Dlouhodobý program školy v oblasti environmentální výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý program školy v oblasti environmentální výchovy"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Dlouhodobý program školy v oblasti environmentální výchovy V letech Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

2 1. Východiska pro stanovování dlouhodobých záměrů školy (SWOT analýza environmentální výchovy na škole) SWOT analýza proběhla na pedagogické radě v přípravném týdnu. Využili jsme metodu bouře mozků, kdy kolegyně a kolegové říkali své zkušenosti s ekologickou výchovou, jak ji zařazují do svých hodin a své pedagogické práce, na jaké překážky narážejí při své vzdělávací a výchovné práci. 1.1 Silné stránky vedení školy je EVVO nakloněno fungují koordinátoři pro oba stupně spolupracujeme s firmou Knauf Insulation třídíme odpad (PET lahve, papír, vybité baterie, víčka) při škole pracuje sdružení Táborníček, Kaštánek zaměřené na ekologickou výchovu sbíráme kaštany, žaludy zúčastňujeme se přírodovědných soutěží Litvínovský choroš, Zlatý list, Indiánská stezka, Cínová stopa, Krupský permoník, přírodovědný klokan organizujeme celoměstské soutěže s přírodovědným obsahem Cínová stopa, Krupský permoník besedujeme s myslivci organizujeme besedy Tonda Obal na cestách účastnili jsme se projektů Krajina za školou, Zachraňme Madagaskar, Ekoškola pořádáme projektové dny s přírodovědnou tématikou Cínová stopička, Permoníček sázíme stromy (Den stromů) pořádáme ekologickou expedici Krásný Buk pro žáky 8.ročníků vytváříme kalendáře s ekologickým námětem ve spolupráci s firmou Knauf Insulation účastníme se výukových programů v ZOO Ústí n. L. navštěvujeme Zoopark v Chomutově, Planetárium v Teplicích, ZOO Ústí n.l., Botanickou zahradu v Teplicích na 2.stupni organizujeme školní kola olympiád chemická, biologická, zeměpisná, matematická, fyzikální organizujeme pro žáky fotosoutěže Krásná příroda na Ústecku pořádáme ozdravné pobyty v přírodě (Chřibská) postupně se zapojují další učitelé 1.2 Slabé stránky nezájem některých kolegů málo zkušeností s podáváním projektů nedostatek financí silný dopravní provoz v okolí škol silná romská komunita přehlížení vandalismu veřejností špatná spolupráce některých rodičů se školou nezájem rodičů o mimoškolní činnost dětí nevyřešený majetkový spor ohledně zahrady na 1. stupni v ulici B.Němcové 1.3 Příležitosti získávání zkušeností s podáváním projektů získávání dotací na EVVO z různých dostupných zdrojů spolupráce s EC (Šťovík, SEVER Litoměřice, apod.)

3 další spolupráce s firmou Knauf Insulation exkurze do podniků v regionu besedy s protidrogovými koordinátory získávání osvětových materiálů získání mezinárodního titulu Ekoškola zapojení školy do dalších projektů s ekologickou tématikou (Les ve škole škola v lese, apod.) úpravy všech školních zahrad DVPP v oblasti EVVO 1.4 Ohrožení krácení finančních prostředků horší technický stav školních budov snadná dostupnost návykových látek úbytek žáků při přechodu na 2. stupeň růst cen pomůcek 1.5 Dlouhodobé plány třídění recyklačních surovin (papír, PET lahve, víčka, plasty, vybité baterie, sklo, drobný elektromateriál) čištění potoků, lesa, výsadba stromků zkulturnění školních zahrad a vnitřního školy šetření energiemi a vodou vytvoření vlastního projektu s tématikou šetření energiemi zřízení bufetu se zdravou výživou instalace solárních panelů na ohřev vody a osvětlení chodeb instalace úsporných splachovadel instalace úsporných baterií regulace topení výměna oken pořádání osvědčených akcí projektové dny, organizace celoměstských soutěží a ekologické expedice Krásný Buk účast v projektech Zdravý životní styl, Les ve škole škola v lese, Ekoškola pokračování v projektu Krajina za školou

