti z jiných duchovních knih. Záměrně zde není vysvětlen význam slov se kterými se někteří z Vás ještě nesetkali. Je to i obrana k tomu, aby se slova a Pravdy napsány v této knize nedostaly do niter duší, jenž na toto nejsou ještě připraveny. Žáci mistra a světce Zdeňka Fryče, kterých je v Čechách, na Moravě a na Slovensku 36 dostali tato slova Pravdy již před 18 lety jako první, protože jsou k tomu svými reinkarnačními zkušenostmi určeni z Vůle Nejvyšší. Většina z nich má a zná svá mysterijní zasvěcení ze starých časů Planety. Teprve nyní se mohou tato slova Pravdy předkládat otevřeně lidstvu. Doporučeno duchovním pracovníkům, lékařům, psychologům, psychiatrům, theologům, vědcům, myslitelům, politikům a všem, kteří hledají. Stačí jen přečíst aniž by jste rozuměli. Poté sami ze svého života ve svém životě bude k Vám pronikat Světlo Pravdy. Nesmíte však ze své lenosti přestat hledat.vnořte se do svého nitra a do nejhlubší meditace poté porozumíte nejen sami sobě, ale rovněž i Milosti Boží, Jsoucnosti, Jednotě, Nekonečnu i Vůli Nejvyššího. Je možné, že tato kniha bude pro mnohé ještě ne zcela vyvinuté duše, církve a náboženské hnutí nepřijatelná. Pak ať tito tuto knihu předají dále těm, pro které bude obsah této knihy přínosem a podnětem k dalšímu duchovnímu rozjímání. Toť cílem této knihy: rozvoj a otevření Tvé duše a duchovního srdce, abys mohl pojmout Lásku a Pravdu. Jen lidská srdce naplněná Láskou a vnořená do Lásky spasí tento svět. Láska s Pravdou, Krásou, Moudrostí, Zákonem v Jednotě jsou Životem tedy věčným a nekonečným Bytím a Vědomím Nejvyšším. Ivan Píša

5 Slovo úvodem Milovaná sestro, milovaný můj bratře, Dostáváš do rukou pár slov, která jsou napsána pro Tebe. Uvědom si že žijeme na rozhraní věků. Z pohledu vývoje lidstva od zkázy Atlantidy následovaly tyto éry: 1. indická, 2. staroperská, 3. chaldejsko-egyptská, 4. řecko-římská, 5. římská /křesťanská/. Pátá vývojová éra končí a právě prožíváme přerod do 6. vývojové éry, která na podkladě Zákona Všebytí bude slovanská a jejímž centrem se stane Praha. Každá tato éra přinesla pro lidstvo ve své době mnoho Světla pro duchovní růst. Pravdy všech těchto dob zůstávají. Pravda je jedna- absolutní a neměnná, jinak by nebyla Pravdou. Na tyto Pravdy byly po věky lidmi nanášeny balasty a pravdy falešné, pomíjející pro svou nepravdu, ztrácely původního Ducha a staly se pouhou formou /viz. dnešní křesťanství, schématické provádění jógy, nečistotu islámu/. Duch však zůstává, jako zůstává Světlo, které tmy neobsáhnou. Pod masovým formálním náboženstvím se hemží jak pod kameny červy a jiná havěť závisti, nenávisti, pýchy a nemravnosti. Je to doba, kdy spravedlnost je pošlapávána. Vzpomeňte na slova Krišny v Bhagavadgítě: kdykoliv mravy upadají a spravedlnost je pošlapána, zrozuji se já, aby byl obnoven Řád. Poslední vtělení Boží v době rovněž špatné v Ježíši otevřelo 5. poatlantskou éru, která započala v kosmickém znamení ryb. Ale sám Kristus Ježíš před ukřižováním říká apoštolům: Já odcházím, neboť Kníže tohoto světa Satan přichází. Po dobu let lidstvo ve svém vývoji muselo prodělat tuto dobu temna pro lepší a rychlejší budoucí vývoj. Neboť nynější éra ve znamení Vodnáře znamená přerod lidského a duchovního myšlení a citu. Vracíme se k dobám Jednoty sbratření lidstva. Ve všem zemském dění i v duchovním názoru. V 5. éře bylo ještě znamení Boží v Ramakrišnovi, který předznamenal jednotu všech náboženství světa a ukázal pomíjejícnost všech zemských tužeb. V novém obrodném proudu tedy zůstávají dosavadní hodnoty Všepravdy, která je věčná. Vy, bratři a sestry, dostáváte v těchto řádcích nástin nového pojetí kosmického náboženství, které povede k Jednotě sbratření. Někteří z Vás jste prodělali v minulých životech mnohá zasvěcení v různých dobách a v různých náboženských soustavách od Atlantidy až po Vaši dnešní inkarnaci. Byli jste Prozřetelností vedeni k tomuto životu, abyste byli připraveni chápat duchovní Pravdy ze všech světových názorů. Vy všichni máte v sobě hřivnu, kterou musíte opatrovat, vyleštit k nádherné všepronikající záři Lásky a Pravdy. Pak splníte své poslání zde na Zemi ve své době v plnosti a tak se stanete posly Nejvyššího, kteří přinesou vyzrálé a sladké plody svým bližním po dalších tisíc let. Můžete těchto slov Pravdy použít ve styku s ostatními, ale především se jimi řiďte sami ve svých životech i ve svých duchovních meditacích a soustředěních. Služte ve jménu Nejvyššího, který zahrnuje v sobě všechny jména označující Jeho aspekty, pronášena kterýmkoliv jazykem a slovem. Služte Absolutní Jednotě, která je Jediným Bytím a Vědomím! Zdeněk Fryč

