,,Modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice""

Transkript

1 VYZVA K PODANI NABIDKY NA ZIKANI ZAKAZKY MALEHO ROZAHU Na zaklade rozhodnuti zastupitelstva obce, ze , Vas vyzyvam ke zpracovani a podani nabfdky na ziskani zakazky maleho rozsahu s nazvem:,,modernizace kulturnfho domu v obci Vanovice" 1. Predmet vyberoveho nzeni Pfedmetem vyberoveho nzeni je oprava socialniho zafizeni v kulturnim dome spocivajici v rekonstrukci odpadu na WC a rekonstrukci 2 sprchovych mfst, dale oprave povrchu podlahy v sale kulturnfho domu spocivajicf v brouseni a lakovanf povrchu, vymena dvoukrfdlych dverf na galerii, bouranf zchatrale prfstavby kulturnfho domu spocfvajfcf ve vlastnfm odstranenf stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaz a provedeni terennich uprav, zhotovenf fasady stftove zdi, hydroizolace proti zemnf vlhkosti a kontaktnf zateplovacf system teto zdi, dale pak v novem vybavenf 60 ks stoly a 250 ks zidlemi, doplnenf stredoveho zavesu na jevisti vcetne vodfcf listy a doplnenf 2 ks bocnfch zavesu na jevisti. 2. Identifikacni udaje zadavatele OBEC VANOVICE Vanovice zastoupena starostou Petrem Dvofackem tel , mobil cz ICO c. uctu: /0300 COB, Postovnf spofitelna 3. Zadavaci dokumentace Zadavaci dokumentace, ze ktere jsou patrne dalsf podminky souteze, tvori pfilohu kteto vyzve. V pripade potreby upresneni podminek, a nebo prohlidky mista provadeni praci kontaktujte osoby uvedene v zadavaci dokumentaci.

2 4. Technicke reseni ci poskytnuti zadavaci dokumentace tavebni prace spocivaji v oprave socialniho zarfzeni v kulturnim dome spocivajici v rekonstrukci odpadu na WC a rekonstrukci 2 sprchovych mist, dale oprave povrchu podlahy vsale kulturniho domu spocfvajici vbrouseni a lakovani povrchu, vymena dvoukridlych dvefi na galerii, bourani zchatrale pristavby kulturniho domu spocivajici ve vlastnim odstraneni stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaze a provedeni terennich uprav, zhotoveni fasady stitove zdi, hydroizolace proti zemni vlhkosti a kontaktni zateplovaci system teto zdi. Vydaje na nakup vybaveni souvisejicich s projektem spocivaji v v novem vybaveni 60 ks stoly a 250 ks zidlemi, doplneni stfedoveho zavesu na jevisti vcetne vodici listy a doplneni 2 ks bocnich zavesu na jevisti. Zadavaci dokumentace spociva v nize uvedenych vymerach a pozadovanych pracich a dodavkach V ramci demolicnkh praci bude provedeno: (CPV ) Odstraneni stavajici chatrajici pristavby kulturniho domu spocivajici ve vlastnim odstraneni stavby, recyklaci stavebni sute, odvoz recyklaze a provedeni terennich uprav, v objemu 190 m3 V ramci stavebnfch praci bude provedeno (CPV ) Demontaz a nasledne osazeni 3 ks novych podlahovych vpusti DN 50mm na WC a sprse Vymena a montaz 1 ks dvoukridlych dveri u vstupu na balkon 120 /197 cm Vymena a montaz 2 ks sprchovych sad ve sprse muzu a 1 ve sprse zen, vystavba delici pricky ve sprse muzu Brouseni a opetny nater vlysove podlahy v sale kulturniho domu a balkonu - celkem 286 m2 Provedeni kontaktmho zateplovaciho sytemu objektu vcetne omitek 120 m2 hydroizolace proti zemni vlhkosti 64 m2, 10 m2, zasyp a osazeni okapoveho chodniku stitove zdi o plose Demontaz a zpetna montaz potrubi dest'ove kanalizace (okap, svod) V ramci vybaveni nabytkem, bude dodano a rozmisteno: (CPV ) 60 ks stolu z masivu o rozmerech 80 x 80 cm, die predlozene a nami schvalene nabidky 250 ks zidli z masivu, die predlozene a nami schvalene nabidky

