MASARYKOVA UNIVERZITA. Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 Vedoucí práce JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. Vypracoval Bc. Ladislav Pecina

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Hlinsku dne Bc. Ladislav Pecina

3 Poděkování Touto cestou si dovoluji poděkovat především panu JUDr. PhDr. Ivu Svobodovi, Ph.D. za odborné vedení a připomínky k mé diplomové práci. Dále děkuji mé přítelkyni a rodině za trpělivost při tvorbě práce.

4 Název práce: Požární ochrana jako volnočasová aktivita dětí Vypracoval: Bc. Ladislav Pecina Vedoucí diplomové práce: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D Katedra: Fyziky, chemie a odborného vzdělávání Anotace: Diplomová práce se zabývá zjištěním aktuální úrovně vzdělávání dětí na základních školách v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zdravovědy v porovnání s úrovní znalostí dětí ve sborech dobrovolných hasičů. Na základě zjištěných skutečnosti jsou zde stanoveny i další možné směry vývoje vzdělání žáků základních škol. Klíčová slova: požární ochrana, ochrana obyvatelstva, první pomoc, mimořádná událost, dotazníkové šetření Annotation: This dissertation is concerned with finding the current level of education of children in primary schools in the area of fire protection, protection of population and health education in comparison with the level of knowledge of children in the Corps volunteer firefighters. On the basis of discovered facts other possible directions of development of education for elementary school pupils are established. Keywords: fire protection, protection of population, first aid, emergency, questionnaire surfy

5 OBSAH Úvod do problematiky 2 1 Cíl diplomové práce Vývoj a současný stav Definice základních pojmů 9 2 Děti ve sborech dobrovolných hasičů Česká hasičská jednota, hasičský sbor Hlinsko Sbor dobrovolných hasičů Krouna 14 3 Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru ČR zaměřená na děti a mládež Spolupráce HZS ČR s Ministerstvem školství Projekt,,Záchranný kruh Preventivně výchovný program Hasík Budoucnost preventivně výchovné činnosti 25 4 Vzdělávání dětí na základních školách Příprava budoucích učitelů na vysokých školách 29 5 Dotazníkové šetření Předmět výzkumu Příprava a realizace dotazníku Požární ochrana vyhodnocení prvního okruhu otázek Ochrana obyvatelstva vyhodnocení druhého okruhu otázek Zdravověda vyhodnocení třetího okruhu otázek Celkové vyhodnocení praktické části diplomové práce 77 Závěr 80 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 82 Seznam obrázků, tabulek a grafů 84

6 I. Teoretická část 1

7 Úvod do problematiky Již od nepaměti se lidé snažili zvládat ničivá řádění požárů a zamezit tak velkým škodám na jejich majetku. V naší zemi jsou zaznamenána první písemná opatření pro boj s požáry již ve 14. století. V těchto spisech bylo zejména uváděno, jak se mají obyvatelé v obci chovat, aby nedocházelo k požáru a co mají dělat v případě jejich vzniku. V této době si vznik těchto opatření vyžádaly především ničivé následky požárů v obcích. Požárem byly mnohdy zničeny i celé vesnice. 1 V dnešní moderní době jsou v domácnostech skladovány a uchovávány nejrůznější hořlavé kapaliny a jiné nebezpečné látky. Položme si tedy otázku: Máme tyto látky dostatečně zabezpečeny před dětmi? Odpověď na tuto otázku zná každý rodič sám. U hořlavých kapalin a jiných látek to však nekončí. S neustálým vývojem elektroniky jsou domácnosti zahrnovány těmito elektrospotřebiči nejrůznějšího využití. Děti se učí již od malička s touto elektronikou pracovat a běžně si na ni samostatně připravují pokrmy. Je vhodné, aby si šestileté dítě bez dozoru zaneprázdněných rodičů ohřívalo jídlo v mikrovlnce či zapékalo toasty? Všechny tyto aspekty však zvyšují riziko úrazu dětí, vzniku možného požáru v domácnosti a následných škod na materiálních hodnotách. S vývojem nejrůznější moderní techniky se také neustále urychluje i osobnostní vývoj našich dětí. Děti už netráví svůj volný čas po škole na hřišti hraním her s ostatními dětmi, ale stále častěji jsou doma u počítače, hrají hry a brouzdají po sociálních sítích typu Facebook či Twitter. Ve škole se pak rychle od svých starších spolužáků naučí kouřit. Z průzkumů mnoha agentur také vyplývá, že děti přichází do prvního kontaktu s marihuanou již okolo 13 roku věku. Zásadní změnu ve výchově našich dětí a zlepšení přístupu k jejich životu musí započít zejména sami rodiče, kteří musí věnovat více pozornosti svým dětem a jejich volnému času. 1 PECINA, Ladislav. Využití pedagogického vzdělání při koncipování odborné přípravy příslušníků HZS [online] [cit ]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mojmír Stojan. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/322710/pedf_b/> 2

