C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel"

Transkript

1 C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Služební předpis č.: 47 / 2011 Výhradně pro informativní účely a pracovní použití Věc: Postup celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví Změny a doplňky: SP č. 59/2012 Aktualizované znění ke dni: 01/01/2013 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Účel a předmět úpravy Tento služební předpis (dále jen SP ) upravuje jednotný postup celních orgánů při výkonu kompetencí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví v souladu s příslušnou právní úpravou. Čl. 2 Právní úprava (1) Základními právními předpisy uplatňovanými v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví jsou zejména a) nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen celní kodex ), b) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen prováděcí nařízení ), c) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, v platném znění (dále jen nařízení č. 1383/2003 ), d) nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatření, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, v platném znění (dále jen nařízení č. 1891/2004 ), e) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění), v platném znění,

2 f) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94, v platném znění, g) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, v platném znění, h) nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství, v platném znění, i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění), v platném znění, j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin, v platném znění, k) nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, v platném znění, l) nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, v platném znění, m) nařízení Komise (ES) č. 2400/96 ze dne 17. prosince 1996 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, v platném znění, n) nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, v platném znění, o) nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, v platném znění, p) zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní zákon ), r) zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 191/1999 Sb. ), s) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 634/1992 Sb. ), t) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 121/2000 Sb. ), u) zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v) zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 441/2003 Sb. ), w) zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů. x) zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění zákona č. 417/2004 Sb., y) zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, z) zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. (2) Dalšími právními předpisy jsou 2

3 a) zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., b) zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, c) zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, d) zákon č. 408/2000 Sb., ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, e) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), f) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ). Pro účely tohoto SP se rozumí Čl. 3 Vymezení základních pojmů a) spotřebitelem fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, b) podnikatelem 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu, c) prodávajícím podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, nebo fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné nebo živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny, d) výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek nebo jeho součást nebo poskytl službu, nebo který se za výrobce označil, e) dovozcem osoba, která je deklarantem podle celního kodexu, je-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vstupující na celní území Evropské unie nebo nacházející se na tomto území u sebe, není-li na dovážené zboží podáno celní prohlášení, f) vývozcem osoba, která je deklarantem podle celního kodexu, je-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení, nebo osoba, která má v době provedení celní kontroly zboží vystupující z celního území Evropské unie u sebe, není-li na vyvážené nebo zpětně vyvážené zboží podáno celní prohlášení, g) dodavatelem každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobek, h) výrobkem věc nebo jiné hodnoty určené k nabízení spotřebiteli, které mohou být předmětem právního vztahu, i) nabídkou vystavení v místě prodeje, případně nabídkový katalog poskytovaný nebo zveřejněný prodávajícím za účelem prodeje (uzavření kupní smlouvy) formou zásilkové služby, internetových obchodů apod., j) držitelem práva 1. oprávněný držitel ochranné známky, autorského práva nebo souvisejícího práva, práva k průmyslovému vzoru, patentu, dodatkového ochranného osvědčení, odrůdového práva, chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, 2. jakákoli jiná osoba oprávněná používat kterékoli z práv duševního vlastnictví uvedených v bodu 1 nebo zástupce držitele práva nebo oprávněného uživatele; 3

4 držitel práva se sídlem nebo místem pobytu mimo ČR požívá stejných práv duševního vlastnictví jako držitel práva, který má sídlo nebo místo pobytu v ČR, k) příslušným celním útvarem útvar CS věcně a místně příslušný k přijímání a projednání žádostí o přijetí opatření, který v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení č. 1383/2003 určí každý členský stát EU. Podle 4 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. je v ČR příslušným celním útvarem Celní úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen CÚ HK ), l) opatřením celního orgánu úkony prováděné celním úřadem podle nařízení č. 1383/2003 a zákona č. 191/1999 Sb., m) humanitárními účely zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů, n) Niceským tříděním mezinárodní třídění ochranných známek přijaté Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovanou ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 118/1979 1) ; Niceské třídění je zveřejněno na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen ÚPV ) - o) Vídeňským tříděním mezinárodní třídění obrazových ochranných známek přijaté Vídeňskou dohodou o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973, doplněnou dne ; Vídeňské třídění je zveřejněno na internetových stránkách ÚPV p) Locarnským tříděním mezinárodní třídění průmyslových vzorů přijaté Locarnskou dohodu ustanovující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory přijatou dne 8. října 1968; Locarnské třídění je dostupné na stránkách ÚPV r) zjednodušeným postupem postup celního úřadu podle článku 11 nařízení č. 1383/2003 a podle ustanovení 14 zákona č. 191/1999 Sb., s) zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví 1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu držitele ochranné známky (neoprávněně) umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva držitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu 2), dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení, 2. nedovolená napodobenina, jíž je výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu držitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu držitele práv k průmyslovému vzoru, jestliže pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů 3), výrobek nebo zboží, porušující práva držitele patentu 4) nebo užitného vzoru 5) nebo práva držitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu 6), 1) Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb. 2) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění), v platném znění. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, v platném znění. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 6) 35h zákona č. 527/1990 Sb. 4