6 Cesta služby. Láska mne vede, že se každému blížím k jeho nitru a že obětuji rád čas i na úkor psaní, jen abych mohl každému sdělit Pravdu. To je můj úkol a těch, kteří mně byli dáni. Na Zem přicházejí různí služebníci mezi člověka, aby sdělili úseky, vedli duše k růstu, někteří příkladem, výkladem duchovních cest, které jsou různé, jiní uměleckou tvorbou, jiní uzdravováním apod. Někteří přicházejí, aby síla božská, kterou získávají, působila v skrytu. Na Zemi jsou i jednotlivci, kteří jsou skrytým sluncem, jehož zář působí ve velkém okruhu a vyrovnávají polarizaci světa. Všichni tito pracovníci musí přijít jako lidé, aby pomáhali lidstvu! Přišel jsem uvést podrobnosti, které jsou nyní lidstvu dány pro chápání Jednoty božství a toto vše bude s lidmi až do konce všech časů. Chci rozdávat moc, ale ne všichni jsou ochotni a připraveni přijímat. Orientovat se v nekonečném Věčnu můžeme teprve tehdy, až pocítíme Jeho šepoty a dech, ale to vyžaduje nejprve poznat sama sebe a život kolem nás. Zdeněk Fryč Zdeněk Fryč pracoval na syntéze duchovních myšlení všech nynějších náboženských duchovních směrů. Ve II. polovině roku 1985 Zdeněk začíná pro nás působit jako učitel. Přítel s otcovskou pomocí a láskou nás vede před bránu, za bránu si musí jít každý sám. Proste a bude Vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude Vám otevřeno. Vejděte těsno branou, prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Nesuďme zda byl velký či malý učitel, každý posuzuje podle představy, kterou si vytvořil o dokonalém člověku. Ivan Píša

7 Poselství pro český národ Přijaté telepaticky z Tibetu Opět k Vám promlouvám z onoho velebného klidu tam, odkud jsem již dříve promlouval k Vám v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, Váš národ je původem z předků slunného orientu, ze země, která leží pod střechou světa. Proto znám dobře Váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti Vašeho národa, sledujme nit dějin, jejich událostí, které nás poučili o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel, procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel i utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl by zničen, avšak jinak bylo psáno v osudu a nesměl zahynouti, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Prajaga deva Prajaga znamená Setkání Bohů a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje. A tak první válka zrodila Vaši samostatnost, druhá očistila Vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte má sloužit k rozpoznání kladů a záporů světového názoru a vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve Vašem národě. Ale otevřete oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam Vás Vaše karma postavila. Neutíkejte jinam! Vaše karma ví lépe než vy, kde jste v bezpečí! Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy Vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův /Kristův/ věk a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví Váš národ do příští éry éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i Váš největší bratr východní, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně však opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli Vaši velikáni a kterou hlásal i jeden z největších synů Vaší vlasti /pozn. T.G.M./, spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy a muže. Jen tato idea zaručí chod Vašich národů směrem vpřed a vzhůru, ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam slova bratrství. Jste národem, který je nejbohatší na duchovní hodnoty v celé Evropě a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na Vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon! Buďte klidní! Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ochromil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duševně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se zeměkoule otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna ovádů...

8 Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový Zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovávejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o kteréž statky jsou zatím lidé ochuzeni. Přejte všem hladovějícím nasycení a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí Vaši bratři z Himalájí. Poznámka: Jedná se o poselství z duchovní Bílé Lože /Agartgha/ v Tibetu. Zprávy o jednotlivých státech v proměnách na fyzické pláni jsou vynechány. Zpěv Vznešeného Jsem Jsem který jsem Tat svam To jsem já Bytí i vědomí Jsem absolutní jsoucno Udržuji se sám ze sebe Jsem všechno a ve všem Ze Mne se vše rodí Ve Mně se vše udržuje Ke Mně se vše navracuje Jsem který jsem Který vždy byl A který vždy bude Jsem všepronikající Vše oživující Jsem jedinou silou věčna a nekonečna Silou tvořící Silou věčnou Jsem Otcem stvořitelem i Matkou stvořitelem Jsem vyrovnání věčně činných sil kosmu Jen u Mne ve Vzešeném se stávají tyto činné síly Jednotou. Jsem Absolutní Jsoucno Vše co je a co se projevuje Jsem já sám Zvete mne Bohem Jsem Bůh Váš Jediný a Nejvyšší Jsem Bůh Abrahamův i Jákobův Jsem Brahma i Káli Jsem Átmanem Jsem Allah Allah il Allah Není Boha kromě Boha Byl jsem zván Diem Velkým duchem Indiánů

9 Jsem Ra Slunce egypťanů I Ormudzem praperšanů Jsem TAO Jsem uctíván pohany I démony Jsem který jsem Byl jsem vždy stále stejný týž Jsem neměnný Neprojevitelný sám v sobě Ale projevený v ŽIVOTĚ V klidu a pohybu skrze Logos Jsem bezejmenný A přece mám statisíce jmen Jsem Jsem který jsem Jsem Otcem i Matkou Jsem vše a ve všem Vždy budu Jsem Jediná Skutečnost Hledáte Mne Nenalézáte Zaprodáváte Skutečnost Za marnost boje protikladů Jsem Světlo i ve Vás Očistěte temné příkrovy Rozhořím se V Mlčení V Lásce V Životu V Poznání V Kráse V Zákonu V Pravdě Těmito hodnotami se projevuji I v Tobě člověče Jsem Věčný a Nekonečný Jsem Amen Óm Amen Óm