3 Montaz ocelovych L profilu slouzicich jako pojezdova draha na deli'ci zavesy na jevisti, zavesene 70 mm pod konstrukcf stropu delka 24 m vcetne montaze textilmho zavesu -vyska 6,3 m Montaz textilnfho zavesu na stavajici ocelove L profily, vyska 6,3 m, celkova delka po 2 stranach salu, 22 m 5. Doba a misto plneni Zahajem praci: 1. duben 2011 Ukonceni praci: 30. cerven 2011 Misto plneni: Obec Vanovice, kulturni dum 6. Obsah a forma nabidky Nabfdka uchazece bude obsahovat: - Navrh smlouvy o dilo vc. navrhu odstranovani prfpadnych reklamaci a Ihuty splneni dila, podepsany opravnenou osobou a opatreny razitkem uchazece a musi respektovat veskera ustanoveni v textove casti zadavacf dokumentace ^ Nabfdkova cena bude vcleneni cena za dflo bez DPH, a cena vcetne DPH a bude urcena nacenenim polozek die udaju v zadavacf dokumentaci teto vyzvy Nabidkova cena bude stanovena jako nejvyse pfipustna vcetne DPH. Cenu je mozne prekrocit pouze na zaklade prokazanych vicepracf pfedem odsouhlasenych zadavatelem Zaloha nebude poskytnuta Faktura bude mit nalezitosti danoveho dokladu a splatnost faktury bude min. 21 dnu po protokolarnim prevzetf dila Pokuta za nedodrzenf termfnu dodanf bude cinit 0,1 % za kazdy den prodleni, z celkove ceny dila. Narok na zaplacem pokuty Ize zapocist oproti povinnosti k uhrade ceny dila podle smlouvy o dilo 7. Kvalifikacnf predpoklady: > Overena kopie vypisu zobchodniho rejstrfku u pravnickych osob a overenou kopii Zivnostenskeho listu s predmetem podnikanf,,provadenf staveb, jejich zmen a odstranovani" u fyzickych osob > Dolozi reference firmy za poslednf 2 roky na porovnatelne zakazky 3

4 > Cestne prohlasenf - Ze uchazec neni v likvidaci Zakladnf kvalifikacm predpoklady se rfdf 53, odst. 1, pfsm a - i, zakona c. 137/2006 b. o vefejnych zakazkach Ze na nej nebyl v uplynulych trech letech prohlasen konkurz, nebo konkurz nebyl zrusen pro nedostatek majetku Dodavatel nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s predmetem podnikani Ze nema splatny nedoplatek na pojistnem a na penale na verejne zdravotni pojistenf, nebo na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni nebo na prfspevku na statnf politiku zamestnanosti Ze nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplacenf podle zvlastnfho pravniho predpisu 8. Prohlfdka mfsta plneni Prohlfdku budoucfho staveniste Ize uskutecnit po dohode se zadavatelem. tatutarnf zastupce je pan starosta obce Petr Dvoracek, tel ,e- mail Vyzvanf uchazeci budou respektovat pozadovane upravy rozsahu dfla, upfesnene pfi prohlidce budoucfho staveniste. 9. Lhuta pro podani nabidek, adresa pro dodani nabfdek Adresa pro podani nabfdky je Obec Vanovice, Vanovice c.p. 132, Vanovice. Nabi'dky Ize podat doporucene postou, nebo osobne po dohode se statutarnim zastupcem zadavatele. Termfn pro podani nabfdek je stanoven zadavatelem od 15. ledna 2011, do 8. unora 2011, do hod. Termfn otevfranf obalek je stanoven na stredu 9.unora 2011, v hod. 10. Kriteria pro hodnocenf podanych nabfdek - vyse nabfdnute ceny - nejnizsf nabfdkova cena vc. DPH 11. Jina ustanovenf Zadavatel si vyhrazuje pravo Zadani zakazky kdykoliv, bez udanf duvodu zrusit Odmitnout vsechny predlozene nabidky a neuzavrft smlouvu s zadnym z uchazecu bez udanf duvodu

