ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

2 Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, právnických osob i jednotlivců o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.!! Ochrana přírody = do praxe aplikovaná ekologie Účel ochrany přírody? ochrana biodiverzity, genetické bohatství ochrana našeho! ŽP 1. z etického hlediska jsme součástí přírody, jen jedním z druhů 2. čistě pragmaticky nevíme ještě, který druh a na co budeme ještě potřebovat

3 Ochrana přírody - trocha historie? - člověk sběrač, lovec, zemědělec přírodu nechránil, snažil se získat z přírody max. vlivy však byly minimální 14.stol feudální zřízení kolonizace (odlesňování), prosaz.ochrany na vlastním panství plány těžby, ochr. lovné zvěře stol romantismus z A, Fr obliba parků, zahrad, přírodních zajímavostí (Prachovské skály, jeskyně) ochrana okrašlovací a vlastenecké spolky vznik rozhleden 1832 USA Arkansas vyhlášení první rezervace 1838 České země Žofínský prales, Hojná voda (Novohradské h.) první rezervace v Evropě (hrabě Bukwoj) 1872 USA Yellowstone vyhlášení prvního NP 1948 ČSSR TANAP,1963 KRNAP (1956 z.o státní ochraně přírody) 12/1989 ČSSR zřízení MŽP soustředily se ochranářské aktivity 1992 nový zákon+vyhl., NP Podyjí+Šumava 91, České Švýcarsko 99

4 Platná legislativa: Zákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny (+prováděcí vyhláška 395/92, novely) (popisuje obecnou x zvláštní ochranu přírody) Všechny druhy rostlin a živočichů (i jejich části) jsou chráněny před poškozováním, které by mohlo vést k ohrožení jejich či ekosystému Udává pravomoci pro hospodaření v chráněných územích plán péče Povolení kácet dřeviny netřeba v ohrožení Zaručuje volný přístup do krajiny u fyz. osob v uvedených případech při pěstování a údržbě porostů Ustanovuje orgány ochrany přírody (obce, kraje, správy NP, CHKO, ČIŽP, MŽP) a jejich působnost Stanovuje přestupky a pokuty

5 Ochrana přírody ve 3 kvalitativních úrovních: 1. Ochrana jedinců, druhů, poddruhů variet 2. Ochrana prostředí-společenstev, v němž ohrož. druhy žijí 3. Ochrana krajiny v nejširším slova smyslu Ad 1. individuální ochrana (dnes vždy až poslední řešení) = studium opt.podmínek pro druhy + jejich navození in-situ (přesazování není účinné) ex-situ (např. ZOO, ne dlouhodobě změna feno/genotypu) reintrodukce (záleží na ekol.valenci druhu)! pro úspěšné rozmnož.druhu jedinců!

6 Ad 2. ochrana ohroženého ekosystému (účinnější než Ad 1.) = udržení fungujícího ekosystému, v němž ohrožený druh žije tvorba sítě přírodních rezervací a migračních koridorů (fungující rezervace min.50ha, někdy však nelze!)! pro úspěšné rozmnož. druhu, migraci jedinců! Ad 3. ochrana krajiny ~ životního prostředí Chránit se má vše, co má ekologickou hodnotu nebezpečí je globální (emise, oteplování) nelze chránit jen část! EECONET - 2 4% krajiny stabilizují celou krajinu! (ÚSES) Ochrana má výsledky! ve 14.stol lesy 24% plochy (odlesnění), dnes 32%

7 Zvláště chráněná území (spadají pod status zvláštní ochrany přírody v ČR) Kategorie zvláště chráněných území + jejich ochranné podmínky (dáno z 114/1992 Sb.): velkoplošná maloplošná - národní parky NP -chráněné krajinné oblasti CHKO - národní přírodní rezervace NPR -přírodní rezervace PR - národní přírodní památky NPP -přírodní památky PP

8 Národní parky ČR Předmětem ochrany v NP jsou původní (nepozměněné) ekosystémy...

9 NP České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko plocha 79 km 2, zbývající část Labských pískovců na české straně i nadále CHKO Labské pískovce. Národní park je součástí rozsáhlejší geomorf. jednotky Labských pískovců - po obou stranách hranice celkem cca 700 km 2. Hlavním předmětem ochrany NP České Švýcarsko je především char. pískovcový fenomén skalního města a na něj vázané druhy (nedotčené ekosystémy na skalách).

