MASARYKOVA UNIVERZITA. Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 Vedoucí práce JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. Vypracoval Bc. Ladislav Pecina

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Hlinsku dne Bc. Ladislav Pecina

3 Poděkování Touto cestou si dovoluji poděkovat především panu JUDr. PhDr. Ivu Svobodovi, Ph.D. za odborné vedení a připomínky k mé diplomové práci. Dále děkuji mé přítelkyni a rodině za trpělivost při tvorbě práce.

4 Název práce: Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí Vypracoval: Bc. Ladislav Pecina Vedoucí diplomové práce: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D Katedra: Fyziky, chemie a odborného vzdělávání Anotace: Diplomová práce se zabývá zjištěním aktuální úrovně vzdělávání dětí na základních školách v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zdravovědy v porovnání s úrovní znalostí dětí ve sborech dobrovolných hasičů. Na základě zjištěných skutečnosti jsou zde stanoveny i další možné směry vývoje vzdělání žáků základních škol. Klíčová slova: požární ochrana, ochrana obyvatelstva, první pomoc, mimořádná událost, dotazníkové šetření Annotation: This dissertation is concerned with finding the current level of education of children in primary schools in the area of fire protection, protection of population and health education in comparison with the level of knowledge of children in the Corps volunteer firefighters. On the basis of discovered facts other possible directions of development of education for elementary school pupils are established. Keywords: fire protection, protection of population, first aid, emergency, questionnaire surfy

5 OBSAH Úvod do problematiky 2 1 Cíl diplomové práce Vývoj a současný stav Definice základních pojmů 9 2 Děti ve sborech dobrovolných hasičů Česká hasičská jednota, hasičský sbor Hlinsko Sbor dobrovolných hasičů Krouna 14 3 Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru ČR zaměřená na děti a mládež Spolupráce HZS ČR s Ministerstvem školství Projekt,,Záchranný kruh Preventivně výchovný program Hasík Budoucnost preventivně výchovné činnosti 25 4 Vzdělávání dětí na základních školách Příprava budoucích učitelů na vysokých školách 29 5 Dotazníkové šetření Předmět výzkumu Příprava a realizace dotazníku Požární ochrana vyhodnocení prvního okruhu otázek Ochrana obyvatelstva vyhodnocení druhého okruhu otázek Zdravověda vyhodnocení třetího okruhu otázek Celkové vyhodnocení praktické části diplomové práce 77 Závěr 80 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 82 Seznam obrázků, tabulek a grafů 84

6 I. Teoretická část 1

7 Úvod do problematiky Již od nepaměti se lidé snažili zvládat ničivá řádění požárů a zamezit tak velkým škodám na jejich majetku. V naší zemi jsou zaznamenána první písemná opatření pro boj s požáry již ve 14. století. V těchto spisech bylo zejména uváděno, jak se mají obyvatelé v obci chovat, aby nedocházelo k požáru a co mají dělat v případě jejich vzniku. V této době si vznik těchto opatření vyžádaly především ničivé následky požárů v obcích. Požárem byly mnohdy zničeny i celé vesnice. 1 V dnešní moderní době jsou v domácnostech skladovány a uchovávány nejrůznější hořlavé kapaliny a jiné nebezpečné látky. Položme si tedy otázku: Máme tyto látky dostatečně zabezpečeny před dětmi? Odpověď na tuto otázku zná každý rodič sám. U hořlavých kapalin a jiných látek to však nekončí. S neustálým vývojem elektroniky jsou domácnosti zahrnovány těmito elektrospotřebiči nejrůznějšího využití. Děti se učí již od malička s touto elektronikou pracovat a běžně si na ni samostatně připravují pokrmy. Je vhodné, aby si šestileté dítě bez dozoru zaneprázdněných rodičů ohřívalo jídlo v mikrovlnce či zapékalo toasty? Všechny tyto aspekty však zvyšují riziko úrazu dětí, vzniku možného požáru v domácnosti a následných škod na materiálních hodnotách. S vývojem nejrůznější moderní techniky se také neustále urychluje i osobnostní vývoj našich dětí. Děti už netráví svůj volný čas po škole na hřišti hraním her s ostatními dětmi, ale stále častěji jsou doma u počítače, hrají hry a brouzdají po sociálních sítích typu Facebook či Twitter. Ve škole se pak rychle od svých starších spolužáků naučí kouřit. Z průzkumů mnoha agentur také vyplývá, že děti přichází do prvního kontaktu s marihuanou již okolo 13 roku věku. Zásadní změnu ve výchově našich dětí a zlepšení přístupu k jejich životu musí započít zejména sami rodiče, kteří musí věnovat více pozornosti svým dětem a jejich volnému času. 1 PECINA, Ladislav. Využití pedagogického vzdělání při koncipování odborné přípravy příslušníků HZS [online] [cit ]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mojmír Stojan. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/322710/pedf_b/> 2

