Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action)"

Transkript

1 GINIE: Geographic Information Network In Europe (Sít geoinformací v Evrope) IST Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action) D 5.3.2(a) Koordinátor projektu: University of Sheffield - USFD Partneri: Open GIS Consortium (Europe) -OGCE European Umbrella Organisation for Geographic Information-EUROGI Joint Research Centre of the European Commission- JRC

2 Východiska Stále casteji se zjištuje, že hlavní problémy moderní spolecnosti, jako napríklad ochrana životního prostredí, vyšší bezpecnost, lepší doprava, spolecenský rozvoj a více služeb obcanum vyžadují, aby ti, kterí prijímají rozhodnutí, byli schopni rozhodnout, kde je pomoc nejpotrebnejší. To znamená, že se investice zamerí co nejefektivneji, sledují se výsledky a odhadují další vlivy. Pro všechny tyto úkoly jsou rozhodující geoinformace (v anglickém originále geographic information). Takovéto informace nesmí pouze existovat, ale musí být též snadné zjistit, kdo je poskytuje, za jakých podmínek jsou prístupné, jestli jsou vhodné pro daný úcel a jak se dají zkombinovat s dalšími informacemi. Proto je nezbytné mít k dispozici soubor postupu, institucionálních opatrení, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivne využívat geoinformace. Termín Infrastruktura prostorových dat - IPD (v anglickém originále Spatial Data Infrastructure, SDI) zahrnuje celý tento soubor. Duležitost IPD pro dobrý výkon verejné správy, ekonomiku a sociální rozvoj vedla v mnoha zemích sveta k zapojení se do procesu rozvoje techto infrastruktur. Prehled 1 dokoncený v prosinci 2001 ukazuje, že 120 ze 192 státu sveta pracuje na své národní IPD a z toho polovina již vypracovala katalogy klícových zdroju dat, které se dají vyhledat na Internetu. Prestože samozrejme existují velké rozdíly v rozsahu a kvalite techto snah, poukazují tyto skutecnosti na fakt, že infrastruktury prostorových dat nejsou pouhým luxusem bohatých státu, ale jsou vnímány jako strategický nástroj jak pro rozvinuté, tak pro rozvíjející se zeme. V Evrope je vetšina zemí v procesu rozvoje IPD na národní i/nebo regionální/lokální úrovni. Existují jak postupy na svetové úrovni, tak velmi "záplatované" postupy, které až poslední dobou vykazují viditelný pokrok. Tato rozmanitost je zpusobena cástecne kulturní odlišností jednotlivých cástí Evropy, ale také odlišnými stupni znalostí a politické podpory. Tak jak se Evropa ekonomicky a spolecensky cím dál více propojuje, vzrustá presvedcení, že nekteré z procesu, které je treba zvažovat v celoevropském merítku (napr. zmeny životního prostredí, bezpecnost, doprava, sociální soudržnost) vyžadují Evropu pokrývající struktury prostorových dat s alespon minimálním jmenovatelem spolecným pro všechny zeme. S vedomím techto skutecností Evropská komise nedávno zahájila významnou iniciativu vývoje Infrastruktury pro prostorové informace v Evrope (v anglickém originále Infrastructure for Spatial Information - INSPIRE, anglická zkratka INSPIRE je užívána i v ceském prekladu). Predstava této iniciativy, která je prvním krokem k evropské IPD, vypadá následovne: Údaje by mely být shromaždovány jednou a vedeny tam, kde to je nejefektivnejší. Musí existovat možnost bezešve kombinovat prostorové informace ze zdroju z ruzných cástí Evropy a sdílet je co nejvíce uživateli a aplikacemi. Musí existovat možnost, aby informace získané na jedné úrovni mohly být sdíleny odlišnými úrovnemi, napr. detailní pro detailní výzkumy, obecné pro strategické úcely. Mely by existovat geoinformace nezbytné pro dobrý výkon verejné správy na všech úrovních a být široce prístupné za podmínek, které nebudou omezovat jejich další využití. Musí být snadné zjistit jaké geoinformace jsou dostupné, jestli jsou použitelné pro daný úcel a za jakých podmínek mohou být získány a používány. Geodata musí být srozumitelná a snadno interpretovatelná v odpovídajícím kontextu, stejne jako musí být prístupná uživatelsky prátelským zpusobem pomocí vizualizacních nástroju. 1 Crompvoets J. and Bregt A World Status of National Spatial Data Clearinghouses.

