Cvičení Ebola - zkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení Ebola - zkušenosti"

Transkript

1 Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň - Bory ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového zdravotnického zařízení na řešení výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Uvádí jednu z variant naplnění legislativních ustanovení připravenosti zdravotnického zařízení na řešení specifických postupů poskytování zdravotní péče při vyslovení podezření na výskyt pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Touto variantou je příprava a vlastní provedení cvičení lůžkového zdravotnického zařízení (nemocnice) jako součásti systému poskytnutí zdravotní péče v součinnosti subjektů řešících tuto otázku se zaměřením na spolupráci základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Klíčová slova: vysoce nakažlivé nemoci, cvičení, dekontaminace 1. ÚVOD Do systému poskytování zdravotních služeb stanovených legislativou vstoupila opatření stanovená Mezinárodními zdravotnickými předpisy z roku 2005 (MZP). Tyto vstoupily v platnost dne 15. června Česká republika, jako členský stát Světové zdravotnické organizace (SZO), byla a je povinna implementovat tento soubor norem řešících infekční události s dopadem na veřejné zdraví. Nástrojem zabezpečujícím tento úkol se stala mezirezortní pracovní skupina zřízena na podnět Ministerstva zdravotnictví ČR. Tím bylo zajištěno propojení mezirezortní a mezioborové spolupráce v rámci řídících a výkonných orgánů státní správy a samosprávy včetně zástupců vrcholových orgánů složek IZS a zástupců právnických a fyzických osob v liteře zákona. Výstupem z činnosti výše jmenovaných subjektů bylo, usnesením Výboru pro civilní a nouzové plánování ze dne č. 298 pod gescí MZ ČR, vypracování Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události podléhající MZP Jeho schválení bylo provedeno usnesením vlády dne 25. října 2011 č Tento dokument je dostupný na stránkách MZ ČR. viz. Národní akční plán - jako základní dokument implementace úkolů a podmínek řešení události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům byl časově a obsahově rozpracován v příloze tohoto dokumentu ve formě Harmonogramu realizace opatření Národního akčního plánu ČR pro případ vzniku události podléhající MZP Pro konkrétní případy vyžadující příslušná hlášení, postupy, evidenci a transporty obsahuje Národní akční plán osm příloh. Národní akční plán - a co zdravotnická zařízení? Tento základní a výchozí dokument si sáhne do systému poskytování zdravotní péče ve dvou rovinách: - nastavením úkolů orgánem státní správy a samosprávy - nastavením úkolů subjektů podílejících se na ochraně zdraví a poskytování zdravotních služeb 1

2 Ono sáhnutí je navíc provedeno formou využití nejen příslušných právních předpisů řešících otázku poskytování zdravotní péče. Pro nastavení úkolů v obou rovinách je využita i legislativa krizového řízení, kdy na vznik situace v důsledku výskytu VNN je pohlíženo z úhlu možností jejího řešení jako na mimořádnou událost. Pro spojení obou rovin, z pohledu zdravotnického zařízení (ZZ) připravujícího se na možný případ výskytu a následného řešení VNN v náhledu na tuto situaci jako mimořádnou událost, je zde prováděcí dokument. Tím je usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 15, kterým byla schválena Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Pro konkrétní případy vyžadující příslušná hlášení, postupy při odběrech a balení biologického materiálu, typy používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, evidenci a transporty obsahuje Směrnice jedenáct příloh. Tento dokument je dostupný na stránkách MZ ČR. viz. Směrnice do struktury standardní připravenosti na poskytování léčebné péče promítá i opatření, která podmiňují personální, organizační, materiálovou, prostorovou a odborně zvládnutou ambulantní a případně i lůžkovou péči při výskytu VNN. Péči, která vyžaduje zvládnutí i prvků krizového plánování a řízení. 2. SUBJEKTY VSTUPUJÍCÍ DO SYSTÉMU ELIMINACE VNN VE ZZ V níže uvedeném výčtu subjektů zajišťujících opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb se promítají náhledy na tuto problematiku uvedené v úvodu. Mezi základní prvky řešící jak vlastní připravenost, tak praktický vstup do sledu událostí podmíněných výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení patří: 1. Zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb: pracoviště ambulantní péče praktického lékaře, zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče. 2. Krajská hygienická stanice - místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 3. Vyčleněné síly a prostředky zdravotnické záchranné služby kraje včetně zdravotnického operačního střediska. 4. Vyčleněné síly a prostředky Hasičského záchranného sboru kraje a jeho operační a informační středisko. 5. Vyčleněné síly a prostředky Hasičského záchranného sboru ČR. 6. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a jeho operační a informační středisko. 7. Vyčleněné síly a prostředky Policie ČR. 8. Krajský úřad, úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad. 9. Ministerstvo zdravotnictví. 10. Státní zdravotní ústav Praha. 11. Poskytovatel lůžkové péče v oboru infekční lékařství v kraji/regionu. 12. Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí. 13. Vyčleněné síly a prostředky Armády ČR. 2

