Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action)"

Transkript

1 GINIE: Geographic Information Network In Europe (Sít geoinformací v Evrope) IST Infrastruktury prostorových dat: Doporucení pro postup (Spatial Data Infrastructures: Recommendations for Action) D 5.3.2(a) Koordinátor projektu: University of Sheffield - USFD Partneri: Open GIS Consortium (Europe) -OGCE European Umbrella Organisation for Geographic Information-EUROGI Joint Research Centre of the European Commission- JRC

2 Východiska Stále casteji se zjištuje, že hlavní problémy moderní spolecnosti, jako napríklad ochrana životního prostredí, vyšší bezpecnost, lepší doprava, spolecenský rozvoj a více služeb obcanum vyžadují, aby ti, kterí prijímají rozhodnutí, byli schopni rozhodnout, kde je pomoc nejpotrebnejší. To znamená, že se investice zamerí co nejefektivneji, sledují se výsledky a odhadují další vlivy. Pro všechny tyto úkoly jsou rozhodující geoinformace (v anglickém originále geographic information). Takovéto informace nesmí pouze existovat, ale musí být též snadné zjistit, kdo je poskytuje, za jakých podmínek jsou prístupné, jestli jsou vhodné pro daný úcel a jak se dají zkombinovat s dalšími informacemi. Proto je nezbytné mít k dispozici soubor postupu, institucionálních opatrení, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivne využívat geoinformace. Termín Infrastruktura prostorových dat - IPD (v anglickém originále Spatial Data Infrastructure, SDI) zahrnuje celý tento soubor. Duležitost IPD pro dobrý výkon verejné správy, ekonomiku a sociální rozvoj vedla v mnoha zemích sveta k zapojení se do procesu rozvoje techto infrastruktur. Prehled 1 dokoncený v prosinci 2001 ukazuje, že 120 ze 192 státu sveta pracuje na své národní IPD a z toho polovina již vypracovala katalogy klícových zdroju dat, které se dají vyhledat na Internetu. Prestože samozrejme existují velké rozdíly v rozsahu a kvalite techto snah, poukazují tyto skutecnosti na fakt, že infrastruktury prostorových dat nejsou pouhým luxusem bohatých státu, ale jsou vnímány jako strategický nástroj jak pro rozvinuté, tak pro rozvíjející se zeme. V Evrope je vetšina zemí v procesu rozvoje IPD na národní i/nebo regionální/lokální úrovni. Existují jak postupy na svetové úrovni, tak velmi "záplatované" postupy, které až poslední dobou vykazují viditelný pokrok. Tato rozmanitost je zpusobena cástecne kulturní odlišností jednotlivých cástí Evropy, ale také odlišnými stupni znalostí a politické podpory. Tak jak se Evropa ekonomicky a spolecensky cím dál více propojuje, vzrustá presvedcení, že nekteré z procesu, které je treba zvažovat v celoevropském merítku (napr. zmeny životního prostredí, bezpecnost, doprava, sociální soudržnost) vyžadují Evropu pokrývající struktury prostorových dat s alespon minimálním jmenovatelem spolecným pro všechny zeme. S vedomím techto skutecností Evropská komise nedávno zahájila významnou iniciativu vývoje Infrastruktury pro prostorové informace v Evrope (v anglickém originále Infrastructure for Spatial Information - INSPIRE, anglická zkratka INSPIRE je užívána i v ceském prekladu). Predstava této iniciativy, která je prvním krokem k evropské IPD, vypadá následovne: Údaje by mely být shromaždovány jednou a vedeny tam, kde to je nejefektivnejší. Musí existovat možnost bezešve kombinovat prostorové informace ze zdroju z ruzných cástí Evropy a sdílet je co nejvíce uživateli a aplikacemi. Musí existovat možnost, aby informace získané na jedné úrovni mohly být sdíleny odlišnými úrovnemi, napr. detailní pro detailní výzkumy, obecné pro strategické úcely. Mely by existovat geoinformace nezbytné pro dobrý výkon verejné správy na všech úrovních a být široce prístupné za podmínek, které nebudou omezovat jejich další využití. Musí být snadné zjistit jaké geoinformace jsou dostupné, jestli jsou použitelné pro daný úcel a za jakých podmínek mohou být získány a používány. Geodata musí být srozumitelná a snadno interpretovatelná v odpovídajícím kontextu, stejne jako musí být prístupná uživatelsky prátelským zpusobem pomocí vizualizacních nástroju. 1 Crompvoets J. and Bregt A World Status of National Spatial Data Clearinghouses.