10 Krkonošský národní park Nejcennějším prvkem Krkonošského NP jsou ekosystémy arkto-alpinské tundry. Vysoká rozmanitost druhů 4 vegetační stupně submontánní, montánní, subalpinský, alpinský. Vzhledem k drsnému klimatu (partie s 180ti denní sněh. pokrývkou, ø teplota +1 C) podobnost se severskou přírodou (endemity + glac.relikty). NP+ochr.pásmo celkem 550 km 2, v Polsku 55 km 2. Účelem NP je omezení provozu v cenných partiích, péče o horské louky, omezení vlivu znečištění a eroze.

11 Národní park Podyjí Nejmenší NP včetně ochr. pásma celkem 92 km 2, v Rak. 55 km 2. Důvodem ochrany území v NP Podyjí je udržení nejzachovalejšího ekosystému říčního údolí (nepřístupný terén + hranice). Vysoká rozmanitost druhů na celé ploše původní společenstva (teplá+suchá plazi, motýli, orchideje). Údolní fenomén - na slunné straně pronikají od J teplomilné druhy na S, na stinné straně naopak (+ vliv teplotní inverze).

12 Národní park Šumava Největší NP km 2, v Německu 131km 2. Důvodem ochrany území je udržení nejrozsáhlejšího zachovalého lesního ekosystému. Nejcennějšími prvky jsou nedotčené pralesovité porosty horských lesů, ledovcová jezera, údolní a vrchovištní rašeliniště vysoká rozmanitost druhů (lesní společenstva) v 1.zóně společenstva původní. Vzhledem k vlhkému a chladnému klimatu se vyvinula var. Šumavského smrku

13 Zonace národních parků a CHKO NP 3 zóny, CHKO většinou 4 1. přírodní zóna NP (asi 15%), CHKO (asi 10%) + rezervace bez zásahu či pouze v nebezpečí (vstup jen po znač.cestách) značení v mapě i v terénu 2. přechodná zóna hospodařit ANO, ale zohlednit ochranu (louky, smíš.lesy) 3. hosp.využívaná zóna dotváří celistvý územní blok Zásahy v chráněných územích jednorázové vyřezání smrků z pův. habrových doubrav opakované vyřezávání akátů pravidelné sečení horských luk (nepůvodní, ale zvyšuje biodiverzitu (Bílé Karpaty 560 druhů/25x25m) Výsledkem je kombinace =ochranný plán péče chráněného území

14 NP + CHKO Šumava

15 Zonace NP Podyjí

16 CHKO V ČR je 25 CHKO (24 Správa OP + Šumava) km 2 (13%) Jsou uvedeny v zákoně, vyhlašovány závaznou vyhláškou MŽP Chráněny jsou vzácné ale pozměněné (či antropogenní) ekosystémy... KRNAP, CHKO Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava, Šumava a Třeboňsko světová sít biosférických rez. (program MAB-UNESCO) ne vždy původní, ale typické krajiny pro tuto oblast!

17 BE Beskydy BK Bílé Karpaty BN Blaník BL Blanský les BR Broumovsko CL Český les CK Český kras ČL SL KV CR Český ráj CS České středohoří JS Jeseníky JH Jizerské hory KO Kokořínsko ČS LP CS CK LH KO JH CR KR ZH BR OH KV Křivoklátsko LP Labské pískovce LM Litovelské Pomoraví LH Lužické hory MK Moravský kras OH Orlické hory PA Pálava PO Poodří SL Slavkovský les TR Třeboňsko ZV Žďárské vrchy ZH Železné hory JS ŠU KR Krkonoše ŠU Šumava PO Podyjí ČŠ České Švýcarsko BL BN TR PO ZV LM MK PA BK PO BE

18 Maloplošná chráněná území (národní) přír. rezervace + památky Maloplošná chráněná území vysoké přírodní hodnoty vyhl. MŽP/KÚ (i uvnitř CHKO, ne v NP automaticky 1.zóna!) V ČR je více než 70 NPR 185km 2, dále přes 25 NPP a mnoho PR, PP o celkové výměře přes 120km 2 NPR nejcennější maloplošná ch.území ochrana světově jedinečných ekosystémů (Cíl uchování a zlepšení stavu) ochrana int. hospodaření, výstavba, těžba a další zásahy jsou zakázány, vstup jen po vyznač.cestách Vyhlašuje MŽP