4 2. Vzdělávací cíle environmentální výchovy 2.1 Vzdělávací cíle environmentální výchovy na 1. stupni CÍL VÝSTUP PŘEDMĚT Žák porozumí základním souvislostem v biosféře - dokáže rozlišit pojem živá a neživá příroda a dokáže charakterizovat jejich propojenost - popíše koloběh vody v přírodě - zná základní třídění organismů - dokáže charakterizovat základní přírodní společenstva ve vybraných lokalitách regionu Žák si uvědomuje podmínky života Žák chápe měnící se náhled na životní Žák si uvědomuje vlastní odpovědnost ve vztazích k Žák si pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči Žák dokáže zhodnotit jednotlivé činnosti člověka ve vztahu k udržitelnému rozvoji Žák vnímá život jako nejvyšší hodnotu - umí vyjmenovat podmínky života na Zemi - vysvětlí na základě elementárních poznatků rozdělení časů a střídání ročních období - zná postavení Země ve Sluneční soustavě - srovnává a hodnotí způsob života předků v minulosti a v současnosti s využitím regionálních. specifik a dopad na životní - dokáže vyjmenovat negativní vlivy na životní ve svém regionu - zapojuje se do činností, které vedou ke zlepšení okolí školy (úklid, vysazování zeleně..) - zapojuje se do činností vedoucích k praktické ochraně životního v místě bydliště - dokáže popsat důležitost třídění odpadu - správně třídí odpad ve škole i doma - orientuje se v údajích na zboží, dokáže na obalech rozlišit značky důležité pro třídění a značky ekologicky šetrných výrobků - vysvětlí pojem recyklace a dokáže vyjmenovat základní recyklovatelné odpady - vyjmenuje zdroje znečištění vzduchu, vody - zná velké průmyslové podniky ze svého okolí, dokáže diskutovat o jejich vlivu na ŽP - zná pravidla péče o rostliny - zná pravidla péče o živočichy - zná zásady první pomoci a ochrany zdraví - dokáže popsat základní lidská práva a rozpoznat chování a jednání, která tato práva porušují Pč Čj M Čj Čj

5 Žák vnímá a hodnotí přírodní a kulturní dědictví Žák vnímá rozdíl mezi zdravým a nezdravým životním stylem - orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti - vyjmenuje kulturní památky ze svého okolí - dokáže popsat vhodné nevhodné chování vzhledem k okolí - zná zásady správné výživy - popíše následky nesprávného životního stylu - dokáže sestavit vhodný jídelníček Čj M Př Pč Čj M 2.2 Vzdělávací cíle environmentální výchovy na druhém stupni CÍL VÝSTUP PŘEDMĚT Žák porozumí základním dokáže roztřídit organizmy do říší Př, Z, ČJ souvislostem v biosféře zhodnotí význam živočichů a rostlin v přírodě pochopí rozdíly mezi jednotlivými organizmy popíše a vysvětlí oběh vody v přírodě vysvětlí vznik a vývoj života na Zemi porovná různé typy ekosystémů a vyjmenuje jejich význam zná vztah mezi člověkem a ekosystémem uvede několik příkladů příčin porušování rovnováhy v přírodě (podíl lidské společnosti na přetváření životního ) Žák si uvědomuje podmínky života a možnosti jejich ohrožování vymezí základní projevy života, uvede jejich význam na základě pozorování odvodí životní podmínky rostlin a živočichů, jejich přizpůsobení životnímu uvede příklady vlivu člověka na životní popíše Sluneční soustavu zná základní podmínky života na Zemi uvede příklady přírodních katastrof a některé způsoby ochrany před nimi rozliší časová, vegetační a klimatická pásma na Zemi Př, Z, F, PČ, ČJ Žák chápe měnící se náhled na životní, zná vývoj lidské populace popíše způsob života předků po současníky a jejich územní požadavky na životní popíše negativní i pozitivní vlivy chování jednotlivých společností k životnímu D, Př, Z

6 pochopí, že existují země s různou životní úrovní a s rozdílným tempem rozvoje Žák vnímá souvislosti mezi lokálními a globálními problémy vyjmenuje alespoň pět globálních problémů, vysvětlí je a pokusí se navrhnout možná řešení rozliší lokální problémy od globálních pokusí se navrhnout řešení některých lokálních problémů zná pojmy emise, imise, ukáže na příkladu, že šíření škodlivin nezná hranice států vysvětlí příčiny a projevy globálního oteplování Z, Př, F, OV Žák si pěstuje návyky důležité pro každodenní vhodné jednání vůči třídí odpad nejen ve škole, ale i doma šetří elektrickou energii, vodu, plyn dokáže objasnit důležitost třídění rozumí údajům na obalech značky pro třídění, ekologicky šetrných výrobků zapojuje se do úklidu okolí školy využije poznatky získané v chemii o látkách při ochraně svého zdraví a ochraně životního zná a dodržuje pravidla správného chování v přírodě rozlišuje pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a uvědomuje si jejich vliv na životní PČ, Př, OV, F, Ch Žák dokáže zhodnotit jednotlivé činnosti člověka ve vztahu k udržitelnému rozvoji zná výrobní podniky ve městě, je seznámen s výrobním programem, s jeho vlivem na životní a s řešením ekologickoekonomickým hlediskem chápe pojem recyklace a dokáže vyjmenovat recyklovatelné odpady a zná příklady recyklovaných výrobků zná zdroje znečištění vody a vzduchu vyjmenuje druhy paliv (přírodní, vyrobená), jejich naleziště, zpracování, použití a vliv na životní Př, OV, Ch, Z Žák napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o ŽP Žák vnímá život jako nejvyšší hodnotu pečuje o okolí školy, svého místa bydliště popíše možnosti ochrany životního na lokální, republikové, evropské a mezinárodní úrovni uvede příklady chráněných území nebo chráněných útvarů v našem regionu a České republice navštíví některé chráněné lokality zná a respektuje návštěvní řád CHKO zná pravidla péče o živočichy a rostliny zná zásady první pomoci a ochrany zdraví PČ, Př, OV, Z, ČJ Př, OV, D, PČ, Ch, RV