5 3. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana odrůdového práva 7), 4. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení 8), t) zničením fyzická destrukce věci provedená jejím rozdrcením, sešrotováním, spálením, stlačením, rozřezáním nebo jiným vhodným způsobem tak, aby bylo dosaženo alespoň takového stupně zjevného poškození věci, které by bylo ověřitelné a bránilo ve využití věci k zamýšlenému účelu, u) dozorem v rámci ochrany spotřebitele dozor nad dodržováním povinností uvedených v 5 odst. 2, 7b a 14a zákona č. 634/1992 Sb., v) oprávněnou osobou osoba, která prokázala právní zájem ve věci ve smyslu 8a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., držitel nebo spoludržitel patentu, držitel dodatkového ochranného osvědčení, držitel ochranné známky, držitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo držitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce nebo spotřebitel, w) aplikací Duševní vlastnictví aplikace určená pro vykazování údajů o zboží zadrženém podle právních předpisů v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví; je upravena Vnitřním pokynem č. 50/ Intranetová aplikace pro vykazování údajů o zboží zadrženém podle právních předpisů v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, v platném znění, a umístěna na intranetu CS v interních aplikacích na adrese: Čl. 4 Oprávnění celních úřadů (1) Podle čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 1383/2003 celní úřad přijímá opatření zadrží zboží, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví v situacích, kdy a) je navrženo k propuštění do volného oběhu, vývozu nebo zpětnému vývozu 9), b) je při kontrolách zboží vstupujícího na celní území Společenství nebo opouštějícího toto území 10) zjištěno, že 1. je umístěno v režimu s podmíněným osvobozením od cla 11), 2. je předmětem zpětného vývozu podléhajícího oznamovací povinnosti 12), 3. je umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu 13). (2) Celní úřad nepřijme opatření podle odstavce 1, pokud existuje podezření, že kontrolované zboží porušuje práva k užitnému vzoru (čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1383/2003). (3) Celní úřad nepřijme opatření podle odstavce 1, pokud jsou současně splněny následující podmínky a) zboží je dováženo v osobním zavazadle cestujícího, b) jedná se o zboží neobchodní povahy v rámci limitů osvobození od cla a 7) Zákon č. 408/2000 Sb., ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. 8) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 9) Čl. 61 celního kodexu. 10) Čl. 37 a 183 celního kodexu. 11) Čl. 84 odst. 1 celního kodexu. 12) Čl. 182 odst. 2 celního kodexu. 13) Čl. 166 celního kodexu. 5

