cesta ke svetovému dedictví UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cesta ke svetovému dedictví UNESCO"

Transkript

1 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke svetovému dedictví UNESCO Výsledky projektu Ziel 3 / Cíl 3 1

2 Obsah Předmluva Společně ke světovému dědictví pohled do historie 2 4 Význam projektu Ziel 3 / Cíl 3 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO 6 Pohled na společnou historii 7 Projekt v kontextu světového dědictví 8 Metodika postupu podání žádosti Popis objektů vybraných v rámci projektu Ziel 3 / Cíl Předmluva Zkoumané součásti světového dědictví na saském území: Pilotní studie Annaberg-Buchholz 10 Pilotní studie Ehrenfriedersdorf Pilotní studie Jöhstadt Pilotní studie Lengefeld Pilotní studie Scheibenberg Pilotní studie Schwarzenberg Pilotní studie Zschorlau Zkoumané součásti světového dědictví na českém území: Montánní krajina a hornické město Jáchymov (Joachimsthal) Montánní krajina Hřebečná (Hengstererben) Montánní krajina a hornické město Boží Dar (Gottesgab) Montánní krajina a hornické město Horní Blatná (Bergstadt Platten) Investovat do budoucnosti našeho regionu to umožnily prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a kofinancování z programu pro přeshraniční spolupráci Ziel 3 / Cíl 3. Studie proveditelnosti z roku 2001 a následující realizační studie z roku 2007 představují důležité milníky na cestě Krušnohoří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Jako nejdůležitější krok v rámci tohoto projektu pak následovalo vypracování podkladů pro světové dědictví v podobě tzv. pilotní studie. Metodika pilotních studií byla vytvořena v Sasku a jejím cílem bylo zajištění jednotných podkladů jako základu pro úspěšné podání žádosti. geschichte (IWTG) a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v., prozkoumali německé a české památky na území podporovaném programem Ziel 3 / Cíl 3 a prověřili, zda jsou vhodné pro projekt světového dědictví. V České republice byla ustavena projektová skupina srovnatelná se skupinou při IWGT, která příslušné studie provedla. Práce byly prováděny podle vzoru a v součinnosti se saskou projektovou skupinou tak, aby byla vytvořena základna pro spolupráci a sjednocení všech aktivit. To umožnilo společný a jednotný postup. Montánní krajina Měděnec (Kupferberg) 27 Montánní krajina a hornické město Krupka (Graupen) Mapa objektů světového dědictví v montánním regionu Krušné hory Výhled Čeští partneři projektu, Ústecký kraj jako leader a Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace spolu se saskou stranou, kterou zastupovali odborníci z Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technik- 2

3 V konečném výsledku bylo v České republice definováno 6 součástí světového dědictví pro reprezentaci více než 800 let staré hornické tradice v Krušných horách: montánní krajina a hornické město Jáchymov (Joachimsthal), montánní krajina a hornické město Horní Blatná (Bergstadt Platten), montánní krajina a hornické městečko Boží Dar (Gottesgab), montánní krajina Hřebečná (Hengstererben), montánní krajina Měděnec (Kupferberg), montánní krajina a hornické město Krupka (Graupen). Na německé straně bylo z původních 42 součástí světového dědictví navržených v realizační studii z roku 2007 v rámci projektu Ziel 3 / Cíl 3 prozkoumáno celkem 7 lokalit: Annaberg-Buchholz, Ehrenfriedersdorf, Jöhstadt, Lengefeld, Scheibenberg, Schwarzenberg a Zschorlau. Databanka objektů vytvořená v rámci projektu umožňuje veřejnosti přístup k výsledkům studií. Realizace pilotních studií je dalším důležitým milníkem pro společné úspěšné podání žádosti pro zahrnutí Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří jako neustále se rozvíjející kulturní krajiny do seznamu míst světového dědictví UNESCO. Tím je také vytvořena základna pro trvalý rozvoj přeshraničního regionu Erzgebirge/Krušnohoří. Se srdečným pozdravem Váš zemský rada Volker Uhlig předseda Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v 3

4 Pohled od městské části Pöhla směrem na Schwarzenberg a Spiegelwald Společně ke světovému dědictví pohled do historie Projekt Ziel 3 / Cíl 3 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO byl připraven a podán v rámci dlouhodobé spolupráce saských a českých partnerů projektu, kterými jsou odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, Oblastní muzeum v Mostě, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWGT) der TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v. Cílem přeshraničního projektu je společné podání žádosti na zahrnutí Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří jako stále se rozvíjející kulturní oblasti do seznamu světového dědictví UNESCO. Hornická kulturní krajina Krušnohoří se na základě návrhu saské zemské vlády již od roku 1998 nachází na oficiálním německém seznamu památek, které by měly být zahrnuty do světového dědictví UNESCO. Projektová skupina, která byla založena při IWTG, zkoumala nejprve v rámci studie proveditelnosti, zda je zahrnutí Hornické kulturní krajiny Krušnohoří jako přeshraničního světového kulturního dědictví do seznamu UNESCO možné. Poté, co studie proveditelnosti zásadní realizovatelnost projektu potvrdila, pokračovala německá skupina v práci především na objednávku spolku Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v. V roce 2007 byl v realizační studii poprvé uveden seznam potenciálních objektů světového dědictví. V rámci zpracování pilotní studie následoval 4