7 nejen teoreticky, ale také prakticky popíše základní lidská práva dokáže rozpoznat chování, která tato práva porušují uvede příklady porušování lidských práv v minulosti i současnosti zná význam a použití i zneužití některých přírodních látek (alkaloidy, léčiva, vitamíny, hormony, apod.) Žák cítí odpovědnost ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodním zdrojům vysvětlí oběh látek v přírodě (voda, uhlík, dusík), zná jejich význam v přírodě, pro lidský život zná potravní řetězce, umí zařadit člověka v potravním řetězci zná zdroje energie rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, umí vysvětlit jejich výhody a nevýhody zná pojem chráněné území, chápe nutnost ochrany přírodních zvláštností chápe význam přírody a uvědomuje si rizika s jejím neuváženým využíváním CH, Př, F, Z, OV Žák vnímá přírodu a má kladný vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví poznáním rozmanitosti přírody neničí své okolí popíše vhodné a nevhodné chování vzhledem k okolí, přírodě uvede nejznámější světové a české kulturní a přírodní památky vyjmenuje kulturní a přírodní památky teplického okresu Př, D, OV, Z, ČJ, VV Žák vnímá výhody zdravého životního stylu a estetické hodnoty zná zásady správné výživy zná a umí vysvětlit potravní pyramidu umí vysvětlit metabolismus např. tuků, sacharidů a bílkovin, a zná význam biokatalyzátorů enzymů, hormonů, vitamínů umí popsat následky nezdravých stravovacích návyků podílí se na estetickém třídy a dalších vnitřních prostor budovy Př, RV, OV, Ch, VV

8 2.3 Organizační cíle environmentální výchovy na škole a strategie k jejich dosažení Prioritní oblasti environmentální výchovy na škole: Výuka pro všechny žáky Zájmové vzdělávání žáků, mimoškolní výchova žáků Lidé personál školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků Ekologicky šetrný provoz školy Výuka pro všechny žáky Cíle: environmentální výchova prostupuje veškerou výukou žáků environmentální výchova je nedílnou součástí života ve škole Strategie: Integrovat průřezové téma Environmentální výchova do vyučovacích předmětů Vypracovat školní plán environmentální výchovy Realizovat cíle environmentální výchovy prostřednictvím všech forem výuky Dílčí cíle Realizovat projektové dny Během roku zařadit projektové vyučování Organizovat jednodenní akce Cínová stopička, Permoníček, Napříč školou Tradice vánočních a velikonočních svátků, Chráněná území a útvary na Teplicku, Třídění odpadů, Jak jsem potkal vodu, Škola v lese, Šetříme energii Návštěva ZOO Ústí n.l., ZOO Děčín, ZOOpark Chomutov, Planetárium Teplice, Botanická zahrada v Teplicích, společné akce se ZŠ v Lauensteinu a Geisingu Zapojení všech tříd Výstupy (výsledky) z projektů Články v místním a regionálním tisku Prezentace na webových stránkách školy Výstupy z projektů V každé třídě proběhne alespoň 2x projektové vyučování Každá třída se zúčastní alespoň jedné jednodenní akce Prezentace školy na veřejnosti Výtvarné, literární a fotografické soutěže s přírodovědnou tématikou Články v místním a regionálním tisku Prezentace na webových stránkách školy Výstava žákovských prací ve výstavní síni MÚ Krupka Zařazení výukových a Besedy, výukové programy s Každá třída se zúčastní alespoň