8 1 Cíl diplomové práce Předmětem této práce však není kritika nepořádných rodičů nebo rady o výchově jejich dětí. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu s následným vyhodnocením úrovně znalostí a stanovení dalšího vývoje ve vzdělání dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva z pohledu výuky žáků v základních školách a v kolektivech mládeže sborů dobrovolných hasičů. Domnívám se, že děti, které jsou členy dobrovolných hasičských sborů, jsou lépe připraveny v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, než děti, které členy dobrovolných hasičů nejsou. V návaznosti na tuto hypotézu zároveň předpokládám, že,,hasičské děti mají rovněž širší znalosti ze zdravovědy oproti ostatním dětem Vývoj a současný stav První krok z hlediska posílení vědomostí dětí z hlediska požární prevence započal Hasičský záchranný sbor ČR, který ve spolupráci s MŠMT zahrnul do výuky na základních školách Výchovu dětí v oblasti požární ochrany. Ze Statistické ročenky, kterou každoročně vydává Hasičský záchranný sbor ČR, vyplývá, že z celkového počtu požárů v roce 2011 bylo zraněno celkem osob a dalších 129 osob bylo zraněno. Pokud se podíváme na další čísla statistické ročenky, zjistíme i další údaje o zranění a usmrcení dětí při požárech. Ve sledovaném roce bylo zraněno 72 dětí do 15 let a další dvě děti byly usmrceny. Z hlediska příčiny stojí děti v roce 2011 za vznikem celkem 246 požárů. 2 V těchto číslech jsou zahrnuty pouze údaje o požárech, další stovky dětí se každoročně ocitnou i v jiné mimořádné situaci, při které je ohroženo jejich zdraví a životy. Vedle požárů se jedná především o dopravní nehody na silnicích a železnicích, povodně, větrné smrště a jiné nebezpečné situace, jako stále častěji se opakujících teroristické útoky po celém světě. Na základě těchto čísel je úkolem dnešní společnosti, školství a hasičů jak profesionálních, zastoupených Hasičským 2 Statistická ročenka 2011: Příloha odborného časopisu 112. Praha: Polygraf s.r.o., 2012, 3/2012. Dostupné z: 3

9 záchranným sborem České republiky (dále jen HZS), tak i dobrovolných hasičských sborů, výchova naší nastupující generace v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pro efektivnější zvládání těchto situací je nutné, aby děti již na prvních stupních základních škol získávaly vědomosti a návyky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, předcházení nehodám a případným zraněním lidí. Výchova žáků v oblasti,,ochrany člověka za mimořádných událostí je prvním východiskem pro získání základních znalostí z první pomoci, dopravní výchovy a správném chování při zpozorování požáru či jiné nehody. Příprava a vzdělávání dětí v problematice ochrany obyvatelstva připravuje žáky na možné dopady následků mimořádných událostí vyvolaných přírodními silami, technickými poruchami a lidskou činností na životní prostředí, zdraví a životy lidí. Žáci se tak naučí základní pravidla chování, když uslyší houkat sirény, jak chránit své zdraví v zamořeném prostředí nebo zákonitosti improvizovaného ukrytí před působením škodlivých látek. Osobně hodnotím jako velkou chybu zrušení předmětu branné výchovy na základních školách. Zrušením tohoto předmětu a vytvořením více jak 20 leté mezery ve vyučování branné výchovy se značně projevuje na znalostech posledních generací v této problematice. V návaznosti na zhoršující se mírový stav světa a rozmáhající se teroristické útoky, například v podobě,,špinavých bomb nebo chemických útoků, je čas na otázku, jestli by se předmět v nějaké modernizované podobě neměl vrátit zpět do škol. V letošním roce 2013 to bude již deset let, kdy se na naše základní školy dostala nová publikace,,ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) zařadilo tuto příručku pro učitele do základních škol pokynem MŠMT č. j /03-22 ze dne 4. března Obsahem této knihy je metodika pro pedagogy o způsobech přípravy žáků na důsledky přímého působení vlivů mimořádných událostí a živelních pohrom na naše spoluobčany. Například druhá kapitola příručky obsahuje popis nejčastějších příčin požárů. Z velké části vznikají požáry z důvodu nedbalostního jednání, neopatrnosti či úmyslu člověka. Tyto požáry mají za následek každoroční mnohamilionové škody doprovázené zraněnými a usmrcenými lidmi. 4

