Zadávací dokumentace. Výběrové řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Výběrové řízení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Výběrové řízení E-learningová podpora projektu Zadavatel výběrového řízení: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou se sídlem: Lipnice nad Sázavou IČ: Zastoupená: Mgr. Marií Opršálovou

2 Obsah zadávací dokumentace: 1. Název výběrového řízení E-learningová podpora projektu 2. Základní údaje o výběrovém řízení Název zadavatele: Sídlo: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavu Lipnice nad Sázavou IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Mgr. Marie Opršálová Helena Ondráková Telefon, fax: Ev. číslo veřejné zakázky: Registr. číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/ /1 CZ.1.07/1.1.36/ Předmět zakázky 3.1 Obecný popis předmětu zakázky a. Předmětem veřejné zakázky jsou služby dle specifikace uvedené v příloze č. 1. b. Zakázka je financována jednak z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále je OP VK ) a z prostředků státního rozpočtu ČR. c. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 3.2 Podrobný popis způsobu plnění zakázky a. Na základě uzavřené smlouvy bude vybraný uchazeč pro zadavatele zajišťovat realizaci konkrétně definované služby. b. Celkově se jedná o služby uvedené níže v tabulce a specifikované v příloze č. 1.

3 Počet kusů Typ produktu 1 E-learningový systém moduly provázané s výukou 1 Portál projektu 4. Požadavky na varianty Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a. Nabídková cena včetně DPH, cena bez DPH pro jednotlivé služby bude uvedena v konkrétní tabulce Nabídková cena (viz příloha č. 2) b. Nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč, a to ve formátu cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Pro hodnocení nabídek bude použita cena včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH). c. Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s plněním veřejné zakázky. 6. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny v průběhu trvání projektu. Jediným důvodem pro překročení nabídkové ceny je změna zákonem stanovené sazby DPH; v takovém případě jsou smluvní strany povinny o tomto uzavřít dodatek ke smlouvě. 7. Maximální hodnota zakázky Maximální hodnota zakázky: Kč bez DPH ( Kč s DPH). 8. Místo plnění zakázky Místem plnění zakázky je Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou. Lhůta dodání, časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky a. Předpokládaný termín uzavření konkrétní smlouvy je červenec b. Termín dodání červenec srpen c. Termín zahájení plnění výběrového řízení v rámci uzavřené smlouvy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.

4 9. Podání nabídky a. Uchazeč se musí ucházet o celou zakázku. b. Pokud uchazeč nepodá nabídku na všechny části, jedná se o neúplnou nabídku, která bude vyřazena z dalšího hodnocení. c. Nabídka musí být v českém jazyce. 10. Kvalifikační dokumentace Splnění kvalifikace a. Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. b. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona o veřejných zakázkách profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona o veřejných zakázkách seznam referencí přehled min. 3 významných e-learningových zakázek obdobného charakteru (min. ve výši Kč bez DPH za jednu zakázku) za poslední 3 roky prokazující zkušenosti dodavatele Způsob prokazování kvalifikace a. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b. Seznam referencí přehled min. 3 významných e-learningových zakázek obdobného charakteru (min. ve výši Kč bez DPH za jednu zakázku) za poslední 3 roky bude prokázán jejich výčtem, stručným popisem, kontaktní osobou pro případné reference, dobou realizace a částkou plnění Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a. čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona o veřejných zakázkách Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a. Originál nebo ověřenou kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 3 měsíce), b. prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list) či licenci.

5 11. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. b. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených číselně hodnotících kritérií, stanovených v pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření. Číslo kritéria Váha 1. 90% Popis kritéria Celková nabídková cena; pro účely hodnocení bude použita nabídková cena v Kč včetně DPH za jednotlivé služby, uvedená uchazečem 2. 10% Rychlost odstranění závad Pro hodnocení bude použit součet bodů získaných uchazečem v rámci hodnocení nabídek. Nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější. Metody hodnocení dílčích kritérií a. Ad kritérium č. 1 Celková nabídková cena Hodnotícím kritériem bude celková nabídková cena za jednotlivé služby včetně DPH, uvedených uchazečem pro jednotlivé služby. Vzorec pro hodnocení kritéria č. 1 je uveden níže: Nejvýhodnější nabídka 100 x x váha kritéria vyjádřená v % Hodnocená nabídka b. Ad kritérium č. 2 Rychlost odstranění závad Hodnotícím kritériem bude: - Rychlost reakce dodavatele v situacích, kdy dojde k závadě, která znemožňuje standardní užívání konkrétní služby. Uchazeč uvede do tabulky ve dnech čas, do kdy od prokazatelného nahlášení závady zadavatelem zabezpečí buď uvedení zařízení do plného výkonu, nebo náhradu nefunkčního zařízení za náhradní zařízení se srovnatelnými užitnými a technickými parametry. Zadavatel v rámci hodnocení sečte uchazečem uvedené reakční časy (dny) v jednotlivých službách a vydělením takto vypočítaného součtu počtem hodnocených služeb vypočítá průměrnou dobu odstranění závad ve dnech. Takto vypočítaná průměrná doba ve dnech bude podkladem pro hodnocení. Vzorec pro hodnocení kritéria č. 3 je uveden níže: Nejvýhodnější nabídka 100 x x váha kritéria vyjádřená v % Hodnocená nabídka