19 PR zřízeny k ochraně ekosystémů význačných pro daný region/geografickou oblast ochrana obdobně jako u NPR Vyhlašuje příslušný krajský úřad NPP území menší rozlohy, cíl zachování specifických přír. objektů národního až nadnárodního významu (jeskyně, naleziště nerostů i antropogenní útvary! arboreta, parky) ochrana zákaz činností, které by mohly objekt poškodit/zničit Vyhlašuje MŽP PP obdobně jako u NPP, význam regionálního charakteru Vyhlašuje příslušný krajský úřad

20 Natura jednotně pojatá soustava chráněných území v rámci členských států EU (směrnice Rady Evropských společenství) Chráníme evropsky významné lokality, často kulturní krajinu (např. horské louky, kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři). Dosavadní způsob hospodaření vedl k zachování lokalit neměníme! Ochrana větší rozdíly i nižší stupeň ochrany náhrady vlastníkům, kteří omezují hospodaření v souladu s udržením stability ČR zvýšení výměry chráněných území 15 18,5% (Σ 864 evropsky význ. lokalit, většina na úrovni PP + 38 ptačích rezervací)

21 Oblasti ochrany ptactva vyhlásit do roku 2010

22 Značení zvláště chráněných území v terénu

23 Zvláště chráněné rostliny a živočichové zvláštní ochrana přírody Ex - extinct vymizelé druhy E - endangered kriticky ohrožené druhy V - vulnerable silně ohrožené druhy R - rare vzácné druhy T - threatened ohrožené druhy M - migrants migrující ohrožené druhy CT - commercially hospodářsky ohrožené druhy threatened O - out of danger zachráněné druhy I - indeterminate druhy vyžadující další pozornost V ČR dle zákona kriticky ohrožené (E), silně ohrožené (V), ohrožené (T)

24 Zvláště chráněné druhy Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Ještěrka zelená (Lacerta viridis) Jsou přísněji chráněny dle zákona Jejich vývoz je zakázán Červený seznam je uveden ve vyhlášce č.395/92 Sb. MŽP Vypracovány záchranné programy ohrožených druhů!

25 Mimořádně vzácné stromy, jejich skupiny a stromořadí památné stromy motivy ochrany:vzrůst, věk dendrologický estetický kraj.dominanta historická událost podnět každý občan péče povinnost vlastníka pozemku ochranné pásmo 10x stromu ve výčetní výši (orgán OP může vyhlásit jinak)

26 Významné krajinné prvky Přispívají k charakteru a stabilitě krajiny... dle z.114/1992 Sb. rašeliniště, údolní niva, rybník, jezero... Pokud by plánovaná stavba ohrožovala funkci VKP povolení OÚ! (výstavba v nivě potoka, narušení lesa ) Doporučené odkazy Správa ochrany přírody ČR: Biosférické rezervace v ČR AOPK (ochrana přírody ČR) Soustava Natura 2000 v ČR Mezinárodní Červený seznam

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

HOROLEZECTVÍ. Zpracovatelem textu je ing.jiří Hušek, vedoucí odborné skupiny a vedoucí Správy CHKO Jizerské hory (jiri.husek@nature.cz) 1.

HOROLEZECTVÍ. Zpracovatelem textu je ing.jiří Hušek, vedoucí odborné skupiny a vedoucí Správy CHKO Jizerské hory (jiri.husek@nature.cz) 1. Rekreační a sportovní aktivity provozované ve volné přírodě se reálně dostávají do kontaktu s územní i druhovou ochranou přírody a s ochrannými podmínkami konkrétních chráněných fenoménů. Poslední dvě

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 22000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, v souvislosti s rozhodováním našich zákonodárných sborů ve věci dalšího osudu

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. PF UP Olomouc, 16.11.2009 Doporučená literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji vyhodnocení vlivů koncepce dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Brno, duben 2010

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer Systém práva a jeho definice PRÁVO Michal Kojan, René Fišer Právo je obor velmi složitý, vyvíjející se od doby, kdy byl člověk obdařen rozumem a regulování chování jednotlivců lidského rodu k sobě navzájem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Management chráněných území v České republice

Management chráněných území v České republice 67 PETER MACKOVČIN Management chráněných území v České republice P. Mackovčin: Management of Protected Areas in the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 39, No. 2, 67 71, 2005. Considering the degradation

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více