,,Modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice""

Transkript

1 VYZVA K PODANI NABIDKY NA ZIKANI ZAKAZKY MALEHO ROZAHU Na zaklade rozhodnuti zastupitelstva obce, ze , Vas vyzyvam ke zpracovani a podani nabfdky na ziskani zakazky maleho rozsahu s nazvem:,,modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice" 1. Predmet vyberoveho nzeni Pfedmetem vyberoveho nzeni je oprava socialniho zafizeni v kulturnim dome spocivajici v rekonstrukci odpadu na WC a rekonstrukci 2 sprchovych mfst, dale oprave povrchu podlahy v sale kulturnfho domu spocivajicf v brouseni a lakovanf povrchu, vymena dvoukrfdlych dverf na galerii, bouranf zchatrale prfstavby kulturnfho domu spocfvajfcf ve vlastnfm odstranenf stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaz a provedeni terennich uprav, zhotovenf fasady stftove zdi, hydroizolace proti zemnf vlhkosti a kontaktnf zateplovacf system teto zdi, dale pak v novem vybavenf 60 ks stoly a 250 ks zidlemi, doplnenf stredoveho zavesu na jevisti vcetne vodfcf listy a doplnenf 2 ks bocnfch zavesu na jevisti. 2. Identifikacni udaje zadavatele OBEC VANOVICE Vanovice zastoupena starostou Petrem Dvofackem tel , mobil cz ICO c. uctu: /0300 COB, Postovnf spofitelna 3. Zadavaci dokumentace Zadavaci dokumentace, ze ktere jsou patrne dalsf podminky souteze, tvori pfilohu kteto vyzve. V pripade potreby upresneni podminek, a nebo prohlidky mista provadeni praci kontaktujte osoby uvedene v zadavaci dokumentaci.

2 4. Technicke reseni ci poskytnuti zadavaci dokumentace tavebni prace spocivaji v oprave socialniho zarfzeni v kulturnim dome spocivajici v rekonstrukci odpadu na WC a rekonstrukci 2 sprchovych mist, dale oprave povrchu podlahy vsale kulturniho domu spocfvajici vbrouseni a lakovani povrchu, vymena dvoukridlych dvefi na galerii, bourani zchatrale pristavby kulturniho domu spocivajici ve vlastnim odstraneni stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaze a provedeni terennich uprav, zhotoveni fasady stitove zdi, hydroizolace proti zemni vlhkosti a kontaktni zateplovaci system teto zdi. Vydaje na nakup vybaveni souvisejicich s projektem spocivaji v v novem vybaveni 60 ks stoly a 250 ks zidlemi, doplneni stfedoveho zavesu na jevisti vcetne vodici listy a doplneni 2 ks bocnich zavesu na jevisti. Zadavaci dokumentace spociva v nize uvedenych vymerach a pozadovanych pracich a dodavkach V ramci demolicnkh praci bude provedeno: (CPV ) Odstraneni stavajici chatrajici pristavby kulturniho domu spocivajici ve vlastnim odstraneni stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaze a provedeni terennich uprav, v objemu 190 m3 V ramci stavebnfch praci bude provedeno (CPV ) Demontaz a nasledne osazeni 3 ks novych podlahovych vpusti DN 50mm na WC a sprse Vymena a montaz 1 ks dvoukridlych dveri u vstupu na balkon 120 /197 cm Vymena a montaz 2 ks sprchovych sad ve sprse muzu a 1 ve sprse zen, vystavba delici pricky ve sprse muzu Brouseni a opetny nater vlysove podlahy v sale kulturniho domu a balkonu - celkem 286 m2 Provedeni kontaktmho zateplovaciho sytemu objektu vcetne omitek 120 m2 hydroizolace proti zemni vlhkosti 64 m2, 10 m2, zasyp a osazeni okapoveho chodniku stitove zdi o plose Demontaz a zpetna montaz potrubi dest'ove kanalizace (okap, svod) V ramci vybaveni nabytkem, bude dodano a rozmisteno: (CPV ) 60 ks stolu z masivu o rozmerech 80 x 80 cm, die predlozene a nami schvalene nabidky 250 ks zidli z masivu, die predlozene a nami schvalene nabidky

