PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START"

Transkript

1 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START Vrtule Vrtule Motor Samolepka označující příď Příďové LED Micro-USB port (FC) Tlumič vibrací Zarážka silentbloku Funkční tlačítko kamery Podvozek Motor Samolepka označující příď Příďové LED Tlumič vibrací LED indikátor kamery Západka Tříosý stabilizovaný závěs Objektiv kamery

2 Párovací resetovací tlačítko Nabíjecí port (Micro-USB) Hlavní vypínač Anténa Indikátor wi-fi signálu (SYSTEM) Indikátor napájení (POWER) Upevňovací šroub Madlo Držák mobilu Držák Přepínač S1 Přepínač S2 Levý křížový ovladač Pravý křížový ovladač Oko pro popruh Indikátor napájení vysílače Hlavní vypínač Prostor pro baterie (na zadní straně) Micro-USB port (RC) Zadní LED letový indikátor Zadní LED letový indikátor Tlačítko vypínače akumulátoru Inteligentní akumulátor DJI Datový port kamery (Micro-USB) Zásuvka pro Micro-SD kartu Přijímačová anténa Podvozek Přijímačová anténa Kompas

3 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START START Prohlédněte si instruktážní videa: Vyhledejte DJI VISION* v App Store nebo Google Play. Stáhněte, nainstalujte aplikaci a registrujte si DJI účet. Instruktážní videa Ujistěte se, že je pohonný akumulátor a akumulátor wi-fi převaděče plně nabitý. POZOR: Z bezpečnostních důvodů prostudujte všechny návody a shlédněte instruktážní videa k modelu dříve, než se jej pokusíte uvést do provozu. *Aplikace DJI VISION podporuje modely Phantom 2 Vision a Phantom 2 Vision+. Je kompatibilní s mobilními zařízeními s operačním systémem ios a Android. **Kontrola stavu akumulátorů viz kroky a. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze. PŘÍPRAVA PHANTOMU 2 VISION+ Sejměte zarážku závěsu kamery, krytku objektivu a čtyři výstražné kartičky z hřídelí motorů. Našroubujte vrtule na hřídele motorů: otáčením po směru hodinových ručiček pro vrtule se šedou maticí a proti směru hodinových ručiček pro vrtule s černou maticí. Vrtule s černou maticí patří na hřídele motorů s černou tečkou. Zkontrolujte, že do modelu je řádně zasunut Inteligentní pohonný akumulátor a micro-sd karta. POZOR: Před připojením napájení modelu sejměte zarážku závěsu kamery. PŘÍPRAVA VYSÍLAČE Držák mobilu otočte tak, aby mířil směrem vzhůru a v této poloze jej zajistěte. Vložte čtyři AA (tužkové) baterie do prostoru pro baterie na zadní straně vysílače při pečlivém dodržení polarity. Ujistěte se, že přepínače S1 a S2 jsou přepnuty do horní polohy. Po zapnutí vysílače hlavním vypínače se indikační LED rozsvítí zeleně. Zapnout POZOR: Červené blikání LED a vytrvalé pípání vysílače signalizuje NÍZKÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ VYSÍLAČE. Než se pokusíte vzlétnout, baterie je NUTNO vyměnit za čerstvé.

4 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START START Zapnutí: Kulaté tlačítko stiskněte jednou krátce a potom je stiskněte a držte po dobu 2 sekund. Zadní LED letové indikátory se rozsvítí a signalizují provozní stav modelu: Pomalé zelené blikání signalizuje letový režim Ready to Fly (s GPS). Pomalé žluté blikání signalizuje letový režim Ready to Fly (bez GPS). Rychlé žluté blikání signalizuje, že vysílač byl vypnut (nebo došlo ke ztrátě spojení s ním). Rychlé červené blikání signalizuje, že pohonný akumulátor v modelu je vybitý. Stav nabití POZOR: 1. Stiskněte krátce kulaté tlačítko pro zjištění stavu nabití akumulátoru. 2. Přední LED letové indikátory se rozsvítí až po spuštění motorů. 3. Popis signalizace LED letových indikátorů najdete v návodu k obsluze. ZAPNUTÍ WI-FI PŘEVADĚČE Vypínač na převaděči přepněte do polohy ON. Indikátor SYSTEM bude zeleným blikáním signalizovat normální provoz. Zapněte wi-fi na vašem mobilu a potom v seznamu wi-fi sítí zvolte Phantom_XXXXXX. Klepněte na ikonu CAMERA v aplikaci DJI VISION pro živý náhled obrazu z kamery, abyste měli jistotu, že je kamera připojena. Potom mobil upevněte do držáku na vysílači. Zapnout Nízké napětí POZOR: 1. Pokud indikátor napájení POWER svítí červeně, znamená to, že napětí akumulátoru převaděče je nízké a je třeba jej dobít pomocí Micro-USB kabelu. 2. Kameru je možné připojit k mobilu jen tehdy, je-li zapnutý wi-fi převaděč i pohonný akumulátor v modelu. KALIBRACE KOMPASU Před prvním vzletem vždy zkalibrujte kompas. Krok 1: Pro vstup do režimu kalibrace rychle přepněte přepínač S1 z polohy zcela nahoře do polohy zcela dole a zpět aspoň 5x nebo dokud se zadní LED letové indikátory nerozsvítí nepřerušovaným žlutým svitem. Krok 2: Phantom držte ve vodorovné poloze a otáčejte jej okolo svislé osy o 360, dokud zadní LED letové indikátory nezačnou svítit trvale zeleně. Krok 3: Poté Phantom držte ve svislé poloze přídí dolů a otáčejte jím o 360, dokud zadní LED letové indikátory nezačnou pomalým blikáním signalizovat letový režim. POZOR: Pokud letové indikátory přeblikávají žlutě červeně, kalibrace se nezdařila. V tom případě opakujte kroky 1 až 3, dokud kalibrace Krok 2 Krok 3 není úspěšná.