5 Vyloucit uchazece, jehoz nabfdka je z hlediska pozadavku stanovenych zadavatelem neuplna, nebo nesplnuje po obsahove strance podmmky uvedene vzadani Jednat o smlouve a upfesnit jeji zneni Zadanf teto zakazky podleha zadavaci'mu nzeni zakazek Programu rozvoje venkova, die pokynu Ministerstva zemedelstvf CR. Pfflohy 4 ks stavebnfch vykresu / pudorys suterenu,pudorys l.podlazf, pudorys II. podlazi, podelny rez A-A 1 ks zadavaci dokumentace s vykazem vymer Ve Vanovicfch dne 27 prosince 2010 Nabfdky budou podany ve 3 originalech v zalepene obalce, oznacene napisem: NEOTVIRAT-VYBEROVE RIZENI! V souladu s ustanovenfm 2 pism.e) zakona c. 320/2001 b., o financnf kontrole ve verejne sprave bude uchazec vybrany na zaklade tohoto vyberoveho rfzenf osobou povinnou spolupusobit pri vykonu financnf kontroly < **- tldvoracek - starosta obce Vyveseno: 28. prosince 2010

6 nato 8. unora 2011 Osobne pfevzal dne Za firmu Zastupce (jmeno a pfijmem, funkce) Razftko a podpis

7 Pfiloha c. 1 Zadavaci dokumentace k vyberovemu rfzeni zakazky v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova na akci,.modernizace kulturniho domu v obci Vanovice" 3. Identifikacni udaje zadavatele OBEC VANOVICE Vanovice zastoupena starostou Petrem Dvorackem tel , mobil ICO c. uctu: /0300 COB, Postovnf sporitelna 3 Predmetem zakazky podle kodu je : Kod 357 tavebni vydaje na stavebni obnovu v oblasti kulturni infrastruktury (CPV ) Demontaz a nasledne osazenf 3 ks novych podlahovych vpusti DN 50mm na WC a sprse

8 Vymena a montaz 1 ks dvoukfidlych dvefi u vstupu na balkon 120 /197 cm Vymena a montaz 2 ks sprchovych sad ve sprse muzu a 1 ve sprse zen, vystavba delicf prfcky ve sprse muzu Brouseni a opetny nater vlysove podlahy v sale kulturmho domu a balkonu - celkem 286 m2 Provedem kontaktmho zateplovacfho sytemu objektu vcetne fasadnfch omftek, 120 m2, hydroizolace proti zemni vlhkosti 64 m2, zasyp a osazenf okapoveho chodmku stftove zdi o plose 10 m2 Demontaz a zpetna montaz potrubi dest'ove kanalizace (okap, svod) (CPV ) Odstranenf stavajfci chatrajfcf pffstavby kulturnfho domu spocfvajfcf ve vlastmm odstranenf stavby, recyklaci stavebnf sute, odvoz recyklaze a provedem terennich uprav, v objemu 190 m3 Kod 373 Vydaje na nakup vybaveni souvisejfcich s projektem (CPV ) 60 ks stolu z masivu o rozmerech 80 x 80x 76 cm, provedenf buk lakovany, deska masivni bukova sparovka, die pfedlozene a nami schvalene nabidky 250 ks zidlf, provedeni buk lakovany, calouneny sedak, die pfedlozene a nami schvalene nabidky Montaz ocelovych L profilu slouzicich jako pojezdova draha na delici zavesy na jevisti, zavesene 70 mm pod konstrukcf stropu delka 24 m vcetne montaze textilmho zavesu -vyska 6,3m Montaz textilmho zavesu na stavajicf ocelove L profily, vyska 6,3 m, celkova delka po 2 stranach salu 22 m 27 prosince 2010 Petr Dvofacek starosta obce Vanovice

9 PULXKr HERENU LEGENDA MlTNOTl OZN NAZEV MlTNOTl 0.01 NALEVNA 8AREM 0.02 CHODBA 0.03 NALEVNA BAREM O.U4 KLEPNI PROTOR 0.05 KLEPNI PROTOR 0.06 KLAD 0.07 KLAD MM ATNA MALA KOPANA,.':. KLUBOVNA MALA KOPANA...V, CHODBA 0.11 WC + UMWARNA MUZI 0.1? PRCHA MUZI 0.13 PRCHA ZENY 0.14 WC + UMWARNA ZENY : UKLIDOVA MITNOT B: , ,8 21, , LEGENDA MATERIALU: I I OBVODOVt NONE CIHELNf ZDWO CP 140/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm L I VNITftNl NONE CIHELNE ZDIVO CP 140/65/290-MVC tl.650mm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.300mm I I PRICKOVE NENONE ZDIVO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO POOCLNE DUTINOVYCH CIHEL J ZDIVO z CP A KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI WPI TAVEBNlCH OPRAV A PRACl: < > DEMONTA2 A NALEDNE OAZENl POOLAHOVYCH VPUTI DN 50mm 4> MONTAZ VNITftNlCH DVERl <}> MONTA2 ANITARNI TECHNIKY (sprchov sody) <4> ROZMlT^Nl TOLIJ (800x800mm) A 2lOLl < > MONTA2 OCELOVYCH L-profili) LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA ORAHA NA DELlCl ZAVEY ZAVKENE 70MM POD KONTRUKCl TROPU < > MONTA2 TEJCTlLNlCH DELlClCH ZAVEU <2> PROVEDENl KONTAKTNlHO ZATEPLOVAClHO YTEMU OBJEKTU VCETNE OMtTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU PROVEOEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU < > DEMOhfTAZ A ZPETNA MONTAZ POTRUBI DEtOVE KANALIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVNt NATER VLYOVE PODLAHY *0.000=systtm Bolt po vyro^b] MITO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PUDORY UTERENU ZODPOVEDNY PROJEKTAN1 VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRI DATUM duben 2010 MfRlTKO 1:200 ZAKAZKA ClLO ClLO VYKREU 101