6 Body získané v hodnocení jednotlivých dílčích kritérií se následně v rámci veřejné zakázky sečtou. Nabídka, která získá v rámci hodnocení nejvíce bodů, bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. V případě rovnosti bodů se pořadí nabídek hodnotí podle bodů získaných v rámci hodnocení dílčího kritéria č Obchodní a smluvní podmínky Uchazeč uvede v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude ve dvou vyhotoveních (podepsaných oprávněnou osobou), který bude mimo jiné obsahovat: a. Identifikační údaje o dodavateli, tj. název a adresa, IČO, statutární orgán, kontaktní osoba b. Cenu dodávky a ustanovení o nepřekročitelnosti této ceny c. Platební podmínky dle zadávací dokumentace d. Termín dodání a instalace předmětu plnění maximálně do 31. srpna e. Sankce za neplnění předmětu dodávky, tj. Při prodlení dodavatele s dodáním zboží bude zadavatel požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. f. Informace o době a rozsahu záruky jednotlivých služeb plnění. g. Dodavatel je v rámci plnění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. h. Dodavatel je zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK tj. do roku 2025 a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba. 13. Platební podmínky a. Platby bude provádět Zadavatel na základě faktur vystavených dodavatelem. b. Dodavatel bude fakturovat ve 3 intervalech, vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci. První faktura bude vystavena 14 dní po převzetí předmětu plnění. c. Splatnost faktur bude minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury Zadavateli. 14. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze písemně, a to na adrese: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

7 b. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. c. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna zadávací dokumentace. d. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 15. Formální požadavky na zpracování nabídky Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci své komplexní nabídky, uzavřené do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení, zpracoval nabídku. V rámci jedné komplexní nabídky tak uchazeč předloží samostatně listiny prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle článku 10 této zadávací dokumentace a dále samostatně nabídku. Tato nabídka bude obsahovat vyplněnou hodnotící tabulku (dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2), dále návrh smlouvy obsahující požadované obchodní a smluvní podmínky dle článku 12 a 13 této zadávací dokumentace ve dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou dodavatele a další požadované náležitosti, specifikované a požadované dle této zadávací dokumentace. 16. Podmínky pro podání nabídky a. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena na poslední stránce příslušná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. b. Uchazeč předkládá podepsaný návrh smlouvy. Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací. c. Uchazeč je povinen podat nabídku na všechny služby, které jsou součástí veřejné zakázky dle přílohy č. 1. Pokud uchazeč nepodá nabídku na všechny části, které jsou součástí veřejné zakázky, jedná se o neúplnou nabídku, která bude vyřazena z dalšího hodnocení. 17. Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta a. Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to doporučeně poštou na adresu: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 213, Lipnice nad Sázavou

8 Nabídka bude označena nápisem NEOTEVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 b. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Pověřená osoba o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky na adresu osoby pověřené. c. Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hod. d. Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky. 18. Ostatní ujednání a. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. b. Až do projednání nabídek a definitivního rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek. c. Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče, jehož nabídka je neúplná nebo neobsahuje podmínky uvedené v zadání. d. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. e. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu v jakékoliv fázi. f. Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. V Lipnici nad Sázavou dne Mgr. Marie Opršálová, ředitelka

