Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení."

Transkript

1 Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

2 Tuto knihu jsem coby jeden ze žáků mistra Zdeňka Fryče, sestavil z dopisů, vyprávění, z nahrávek a z různých textů, které byly určeny pouze 36 žákům mistrovým. Odkrývám zákony Lásky a Jednoty každému z Vás, kteří máte zájem a právě v tuto chvíli se stáváte též žáky mistra Zdeňka Fryče. Buďte v Lásce a žijte s Láskou Ivan Píša

3 OBSAH Předmluva str. Slovo úvodem str. Cesta služby str. Poselství pro český národ str. K Novému Věku str. Památce velké české duše str. Vize věku Vodnáře str. Analýza struktur duší str. Kvalitativní rozdělení duší str. Přímá mystická stezka I. str. Intuice o přeměně v moderní době str. Přímá mystická stezka II. str. Přímá mystická stezka III. str. Dialog str. Kosmické šepoty mystické pravdy str. Mistrův odkaz str. Doslov str.

4 PŘEDMLUVA Tato kniha je určena těm, kteří hledají. Těm, kteří mají již některé znalosti z jiných duchovních knih. Záměrně zde není vysvětlen význam slov se kterými se někteří z Vás ještě nesetkali. Je to i obrana k tomu, aby se slova a Pravdy napsány v této knize nedostaly do niter duší, jenž na toto nejsou ještě připraveny. Žáci mistra a světce Zdeňka Fryče, kterých je v Čechách, na Moravě a na Slovensku 36 dostali tato slova Pravdy již před 18 lety jako první, protože jsou k tomu svými reinkarnačními zkušenostmi určeni z Vůle Nejvyšší. Většina z nich má a zná svá mysterijní zasvěcení ze starých časů Planety. Teprve nyní se mohou tato slova Pravdy předkládat otevřeně lidstvu. Doporučeno duchovním pracovníkům, lékařům, psychologům, psychiatrům, theologům, vědcům, myslitelům, politikům a všem, kteří hledají. Stačí jen přečíst aniž by jste rozuměli. Poté sami ze svého života ve svém životě bude k Vám pronikat Světlo Pravdy. Nesmíte však ze své lenosti přestat hledat.vnořte se do svého nitra a do nejhlubší meditace poté porozumíte nejen sami sobě, ale rovněž i Milosti Boží, Jsoucnosti, Jednotě, Nekonečnu i Vůli Nejvyššího. Je možné, že tato kniha bude pro mnohé ještě ne zcela vyvinuté duše, církve a náboženské hnutí nepřijatelná. Pak ať tito tuto knihu předají dále těm, pro které bude obsah této knihy přínosem a podnětem k dalšímu duchovnímu rozjímání. Toť cílem této knihy: rozvoj a otevření Tvé duše a duchovního srdce, abys mohl pojmout Lásku a Pravdu. Jen lidská srdce naplněná Láskou a vnořená do Lásky spasí tento svět. Láska s Pravdou, Krásou, Moudrostí, Zákonem v Jednotě jsou Životem tedy věčným a nekonečným Bytím a Vědomím Nejvyšším. Ivan Píša

5 Slovo úvodem Milovaná sestro, milovaný můj bratře, Dostáváš do rukou pár slov, která jsou napsána pro Tebe. Uvědom si že žijeme na rozhraní věků. Z pohledu vývoje lidstva od zkázy Atlantidy následovaly tyto éry: 1. indická, 2. staroperská, 3. chaldejsko-egyptská, 4. řecko-římská, 5. římská /křesťanská/. Pátá vývojová éra končí a právě prožíváme přerod do 6. vývojové éry, která na podkladě Zákona Všebytí bude slovanská a jejímž centrem se stane Praha. Každá tato éra přinesla pro lidstvo ve své době mnoho Světla pro duchovní růst. Pravdy všech těchto dob zůstávají. Pravda je jedna- absolutní a neměnná, jinak by nebyla Pravdou. Na tyto Pravdy byly po věky lidmi nanášeny balasty a pravdy falešné, pomíjející pro svou nepravdu, ztrácely původního Ducha a staly se pouhou formou /viz. dnešní křesťanství, schématické provádění jógy, nečistotu islámu/. Duch však zůstává, jako zůstává Světlo, které tmy neobsáhnou. Pod masovým formálním náboženstvím se hemží jak pod kameny červy a jiná havěť závisti, nenávisti, pýchy a nemravnosti. Je to doba, kdy spravedlnost je pošlapávána. Vzpomeňte na slova Krišny v Bhagavadgítě: kdykoliv mravy upadají a spravedlnost je pošlapána, zrozuji se já, aby byl obnoven Řád. Poslední vtělení Boží v době rovněž špatné v Ježíši otevřelo 5. poatlantskou éru, která započala v kosmickém znamení ryb. Ale sám Kristus Ježíš před ukřižováním říká apoštolům: Já odcházím, neboť Kníže tohoto světa Satan přichází. Po dobu let lidstvo ve svém vývoji muselo prodělat tuto dobu temna pro lepší a rychlejší budoucí vývoj. Neboť nynější éra ve znamení Vodnáře znamená přerod lidského a duchovního myšlení a citu. Vracíme se k dobám Jednoty sbratření lidstva. Ve všem zemském dění i v duchovním názoru. V 5. éře bylo ještě znamení Boží v Ramakrišnovi, který předznamenal jednotu všech náboženství světa a ukázal pomíjejícnost všech zemských tužeb. V novém obrodném proudu tedy zůstávají dosavadní hodnoty Všepravdy, která je věčná. Vy, bratři a sestry, dostáváte v těchto řádcích nástin nového pojetí kosmického náboženství, které povede k Jednotě sbratření. Někteří z Vás jste prodělali v minulých životech mnohá zasvěcení v různých dobách a v různých náboženských soustavách od Atlantidy až po Vaši dnešní inkarnaci. Byli jste Prozřetelností vedeni k tomuto životu, abyste byli připraveni chápat duchovní Pravdy ze všech světových názorů. Vy všichni máte v sobě hřivnu, kterou musíte opatrovat, vyleštit k nádherné všepronikající záři Lásky a Pravdy. Pak splníte své poslání zde na Zemi ve své době v plnosti a tak se stanete posly Nejvyššího, kteří přinesou vyzrálé a sladké plody svým bližním po dalších tisíc let. Můžete těchto slov Pravdy použít ve styku s ostatními, ale především se jimi řiďte sami ve svých životech i ve svých duchovních meditacích a soustředěních. Služte ve jménu Nejvyššího, který zahrnuje v sobě všechny jména označující Jeho aspekty, pronášena kterýmkoliv jazykem a slovem. Služte Absolutní Jednotě, která je Jediným Bytím a Vědomím! Zdeněk Fryč