9 výchovných programů ekologickou tématikou, výchovné koncerty jedné besedy a jednoho výukového programu Zájmové vzdělávání žáků, mimoškolní výchova žáků Cíle: Nabídka smysluplného využití volného času Dlouhodobě podporovat kladný vztah k přírodě a její ochraně Převedení ekologického chování do běžného života Strategie: Nabídnout různé zájmové kroužky Organizovat ekologické aktivity Zapojit zřizovatele školy a další subjekty, např. SEV Šťovík, NP České Švýcarsko, ZOO Ústí n.l., ČSOP Tilia Dílčí cíle Prostředky Ukazatele Nabídnout rozmanité zájmové kroužky Táborníček, Kaštánek, Výtvarný kroužek, Sportovní hry, Sovičky, Zdravotní kroužek, Divadelní kroužek, Informatika Každý kroužek je navštěvován alespoň 10 žáky školy Ogranizovat vícedenní pobyty Ekologická expedice Krásný Buk, Ozdravný pobyt v Chřibské, Ozdravný pobyt v Itálii, astivědný kurz Celková účast alespoň 50% žáků školy Účast v různých soutěžích a dalších aktivitách Olympiády, Litvínovský choroš, Krupský permoník, Cínová stopa, výtvarné a fotografické soutěže, besedy, vycházky do okolí, spolupráce se ZOO Ústí n.l. v projektu Rok šelem Výsledkové listiny, výstavy Články v místním a regionálním tisku Prezentace na webových stránkách školy Výstup z projektu Rok šelem Lidé personál školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků Cíle: Zvýšit povědomí o EVVO u všech pracovníků školy Prohlubovat odbornou způsobilost pedagogických pracovníků Zlepšit efektivitu výuky a výchovy Strategie: Zmodernizovat výuku Připravit workshop o spolupráci při vyučování, zařazování témat EVVO do výuky, náměty pro práci Umožnit pedagogům účast na seminářích s ekologickou tématikou

10 Dílčí cíle Prostředky Ukazatele Absolvovat semináře s tématikou EVVO Semináře a akce ekologických a pedagogických center 50% účast pedagogických pracovníků Navštěvovat semináře a workshopy se zaměřením na modernizaci výuky Semináře a workshopy NIDV, metodický portál RVP, finanční motivace pedagogických pracovníků 70% účast pedagogických pracovníků Informovat o možnostech zařazení EVVO do výuky a o nových vyučovacích metodách Metodická sdružení, předmětové komise, práce koordinátorů EVVO a koordinátora ŠVP Zápisy metodických sdružení a předmětových komisí Ekologicky šetrný provoz školy Cíle: Prostředí podnětné k vytváření pozitivního vztahu k přírodě Provoz školy šetrný k životnímu Strategie: Vytvářet a udržovat příjemné ve škole i v jejím okolí Získat mezinárodní titul Ekoškola Řídit se vytvořeným ekokodexem Rozvíjet ekologické myšlení žáků Dílčí cíle Prostředky Ukazatele Péče o zeleň ve škole i v jejím okolí Oplocení areálu jednotlivých budov školy, pravidelný úklid ozeleněných ploch, péče o pokojové rostliny v prostorách jednotlivých budov 100% tříd zapojeno do úklidu okolí školy Upravené okolí jednotlivých budov Dobře ošetřované pokojové rostliny v prostorách školy Třídit odpad Třídění odpadu ve třídách, na chodbách na papír, PET lahve, víčka, sběrná místa použitých baterií, sklo 100% zapojení tříd do třídění odpadů Odevzdávat papír, PET lahve a víčka do Sběrných surovin v Teplicích

11 Šetřit elektrickou energii a vodu Instalace solárních panelů na ohřev vody a osvětlení chodeb, úsporných splachovadel a pákových baterií Úspora vody a elektrické energie alespoň o 20% Zlepšení ukazatelů na štítku budovy Získat mezinárodní titul Ekoškola Projekt Ekoškola Získání mezinárodního titulu Ekoškola Každá třída má svůj Ekokodex Užívat ekologicky šetrné čistící prostředky Nákup ekologicky šetrných úklidových prostředků, nasazení bioenzymů na odbourávání tuků v odpadní vodě Alespoň 80% užívání ekologicky šetrných prostředků a pravidelná obnova bioenzymů Součástí dlouhodobého plánu je vždy roční plán EVVO

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 1. Popis současného stavu EVVO ve škole a) charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 je úplná l8-ti

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

EVVO ZŠ KOMENSKÉHO 668, příspěvková organizace OSTRAVA PORUBA

EVVO ZŠ KOMENSKÉHO 668, příspěvková organizace OSTRAVA PORUBA EVVO ZŠ KOMENSKÉHO 668, příspěvková organizace OSTRAVA PORUBA PROČ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA? Náš lidský svět se mění rychleji než kdykoli předtím. Exrémní růst lidské populace, neomezený hospodářský růst

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více