10 Aby bylo docíleno snížení počtu požárů a dalších mimořádných událostí zapříčiněných lidskou nevědomostí, neopatrností a nedbalostí je důležitá preventivně výchovná činnost u žáků již na prvním stupni základních škol. S požáry, dopravními nehodami a dalšími mimořádnými událostmi se každý z nás čas od času setkává. Ať z pohledu postiženého, či první pomocné ruky pro oběti těchto událostí. Významnou měrou se na výchově dětí v oblasti požární ochrany podílejí tisíce sborů dobrovolných hasičů v obcích a městech na celém území České republiky. Na našem území působí především tři hlavní organizace dobrovolných hasičů. Největší naší organizací je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která sdružuje celkem svých členů v registrovaných Sborech dobrovolných hasičů. 3 Druhou největší organizací je Česká hasičská jednota, která čítá více jak 6000 členů ve 117 sborech České hasičské jednoty. 4 Na třetím místě je Moravská hasičská jednota se svými 5000 členy, kteří jsou organizovány v téměř 100 sborech Moravské hasičské sbory. Všechny tyto organizace však sdružuje jedna hlavní myšlenka, kterou je požární ochrana a zkvalitnění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností jednotlivých sborů a jejich členů je obětování svého volného času ku pomoci svým občanům při požárech, povodních a jiných mimořádných událostech. Aby bylo dosaženo co možná nejkvalitnější práce dobrovolných hasičů, je třeba zajistit jejich dobrou fyzickou zdatnost, kterou prokazují při soutěžích v požárním sportu a odbornou přípravu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. K zabezpečení kontinuity správné a efektivní činnosti sborů, je zásadní, příjímání a výchova svých mladých nástupců. Kolektivy mládeže hasičů ve všech zmíněných organizacích čítají na 9000 mladých hasičů. Svým počtem členů se tyto oddíly řadí mezi nejpočetnější dětské zájmové kolektivy v České republice. Vedoucí těchto kolektivů sdružují děti již od 3 do 18 let věku, kdy se z žáků stávají dospělí členové sborů zařazených v jednotkách požární ochrany svých obcí. 3 Výroční zpráva SH ČMS. Praha, Dostupné z: 4 Výroční zpráva ČHJ. Praha,

11 Desatero požárníků 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš. 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. Obr. 1: Desatero požárníků Vedle činnosti sborů dobrovolných hasičů na úseku mládeže a práce s dětmi jsou u nás realizovány i další zajímavé projekty organizované Hasičským záchranným sborem ČR prostřednictvím svých příslušníků a civilních zaměstnanců. Zde mě zaujal především program Hasík. Preventivně výchovný projekt Hasík se zabývá od roku 1996 výchovou dětí v oblasti požární ochrany. Projekt vznikl na základě zahraniční cesty pana Jiřího Stanislava z HZS Bruntál v Kanadě, kde se podrobně seznámil s tamní požární ochranou. Zaujala ho zde především výchova dětí v požární ochraně. Po jeho návratu z cesty se začal aktivně, ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, zabývat touto činností. Postupem času se organizaci povedlo vydat hned několik publikací zabývající se výchovou dětí na úseku požární ochrany. Od roku 1998 se program zabývá, mimo preventivně výchovných přednášek na základních školách, především výukou nových instruktorů a rozšíření projektu do všech škol v České republice. Vedle školení profesionálních hasičů v rámci projektu je v současné době spolupracováno i s dobrovolnými hasiči a jejich ústřední školou Jánské Koupele. 5 5 MIKULKA, Štěpán. Stáž v kanadě. Hasík CZ: preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOb [online]. 1999, s. 1 [cit ]. Dostupné z: 6