6 Cesta služby. Láska mne vede, že se každému blížím k jeho nitru a že obětuji rád čas i na úkor psaní, jen abych mohl každému sdělit Pravdu. To je můj úkol a těch, kteří mně byli dáni. Na Zem přicházejí různí služebníci mezi člověka, aby sdělili úseky, vedli duše k růstu, někteří příkladem, výkladem duchovních cest, které jsou různé, jiní uměleckou tvorbou, jiní uzdravováním apod. Někteří přicházejí, aby síla božská, kterou získávají, působila v skrytu. Na Zemi jsou i jednotlivci, kteří jsou skrytým sluncem, jehož zář působí ve velkém okruhu a vyrovnávají polarizaci světa. Všichni tito pracovníci musí přijít jako lidé, aby pomáhali lidstvu! Přišel jsem uvést podrobnosti, které jsou nyní lidstvu dány pro chápání Jednoty božství a toto vše bude s lidmi až do konce všech časů. Chci rozdávat moc, ale ne všichni jsou ochotni a připraveni přijímat. Orientovat se v nekonečném Věčnu můžeme teprve tehdy, až pocítíme Jeho šepoty a dech, ale to vyžaduje nejprve poznat sama sebe a život kolem nás. Zdeněk Fryč Zdeněk Fryč pracoval na syntéze duchovních myšlení všech nynějších náboženských duchovních směrů. Ve II. polovině roku 1985 Zdeněk začíná pro nás působit jako učitel. Přítel s otcovskou pomocí a láskou nás vede před bránu, za bránu si musí jít každý sám. Proste a bude Vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude Vám otevřeno. Vejděte těsno branou, prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Nesuďme zda byl velký či malý učitel, každý posuzuje podle představy, kterou si vytvořil o dokonalém člověku. Ivan Píša

7 Poselství pro český národ Přijaté telepaticky z Tibetu Opět k Vám promlouvám z onoho velebného klidu tam, odkud jsem již dříve promlouval k Vám v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, Váš národ je původem z předků slunného orientu, ze země, která leží pod střechou světa. Proto znám dobře Váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti Vašeho národa, sledujme nit dějin, jejich událostí, které nás poučili o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel, procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel i utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl by zničen, avšak jinak bylo psáno v osudu a nesměl zahynouti, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Prajaga deva Prajaga znamená Setkání Bohů a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje. A tak první válka zrodila Vaši samostatnost, druhá očistila Vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte má sloužit k rozpoznání kladů a záporů světového názoru a vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve Vašem národě. Ale otevřete oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam Vás Vaše karma postavila. Neutíkejte jinam! Vaše karma ví lépe než vy, kde jste v bezpečí! Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy Vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův /Kristův/ věk a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví Váš národ do příští éry éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i Váš největší bratr východní, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně však opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli Vaši velikáni a kterou hlásal i jeden z největších synů Vaší vlasti /pozn. T.G.M./, spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy a muže. Jen tato idea zaručí chod Vašich národů směrem vpřed a vzhůru, ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam slova bratrství. Jste národem, který je nejbohatší na duchovní hodnoty v celé Evropě a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na Vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon! Buďte klidní! Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ochromil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duševně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se zeměkoule otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna ovádů...

8 Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový Zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovávejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o kteréž statky jsou zatím lidé ochuzeni. Přejte všem hladovějícím nasycení a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí Vaši bratři z Himalájí. Poznámka: Jedná se o poselství z duchovní Bílé Lože /Agartgha/ v Tibetu. Zprávy o jednotlivých státech v proměnách na fyzické pláni jsou vynechány. Zpěv Vznešeného Jsem Jsem který jsem Tat svam To jsem já Bytí i vědomí Jsem absolutní jsoucno Udržuji se sám ze sebe Jsem všechno a ve všem Ze Mne se vše rodí Ve Mně se vše udržuje Ke Mně se vše navracuje Jsem který jsem Který vždy byl A který vždy bude Jsem všepronikající Vše oživující Jsem jedinou silou věčna a nekonečna Silou tvořící Silou věčnou Jsem Otcem stvořitelem i Matkou stvořitelem Jsem vyrovnání věčně činných sil kosmu Jen u Mne ve Vzešeném se stávají tyto činné síly Jednotou. Jsem Absolutní Jsoucno Vše co je a co se projevuje Jsem já sám Zvete mne Bohem Jsem Bůh Váš Jediný a Nejvyšší Jsem Bůh Abrahamův i Jákobův Jsem Brahma i Káli Jsem Átmanem Jsem Allah Allah il Allah Není Boha kromě Boha Byl jsem zván Diem Velkým duchem Indiánů