6 c) neexistují věcné náznaky, že zboží je součástí obchodní přepravy (čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1383/2003). (4) Podle zákona č. 191/1999 Sb. celní úřad také přijímá opatření proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou jsou porušena práva duševního vlastnictví na celním území Společenství. (5) Podle zákona č. 634/1992 Sb. celní úřad vykonává dozor nad ochranou spotřebitele v souladu s 23 odst. 6 citovaného zákona. Při dozoru v rámci ochrany spotřebitele postupuje celní úřad v souladu s 29 až 30a zákona č. 191/1999 Sb. Podle zákona č. 121/2000 Sb. může celní úřad při výkonu dohledu a kontroly podle zvláštního právního předpisu 14) zajistit věc, u které má podezření, že její držitel neoprávněně zasahuje do práva autorského podle tohoto zákona, jde-li o zboží Společenství. (6) Podle odstavce 5 celní úřad nepostupuje, pokud existuje podezření, že kontrolované zboží porušuje odrůdová práva. Čl. 5 Specifika ochrany některých práv duševního vlastnictví a podezření z jejich porušení (1) Pokud je předmětem ochrany právo duševního vlastnictví zapisované do rejstříku, musí být zapsáno příslušným úřadem s platností pro Českou republiku. Přístup k příslušným on-line rejstříkům je zajišťován prostřednictvím internetových stránek ÚPV (www.upv.cz), informativní přehled stavů ochranných známek a průmyslových vzorů evidovaných v těchto rejstřících je k dispozici na intranetových stránkách odd. 214 Generálního ředitelství cel (dále jen GŘC ) (http://portal.cs.mfcr.cz/grcodbor21/odd214/default.aspx). Úřady, u kterých mohou být práva duševního vlastnictví registrována, jsou a) ÚPV pro národně registrovaná práva, b) Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (WIPO) pro mezinárodně registrovaná práva, c) Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu se sídlem v Alicante (OHIM) pro ochranné známky a průmyslové vzory Společenství, d) Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově (EPO) pro evropské patenty, e) Odrůdový úřad Společenství (CPVO), f) Evropská komise pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení. (2) Pokud je předmětem ochrany právo duševního vlastnictví, které se do rejstříku nezapisuje, musí být takové právo doloženo jiným důkazem. Tím může být například u autorského práva důkaz osvědčující postavení autora (prohlášení, že je autorem, pokud není prokázán opak), u nezapsaného průmyslového vzoru důkaz o prvním zpřístupnění veřejnosti (uplatňuje se do 3 let od prvního zpřístupnění veřejnosti). (3) Pokud je předmětem ochrany právo k ochranné známce, musí se vztahovat na konkrétní druh zboží zapsaného v příslušném rejstříku. Výjimku tvoří ochranné známky všeobecně známé ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 15) a čl. 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 16), tedy ochranné známky poskytující ochranu i pro jiné výrobky a služby, než pro které jsou 14) Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. 15) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. 16 ) Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb. 6

7 zapsané. Pro účely zápisu ochranných známek do příslušného rejstříku je využíváno Niceské třídění. Pro účely mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek je využíváno Vídeňské třídění. (4) Pokud se jedná o zboží, které by mohlo porušit právo k autorskému dílu nebo průmyslovému vzoru, musí kontrolované zboží představovat nebo obsahovat kopie daného autorského díla nebo průmyslového vzoru. Na rozdíl od rozsahu ochrany u ochranných známek podle odstavce 3 nemá zápis průmyslového vzoru pro konkrétní druh zboží v příslušném rejstříku pro jeho ochranu žádný význam. Pro účely zápisu průmyslových vzorů do příslušného rejstříku je využíváno Locarnské třídění. (5) Niceské, Vídeňské či Locarnské třídění slouží výlučně k administrativním účelům a nemá žádný vliv na rozsah ochrany plynoucí z platně zapsaných ochranných známek či průmyslových vzorů. (6) Podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, může vycházet z následujících skutečností a) kontrolované zboží odpovídá tomu, které je uvedeno v informacích o schválených žádostech o přijetí opatření zveřejňovaných CÚ HK v aplikaci Duševní vlastnictví, b) informace získané na základě konzultace přímo s držitelem práva nebo jinou oprávněnou osobou, c) charakter zboží nebo způsob jeho balení, d) kvalita a způsob zpracování nebo použitý materiál jsou odlišné od originálních výrobků, e) způsob balení (vlastní obal, kartonáž) neodpovídá balení originálních výrobků nebo zboží není baleno obvyklým způsobem, f) zboží je dováženo nebo distribuováno subjekty, které jsou odlišné od obvyklých subjektů, g) deklarovaná hodnota zboží je bez zřejmého důvodu v nápadném nepoměru k hodnotě originálního zboží; výjimku může tvořit hodnota zboží v rámci sezónních výprodejů, h) forma prodeje je odlišná od prodeje běžného originálního zboží (např. stánkový prodej), i) zboží, obal nebo další součásti zboží (např. značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce) jsou označeny stejně, podobně nebo zaměnitelně s označením originálního zboží, j) jedná se o formu nebo raznici zvlášť určenou nebo upravenou k neoprávněné výrobě ochranné známky nebo k výrobě zboží, které je touto známkou označeno 3). ČÁST DRUHÁ ČINNOST CELNÍCH ORGÁNŮ PODLE PŘEDPISŮ O PŘIJÍMÁNÍ OPATŘENÍ VŮČI ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ ZBOŽÍM SPOLEČENSTVÍ Čl. 6 Přijímání opatření z moci úřední před podáním žádosti o přijetí opatření (1) Celní úřad přijímá opatření z moci úřední v případech, kdy v rámci provádění celního dohledu pojme důvodné podezření, že zboží nacházející se v některé ze situací uvedených v čl. 4 odst. 1 porušuje práva duševního vlastnictví, a kdy nebylo vydáno rozhodnutí o přijetí opatření. (2) V případech uvedených v odstavci 1 celní úřad zadrží zboží (faktickým úkonem) podle článku 4 odst. 1 nařízení č. 1383/2003 a 9 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb., a toto opatření oznámí ústně dovozci nebo vývozci podezřelého zboží. Současně se zadržením zboží celní úřad zašle držiteli práva písemně nebo elektronicky oznámení o zadržení zboží, jehož vzor je uveden v příloze č. 1. V oznámení se zejména uvede zjištěná skutečnost o možném porušení práva, základní informace o zboží (tj. údaje o skutečném nebo 7