10 PUDORr I.PODLA2 LEGENDA MlTNOTf OZN NAZEV MlTNOTl KOI 1.0? 1, ZADVERI KADEftNICTVl CHOOBA VETIBUl KULTURNl AL JEVlTE ROZVODNA CHODBA KUCHYNf JlOELNA PLOCHA M 8, ,8 249, , a V?PI TAVEBNfCH OPRAV A PRACl: <J> DEMONIAC A NALEDNt OAZENl POOLAHOVtCH VPUTl ON 50mm < > MONTAZ VNITRNlCH DVEftl < > MONTAZ ANITARNl TECHNIKY (sprchovl sady) <j> ROZMlTENl TOLLI (800x800mm) A 2lDU MONTA2 OCELOWCH L-profilO LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAHA NA DELlCl ZAVEY 70MM POD KONTRUKCl TROPU < > MONTA2 TEXTiLNlCH DELlClCH <2> PROVEDENl KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO YTCMU OBJEKTU VCETNf OMlTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU Pf?OVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVfHO CHODNlKU < > DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ POTRUBI DETOVC KANAIIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVNf NATtR VLYOVE PODLAHY *0,000=systfai Bolt po vyrovn6ni LEGENDA MATERlALU: I OBVODOVt NONE CIHELNt ZDIVO CP 140/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm L I VNfTftNl NONf CIHELNE ZDIVO CP 140/65/290-MVC tl.650mm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.300m I 1 PRICKOve NENONf ZDIVO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO PODELNE DUTINOVYCH CIHEL J ZDIVO Z CP A 5KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI MITO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PODORY I.PODLA2I ZODPOVtoNY PROJEKTANT VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRI DATUM duben 2010 MERITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 102

11 PUDOR^ II.PODLAZl LEGENDA MlTNOTl OZN NA2EV MITNOTI 2.01 KNIHOVNA 2.02 CITARNA 7.03 CHODBA 2.04 ATNA 2.0 BALKON 2 Of PUDA PLOCHA [ng 39,6 21, ,2 35,8 30,1 WPI TAVEBNlCH OPRAV A PRACl: <^> DEMONTAl A NALEDNE OAZENl PODLAHOWCH VPUTl ON 50mm < > MONTA2 VNITRNlCH DVERl < > MONTAZ ANITARNl TECHNIKY (sprchov sady) <j> ROZMITENI TOLCl (800x800mm) A 2IDU < > MONTA2 OCELOWCH L-profild LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAHA MA DELlCl ZAVEY ZAVEENf 70mm POO KONTRUKCl TROPU < > MONTAZ" TECTLNlCH DELlClCH ZAVEfl 0 PROVEDENI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO YTEMU OBJEKTU VCETNC OMtTEK PO ZATEPLENl OBJEKTU PROVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU < > DEMONTA2 A ZPETNA MONTAZ POTRUBl DETOVE KANALIZACE (okap, svod) < > BROUENl A OPETOVN^ NATER VLYOVE PODLAHY ±0,000=sys^m Bolt po vyrovninil LEGENDA MATERlALU: [ I OBVODOVe NONE CIHELNE ZDWO CP HO/65/290-MC tl.650 NEBO 500mm I I VNITRNl NONE CIHELNf ZDWO CP HO/65/290-MVC tl.bomm NEBO 500mm NEBO 450mm NEBO tl.joomn I I PRICKOVE NENONf ZDWO tl.200mm NEBO 150mm NEBO 100mm Z CP NEBO PODELNt DUTINOV?CH CIHEL J ZDWO Z CP A 5KVAROBETONU URtENt K DEMOLICI MiTO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNlHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PUDORY II.PODLA2I ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL Jlftl DATUM duben 2010 MERITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 103