9 Jsem Ra Slunce egypťanů I Ormudzem praperšanů Jsem TAO Jsem uctíván pohany I démony Jsem který jsem Byl jsem vždy stále stejný týž Jsem neměnný Neprojevitelný sám v sobě Ale projevený v ŽIVOTĚ V klidu a pohybu skrze Logos Jsem bezejmenný A přece mám statisíce jmen Jsem Jsem který jsem Jsem Otcem i Matkou Jsem vše a ve všem Vždy budu Jsem Jediná Skutečnost Hledáte Mne Nenalézáte Zaprodáváte Skutečnost Za marnost boje protikladů Jsem Světlo i ve Vás Očistěte temné příkrovy Rozhořím se V Mlčení V Lásce V Životu V Poznání V Kráse V Zákonu V Pravdě Těmito hodnotami se projevuji I v Tobě člověče Jsem Věčný a Nekonečný Jsem Amen Óm Amen Óm

10 K NOVÉMU VĚKU Milované sestry, milovaní bratři, Pokoj buď vždy s Vámi a ve Vás! Čas zemský, námi počitatelný, se nachýlil. Nacházíme se ve fázi mezidobí mezi končícím věkem Ryb, který nastal příchodem Ježíše Krista před lety a mezi věkem Vodnáře, který nastal v roce Několik let před změnou věků zesílila vláda knížete podsvětí a temnoty, která vyvrcholila v roce 1939 a pak v roce 1950 a která trvá dodnes. Každá dekáda od r nese stále se stupňující tíhu temnoty, prudké změny, a to zvláště desetiletí nynější, na jehož počátku, tedy v roce 1980, nastalo rozhodující období, které může vyvrcholit tragédií země a lidstva. V tomto desetiletí probíhají změny v celém stvořeném vesmíru, hlavně v naší sluneční soustavě zvláště na Marsu, Jupiteru, Venuši, Měsíci a na naší planetě. Vládu knížete podsvětí již všichni cítíme a její účinky nabývají na intenzitě, která se bude zvyšovat ještě v počátku dekády, příští, tedy poslední dekády XX. století. V poslední dekádě století již bude zlátnoucí nový věk, Věk Kristův (Višnův jde o jednu kosmickou sílu), také Věk Slovanský (Český) Nový Jeruzalém. Nový věk, nastupující, je šestou epochou v historii vývoje lidstva v postatlantské době, tedy od potopy, kdy uzavřel Bůh v alegorii Noemově smlouvu (Kniha Mojžíšova). Jednotlivé epochy jsou: I. indická - počátek čisté duchovní nauky Boží Jednoty, přenesené z Atlantidy Baghrim zrození 9 svatých Rišiů to byly inkarnace vyvolených z Loga, bodhisatvové, kteří se zrodili pak v Izraeli a patřili i k apoštolům. Z lidského rozumu se během doby na toto čisté učení původní k němuž se dnes vracíme nanesly složité, tvrdé a zbytečné krunýře, které ještě dnes jsou silně zjevné. II. praperská - (Zoroaster) zvýraznila dva kosmické protipóly temnotu a Světlo, boj protikladů, tedy učila dualismu. III. egyptsko-chaldejská - čistá nauka Hermova (Hermes Trismegistos) postupem času byla ovlivňována rozumovými lidmi a tak se v této epoše setkáváme i s bohatou praxí magie mystické pravdy a vedle kněžského působení přetrvává mimo oficiální náboženství esoterní pravda, která ovlivnila zvláště chaldejské skupiny a jejich tajné svaté pravdivé učení se šířilo do okolí. Tak vznikla v Palestině skupina ESSENSKÝCH, ze kterých vzešel Ježíš a Maria a Ježíšovi apoštolové. IV. řecko-latinská - převzala mnoho pravých i nepravých mysterií z Asie z předešlé epochy snoubila ratio s hledáním Poznání - hledala a vytvářela i krásu fyzického světa. Dala světu Sokrata, Platona, Plotina, Pythagora a další, rovněž i pozdější dobu antického Říma. I v antických bájích naleznete mystické pravdy.