8 1 Cíl diplomové práce Předmětem této práce však není kritika nepořádných rodičů nebo rady o výchově jejich dětí. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu s následným vyhodnocením úrovně znalostí a stanovení dalšího vývoje ve vzdělání dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva z pohledu výuky žáků v základních školách a v kolektivech mládeže sborů dobrovolných hasičů. Domnívám se, že děti, které jsou členy dobrovolných hasičských sborů, jsou lépe připraveny v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, než děti, které členy dobrovolných hasičů nejsou. V návaznosti na tuto hypotézu zároveň předpokládám, že,,hasičské děti mají rovněž širší znalosti ze zdravovědy oproti ostatním dětem Vývoj a současný stav První krok z hlediska posílení vědomostí dětí z hlediska požární prevence započal Hasičský záchranný sbor ČR, který ve spolupráci s MŠMT zahrnul do výuky na základních školách Výchovu dětí v oblasti požární ochrany. Ze Statistické ročenky, kterou každoročně vydává Hasičský záchranný sbor ČR, vyplývá, že z celkového počtu požárů v roce 2011 bylo zraněno celkem osob a dalších 129 osob bylo zraněno. Pokud se podíváme na další čísla statistické ročenky, zjistíme i další údaje o zranění a usmrcení dětí při požárech. Ve sledovaném roce bylo zraněno 72 dětí do 15 let a další dvě děti byly usmrceny. Z hlediska příčiny stojí děti v roce 2011 za vznikem celkem 246 požárů. 2 V těchto číslech jsou zahrnuty pouze údaje o požárech, další stovky dětí se každoročně ocitnou i v jiné mimořádné situaci, při které je ohroženo jejich zdraví a životy. Vedle požárů se jedná především o dopravní nehody na silnicích a železnicích, povodně, větrné smrště a jiné nebezpečné situace, jako stále častěji se opakujících teroristické útoky po celém světě. Na základě těchto čísel je úkolem dnešní společnosti, školství a hasičů jak profesionálních, zastoupených Hasičským 2 Statistická ročenka 2011: Příloha odborného časopisu 112. Praha: Polygraf s.r.o., 2012, 3/2012. Dostupné z: 3

9 záchranným sborem České republiky (dále jen HZS), tak i dobrovolných hasičských sborů, výchova naší nastupující generace v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pro efektivnější zvládání těchto situací je nutné, aby děti již na prvních stupních základních škol získávaly vědomosti a návyky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, předcházení nehodám a případným zraněním lidí. Výchova žáků v oblasti,,ochrany člověka za mimořádných událostí je prvním východiskem pro získání základních znalostí z první pomoci, dopravní výchovy a správném chování při zpozorování požáru či jiné nehody. Příprava a vzdělávání dětí v problematice ochrany obyvatelstva připravuje žáky na možné dopady následků mimořádných událostí vyvolaných přírodními silami, technickými poruchami a lidskou činností na životní prostředí, zdraví a životy lidí. Žáci se tak naučí základní pravidla chování, když uslyší houkat sirény, jak chránit své zdraví v zamořeném prostředí nebo zákonitosti improvizovaného ukrytí před působením škodlivých látek. Osobně hodnotím jako velkou chybu zrušení předmětu branné výchovy na základních školách. Zrušením tohoto předmětu a vytvořením více jak 20 leté mezery ve vyučování branné výchovy se značně projevuje na znalostech posledních generací v této problematice. V návaznosti na zhoršující se mírový stav světa a rozmáhající se teroristické útoky, například v podobě,,špinavých bomb nebo chemických útoků, je čas na otázku, jestli by se předmět v nějaké modernizované podobě neměl vrátit zpět do škol. V letošním roce 2013 to bude již deset let, kdy se na naše základní školy dostala nová publikace,,ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) zařadilo tuto příručku pro učitele do základních škol pokynem MŠMT č. j /03-22 ze dne 4. března Obsahem této knihy je metodika pro pedagogy o způsobech přípravy žáků na důsledky přímého působení vlivů mimořádných událostí a živelních pohrom na naše spoluobčany. Například druhá kapitola příručky obsahuje popis nejčastějších příčin požárů. Z velké části vznikají požáry z důvodu nedbalostního jednání, neopatrnosti či úmyslu člověka. Tyto požáry mají za následek každoroční mnohamilionové škody doprovázené zraněnými a usmrcenými lidmi. 4