5 Schneeberg-Neustädtel, prachárna dolu Gesellschaft 2 Kostel sv. Wolfganga, Schneeberg 3 Zvonečník klasnatý 4 Těžní věž šachty Joseph, Joachimsthal 5 Krušnohorský havíř v uniformě od r v úzké spolupráci dotčených saských měst výběr, popis a definování objektů světového dědictví jako příprava pro podání žádosti o nominaci. Německá projektová skupina spolupracuje již od r úzce s českými partnery projektu, především s Oblastním muzeem v Mostě. Tato spolupráce vedla konečně k podání společného projektu Ziel 3 / Cíl 3 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO, který na jaře 2010 schválil monitorovací výbor Saské rozvojové banky (Sächsischer Aufbaubank). Cílem tohoto projektu je výběr a dokumentace možných součástí a objektů světového dědictví na českém a saském území. Čeští partneři projektu převzali metodiku tzv. pilotních studií vypracovanou v Německu, aby byl zajištěn jednotný postup. Kromě vypracování studií zahrnovala metodika pro podání žádostí i katalogizaci nominovaných objektů ve společné databance pro účely budoucí správy objektů světového dědictví. Tato brožura dokumentuje výsledky projektu a umožňuje veřejnosti nahlédnout do koncepce a realizace dosud provedených prací. 5

6 Pohled na krušnohorský hřeben Význam projektu Ziel 3 / Cíl 3 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO Německé a české iniciativy spolupracují na realizaci projektu světového dědictví v montánní oblasti Krušných hor již od roku Svými přeshraničními aktivitami navazuje projekt světového dědictví na společnou historii kulturní montánní oblasti Krušných hor s bohatou tradicí a podporuje současně proces kulturní, hospodářské a politické spolupráce České republiky a Spolkové republiky Německo. Projekt tím poskytuje důležitý příspěvek k procesu sjednocení Evropy. 6

7 Pohled na společnou historii Krušné hory jako horský předěl mezi saským a českým územím tvořily až do doby osídlení přirozenou bariéru mezi severem (Sasko) a jihem (Čechy), kterou bylo možné překonat pouze několika málo cestami. Průsmyky sloužily ještě před osídlením Krušných hor jako místa pro výměnu kulturních a hospodářských statků. První sídliště proto vznikala kolem obchodních cest. Po osídlení ve 12. století došlo roku 1168 k objevu bohatých ložisek stříbrné rudy v okolí dnešního Freibergu. Důsledkem nálezu stříbra v severním Krušnohoří byla vlna přistěhovalců, kteří se usazovali podél nalezišť vzácné rudy. Téměř současně byla v jižní části Krušných hor objevena naleziště cínu, a to vedlo ke stejně dynamickému rozvoji na českém území. V souvislosti s bohatými nálezy stříbra došlo v 15./16. století konečně i k osídlení horských oblastí. Důsledkem rychle se rozšiřující hornické činnosti jak na saské, tak na české straně byl vznik hornických měst a sídlišť, jejichž hustota je z celosvětového hlediska jedinečná. V průběhu osídlování a rozvoje těžby se od 15. století začaly v oblasti Krušných hor postupně vytvářet pevné teritoriální a politické struktury. Roku 1459 ukončila smlouva uzavřená v Chebu (Eger) sasko-české pohraniční spory a zakotvila dodnes platný průběh hranice. Čilá hospodářská a kulturní výměna mezi saskou a českou stranou pokračovala v Krušných horách i po zavedení hranice, protože obyvatelé v souvislosti se zánikem nebo rozkvětem důlní činnosti v jednotlivých revírech často přecházeli na její opačnou stranu. Výrazně odlišný vývoj saské protestantské a české katolické části Krušných hor nastal až od roku 1620 v souvislosti s náboženskými konflikty vyvolanými reformací a protireformací a s tím spojenými politickými a vojenskými střety. Ani vyhánění protestantů, ani vystěhování německého obyvatelstva z českého pohraničí po druhé světové válce však nevedlo k trvalému přerušení tradičních hospodářských, kulturních a politických vazeb. Ukončení konfliktů mezi západní a východní Evropou na počátku 90. let 20. století a rovněž proces evropské integrace znamenaly obnovení a zintenzivnění tradičních vztahů mezi českou a německou částí Krušných hor, vycházejících ze společné historie, tradic a kulturních i hospodářských svazků, hluboce zakořeněných v této horské oblasti. Projekt světového dědictví Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří připomíná nejen staletou společnou historii a kulturně hospodářský vývoj saského a českého Krušnohoří, ale představuje i aktivní příspěvek k budoucímu společnému rozvoji regionu v rámci procesu evropské integrace. 7