3 Montaz ocelovych L profilu slouzicich jako pojezdova draha na deli'ci zavesy na jevisti, zavesene 70 mm pod konstrukcf stropu delka 24 m vcetne montaze textilmho zavesu -vyska 6,3 m Montaz textilnfho zavesu na stavajici ocelove L profily, vyska 6,3 m, celkova delka po 2 stranach salu, 22 m 5. Doba a misto plneni Zahajem praci: 1. duben 2011 Ukonceni praci: 30. cerven 2011 Misto plneni: Obec Vanovice, kulturni dum 6. Obsah a forma nabidky Nabfdka uchazece bude obsahovat: - Navrh smlouvy o dilo vc. navrhu odstranovani prfpadnych reklamaci a Ihuty splneni dila, podepsany opravnenou osobou a opatreny razitkem uchazece a musi respektovat veskera ustanoveni v textove casti zadavacf dokumentace ^ Nabfdkova cena bude vcleneni cena za dflo bez DPH, a cena vcetne DPH a bude urcena nacenenim polozek die udaju v zadavacf dokumentaci teto vyzvy Nabidkova cena bude stanovena jako nejvyse pfipustna vcetne DPH. Cenu je mozne prekrocit pouze na zaklade prokazanych vicepracf pfedem odsouhlasenych zadavatelem Zaloha nebude poskytnuta Faktura bude mit nalezitosti danoveho dokladu a splatnost faktury bude min. 21 dnu po protokolarnim prevzetf dila Pokuta za nedodrzenf termfnu dodanf bude cinit 0,1 % za kazdy den prodleni, z celkove ceny dila. Narok na zaplacem pokuty Ize zapocist oproti povinnosti k uhrade ceny dila podle smlouvy o dilo 7. Kvalifikacnf predpoklady: > Overena kopie vypisu zobchodniho rejstrfku u pravnickych osob a overenou kopii Zivnostenskeho listu s predmetem podnikanf,,provadenf staveb, jejich zmen a odstranovani" u fyzickych osob > Dolozi reference firmy za poslednf 2 roky na porovnatelne zakazky 3

4 > Cestne prohlasenf - Ze uchazec neni v likvidaci Zakladnf kvalifikacm predpoklady se rfdf 53, odst. 1, pfsm a - i, zakona c. 137/2006 b. o vefejnych zakazkach Ze na nej nebyl v uplynulych trech letech prohlasen konkurz, nebo konkurz nebyl zrusen pro nedostatek majetku Dodavatel nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s predmetem podnikani Ze nema splatny nedoplatek na pojistnem a na penale na verejne zdravotni pojistenf, nebo na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni nebo na prfspevku na statnf politiku zamestnanosti Ze nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplacenf podle zvlastnfho pravniho predpisu 8. Prohlfdka mfsta plneni Prohlfdku budoucfho staveniste Ize uskutecnit po dohode se zadavatelem. tatutarnf zastupce je pan starosta obce Petr Dvoracek, tel ,e- mail Vyzvanf uchazeci budou respektovat pozadovane upravy rozsahu dfla, upfesnene pfi prohlidce budoucfho staveniste. 9. Lhuta pro podani nabidek, adresa pro dodani nabfdek Adresa pro podani nabfdky je Obec Vanovice, Vanovice c.p. 132, Vanovice. Nabi'dky Ize podat doporucene postou, nebo osobne po dohode se statutarnim zastupcem zadavatele. Termfn pro podani nabfdek je stanoven zadavatelem od 15. ledna 2011, do 8. unora 2011, do hod. Termfn otevfranf obalek je stanoven na stredu 9.unora 2011, v hod. 10. Kriteria pro hodnocenf podanych nabfdek - vyse nabfdnute ceny - nejnizsf nabfdkova cena vc. DPH 11. Jina ustanovenf Zadavatel si vyhrazuje pravo Zadani zakazky kdykoliv, bez udanf duvodu zrusit Odmitnout vsechny predlozene nabidky a neuzavrft smlouvu s zadnym z uchazecu bez udanf duvodu