10 Aby bylo docíleno snížení počtu požárů a dalších mimořádných událostí zapříčiněných lidskou nevědomostí, neopatrností a nedbalostí je důležitá preventivně výchovná činnost u žáků již na prvním stupni základních škol. S požáry, dopravními nehodami a dalšími mimořádnými událostmi se každý z nás čas od času setkává. Ať z pohledu postiženého, či první pomocné ruky pro oběti těchto událostí. Významnou měrou se na výchově dětí v oblasti požární ochrany podílejí tisíce sborů dobrovolných hasičů v obcích a městech na celém území České republiky. Na našem území působí především tři hlavní organizace dobrovolných hasičů. Největší naší organizací je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která sdružuje celkem svých členů v registrovaných Sborech dobrovolných hasičů. 3 Druhou největší organizací je Česká hasičská jednota, která čítá více jak 6000 členů ve 117 sborech České hasičské jednoty. 4 Na třetím místě je Moravská hasičská jednota se svými 5000 členy, kteří jsou organizovány v téměř 100 sborech Moravské hasičské sbory. Všechny tyto organizace však sdružuje jedna hlavní myšlenka, kterou je požární ochrana a zkvalitnění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností jednotlivých sborů a jejich členů je obětování svého volného času ku pomoci svým občanům při požárech, povodních a jiných mimořádných událostech. Aby bylo dosaženo co možná nejkvalitnější práce dobrovolných hasičů, je třeba zajistit jejich dobrou fyzickou zdatnost, kterou prokazují při soutěžích v požárním sportu a odbornou přípravu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. K zabezpečení kontinuity správné a efektivní činnosti sborů, je zásadní, příjímání a výchova svých mladých nástupců. Kolektivy mládeže hasičů ve všech zmíněných organizacích čítají na 9000 mladých hasičů. Svým počtem členů se tyto oddíly řadí mezi nejpočetnější dětské zájmové kolektivy v České republice. Vedoucí těchto kolektivů sdružují děti již od 3 do 18 let věku, kdy se z žáků stávají dospělí členové sborů zařazených v jednotkách požární ochrany svých obcí. 3 Výroční zpráva SH ČMS. Praha, Dostupné z: 4 Výroční zpráva ČHJ. Praha,

11 Desatero požárníků 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš. 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. Obr. 1: Desatero požárníků Vedle činnosti sborů dobrovolných hasičů na úseku mládeže a práce s dětmi jsou u nás realizovány i další zajímavé projekty organizované Hasičským záchranným sborem ČR prostřednictvím svých příslušníků a civilních zaměstnanců. Zde mě zaujal především program Hasík. Preventivně výchovný projekt Hasík se zabývá od roku 1996 výchovou dětí v oblasti požární ochrany. Projekt vznikl na základě zahraniční cesty pana Jiřího Stanislava z HZS Bruntál v Kanadě, kde se podrobně seznámil s tamní požární ochranou. Zaujala ho zde především výchova dětí v požární ochraně. Po jeho návratu z cesty se začal aktivně, ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, zabývat touto činností. Postupem času se organizaci povedlo vydat hned několik publikací zabývající se výchovou dětí na úseku požární ochrany. Od roku 1998 se program zabývá, mimo preventivně výchovných přednášek na základních školách, především výukou nových instruktorů a rozšíření projektu do všech škol v České republice. Vedle školení profesionálních hasičů v rámci projektu je v současné době spolupracováno i s dobrovolnými hasiči a jejich ústřední školou Jánské Koupele. 5 5 MIKULKA, Štěpán. Stáž v kanadě. Hasík CZ: preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOb [online]. 1999, s. 1 [cit ]. Dostupné z: 6