5 PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START FUNKCE OVLADAČŮ Směr přídě modelu Křížové ovladače na vysílači jsou ve výchozím továrním nastavení v Módu 2 (plyn vlevo). Levý ovladač Pravý ovladač Dopředu Dozadu Dopředu Otáčet doleva Vpravo Otáčet doprava Dolů Vlevo Dolů Nahoru Otáčet doleva Vpravo Otáčet doprava Vlevo Nahoru Dozadu POZOR: S pomocí softwaru PHANTOM RC Assistant můžete vysílač přepnout do Módu 1. PRVNÍ VZLET S MODELEM (VENKU) PHANTOM 2 VISION+ postavte na zem na volném prostranství tak, aby zadní LED letové indikátory mířily směrem k vám. Zapněte vysílač, wi-fi převaděč a pohonný akumulátor. Ujistěte se, že aplikace DJI VISION řádně pracuje. Spusťte motory vychýlením obou ovladačů na vysílači do krajních rohových poloh dle obrázku. Jakmile se motory začnou otáčet, ovladače uvolněte. Vyčkejte, až zadní LED letové indikátory nepřejdou z pomalého žlutého blikání na pomalé zelené blikání signalizující, že model je připraven k letu s GPS stabilizací. Pomalu vychylujte ovladač plynu (levý) nahoru a vzlétněte. Spuštění motorů / Vypnutí motorů GPS připraveno Levý ovladač / Nahoru (pomalu) POZOR: 1. Začátečníkům doporučujeme létat pouze, pokud LED letové indikátory blikají pomalu zeleně. 2. Zadní LED letové indikátory přejdou z pomalého žlutého na pomalé zelené blikání, jakmile je zachycen signál z více než 6 GPS satelitů. 3. Motory zastavujte až po přistání modelu. Nepokoušejte se je vypnout za letu! PŘISTÁNÍ (VENKU) Ovladač plynu vychylte jemně dolů pro měkké dosednutí modelu na zem. Jakmile dosedne, stáhněte ovladač plynu zcela dolů a potom oba ovladače vychylte do vnitřních dolních rohových poloh pro zastavení motorů. Vypněte pohonný akumulátor, potom wi-fi převaděč a nakonec vysílač. Levý ovladač / Dolů (pomalu) POZOR: 1. Přistávejte pouze na rovný pevný povrch na otevřeném prostranství. 2. Motory zastavte ihned po dosednutí.