3 I když INSPIRE ve vývoji právního rámce usiluje o podeprení vytvárení evropské IPD zacínajíc od priorit v oblasti životního prostredí, je velmi duležité vyhodnotit míru rozvoje IPD v Evrope a identifikovat klícové faktory, kterými je potrebné se zabývat, aby byla zajištena návaznost mezi evropským a národním, eventuálne regionálním rozvojem. Z tohoto duvodu svolala GINIE 2 jednání odborníku na poli IPD pocházejících ze 13 evropských zemí a ze Spojených státu. Jednání se konalo od 6. do 8. kvetna 2002 na pude Joint Research Centre Evropské komise v Ispre v Itálii. Hodnotící zprávu o zkušenostech jednotlivých zemí zastoupených na tomto jednání je možno shlédnout na webové stránce GINIE ( Níže je uvedeno shrnutí klícových zjištení a doporucení. Shrnutí zjištení Co jsou znaky úspešné IPD? IPD je úspešná pokud: je vyvinuta, využívána a udržována nekolika institucemi zodpovednými za zdroje klícových dat zahrnujících socioekonomická data, data o životním prostredí, o pozemcích a majetku a referencní data (napr. adresy, administrativní hranice, základní prvky území a topografické jevy), je pripravena poskytnout odpovedi na skutecné požadavky, zejména v dobe naléhavé potreby jako napr. v dobe prírodní nebo clovekem zavinené katastrofy, její základní data odpovídají spolecným specifikacím, data jsou aktualizována a snadno zjistitelná a prístupná, je víceúrovnová, od místní po regionální a národní úroven, existuje funkcní jednota v právní strukture, a to na všech úrovních, existuje jasná autorita, která rídí a koordinuje celý systém, muže zduvodnit svou existenci dostatecnou podporou ekonomiky. Politická podpora Pokud tyto charakteristiky odpovídají plne funkcní IPD, zkušenosti s IPD projednané na zmíneném jednání ukazují, že nejúspešnejší IPD jsou ty, které se nejvíce blíží temto vlastnostem a také užívají vysoké a stabilní úrovne politické podpory v celém jejich rozvoji. Na druhou stranu zkušenosti s IPD, které nezajištují celkové územní pokrytí a jsou více monotematické co se týce obsahu, se vetšinou rozvíjejí v podmínkách omezené politické podpory. To samozrejme není prekvapující zjištení, ale je duležité, že bylo potvrzeno velmi bohatými národními i mezinárodními zkušenostmi, z nichž nekteré za sebou mají již více než 10 let vývoje. Dva aspekty je treba zduraznit: 1. Rozhodující je politická podpora na nejvyšší úrovni. Je to tak proto, že: vetšina geoinformací je shromaždována, udržována a používána organizacemi verejného sektoru, a ty jsou závislé na narízeních vydaných vládou v zájmu organizacních priorit, financování a regulacního mechanismu, geoinformace jsou drahou komoditou, tak jako podporování velkého poctu vládních služeb obcanum. Je to tedy oblast napetí mezi snahami zamerenými na maximalizaci státních príjmu a temi jako napr. e-government, které usilují o 2 GINIE je projekt založený programem Evropské unie "Information Society Technologies (IST)" za úcelem rozvoje koherentní strategie geoinformací na evropské úrovni. Jejími partnery jsou EUROGI, OGCE, Joint Research Centre a University of Sheffield