12 V současné době na projektu tedy pracuje i mnoho dobrovolných hasičů. Projektu Hasík bude věnován prostor v dalších kapitolách této diplomové práce. Obr. 2: Logo projektu Hasík Z výše uvedených skutečností vyplývá, jak důležitá je práce s dětmi na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Je zřejmé, že nejlepších znalostí dosahují děti ve sborech dobrovolných hasičů, kteří se již od brzkého věku stávají malými hasiči. Velký zlom na základních školách, z hlediska vzdělání dětí v oboru požární ochrany a ochrany obyvatelstva nastal v roce 2003, kdy HZS ČR vydal příručku Ochrana člověka za mimořádných událostí, následně MŠMT zařadilo tuto příručku pro učitele do základních škol pokynem MŠMT čj /03-22 ze dne 4. března Nemalým činitelem v tomto oboru jsou i preventivně ě výchovné činnosti a programy v čele s projektem Hasík. Ruku v ruce s vyučováním požární ochrany a ochrany obyvatelstva na základních školách je výuka první pomoci. Lidé se během života čas od času dostanou do situace, kdy je třeba poskytnout první zdravotnickou pomoc druhému - zraněnému člověku. Ať už se jedná o úrazy v podobě zlomeniny, popálenin, poranění páteře či příznaky zástavy dechu a srdeční činnosti. Zákon schválnosti si obvykle vybere svoji daň ň právě v tu nejnevhodnější jší dobu, kdy je nejbližší pomoc daleko, je nevlídné počasí a máme vybitý mobilní telefon. Aby mohl člověk poskytnout kvalitní pomoc zraněnému, nemusí být zrovna studovaný lékař, k provedení účinné první pomoci stačí znát pár základních pravidel. 7

13 Z vlastních zkušeností ze služby u Hasičského záchranného sboru vím, že mezi lidmi jsou znalosti zásad první pomoci na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu jsem byl svědkem události, kdy se mladá dívka vybourala v Hlinsku na jízdním kole. Po pádu z kola se dostala do bezvědomí a v důsledku zapadnutého jazyku došlo k zástavě dechu. Shodou okolností byl poblíž nehody 13 letý chlapec, který svým včasným zásahem a poskytnutím první pomocí, zachránil dívce život. Nebude asi překvapením, když prozradím, že,,chlapec zachránce byl od šesti let členem dobrovolných hasičů, kde si nesčetněkrát opakovaly základy první pomoci. Je jasné, že nemůže být každé dítě u dobrovolných hasičů, kde by se všechny tyto věci naučilo. Jediné místo, kde se mohou děti naučit základy poskytování první zdravotnické pomoci, požární prevence a ochrany obyvatelstva, bez ohledu na své zájmy a koníčky, je základní škola. Z poznatků od vedoucích kolektivů mladých hasičů vyplývá, že již šestileté děti jsou schopny zapamatovat si čísla tísňového volání, jednoduché vědomosti z první pomoci a uvědomují si běžná rizika v domácnosti spojená s elektrickým proudem či nebezpečím chemikálií. Vzhledem k této skutečnosti je nejlépe začít s výukou první pomoci už v prvních ročnících základních škol. 8

14 1. 2 Definice základních pojmů Ochrana obyvatelstva (OOb),,Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 6 Mimořádná událost (MU) -,,Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 7 Integrovaný záchranný systém (IZS) Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 8 Policie České republiky (PČR) -,,Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. 9 Evakuace -,,Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 10 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Zdravotnická záchranná služba patří mezi základní složky IZS. Její základní činností je zabezpečení odborné přednemocniční neodkladné zdravotní pomoci u lidí ohrožených na zdraví. 6 MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003, s Tamtéž: s Tamtéž: s POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Policie České republiky: Pomáhat a chránit. Vyd. 1. Praha: Policejní prezidium České republiky, HZS ČR. Evakuace obyvatelstva [online] [cit ]. Dostupné z: evakuaceobyvatelstva.aspx 9