11 V. římská - doba která doznívá, nazvaná podle křesťanství z počátku církev pravá apoštolská čisté učení. V církvi římské převládli církevní otcové, kteří podléhali myšlení, kanonizovali jen dle rozumu a vymýtili z církve, kterou vyhlásili za jedině pravou, vše mystické a esoterní. Vedle všeobecné církve však vždy žil esoterní duchovní život Bratrstvo Růže a Kříže (Rosenkruciáni), někteří Zednáři apod. Závěr této epochy podlehl příliš rozumu lidskému, pouhé formální víře, tj. duchovnímu materialismu a ateismu. Celá epocha prodělávala období vývoje a přechodů shodné s postatlantskými epochami. Toto ohlédnutí po cestách vývoje lidstva je nutné k uvědomění si, že nový věk, jeho duchovní náplň, bude syntézou všech předcházejících vývojových epoch s doplněním Božích tajemství (mystérií), která dosud nebyla lidstvu odkryta. Proto je Vodnář symbolizován mužem vylévajícím dolů vodu nové duchovní proudy, vylévání Ducha Božího (Svatého) na Zemi. Přínosci těchto nových proudů jste se stali ze svobodné vůle v dávných kosmických časech vy moji milovaní, milované sestry a bratři. Vy všichni jste plodonosnou p o d n o ž í nové doby VI. epochy zvané Slovanská, jejíž duchovní centrum se připravuje v Praze. Tak tomu jest a tak se stane z Milosti a Svaté Vůle Nejvyššího, Boha Otce, Boha Matky, Boha veškeré kosmické činnosti Ježíše Krista, Jeho kosmické ženské polarity Panny Neposkvrněné, Královny kosmu, Panny Moudrosti (P.Sofia) a Ducha Božího (Svatého). Mystérium této Boží Svaté Jednoty Vám bude vysvětleno později. Moji milovaní, jsme v obrovských kosmických dějích. Dnešní doba, do které j s t e b y l i p o s l á n i, je jednou z nejdůležitějších dob naší planety. Stejně důležitá byla doba Mojžíšova, doba Ježíše Krista a teď je to doba nynější nabitá životem, tragediemi, ale i radostí z obětí v Lásce. Posvěťte své duchovní srdce povzneseností a vpravte do svého nitra n e s k o n a l o u t o u h u po Nejvyšším v Kristově Lásce a Pravdě. Mnohým nedůvěřivým způsobují nedůvěru a nedůvěřivost stavby z minulých inkarnací i z tohoto života. Mírně se snažím, abyste tyto domy v sobě nastavěné zbourali. Vyjděte sami ze sebe jako například Milarepa zbourejte zbytečné domy a nánosy. Pak k Vám vejde tiše, prostě a jednoduše celá Pravda a v té je Poznání. Jste vedeni duchovními průvodci anděly strážnými. Někteří víte, kdo Vás vede. V tichu, v soustředěném tichu k Vám hovoří a Vy je neslyšíte. Jste z vyšších sfér a nedbáte, držíte se příliš života i ve chvílích, které byste měli obětovat Bohu a službě. Andělé jsou připraveni, andělé všech nebeských stupňů, aby Vám pomáhali. Archandělé jsou v prostoru připraveni pro proměny na Zemi a připraveni na to, aby společně s Vámi v andělskolidské spolupráci uvedli v život nový věk. A vy jste tvůrci! Cítíte v sobě odpovědnost? Spolupracujte s těmi, kteří již pracují. Archanděl Michael pracuje v prostorách země vyvolené v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Centrum jeho spolupracovníků je Praha. Vy, sestry a bratři z Prahy, upírejte svůj pohled a vnitřní cit k Vyšehradu a ke kříži uprostřed Karlova mostu, kde nastává setkání vývojových epoch setkání Bohů Prajaga Deva Prajaga. Archanděl Michael vydal z pověření Otce i Syna 4 dekrety k národům Země. Na další stránce Vám uvádím dekret č. 1.

12 DEKRET PRVNÍ Já, Michael, služebník Boží, Vkládám do svých úst jazyk český, jeho slovy a jejich zvučností vyjadřuji a tlumočím znění Dekretů pro národy v Zemi: Dekret první Úradkem Boží Lásky, Moudrosti a Pravdy, Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života, Je učiněno, dáno a uzákoněno: Jazyk český, Požehnaný hned při vložení jej do jeho dětské kolébky, Od počátku určený být k tomu libozvučný, Bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací, Je vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, S níž jednou přestoupí s lidem, jemuž je mateřským, Přes prahy hmoty dál vyjadřovat j e h o d u š i, Myšlenky a city poznání a vědění. Je mu dáno být jazykem nebeským, Neboť andělé připojili k němu své hlasy A nazvali jej andělskolidskou řečí. Je bránou, přes níž vchází Kristus k vesmíru Se svou Láskou, se Slovem milosti. Tak je stanoveno tak je Boží Pravdou. Na předešlých stránkách se pojednává o duchovně kulturních epochách v poatlantské době. Poznamenávám, že stejné rozdělení používal ve svých spisech Dr. Rudolf Steiner, původně teozof, pozdější zakladatel antroposofické společnosti. Dr. Steiner, podotýká, že sedm poatlantských epoch je vyznačeno ve Zjevení sv. Jana v kap. 2. a 3. v dopisech jednotlivým andělům církví. 6. epocha sdělení církvi Filadelfské je označena Dr. Steinerem jako epocha Slovanská. Srovnejte si a promyslete sami. Nyní se vracíme k 6. a 7. Epoše. Nástup Vodnářského věku je všemi vizionáři označován jako počátek období proměn všech struktur zemského života, tedy proměn duchovních, kulturních, národnostních apod. Člověk se má stát člověkem novým a bude postupně získávat božské duchovní síly, který způsobem nového klidného a pokojného života bude neustále harmonizovat s Absolutnem.