4 maximalizaci výhod pro obcany. K vyrešení techto konfliktu je proto nezbytná politická podpora, IPD nejsou primárne záležitostí technologickou, ale záležitostí jasné struktury dohod mezi vládními institucemi a mezi verejnou správou, soukromým sektorem a obcany, kterými bude zajištena maximalizace využití informací verejného sektoru, zahrnující i geoinformace. Tyto dohody casto vyžadují pozornost a politickou podporu na nejvyšší úrovni.vády hrají naprosto rozhodující roli v rozvoji IPD a informacní spolecnosti - jsou zároven producenti dat, uživatelé a vydávají rozhodnutí a omezení, kdo bude poskytovat poradenství hlavním organizacím verejného sektoru. 2. Politická podpora musí být poskytována dlouhodobe. Politické priority se mohou zcela prirozene menit, zejména vlivem vnejších okolností, napr. z duvodu zmeny administrativy nebo klícových osob. Zkušenosti vetšiny velmi rozvinutých IPD poukazují na to, že dokonce po mnoha letech úspešného rozvoje zustávají citlivé na zmeny organizacních priorit a politického vedení. S vedomím techto zkušeností je jasné, že jedna z nejduležitejších priorit pro rozvoj IPD je trvalá snaha získat a udržovat podporu mezi vlivnými politiky na všech úrovních. Politická podpora je potreba, aby schválila a propagovala hlavní myšlenku, ustavila právní rámec a zajistila potrebné zdroje. To vyžaduje demonstrovat prínosy IPD po celou dobu jejich vývoje. Tato podpora se nikdy nesmí brát jako trvalá samozrejmost. Demonstrace výhod IPD muže a mela by být rozvíjena na lokální, regionální, národní, evropské a globální úrovni. Proto je nutné oslovit politiky a odpovedné osoby na všech techto úrovních a demonstrovat jim výhody, které IPD prináší. Prínosy musí zasahovat i do oblastí duležitých politických priorit jako jsou napr. snižování kriminality, zdravotnictví, školství, prostorové plánování, ochrana životního prostredí a krizové rízení. Musí se ukázat jak lze podporovat e-government a obecný ekonomický rozvoj, omezení duplicitního získávání zdroju a plýtvání zdroji nebo nárust konkurence rozvojem nových prumyslových oboru ve službách vázaných na urcité místo. K ukázání techto prínosu je možno v zacátcích využít príklady a prípady z jiných cástí sveta upravené tak, aby odpovídaly místním podmínkám. Pri rozvoji lokální IPD je treba se zamerit na aplikace, které mohou prinést rychlé výsledky, než jen na akce, které nemohou delší dobu vykázat výsledky. Na evropské úrovni existuje velký pocet klícových oblastí, které mohou poskytnout dobré príklady - prípadové studie výhod IPD, nebo naopak ukázat nevýhody, když IPD není. To zahrnuje krizové rízení (napr. výbuch v Toulouse nebo Cernobyl), ochranu životního prostredí (regulaci vodní síte, záplavy v Itálii a podél Rýnské nížiny) nebo dopravu (vliv zablokovaných tunelu pod Alpami). Zkušenosti z úspešnejších IPD ukazují na potrebu venovat se i uživatelské oblasti.vývoj IPD také vyžaduje vzdelávání a zmenu organizacních postupu. U mnoha organizací verejného sektoru, které mají problémy s rychlou adaptací na zmenu, to jsou casto zdlouhavé procesy. Nekteré problémy, kterým se musí celit, zahrnují nutnost pracovat více horizontálne, napríc oddeleními a organizacemi. Dále je treba mít vetší cit pro potreby a požadavky uživatele, efektivneji využívat informace a mít schopnost umožnit prístup k "vlastní" informaci. Demonstrace výhod musí být realistické a ne založené na nepodložených predstavách. Koordinace