8 Kostel sv. Jiří a zámek Schwarzenberg Projekt v kontextu světového dědictví Vývoj Krušných hor byl od 12. století rozhodujícím způsobem určován hornickou činností, která byla příčinou vzniku jedinečné kulturní krajiny na obou stranách německo-české hranice. Četné dodnes zachovalé technické památky a originální pozůstatky hornické a hutnické činnosti poskytují svědectví o společné historii Krušných hor staré více než 800 let. Region je charakterizován tradicemi a zvyky úzce spojenými s hornictvím, stejně jako typickým technologickým, vědeckým a uměleckým vývojem. Jedinečná kombinace speciálních vlastností regionu, rozmanitost nerostného bohatství i jeho tvářnost potvrzují spolu s časovou kontinuitou mimořádnou univerzální hodnotu této kulturní montánní krajiny pro lidstvo. Metodika postupu podání žádosti Důležitý základní kámen pro podání společné přeshraniční žádosti o zařazení Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/ Krušnohoří do světového dědictví byl položen vypracováním tzv. pilotních studií, které byly na obou stranách hranic součástí projektu Ziel 3 / Cíl 3. Cílem projektu je realizace pilotních studií na české i německé straně. Pro úspěšnou žádost o zařazení do světového dědictví je rozhodující zapojení všech relevantních účastníků do procesu nominace. Projekt tohoto druhu lze realizovat pouze ve spolupráci a se souhlasem celého regionu. Proto německá projektová skupina vytvořila metodiku, která zaručuje zapojení všech zainteresovaných skupin do procesu nominace i optimální přípravu podkladů žádosti. V úzké spolupráci se zúčastněnými městy byly vypracovány tzv. pilotní studie, jejichž obsahem je podrobný popis součástí světového dědictví s uvedením nominovaných objektů. Kromě popisu a zdůvodnění, které je pro výběr světového dědictví rozhodující, bylo provedeno přesné určení hranic jednotlivých nominovaných objektů a jejich okolí (nárazníkové zóny) a rovněž sestaven přehled platných předpisů na jejich ochranu. Pilotní studie slouží navíc k identifikaci eventuálních možných konfliktů v období před podáním žádosti a 8

9 návrhu jejich řešení. Cílem této komplexní metodiky je dlouhodobá harmonizace projektu světového dědictví s územními plány a projekty v oblasti rozvoje infrastruktury a hospodářství. Proto došlo v rámci zpracování pilotních studií k dohodě s regionálními plánovacími úřady, protože kromě platných kritérií UNESCO je zejména nutné vzít v úvahu potřebu sjednocení ochrany vybraných objektů světového dědictví s požadavky neustále se rozvíjejícího regionu. Pilotní studie jsou základním předpokladem pro žádost o zařazení do světového dědictví, která bude výsledkem celého projektu. Aby byl zaručen jednotný postup, řídí se studie podle požadavků Návodu pro stanovení a definici oblastí světového dědictví a jejich okolí v rámci projektu montánního regionu Krušné hory z roku Podkladem pro návod jsou směrnice vydané UNESCO pro zpracování návrhů na zařazení do světového dědictví, jejichž nejdůležitější ustanovení jsou uvedena v úvodní části návodu. Jedná se o opatření, která smluvní stát musí splnit pro úspěšné podání žádosti. Pro realizací studií byly vytvořeny společné pracovní skupiny složené vždy ze zástupců projektové skupiny IWGT, příslušných místních úřadů, orgánů památkové péče a eventuálně zástupců dotčených spolků, institucí a vlastníků. V těchto skupinách byly potenciální objekty světového dědictví podle návrhů realizační studie (2007) prozkoumány a byly projednány případné alternativy. V Sasku prováděly zpracování pilotních studií projektová skupina při IWGT der TU Bergakademie Freiberg na objednávku spolku Förderverein Montanregion Erzgebirge e.v. a Sdružení pro světové dědictví (Welterbekonvent), založené v červnu 2011 jako zástupce 34 měst a 3 okresů účastnících se projektu. Projektová skupina vytvořená v České republice převzala metodiku pilotních studí, aby byl zaručen jednotný postup při zpracování podkladů pro žádost. Popis objektů vybraných v rámci projektu Ziel 3 / Cíl 3 V rámci projektu Ziel 3 / Cíl 3 Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO bylo na saské straně zpracováno sedm a na české straně šest pilotních studií, v nichž byly dokumentovány a popsány vlastnosti vybraných objektů světového dědictví. Německé pilotní studie byly zpracovány podle jednotlivých měst, resp. obcí. Na české straně byly definovány tzv. krajinné památkové zóny, které zahrnují celé části krajiny s montánními historicky významnými technickými památkami. V další části brožury uvedeme stručný popis jednotlivých součástí světového dědictví s konkrétními objekty a vysvětlíme jejich význam v kontextu světového dědictví. 9