10 K NOVÉMU VĚKU Milované sestry, milovaní bratři, Pokoj buď vždy s Vámi a ve Vás! Čas zemský, námi počitatelný, se nachýlil. Nacházíme se ve fázi mezidobí mezi končícím věkem Ryb, který nastal příchodem Ježíše Krista před lety a mezi věkem Vodnáře, který nastal v roce Několik let před změnou věků zesílila vláda knížete podsvětí a temnoty, která vyvrcholila v roce 1939 a pak v roce 1950 a která trvá dodnes. Každá dekáda od r nese stále se stupňující tíhu temnoty, prudké změny, a to zvláště desetiletí nynější, na jehož počátku, tedy v roce 1980, nastalo rozhodující období, které může vyvrcholit tragédií země a lidstva. V tomto desetiletí probíhají změny v celém stvořeném vesmíru, hlavně v naší sluneční soustavě zvláště na Marsu, Jupiteru, Venuši, Měsíci a na naší planetě. Vládu knížete podsvětí již všichni cítíme a její účinky nabývají na intenzitě, která se bude zvyšovat ještě v počátku dekády, příští, tedy poslední dekády XX. století. V poslední dekádě století již bude zlátnoucí nový věk, Věk Kristův (Višnův jde o jednu kosmickou sílu), také Věk Slovanský (Český) Nový Jeruzalém. Nový věk, nastupující, je šestou epochou v historii vývoje lidstva v postatlantské době, tedy od potopy, kdy uzavřel Bůh v alegorii Noemově smlouvu (Kniha Mojžíšova). Jednotlivé epochy jsou: I. indická - počátek čisté duchovní nauky Boží Jednoty, přenesené z Atlantidy Baghrim zrození 9 svatých Rišiů to byly inkarnace vyvolených z Loga, bodhisatvové, kteří se zrodili pak v Izraeli a patřili i k apoštolům. Z lidského rozumu se během doby na toto čisté učení původní k němuž se dnes vracíme nanesly složité, tvrdé a zbytečné krunýře, které ještě dnes jsou silně zjevné. II. praperská - (Zoroaster) zvýraznila dva kosmické protipóly temnotu a Světlo, boj protikladů, tedy učila dualismu. III. egyptsko-chaldejská - čistá nauka Hermova (Hermes Trismegistos) postupem času byla ovlivňována rozumovými lidmi a tak se v této epoše setkáváme i s bohatou praxí magie mystické pravdy a vedle kněžského působení přetrvává mimo oficiální náboženství esoterní pravda, která ovlivnila zvláště chaldejské skupiny a jejich tajné svaté pravdivé učení se šířilo do okolí. Tak vznikla v Palestině skupina ESSENSKÝCH, ze kterých vzešel Ježíš a Maria a Ježíšovi apoštolové. IV. řecko-latinská - převzala mnoho pravých i nepravých mysterií z Asie z předešlé epochy snoubila ratio s hledáním Poznání - hledala a vytvářela i krásu fyzického světa. Dala světu Sokrata, Platona, Plotina, Pythagora a další, rovněž i pozdější dobu antického Říma. I v antických bájích naleznete mystické pravdy.

11 V. římská - doba která doznívá, nazvaná podle křesťanství z počátku církev pravá apoštolská čisté učení. V církvi římské převládli církevní otcové, kteří podléhali myšlení, kanonizovali jen dle rozumu a vymýtili z církve, kterou vyhlásili za jedině pravou, vše mystické a esoterní. Vedle všeobecné církve však vždy žil esoterní duchovní život Bratrstvo Růže a Kříže (Rosenkruciáni), někteří Zednáři apod. Závěr této epochy podlehl příliš rozumu lidskému, pouhé formální víře, tj. duchovnímu materialismu a ateismu. Celá epocha prodělávala období vývoje a přechodů shodné s postatlantskými epochami. Toto ohlédnutí po cestách vývoje lidstva je nutné k uvědomění si, že nový věk, jeho duchovní náplň, bude syntézou všech předcházejících vývojových epoch s doplněním Božích tajemství (mystérií), která dosud nebyla lidstvu odkryta. Proto je Vodnář symbolizován mužem vylévajícím dolů vodu nové duchovní proudy, vylévání Ducha Božího (Svatého) na Zemi. Přínosci těchto nových proudů jste se stali ze svobodné vůle v dávných kosmických časech vy moji milovaní, milované sestry a bratři. Vy všichni jste plodonosnou p o d n o ž í nové doby VI. epochy zvané Slovanská, jejíž duchovní centrum se připravuje v Praze. Tak tomu jest a tak se stane z Milosti a Svaté Vůle Nejvyššího, Boha Otce, Boha Matky, Boha veškeré kosmické činnosti Ježíše Krista, Jeho kosmické ženské polarity Panny Neposkvrněné, Královny kosmu, Panny Moudrosti (P.Sofia) a Ducha Božího (Svatého). Mystérium této Boží Svaté Jednoty Vám bude vysvětleno později. Moji milovaní, jsme v obrovských kosmických dějích. Dnešní doba, do které j s t e b y l i p o s l á n i, je jednou z nejdůležitějších dob naší planety. Stejně důležitá byla doba Mojžíšova, doba Ježíše Krista a teď je to doba nynější nabitá životem, tragediemi, ale i radostí z obětí v Lásce. Posvěťte své duchovní srdce povzneseností a vpravte do svého nitra n e s k o n a l o u t o u h u po Nejvyšším v Kristově Lásce a Pravdě. Mnohým nedůvěřivým způsobují nedůvěru a nedůvěřivost stavby z minulých inkarnací i z tohoto života. Mírně se snažím, abyste tyto domy v sobě nastavěné zbourali. Vyjděte sami ze sebe jako například Milarepa zbourejte zbytečné domy a nánosy. Pak k Vám vejde tiše, prostě a jednoduše celá Pravda a v té je Poznání. Jste vedeni duchovními průvodci anděly strážnými. Někteří víte, kdo Vás vede. V tichu, v soustředěném tichu k Vám hovoří a Vy je neslyšíte. Jste z vyšších sfér a nedbáte, držíte se příliš života i ve chvílích, které byste měli obětovat Bohu a službě. Andělé jsou připraveni, andělé všech nebeských stupňů, aby Vám pomáhali. Archandělé jsou v prostoru připraveni pro proměny na Zemi a připraveni na to, aby společně s Vámi v andělskolidské spolupráci uvedli v život nový věk. A vy jste tvůrci! Cítíte v sobě odpovědnost? Spolupracujte s těmi, kteří již pracují. Archanděl Michael pracuje v prostorách země vyvolené v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Centrum jeho spolupracovníků je Praha. Vy, sestry a bratři z Prahy, upírejte svůj pohled a vnitřní cit k Vyšehradu a ke kříži uprostřed Karlova mostu, kde nastává setkání vývojových epoch setkání Bohů Prajaga Deva Prajaga. Archanděl Michael vydal z pověření Otce i Syna 4 dekrety k národům Země. Na další stránce Vám uvádím dekret č. 1.