5 Zkušenosti všech analyzovaných zemí ukazují, že koordinace je jeden z nejduležitejších aspektu vývoje IPD. Zeme s nejrozvinutejšími národními IPD (napr. Spojené státy a skandinávské zeme) mají silné struktury pro koordinaci mezi jednotlivých institucí. Zeme s nejméne rozvinutými národními IPD (napr. Belgie, Španelsko a Rakousko) mají také nejslabší koordinaci na národní úrovni. Na druhou stranu mají tyto zeme výborné regionální IPD, protože na této úrovni mají koordinaci zvládnutou velmi dobre. Z toho vyplývá, že koordinace je velmi duležitá. Role koordinacního orgánu jsou rozmanité a zahrnují: vedení, rešení konfliktu mezi institucemi, udržování politické podpory, demonstrování výhod co nejruznorodejším okruhum zainteresovaných, zajištování technické pomoci a prosazování spolecných standardu, zvyšování povedomí o IPD a rozširování výsledku. Koordinacní orgán také muže hrát velmi duležitou roli v odhalování mezer a nesrovnalostí v právním rámci nebo v organizacní strukture a muže vláde navrhovat nápravné akce. Jestli bude všechny tyto funkce zajištovat jedna nebo více organizací (napr. jedna se zamerí na operativu implementace a jiná na strategické a právní otázky) bude záležet na okolnostech. Duležitost techto aktivit je však zcela neoddiskutovatelná. Tato pro IPD životne duležitá aktivita nemusí být nutne nákladná nebo mít velký byrokratický aparát. Využijme príkladu Spojených státu: Federální komise pro geografická data (Federal Geographic Data Committee - FGDC), která koordinuje národní IPD, zajištuje všechny výše zmínené funkce s týmem patnácti lidí a rocním rozpoctem 3,6 milionu dolaru, z cehož polovina je použita jako pocátecní podpora pro rozvoj metadatových a souvisejících služeb a portálu na federální, státní a místní úrovni. Není to tedy ani velká struktura, ani nemá velký rozpocet, ale používá velmi úspešný model zajištující vysokou návratnost investic. Americké zkušenosti prinášejí další tri poznatky, které jsou relevantní i v Evrope: I pokud politická podpora prichází z nejvyšších možných míst, bez pevné koordinace sebestredné síly každé instituce mající ruznorodé smery poddolovávají IPD. Nikdy se nesmí podcenovat "resortismus"! Aby koordinace mohla být efektivní, potrebuje vlastní rozpocet. Tak jako u každého složitého projektu je treba myslet ve velkém, ale cinit v malém. To znamená stále udržovat hlavní vizi, ale provádet ji v malých postupných krocích. Postupná realizace provádení Zkušenosti s uskutecnováním IPD v Evrope jasne ukazují, že v dusledku ruzných kulturních a institucionálních okolností vznikají ruzné modely a pojetí. Nekteré zeme než zacnou s provádením, tráví více casu ve fázi plánování vyvíjením provázaného koncepcního modelu IPD a jeho jednotlivých soucástí, zatímco jiné zeme postupují více pragmaticky a zacnou s tím, co již mají a vyvíjejí postupne. Ne všem vyhovuje stejný model. Pokud se zameríme na snahu o vývoj evropské IPD, je velmi duležité postupné provádení, které buduje a podporuje stávající národní a regionální IPD. Spolupráce a komplementarita jsou klícové principy. Zároven je jasné, že národní IPD neexistují ve všech zemích. Proto jsou nutná právní opatrení vyžadující od clenských státu Evropské unie vývoj základní IPD, zatímco detaily postupu, jakým to bude zajišteno, budou ponechány na národní zodpovednosti.