10 Zkoumané součásti světového dědictví na saském území: Pilotní studie Annaberg-Buchholz 1 2 Památky historického města Annaberg vztahující se k montánní historii Hornické město Annaberg bylo založeno v souvislosti s těžbou stříbrné rudy ve středním Krušnohoří koncem 15. století. Po městě Schneeberg je Annaberg druhým významným hornickým městem založeným v druhém období dobývání stříbrné rudy v Krušných horách a je obrazem historického vývoje hornických sídlišť a měst. Rozsáhlá výnosná hornická činnost v okolí města umožnila financování četných církevních a světských staveb, takže město Annaberg se stalo kulturním střediskem Krušných hor. Město se navíc stalo důležitým správním centrem pro hornictví a působily v něm osobnosti s nadregionálním významem, mezi nimi mistr počtář Adam Ries, hormistr Lazarus Ercker nebo podnikatelská hornická rodina Uthmannových. 10

11 1 Pohled na Annaberg-Buchholz 2 Horský kostel sv. Marie 3 Kuželové haldy u města Buchholz 4 Kostel sv. Kateřiny 3 4 Hornická oblast Buchholz a St. Katharinen Hornická oblast kolem města Buchholz s řadou zachovalých technických památek na dolování nejrůznějšího nerostného bohatství. Původně se zde začínalo dobýváním cínu, pak následovala intenzivní fáze těžby stříbrné rudy. Dvě haldy charakterizující místní krajinu jsou dokladem těžby uranu ve 20. století. Stejnolodní kostel s historicky významným hornickým oltářem v městské části Buchholz, obnovený po druhé světové válce, hlavní oltář františkánského kláštera z 16. století v části Annaberg nebo například staré popraviště nedaleko hornického města jsou příklady života hornického města Buchholz v době těžby stříbra. Město pojmenované St. Katharinenberg am Buchenholze založené jako konkurence sousedního hornického města St. Annaberg však významu Annabergu nikdy nedosáhlo. 11

12 1 2 3 Montánní krajina Frohnau Hornická krajina Frohnau s haldami a nejrůznějšími nadzemními i podzemními památkami hornické činnosti je představitelem přechodu od těžby stříbra na dobývání vizmutu, kobaltu a niklu, ke kterému došlo koncem 15. století, až k získávání uranu v době poslední hornické činnosti ve středním Krušnohoří ve 20. století. Hamr ve Frohnau s dokonale zachovalým technickým vybavením a domem majitele je ukázkou zpracování různých kovů. Hamr byl dočasně i významným místem, kde se razily mince. Je nejstarší chráněnou technickou památkou ve Spolkové republice Německo. 12

13 5 4 1 Kovář v hamru ve Frohnau 2 Hamr s vodním příkopem, hamr Frohnau 3 Kavna dolu Rosenkranz 4 Východní svah hory Pöhlberg 5 Pöhlberg za svítání Hornická krajina Pöhlberg Hornická krajina kolem hory Pöhlberg je příkladem rozvoje těžby stříbra a mědi uprostřed zemědělsky využívaného území na východním svahu hor. Jedinečné technické památky a důlní stavby pocházející převážně z století mají přímou souvislost se získáváním stříbra z měděné rudy v huti v Grünthalu. 13

14 Pilotní studie Ehrenfriedersdorf Hornická oblast Ehrenfriedersdorf Technické památky vybrané pro oblast Ehrenfriedersdorf představují různá období důlní činnosti. Hornická oblast je zde zástupcem dobývání rud s obsahem cínu a arzenu ve středním Krušnohoří. Představuje těžbu cínové rudy od středověku až do poloviny 20. století. Ehrenfriedersdorf býval hlavním místem dobývání cínové rudy na evropském kontinentu poté, kdy se ve 13. století podařilo díky bohatým nálezům tohoto kovu prolomit anglický monopol nalezišť kolem Cornwallu. Vodní příkop, kterým byla již ve 14. století přiváděna voda, je nejstarší dobře zachovalý uměle vytvořený příkop v Krušných horách. Sloužil pro přivádění vody pro úpravu rudy a pro odvádění vody z dolů. Umělé odvádění vody v Ehrenfriedersdorfu popsal již v 16. století Georgius Agricola a sloužilo jako vzor pro podobná zařízení na celém světě. S historií hornické krajiny se mohou návštěvníci seznámit v přístupném cínovém dole v Ehrenfriedersdorfu v Saubergerově svislé šachtě. 1 1 Budova (s těžní věží) hlavní a svislé jámy Saubergerova dolu 2 Zálom 3 Kulturní dům u hlavní a svislé jámy Saubergerova dolu 4 Vysoká pec v městské části Schmalzgrube (Jöhstadt) 5 Panský dům v městské části Schmalzgrube (Jöhstadt)