3 I když INSPIRE ve vývoji právního rámce usiluje o podeprení vytvárení evropské IPD zacínajíc od priorit v oblasti životního prostredí, je velmi duležité vyhodnotit míru rozvoje IPD v Evrope a identifikovat klícové faktory, kterými je potrebné se zabývat, aby byla zajištena návaznost mezi evropským a národním, eventuálne regionálním rozvojem. Z tohoto duvodu svolala GINIE 2 jednání odborníku na poli IPD pocházejících ze 13 evropských zemí a ze Spojených státu. Jednání se konalo od 6. do 8. kvetna 2002 na pude Joint Research Centre Evropské komise v Ispre v Itálii. Hodnotící zprávu o zkušenostech jednotlivých zemí zastoupených na tomto jednání je možno shlédnout na webové stránce GINIE (www.ecgis.org/ginie). Níže je uvedeno shrnutí klícových zjištení a doporucení. Shrnutí zjištení Co jsou znaky úspešné IPD? IPD je úspešná pokud: je vyvinuta, využívána a udržována nekolika institucemi zodpovednými za zdroje klícových dat zahrnujících socioekonomická data, data o životním prostredí, o pozemcích a majetku a referencní data (napr. adresy, administrativní hranice, základní prvky území a topografické jevy), je pripravena poskytnout odpovedi na skutecné požadavky, zejména v dobe naléhavé potreby jako napr. v dobe prírodní nebo clovekem zavinené katastrofy, její základní data odpovídají spolecným specifikacím, data jsou aktualizována a snadno zjistitelná a prístupná, je víceúrovnová, od místní po regionální a národní úroven, existuje funkcní jednota v právní strukture, a to na všech úrovních, existuje jasná autorita, která rídí a koordinuje celý systém, muže zduvodnit svou existenci dostatecnou podporou ekonomiky. Politická podpora Pokud tyto charakteristiky odpovídají plne funkcní IPD, zkušenosti s IPD projednané na zmíneném jednání ukazují, že nejúspešnejší IPD jsou ty, které se nejvíce blíží temto vlastnostem a také užívají vysoké a stabilní úrovne politické podpory v celém jejich rozvoji. Na druhou stranu zkušenosti s IPD, které nezajištují celkové územní pokrytí a jsou více monotematické co se týce obsahu, se vetšinou rozvíjejí v podmínkách omezené politické podpory. To samozrejme není prekvapující zjištení, ale je duležité, že bylo potvrzeno velmi bohatými národními i mezinárodními zkušenostmi, z nichž nekteré za sebou mají již více než 10 let vývoje. Dva aspekty je treba zduraznit: 1. Rozhodující je politická podpora na nejvyšší úrovni. Je to tak proto, že: vetšina geoinformací je shromaždována, udržována a používána organizacemi verejného sektoru, a ty jsou závislé na narízeních vydaných vládou v zájmu organizacních priorit, financování a regulacního mechanismu, geoinformace jsou drahou komoditou, tak jako podporování velkého poctu vládních služeb obcanum. Je to tedy oblast napetí mezi snahami zamerenými na maximalizaci státních príjmu a temi jako napr. e-government, které usilují o 2 GINIE je projekt založený programem Evropské unie "Information Society Technologies (IST)" za úcelem rozvoje koherentní strategie geoinformací na evropské úrovni. Jejími partnery jsou EUROGI, OGCE, Joint Research Centre a University of Sheffield