5 Vyloucit uchazece, jehoz nabfdka je z hlediska pozadavku stanovenych zadavatelem neuplna, nebo nesplnuje po obsahove strance podmmky uvedene vzadani Jednat o smlouve a upfesnit jeji zneni Zadanf teto zakazky podleha zadavaci'mu nzeni zakazek Programu rozvoje venkova, die pokynu Ministerstva zemedelstvf CR. Pfflohy 4 ks stavebnfch vykresu / pudorys suterenu,pudorys l.podlazf, pudorys II. podlazi, podelny rez A-A 1 ks zadavaci dokumentace s vykazem vymer Ve Vanovicfch dne 27 prosince 2010 Nabfdky budou podany ve 3 originalech v zalepene obalce, oznacene napisem: NEOTVIRAT-VYBEROVE RIZENI! V souladu s ustanovenfm 2 pism.e) zakona c. 320/2001 b., o financnf kontrole ve verejne sprave bude uchazec vybrany na zaklade tohoto vyberoveho rfzenf osobou povinnou spolupusobit pri vykonu financnf kontroly < **- tldvoracek - starosta obce Vyveseno: 28. prosince 2010

6 nato 8. unora 2011 Osobne pfevzal dne Za firmu Zastupce (jmeno a pfijmem, funkce) Razftko a podpis

7 Pfiloha c. 1 Zadavaci dokumentace k vyberovemu rfzeni zakazky v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova na akci,.modernizace kulturniho domu v obci Vanovice" 3. Identifikacni udaje zadavatele OBEC VANOVICE Vanovice zastoupena starostou Petrem Dvorackem tel , mobil ICO c. uctu: /0300 COB, Postovnf sporitelna 3 Predmetem zakazky podle kodu je : Kod 357 tavebni vydaje na stavebni obnovu v oblasti kulturni infrastruktury (CPV ) Demontaz a nasledne osazenf 3 ks novych podlahovych vpusti DN 50mm na WC a sprse

8 Vymena a montaz 1 ks dvoukfidlych dvefi u vstupu na balkon 120 /197 cm Vymena a montaz 2 ks sprchovych sad ve sprse muzu a 1 ve sprse zen, vystavba delicf prfcky ve sprse muzu Brouseni a opetny nater vlysove podlahy v sale kulturmho domu a balkonu - celkem 286 m2 Provedem kontaktmho zateplovacfho sytemu objektu vcetne fasadnfch omftek, 120 m2, hydroizolace proti zemni vlhkosti 64 m2, zasyp a osazenf okapoveho chodmku stftove zdi o plose 10 m2 Demontaz a zpetna montaz potrubi dest'ove kanalizace (okap, svod) (CPV ) Odstranenf stavajfci chatrajfcf pffstavby kulturnfho domu spocfvajfcf ve vlastmm odstranenf stavby, recyklaci stavebnf sute, odvoz recyklaze a provedem terennich uprav, v objemu 190 m3 Kod 373 Vydaje na nakup vybaveni souvisejfcich s projektem (CPV ) 60 ks stolu z masivu o rozmerech 80 x 80x 76 cm, provedenf buk lakovany, deska masivni bukova sparovka, die pfedlozene a nami schvalene nabidky 250 ks zidlf, provedeni buk lakovany, calouneny sedak, die pfedlozene a nami schvalene nabidky Montaz ocelovych L profilu slouzicich jako pojezdova draha na delici zavesy na jevisti, zavesene 70 mm pod konstrukcf stropu delka 24 m vcetne montaze textilmho zavesu -vyska 6,3m Montaz textilmho zavesu na stavajicf ocelove L profily, vyska 6,3 m, celkova delka po 2 stranach salu 22 m 27 prosince 2010 Petr Dvofacek starosta obce Vanovice