15 Pilotní studie Jöhstadt Hamr Schmalzgrube Hamr Schmalzgrube s vysokou pecí a panským domem je příkladem zpracování železné rudy v Krušných horách v období před průmyslovou revolucí. Ukazuje vývoj zpracování železa ve středním Krušnohoří v období od 16. do 19. století. Protože ruda zpracovávaná v hamru pocházela především z české části Krušných hor, jsou zdejší památky navíc i dokladem nadregionálních souvislostí. Originální stavba hamru a především historická vysoká pec, jakých se v Krušných horách zachovalo jen málo, jsou pozoruhodným svědkem někdejšího zpracování železné rudy v této oblasti

16 Pilotní studie Lengefeld 1 2 Vápenka Lengefeld Vápenka Lengefeld byla do projektu světového dědictví zahrnuta jako technická památka na výrobu pojiv v Krušných horách. Toto průmyslové odvětví získalo velký význam zejména v době vzniku nových hornických měst v 16. století a v období industrializace v 19. století, protože stavebnictví potřebovalo velké množství vápna. Vápenka Lengefeld je představitelem technického vývoje výroby pojiv od 16. až do 20. století. Díky bezprostřednímu napojení na místní ložiska je možné sledovat jednotlivé kroky výrobního procesu od těžby suroviny až po její zpracování. Geologické podloží zde navíc vytváří přirozené předpoklady pro růst vzácných rostlin, například orchidejí prstnatec plamatý nebo bradáček vejčitý. 16

17 Pilotní studie Scheibenberg 1 Prstnatec májový ve vápencovém lomu Lengefeld 2 Vápenka Lengefeld 3 Scheibenberg 4 Geotop Scheibenberg 3 4 Geotop Scheibenberg Scheibenberg je čedičová formace, k jejímuž odkrytí došlo při povrchové těžbě písku, štěrku a čediče. Dnes je chráněným národním geotopem. Lokalita se stala hlavním referenčním objektem v pověstném vědeckém sporu neptunistů a plutonistů na přelomu 18. a 19. století. Jádrem sporu byla otázka, zda čedič pochází z pravěkého oceánu (neptunisté), nebo vznikl vulkanickou činností (plutonisté). Poznatky získané v souvislosti s tímto vědeckým sporem měly bezprostřední vliv na vývoj hornictví v Krušných horách i na vývoj geologie jako vědy. 17

18 Pilotní studie Schwarzenberg 2 1 Železná huť Erlahammer Vybraný hamr železná huť Erlahammer je zástupcem zpracování železné rudy, která byla ve velkém množství dobývána v západní části Krušných hor a dokládá tradici tohoto průmyslu, jež je dodnes v tomto regionu živá. Zachovalé budovy navíc ukazují, jak společenské postavení a životní styl pánů a majitelů hutí podstatným způsobem ovlivnily vývoj výroby a zpracování železa v regionu. Erlahammer, poprvé písemně zmíněná v roce 1380, je považována za jednu z nejstarších a nejvýznamnějších železných hutí v západním Krušnohoří a je dokladem dlouhé tradice tohoto oboru. 18 3

19 5 1 Panský dvůr a železárna Erla 2 Pohled na nádvoří panského dvora 3 Pamětní deska v huti Erlahammer 4 Kostel sv. Jiří a zámek Schwarzenberg pohled z předměstí 5 Zámek Schwarzenberg Zámek Schwarzenberg Schwarzenberg, hrad přestavěný v polovině 16. století na lovecký zámek, zastupuje pozemkovou a zemskou hornickou správu těžby cínu a železné rudy v západních Krušných horách. Jako sídlo rodu Schwarzenbergů je navíc spojnicí se zemskou historií a původními saskými hornickými městy Horní Blatná (Platten) a Boží Dar (Gottesgab) v dnešní České republice. 4 19

20 Pilotní studie Zschorlau 1 2 Smaltovna Schindlers Werk Schindlers Werk představuje významnou památku výroby smaltu v Krušných horách. Toto průmyslové odvětví mělo zvláštní význam pro hornictví zejména v okolí Schneebergu, protože díky výrobě barev bylo možné zhodnotit kobaltové rudy, pro které zpočátku nebylo žádné využití. Bylo tak možné zabránit úpadku hornictví, když se výtěžnost stříbrné rudy začala počátkem 16. století snižovat. V polovině 17. století zde Erasmus Schindler založil závod na výrobu kobaltové modři. Od roku 1856 se tu vyráběla umělá ultramarínová modř. Závod je považován za nejstarší výrobnu smaltových barev, která je dnes na světě v provozu. Je příkladem krušnohorského smaltovnictví, které patřilo k nejvýznamnějším odvětvím místního hornictví a ve svém oboru bylo na prvním místě v celé Evropě. Originální památku tvoří zachovalé výrobní a funkční budovy, které byly společně s obytnými domy založeny jako samostatný komplex určený k jedinému účelu. 20