15 Obr. 3: Znak HZS, ZZS a PČR 10

16 2 Děti ve sborech dobrovolných hasičů V následující části diplomové práce Vás seznámím s kolektivy mládeže mladých hasičů, které jsou součástí dobrovolných hasičských spolků na území ČR. Budu se zde věnovat především aktivitám, které pod dohledem vedoucích mládeže vykonávají děti ve svých sborech. Nezasvěcenému čtenáři bude jistě překvapením, čemu všemu se zde děti ve svém volném čase věnují a co všechno se naučí. V úvodní části jsem uvedl některá čísla, které vypovídají o nemalém zájmu dětí o členství u dobrovolných hasičů. Členská základna mladých hasičů ve všech dobrovolných organizacích čítá na 9000 dětí ve věku od 3 do 18 let. Svým počtem dětských členů se dobrovolní hasiči stávají koordinátorem jedné z nejpočetnějších základen mezi volnočasovými aktivitami dětí v České republice. Děti se věnují dobrovolným hasičům, v drtivé většině případů, zejména na vesnicích nebo malých městech. Ve velkých stotisícových městech je zájem o tuto činnost dlouhodobě nízký. Za hlavní příčinu malého zájmu dětí ve velkých městech o tuto aktivitu přičítám hlavně rozmanitým možnostem provozování jiných aktivit a sportů oproti venkovu. Dobrovolní hasiči jsou naopak často jediným spolkem ve vesnici. Děti jsou ve svých sborech rozděleny podle věku na přípravku, mladší a starší žáky. Mezi hlavní činnosti mládeže ve sborech je pomoc, vzhledem ke svému věku, při zajišťování pořádaných akcích sboru, vzdělávání se v oborech požární ochrany, zdravovědy a dopravní výchově. Asi největší úsek činnosti dětských kolektivů zastává požární sport a disciplíny CTIF. Požární sport mládeže je složen ze čtyř disciplín požárního útoku, štafety 4x60m s překážkami, běhu jednotlivců na 60m s překážkami a branného závodu hasičské všestrannosti. Při požárním sportu získávají děti nejen potřebnou fyzickou zdatnost, ale také obratnost a základní odborné hasičské dovednosti. Disciplíny CTIF jsou - požární útok CTIF (na sucho) a štafeta. Hlavní rozdíl mezi požárním sportem a disciplínami CTIF je především ten, že v CTIF je dbáno především na bezchybné metodické zvládnutí disciplíny oproti výslednému času. V disciplínách požárního sportu je důležitý především výsledný čas zvládnutí disciplíny v rámci daných pravidel. CTIF je spíše orientováno na,,učení hrou, kdežto požární sport na fyzický výkon dětí na základě zručnosti a obratnosti. Osobně upřednostňuji klasické disciplíny požárního sportu zejména 11

17 z důvodu lepší návaznosti získaných dovedností na skutečnou práci hasičů při požárech a dalších mimořádných událostech. Práce s dětmi v kolektivech mladých hasičů je náročná především pro jejich vedoucí, kteří se těmto činnostem věnují ve svém volném čase a po práci, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Jedinou odměnou pro vedoucí jsou sportovní a jiné úspěchy jejich svěřenců na soutěžích spolu s pocitem záslužné činnosti pro bezpečnost všech spoluobčanů v podobě výchovy budoucích výjezdových hasičů. Dovolte mi poděkovat touto cestou všem vedoucím hasičské mládeže za jejich obětavou práci. Příkladem pro nástin rozsáhlé činnosti s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů jsem vybral dva sbory, u kterých Vám představím jejich celoroční činnost s mládeží. Nejprve se budu věnovat hasičskému sboru České hasičské jednoty v Hlinsku, kde působím jako velitel tohoto sboru. Druhým sborem bude Sbor dobrovolných hasičů v Krouně s početnou základnou dětí a jejich pestrou celoroční činností Česká hasičská jednota, hasičský sbor Hlinsko Obr. 4: Znak České hasičské jednoty Dobrovolný hasičský sbor České hasičské jednoty v Hlinsku sdružuje okolo 120 členů. 83 těchto členů je starších 15 let. Zbývající členové jsou děti od tří do patnácti let, které budou předmětem této kapitoly. Dětem se věnuje hlinecký sbor od roku 1997, kdy pan Ladislav Kadlec založil na letním hasičském táboře družstvo dětí, které mělo jeden hlavní úkol připravit se k účasti na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Kojetíně u Přerova, konaného v září roku Cíl byl nad očekávání vedoucích splněn na výbornou, 12