6 Recyklace (Evropská unie) Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí. Prohlášení o shodě CE (Evropská unie) Pelikan Daniel tímto prohlašuje, že model PHANTOM 2 VISION+, RC souprava a další zařízení s ním dodávaná jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. RC souprava 5.8 GHz je schálena pro použití bez předchozí registrace ve všech zemích Evropské unie. Pelikan Daniel tímto prohlašuje, že rychlonabíječ dodávaný s modelem PHANTOM je v souladu s požadavky harmonizovaných evropských norem na elektromagnetickou kompatibilitu a zařízení pracující s nízkým napětím. Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na níže uvedené adrese Pelikan Daniel. Záruka Pelikan Daniel zaručuje, že tato stavebnice je v okamžiku prodeje prosta vad jak v materiálu, tak i v provedení. Tato záruka nekryje žádné části poškozené používáním nebo v důsledku jejich úpravy; v žádném případě nemůže odpovědnost výrobce a dovozce přesáhnout původní pořizovací cenu stavebnice. Firma Pelikan Daniel si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Stavebnice je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění. Protože firma Pelikan Daniel nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, způsobem stavby a nebo materiály použitými modelářem při dokončování modelu, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za škody spojené s používáním uživatelem sestaveného modelu. Okamžikem, kdy se uživatel rozhodne použít jím sestavený model, přejímá veškerou odpovědnost. Pokud není kupující připraven přijmout tuto odpovědnost, měl by stavebnici neprodleně vrátit v úplném a nepoužitém stavu na místě, kde ji zakoupil. V případě, že váš RC model vyžaduje servis, řiďte se, prosím, následujícími zásadami. Jejich nedodržení může být důvodem k neuznání záruky. 1. K opravě předávejte celý model a vysílač - pokud se předem nedohodnete se servisním technikem jinak. 2. Je-li to možné, použijte pro zabalení modelu původní obal. Nepoužívejte původní kartónový obal jako konečný obal. 3. Přiložte podrobný popis vašeho používání modelu a RC soupravy a problému, se kterým jste se setkali. Přiložte očíslovaný seznam přiloženého příslušenství a uveďte jakékoliv další údaje, které mohou servisu usnadnit práci. Lístek označte datem a znovu se ujistěte, že je opatřen vaší plnou adresou a telefonním číslem. 4. Uveďte svoje jméno, adresu a telefonní číslo, kde budete k zastižení během pracovního dne. Přiložte kopii dokladu o zakoupení modelu. Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou Pelikan Daniel ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu, protože jde o výrobek pro sportovně-modelářské použití, kdy jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hračky. Pohyblivé díly modelu (motory, serva a jejich převody, atd.) podléhají přirozenému opotřebení a po čase může být nezbytná jejich výměna. Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část modelu nebo RC soupravy, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část modelu nebo RC soupravy, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte vaši RC soupravu působení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte ji po delší dobu na přímém slunečním světle. Vyrobeno v Číně

PHANTOM 2 VISION. Návod k obsluze V1.16 - doplněk k návodu V1.02. Revize: 7. duben 2014

PHANTOM 2 VISION. Návod k obsluze V1.16 - doplněk k návodu V1.02. Revize: 7. duben 2014 PHANTOM 2 VISION Návod k obsluze V1.16 - doplněk k návodu V1.02 Revize: 7. duben 2014 www.dji.com www.pelikandaniel.com Strana 9 3.3 Signalizace napájecího napětí vysílače Indikační LED Zvukový signál

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Box Content: Equilibrium Mini V2 Napájecí kabel 12 V Síťový zdroj 4 A se síťovou šňůrou 3x adaptér balanceru RC System/GP/JST-XH TP/TF Ray/PolyQuest

Box Content: Equilibrium Mini V2 Napájecí kabel 12 V Síťový zdroj 4 A se síťovou šňůrou 3x adaptér balanceru RC System/GP/JST-XH TP/TF Ray/PolyQuest Technické údaje: Napájecí napětí: 11-17 V stejnosm. nabíjecí proud: 0,1-4,0 A Výkon pro nabíjení: 35 W Proud balanceru:300 ma Přesnost balanceru: +/-0,01 V Počet článků NiCd/NiMH: 1-15 čl. Typy lithiových

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB I101 Uživatelská příručka www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67)

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Инструкция по обслуживанию (68-81) XtraTab 7 QC Displej: 7 multikapacitní

Více

QUICK Start Guide. Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

QUICK Start Guide. Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. QUICK Start Guide Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Abyste dokázali svůj GOCLEVER TAB rychle a pohodlně ovládat, přečtěte si prosím pečlivě před prvním použitím tento návod. Tento zkrácený návod

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

myphone Infinity 3G NÁVOD

myphone Infinity 3G NÁVOD myphone Infinity 3G NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

EyeSee. Mobilní bezpečnostní kamera. Návod k obsluze - 1 -

EyeSee. Mobilní bezpečnostní kamera. Návod k obsluze - 1 - EyeSee Mobilní bezpečnostní kamera Návod k obsluze - 1 - Obsah 1. Co umí kamera EyeSee?...3 2. Začínáme...4 Co budete potřebovat...4 Obsah balení...4 Zprovoznění kamery...5 První spuštění...6 3. Co je

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE...3 2. ANDROID TM POPIS SYSTÉMU...3 3. ZAČÍNÁME/SEZNÁMENÍ S TELEFONEM...4 3.1 PŘEHLED TELEFONU...4 3.2 NABÍJENÍ BATERIE...4 3.3 TIPY PRO PRODLOUŽENÍ VÝDRŽE

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Návod na použití Česky Ver 1.1 05.07.2013 1 Obsah ČEŠTINA... 3 Důležité informace o softwaru a obojcích... 3 NÁVOD NA POUŽITÍ... 4 TRACKER G400(I)

Více

Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01

Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01 Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01 2 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento praktický a moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL

Projektor P502HL/P502WL. Uživatelská příručka. Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Projektor P502HL/P502WL Uživatelská příručka Model č. NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook a imac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více