3 Tyto subjekty při řešení výskytu VNN spolu vzájemně spolupracují, kdy základní individuální úkoly následně i vazby spolupráce stanovuje již uváděná Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Úkoly i prvky součinnosti jsou stanoveny. Nyní si lze položit celou řadu otázek: Lze nalézt společný bod, který by dokázal sloučit a zároveň prověřit vazby spolupráce? Na jaké úrovni lze tento bod definovat? Má do této úrovně přístup i zdravotnické zařízení? Co je praktickým výstupem v přípravě, provedení a hodnocení činnosti zdravotnického zařízení na vznik VNN? Odpovědí na tyto otázky může být - cvičení - kdy toto: je předmětem krizové připravenosti ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., 17 - krizový zákon je obsahově definováno v Nařízení MZ č. 8/2007, bod č. 6 - Metodika zapojení ZZ do cvičení složek IZS je plánováno a prováděno na úrovni součinnosti orgánů krajské působnosti je pro zdravotnické zařízení jednou z forem přípravy na řešení mimořádných událostí jako ostatní složky IZS 3. CVIČENÍ NEMOCNICE - PROČ PROVÉST Cvičení s tématikou VNN je jako by jiným cvičením pro poskytovatele zdravotních služeb (nemocnici). Definovaná zdravotnická zařízení mají od roku 2013 pro řešení mimořádných událostí s dopadem na zdraví zpracován traumatologický plán v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 47, odst. 1, písm. d). Tento však definuje zpracovateli možnost: vycházet z místních podmínek a možností a výsledků jeho projednání s příslušným správním orgánem. Není tak přímo stanovena povinnost do tohoto dokumentu, řešícím oblast mimořádných událostí (a do této byla VNN zařazena), zařadit úkoly ve vztahu k VNN. Kde lze tedy nalézt onu konkrétní povinnost - připravit zdravotnické zařízení (nemocnici) na činnost při výskytu VNN? Připravenost k řešení VNN je zakotvena v již uváděném vládním nařízení č. 15 ze dne 9. ledna Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Pro splnění tohoto nařízení musí nemocnice přijmout řadu opatření, která se promítají do provozu nemocnice v oblasti organizační, materiální a součinnostní. V oblasti organizační - zpracování postupů pro případ výskytu VNN v nemocnici pro všechny zaměstnance (lze provést např. ve formě směrnice či jiného vnitřního nařízení). V postupech stanovit řídící a výkonné zaměstnance, konkrétní úkoly a činnosti, vazby vnitřní (jednotlivá pracoviště) a vnější (složky IZS, KHS, ) součinnosti. V oblasti materiální - výběr, uložení, distribuce a nácvik použití příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) předepsaných při výskytu VNN. Společně s těmito i prostředky na průběžnou dekontaminaci a případné ukládání kontaminovaného materiálu. 3