9 PULXKr HERENU LEGENDA MlTNOTl OZN NAZEV MlTNOTl 0.01 NALEVNA 8AREM 0.02 CHODBA 0.03 NALEVNA BAREM O.U4 KLEPNI PROTOR 0.05 KLEPNI PROTOR 0.06 KLAD 0.07 KLAD MM ATNA MALA KOPANA,.':. KLUBOVNA MALA KOPANA...V, CHODBA 0.11 WC + UMWARNA MUZI 0.1? PRCHA MUZI 0.13 PRCHA ZENY 0.14 WC + UMWARNA ZENY : UKLIDOVA MITNOT B: , ,8 21, , LEGENDA MATERIALU: I I OBVODOVt NONE CIHELNf ZDWO CP 140/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm L I VNITftNl NONE CIHELNE ZDIVO CP 140/65/290-MVC tl.650mm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.300mm I I PRICKOVE NENONE ZDIVO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO POOCLNE DUTINOVYCH CIHEL J ZDIVO z CP A KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI WPI TAVEBNlCH OPRAV A PRACl: < > DEMONTA2 A NALEDNE OAZENl POOLAHOVYCH VPUTI DN 50mm 4> MONTAZ VNITftNlCH DVERl <}> MONTA2 ANITARNI TECHNIKY (sprchov sody) <4> ROZMlT^Nl TOLIJ (800x800mm) A 2lOLl < > MONTA2 OCELOVYCH L-profili) LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA ORAHA NA DELlCl ZAVEY ZAVKENE 70MM POD KONTRUKCl TROPU < > MONTA2 TEJCTlLNlCH DELlClCH ZAVEU <2> PROVEDENl KONTAKTNlHO ZATEPLOVAClHO YTEMU OBJEKTU VCETNE OMtTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU PROVEOEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU < > DEMOhfTAZ A ZPETNA MONTAZ POTRUBI DEtOVE KANALIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVNt NATER VLYOVE PODLAHY *0.000=systtm Bolt po vyro^b] MITO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PUDORY UTERENU ZODPOVEDNY PROJEKTAN1 VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRI DATUM duben 2010 MfRlTKO 1:200 ZAKAZKA ClLO ClLO VYKREU 101

10 PUDORr I.PODLA2 LEGENDA MlTNOTf OZN NAZEV MlTNOTl KOI 1.0? 1, ZADVERI KADEftNICTVl CHOOBA VETIBUl KULTURNl AL JEVlTE ROZVODNA CHODBA KUCHYNf JlOELNA PLOCHA M 8, ,8 249, , a V?PI TAVEBNfCH OPRAV A PRACl: <J> DEMONIAC A NALEDNt OAZENl POOLAHOVtCH VPUTl ON 50mm < > MONTAZ VNITRNlCH DVEftl < > MONTAZ ANITARNl TECHNIKY (sprchovl sady) <j> ROZMlTENl TOLLI (800x800mm) A 2lDU MONTA2 OCELOWCH L-profilO LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAHA NA DELlCl ZAVEY 70MM POD KONTRUKCl TROPU < > MONTA2 TEXTiLNlCH DELlClCH <2> PROVEDENl KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO YTCMU OBJEKTU VCETNf OMlTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU Pf?OVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVfHO CHODNlKU < > DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ POTRUBI DETOVC KANAIIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVNf NATtR VLYOVE PODLAHY *0,000=systfai Bolt po vyrovn6ni LEGENDA MATERlALU: I OBVODOVt NONE CIHELNt ZDIVO CP 140/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm L I VNfTftNl NONf CIHELNE ZDIVO CP 140/65/290-MVC tl.650mm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.300m I 1 PRICKOve NENONf ZDIVO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO PODELNE DUTINOVYCH CIHEL J ZDIVO Z CP A 5KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI MITO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PODORY I.PODLA2I ZODPOVtoNY PROJEKTANT VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRI DATUM duben 2010 MERITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 102