13 Životní podmínky na Zemi se tím změní, nebudou války, zmizí ostré a bolestivé rozpory ve všech rovinách lidského života, ve vztazích partnerských, rodinných i mezilidských, stejně jako ve vztazích mezi národy. Bude zahájen nový věk lidstvo si bude neustále hlouběji uvědomovat jednotu všeho lidstva a tvorstva na Zemi a člověk se stane bratrem druhému člověku. Se změnami a vyrovnáváním poměrů na Zemi dojde i ke změnám v nadsmyslových /transcendentních/ sférách, zvlášť a nejvíce pak ve sféře astrální, kam odchází většina duší po odtělení při fyzické smrti. Proměny na Zemi chápeme-li souvztažnost Země se sluneční soustavou, s ostatním stvořeným vesmírem a posléze i s nekonečným a věčným Absolutnem mají pro všechny tyto oblasti nesmírný význam. Celý postatlantský svět byl poznamenán těžkými boji a touhou po nadvládě ať politické či duchovní, touhou po moci, ego jednotlivců bylo neustále živeno touhou po splnění všech možných žádostí, touhou po všem, co tvoří nižší lidství, a byly opomíjeny hodnoty mravní, vyšší, které člověka přibližují svými pozitivy k bývalému jemnějšímu božskému stavu. V důsledku Zákona příčiny a následku /karmy/, svolávalo lidstvo na sebe prudké údery negativních a temných sil, což přinášelo tíhu životů, utrpení, mory, hladomory apod. Tíhu všech těchto zemských poměrů nesly také duše lidí, a to zvláště v nižších astrálních sférách /I. IV./. Lidé vytvářeli svými skutky i myšlenkami vždy více negací, jimiž mají k člověku umožněny přístup síly temné satanské. Negace dostoupily v našich dnech vrcholu a proto můžete už i dokonce jen pomocí lidských smyslů a myšlenek sledovat zhoršující se vztahy mezi lidmi i národnostmi, můžete vidět civilizační pokroky, které měly hrdě sloužit lidským životům ale nakonec v dnešní době lze jen konstatovat tragedii celého světa způsobenou neschopností lidí kladně řešit všechny nahromaděné katastrofické problémy života na Zemi. Přemíra lidského záporu a zaprodávání výsledků lidského myšlení i práce jen pro támasické síly nese své ovoce. Přesto však situace není beznadějná, neboť v mnoha duších se udrželo Světlo a toto Světlo stále vyrovnává jazýček citlivých vah odměřujících světlá pozitiva a světlé negativní síly od energií temných negativních a negativně pozitivních / r.j. např. lidská inteligence sloužící temnu a ne Světlu/. Nyní slyš a uvědom si, bratře a sestro, že jsme v době, kdy nastává uzavírka minulosti od zániku Atlantidy až po dnešek. Z Milosti Světla dochází k vyrovnání chyb jednotlivců a chyb národů a ras. Toto vyrovnání, které můžeme nazvat Malým soudem, očistí lidstvo od následků příčin, které se staly skrze svobodnou vůli člověka. Takto očistěné lidstvo pak má právo přejít do Nového věku a přijímat mysteria, která byla zatím pro naše předchůdce /a to jsme byli samozřejmě zase jen my/ zakryta. Proto Novou dobu můžeme nazvat věkem, ve kterém se lidská duše osvobodí od pout minulosti a dostane vyčištěný šat, na kterém se budou zaznamenávat činy člověka v lepších a poté dalo by se říci přímo krásných životních podmínkách. Ve Slovanské epoše, tedy šesté, musí po klidném životě, po době tisíciletého míru, vstoupit do života lidí opět temné síly: nelze je zničit, ale Láskou jen Láskou je možné je transformovat v čistá pozitiva a negativa, která načas ohrozí mírový život, avšak budou s konečnou platností spoutány a přeměněny ohněm /viz Zjevení sv. Jana/. Tato Nová doba Slovanská má duchovní název Věk Pravdy /Satya juga/. Láska a Pravda budou vcházet do člověka a život bude harmonický. Všechny těžké doby, které lidstvo prožilo, mají ovšem v celém Absolutnu nesmírný význam pro celkový vývoj všech stávajících duší. Svým těžkým životem na Zemi, plným utrpení, lidstvo přináší oběť duším na ostatních planetách i když žijí v jiných formách, než ve specifické formě zemského života. Těmito hořkými ranami, pitím kalichu hořkosti se povznáší lidská duše do vyšších duchovních řádů pro příští službu

14 duším na ostatních planetách, kde jde vývoj pomaleji, klidněji, protože tam není tak ostrý boj protikladů. Je nasnadě, že i v Novém věku nebudou všechny duše schopné přijímat duchovní inspirace nesoucí nejvýznamnější mysteria. Tedy i v tomto věku se lidé budou dělit na tři skupiny, ale o tom až později. Stejně tomu bude i v sedmé epoše, tedy poslední. Po Věku Pravdy přijde Věk uvědomění Kritta juga kdy si lidstvo uvědomí již na Zemi jednotu s Nejvyšším. Tato epocha z Milosti bude delší, zhruba 2100 let. Je dosud tajemstvím, jak dlouho bude tento šťastný život trvat nebude to však ani celý zvířetníkový věk. Potom bude život lidí přesunut do jiných oblastí. Duše, které dojdou Uvědomění Nejvyššího se stanou nejvyššími duchovními pracovníky celého kosmu nejen pro toto stvoření, ale mnozí a to dobrovolně a z lásky k duším nových tvoření, setrvají ve službě po miliony zemských roků. Opožděné duše z našeho tvoření na Zemi, které ani během sedmé epochy nedojdou Uvědomění Nejvyššího, budou přesunuty na planetu Jupiter k novému vývojovému procesu a pokud ani tam nedojdou k stavu Uvědomění, budou se dále vyvíjet na Venuši. Pak dojde k pomalému vyhasnutí života v celém tvoření, bude ukončen běh tohoto tvoření, nastane Rok Božího klidu a vše bude po posledním soudu v klidu očekávat miliardy zemských roků na paprsky nového tvoření. Jen Božské Centrum Matky a Otce s Božským Logem bude v aktivitě. Uvědomte si slova Ježíše Krista: Země a Nebe pominou, ale Má slova nepominou! V novém tvoření však opět povstanou dle Zákona Věčnosti duše, které ponesou pečeť Božího dechu. Amen P A M Á T C E V E L K É Č E S K É D U Š E M I S T R A JANA kterého si připomínáme v den jeho smrti z oběti Pravdě a národu 6. července Zasloužil se o český jazyk, dnešní znění češtiny je i jeho zásluha Hledáte mnozí Poznání v cizí literatuře. Ruku na srdce znáte spisy Mistra Jana, J.A.Komenského, K. Čapka, O. Březiny, T.G.M. a dalších? Z díla Mistra Jana připomínáme: Devět kusů zlatých Prvý kus zlatý: Kdož dá jeden haléř pro boha za svého zdravého života, ten více boha uctí a své duší více prospěje, nežby po smrti tolik zlata dal, cožby se jeho mezi zemí a nebem mohlo obdržeti.