12 V současné době na projektu tedy pracuje i mnoho dobrovolných hasičů. Projektu Hasík bude věnován prostor v dalších kapitolách této diplomové práce. Obr. 2: Logo projektu Hasík Z výše uvedených skutečností vyplývá, jak důležitá je práce s dětmi na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Je zřejmé, že nejlepších znalostí dosahují děti ve sborech dobrovolných hasičů, kteří se již od brzkého věku stávají malými hasiči. Velký zlom na základních školách, z hlediska vzdělání dětí v oboru požární ochrany a ochrany obyvatelstva nastal v roce 2003, kdy HZS ČR vydal příručku Ochrana člověka za mimořádných událostí, následně MŠMT zařadilo tuto příručku pro učitele do základních škol pokynem MŠMT čj /03-22 ze dne 4. března Nemalým činitelem v tomto oboru jsou i preventivně ě výchovné činnosti a programy v čele s projektem Hasík. Ruku v ruce s vyučováním požární ochrany a ochrany obyvatelstva na základních školách je výuka první pomoci. Lidé se během života čas od času dostanou do situace, kdy je třeba poskytnout první zdravotnickou pomoc druhému - zraněnému člověku. Ať už se jedná o úrazy v podobě zlomeniny, popálenin, poranění páteře či příznaky zástavy dechu a srdeční činnosti. Zákon schválnosti si obvykle vybere svoji daň ň právě v tu nejnevhodnější jší dobu, kdy je nejbližší pomoc daleko, je nevlídné počasí a máme vybitý mobilní telefon. Aby mohl člověk poskytnout kvalitní pomoc zraněnému, nemusí být zrovna studovaný lékař, k provedení účinné první pomoci stačí znát pár základních pravidel. 7

13 Z vlastních zkušeností ze služby u Hasičského záchranného sboru vím, že mezi lidmi jsou znalosti zásad první pomoci na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu jsem byl svědkem události, kdy se mladá dívka vybourala v Hlinsku na jízdním kole. Po pádu z kola se dostala do bezvědomí a v důsledku zapadnutého jazyku došlo k zástavě dechu. Shodou okolností byl poblíž nehody 13 letý chlapec, který svým včasným zásahem a poskytnutím první pomocí, zachránil dívce život. Nebude asi překvapením, když prozradím, že,,chlapec zachránce byl od šesti let členem dobrovolných hasičů, kde si nesčetněkrát opakovaly základy první pomoci. Je jasné, že nemůže být každé dítě u dobrovolných hasičů, kde by se všechny tyto věci naučilo. Jediné místo, kde se mohou děti naučit základy poskytování první zdravotnické pomoci, požární prevence a ochrany obyvatelstva, bez ohledu na své zájmy a koníčky, je základní škola. Z poznatků od vedoucích kolektivů mladých hasičů vyplývá, že již šestileté děti jsou schopny zapamatovat si čísla tísňového volání, jednoduché vědomosti z první pomoci a uvědomují si běžná rizika v domácnosti spojená s elektrickým proudem či nebezpečím chemikálií. Vzhledem k této skutečnosti je nejlépe začít s výukou první pomoci už v prvních ročnících základních škol. 8

14 1. 2 Definice základních pojmů Ochrana obyvatelstva (OOb),,Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 6 Mimořádná událost (MU) -,,Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 7 Integrovaný záchranný systém (IZS) Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 8 Policie České republiky (PČR) -,,Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. 9 Evakuace -,,Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 10 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Zdravotnická záchranná služba patří mezi základní složky IZS. Její základní činností je zabezpečení odborné přednemocniční neodkladné zdravotní pomoci u lidí ohrožených na zdraví. 6 MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003, s Tamtéž: s Tamtéž: s POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Policie České republiky: Pomáhat a chránit. Vyd. 1. Praha: Policejní prezidium České republiky, HZS ČR. Evakuace obyvatelstva [online] [cit ]. Dostupné z: evakuaceobyvatelstva.aspx 9