9 Příloha č. 1 Specifikace zakázky předmětu plnění Předmět zakázky E-learningová podpora projektu je: 1. e-learningový systém s vytvořenými učebními materiály k předmětům vyučovaným na prvním i druhém stupni ZŠ. 2. vzdělávací portál s možností tvorby vlastních výukových jednotek e-learningových cvičení Dodané služby musí splňovat následující požadavky: 1) e-learningový systém s vytvořenými učebními materiály k předmětům vyučovaným na prvním i druhém stupni ZŠ - obsahuje systematicky uspořádanou databázi připravených výukových materiálů pro vyučované předměty, která umožňuje vyhledávání a filtrování podle potřebných parametrů - automaticky vyhodnocuje vypracované úkoly - poskytuje žákům možnost pracovat samostatně a online - poskytuje učitelům možnost připravovat vlastní výukové materiály - poskytuje učitelům možnost kontrolovat online práci a studijní pokroky žáků - poskytuje učitelům možnost zadávat online úkoly žákům nebo skupinám žáků a možnost vypracované úkoly kontrolovat - motivuje žáky k práci se systémem - je uživatelsky jednoduchý, graficky vhodný pro cílovou skupinu, obsahuje motivující prvek - bude v průběhu projektu přístupný pro všechny žáky a všechny pedagogy školy - je dostupný online bez potřeby instalace dalšího softwaru - je dostupný 24 hodin denně - je funkční při připojení od 128 kbps

10 Požadavky na databázi výukových materiálů: Databáze výukových materiálů bude obsahovat výukové moduly pro každý předmět a každou třídu. Jedním výukovým modulem se rozumí sada obsahující minimálně 20 cvičení pro daný předmět a daný ročník. Moduly musí navazovat na minimálně 50 % učebnic uvedených v tabulce níže, návazností je rozuměno návaznost na strukturu (osnovu) učebnice, na klíčové pojmy a slovíčka (např. slovíčka probíraná v dané kapitole učebnice by se měla procvičovat interaktivní formou v odpovídající kapitole modulu). V modulech bude využíváno minimálně 15 typů cvičení (např. doplňování, přiřazování, poznávání obrázků slepá mapa, výklad, apod.), aby tak byla zajištěna vysoká interaktivita modulů. Každé cvičení po jeho ukončení okamžitě dá žákovi zpětnou vazbu ukáže správné vyhodnocení. Celkem bude Zadavateli dodáno minimálně 3000 cvičení v různých modulech (předpokládá se menší počet cvičení v modulech pro 1. stupeň a větší počet cvičení v modulech pro 2. stupeň). 1. stupeň Nakladatelství 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Nová škola Prvouka Prvouka Prvouka Přírodověda Přírodověda Vlastivěda Vlastivěda ALTER Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 2. stupeň Nakladatelství 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Fraus Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Zeměpis Zeměpis Zeměpis Zeměpis Přírodopis Přírodopis Přírodopis Přírodopis Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Němčina Němčina

11 Nová škola Dějepis Dějepis Dějepis Dějepis Oxford Angličtina Angličtina Angličtina Angličtina Kvarta Matematika Matematika Matematika Matematika Fragment Chemie Chemie Chemie Chemie 2) vzdělávací portál s možností tvorby vlastních výukových jednotek elearningových cvičení - podporuje tvorbu vlastních projektů - zpracování, ukládání a publikace materiálů vytvořených v rámci realizace projektu (pedagogičtí pracovníci a žáci) fotografie, texty, zvukové texty. Tento systém by měl umožňovat zakládání různých projektů a přiřazování skupin žáků k práci na jednotlivých projektech. - uživatelsky přívětivý pro tvorbu vlastních cvičení (žáky, pedagogy), tvorbu výstupů aktivity Pátrání po místní historii (vkládání fotek, videí, audionahrávek a dalších příloh, prezentace fotek z minulosti a současnosti). - umožňuje tvorbu v žákovských týmech i pod jednotlivými účty - grafika musí být přizpůsobena potřebám a požadavkům cílové skupiny, součástí nabídky musí být i grafický návrh portálu - obsahuje uživatelské role administrátora (pro pedagogy) a běžného uživatele (žáka). Pedagog má uživatelskou funkci, stará se o administraci, redakční úpravy a schvaluje publikování materiálů svých žáků. Žák má uživatelskou funkci a může vytvářet projekty (příp. vlastní cvičení) - je dostupný uživatelům 24 hodin/ 7 dní v týdnu - servis 5 dní v týdnu při řešení aktuálních výpadků a problémů

12 Příloha č. 2 Nabídková cena - tabulka k vyplnění Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Rychlost odstranění závad (dny) E-learningový systém Vzdělávací portál

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Vytvoření internetového portálu pro účely realizace projektu a zpracování 8 lekcí elearningového kurzu pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II Stránka 1 z 20 Vymezení veřejné zakázky... 4 Vymezení předmětu zakázky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více