ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE"

Transkript

1 Krnovská 9, Bruntál tel.: web: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J. MV /PO-IZS-2013 PROJEKT:

2 REALIZÁTOR PROGRAMU Název: Citadela Bruntál Sídlo: Krnovská 9, Bruntál, Registrace: II/s-OVS/ /97-R ze dne Název a adresa realizovaného programu: Hasík CZ - Preventivně výchovná činnost HZS a JSDH Jihomoravského, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Piňos, předseda rady INFORMACE O PROGRAMU Trvání programu: Cílová skupina: září průběžně pokračuje příslušníci HZS a JSDH Jihomoravského, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje STRUČNÁ VÝCHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU Vznik preventivně výchovného programu je datován do roku 1996, kdy zahájili jeho realizaci příslušníci HZS Bruntál (nyní HZS MSK ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách (základní, speciální) a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském regionu a následně po celé ČR, kdy od roku 2000 je oficiální realizátorem Citadela Bruntál. Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou dostupných evaluačních nástrojů. Vzhledem k ověřené efektivitě a skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost (PVČ), byl v roce 2005 náš program využit ke zpracování Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních škol v oblast i požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V roce 2007 vznikla obdobná koncepce v kraji Olomouckém, v roce 2008 v kraji Jihomoravském, v roce 2009 v kraji Zlínském a následně v roce 2010 rovněž v kraji Středočeském, od roku 2012 se k programu systémově připojil i kraj Liberecký a hlavní město Praha. Požadovaná dotace sloužila v roce 2013 sloužit k realizaci programu a 1

3 naplňování koncepcí PVČ v krajích Jihomoravském, Libereckém a Středočeském a současně od roku 2013 k rozšíření této formy PVČ do kraje Plzeňského, kdy záměrem HZS Plzeňského kraje bylo vytvoření identického systému dlouhodobé a cílené preventivně výchovné činnosti. V ostatních krajích, které jsou do programu dlouhodobě zapojeny, byla dotace využita k podpoře práce instruktorů PVČ na školách (dovybavení preventivně výchovnými materiály, publikacemi atd.). Výrazným inovativním bodem programu bylo v roce 2013 zahájení jeho postupného šíření na všechny typy středních škol (tzv. 3. cyklus), kde se s rozšířenou verzí programu začali setkávat ze jména žáci, kteří již 1. a 2. cyklem prošli na základních školách (v rámci 1. a 2. stupně základní školy) - tvorba metodiky výuky 3. cyklu (na středních školách) a její pilotní ověření (vto. nadstavbového výcviku instruktorů PVČ) proběhlo v roce 2013 ve sp olupráci s HZS Jihomoravského kraje. Realizátoři a lektoři realizovaného vzdělávacího programu jsou autory několika publikací, které instruktoři PVČ při své práce využívají : Ve spolupráci Citadela Bruntál a HZS Moravskoslezského kraje (2007, revidované vydání v roce 2011) byla vydána publikace Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, jako metodická příručka instruktora programu. Přílohou publikace je každoročně několikrát aktualizovaný interaktivní nosič dat (DVD), obsahující nejen naše materiály, ale snad vše, co je v celé ČR k problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dispozici. Další z publikací nese název Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva - terénní příručka, - tato příručka, diář a třídní kniha v jedno momentálně uzavírá zcela novou řadu literatury zabývající se dle nové metodiky problematikovu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a od roku 2006 i ochrany obyvatelstva na školách. Vzhledem k pilotnímu rozšíření programu n a střední školy byla zpracována a vydána nová metodická publikace pro instruktory, která je zaměřena na metodiku výuky (rozsah, témata, formy a časová dotace) žáků středních škol. V roce 2013 tedy byla ve spolupráci Citadela Bruntál a HZS Jihomoravského kraje vydána elektronická publikace Hasík CZ Vaše cesty k bezpečí, jako metodická příručka instruktora programu se zaměřením na stření školy. Součástí publikace je opětovně interaktivní nosič dat (DVD), obsahující nejen naše materiály, ale snad vše, co je v celé ČR k problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dispozici. Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j / Realizace programu na všech typech základních škol je uskutečňována ve 2