12 DEKRET PRVNÍ Já, Michael, služebník Boží, Vkládám do svých úst jazyk český, jeho slovy a jejich zvučností vyjadřuji a tlumočím znění Dekretů pro národy v Zemi: Dekret první Úradkem Boží Lásky, Moudrosti a Pravdy, Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života, Je učiněno, dáno a uzákoněno: Jazyk český, Požehnaný hned při vložení jej do jeho dětské kolébky, Od počátku určený být k tomu libozvučný, Bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací, Je vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, S níž jednou přestoupí s lidem, jemuž je mateřským, Přes prahy hmoty dál vyjadřovat j e h o d u š i, Myšlenky a city poznání a vědění. Je mu dáno být jazykem nebeským, Neboť andělé připojili k němu své hlasy A nazvali jej andělskolidskou řečí. Je bránou, přes níž vchází Kristus k vesmíru Se svou Láskou, se Slovem milosti. Tak je stanoveno tak je Boží Pravdou. Na předešlých stránkách se pojednává o duchovně kulturních epochách v poatlantské době. Poznamenávám, že stejné rozdělení používal ve svých spisech Dr. Rudolf Steiner, původně teozof, pozdější zakladatel antroposofické společnosti. Dr. Steiner, podotýká, že sedm poatlantských epoch je vyznačeno ve Zjevení sv. Jana v kap. 2. a 3. v dopisech jednotlivým andělům církví. 6. epocha sdělení církvi Filadelfské je označena Dr. Steinerem jako epocha Slovanská. Srovnejte si a promyslete sami. Nyní se vracíme k 6. a 7. Epoše. Nástup Vodnářského věku je všemi vizionáři označován jako počátek období proměn všech struktur zemského života, tedy proměn duchovních, kulturních, národnostních apod. Člověk se má stát člověkem novým a bude postupně získávat božské duchovní síly, který způsobem nového klidného a pokojného života bude neustále harmonizovat s Absolutnem.

13 Životní podmínky na Zemi se tím změní, nebudou války, zmizí ostré a bolestivé rozpory ve všech rovinách lidského života, ve vztazích partnerských, rodinných i mezilidských, stejně jako ve vztazích mezi národy. Bude zahájen nový věk lidstvo si bude neustále hlouběji uvědomovat jednotu všeho lidstva a tvorstva na Zemi a člověk se stane bratrem druhému člověku. Se změnami a vyrovnáváním poměrů na Zemi dojde i ke změnám v nadsmyslových /transcendentních/ sférách, zvlášť a nejvíce pak ve sféře astrální, kam odchází většina duší po odtělení při fyzické smrti. Proměny na Zemi chápeme-li souvztažnost Země se sluneční soustavou, s ostatním stvořeným vesmírem a posléze i s nekonečným a věčným Absolutnem mají pro všechny tyto oblasti nesmírný význam. Celý postatlantský svět byl poznamenán těžkými boji a touhou po nadvládě ať politické či duchovní, touhou po moci, ego jednotlivců bylo neustále živeno touhou po splnění všech možných žádostí, touhou po všem, co tvoří nižší lidství, a byly opomíjeny hodnoty mravní, vyšší, které člověka přibližují svými pozitivy k bývalému jemnějšímu božskému stavu. V důsledku Zákona příčiny a následku /karmy/, svolávalo lidstvo na sebe prudké údery negativních a temných sil, což přinášelo tíhu životů, utrpení, mory, hladomory apod. Tíhu všech těchto zemských poměrů nesly také duše lidí, a to zvláště v nižších astrálních sférách /I. IV./. Lidé vytvářeli svými skutky i myšlenkami vždy více negací, jimiž mají k člověku umožněny přístup síly temné satanské. Negace dostoupily v našich dnech vrcholu a proto můžete už i dokonce jen pomocí lidských smyslů a myšlenek sledovat zhoršující se vztahy mezi lidmi i národnostmi, můžete vidět civilizační pokroky, které měly hrdě sloužit lidským životům ale nakonec v dnešní době lze jen konstatovat tragedii celého světa způsobenou neschopností lidí kladně řešit všechny nahromaděné katastrofické problémy života na Zemi. Přemíra lidského záporu a zaprodávání výsledků lidského myšlení i práce jen pro támasické síly nese své ovoce. Přesto však situace není beznadějná, neboť v mnoha duších se udrželo Světlo a toto Světlo stále vyrovnává jazýček citlivých vah odměřujících světlá pozitiva a světlé negativní síly od energií temných negativních a negativně pozitivních / r.j. např. lidská inteligence sloužící temnu a ne Světlu/. Nyní slyš a uvědom si, bratře a sestro, že jsme v době, kdy nastává uzavírka minulosti od zániku Atlantidy až po dnešek. Z Milosti Světla dochází k vyrovnání chyb jednotlivců a chyb národů a ras. Toto vyrovnání, které můžeme nazvat Malým soudem, očistí lidstvo od následků příčin, které se staly skrze svobodnou vůli člověka. Takto očistěné lidstvo pak má právo přejít do Nového věku a přijímat mysteria, která byla zatím pro naše předchůdce /a to jsme byli samozřejmě zase jen my/ zakryta. Proto Novou dobu můžeme nazvat věkem, ve kterém se lidská duše osvobodí od pout minulosti a dostane vyčištěný šat, na kterém se budou zaznamenávat činy člověka v lepších a poté dalo by se říci přímo krásných životních podmínkách. Ve Slovanské epoše, tedy šesté, musí po klidném životě, po době tisíciletého míru, vstoupit do života lidí opět temné síly: nelze je zničit, ale Láskou jen Láskou je možné je transformovat v čistá pozitiva a negativa, která načas ohrozí mírový život, avšak budou s konečnou platností spoutány a přeměněny ohněm /viz Zjevení sv. Jana/. Tato Nová doba Slovanská má duchovní název Věk Pravdy /Satya juga/. Láska a Pravda budou vcházet do člověka a život bude harmonický. Všechny těžké doby, které lidstvo prožilo, mají ovšem v celém Absolutnu nesmírný význam pro celkový vývoj všech stávajících duší. Svým těžkým životem na Zemi, plným utrpení, lidstvo přináší oběť duším na ostatních planetách i když žijí v jiných formách, než ve specifické formě zemského života. Těmito hořkými ranami, pitím kalichu hořkosti se povznáší lidská duše do vyšších duchovních řádů pro příští službu