11 PUDOR^ II.PODLAZl LEGENDA MlTNOTl OZN NA2EV MITNOTI 2.01 KNIHOVNA 2.02 CITARNA 7.03 CHODBA 2.04 ATNA 2.0 BALKON 2 Of PUDA PLOCHA [ng 39,6 21, ,2 35,8 30,1 WPI TAVEBNlCH OPRAV A PRACl: <^> DEMONTAl A NALEDNE OAZENl PODLAHOWCH VPUTl ON 50mm < > MONTA2 VNITRNlCH DVERl < > MONTAZ ANITARNl TECHNIKY (sprchov sady) <j> ROZMITENI TOLCl (800x800mm) A 2IDU < > MONTA2 OCELOWCH L-profild LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAHA MA DELlCl ZAVEY ZAVEENf 70mm POO KONTRUKCl TROPU < > MONTAZ" TECTLNlCH DELlClCH ZAVEfl 0 PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO YTEMU OBJEKTU VCETNC OMtTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU PROVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU < > DEMONTA2 A ZPETNA MONTAZ POTRUBl DETOVE KANALIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVN^ NATER VLYOVE PODLAHY ±0,000=sys^m Bolt po vyrovninil LEGENDA MATERlALU: [ I OBVODOVe NONE CIHELNE ZDWO CP HO/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm I I VNITRNl NONE CIHELNf ZDWO CP HO/65/290-MVC tl.bomm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.joomn I I PRICKOVE NENONf ZDWO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO PODELNt DUTINOV?CH CIHEL J ZDWO Z CP A 5KVAROBETONU URtENt K DEMOLICI MiTO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PUDORY II.PODLA2I ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL Jlftl DATUM duben 2010 MERITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 103

12 WPI TAVEBNtCH OPRAV A PRACl: <1> DEMONTA2 A NALEDNE OAZENl PODLAHOVYCH VPUTl ON 50mm < > MONTA2 VNITRNlCH DVERI < > MONTA2 ANITARNl TECHNIKY (sprchov sady) < > ROZMlTENl TOLti (800x800mm) A 2lDLl < > MONTA2 OCELOVfCH L-profild LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAMA NA OEUCl ZAVfY ZAVE5ENE 70MM POD KONTRUKCI TROPU < > MONTA2 TEXTILNICH DfllClCH <^> PROVfDINl KON1AKTNIHO ZATEPLOVAClHO YTEMU OBJEKTU VCETNE OMITEK PO MIlPlfNl OOJEK1U PROVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU It' IIIMDNIA; A /I'flNA MONTA2 POTRUBI DEtOVC KANALIZACE (okap, svod) <$> BROU'.INl A urflllvny NAlfR VLYOVt PODLAHY LEGENDA MATERlALU: I I OBVODOVE NONE CIHELNt ZDWO CP HO/65/290-MC (1.650 NEBO 500mm 1 I VNITftNl NONE CIHELNE ZDIVO CP HO/65/290-MVC mm, 500mm, 450mm NEBO tl.joomn I _ I ZDIVO z CP A KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI I xl BETONOVE KONTRUKCE '2) TEPELNA IZOLACE tl.240mm MINERALNI VLNA POZNAMKA: POJEZDOVA DRAHA DfLlClCH ZAVfsU ZAVfENA 70MM POD KONTRUKCI TROPU *0,000=5ystfem Bolt po vyrovntni] MiTO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNIHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PODflJtf fiez A-A ZODPOVEDNY PROJEKTAN1 VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRi DATUM duben 2010 MKITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 104

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou g 585 378 035, e-mail: obec@horka.cz Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona

Více

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.,

Více

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu STAVEBNÍ A SANAČNÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ UČEBNĚ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Více

v y z ý v á - 1 - Doporučeně.

v y z ý v á - 1 - Doporučeně. - 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722 tel.: 244 105 001, fax: 244 105 043 e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart www.lazne-kynzvart.cz Datum: 5. 11. 2013 Č.j. 592 / 2013 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel zakázky vyhlašuje výzvu k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz

Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz OSEC DOLNi VESTONICE 691 29 Dolni Vestonice c. p. 67 Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz obce V Dolnich Vestonicich

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Modernizace místních komunikací v obci Babice V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY..........2 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI......2 1.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY.............2

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více