8 předpokládaném množství zboží a jeho povaze) a upozornění, že pokud nebude ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku obdržení oznámení držitelem práva podána žádost o přijetí opatření v souladu s článkem 5 odst. 1 nařízení č. 1383/2003 a 4 zákona č. 191/1999 Sb., nebude celní úřad oprávněn zboží nadále zadržovat. V případě, že žádost o přijetí opatření již byla podána, avšak nebyla dosud schválena, počíná v souladu s ustanovením čl. 5 nařízení č. 1891/2004 běžet dnem následujícím po dni podání žádosti k příslušnému celnímu útvaru lhůta 10 pracovních dnů, ve které musí být celní úřad informován o zahájení řízení o určení, že zadržené zboží porušuje některá práva duševního vlastnictví, nebo musí být zahájen zjednodušený postup. Podrobné informace o zboží v rozsahu uvedeném v 11 zákona č. 191/1999 Sb. je celní úřad oprávněn držiteli práva zaslat jedině na jeho žádost poté, co mu byla sdělena informace o schválení žádosti o přijetí opatření příslušným celním útvarem. (3) Celní úřad, který zadržel zboží podle odstavce 2, neprodleně elektronickou poštou informuje o této skutečnosti CÚ HK. Obdrží-li CÚ HK žádost o přijetí opatření, bezodkladně o tom elektronickou poštou informuje celní úřad, který zboží zadržel. (4) Celní úřad může zadržet zboží bez ohledu na práva třetích osob. Osoba, které bylo zadrženo zboží, je povinna podle 9 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb. zboží vydat celnímu úřadu. Není-li zadržené zboží na výzvu celnímu úřadu vydáno, přistoupí celní úřad k jeho odnětí podle 9 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb. O vydání nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol, v němž se uvedou důvody, pro něž bylo zboží zadrženo, a dále množství a popis zadrženého zboží. Vzory protokolů o vydání nebo odnětí jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Protokol podepíší 2 celníci a osoba, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato. Odmítnutí podepsání uvedeného protokolu se do něj poznamená. Druhopis protokolu o vydání nebo odnětí zboží se předá osobě, která zboží vydala nebo které bylo odňato. (5) Současně s protokolem o vydání nebo odnětí zboží podle odstavce 4 celní úřad předá dovozci nebo vývozci výzvu v souladu s 14 odst. 2 zákona č. 191/1999 Sb. k vyjádření souhlasu se zničením zboží zjednodušeným postupem, pokud o něj držitel práva, po podání žádosti o přijetí opatření a jejím kladném vyřízení, požádá. Pokud bylo zboží zadrženo po podání celního prohlášení, zohlední celní úřad při předání uvedené výzvy přímému zástupci rozsah jeho zmocnění. Vzor výzvy je uveden v příloze č. 4. Proti zadržení zboží může dotčená osoba podat do 3 pracovních dnů od jeho uložení písemné námitky celnímu úřadu, který jej uložil. Námitky nemají odkladný účinek a rozhoduje o nich ředitel celního úřadu, který zadržení uložil. Písemné rozhodnutí o námitkách bude vydáno bez zbytečného odkladu a oznámí se dotčené osobě. Vzor rozhodnutí o námitkách je uveden v příloze č. 5. Zadržení zboží s využitím postupu podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb. (tj. ponechání zboží osobě, které bylo zadrženo) celní úřad uplatní pouze ve výjimečných případech. V těchto případech celní úřad rozhodnutím dotčené osobě uloží, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat a současně ji upozorní, že v případě porušení této podmínky se může dopustit přestupku nebo jiného správního deliktu podle 15 písm. d) nebo 23 písm. d) zákona č. 191/1999 Sb. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné. Vzor rozhodnutí o uložení povinností podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb. je uveden v příloze č. 6. (6) Pokud celnímu úřadu nebylo sděleno, že byla podána žádost o přijetí opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 2, celní úřad zadržení ukončí a zadržené zboží předá dotčené osobě. O vrácení zboží sepíše protokol, jehož druhopis této osobě předá. Vzor protokolu o vrácení zboží je uveden v příloze č. 7. Pokud bylo zadržené zboží dotčené osobě ponecháno podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb., celní úřad ukončí zadržení včetně opatření uložených podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb. rozhodnutím, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. 8