21 4 1 Výrobna modrých barev v Schindlerově továrně 2 Domy dělníků pracujících ve výrobně modrých barev v Schindlerově továrně 3 Schneeberg-Neustädtel, stoupovna Siebenschlehner 4 Naleziště St. Anna am Freudenstein 3 Montánní krajina Schneeberg Svědectví o těžbě a zpracování stříbrné, vizmutové, kobaltové a niklové rudy od 15. století podává montánní krajina Schneeberg, k níž náleží i důl Sv. Anna u Freudensteinu, včetně Trosterovy štoly u Zschorlau. Četné zachovalé hornické budovy se dnes nacházejí uprostřed krajiny poseté haldami, z nichž některé se datují dokonce až do 15. století. Horníci ze Schneebergu dodávali rudy i pro mezinárodně významnou výrobu smaltových barev (kobaltová modř) v Krušných horách. Památky jsou navíc i dokladem historického využívání vodní síly. 21

22 2 1 3 Schneeberger Floßgraben Vodní příkop, který se zachoval téměř v celé své délce 15 km, sloužil pro přepravu dřeva potřebného v dolech v prostoru Schlema, Schneeberg a Neustädtel a je dokladem souvislostí mezi hornictvím a lesním hospodářstvím. 1 Česlovna na vodním korytě u Bockau 2 Plavební příkop 3 Plavební příkop Schneeberg v lázeňském parku v Bad Schlema 22

23 Zkoumané součásti světového dědictví na českém území: 1 Těžní věž dolu Svornost v Jáchymově 2 Jáchymov 1 2 Montánní krajina a hornické město Jáchymov (Joachimsthal) Jáchymov (Joachimsthal) měl jako stříbrná metropole Krušných hor mimořádný význam. Město je považováno za rodiště důlních věd, protože již v roce 1716 zde byla založena první hornická škola na světě. Kromě vědeckého aspektu je město v projektu světového dědictví představitelem počátků dobývání uranové rudy. Systematická těžba začala na šachtě Svornost již v 19. století. Ze zdejší rudy byly poprvé izolovány radioaktivní prvky radium a polonium. Navíc v Jáchymově v roce 1906 vznikly první radonové lázně na světě. Město poskytlo kromě toho rozhodující impulzy pro vývoj báňského a lesního práva a rovněž pro mincovnictví. Stříbrné mince, které zde byly raženy od roku 1519/20, se nazývaly jáchymovské tolary a významně ovlivnily celý evropský měnový systém. Jedinečná pozdně gotická a renesanční architektura Jáchymova je odrazem mimořádného vývoje hornického města. Najdeme tu například i první evropský luteránský kostel. Četné montánní památky v okolí dokládají těžbu, úpravu a zpracování stříbrné rudy a rud s obsahem barevných kovů od 16. do 19. století a rovněž dobývání uranové rudy po druhé světové válce. 23

24 2 Montánní krajina Hřebečná (Hengstererben) Památky v montánní krajině Hřebečná (Hengstererben) osvětlují 400letou historii dobývání cínovce ze strmých chodeb v zrnité křemenné hornině. Právě z období intenzivního dobývání rudy zejména v 16. až 18. století se zachoval velký počet nadzemních i podzemních montánních památek. Podzemní sloje významného dolu Mauritius náleží k největším svého druhu na celém světě a impozantní propadliny Červeného dolu (Rote Grube) jsou nejrozsáhlejší poddolovanou oblastí na české straně Krušných hor. 1 24

25 1 Štola Kryštof 2 Propadlina ve volné přírodě 3 Barokní kostel sv. Anny 3 Montánní krajina a hornické město Boží Dar (Gottesgab) Hornické město Boží Dar (Gottesgab) je malé město v českých Krušných horách a současně také nejvýše položené město ve střední Evropě. Město bylo založeno na pokyn saského kurfiřta a o něco málo později bylo začleněno do Království českého. Montánní krajina Boží Dar nabízí památky hornické činnosti, které představují dobývání stříbrné a kobaltové rudy a polymetalických rud od 16. do 19. století. Zařízení pro vymývání cínu umístěná ve zdejší krajině patří k největším v Krušných horách. Nejvýznamnějším obyvatelem města byl lidový básník Anton Günther ( ), který podstatnou měrou přispěl k zachování slovesnosti Krušných hor. 25

26 Montánní krajina a hornické město Horní Blatná (Bergstadt Platten) Horní Blatná (Bergstadt Platten) je vynikajícím příkladem plánovité výstavby krušnohorského hornického města na počátku 16. století. Šachovnicový půdorys města byl inspirován hornickým městem Marienberg. Renesanční město založil na dosud neosídleném území roku 1532 saský kurfiřt, přičemž město si dodnes zachovalo svou původní strukturu. Od 16. století se v místních dolech těžila cínová ruda, později pak křemen a železné i manganové rudy. Četné relikty v okolí Horní Blatné svědčí o historické hornické činnosti a určují tím ráz zdejší krajiny. Někdejší dobývání cínovce zde zanechalo charakteristické propadliny. Blatenský vodní příkop je jako nejdelší a nejvýznamnější umělý příkop v české části Krušných hor svědkem vývoje montánního systému získávání energie, jehož začátky spadají do 16. století