4 maximalizaci výhod pro obcany. K vyrešení techto konfliktu je proto nezbytná politická podpora, IPD nejsou primárne záležitostí technologickou, ale záležitostí jasné struktury dohod mezi vládními institucemi a mezi verejnou správou, soukromým sektorem a obcany, kterými bude zajištena maximalizace využití informací verejného sektoru, zahrnující i geoinformace. Tyto dohody casto vyžadují pozornost a politickou podporu na nejvyšší úrovni.vády hrají naprosto rozhodující roli v rozvoji IPD a informacní spolecnosti - jsou zároven producenti dat, uživatelé a vydávají rozhodnutí a omezení, kdo bude poskytovat poradenství hlavním organizacím verejného sektoru. 2. Politická podpora musí být poskytována dlouhodobe. Politické priority se mohou zcela prirozene menit, zejména vlivem vnejších okolností, napr. z duvodu zmeny administrativy nebo klícových osob. Zkušenosti vetšiny velmi rozvinutých IPD poukazují na to, že dokonce po mnoha letech úspešného rozvoje zustávají citlivé na zmeny organizacních priorit a politického vedení. S vedomím techto zkušeností je jasné, že jedna z nejduležitejších priorit pro rozvoj IPD je trvalá snaha získat a udržovat podporu mezi vlivnými politiky na všech úrovních. Politická podpora je potreba, aby schválila a propagovala hlavní myšlenku, ustavila právní rámec a zajistila potrebné zdroje. To vyžaduje demonstrovat prínosy IPD po celou dobu jejich vývoje. Tato podpora se nikdy nesmí brát jako trvalá samozrejmost. Demonstrace výhod IPD muže a mela by být rozvíjena na lokální, regionální, národní, evropské a globální úrovni. Proto je nutné oslovit politiky a odpovedné osoby na všech techto úrovních a demonstrovat jim výhody, které IPD prináší. Prínosy musí zasahovat i do oblastí duležitých politických priorit jako jsou napr. snižování kriminality, zdravotnictví, školství, prostorové plánování, ochrana životního prostredí a krizové rízení. Musí se ukázat jak lze podporovat e-government a obecný ekonomický rozvoj, omezení duplicitního získávání zdroju a plýtvání zdroji nebo nárust konkurence rozvojem nových prumyslových oboru ve službách vázaných na urcité místo. K ukázání techto prínosu je možno v zacátcích využít príklady a prípady z jiných cástí sveta upravené tak, aby odpovídaly místním podmínkám. Pri rozvoji lokální IPD je treba se zamerit na aplikace, které mohou prinést rychlé výsledky, než jen na akce, které nemohou delší dobu vykázat výsledky. Na evropské úrovni existuje velký pocet klícových oblastí, které mohou poskytnout dobré príklady - prípadové studie výhod IPD, nebo naopak ukázat nevýhody, když IPD není. To zahrnuje krizové rízení (napr. výbuch v Toulouse nebo Cernobyl), ochranu životního prostredí (regulaci vodní síte, záplavy v Itálii a podél Rýnské nížiny) nebo dopravu (vliv zablokovaných tunelu pod Alpami). Zkušenosti z úspešnejších IPD ukazují na potrebu venovat se i uživatelské oblasti.vývoj IPD také vyžaduje vzdelávání a zmenu organizacních postupu. U mnoha organizací verejného sektoru, které mají problémy s rychlou adaptací na zmenu, to jsou casto zdlouhavé procesy. Nekteré problémy, kterým se musí celit, zahrnují nutnost pracovat více horizontálne, napríc oddeleními a organizacemi. Dále je treba mít vetší cit pro potreby a požadavky uživatele, efektivneji využívat informace a mít schopnost umožnit prístup k "vlastní" informaci. Demonstrace výhod musí být realistické a ne založené na nepodložených predstavách. Koordinace