14 duším na ostatních planetách, kde jde vývoj pomaleji, klidněji, protože tam není tak ostrý boj protikladů. Je nasnadě, že i v Novém věku nebudou všechny duše schopné přijímat duchovní inspirace nesoucí nejvýznamnější mysteria. Tedy i v tomto věku se lidé budou dělit na tři skupiny, ale o tom až později. Stejně tomu bude i v sedmé epoše, tedy poslední. Po Věku Pravdy přijde Věk uvědomění Kritta juga kdy si lidstvo uvědomí již na Zemi jednotu s Nejvyšším. Tato epocha z Milosti bude delší, zhruba 2100 let. Je dosud tajemstvím, jak dlouho bude tento šťastný život trvat nebude to však ani celý zvířetníkový věk. Potom bude život lidí přesunut do jiných oblastí. Duše, které dojdou Uvědomění Nejvyššího se stanou nejvyššími duchovními pracovníky celého kosmu nejen pro toto stvoření, ale mnozí a to dobrovolně a z lásky k duším nových tvoření, setrvají ve službě po miliony zemských roků. Opožděné duše z našeho tvoření na Zemi, které ani během sedmé epochy nedojdou Uvědomění Nejvyššího, budou přesunuty na planetu Jupiter k novému vývojovému procesu a pokud ani tam nedojdou k stavu Uvědomění, budou se dále vyvíjet na Venuši. Pak dojde k pomalému vyhasnutí života v celém tvoření, bude ukončen běh tohoto tvoření, nastane Rok Božího klidu a vše bude po posledním soudu v klidu očekávat miliardy zemských roků na paprsky nového tvoření. Jen Božské Centrum Matky a Otce s Božským Logem bude v aktivitě. Uvědomte si slova Ježíše Krista: Země a Nebe pominou, ale Má slova nepominou! V novém tvoření však opět povstanou dle Zákona Věčnosti duše, které ponesou pečeť Božího dechu. Amen P A M Á T C E V E L K É Č E S K É D U Š E M I S T R A JANA kterého si připomínáme v den jeho smrti z oběti Pravdě a národu 6. července Zasloužil se o český jazyk, dnešní znění češtiny je i jeho zásluha Hledáte mnozí Poznání v cizí literatuře. Ruku na srdce znáte spisy Mistra Jana, J.A.Komenského, K. Čapka, O. Březiny, T.G.M. a dalších? Z díla Mistra Jana připomínáme: Devět kusů zlatých Prvý kus zlatý: Kdož dá jeden haléř pro boha za svého zdravého života, ten více boha uctí a své duší více prospěje, nežby po smrti tolik zlata dal, cožby se jeho mezi zemí a nebem mohlo obdržeti.

15 Druhý kus zlatý: Kdož jedno slovo protivné pro boha strpí, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby tolik metel o svůj hřbet zbil, coby mohlo v největším lese zrůsti. Třetí kus zlatý: Kdož se menšímu pokoří, ten boha více uctí a své duši více prospěje, nežby z jednoho konce až na druhy konec světa putoval a v každé šlépěji svou krev prolil. Čtvrtý kus zlatý: Kdož dá bohu svými všemi údy vlásti, ten více boha uctí a duši své více prospěje, nežby všechen svět pro boha na hlavě zchodil. Pátý kus zlatý: Kdož jednu slzu za své hříchy unoří, ten více boha uctí a své duši prospěje, nežby po smrti tolik plakal, až by jemu z očí dvě řeky tekly. Šestý kus zlatý: Kdož sobě boha nade všechno tvoření draží (cení) a jemu se všechen poručí, ten více boha uctí a své duší prospěje, nežby zaň matka boží se všemi svatými boha prosila. Sedmý kus zlatý: Kdož nižádného bláznivě nesoudí, ten boha více uctí a své duši více prospěje, nežby byl na rožni jako sv. Vavřinec pečen. Osmý kus zlatý: Kdož milosrdenství kterémužkolivěk stvoření pro bůh učiní, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby byl jako svatý Pavel do třetího nebe vtržen. Devátý kus zlatý: Kdož se vůli boží neprotiví, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby všechen svět byl jeho. /Devět kusů/ Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. /Velký výklad/ Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechóm, jenž Pána Boha milují a budú milovati, žádost svú vzkazuje, a b y P á n B u o h d a l j i m v s v é j m i l o s t i p ř e b ý v a t i i s k o n a t i a v r a d o s t i n e b e s k e j n a v ě k y p ř e b ý v a t i. A m e n. /z listu ze žaláře 10 června 1415/