27 1/2 Ledová jáma u Blatenského vrchu 3 Měděnec 4 Mědník 3 4 Montánní krajina Měděnec (Kupferberg) Historie Měděnce (Kupferberg) je úzce spojena s hornictvím, protože na úpatí hory Mědník (Kupferhübel) se pravděpodobně již od 10. století dobývala zejména měděná ruda s obsahem stříbra. Montánní krajina je proto příkladem téměř 700letého trvalého těžení železných a měděných rud v oblasti středního Krušnohoří. Vysoká pec v Kovářské (Schmiedeberg) a rovněž historické hutě dokládají místní vývoj zpracování železné rudy. Mimořádně vysoká koncentrace důlních děl na poměrně malé ploše svědčí o velkém významu hornictví na tomto území. 27

28 1 Montánní krajina a hornické město Krupka (Graupen) Hornické město Krupka (Graupen) a jeho okolí byly pověstné dobýváním cínové rudy z plochých chodeb v horském masivu již od 14. století. Jako nejstarší těžba cínu ve střední Evropě měla hornická činnost v okolí Krupky značný vliv na vývoj nových technologií, které se uplatnily i v jiných revírech v Čechách a v Sasku. Hornické město proto rovněž zprostředkovávalo výměnu znalostí mezi různými důlními revíry. K nejvýznamnějším montánním památkám patří štola Starý Martin (Alt Martin), která představuje technologii a historii dobývání rud v revíru Krupka a je vstupem do nejdelší 28

29 1 Krupka 2 Haldy 2 chodby dolu na cín ve střední Evropě. Historický význam a velikost hornického města připomínají ještě dnes četné dobře zachovalé stavby z období gotiky a renesance. 29

30 Mapa objektů světového dědictví v montánním regionu Krušné hory A 14 A Rothschönberg A 4 Dresden A 4 Gersdorf Reinsberg Elbe 72 A 4 A 72 A 4 A 72 A 4 A 72 A 72 Zwickau Zwickauer Mulde A 4 Zwickauer Mulde A 72 A 4 Zschopau Zschopau Chemnitz 28 Halsbrücke A 4 10 Großschirma 8 7 Freiberg Hilbersdorf 11 9 A 17 Weißenborn Brand-Erbisdorf 6 Lichtenberg Augustusburg 5 13 Mulda Großhartmannsdorf Freiberger Mulde Oelsnitz/E Pfaffroda 25 Lengefeld 24 Olbernhau 23 Marienberg Langenweißbach Ehrenfriedersdorf Seiffen Kirchberg Zwönitz Bad Schlema Schneeberg Aue Annaberg-Buchholz Hora Svaté Kateriny 29 Hartmannsdorf Schwarzenberg Zschorlau Scheibenberg 20 Eibenstock Jöhstadt 32 Prísecnice Vejprty Chomutov 7 Fichtelberg E442 Keilberg 1244 Medenec Ciboušov Prebuz 48 Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Eger 45 Kraslice E442 Nejdek Ostrov A 17 4 Glashütte Lauenstein 3 1 Altenberg 8 Zinnwald Krupka 43 Mikulov Ústi nad Labem Dubi E Teplice E55 8 Osek 8 E55 E442 E442 Most 8 7 E442 Karlovy Vary 30

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů 1 Pohled na horní město Annaberg-Buchholz a horu Pöhlberg

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ

Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ 1 Úvod Putovní výstava Sláva krušnohorského hornictví byla vytvořena v rámci stejnojmenného přeshraničního projektu za podpory Programu Cíl3/Ziel

Více

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska Utváření, ochrana a interpretace montánního na příkladu Jáchymovska Jakub Jelen, Zdeněk Kučera jakub.jelen@natur.cuni.cz; zdenek.kucera@natur.cuni.cz; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

vyvrcholení úpadku v těžbě zemřel Páter Hahn - Faust Krušných hor, zemřel v chodobinci jako chudý kaplan, zemřel v domě č.p.

vyvrcholení úpadku v těžbě zemřel Páter Hahn - Faust Krušných hor, zemřel v chodobinci jako chudý kaplan, zemřel v domě č.p. 1799 - vznik státní manufaktury na výrobu lžic pol. 18. stol. - datuje se dům č.p. 123 na nám. sv.vavřince 2. pol. 18. stol. - pozdně barokně upravena Hřbitovní kaple - datuje se č.p. 113 v ulici Úzká

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín,

Více

Surovinové bohatství Krušných hor

Surovinové bohatství Krušných hor Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení Surovinové bohatství Krušných hor Bundesrepublik Deutschland Most 29. 11. 2012 Česká republika Manfred Hellmich, Most 29. 11. 2012 1 Surovinová

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Řeka-Lidé-Krajina Labe Stopy a svědectví

Řeka-Lidé-Krajina Labe Stopy a svědectví Řeka-Lidé-Krajina Labe Stopy a svědectví Na mezinárodním projektu EU LABEL - Adaptation to Flood Risk in the LABE-ELBE River Basin úzce spolupracovali projektoví partneři z Česka, Maďarska, Rakouska a