6 Pro podporu rozvoje národních a regionálních IPD a jejich interoperability na evropské úrovni je potreba podporovat organizacní a institucionální aspekty, podporovat mezinárodní standardy, propagovat nejlepší postupy a zajištovat technickou koordinaci a podporu. Koordinace a podpora by mely zahrnovat rozvoj evropských specifikací pro datový obsah založené na tom, co již existuje, zatímco dopady na národní databáze by mely být minimální. Vedle toho je nezbytné harmonizovat datové vrstvy a dosáhnout bezešvých koherentních informací. Množství vyžadované práce se bude lišit podle vrstev a úrovne dohod o spolecných definicích a standardech dosažených v produkcním retezci. Nicméne stávající zkušenosti z Evropy v souvislosti s vývojem bezešvých databází pud, pudních porostu, meteorologických informací, topografie a administrativních hranic ukazují, že je potreba významné sjednocení práce a že pro každé téma musí být specifické organizace povereny provedením této práce. Pri realizaci EIPD musí být brána v úvahu rada otázek, mimo jiné: identifikace a výber subjektu zodpovedných za datové vrstvy, koordinace techto subjektu ve vazbe na technickou koordinaci a existující evropské instituce, zpusob financování, vztahy mezi puvodními a harmonizovanými údaji, otázky ochrany duševního vlastnictví a dostupnosti. Pri budování národní a evropské IPD je postupné provádení nutné jak shora dolu (politické aspekty, koordinace), tak zdola nahoru integrováním toho, co již existuje. Je duležité, aby realizované služby spolupracovaly na každé úrovni, tj. aby byly inteoperabilní. V evropském kontextu, ale platí to i na ostatních úrovních, je pro demonstrování zámeru, pro umožnení vizualizace a zpracování dat a pro prístup k nim duležitý geoportál (v anglickém originále GeoPortal, v ceském prekladu je užito v obecném spojení geoportál, v prípade jednoho evropského pak GeoPortal). Tato služba musí být založena na jasných uživatelských potrebách, musí být vícejazycná tak, aby mohla sloužit jako evropský vstupní bod k poskytovaným službám. Musí také zajištovat odkazy na národní portály založené na registrech služeb. K dosažení této potreby musí být rozšíreny stávající katalogové služby jednotlivých zemí o softwareová propojení (interfejsy). Hodnota takového geoportálu je v demonstraci toho, co muže být dosaženo zviditelnením a zprístupnením dat verejného sektoru, poskytnutím služeb, které odpovídají uživatelským potrebám, a oznacením prioritních oblastí pro zlepšování stavu a odhalením existujících nedostatku. Má také hodnotu základního sdelení: oznamuje, "že se neco deje", a je mírou pokroku v rozvoji IPD pomocí ruzných ukazatelu jako jsou napr. množství prístupných služeb a seznamu a rozsah uživatelské zpetné vazby. Prehled doporucení Pro prispení k rozvoji a realizaci Evropské infrastruktury prostorových dat (EIPD) a pro podporu iniciativy INSPIRE na vytvárení právního rámce pro EIPD, skupina odborníku svolaná v rámci GINIE vypracovala následující doporucení. 1. Politická podpora Je doporuceno podnecovat politiky, aby se ujali aktivní role ve všech komisích zapojených do založení a rízení rozvoje IPD na regionálních, národních i evropské úrovni. 2. Financní podpora