16 Sir George Travelyan: V i z e v ě k u V o d n á ř e. A vision of the Aguaerian Age. N o v ý v ě k j e j i ž s o u č a s n o s t í. Každý, kdo není zcela slepý pro znamení této doby, nepochybuje, že naše planeta se nachází v akutní vývojové krizi. Lidstvo rozděleného světa má před sebou jasnou volbu. Buď změníme naše dosavadní představy a sjednotíme se, nebo zanikneme jako kultury minulosti. Ale přece tomu není tak docela, protože kde stará přežitá kultura umírá, jsou již známky nového a nádherného zrození nového člověka, nového stvoření. Chápejte vše jako léčení rozděleného a mučeného těla lidstva, jako cestu k spojení v jednotě. 1. Budeme vyzváni abychom přijali něco nového, což pro duše bude představovat novou pravdu, nové poznání, a tj. že v absolutním kosmu existují uvážené formy vysoce inteligentního života, které různými způsoby a proudy pronikají k nám. 2. Tyto duchovní síly mají snahu uskutečnit plán míru a bratrství v celém kosmu, včetně naší planety. 3. Lidstvo s jeho vlády mají možnost individuálně a kolektivně řešit světové problémy tak, že buď se země stane isolovanou jednotkou, nebo že uznáme vysokou Moudrost a Inteligenci vesmíru a budeme s ní spolupracovat. 4. Možnost svobodné volby tu jest, ale vysoké inteligence sdělují nám telepatickou cestou, že nejsme schopni překlenout mnohé těžkosti, které si sami tvoříme, pokud nezačneme myslet a žít přímo či nepřímo ve spojení a souladu s vysokou inteligencí, která ovládá absolutní vesmír. Pak budeme moci řešit problémy a žít život v bratrství a míru s harmonií vesmíru. 5. Soulad života si vyžaduje spolupráci všech, aby ideály bratrství a jednoty opanovaly nitra lidí na Zemi. Nejde o plané teoretizovaní o tom, že se to může stát v daleké budoucnosti..- Naopak, velcí duchovní učitelé a senzitivní osoby objasňují, že vše se již děje právě v této době, že pozvolna padají bariéry mezi sférou věčnou a časovou. Jsme svědky působení ze světů Věčna do naší sféry. Kdo pochopí, vytvoří styčný bod mezi bezčasovým /věčným/ a časovým, relativním. Závoje, které prozatím oddělují sféru lidského vědomí stávají se průzračnějšími a v naší současnosti se čeká jen otevření našich niter, abychom je rozšířili a otevřeli přímou mystickou cestou a umožnili tak Věčnosti působit v našich srdcích. Tím se začíná projevovat Nový věk, neboť vše záleží nechat do lidstva vplývat čisté energie Kosmické Lásky a Pravdy. Je nutné vysoké pochopení a schopnost duchovní tvořivosti, zvláště u předurčených pracovníků Služby. Výšinné světy vymykají se našim smyslům, nalezneme je všude tam, kam jsme schopni napnout soustředěnou pozornost a tak i poznáme, že impulsy a inspirace jsou již zde a že již existuje nový věk.

17 Člověk zatím řeší své problémy tak, že spoléhá na svůj intelekt. Toto pyšné vědomí v novém věku musí být utlumeno, utišeno, neboť každý z nás bude mít odpovědnost za své jednání, jež je průplavem duchovních sil a podílí se vždy jistou mírou na vedení. Jedná se o skutečné obrození, které znamená sebeobětovat svou starou vůli i mysl. Jde o skutečnou svobodu a proto musíme otevřít své srdce a žít pouze vnitřním životem. Tím se oznamuje nový věk. Zatím se člověk nechává jen vléci. Až se však uzákoní a zakoření v Lásce připojí se k němu nová duchovní tvůrčí energie. Skuteční zasvěcenci duchovní energii používali v praktickém životě pro druhé. Proudění nových sil přichází skrze Pravdu a Poznání. Koho prolne živý duch, změní sám mravní hodnoty a uvědomí si náhle co je pro věčný život významné a zamění je za dnešní věci samozřejmé, sloužící jen marnivosti, relativitě života. Vše plytké a povrchní v podobě dnešních zvyků života i kultury zmizí odpadne v proměně v pravé hodnoty. Proto v novém věku lze počítat s úbytkem násilí, vražd, válek a jiných negací. Gándhího vidění nenásilí stane se skutečností. Nový věk je založen na duchovních představách jako společenský řád, který ve své podstatě nese sílu všech proměn. Impuls se rychle rozšíří a pojme většinu lidstva do svého vlivu. Je to mysterijní zážitek, pro který jsme všichni nástroji. Vany ducha vanou námi všemi. Cynismus zmizí z naší společnosti. Ať Světlo a Láska a síla na Zemi opět povstanou. Současná situace se může vyjádřit takto: Právě se rodí nový věk. Již existuje a ukazuje proměny kosmických energií. Lidé se začínají novým impulsům přizpůsobovat, neboť v jejich podvědomí je uložena skutečnost, že jsou součástí tohoto světa. Silou života, intelektem a duchem a kolektivním svědectvím vytvářejí okruhy silových center. Nový věk má stoupající intenzitu, zatím co vše staré ztrácí svou životní sílu a vůli a pozvolna mizí. Tento přechod mezi dvěma světy může probíhat hladce nebo chaoticky to závisí na vytvořených okolnostech z jednání lidí a představitelů. Pokud jde o přeměnu energií z věčna novému věku, děje se samovolně a sama o sobě nepřináší zkázu. Naopak nabízí spojení s božskou energií přímými stezkami a skýtá možnost pro každého aby se stal spolutvůrcem. Proto zakotvi v lásce a míru. Máš na to plné právo, je to tvým dědictvím. Naší úlohou je přestoupit práh doby s positivním obnoveným myšlením, aktivně spolupracovat na proměně sebe i ostatních. Tak každý může přispět k zrození nové doby. Každé lidské bytí a každá skupina se stávají centry, kterými mohou proudit duchovní hodnoty. Na množství nezáleží. Malá trhlina v hrázi způsobí potopu. Malá skupina může transformovanou energii zadržet, usplavnit, až dostane svůj tok, proud strhne sebou vše, co nese pečeť inteligence, života a lásky. Naším úkolem je ale stát se takovým průplavem, kterým budou proudit vyšší energie. Duchovní učitelé, senzitivní osoby, ve svých sděleních a poselstvích oznamují, že změny nastanou hned, jakmile nová energie začne proudit. A již je zde! Promění základní vědomí v lidstvu. Jedinci budou pronikat do vyšších dimenzí života. Spoutaní materialismem mohou mít pocit pomatenosti. Mimo to dojde ke změnám ve vnějším světě, kupř. v klimatu a geologických strukturách. Duchovní učitelé z vyššího duchovního světa nás nabádají, abychom se nebáli. I neštěstí a katastrofy mají svůj význam na vývojové cestě, především, že si člověk uvědomí své zlé činy. Spolehněte se, že čím obtížnější budou vnější okolnosti, tím jistější bude ochrana duchovního neviditelného vůdce, kterého má každý z nás. Otevřou se nové dimenze vědění a vise nového věku budou stále jasnější a nové ideje začnou silně působit při rozpadu přežitých forem. Z těchto hledisek nutno posuzovat také vzpouru mládeže. Mějme na zřeteli, že není smrti bez znovuzrození a že lidstvo je podrobeno vývojovému procesu stejně jako hmota, příroda. Zneklidnění celé generace při proměnách, kdy se odkládá mnoho