5 Zkušenosti všech analyzovaných zemí ukazují, že koordinace je jeden z nejduležitejších aspektu vývoje IPD. Zeme s nejrozvinutejšími národními IPD (napr. Spojené státy a skandinávské zeme) mají silné struktury pro koordinaci mezi jednotlivých institucí. Zeme s nejméne rozvinutými národními IPD (napr. Belgie, Španelsko a Rakousko) mají také nejslabší koordinaci na národní úrovni. Na druhou stranu mají tyto zeme výborné regionální IPD, protože na této úrovni mají koordinaci zvládnutou velmi dobre. Z toho vyplývá, že koordinace je velmi duležitá. Role koordinacního orgánu jsou rozmanité a zahrnují: vedení, rešení konfliktu mezi institucemi, udržování politické podpory, demonstrování výhod co nejruznorodejším okruhum zainteresovaných, zajištování technické pomoci a prosazování spolecných standardu, zvyšování povedomí o IPD a rozširování výsledku. Koordinacní orgán také muže hrát velmi duležitou roli v odhalování mezer a nesrovnalostí v právním rámci nebo v organizacní strukture a muže vláde navrhovat nápravné akce. Jestli bude všechny tyto funkce zajištovat jedna nebo více organizací (napr. jedna se zamerí na operativu implementace a jiná na strategické a právní otázky) bude záležet na okolnostech. Duležitost techto aktivit je však zcela neoddiskutovatelná. Tato pro IPD životne duležitá aktivita nemusí být nutne nákladná nebo mít velký byrokratický aparát. Využijme príkladu Spojených státu: Federální komise pro geografická data (Federal Geographic Data Committee - FGDC), která koordinuje národní IPD, zajištuje všechny výše zmínené funkce s týmem patnácti lidí a rocním rozpoctem 3,6 milionu dolaru, z cehož polovina je použita jako pocátecní podpora pro rozvoj metadatových a souvisejících služeb a portálu na federální, státní a místní úrovni. Není to tedy ani velká struktura, ani nemá velký rozpocet, ale používá velmi úspešný model zajištující vysokou návratnost investic. Americké zkušenosti prinášejí další tri poznatky, které jsou relevantní i v Evrope: I pokud politická podpora prichází z nejvyšších možných míst, bez pevné koordinace sebestredné síly každé instituce mající ruznorodé smery poddolovávají IPD. Nikdy se nesmí podcenovat "resortismus"! Aby koordinace mohla být efektivní, potrebuje vlastní rozpocet. Tak jako u každého složitého projektu je treba myslet ve velkém, ale cinit v malém. To znamená stále udržovat hlavní vizi, ale provádet ji v malých postupných krocích. Postupná realizace provádení Zkušenosti s uskutecnováním IPD v Evrope jasne ukazují, že v dusledku ruzných kulturních a institucionálních okolností vznikají ruzné modely a pojetí. Nekteré zeme než zacnou s provádením, tráví více casu ve fázi plánování vyvíjením provázaného koncepcního modelu IPD a jeho jednotlivých soucástí, zatímco jiné zeme postupují více pragmaticky a zacnou s tím, co již mají a vyvíjejí postupne. Ne všem vyhovuje stejný model. Pokud se zameríme na snahu o vývoj evropské IPD, je velmi duležité postupné provádení, které buduje a podporuje stávající národní a regionální IPD. Spolupráce a komplementarita jsou klícové principy. Zároven je jasné, že národní IPD neexistují ve všech zemích. Proto jsou nutná právní opatrení vyžadující od clenských státu Evropské unie vývoj základní IPD, zatímco detaily postupu, jakým to bude zajišteno, budou ponechány na národní zodpovednosti.

6 Pro podporu rozvoje národních a regionálních IPD a jejich interoperability na evropské úrovni je potreba podporovat organizacní a institucionální aspekty, podporovat mezinárodní standardy, propagovat nejlepší postupy a zajištovat technickou koordinaci a podporu. Koordinace a podpora by mely zahrnovat rozvoj evropských specifikací pro datový obsah založené na tom, co již existuje, zatímco dopady na národní databáze by mely být minimální. Vedle toho je nezbytné harmonizovat datové vrstvy a dosáhnout bezešvých koherentních informací. Množství vyžadované práce se bude lišit podle vrstev a úrovne dohod o spolecných definicích a standardech dosažených v produkcním retezci. Nicméne stávající zkušenosti z Evropy v souvislosti s vývojem bezešvých databází pud, pudních porostu, meteorologických informací, topografie a administrativních hranic ukazují, že je potreba významné sjednocení práce a že pro každé téma musí být specifické organizace povereny provedením této práce. Pri realizaci EIPD musí být brána v úvahu rada otázek, mimo jiné: identifikace a výber subjektu zodpovedných za datové vrstvy, koordinace techto subjektu ve vazbe na technickou koordinaci a existující evropské instituce, zpusob financování, vztahy mezi puvodními a harmonizovanými údaji, otázky ochrany duševního vlastnictví a dostupnosti. Pri budování národní a evropské IPD je postupné provádení nutné jak shora dolu (politické aspekty, koordinace), tak zdola nahoru integrováním toho, co již existuje. Je duležité, aby realizované služby spolupracovaly na každé úrovni, tj. aby byly inteoperabilní. V evropském kontextu, ale platí to i na ostatních úrovních, je pro demonstrování zámeru, pro umožnení vizualizace a zpracování dat a pro prístup k nim duležitý geoportál (v anglickém originále GeoPortal, v ceském prekladu je užito v obecném spojení geoportál, v prípade jednoho evropského pak GeoPortal). Tato služba musí být založena na jasných uživatelských potrebách, musí být vícejazycná tak, aby mohla sloužit jako evropský vstupní bod k poskytovaným službám. Musí také zajištovat odkazy na národní portály založené na registrech služeb. K dosažení této potreby musí být rozšíreny stávající katalogové služby jednotlivých zemí o softwareová propojení (interfejsy). Hodnota takového geoportálu je v demonstraci toho, co muže být dosaženo zviditelnením a zprístupnením dat verejného sektoru, poskytnutím služeb, které odpovídají uživatelským potrebám, a oznacením prioritních oblastí pro zlepšování stavu a odhalením existujících nedostatku. Má také hodnotu základního sdelení: oznamuje, "že se neco deje", a je mírou pokroku v rozvoji IPD pomocí ruzných ukazatelu jako jsou napr. množství prístupných služeb a seznamu a rozsah uživatelské zpetné vazby. Prehled doporucení Pro prispení k rozvoji a realizaci Evropské infrastruktury prostorových dat (EIPD) a pro podporu iniciativy INSPIRE na vytvárení právního rámce pro EIPD, skupina odborníku svolaná v rámci GINIE vypracovala následující doporucení. 1. Politická podpora Je doporuceno podnecovat politiky, aby se ujali aktivní role ve všech komisích zapojených do založení a rízení rozvoje IPD na regionálních, národních i evropské úrovni. 2. Financní podpora