7 Pro rychlé nastartování Evropské IPD je doporuceno, aby financní podpora z pocátku prišla od jednotlivých vlád v rámci verejných rozpoctu. Na tyto investice musí být pohlíženo jako na nedílnou soucást projektu e-europe a e-government, protože IPD podpírá modernizaci verejné správy a zvyšuje prístup k informacím verejného sektoru. Jakmile bude jednou ustanovena pocátecní infrastruktura, musí být zajištena její dlouhodobá financní stabilita. To muže vyžadovat kombinaci verejných a soukromých investic a uživatelské poplatky odpovídající cíli maximalizace užití dat. 3. Právní rámec Je doporuceno, aby byl ustanoven spolecný právní rámec pro podporu rozvoje IPD. Tento rámec by mel vyžadovat: od Evropské unie, aby principy EIPD byly naplneny ve všech projektech financovaných EU, to znamená, že vývoj datových a technologických specifikací bude probíhat soubežne s umožnením dodávky specifických služeb. od clenských státu, aby vybudovaly základní úroven SDI: odsouhlasené prioritní služby (napr. katalogové služby), které budou založeny bud na existujících službách nebo budou nove vytváreny tam, kde zatím nejsou k dispozici. 4. Koordinace Je doporuceno, aby byl koordinacní rámec na evropské úrovni ustanoven tak, aby zajištoval realizaci EIPD. Takový rámec by mel zahrnovat: operativní koordinaci: definovat evropské specifikace pro spolecný datový obsah a pro kódování a zajistit technickou pomoc, podporu a technologický dozor, podporovat mezinárodní standardy interoperability, koordinovat aktivity subjektu poverených harmonizací tematických údaju, rídit evropský GeoPortal, koordinaci strategie: podporovat rozvoj národních IPD zajištením institucionálního rámce,, srovnávacích studií národních zkušeností na základe spolecné metodiky a vytvárením právních rámcu, které se vztahují ke geoinformacím a k IPD, zajistit, že opatrení a aktivity na evropské úrovni budou shodné s rozvojem EIPD (politický dohled), spojit se s národními organizacemi a budovat povedomí na politické úrovni pomocí rozširování použitelných prípadu a pilotních projektu, které mají prímý vztah k nejvyšším politickým prioritám (jako napr. životní prostredí a e-government) Dále je doporuceno, aby každá z techto dvou koordinacních funkcí byla podporována jasne daným víceletým rozpoctem. 5. Postupná realizace Je doporuceno, aby vývoj EIPD byl realizován postupne a byl založen na využití podpory, v tomto prípade na využití existujících národních a regionálních prístupu. K tomu, aby se plynule a udržitelne plnila globální vize, je zvlášt doporuceno: aby byl ustaven vícejazycný GeoPortal pro demonstraci úcelu a pro merení úspechu rozvoje EIPD. Takový portál musí spolupracovat se službami e-governmentu a podporovat je a musí se vyhnout izolaci služeb spojených s geoinformacemi,

8 v zájmu vybudování základní verze EIPD by mely být vcas identifikovány odpovídající služby a funkce, v prvotní fázi by mela být ustavena základní technická komise na evropské úrovni, která by definovala evropské specifikace a zajistila technickou koordinaci EIPD, po konzultaci se stávajícími evropskými institucemi a organizacemi centrální technickou komisí EIPD by mel být ustaven organizacní a financní rámec pro harmonizaci datových vrstev, a aby se vytvárení kapacit nutných pro garanci realizaci na lokální úrovni a pro lokální verejnou správu, zamerilo na využití malých a stredních podniku. Preklad do ceštiny zajistila z poverení v rámci své úcasti v projektu GINIE Ceská asociace pro geoinformace. Preklad: Katerina Margoldová, lektor: Josef Hojdar.

Závěry. Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE

Závěry. Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Závěry Vstříc Evropské geoinformační strategii: Poznatky z projektu GINIE D 2.11.1(a) Leden 2004 Koordinátor projektu: University of Sheffield

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Geoinformacní politiky v Evrope: Doporucení

Geoinformacní politiky v Evrope: Doporucení GINIE: Evropská geoinformacní sít IST-2000-29493 Geoinformacní politiky v Evrope: Doporucení GINIE D 2.7.2 (a) Koordinátor projektu: Sheffieldská universita - USFD Partneri: Evropská zastrešující organizace

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení

Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Souhrnná zpráva Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení D 3.8.2 (a) Leden 2004 Koordinátor projektu: University

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Obsah prezentace 1) Kompetence a povinnosti resortu podle zákonů ČR 2) Evropské právní předpisy, prováděcí

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konference ČSSI, 8.11.2013 Výzvy egovernmentu 1. Ohlédnutí za uplynulými 2 roky 2. Využívání dat stávajících IS VS pro efektivní řízení státu 3. Koncepční

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel 7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK Karel Štencel Výchozí stav a hlavní vlivy 1) ČÚZK v roli LMO testování, připomínky cestou EC JRC 2) Od počátku bylo vedení ČÚZK jasné, že implementace bude pracná

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více