4 spolupráci s příslušníky HZS (příp. JSDH), kteří jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů formou pětidenní vzdělávací akce (výcvik s dotací 40 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Náročný výcvik je realizován formou třídenního intensivního úvodního metodického kursu a následně (po cca. 4-6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) dvoudenního supervizního semináře a dle potřeby doplňován přednáškami a workshopy. Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik. Preventivně výchovný program na všech typech středních škol je realizován ve spolupráci s příslušníky HZS (déle pracující instruktoři PVČ s potřebnými zkušenostmi), kteří jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů formou nadstavbové třídenní vzdělávací akce (výcvik s dotací 20 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování budou připraveni na práci na všech typech škol středních. Kromě teoretických vědomostí je výcvik zaměřen na metodiku a formu předávání témat 3. cyklu, tedy témat vhodně rozšířených pro starší cílovou skupinu (žáky 2. ročníků středních škol). Dvojice instruktorů poté působí v třídních kolektivech a realizovala vzdělávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky se stejnou skupinou dětí na základních (vto speciálních, příp. ve třídách víceletého gymnázia) a středních školách, což umožňuje navázaní bližšího kontaktu se žáky a překonání komunikačních bariér. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi instruktory a žáky. V průběhu celého programu proto přednášející směřují k vytvoření kamarádské atmosféry, pomocí níž se pak žáci stávají jeho aktivní součástí. Velký důraz je při výuce kladen na maximální využití didaktických pomůcek a propagačních materiálů, jako drobných odměn pro děti. Tyto materiály byly součástí balíčku, který byla každá dvojice na úvodním kurzu vybavena. Zmíněné materiály, žáky přinesené domů, posloužily zároveň jako zdroj informací a inspirace pro rodiče, kteří se tímto také nepřímo zapojí do preventivně výchovného programu. NÁVAZNOST A SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI Z důvodu úspěšné realizace preventivně výchovného programu a jeho efektivity působení na žáky považujeme za žádoucí spolupráci s participujícími subjekty, jako jsou: MV - generální ředitelství HZS ČR, krajská ředitelství HZS krajů, JSDH, Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele, OŠMS krajských úřadů, pedagogicko-psychologické poradny v jednotlivých krajích (zejména oblastní metodici prevence), školy a školská zařízení, představitelé měst a obcí apod. 3

5 OBSAH A PRŮBĚH PROGRAMU V ROCE 2013 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: a) Příprava instruktorů PVČ Cílem projektu byla realizace dvou pětidenních vzdělávacích akcí pro nové instruktory PVČ a 1 dvoudenní nadstavbová (rozšiřující) vzdělávací akce se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách. V roce 2013 tedy proběhl dle harmonogramu projektu 1 výcvik pro kraj Jihomoravský (22 absolventů), 1 společný výcvik pro kraj Liberecký, Plzeňský a Středočeský (24 absolventů), 1 výcvik v kraji Zlínském (23 absolventů) a 1 pilotní dvoudenní rozšiřující výcvik se zaměřením na střední školy v kraji Jihomoravském (20 absolventů). Celkem se vzdělávacích akcí v rámci projektu v roce 2013 zúčastnilo 66 příslušníků HZS a JSDH (instruktorů PVČ), kteří byli v roce 2013 nově připraveni pro realizaci systémové preventivně výchovné činnost i. VÝCVIK 1/ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Pilotní rozšiřující (nadstavbový) výcvik (19. až ) pro HZS a JSDH Jihomoravského kraje Výcvik sign. HASIK_CZ/2013/01/HZSJMK - 20 absolventů VÝCVIK 2/ LIBERECKÝ, PLZEŇSKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ Úvodní třídenní metodický kurz (11. až ) a supervizní seminář (9. a ) pro HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje Výcvik sign. HASIK_CZ/2013/02/HZSCR - 24 absolventů 4

6 VÝCVIK 3/ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Úvodní třídenní metodický kurz (18. až ) a supervizní seminář (23. a ) pro HZS a JSDH Jihomoravského kraje Výcvik sign. HASIK_CZ/2013/03/HZSJMK - 22 absolventů b) Publikační činnost, preventivně výchovné materiály - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva - metodická příručka pro instruktory - 3. upravené vydání publikace (2012). Součástí publikace je multimediální DVD s elektronickými materiály využitelnými v práci instruktorů PVČ. - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva - terénní příručka pro instruktory - 2. upravené vydání (2012). Tato příručka instruktora je defacto třídní kniha průběhu PVČ, plánovací kalendář a diář pro poznámky v jednom. Obsahuje rovněž kompletní schémata výuky a stěžejní body jednotlivých témat a praktické rady pro práci se žáky na školách. - Hasík CZ Vaše cesty k bezpečí - metodická příručka 5

7 instruktora programu se zaměřením na stření školy. Součástí publikace je interaktivní nosič dat (DVD), obsahující nejen naše materiály, ale snad vše, co je v celé ČR k problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dispozici. - Pexesa, omalovánky, samolepky, vystřihovánky (vto nových vystřihovánek) s tématikou preventivně výchovného programu - dotisk prováděn průběžně. Podpůrný obrázkový materiál sloužící ke snadnějšímu pochopení jednotlivých témat dětmi. 6