12 WPI TAVEBNtCH OPRAV A PRACl: <1> DEMONTA2 A NALEDNE OAZENl PODLAHOVYCH VPUTl ON 50mm < > MONTA2 VNITRNlCH DVERI < > MONTA2 ANITARNl TECHNIKY (sprchov sady) < > ROZMlTENl TOLti (800x800mm) A 2lDLl < > MONTA2 OCELOVfCH L-profild LOU2ICICH JAKO POJEZDOVA DRAMA NA OEUCl ZAVfY ZAVE5ENE 70MM POD KONTRUKCI TROPU < > MONTA2 TEXTILNICH DfllClCH <^> PROVfDINl KON1AKTNIHO ZATEPLOVAClHO YTEMU OBJEKTU VCETNE OMITEK PO MIlPlfNl OOJEK1U PROVEDEN ZAYP OAZENlM OKAPOVEHO CHODNlKU It' IIIMDNIA; A /I'flNA MONTA2 POTRUBI DEtOVC KANALIZACE (okap, svod) <$> BROU'.INl A urflllvny NAlfR VLYOVt PODLAHY LEGENDA MATERlALU: I I OBVODOVE NONE CIHELNt ZDWO CP HO/65/290-MC (1.650 NEBO 500mm 1 I VNITftNl NONE CIHELNE ZDIVO CP HO/65/290-MVC mm, 500mm, 450mm NEBO tl.joomn I _ I ZDIVO z CP A KVAROBETONU URCENE K DEMOLICI I xl BETONOVE KONTRUKCE '2) TEPELNA IZOLACE tl.240mm MINERALNI VLNA POZNAMKA: POJEZDOVA DRAHA DfLlClCH ZAVfsU ZAVfENA 70MM POD KONTRUKCI TROPU *0,000=5ystfem Bolt po vyrovntni] MiTO TAVBY VANOVICE okr.blanko AKCE: INVETOR OBEC VANOVICE MODERNIZACE KULTURNIHO DOMU V OBCI VANOVICE VYKRE: PODflJtf fiez A-A ZODPOVEDNY PROJEKTAN1 VYPRACOVAL Inq.DOKOUPIL JIRi DATUM duben 2010 MKITKO 1:200 ZAKAZKA CILO CILO VYKREU 104

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Podklad pro zpracování nabídek veřejné zakázky Dodávka notebooků a softwaru a vytvoření výukového softwaru, která se týká projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/01.0111 Rozšířená

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Základní škola Zlaté Hory Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory bankovní spojení: 1848898369 / 0800 tel. 584 425 340 mobil: 608 281 630 e-mail:reditel@skolazh.cz IČ: 64631648 Zlaté Hory 23. 5. 2012 VÝZVA K

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší

podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podrobné informace pro zadávací řízení na projektové práce na lávku pro pěší podkladové materiály: - situace 1:1000 (vrátnice,, čp.65, vodoteč, ulice, mostek, trafostanice) - průzkumy (stávající od Ing.Zobačové)

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Domov u fontány zastoupený Mgr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060,

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky Město Prostějov Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011 Výzva k podání nabídky Zadavatel: Město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 00288659 zastoupené Františkem Nevrtalem,

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Kancelářského a školního nábytku pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement pro velké podniky, Programu Iniciativy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V souladu se zákonem č.137/2006sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí MŠMT upravující zadávání VZ malého rozsahu ze dne 22.7.2009

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky: ÚIV, Praha Dodávka kancelářského nábytku pro 3. p. budovy R Pod. č.: VZ MR/13/2009/DEVS Veřejná zakázka: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel Obec Načeradec vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-02/2011 ZŠaMŠR/0320/2011 2 Š.Hauerová 30.5.2011 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Malování a nátěry interiéru Základní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel obec Všechovice, oznamuje provedení zadávacího řízení na stavební práce a dodávku: Předmět zakázky stavební práce a dodávka v rámci projektu: Výběrové řízení proběhne jako

Více

Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most. tel. 773 826 346, e-mail zshamr@softcontrol.cz, www.zshamr.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most. tel. 773 826 346, e-mail zshamr@softcontrol.cz, www.zshamr.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most, zastoupená níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 2 /2012 uchazeče k podání nabídky na

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Domov u fontány zastoupený Mgr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány Libušina 1060,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č.