15 Obr. 3: Znak HZS, ZZS a PČR 10

16 2 Děti ve sborech dobrovolných hasičů V následující části diplomové práce Vás seznámím s kolektivy mládeže mladých hasičů, které jsou součástí dobrovolných hasičských spolků na území ČR. Budu se zde věnovat především aktivitám, které pod dohledem vedoucích mládeže vykonávají děti ve svých sborech. Nezasvěcenému čtenáři bude jistě překvapením, čemu všemu se zde děti ve svém volném čase věnují a co všechno se naučí. V úvodní části jsem uvedl některá čísla, které vypovídají o nemalém zájmu dětí o členství u dobrovolných hasičů. Členská základna mladých hasičů ve všech dobrovolných organizacích čítá na 9000 dětí ve věku od 3 do 18 let. Svým počtem dětských členů se dobrovolní hasiči stávají koordinátorem jedné z nejpočetnějších základen mezi volnočasovými aktivitami dětí v České republice. Děti se věnují dobrovolným hasičům, v drtivé většině případů, zejména na vesnicích nebo malých městech. Ve velkých stotisícových městech je zájem o tuto činnost dlouhodobě nízký. Za hlavní příčinu malého zájmu dětí ve velkých městech o tuto aktivitu přičítám hlavně rozmanitým možnostem provozování jiných aktivit a sportů oproti venkovu. Dobrovolní hasiči jsou naopak často jediným spolkem ve vesnici. Děti jsou ve svých sborech rozděleny podle věku na přípravku, mladší a starší žáky. Mezi hlavní činnosti mládeže ve sborech je pomoc, vzhledem ke svému věku, při zajišťování pořádaných akcích sboru, vzdělávání se v oborech požární ochrany, zdravovědy a dopravní výchově. Asi největší úsek činnosti dětských kolektivů zastává požární sport a disciplíny CTIF. Požární sport mládeže je složen ze čtyř disciplín požárního útoku, štafety 4x60m s překážkami, běhu jednotlivců na 60m s překážkami a branného závodu hasičské všestrannosti. Při požárním sportu získávají děti nejen potřebnou fyzickou zdatnost, ale také obratnost a základní odborné hasičské dovednosti. Disciplíny CTIF jsou - požární útok CTIF (na sucho) a štafeta. Hlavní rozdíl mezi požárním sportem a disciplínami CTIF je především ten, že v CTIF je dbáno především na bezchybné metodické zvládnutí disciplíny oproti výslednému času. V disciplínách požárního sportu je důležitý především výsledný čas zvládnutí disciplíny v rámci daných pravidel. CTIF je spíše orientováno na,,učení hrou, kdežto požární sport na fyzický výkon dětí na základě zručnosti a obratnosti. Osobně upřednostňuji klasické disciplíny požárního sportu zejména 11

17 z důvodu lepší návaznosti získaných dovedností na skutečnou práci hasičů při požárech a dalších mimořádných událostech. Práce s dětmi v kolektivech mladých hasičů je náročná především pro jejich vedoucí, kteří se těmto činnostem věnují ve svém volném čase a po práci, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Jedinou odměnou pro vedoucí jsou sportovní a jiné úspěchy jejich svěřenců na soutěžích spolu s pocitem záslužné činnosti pro bezpečnost všech spoluobčanů v podobě výchovy budoucích výjezdových hasičů. Dovolte mi poděkovat touto cestou všem vedoucím hasičské mládeže za jejich obětavou práci. Příkladem pro nástin rozsáhlé činnosti s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů jsem vybral dva sbory, u kterých Vám představím jejich celoroční činnost s mládeží. Nejprve se budu věnovat hasičskému sboru České hasičské jednoty v Hlinsku, kde působím jako velitel tohoto sboru. Druhým sborem bude Sbor dobrovolných hasičů v Krouně s početnou základnou dětí a jejich pestrou celoroční činností Česká hasičská jednota, hasičský sbor Hlinsko Obr. 4: Znak České hasičské jednoty Dobrovolný hasičský sbor České hasičské jednoty v Hlinsku sdružuje okolo 120 členů. 83 těchto členů je starších 15 let. Zbývající členové jsou děti od tří do patnácti let, které budou předmětem této kapitoly. Dětem se věnuje hlinecký sbor od roku 1997, kdy pan Ladislav Kadlec založil na letním hasičském táboře družstvo dětí, které mělo jeden hlavní úkol připravit se k účasti na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Kojetíně u Přerova, konaného v září roku Cíl byl nad očekávání vedoucích splněn na výbornou, 12