8 STATISTICKÉ VÝSTUPY PROGRAMU Vzdělávání instruktorů PVČ v roce 2013 územní příslušnost Liberecký, Plzeňský a Středočeský kraj vzdělávací akce zaměřené na ZŠ absolventů 1 24 vzdělávací akce zaměřené na SŠ absolventů Jihomoravský kraj sumarizace: Preventivně výchovná činnost realizovaná instruktory PVČ na školách v roce 2013 v jednotlivých krajích V přehledu na násl edujících stranách jsou analyzovány údaje o počtu oslovených žáků (resp. o počtu odpracovaných hodin). Jde o údaje vypovídajících o přímé práci (resp. přímé interakci) v rámci osobní návštěvy instruktorů PVČ na školách, tedy o praktické realizaci vzdělávacích bloků dle dané metodiky s cílovou skupinou žáků (s kmenovou třídou)! Podrobné informace o průběhu projektu na 7

9 hlavní město Praha Jihomoravský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Zlínský kraj celkem 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2013 navštívených ZŠ navštívených 2. tříd navštívených 6. tříd oslovených žáků odpracované hodiny - PVČ - Hasík CZ aktivní instruktoři PVČ - HZS aktivní instruktoři PVČ - JSDH Pozn.: Přehledová tabulka byla zpracována dle statistických údajů poskytnutých HZS krajů. 8

10 Statistický přehled realizace programu Hasík CZ v letech 2007 až (všechny kraje za posledních 6 let) celkem navštívených ZŠ navštívených 2. tříd navštívených 6. tříd oslovených žáků odpracované hodiny - PVČ - Hasík CZ Celkový počet navštívených základních škol a tříd základních škol tříd celkem tříd

11 Celkový počet oslovených žáků celkem žáků Počet hodin odpracovaných v rámci PVČ celkem hodin

12 Jihomoravský kraj celkem 2013 STŘEDNÍ ŠKOLY 2013 navštívených SŠ navštívených tříd oslovených žáků odpracované hodiny - PVČ - Hasík CZ pracujících instruktorů - HZS pracujících instruktorů - JSDH 0 0 Pozn.: Přehledová tabulka byla zpracována dle statistických údajů poskytnutých HZS Jihomoravského kraje. 11

13 Statistický přehled realizace programu Hasík CZ v roce 2013 (pouze Jihomoravský kraj) celkem navštívených SŠ navštívených tříd oslovených žáků odpracované hodiny - PVČ - Hasík CZ Celkový počet navštívených středních škol a tříd 50 středních škol tříd celkem tříd

14 Celkový počet oslovených žáků celkem žáků Počet hodin odpracovaných v rámci PVČ celkem hodin

15 HODNOCENÍ A VÝSLEDKY Způsoby hodnocení efektivity programu - supervize práce instruktorů PVČ prováděná odpovědnými pracovníky HZS, - pravidelné porady realizačního týmu se zástupci ředitelství HZS krajů, - pravidelné konzultace a porady se supervizory projektu, - konzultace s odbornými pracovníky jiných státních i nestátních subjektů, - zhodnocení projektu ve spolupráci s odbo ry školství krajů. Způsob provádění supervize - metodické poradenství při zpracování projektu, - pravidelné konzultace supervize - realizátor projektu, - dohled při zpracování a realizaci metodiky výcviku instruktorů PVČ, - účast supervizorů na zpracování hodnocení kvality a efektivity programu, na výcvikových akcích pro instruktory apod. Zpracoval (podpis a razítko): Mgr. Miroslav Piňos předseda rady sdružení V Bruntále, dne 11. února

16 Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR poskytnuté MV ČR na rok 2013 Rozhodnutí č.j. MV /PO-IZS-2013 ze dne Příjemce dotace: Název projektu: Citadela Bruntál Krnovská 9, Bruntál Hasík CZ - Preventivně výchovná činnost HZS a JSDH Jihomoravského, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách 1. Výše poskytnuté dotace neinvestiční prostředky z toho: mzdové prostředky c e l k e m poskytnuto ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Vyúčtování dotace neinvestiční prostředky z toho: mzdové prostředky c e l k e m čerpáno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3. Předpokládaný minimální rozpočet nákladů projektu ,00 Kč Skutečné celkově vynaložené náklady na projekt ,00 Kč 4. Podíl dotace ze státního rozpočtu na financování projektu předpokládaný podíl dotace 69,800 % skutečný podíl dotace 44,129 % 5. Rozdíly a) vratka dotace 0,00 Kč b) hrazeno z nákladů organizace a jiných zdrojů ,00 Kč 15

17 6. Místo uložení dokladů: sídlo příjemce: Krnovská 9 Datum vyúčtování: Bruntál Zpracoval: Mgr. Miroslav Piňos Telefon: ,

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více