18 třetí místo v tamní konkurenci nikdo neočekával. Rok 1997 se tak stal rokem, kdy se začal v Hlinsku rozvíjet kolektiv mladých hasičů. Postupem času se stala vedoucím dětí v Hlinsku paní Alena Unčovská, která za pomoci svých přátel vybudovala jeden z nejpočetnějších a nejúspěšnějších dětských kolektivů v celé republice. Dnes má sbor České hasičské jednoty v Hlinsku okolo 40 dětí ve věku do 15 let. Hasičský,,kroužek mnohé děti zaujme natolik, že se v budoucnosti stávají nejen členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, ale někteří vstoupí i do služebního poměru k Hasičskému záchrannému sboru ČR, kde se jim koníček stane i zaměstnáním. V Hlinsku je také s činností hasičské mládeže spojeno každoročně i několik pořádaných akcí nejen pro hasičské děti v podobě soutěží v požárním sportu, hasičského letního tábora, dne dětí, nebo Celostátního setkání hasičské mládeže, které se koná v Hlinsku pravidelně po pěti letech. V zimním období se děti scházejí pravidelně každou středu v hasičské klubovně, kde se učí základy první pomoci, získávají znalosti o požárech a jejich hašení, učí se pracovat s buzolou a mnoho dalších užitečných věcí. Ke zpestření zimního období jsou pro děti pořádány exkurze na hasičské stanice, výlety do hasičského muzea, nebo se účastní různých halových dovednostních soutěží po celé republice. Největší čas ovšem tráví mladí hasiči v Hlinsku nácvikem disciplín požárního sportu, ve kterém dosahují výborných výsledků. Každoročně se hlinečtí hasiči účastní Mistrovství české republiky mezi Českými a Moravskými hasičskými jednotami, kde od roku 1998 obsadili mladší žáci celkem 7 krát první příčku a starší žáci nad 12 let získali osm mistrovských titulů. Další velký úspěch zaznamenali hlinečtí hasiči na Kvalifikaci na mezinárodní kolo CTIF do Švédska 2007, kde obsadili celkovou druhou příčku. Česká hasičská jednota Hlinsko pořádá každoročně pro děti letní tábor s prvky hasičské dovednosti. Tábora se každoročně účastní okolo 100 dětí z Hlinska a okolí. V létě roku 2010 se dětský hasičský kolektiv z Hlinska zúčastnil také mezinárodního hasičského tábora v Holandském Medembliku, který se těšil velkému úspěchu. V roce 2011 tento mezinárodní tábor již pořádala Česká hasičská jednota Hlinsko na táborové základně ve Svratouchu za účasti Holandských, Německých, Belgických a Slovenských mladých hasičů. 13

19 Dovolím si říci, že kolektiv mladých hasičů v Hlinsku je neúspěšnějším kolektivem dětí ze všech volnočasových kroužků na hlinecku. Hasiči v Hlinsku dělají svému městu dobré jméno nejen po celé republice, ale i v zahraničí Sbor dobrovolných hasičů Krouna Obr. 5: Znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů v Krouně byl založen v roce 1884, v příštím roce oslaví výročí 130 let svého založení. V dnešní době má sbor 112 členů od dětí až po pamětníky v důchodu. S mládeží se v Krouně pracovalo již od počátku. Postupně však tato tradice upadala. V roce 2002 se rozhodl pan Bc. Luděk Bělský, že v Krouně tuto tradici obnoví a založil dětské družstvo mladých hasičů v Krouně. Díky jeho bohatým zkušenostem z reprezentačního družstva dobrovolných hasičů v požárním sportu se mu podařilo vychovat ze svých svěřenců za krátkou dobu úspěšné družstvo. Letos je v Krouně celkem 16 starších a 12 mladších žáků. Za deset let své činnosti se zúčastnili celkem 110 soutěží v požárním sportu, kde obsadili celkem 33 prvních, 36 druhých a 41 třetích míst. Z tohoto počtu se zúčastnili pětkrát krajského kola mládeže v požárním sportu, kde obsadili pokaždé třetí příčku. V roce 2002 se podařilo dobrovolným hasičům z Krouny postoupit na krajské kolo v kategoriích starší žáci, dorost i muži a patří tak mezi 5 sborů z celé republiky, kterým se to 14

20 povedlo. Vedle kolektivních soutěží se nejlepší zástupci sboru účastní i ligy v běhu na 60m s překážkami, kde Krouna zaznamenala tři roky po sobě ě prvenství. Vedle požárního sportu se v Krouně kolektiv mládeže věnuje rovněž zdravovědě, základům znalostí z požární ochrany, učí se střelbu ze vzduchovek a pohybu v přírodě. ř O celé své činnosti rovněž vedou sami děti kroniku. Obr. 6: Kolektiv mladých hasičů v Krouně 15