15 Druhý kus zlatý: Kdož jedno slovo protivné pro boha strpí, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby tolik metel o svůj hřbet zbil, coby mohlo v největším lese zrůsti. Třetí kus zlatý: Kdož se menšímu pokoří, ten boha více uctí a své duši více prospěje, nežby z jednoho konce až na druhy konec světa putoval a v každé šlépěji svou krev prolil. Čtvrtý kus zlatý: Kdož dá bohu svými všemi údy vlásti, ten více boha uctí a duši své více prospěje, nežby všechen svět pro boha na hlavě zchodil. Pátý kus zlatý: Kdož jednu slzu za své hříchy unoří, ten více boha uctí a své duši prospěje, nežby po smrti tolik plakal, až by jemu z očí dvě řeky tekly. Šestý kus zlatý: Kdož sobě boha nade všechno tvoření draží (cení) a jemu se všechen poručí, ten více boha uctí a své duší prospěje, nežby zaň matka boží se všemi svatými boha prosila. Sedmý kus zlatý: Kdož nižádného bláznivě nesoudí, ten boha více uctí a své duši více prospěje, nežby byl na rožni jako sv. Vavřinec pečen. Osmý kus zlatý: Kdož milosrdenství kterémužkolivěk stvoření pro bůh učiní, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby byl jako svatý Pavel do třetího nebe vtržen. Devátý kus zlatý: Kdož se vůli boží neprotiví, ten více boha uctí a své duši více prospěje, nežby všechen svět byl jeho. /Devět kusů/ Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. /Velký výklad/ Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechóm, jenž Pána Boha milují a budú milovati, žádost svú vzkazuje, a b y P á n B u o h d a l j i m v s v é j m i l o s t i p ř e b ý v a t i i s k o n a t i a v r a d o s t i n e b e s k e j n a v ě k y p ř e b ý v a t i. A m e n. /z listu ze žaláře 10 června 1415/

16 Sir George Travelyan: V i z e v ě k u V o d n á ř e. A vision of the Aguaerian Age. N o v ý v ě k j e j i ž s o u č a s n o s t í. Každý, kdo není zcela slepý pro znamení této doby, nepochybuje, že naše planeta se nachází v akutní vývojové krizi. Lidstvo rozděleného světa má před sebou jasnou volbu. Buď změníme naše dosavadní představy a sjednotíme se, nebo zanikneme jako kultury minulosti. Ale přece tomu není tak docela, protože kde stará přežitá kultura umírá, jsou již známky nového a nádherného zrození nového člověka, nového stvoření. Chápejte vše jako léčení rozděleného a mučeného těla lidstva, jako cestu k spojení v jednotě. 1. Budeme vyzváni abychom přijali něco nového, což pro duše bude představovat novou pravdu, nové poznání, a tj. že v absolutním kosmu existují uvážené formy vysoce inteligentního života, které různými způsoby a proudy pronikají k nám. 2. Tyto duchovní síly mají snahu uskutečnit plán míru a bratrství v celém kosmu, včetně naší planety. 3. Lidstvo s jeho vlády mají možnost individuálně a kolektivně řešit světové problémy tak, že buď se země stane isolovanou jednotkou, nebo že uznáme vysokou Moudrost a Inteligenci vesmíru a budeme s ní spolupracovat. 4. Možnost svobodné volby tu jest, ale vysoké inteligence sdělují nám telepatickou cestou, že nejsme schopni překlenout mnohé těžkosti, které si sami tvoříme, pokud nezačneme myslet a žít přímo či nepřímo ve spojení a souladu s vysokou inteligencí, která ovládá absolutní vesmír. Pak budeme moci řešit problémy a žít život v bratrství a míru s harmonií vesmíru. 5. Soulad života si vyžaduje spolupráci všech, aby ideály bratrství a jednoty opanovaly nitra lidí na Zemi. Nejde o plané teoretizovaní o tom, že se to může stát v daleké budoucnosti..- Naopak, velcí duchovní učitelé a senzitivní osoby objasňují, že vše se již děje právě v této době, že pozvolna padají bariéry mezi sférou věčnou a časovou. Jsme svědky působení ze světů Věčna do naší sféry. Kdo pochopí, vytvoří styčný bod mezi bezčasovým /věčným/ a časovým, relativním. Závoje, které prozatím oddělují sféru lidského vědomí stávají se průzračnějšími a v naší současnosti se čeká jen otevření našich niter, abychom je rozšířili a otevřeli přímou mystickou cestou a umožnili tak Věčnosti působit v našich srdcích. Tím se začíná projevovat Nový věk, neboť vše záleží nechat do lidstva vplývat čisté energie Kosmické Lásky a Pravdy. Je nutné vysoké pochopení a schopnost duchovní tvořivosti, zvláště u předurčených pracovníků Služby. Výšinné světy vymykají se našim smyslům, nalezneme je všude tam, kam jsme schopni napnout soustředěnou pozornost a tak i poznáme, že impulsy a inspirace jsou již zde a že již existuje nový věk.