7 Pro rychlé nastartování Evropské IPD je doporuceno, aby financní podpora z pocátku prišla od jednotlivých vlád v rámci verejných rozpoctu. Na tyto investice musí být pohlíženo jako na nedílnou soucást projektu e-europe a e-government, protože IPD podpírá modernizaci verejné správy a zvyšuje prístup k informacím verejného sektoru. Jakmile bude jednou ustanovena pocátecní infrastruktura, musí být zajištena její dlouhodobá financní stabilita. To muže vyžadovat kombinaci verejných a soukromých investic a uživatelské poplatky odpovídající cíli maximalizace užití dat. 3. Právní rámec Je doporuceno, aby byl ustanoven spolecný právní rámec pro podporu rozvoje IPD. Tento rámec by mel vyžadovat: od Evropské unie, aby principy EIPD byly naplneny ve všech projektech financovaných EU, to znamená, že vývoj datových a technologických specifikací bude probíhat soubežne s umožnením dodávky specifických služeb. od clenských státu, aby vybudovaly základní úroven SDI: odsouhlasené prioritní služby (napr. katalogové služby), které budou založeny bud na existujících službách nebo budou nove vytváreny tam, kde zatím nejsou k dispozici. 4. Koordinace Je doporuceno, aby byl koordinacní rámec na evropské úrovni ustanoven tak, aby zajištoval realizaci EIPD. Takový rámec by mel zahrnovat: operativní koordinaci: definovat evropské specifikace pro spolecný datový obsah a pro kódování a zajistit technickou pomoc, podporu a technologický dozor, podporovat mezinárodní standardy interoperability, koordinovat aktivity subjektu poverených harmonizací tematických údaju, rídit evropský GeoPortal, koordinaci strategie: podporovat rozvoj národních IPD zajištením institucionálního rámce,, srovnávacích studií národních zkušeností na základe spolecné metodiky a vytvárením právních rámcu, které se vztahují ke geoinformacím a k IPD, zajistit, že opatrení a aktivity na evropské úrovni budou shodné s rozvojem EIPD (politický dohled), spojit se s národními organizacemi a budovat povedomí na politické úrovni pomocí rozširování použitelných prípadu a pilotních projektu, které mají prímý vztah k nejvyšším politickým prioritám (jako napr. životní prostredí a e-government) Dále je doporuceno, aby každá z techto dvou koordinacních funkcí byla podporována jasne daným víceletým rozpoctem. 5. Postupná realizace Je doporuceno, aby vývoj EIPD byl realizován postupne a byl založen na využití podpory, v tomto prípade na využití existujících národních a regionálních prístupu. K tomu, aby se plynule a udržitelne plnila globální vize, je zvlášt doporuceno: aby byl ustaven vícejazycný GeoPortal pro demonstraci úcelu a pro merení úspechu rozvoje EIPD. Takový portál musí spolupracovat se službami e-governmentu a podporovat je a musí se vyhnout izolaci služeb spojených s geoinformacemi,

8 v zájmu vybudování základní verze EIPD by mely být vcas identifikovány odpovídající služby a funkce, v prvotní fázi by mela být ustavena základní technická komise na evropské úrovni, která by definovala evropské specifikace a zajistila technickou koordinaci EIPD, po konzultaci se stávajícími evropskými institucemi a organizacemi centrální technickou komisí EIPD by mel být ustaven organizacní a financní rámec pro harmonizaci datových vrstev, a aby se vytvárení kapacit nutných pro garanci realizaci na lokální úrovni a pro lokální verejnou správu, zamerilo na využití malých a stredních podniku. Preklad do ceštiny zajistila z poverení v rámci své úcasti v projektu GINIE Ceská asociace pro geoinformace. Preklad: Katerina Margoldová, lektor: Josef Hojdar.