18 třetí místo v tamní konkurenci nikdo neočekával. Rok 1997 se tak stal rokem, kdy se začal v Hlinsku rozvíjet kolektiv mladých hasičů. Postupem času se stala vedoucím dětí v Hlinsku paní Alena Unčovská, která za pomoci svých přátel vybudovala jeden z nejpočetnějších a nejúspěšnějších dětských kolektivů v celé republice. Dnes má sbor České hasičské jednoty v Hlinsku okolo 40 dětí ve věku do 15 let. Hasičský,,kroužek mnohé děti zaujme natolik, že se v budoucnosti stávají nejen členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, ale někteří vstoupí i do služebního poměru k Hasičskému záchrannému sboru ČR, kde se jim koníček stane i zaměstnáním. V Hlinsku je také s činností hasičské mládeže spojeno každoročně i několik pořádaných akcí nejen pro hasičské děti v podobě soutěží v požárním sportu, hasičského letního tábora, dne dětí, nebo Celostátního setkání hasičské mládeže, které se koná v Hlinsku pravidelně po pěti letech. V zimním období se děti scházejí pravidelně každou středu v hasičské klubovně, kde se učí základy první pomoci, získávají znalosti o požárech a jejich hašení, učí se pracovat s buzolou a mnoho dalších užitečných věcí. Ke zpestření zimního období jsou pro děti pořádány exkurze na hasičské stanice, výlety do hasičského muzea, nebo se účastní různých halových dovednostních soutěží po celé republice. Největší čas ovšem tráví mladí hasiči v Hlinsku nácvikem disciplín požárního sportu, ve kterém dosahují výborných výsledků. Každoročně se hlinečtí hasiči účastní Mistrovství české republiky mezi Českými a Moravskými hasičskými jednotami, kde od roku 1998 obsadili mladší žáci celkem 7 krát první příčku a starší žáci nad 12 let získali osm mistrovských titulů. Další velký úspěch zaznamenali hlinečtí hasiči na Kvalifikaci na mezinárodní kolo CTIF do Švédska 2007, kde obsadili celkovou druhou příčku. Česká hasičská jednota Hlinsko pořádá každoročně pro děti letní tábor s prvky hasičské dovednosti. Tábora se každoročně účastní okolo 100 dětí z Hlinska a okolí. V létě roku 2010 se dětský hasičský kolektiv z Hlinska zúčastnil také mezinárodního hasičského tábora v Holandském Medembliku, který se těšil velkému úspěchu. V roce 2011 tento mezinárodní tábor již pořádala Česká hasičská jednota Hlinsko na táborové základně ve Svratouchu za účasti Holandských, Německých, Belgických a Slovenských mladých hasičů. 13

19 Dovolím si říci, že kolektiv mladých hasičů v Hlinsku je neúspěšnějším kolektivem dětí ze všech volnočasových kroužků na hlinecku. Hasiči v Hlinsku dělají svému městu dobré jméno nejen po celé republice, ale i v zahraničí Sbor dobrovolných hasičů Krouna Obr. 5: Znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů v Krouně byl založen v roce 1884, v příštím roce oslaví výročí 130 let svého založení. V dnešní době má sbor 112 členů od dětí až po pamětníky v důchodu. S mládeží se v Krouně pracovalo již od počátku. Postupně však tato tradice upadala. V roce 2002 se rozhodl pan Bc. Luděk Bělský, že v Krouně tuto tradici obnoví a založil dětské družstvo mladých hasičů v Krouně. Díky jeho bohatým zkušenostem z reprezentačního družstva dobrovolných hasičů v požárním sportu se mu podařilo vychovat ze svých svěřenců za krátkou dobu úspěšné družstvo. Letos je v Krouně celkem 16 starších a 12 mladších žáků. Za deset let své činnosti se zúčastnili celkem 110 soutěží v požárním sportu, kde obsadili celkem 33 prvních, 36 druhých a 41 třetích míst. Z tohoto počtu se zúčastnili pětkrát krajského kola mládeže v požárním sportu, kde obsadili pokaždé třetí příčku. V roce 2002 se podařilo dobrovolným hasičům z Krouny postoupit na krajské kolo v kategoriích starší žáci, dorost i muži a patří tak mezi 5 sborů z celé republiky, kterým se to 14

20 povedlo. Vedle kolektivních soutěží se nejlepší zástupci sboru účastní i ligy v běhu na 60m s překážkami, kde Krouna zaznamenala tři roky po sobě ě prvenství. Vedle požárního sportu se v Krouně kolektiv mládeže věnuje rovněž zdravovědě, základům znalostí z požární ochrany, učí se střelbu ze vzduchovek a pohybu v přírodě. ř O celé své činnosti rovněž vedou sami děti kroniku. Obr. 6: Kolektiv mladých hasičů v Krouně 15