9 Čl. 7 Podání a projednání žádosti o přijetí opatření (1) V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení č. 1383/2003 může držitel práva písemně požádat CÚ HK o přijetí opatření. Žádost o přijetí opatření se podává na předepsaných formulářích stanovených v přílohách nařízení č. 1891/2004. Držitel práva může být vyzván, aby podání žádosti o přijetí opatření učinil také v elektronické formě. V žádosti o přijetí opatření musí být držitelem práva uvedeny všechny povinné údaje a k žádosti musí být doloženy všechny písemnosti a informace stanovené nařízením č. 1383/2003 a nařízením č. 1891/2004, zejména prohlášení držitele práva podle článku 6 nařízení č. 1383/2003. Žádost o přijetí opatření nepodléhá správnímu poplatku. V souladu s 1 správního řádu se při řízení ve věci žádosti o přijetí opatření postupuje podle citovaného zákona. (2) CÚ HK doručí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o přijetí opatření nebo o zamítnutí žádosti žadateli do 30 pracovních dnů po obdržení žádosti. Rozhodne-li CÚ HK v souladu s čl. 5 odst. 8 nařízení č. 1383/2003, že se žádost o přijetí opatření neprojedná z důvodu, že neobsahuje veškeré povinné údaje, může být žádost o přijetí opatření znovu podána pouze tehdy, byla-li řádně doplněna. (3) Informace týkající se schválené žádosti o přijetí opatření včetně kopie příslušného rozhodnutí zveřejní CÚ HK neprodleně v aplikaci Duševní vlastnictví. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro zveřejnění dalších informací vztahujících se k vydaným rozhodnutím o přijetí opatření, nebo vztahujících se k prodloužení lhůty platnosti dříve vydaných rozhodnutí. Čl. 8 Postup v případě schválení žádosti o přijetí opatření CÚ HK nebo doručení rozhodnutí o přijetí opatření vydaného jiným členským státem EU (1) Zjistí-li celní úřad v rámci provádění dohledu zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví v některé ze situací uvedených v čl. 4 odst. 1 v případech, kdy byla schválena žádost o přijetí opatření, celní úřad (faktickým úkonem) předmětné zboží zadrží v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení č. 1383/2003 a 9 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb., a toto opatření oznámí dovozci nebo vývozci. (2) Celní úřad může zadržet zboží bez ohledu na práva třetích osob. Osoba, které bylo zadrženo zboží, je povinna podle 9 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb. zboží vydat celnímu úřadu. Není-li zadržené zboží na výzvu celnímu úřadu vydáno, přistoupí celní úřad k jeho odnětí podle 9 odst. 3 zákona č. 191/1999 Sb. O vydání nebo odnětí zadrženého zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a druh zadrženého zboží. Vzory protokolů o vydání nebo odnětí zboží jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 10. Protokol podepíší 2 celníci a osoba, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato. Odmítnutí podepsání uvedených protokolů se do nich poznamená. Druhopis protokolu o vydání nebo odnětí zboží se předá osobě, která zboží vydala nebo které bylo odňato. (3) Současně s protokolem o vydání nebo odnětí zboží podle odstavce 2 celní úřad předá dovozci nebo vývozci, výzvu v souladu s 14 odst. 2 zákona č. 191/1999 Sb. k vyjádření souhlasu se zničením zboží zjednodušeným postupem, pokud o něj držitel práva požádá. Pokud bylo zboží zadrženo po podání celního prohlášení, zohlední celní úřad při 9