21 3 Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru ČR zaměřená na děti a mládež,, Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky 11 Koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku 2020, ve svém textu uvádí, že,,, základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám. 12 Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) je organizační složkou státu, která spadá do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. HZS ČR je základní složkou Integrovaného záchranného systému, kde ve většině případů koordinuje záchranné a likvidační práce, za mimořádných událostí, prostřednictvím svých velitelů. Vedle represivní práce v podobě zásahů, zabezpečuje HZS ČR i mnoho jiných činností. Jednou z dalších aktivit HZS ČR je i preventivně výchovná činnost, ve které se snaží co nejefektivněji vzdělávat a informovat všechny skupiny obyvatel o možných rizicích a vhodném chování při mimořádných událostech. Preventivně výchovná činnost HZS ČR využívá těch nejmodernějších edukativních způsobů vzdělávání obyvatel v aktuálních potřebách dnešní společnosti v oblastech požární prevence a ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Nejintenzivněji probíhá preventivně výchovná činnost dané problematiky na základních a středních školách. 11 Česká republika. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky. In: Sbírka zákonů. Praha, 2000, 238/2000 Sb., 1 odst KOLEŇÁK, Ivan. Koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku Hasičský záchranný sbor ČR[online]. 2012, č. 1, s. 1, 2012 [cit ]. Dostupné z: 16

22 HZS ČR R proto po dlouhou dobu úzce spolupracuje právě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 13 Dříve narození zajisté vzpomenou na svá dětská léta na základní škole, kde se učili předmět nazývaný Branná výchova. Dodnes na tento předmět lidé vzpomínají často s humorem. Zajisté nebylo od věci, pokud se v rámci tohoto předmětu učili děti s buzolou orientovat v lese nebo pohybu v plynové masce a pláštěnce při chemické havárii. V roce 1991 byla výuka tohoto předmětu zrušena zákonem číslo 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově. Po odchodu tohoto předmětu z našich škol se problematice poskytování první pomoci, ochrany obyvatelstva a požární prevenci neposkytovalo dostatečné množství prostoru ve výuce. Obr. 7: Branná výchova výcvik v maskách Se získáním svobody po revoluci v roce 1989 vznikají občanovi vedle mnohých práv i řada povinností, a to i v problematice požární prevence, ochrany obyvatelstva a první pomoci. Díky zrušení předmětu branná výchova byla přetržena kontinuita vzdělávání občanů v těchto,,bezpečnostních oborech, místo důkladného překoncipování obsahu původního předmětu pro potřeby moderní doby. Po čtyřech letech od zrušení předmětu byl v roce 1995 uskutečněn výzkum na vybraných základních a středních školách s hlavním cílem ověřit znalosti žáků z ochrany člověka za mimořádných událostí. Na základě ě získaných údajů je provedena analýza možností začlenění ní vybraných témat do výuky stávajících 13 KOLEKTIV AUTORŮ. Preventivně výchovná činnost. Hasičský záchranný sbor ČR [online]. Praha, 2010, [cit ]. Dostupné z: beznych-rizik-a-mimoradnych- udalosti-v-zakladnich-skolach.aspx skolach.aspx 17

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI. plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI. plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Brno 2007 plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel HZS Jihomoravského kraje Úvod Zákonem č. 238/200 Sb. O Hasičském záchranném

Více

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŢE V OBLASTI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova a prevence v oblasti požární ochrany příručka pro učitele středních škol Praha 2005 Název: Výchova a prevence v oblasti

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU VÝZKUM BOKR HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU STUDENTI VŠ Centrum pro bezpečný stát o.s., 2012 1 1. ÚVOD V období od 1. 5. 2012 do 25. 6. 2012 byl na stránkách www.codelat.cz zveřejněn dotazník

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

SYSTÉM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DĚTSKÝCH DOMOVECH V ČR THE SYSTEM OF THE FREE-TIME ACTIVITIES IN THE CZECH CHILDREN S HOME

SYSTÉM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DĚTSKÝCH DOMOVECH V ČR THE SYSTEM OF THE FREE-TIME ACTIVITIES IN THE CZECH CHILDREN S HOME Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor Pedagogika volného času (kombinace): SYSTÉM

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012. Bc. Eliška Kluďáková

Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012. Bc. Eliška Kluďáková Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012 Bc. Eliška Kluďáková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním tématem diplomové práce je evaluace letních dětských táborů pořádaných

Více