21 3 Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru ČR zaměřená na děti a mládež,, Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky 11 Koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku 2020, ve svém textu uvádí, že,,, základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám. 12 Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) je organizační složkou státu, která spadá do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. HZS ČR je základní složkou Integrovaného záchranného systému, kde ve většině případů koordinuje záchranné a likvidační práce, za mimořádných událostí, prostřednictvím svých velitelů. Vedle represivní práce v podobě zásahů, zabezpečuje HZS ČR i mnoho jiných činností. Jednou z dalších aktivit HZS ČR je i preventivně výchovná činnost, ve které se snaží co nejefektivněji vzdělávat a informovat všechny skupiny obyvatel o možných rizicích a vhodném chování při mimořádných událostech. Preventivně výchovná činnost HZS ČR využívá těch nejmodernějších edukativních způsobů vzdělávání obyvatel v aktuálních potřebách dnešní společnosti v oblastech požární prevence a ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Nejintenzivněji probíhá preventivně výchovná činnost dané problematiky na základních a středních školách. 11 Česká republika. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky. In: Sbírka zákonů. Praha, 2000, 238/2000 Sb., 1 odst KOLEŇÁK, Ivan. Koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku Hasičský záchranný sbor ČR[online]. 2012, č. 1, s. 1, 2012 [cit ]. Dostupné z: 16

22 HZS ČR R proto po dlouhou dobu úzce spolupracuje právě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 13 Dříve narození zajisté vzpomenou na svá dětská léta na základní škole, kde se učili předmět nazývaný Branná výchova. Dodnes na tento předmět lidé vzpomínají často s humorem. Zajisté nebylo od věci, pokud se v rámci tohoto předmětu učili děti s buzolou orientovat v lese nebo pohybu v plynové masce a pláštěnce při chemické havárii. V roce 1991 byla výuka tohoto předmětu zrušena zákonem číslo 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově. Po odchodu tohoto předmětu z našich škol se problematice poskytování první pomoci, ochrany obyvatelstva a požární prevenci neposkytovalo dostatečné množství prostoru ve výuce. Obr. 7: Branná výchova výcvik v maskách Se získáním svobody po revoluci v roce 1989 vznikají občanovi vedle mnohých práv i řada povinností, a to i v problematice požární prevence, ochrany obyvatelstva a první pomoci. Díky zrušení předmětu branná výchova byla přetržena kontinuita vzdělávání občanů v těchto,,bezpečnostních oborech, místo důkladného překoncipování obsahu původního předmětu pro potřeby moderní doby. Po čtyřech letech od zrušení předmětu byl v roce 1995 uskutečněn výzkum na vybraných základních a středních školách s hlavním cílem ověřit znalosti žáků z ochrany člověka za mimořádných událostí. Na základě ě získaných údajů je provedena analýza možností začlenění ní vybraných témat do výuky stávajících 13 KOLEKTIV AUTORŮ. Preventivně výchovná činnost. Hasičský záchranný sbor ČR [online]. Praha, 2010, [cit ]. Dostupné z: beznych-rizik-a-mimoradnych- udalosti-v-zakladnich-skolach.aspx skolach.aspx 17

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení... 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 04 a dny záchranářů Pelhřimov 04 Česká speleologická společnost Součinnostní

Více

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH www.zachrannykruh.cz PŘEHLED O ČINNOSTI A PROJEKTECH ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH Činnost a realizace IP ZK - od roku 2005 Záchranný kruh = Integrovaný projekt Záchranný kruh a jeho realizátor a nositel - Asociace

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení 1. 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 201 a dny záchranářů Pelhřimov 201 100 00 100 00 Kynologická záchranná

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí ZALOŽENO v roce 2005 Činnost: od roku 2005 Důvod založení: sjednocení postupů, transformace

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu: Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu: Evakuace Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015)

STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (novelizace 2015) plk. Mgr. Martina Wolf Čapková MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Seminář Aktuální trendy

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 14. května 2013 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C) a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Systémové zlepšování připravenosti obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí a krizových situací

Systémové zlepšování připravenosti obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí a krizových situací Odborný seminář Systémové zlepšování připravenosti obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí a krizových situací Otakar J. Mika 1 Osnova vystoupení Úvod Koncepce ochrany obyvatelstva 2008 a 2013 Studijní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK

Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK Učební pomůcky HZS ČR OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A BĚŽNÝCH RIZIK por. Ing. Iva Karafiátová koordinátor preventivně výchovnéčinnosti HZS Ústeckého kraje tel.: 950 431 231 iva.karafiatova@ulk.hzscr.cz

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více