Závěry. Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE

Závěry. Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Závěry Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE D 2.11.1(a) Leden 2004 Koordinátor projektu: University of Sheffield

Více

Souhrnná zpráva. Od lokálního ke globálnímu Infrastruktury pro prostorová data Doporučení

Souhrnná zpráva. Od lokálního ke globálnímu Infrastruktury pro prostorová data Doporučení GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Souhrnná zpráva Od lokálního ke globálnímu Infrastruktury pro prostorová data Doporučení D5.6.2 (a) Leden 2004 Koordinátor projektu: University

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! Úvodní seminář technické pracovní skupiny (TPS) licence a legislativa Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! 9.6. 2011 od 9:30 ČÚZK, Praha 8 Cíle semináře Umožnit setkání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Cíle Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR

Cíle Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR Cíle Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR Na schůzi Řídícího výboru projektu Tvorby geoinfo strategie dne 18. října 2013 byly schváleny tyto specifické cíle: Naše vize Vize: Rok

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) v kontextu rozvoje veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová, koordinátorka projektu Obsah - Dohoda o spolupráci

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, MV ČR, koordinátorka projektu Bratislava, 27. 28. listopadu 2013,

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část Strategický plán rozvoje města Vamberk 2014-2024 Implementační část 18. 11. 2014 OBSAH 1. ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ SPRM... 3 1.1 Způsob realizace... 3 1.1.1 Řídící autorita: Řídící výbor

Více

RÚIAN jako součást infrastruktury pro prostorové informace v ČR

RÚIAN jako součást infrastruktury pro prostorové informace v ČR RÚIAN jako součást infrastruktury pro prostorové informace v ČR Ing. Eva Pauknerová, CSc. Odbor informatiky ČÚZK ISSS 2012, Hradec Králové 1 Obsah prezentace 1. Definice a východiska 1.1 Definice 1.2 Právní

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti, Praha, 22. května

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Příprava Implementační strategie INSPIRE

Příprava Implementační strategie INSPIRE Příprava Implementační strategie INSPIRE cenia.cz/inspire Jiří Hradec Co je to INSPIRE Připravovaná směrnice EU pro sdílení dat soužících pro podporu politik životního prostředí Cílem je zajistit dostupnost,

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu 5.11. konference Open Alt 2016,

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

10662/05 ENV 327 STATIS 72 RECH 150 CODEC 560

10662/05 ENV 327 STATIS 72 RECH 150 CODEC 560 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 11. červenec 2005 (20.07) (OR. en) 11085/05 Interinstitucionální spis: 2004/0175 (COD) ENV 355 STATIS 73 RECH 158 CODEC 616 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

Strategické a specifické cíle GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký, člen Zpracovatelského týmu

Strategické a specifické cíle GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký, člen Zpracovatelského týmu Strategické a specifické cíle GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký, člen Zpracovatelského týmu Strategický cíl 1: Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní využívání prostorových informací

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Prezentace pro Dopravní fórum Praha Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 1.2.2011 1 Obsah prezentace TV reportáž o ITS 5

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

INSPIRE. Transpozice a vznik národní geoinformační infrastruktury. Jitka Faugnerová Jiří Hradec

INSPIRE. Transpozice a vznik národní geoinformační infrastruktury. Jitka Faugnerová Jiří Hradec INSPIRE Transpozice a vznik národní geoinformační infrastruktury Jitka Faugnerová Jiří Hradec Účel směrnice INSPIRE 1. Informační podpora tvorby a aktualizace politik především v oblasti životního prostředí;

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE ČÚZK a INSPIRE Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE 1 INSPIRE - infrastruktura pro prostorové informace v Evropě Směrnice

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Obsah prezentace 1) Kompetence a povinnosti resortu podle zákonů ČR 2) Evropské právní předpisy, prováděcí

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Fórum esafety Pracovní skupina ecall Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Obsah Memorandum o porozumění Podpisové stránky Příloha A Příslušná evropská usnesení,

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více