Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví"

Transkript

1 Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM

2 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení kvality a bezpečí pacienta 3. vzniká na základě akutní potřeby úspor Nutné zapojit: 1. lékaře, lékárníky 2. pacienty 3. zdravotní pojišťovny 4. asociace nezávislých odborníků

3 Příležitosti elektronického zdravotnictví v ČR 1. Rostoucí kvalita a dostupnost datového připojení. 2. Relativně volný prostor pro vědu, výzkum a inovace. 3. Integrace mezinárodních standardů a podpora interoperability v rámci EU. 4. Postupný narůst zájmu o ICT a zvyšování gramotnosti zdravotnických pracovníků. 5. Evropská integrace a možnost využít evropské dotační programy. 6. Propojení portálů zdravotnických pojišťoven, podpora elektronizace agend a vzájemné propojení s egovernment řešením. 7. Zavádění moderních zdravotnických technologií propojených s ICT, rozvoj digitalizace informací a využití telemedicíny pro odborníky a klienty. 8. Zavedení elektronického identifikátoru pojištěnců 9. Vznik národní politiky elektronického zdravotnictví.

4 Hrozby elektronického zdravotnictví v ČR 1. Nedostatek financí ve zdravotním pojištění na zajištění kvalitní péče při stárnoucí populaci a pro žádoucí rozvoj IT. 2. Přetrvávání špatné finanční situace řady zdravotnických zařízení. 3. Nezájem zdravotnické veřejnosti o elektronická zdravotnictví. 4. Negativní dopady procesu evropské integrace, nedostatečná připravenost k využití projektových dotací z prostředků EU v ČR. 5. Dehumanizace zdravotní péče. 6. Poruchovost a jiná selhání technologií elektronického zdravotnictví. 7. Neprovázanost elektronického zdravotnictví aplikací, nízká míra interoperability, nedostatečná mezirezortní koordinace a spolupráce. 8. Malá pozornost vzdělávacích a výzkumných institucí při zajišťování výuky a vývoje zdravotnické informatiky v ČR a ve světě.

5 Koncept elektronického zdravotnictví: je založen na sdílení dat, data jsou sdílena pouze a jenom tehdy je-li to nezbytné k poskytování péče. Základní idea spočívá: 1. ve využití stávajících informačních systémů - NIS, PACS, 2. ponechání elektronické formy dokumentace u primárního zdroje (původce vzniku), 3. zajištění prostředí pro sdílení elektronické dokumentace, 4. navázání na základní registry (egovernment), 5. vytvoření legislativních a technických předpokladů pro funkční sdílení.

6 Představa : Elektronické zdravotnictví umožní prostřednictvím IKT zlepšit kvalitu, bezpečnost a efektivitu poskytování zdravotní péče. Zdravotnická dokumentace je uložena v místech svého vzniku; data jsou sdílena jen tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování zdravotní péče. Elektronické zdravotnictví slouží všem občanům, nejen pacientům a zdravotníkům. Elektronické zdravotnictví musí být budováno dostatečně rychle ale především správně, tedy postupně, po zralé úvaze a v logicky navazujících krocích a musí přinášet jednoznačné přínosy svým uživatelům. Prostě chytře. Elektronické zdravotnictví musí být dlouhodobě udržitelné.

7 Představa : Elektronizace českého zdravotnictví je pro nás velice důležitým krokem, který posune české zdravotnictví blíže k vyspělým státům a zároveň představuje důležitý nástroj rychlé a efektivní komunikace i v rámci celoevropského prostoru. Prioritní je především podpora tvorby a používání otevřených standardů. Elektronizace zdravotnictví přináší také nové výzvy spojené s novými riziky existence citlivých osobních údajů v kyberprostoru.

8 Rizika: 1. Jsme si vědomi, že rozsah projektu je ambiciózní a jeho realizace přináší řadu rizik. 2. Většina identifikovaných rizik nepramení z technické složitosti projektu - jakkoliv je vysoká. Rizika mají spíše společenský, politický a organizační kontext. Za nejvýznamnější považujeme: 1. Nízkou motivaci jednotlivých zainteresovaných skupin podílet se na realizaci změn 2. Možnou nedůvěru v projekt jako takový, tedy v principy elektronického zdravotnictví, možnost zneužití informací apod. 3. Organizační náročnost implementace 4. Nedodržení návaznosti a logiky jednotlivých kroků.