4 V oblasti součinnostní - nastavení postupů spolupráce v rámci nemocnice a postupů (stanovené legislativou, upřesněné v rámci dohovorů, nácviků a cvičení) ve vztahu k vnějším subjektům. Při naplnění těchto základních atributů připravenosti, provedení dílčích nácviků (např. předávání informací, použití OOPP, uzavření příslušného zdravotnického oddělení, atd.) lze plánovat nejvyšší formu prověrky nemocnice - cvičení. A to cvičení se subjekty zajišťujícími eliminaci VNN v daném regionu - kraji. Nemocnice si v rámci tohoto cvičení má možnost prověřit připravenost ve všech třech základních oblastech: - organizační - materiálové - součinnostní 4. CVIČENÍ NEMOCNICE - VLASTNÍ PRŮBĚH Příprava - zpracování Záměru na základě pracovních jednání složek IZS a subjektů podílejících se na eliminaci výskytu VNN v regionu - rekognoskace prostorů cvičení v nemocnici (omezení provozu oddělení, přístupy, rozvinutí sil a prostředků cvičících, časová osa průběhu cvičení s dopady na provoz součástí nemocnice, počty cvičících, materiálové prostředky). Provedení - rozehrávka situací ve formě příchodu nemocného (instruovaný figurant) - orientace nemocného v areálu nemocnice (dotazy, značení, příchod na odborné pracoviště - zde infekční kliniku /INF/) - vstup na odborné pracoviště INF (značení, prvotní separacei od ostatních nemocných, navázání kontaktu s personálem) - směrování do příjmové sekce INF (vybavení místnosti, způsob kontaktu s personálem pro získání informací - telefon, vydání instrukcí, přesun do ošetřovací sekce) - vlastní příjem (vybavení místnosti, vybavení zdravotnickými prostředky, kontakt s pacientem, vybavení a použití OOPP personálem) - stanovení anamnézy (systém vyšetření, vyslovení podezření, spuštění systému pro zásah ostatních subjektů v nemocnici, provedení základního ošetření) - příjezd subjektů (orientace v nemocnici, příjezd do ohniska nákazy, navázání kontaktu s personálem, rekognoskace prostoru pro rozvinutí sil a prostředků subjektů) - zahájení součinnosti (plnění úkonů a opatření v rozsahu Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, pokynů OOVZ, velitele zásahu) - spuštění systému - lékař prvního kontaktu ve FN - vymezení prostoru ohniska nákazy - HZS, OOVZ - zajištění prostoru - PČR - provedení epidemiologického šetření - OOVZ - provedení léčebných úkonů a přípravy k transportu do specializovaného ZZ (FN Bulovka) - FN Plzeň - převzetí pacienta a řešení transportu - ZZS - řešení dekontaminace a dezinfekce - OOVZ, HZS, síly a prostředky FN, odborné firmy - návrat do standardního provozu - INF FN Plzeň Pozn. Cvičení slouží k prověření plánovaných postupů nemocnice stanovených vnitřním nařízením v konfrontaci s postupy a činnostmi prováděnými subjekty řešícími VNN. 4

5 Vyhodnocení - výstupy z činnosti subjektů (vlastní úkoly, součinnostní úkoly ve spolupráci s FN Plzeň) - výstupy z činnosti nemocnice (vlastní postupy, výběr a použití OOPP, poskytnutí léčebné péče, dekontaminace a dezinfekce, plnění úkolů OOVZ, součinnost se složkami IZS) 5. ZÁVĚR Co se již povedlo? - nastavit systém řešení možného výskytu VNN v nemocnici - administrativně (směrnice), personálně ( top tým na INF a znalost ostatních zaměstnanců), materiálně (správné OOPP), prostorově (místa rozvinutí sil a prostředků subjektů zasahujících v nemocnici) - vstoupit jako aktivní účastník do procesu tvorby postupů eliminace VNN ve spolupráci se stanovenými subjekty - prakticky procvičit a prověřit plánované postupy - stanovit konkrétní kroky a činnosti nemocnice v určených fázích postupů stanovených subjektů - prosadit potřeby nemocnice k zajištění personálních, materiálních a prostorových potřeb k eliminaci VNN Co se ještě nepovedlo? - zavést systém řešení výskytu VNN v nemocnici do standardního provozu (reakce na první kontakt, znalost a bezpečné používání OOPP - nácviky) - nastavit jednoznačně činnosti nemocnice v návaznosti na subjekty vstupující a řídící eliminaci VNN (kdo, co, kdy, v jakém rozsahu bude provádět) - řešit otázky dekontaminace a dezinfekce zejména ve vztahu ke zdravotnické technice (elektrické přístroje a komponenty) - dořešit postupy pro návrat zavřeného oddělení do standardního provozu Shrnutí na úplný závěr VNN v podobě Eboly je výzva, která prověřuje systém stávajících kroků v řešení nemocí ohrožujících život - jak pacientů, tak i těch, co jim poskytují zdravotní péči. Tato výzva od nás žádá nastavit nové pozice, procesy a postupy, které nám napomohou k dořešení stanoveného cíle. Tím je teorie a následně i praxe - jak a co máme, můžeme a musíme. Vše, co nyní k tomu potřebujeme, je znát a jednat. A čas jednat je právě teď. 5

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník IX / 2014 Opera Collegii Karel Englis OBSAH Zdeněk Koudelka: Slovo úvodem... 1 Miroslav Jurenka, Josef Krahulec: Koncepce přípravy

Více

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014 Šindler J., 2014 ISBN 978-80-248-3502-0 Tato kniha ani žádná

Více

Standardy kvality poskytovaných služeb

Standardy kvality poskytovaných služeb Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové Standardy kvality poskytovaných služeb leden 2010 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2 VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LOGISTIKY MINISTERSTVA OBRANY PŘI OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NASAZENÝCH V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU UTILIZE OF THE INFORMATION SYSTEM

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Václav Fišer Hana Vraspírová ABSTRAKT Vzdělávání a krizová připravenost jsou dva pojmy, které zcela jistě k sobě patří. Snahou autora je

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více