18 přežitých forem a kdy se křísí dosud neznáme hodnoty, dochází mnohdy k experimentům na zakázaných /temných/ cestách. Mnoho těchto duší se rozhodlo sestoupit i pro službu do víření zemského života, aby na začátku krize dostoupily zralosti a duchovní plnosti. Mnoho duší nynější mládeže má svůj úkol, vyvést společnost ze současných životních forem. Při vtělení se na Zemi ztrácí se předsevzetí a smysl úkolů, které duše na sebe vzala v duchovních sférách před zrozením. Dnešní lidé vidí před sebou jen současné hodnoty lidského života, které spočívají na agresivitě a nedostatku lásky. Přišli do doby, kdy je největší honba za majetkem a mocí. Nikdo je neupozorní, že existují vyšší duchovní hodnoty. Nevědí, jen někteří tuší, že existují jiné perspektivy pro život na zemi. Nemohou ještě chápat člověka jako duchovní bytost, které byla dána spoluzodpovědnost za správu této krásné planety a neznají, že můžou mocí Světla a Lásky spolupůsobit v dnešní proměnné době. Přes všechen zmatek a výstřednosti (jako experimenty s drogami), kdy mladý člověk chce opustit kuklu svého já, dojde u nich k prudké změně a tito lidé náhle intuitivně z podvědomí dostanou obraz úlohy, která jim z prenatální doby ducha náleží. Až tento moment přijde, pak se osvobodí tito mladí lidé od poutajících je okovů konvence a uposlechnou výzvy: Následuj mne! Vše negativní se změní v positivní k tvořivé práci na přeměnách sociální struktury a přes ní až k vývinu nové společnosti, která bude stát na lásce a na bezprostředním styku se zdroji Božího vedení. Navzdory všem temnotám a zmatenosti bude vše radostné. Nikdy dříve nežil člověk v tolik slibujícím věku a uvědomme si, že mladí lidé budou schopni toho nejvyššího, čeho kdy lidstvo bylo schopno. Takového druhu je doba ve které žijeme a z ní září veliká naděje ztrápenému a unavenému lidstvu. /z překladu z němčiny Una Malgranda upraveno/

19 A n a l ý z a s t r u k t u r d u š í s o u č a s n é h o č l o v ě k a Zeptáme-li se přítele na nějakého člověka, uslyšíme, že ujde, že je dobrý a nebo špatný. V některé odpovědi uslyšíme, že to je duchovní člověk, nebo věřící a o někom se dozvíme, že je to ateista. Zůstávají nám vždy tři hlavní typy ujde, dobrý, špatný nebo duchovní, věřící či ateista, tedy bezbožný. Pohlédneme-li na současné lidstvo pohledem duchovní analýzy, zjistíme, že odpověď není tak jednoznačná a jednoduchá, i když i duchovní pohled člení duši na dobrou a zlou a v hlubším pohledu třídí lidstvo na tři vývojové skupiny: 1. duchovní 2. věřící 3. ateistická Duchovní pracovník musí znát dobře objekt s kterým pracuje. Psychologie a psychiatrie vám ještě nepodají rozbor nitra člověka, ale může tak učinit duchovní psychologie, která dokáže nazírat vciťováním se do jedince, může odhalit jeho stav duše, víry, stav positiv a negativ, event. temných sil a může v některých případech změřit intenzitu záře astrální aury, ale i stav záře éterického těla i zářnou auru duše. Nejprve se naučte pozorovat jednotlivého člověka a pak vnímejte vnitřním citem. Kdo cvičí soustředění, bude mu tato práce snadnou. Nejprve se pokuste odhadovat se zaměřením: jde o ateistu nebo věřícího? Uvidíte, že po delším cviku se ve vašem nitru objeví správná odpověď. V prvním odstavci jsem vám stanovil tři hlavní skupiny pro současného člověka. V Nové době se zachovají tři skupiny, ale nebudou mezi nimi takové rozdíly, protože dojde k vyrovnání v myšlení a cítění obyvatel naší planety. Tři hlavní skupiny mají vždy sedm stupňů pro zařazení. Ve třech transcendentních sférách je v každé sedm stupňů a každý stupeň má sedm podstupňů. Podle kvality duše po odtělení, přichází duchovní složky do některé z těchto tří sfér, do správného stupně i podstupně. Až budete pročítat a studovat dnešní členění, jistě sami budete pociťovat, že stupně by musely mít rovněž sedm podstupňů aby variace všech možností lidské duše mohly být správně určeny. Ale hlubší analýza nám není potřebná. Vím, že jsem se v textu nedotkl třeba různých sekt, vzájemného propojení stávajících sil, ale musíte se spokojit vždy s nástinem. Mějte hlavně na paměti, že musíme být tolerantní k duším v nižších stupních. Vždyť se jedná o dlouhou cestu vývoje, trvající statisíce let a že i my byli možná v nižších stupních. Proto neodsuzujte ani ateismus, ani dogmatické církve a nikdy ani v myšlenkách se pro své duchovní zkušenosti nevypínejte nad nikoho to byste se nemohli počítat mezi duchovní lidi.