9 Soutěž o návrh Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne veřejnou soutěž na návrh elektronizace zdravotnictví. Předmětem soutěže o návrh je vypracování návrhu řešení a koncepce systému elektronického zdravotnictví. Cílem je: 1. zavedení systému sdílení dat nezbytných k poskytování péče za pomoci využití IT, který přinese kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb, 2. zvýšení úrovně bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče, 3. zamezení zbytné duplicitní péče, 4. v konečném důsledku i úspory v systému veřejného zdravotního pojištění.

10 Soutěž o návrh Strategický cíl Ministerstvo zdravotnictví: 1. zapojení všech subjektů zdravotnictví do následného projektu (lékaři, pacienti, zdravotní pojišťovny i asociace nezávislých odborníků, atd..) 2. zvýšení kvality, efektivity poskytovaných zdravotních služeb, jejich dlouhodobou stabilitu, 3. vyšší transparentnost a bezpečnost, 4. v souvislosti s elektronizací agend celého sektoru zdravotnictví i dosažení cíle ve smyslu podstatného zvýšení role pacienta.

11 Soutěž o návrh Připomínáme, že bez soutěže o návrh bychom žádné návrhy, které se stanou součástí budoucí koncepce elektronického zdravotnictví, nezískali. Soutěž o návrh je právě oním odborným dialogem, po kterém je zde tak hlasitě voláno. Očekáváme zapojení všech subjektů zdravotnictví do následného projektu (lékaři, pacienti, zdravotní pojišťovny i asociace nezávislých odborníků, atd..)

12 Základním předpokladem předložených návrhů účastníků soutěže o návrh elektronického zdravotnictví je: 1. maximální využití infrastruktury a služby egoverment, 2. propojení elektronického zdravotnictví na Základní registry veřejné správy, Registry resortu zdravotnictví (ereg) a Integrační prostředí resortu zdravotnictví (IP), 3. maximální zohlednění datových standardů definovaných na národní, evropské i světové úrovni, identifikátoru pacienta a zdravotnického pracovníka obecně používaného v EU 4. dále maximální využití potenciálu již existujících dat poskytovatelů zdravotní péče a zkušeností z mezinárodních projektů.

13 Očekávaná struktura návrhů účastníků soutěže o návrh elektronického zdravotnictví je: 1. Globální koncept architektury 2. Oblast standardizace 3. Systémy identifikace 4. Výměna elektronické zdravotnické dokumentace 5. Úprava elektronické preskripce 6. Zpracování informací o radiační zátěži pacienta 7. Manažerský informační systém 8. Portálová řešení 9. Interoperabilita s okolními informačními systémy 10.Vazba na základní registry.

14 Ministerstvo zdravotnictví očekává: 1. Expertní dialog - využití znalostí expertů. 2. Do portfolia hodnocení soutěžních návrhů zapojení široké expertní základny v roli hodnotící komise, pracovních týmů v roli oponentní. 3. Od jednotlivých účastníků soutěže předložení návrhů a koncepce řešení, které budou dle jeho zkušeností nejlepší a budou odpovídat zadání. 4. Veškeré kroky vedoucí ke stanovení priorit, přípravě projektů a jejich plnění by měly být v maximální míře transparentní.

15 Ministerstvo zdravotnictví očekává: 5. Jednou z částí řešení bude i portálové řešení, které by mělo sdružovat informační zdroje, bez ambice nahrazovat současné roztříštěné zdroje informací. Jedná se o přiblížení informací veřejnosti a zvýšení dostupnosti. 6. Využití infrastruktury a služeb egovermentu. 7. Využít v maximální možné míře dosavadní zkušenosti, fungující systémy a výsledky již realizovaných projektů.

16 Soutěž o návrh postupové kroky: 1. Termín pro podání návrhů k soutěži na návrh elektronizace českého zdravotnictví byl Návrhy vyhodnotí jedenáctičlenná komise složená většinově z nezávislých odborníků dne Výherce obdrží odměnu ve výši 900 tisíc korun 4. Vítězný návrh by měl být strategický konsenzus nad budoucími potřebami řešení systému 5. Vítězný návrh (ideově-filosofický design) nemusí být zároveň návrhem implementačním 6. Následná zakázka na implementaci nebude probíhat formou jednacího řízení bez uveřejnění.

17 Děkuji za pozornost! Ing. Petr Nosek náměstek ministra pro zdravotní pojištění Ministerstvo zdravotnictví ČR

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více