10 předání uvedené výzvy přímému zástupci rozsah jeho zmocnění. Vzor výzvy je uveden v příloze č. 11. (4) Zadržení zboží s využitím postupu podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb. (tj. ponechání zboží osobě, které bylo zadrženo) celní úřad uplatní pouze ve výjimečných případech. V těchto případech celní úřad rozhodnutím dotčené osobě uloží, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat a současně ji upozorní, že v případě porušení této podmínky se může dopustit přestupku nebo jiného správního deliktu podle 15 písm. d) nebo 23 písm. d) zákona č. 191/1999 Sb. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné. Vzor rozhodnutí o uložení povinností podle 9 odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb. je uveden v příloze č. 12. (5) Proti zadržení zboží může osoba dotčená uloženým opatřením podat do 3 pracovních dnů od jeho uložení písemné námitky celnímu úřadu, který jej uložil. Námitky nemají odkladný účinek a rozhoduje o nich bez zbytečného odkladu ředitel příslušného celního úřadu. Vzor rozhodnutí o námitkách je uveden v příloze č. 13. Proti jeho rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se oznámí dotčené osobě. (6) V případě zadržení zboží podle odstavce 1 celní úřad současně zašle držiteli práva písemně nebo elektronicky oznámení o zadržení zboží, jehož vzor je uveden v příloze č. 14. (7) Požádá-li držitel práva celní úřad, kterému CÚ HK zaslalo rozhodnutí o přijetí opatření vydané jiným členským státem EU, a který zboží zadržel, o poskytnutí podrobných informací o zadrženém zboží, celní úřad mu písemně nebo elektronicky zašle informace v rozsahu uvedeném v čl. 9 odst. 3 nařízení č. 1383/2003 a 11 zákona č. 191/1999 Sb. včetně ového kontaktu, pokud jej má celní úřad k dispozici s poznámkou, aby v případě obdržení výsledku soudního řízení, pokud bude zahájeno, poskytl o tomto bezodkladně informaci celnímu úřadu. Zasláním rozhodnutí se rozumí také jeho zpřístupnění v aplikaci Duševní vlastnictví. (8) Bylo-li zahájeno řízení o určení, zda byla porušena některá práva duševního vlastnictví 17) (tj. podání určovací žaloby u soudu), je držitel práva povinen o tom písemně nebo elektronicky informovat celní úřad, který zboží zadržel, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení zboží. Stejná lhůta se vztahuje také na podání žádosti o zničení zboží v rámci zjednodušeného postupu. Výše uvedená lhůta může být v obou případech na odůvodněnou žádost držitele práva rozhodnutím celního úřadu prodloužena maximálně o dalších 10 pracovních dnů s tím, že tato žádost musí být celnímu úřadu doručena ještě před uplynutím původní lhůty. V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1891/2004 nemůže celní úřad povolit prodloužení lhůty pro zahájení řízení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pokud bylo dříve povoleno prodloužení lhůty pro zahájení zjednodušeného postupu. O prodloužení lhůt (pro podání žaloby, pro žádost o zničení zboží zjednodušeným postupem) celní úřad rozhodne usnesením vydaným za použití 39 a 76 správního řádu, a to pro každý tento případ zvlášť 18). Vzory usnesení o prodloužení lhůt jsou uvedeny v příloze č. 15. (9) V případě, že v návaznosti na oznámení o zadržení zboží podle odstavce 1 nebyl celní úřad ve stanovených lhůtách informován držitelem práva, že bylo zahájeno u příslušného soudu řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví podle čl. 10 nařízení č. 1383/2003, nebo nebyly splněny podmínky pro uplatnění zjednodušeného 17) Výkladové stanovisko č. 3/ Zahájení řízení před soudem v případě aplikace právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. 18) Výkladové stanovisko č. 4/ Stanovisko k prodloužení některých lhůt dle nařízení Rady (ES) č. 1383/

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty Ing. Pavel Novák, Mgr. Karel Šindelka, Dr.Michael Kašpar I. DÍL SEŠIT 2 2007 Publikace je základní učební pomůckou vzdělávacího systému projektu Support

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje

Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. vyhlašuje www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 634/1992 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, se změnami a doplňky provedenými zákonem

Více

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000 Sb. Změna: 64/2000 Sb. (část), 258/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna:

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele Změna: 217/1993 Sb. Změna: 40/1995 Sb. Změna: 104/1995 Sb. Změna: 110/1997 Sb. Změna: 356/1999 Sb. Změna: 64/2000 Sb. Změna: 145/2000

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen Úřad). 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH

ČÁST CH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH ČÁST CH - OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OBSAH 1. Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení 3 1.1 Podání ve věci 3 1.2 Forma podání 3 1.3 Doručování 3 1.4 Úkony průzkumového

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více