20 Kvalitativní rozdělení duší dle vývojového duchovního stupně: I. skupina DUCHOVNÍ 7. st.: Lidé, sběratelé a čtenáři duchovní literatury a hledači cest, kteří zpracovávají své vědomosti pouze v rozumu, ale k srdci k nim nepronikne paprsek citu a. nekonečnost Absolutna. 6. st.: Lidé, mající určitý, často jen jednostranně dogmaticky vyhrocený duchovní názor, který je spíše svazuje a brání v rozletu, jsou silně vnořeni do bojů zemských protikladů a jsou ještě ponořeni do vln života tak, že k nim Světlo Poznání proniká jen slabě. 5. st.: Lidé, kteří mají vědomosti o duši, cestách, nadsmyslových světech, přečetli množství knih, ale drahocenné duchovní perly ukládají do nitra jen skrovně, neboť jim brání lidské žádosti i myšlení. Někdy brání často neopodstatněný strach či obava, že duše není ještě dostatečně čistá pro vyšší rozlet. 4. st.: Duše nastupující stezku, nebo jsou již na ní, ale brání se odevzdání svého lidství a přirozenosti. Rozuměj: jejich já se brání ve své malosti přijmout kosmické absolutní já (Atmana). Svým já jsou stahování k hmotným hodnotám i k relativním lidským vztahům. U některých duší se začne rodit Láska v důsledku vybití jejich karmy, což může přinést osudové, bolestivé zvraty, které blahodárně působí na cit niter. Úskalím těchto zkoušek zůstává, že mnohá duše se zatvrdí a opustí Stezku, což přináší negativní vývoj v životě. 3. st.: Duše na stezce, které mají nitro vyrovnáno s kosmickým principem Matky, ale ještě nedosáhly na nejvyšší stupeň univerzální Lásky (ke všemu a všem). Tyto duše pociťují ještě stíny vlastního já. Těmto duším ještě hrozí zastavení na určitém stupni božství, pokud mají za cíl Stezky samoúčelné samospasitelství. Pak nezískají Dokonalost v plnosti, ale stanou se indiferentními, neosobními Bohy. 2. st.: Duše na mystické stezce, které provanuty bezbřehou vírou a Láskou stoupají, jak zlatý orel k Dokonalosti.

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Jóga ve dvou světech

Jóga ve dvou světech Selva Raja Yesudian a Elisabeth Haichová Jóga ve dvou světech Přeloženo podle II. vydání z roku 1955, které vyšlo v nakladatelství Fankhauser Zielbrücke (Thiele) Neuchatel Schweitz リ Předmluva Selva Raja

Více

BUDIŽ SVĚTLO. Z knihy "Haja Luz", vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová

BUDIŽ SVĚTLO. Z knihy Haja Luz, vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová BUDIŽ SVĚTLO Z knihy "Haja Luz", vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová Krédo Žáků vysokých duchovních zákonů Věřím života. ve všeobjímající Přítomnost

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1 2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z

Více

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová Emanuelova kniha Poselství z duchovních světů Vìnováno obrazu, který nese každá duše ve svém lidském vìdomí a památce Svìtla, za kterým kráèí, Bytosti, kterou se touží stát a Pravdy, kterou mezitím již

Více

Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI. pro ty, kteří si myslí, že nevěří, ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ. pro ty, kteří si myslí, že věří,

Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI. pro ty, kteří si myslí, že nevěří, ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ. pro ty, kteří si myslí, že věří, Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI pro ty, kteří si myslí, že nevěří, a ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ pro ty, kteří si myslí, že věří, neboť jsou si všichni rovni, pokud umírají, aniž by se během

Více

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 1 PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO Přeloženo z německého překladu: Der kommende neue Mensch, 4. přepracované vydání 1993 Původní holandský titul: De komende

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT ] Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň I. Příprava na cestu Vnitřní život je cesta a kdo ji nastupuje, musí se na ni připravit. Nejsme-li připraveni, vydáváme se v

Více

Inkulturace jako františkánský úkol

Inkulturace jako františkánský úkol Inkulturace jako františkánský úkol Učební list 17 Obsah Inkulturace jako františkánský úkol Z pramenů Jak se František poučil od jiné kultury A. Úvod 2.11 Inkulturace jako trvalý proces 2.12 Dodatečné

Více

Reinkarnace v křesťanství

Reinkarnace v křesťanství Okruh a střed Reinkarnace v křesťanství Reinkarnace jako zkušenost vlastního Já Bible a převtělování Kristus a karma člověka Reinkarnace z hlediska přírodních věd Ahabah Obsah: REINKARNACE V KŘESŤANSTVÍ...

Více

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI Jan van Rijckenborgh MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI JAN VAN RIJCKENBORGH ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - NIZOZEMSKO Přeloženo z pátého německého vydání z roku 1981

Více

Závěr Slabikáře na Cestu životem

Závěr Slabikáře na Cestu životem Závěr Slabikáře na Cestu životem Dosud řadíme jednu událost svého života za druhou a počínáme si jako malí školáčci, kteří se učí napřed slabikovat, pak slabiky skládat do slov a slova do vět a věty do

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Hazrat Inayat K H A N. G a y a n

Hazrat Inayat K H A N. G a y a n Hazrat Inayat K H A N G a y a n Poznámky o hudbě mlčení P ř e d m l u v a Co znamená slovo Gayan? Jde o pojem, převzatý z hudebního slovníku, jehož se užívá v Persii a v Indii, aby se vyjádřil určitý druh

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Rudolf Steiner. Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě

Rudolf Steiner. Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě Rudolf Steiner Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě OBSAH Předmluva Marie Steinerové...2 I. 27. 3. 1917 - Palestinská mystéria. Pavlův psychický a pneumatický člověk. Gnose. Historický materialismus

Více

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU PhDr. PAUL BRUNTON SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU I. THE HIDDEN TEACHING BEYOND YOGA Copyright Translation 1941 Rider& CO., 68 Fleet street, London, E.C.4 2000 Nakladatelství IRIS RR 2000 Růžena Formánková, Antonie

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 PANIKKAR: Proto také není podstatou této zkušenosti, na niž jste se ptal, ani monismus, ani dualismus, ale zkušenost polarity. Avšak v okamžiku,

Více

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Rudolf Steiner Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Materialismus ve svém oboru, v určitých mezích, náleží mezi oprávněné světové názory.

Více