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Těžba rudných nerostů v Čechách

Těžba rudných nerostů v Čechách Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy 3. mezinárodní montánněarcheologická konference v rámci projektu ArchaeoMontan programu Cíl 3 ArchaeoMontan 2014 Výsledky a výhledy 23. 25. října 2014 Kulturzentrum Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 18. 4. 2012 37 Věc: Krušnohorská magistrála, uzavření partnerských smluv Důvod předložení: Rozhodnutí o uzavření partnerských smluv pro realizaci

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě Historie těžby nerostných surovin miniprojekt ZŠ Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace 16.4.2015 1. Úvod Nerostné suroviny jsou lidstvu známy od počátku

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Střet středověku a novověku

Střet středověku a novověku Proboha, co tu budov a jak velikých! Pokrývají jednak celé údolí, jednak jsou jakoby přilepeny na horských svazích v takovém množství, jako kdyby se jedna budova o druhou opírala. Myslím, že se dívám na

Více

Regionální přidaná hodnota z bioenergie. Postupy projektu v Euroregionu Krušné hory. Shrnutí & potenciál. 7. listopadu 2013 Freiberg FSZ

Regionální přidaná hodnota z bioenergie. Postupy projektu v Euroregionu Krušné hory. Shrnutí & potenciál. 7. listopadu 2013 Freiberg FSZ 3. Grenzübergreifendes Přeshraniční bioenergetické Bio-Energie-Forum fórum zakončení Projektabschluss projektu RekultA RekultA Regionální přidaná hodnota z bioenergie. Postupy projektu v Euroregionu Krušné

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

(Návrh) prohlašuje. za památkovou zónu. Článek 1 Předmět ochrany

(Návrh) prohlašuje. za památkovou zónu. Článek 1 Předmět ochrany Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1 telefon: 257 085 111 fax: 224 318 155 e-mail: posta@mkcr.cz *MKCRX006JIS7* Vyvěšeno/zveřejněno dne: 18.11.2013 Sejmuto dne: 19.12.2013 (Návrh) Opatření

Více

Důl Sauersack. Krušné hory a Podkrušnohoří. Dědičná štola sv. Jiří. těžil důl Sauersack, bylo od-

Důl Sauersack. Krušné hory a Podkrušnohoří. Dědičná štola sv. Jiří. těžil důl Sauersack, bylo od- Důl Sauersack http://podzemi.myotis. info/rolava/rolava.htm Důl Sauersack nebyl v širším okolí jediný. Asi 1,5 km jihozápadně od Přebuzi můžete na kraji lesa najít podobný, byť výrazně menší, areál cínového

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu (vydání červenec 2012) okres má nejvyšší počet obyvatel ze všech okresů v Sasku a bývalém východním Německu, patří dokonce mezi TOP 20 okresů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví

Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví Dějiny hornictví jsou vnitřně propojeny s dějinami země tak těsně, že je není možné oddělit Kašpar Sternberg 1836 Kontakt a konzultace RNDr. Stanislav Houzar,

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Historie obce Horní Blatná

Historie obce Horní Blatná Historie obce Horní Blatná ( příloha k PR MPZ ) Horní Blatná je v Západočeském kraji jediným celistvě zachovaným renesančním městem, založeným na zcela pravidelném půdoryse. Hlavní vývojová slohová období

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ODŮVODNĚNÍ. Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

ODŮVODNĚNÍ. Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST A. a - Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda Potenciálně nestabilní území Severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor Ivana Čapková srpen 2005 1 Motivace Souhrn potenciálně nestabilních území v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) a jejím okolí je

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

dotkněte se země! Co je geopark?

dotkněte se země! Co je geopark? Co je geopark? Geopark je region, zahrnující řadu přírodně cenných a geologicky zajímavých míst, která prezentuje veřejnosti v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit, pečuje o ně a zprostředkovává jejich

Více

Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy

Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy Jiří Sobotka (ZO 6-18 Cunicunulus, www.speleojihlava.cz) CHKO Žďárské vrchy byla zřízena na rozloze 775 km2 v roce 7970. Část CHKO o rozloze 465 km2 se

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 2014 Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 14.4.2014 Obsah Obsah... 0 Úvod... 1 Cíl....1 Nerostné suroviny. 2 Lomy v okolí a jejich těžba.3 Fluoritové jeskyně v severních Čechách..4

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25. 3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

HORNICKÉ PAMÁTKY Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge

HORNICKÉ PAMÁTKY Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge HORNICKÉ PAMÁTKY Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge DENKMALE DES BERGBAUS in der Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří Významné hornické památky Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge Tato publikace

Více

7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova

7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova WORKSHOP STARÉHO ŽELEZÁŘSTVÍ Stará huť u Adamova / 2009 2014 7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova (národní kulturní památka umístěná v památkové rezervaci ve správě

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST

Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST Uzavřením dolu Měděnec v roce 1997 skončila staletá těžba rud a nerudních

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více