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení ZADÁVACÍDOKUMENTACE V I I, k VEREJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU c. 1/2012 podle 96 zákona c. 137/2006 Sb., 0 verejných zakázkách v platném znení (dále jen "ZYZ:') Renovace a náter EUROoken 1. Název vefejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Nákup devítimístného mikrobusu

Nákup devítimístného mikrobusu Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup devítimístného mikrobusu Zadavatel : Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, 513 01 Semily Zastoupené Mgr. Josefem Zajícem, ředitelem

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: Váš dopis ze dne: Vaše čj.: Naše č.j. : Ukl. / Skart. Znak: Vyřizuje:Ing. Jonášová Eva Počet listů: Počet příloh: Bítovany dne: 1.8.2012 Adresát: Výzva k podání nabídek Obec Bítovany Vás vyzývá k podání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Stavbařů 2823/2, PSČ: 400 11 tel.: 472 704 511 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 7 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ ZADÁVACÍ PODMÍNKY REKONSTRUKCE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH OBJEKTŮ V souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace, program NEMOVITOSTI, stanovuje zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

Zadávací podklady Projektová dokumentace na výstavbu kompostárny města Semily

Zadávací podklady Projektová dokumentace na výstavbu kompostárny města Semily Zadávací podklady Projektová dokumentace na výstavbu kompostárny města Semily 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Směrnice č.2. obce Krakovec, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2. obce Krakovec, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č.2. obce Krakovec, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC Krakovec Krakovec 46 pošta Petrovice 270 35 IČO: 00639893 Datum zpracování: 9.9.2015 Směrnice nabývá účinnosti: 25.9.2015 1.

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Výzva. k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona o verejných zakázkách, dále jen "zákon"

Výzva. k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona o verejných zakázkách, dále jen zákon VEZENSKÁ SLUŽBA CESKÉ REPUBLIKY Veznice Hermanice Orlovská 670/35, poštovní pnhrádka 2, 713 02 Ostrava 13 Tel.: 595220 III, Fax: 595220289, ISDS: ysud4wq YÁŠ DOPIS c.j.: ZE DNE: NAŠE c.j.: VYRIZUJE: TELEFON:

Více

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky:

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střechy Zateplení budovy 1290121001 Sídlem: Slezská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA ZADAVATEL: Obec Hlavenec Hlavenec 82 294 74 Předměřice nad Jizerou IČ:00474177 DIČ: CZ00474177 ZÁJEMCE: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Zastoupený: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Dodávka a

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově OBEC SLATINA Slatina 50 410 02 Slatina Výzva k podání nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna elektroinstalace v multifunkční budově 1. Zadavatel zakázky název: OBEC Slatina sídlo: Slatina

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Termín prohlídky je 20.10.2015 v 9hod. (před vstupem do objektu Orlí 8, Brno)

Termín prohlídky je 20.10.2015 v 9hod. (před vstupem do objektu Orlí 8, Brno) Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2015/0110446/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542 526 261 ID datové schránky: qykbwe7 V

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec

Revitalizace dětského hřiště MŠ Křinec Městys Křinec IČ: 00239364, Náměstí 25, 289 33 Křinec zastoupený starostou městyse Milanem Mocem (dále jen zadávající) vypisuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. (dále jen výzva)

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. (dále jen výzva) Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v MČ Brno-Kohoutovice, schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.01.2014, vyzýváme

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: Oprava fasády budovy obecního úřadu Klentnice

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: Oprava fasády budovy obecního úřadu Klentnice Obec Klentnice Obecní úřad Klentnice č. p. 24 PSČ 692 01 IČ 00600199 Tel.: 519 515 171 V Klentnici dne 27. 7. 2016 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: Oprava fasády budovy obecního úřadu

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E

IČO: 25589881 DIČ: CZ 25589881 Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3226 V Y P I S U J E Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba:ing. Růžena Vlachová Telefon: + 420 724 952 526 Fax: + 420 518 342 243 E-mail: vlachova@ccsystem.cz

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Úprava zdroje vytápění v objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo. Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02

Úprava zdroje vytápění v objektu MZe, Milady Horákové 373/10, Svitavy. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo. Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Svitavy Sídlem: Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Pozemkového úřadu IČ: 00020478 Úprava

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více