17 Člověk zatím řeší své problémy tak, že spoléhá na svůj intelekt. Toto pyšné vědomí v novém věku musí být utlumeno, utišeno, neboť každý z nás bude mít odpovědnost za své jednání, jež je průplavem duchovních sil a podílí se vždy jistou mírou na vedení. Jedná se o skutečné obrození, které znamená sebeobětovat svou starou vůli i mysl. Jde o skutečnou svobodu a proto musíme otevřít své srdce a žít pouze vnitřním životem. Tím se oznamuje nový věk. Zatím se člověk nechává jen vléci. Až se však uzákoní a zakoření v Lásce připojí se k němu nová duchovní tvůrčí energie. Skuteční zasvěcenci duchovní energii používali v praktickém životě pro druhé. Proudění nových sil přichází skrze Pravdu a Poznání. Koho prolne živý duch, změní sám mravní hodnoty a uvědomí si náhle co je pro věčný život významné a zamění je za dnešní věci samozřejmé, sloužící jen marnivosti, relativitě života. Vše plytké a povrchní v podobě dnešních zvyků života i kultury zmizí odpadne v proměně v pravé hodnoty. Proto v novém věku lze počítat s úbytkem násilí, vražd, válek a jiných negací. Gándhího vidění nenásilí stane se skutečností. Nový věk je založen na duchovních představách jako společenský řád, který ve své podstatě nese sílu všech proměn. Impuls se rychle rozšíří a pojme většinu lidstva do svého vlivu. Je to mysterijní zážitek, pro který jsme všichni nástroji. Vany ducha vanou námi všemi. Cynismus zmizí z naší společnosti. Ať Světlo a Láska a síla na Zemi opět povstanou. Současná situace se může vyjádřit takto: Právě se rodí nový věk. Již existuje a ukazuje proměny kosmických energií. Lidé se začínají novým impulsům přizpůsobovat, neboť v jejich podvědomí je uložena skutečnost, že jsou součástí tohoto světa. Silou života, intelektem a duchem a kolektivním svědectvím vytvářejí okruhy silových center. Nový věk má stoupající intenzitu, zatím co vše staré ztrácí svou životní sílu a vůli a pozvolna mizí. Tento přechod mezi dvěma světy může probíhat hladce nebo chaoticky to závisí na vytvořených okolnostech z jednání lidí a představitelů. Pokud jde o přeměnu energií z věčna novému věku, děje se samovolně a sama o sobě nepřináší zkázu. Naopak nabízí spojení s božskou energií přímými stezkami a skýtá možnost pro každého aby se stal spolutvůrcem. Proto zakotvi v lásce a míru. Máš na to plné právo, je to tvým dědictvím. Naší úlohou je přestoupit práh doby s positivním obnoveným myšlením, aktivně spolupracovat na proměně sebe i ostatních. Tak každý může přispět k zrození nové doby. Každé lidské bytí a každá skupina se stávají centry, kterými mohou proudit duchovní hodnoty. Na množství nezáleží. Malá trhlina v hrázi způsobí potopu. Malá skupina může transformovanou energii zadržet, usplavnit, až dostane svůj tok, proud strhne sebou vše, co nese pečeť inteligence, života a lásky. Naším úkolem je ale stát se takovým průplavem, kterým budou proudit vyšší energie. Duchovní učitelé, senzitivní osoby, ve svých sděleních a poselstvích oznamují, že změny nastanou hned, jakmile nová energie začne proudit. A již je zde! Promění základní vědomí v lidstvu. Jedinci budou pronikat do vyšších dimenzí života. Spoutaní materialismem mohou mít pocit pomatenosti. Mimo to dojde ke změnám ve vnějším světě, kupř. v klimatu a geologických strukturách. Duchovní učitelé z vyššího duchovního světa nás nabádají, abychom se nebáli. I neštěstí a katastrofy mají svůj význam na vývojové cestě, především, že si člověk uvědomí své zlé činy. Spolehněte se, že čím obtížnější budou vnější okolnosti, tím jistější bude ochrana duchovního neviditelného vůdce, kterého má každý z nás. Otevřou se nové dimenze vědění a vise nového věku budou stále jasnější a nové ideje začnou silně působit při rozpadu přežitých forem. Z těchto hledisek nutno posuzovat také vzpouru mládeže. Mějme na zřeteli, že není smrti bez znovuzrození a že lidstvo je podrobeno vývojovému procesu stejně jako hmota, příroda. Zneklidnění celé generace při proměnách, kdy se odkládá mnoho

18 přežitých forem a kdy se křísí dosud neznáme hodnoty, dochází mnohdy k experimentům na zakázaných /temných/ cestách. Mnoho těchto duší se rozhodlo sestoupit i pro službu do víření zemského života, aby na začátku krize dostoupily zralosti a duchovní plnosti. Mnoho duší nynější mládeže má svůj úkol, vyvést společnost ze současných životních forem. Při vtělení se na Zemi ztrácí se předsevzetí a smysl úkolů, které duše na sebe vzala v duchovních sférách před zrozením. Dnešní lidé vidí před sebou jen současné hodnoty lidského života, které spočívají na agresivitě a nedostatku lásky. Přišli do doby, kdy je největší honba za majetkem a mocí. Nikdo je neupozorní, že existují vyšší duchovní hodnoty. Nevědí, jen někteří tuší, že existují jiné perspektivy pro život na zemi. Nemohou ještě chápat člověka jako duchovní bytost, které byla dána spoluzodpovědnost za správu této krásné planety a neznají, že můžou mocí Světla a Lásky spolupůsobit v dnešní proměnné době. Přes všechen zmatek a výstřednosti (jako experimenty s drogami), kdy mladý člověk chce opustit kuklu svého já, dojde u nich k prudké změně a tito lidé náhle intuitivně z podvědomí dostanou obraz úlohy, která jim z prenatální doby ducha náleží. Až tento moment přijde, pak se osvobodí tito mladí lidé od poutajících je okovů konvence a uposlechnou výzvy: Následuj mne! Vše negativní se změní v positivní k tvořivé práci na přeměnách sociální struktury a přes ní až k vývinu nové společnosti, která bude stát na lásce a na bezprostředním styku se zdroji Božího vedení. Navzdory všem temnotám a zmatenosti bude vše radostné. Nikdy dříve nežil člověk v tolik slibujícím věku a uvědomme si, že mladí lidé budou schopni toho nejvyššího, čeho kdy lidstvo bylo schopno. Takového druhu je doba ve které žijeme a z ní září veliká naděje ztrápenému a unavenému lidstvu. /z překladu z němčiny Una Malgranda upraveno/

19 A n a l ý z a s t r u k t u r d u š í s o u č a s n é h o č l o v ě k a Zeptáme-li se přítele na nějakého člověka, uslyšíme, že ujde, že je dobrý a nebo špatný. V některé odpovědi uslyšíme, že to je duchovní člověk, nebo věřící a o někom se dozvíme, že je to ateista. Zůstávají nám vždy tři hlavní typy ujde, dobrý, špatný nebo duchovní, věřící či ateista, tedy bezbožný. Pohlédneme-li na současné lidstvo pohledem duchovní analýzy, zjistíme, že odpověď není tak jednoznačná a jednoduchá, i když i duchovní pohled člení duši na dobrou a zlou a v hlubším pohledu třídí lidstvo na tři vývojové skupiny: 1. duchovní 2. věřící 3. ateistická Duchovní pracovník musí znát dobře objekt s kterým pracuje. Psychologie a psychiatrie vám ještě nepodají rozbor nitra člověka, ale může tak učinit duchovní psychologie, která dokáže nazírat vciťováním se do jedince, může odhalit jeho stav duše, víry, stav positiv a negativ, event. temných sil a může v některých případech změřit intenzitu záře astrální aury, ale i stav záře éterického těla i zářnou auru duše. Nejprve se naučte pozorovat jednotlivého člověka a pak vnímejte vnitřním citem. Kdo cvičí soustředění, bude mu tato práce snadnou. Nejprve se pokuste odhadovat se zaměřením: jde o ateistu nebo věřícího? Uvidíte, že po delším cviku se ve vašem nitru objeví správná odpověď. V prvním odstavci jsem vám stanovil tři hlavní skupiny pro současného člověka. V Nové době se zachovají tři skupiny, ale nebudou mezi nimi takové rozdíly, protože dojde k vyrovnání v myšlení a cítění obyvatel naší planety. Tři hlavní skupiny mají vždy sedm stupňů pro zařazení. Ve třech transcendentních sférách je v každé sedm stupňů a každý stupeň má sedm podstupňů. Podle kvality duše po odtělení, přichází duchovní složky do některé z těchto tří sfér, do správného stupně i podstupně. Až budete pročítat a studovat dnešní členění, jistě sami budete pociťovat, že stupně by musely mít rovněž sedm podstupňů aby variace všech možností lidské duše mohly být správně určeny. Ale hlubší analýza nám není potřebná. Vím, že jsem se v textu nedotkl třeba různých sekt, vzájemného propojení stávajících sil, ale musíte se spokojit vždy s nástinem. Mějte hlavně na paměti, že musíme být tolerantní k duším v nižších stupních. Vždyť se jedná o dlouhou cestu vývoje, trvající statisíce let a že i my byli možná v nižších stupních. Proto neodsuzujte ani ateismus, ani dogmatické církve a nikdy ani v myšlenkách se pro své duchovní zkušenosti nevypínejte nad nikoho to byste se nemohli počítat mezi duchovní lidi.

20 Kvalitativní rozdělení duší dle vývojového duchovního stupně: I. skupina DUCHOVNÍ 7. st.: Lidé, sběratelé a čtenáři duchovní literatury a hledači cest, kteří zpracovávají své vědomosti pouze v rozumu, ale k srdci k nim nepronikne paprsek citu a. nekonečnost Absolutna. 6. st.: Lidé, mající určitý, často jen jednostranně dogmaticky vyhrocený duchovní názor, který je spíše svazuje a brání v rozletu, jsou silně vnořeni do bojů zemských protikladů a jsou ještě ponořeni do vln života tak, že k nim Světlo Poznání proniká jen slabě. 5. st.: Lidé, kteří mají vědomosti o duši, cestách, nadsmyslových světech, přečetli množství knih, ale drahocenné duchovní perly ukládají do nitra jen skrovně, neboť jim brání lidské žádosti i myšlení. Někdy brání často neopodstatněný strach či obava, že duše není ještě dostatečně čistá pro vyšší rozlet. 4. st.: Duše nastupující stezku, nebo jsou již na ní, ale brání se odevzdání svého lidství a přirozenosti. Rozuměj: jejich já se brání ve své malosti přijmout kosmické absolutní já (Atmana). Svým já jsou stahování k hmotným hodnotám i k relativním lidským vztahům. U některých duší se začne rodit Láska v důsledku vybití jejich karmy, což může přinést osudové, bolestivé zvraty, které blahodárně působí na cit niter. Úskalím těchto zkoušek zůstává, že mnohá duše se zatvrdí a opustí Stezku, což přináší negativní vývoj v životě. 3. st.: Duše na stezce, které mají nitro vyrovnáno s kosmickým principem Matky, ale ještě nedosáhly na nejvyšší stupeň univerzální Lásky (ke všemu a všem). Tyto duše pociťují ještě stíny vlastního já. Těmto duším ještě hrozí zastavení na určitém stupni božství, pokud mají za cíl Stezky samoúčelné samospasitelství. Pak nezískají Dokonalost v plnosti, ale stanou se indiferentními, neosobními Bohy. 2. st.: Duše na mystické stezce, které provanuty bezbřehou vírou a Láskou stoupají, jak zlatý orel k Dokonalosti.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více