VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015"

Transkript

1 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první odrážka seshora upravuje následovně: zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (měl být účinný od ), zákonem č. 267/2014 Sb. byla zrušena právní úprava související se zřízením jednoho inkasního místa, a tudíž od nedochází ke změně základních kvalifikačních předpokladů, jak bylo stanoveno zákonem č. 458/2011 Sb. Na konec výčtu se přidává odrážka následujícího znění: zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. První odstavec se upravuje následovně: Zvláště bych vyzdvihla novelu zákon č. 179/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne a který bych označila jako tzv. elektronický, neboť zavedl povinné elektronické úkony 8), dále novelu zákon č. 55/2012 Sb. účinný od , který přinesl zásadní změny v zadávání veřejných zakázek a v elektronizaci veřejného zadávání 9), zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. účinné od , které podporuje elektronizaci při komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a nakonec zákon č. 40/2015 Sb. účinný od , který, dle mého názoru, potvrzuje, že elektronizace se stává obecně známou (podrobněji viz dále v této knize). Podkapitola Přehled usnesení vlády vztahující se k veřejným zakázkám ke dni Str. 21 Str. 22 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k Poznámka pod čarou 10) se upravuje následovně: Seznam hodnotitelů byl zrušen novelou č. 40/2015 Sb. ke dni Ve shrnutí v rámečku na konci kapitoly se k páté odrážce 74a odst. 6 ZVZ seznam hodnotitelů doplňuje následující informace: Ustanovení 74a odst. 6 ZVZ bylo ke dni zrušeno zákonem č. 40/2015 Sb. 1

2 Kapitola 4 Významné veřejné zakázky Podkapitola 4.1 Právní úprava Str. 33 První věta druhého odstavce se upravuje následovně: S účinností od se mělo podle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. doplnit ustanovení 74 ZVZ o odstavec 7 Text třetího odstavce se nahrazuje textem: Novela č. 40/2015 Sb. účinná od zrušila seznam hodnotitelů. Text mezi čarami Podle připravované novely ZVZ od bez seznamu hodnotitelů se nahrazuje textem: Novela č. 40/2015 Sb. od zrušila seznam hodnotitelů. Str. 34 Druhý odstavec se upravuje následovně: Dané zákonné opatření však vkládá s účinností od za 156 odst. 3 ZVZ nový odst. 4 s výše uvedenou zrušenou částí ustanovení a novela č. 40/2015 Sb. dané k opět zrušila. Kapitola 5 Zadávací řízení Str. 36 V rámečku na konci kapitoly v bodu Podmínky použití se třetí odrážka upravuje následovně: jednací řízení bez uveřejnění ( 23 ZVZ) novela č. 55/2012 Sb. (v ustanovení 23 odst. 5 písm. b) ZVZ odstraněn odkaz na původní dodávku); stanovisko ÚOHS k Zadávání víceprací dostupné na webové stránce uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a metodiky.html; novela č. 40/2015 Sb. zrušila objektivně nepředvídané okolnosti na náležitou péči a 20 % zvýšila na 30 %. Kapitola 8 Kvalifikace Str. 55 Odstavec pod textem mezi čarami se upravuje následovně: Je třeba upozornit, že kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií ( 50 odst. 5 ZVZ). Novela č. 40/2015 Sb. účinná od doplnila 78 odst. 4 ZVZ o dílčí kritérium osob se ztíženým přístupem na trh práce a Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. Kapitola 9 Nabídka, otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek Podkapitola 9.2 Otevírání obálek s nabídkami Str. 68 Poznámka pod čarou 47) se upravuje následovně: Podle 71 odst. 5 ZVZ: Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 2

3 nabídek. Podle 71 odst. 6 ZVZ: Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. Tato povinnost byla novelou č. 40/2015 Sb. k zrušena, stejně jako povinnost zrušit zadávací řízení při podání 1 nabídky podle 84 odst. 1 písm. e) ZVZ. Podkapitola 9.3 Posouzení a hodnocení nabídek Str. 69 Na konci čtvrtého odstavce se část věty: a seznam hodnotitelů by měl být zrušen novelou k zákonu o veřejných zakázkách ke dni zrušuje. Na konec čtvrtého odstavce se doplňuje věta: Novela č. 40/2015 Sb. zrušila ke dni ustanovení 74a ZVZ o seznamu hodnotitelů. Kapitola 10 Uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení, oznámení výsledku zadávacího řízení, písemná zpráva, informace o uzavření smlouvy a uchovávání dokumentace o veřejné zakázce Podkapitola 10.1 Uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení Str. 71 Poslední odstavec na stránce se upravuje následovně: V souvislosti s jednou nabídkou upozorňuji na obligatorní důvod uvedený v 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, který byl novelou č. 40/2015 Sb. k zrušen, tj. zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v případech uvedených v 71 odst. 6 písm. a) až c) ZVZ. Str. 72 V prvním odstavci se slova stanovilo podle nahrazují slovy stanovovalo v. Kapitola 13 Opravné prostředky v řízení o zadávání veřejných zakázek Podkapitola 13.5 Přezkumné řízení Str Za poslední odstavec na stránce se doplňuje nový odstavec, který zní následovně: Podle novely č. 40/2015 Sb. účinné od je navrhovatel povinen k návrhu připojit písemné důkazní prostředky v elektronické podobě, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce ( 114 odst. 3 věta druhá ZVZ). Str. 91 První odstavec se upravuje následovně: S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci. Novela č. 40/2015 Sb. účinná od změnila 115 odst. 1 ZVZ tak, že se jedná o kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši Kč, nejvýše ve výši Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši Kč, přičemž bankovní spojení ÚOHS je na jeho webové 3

4 Str. 92 Str. 93 stránce Novela č. 40/2015 Sb. změnila i další odstavce 115 ZVZ týkající se kauce, např. vrácení snížené kauce při zpětvzetí návrhu. Druhý odstavec se upravuje následovně: Podle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření a dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě doručení kopie smlouvy na veřejnou zakázku podle 114 odst. 6 ZVZ. Podle novely č. 40/2015 Sb. však lhůta pro vydání rozhodnutí nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí podání, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá (114 odst. 7 ZVZ). Třetí odstavec se upravuje následovně: Dále podle novely č. 40/2015 Sb. účinné od je zadavatel povinen návrh a podle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. účinného od vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky, vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle 49 ZVZ, zaslat ÚOHS výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ( 114 odst. 8 ZVZ). Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené ve výše zmiňovaném ustanovení 114 odst. 8 ZVZ a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat ÚOHS v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ( 114 odst. 9 ZVZ). Za třetí odstavec se doplňují dva nové odstavce, které znějí následovně: Novela č. 40/2015 Sb. doplnila do ustanovení 114 ZVZ odst. 10 týkající se náležitosti návrhu a odst. 11 týkající se důkazů, dalších skutečností a návrhů. Dále novela č. 40/2015 Sb. doplnila za 117b ZVZ zvláštní ustanovení 117c ZVZ o průběhu řízení. Výčet začínající na konci stránky se upravuje následovně: Podle ustanovení 117a ZVZ Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže: návrh neobsahuje obecné náležitosti podání nebo označení zadavatele nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, nebo k návrhu není připojen doklad o složení kauce ve výši podle 115 odst. 1 ZVZ a navrhovatel tyto nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené ÚOHS neodstranil, návrh neobsahuje, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, nedošlo k připsání kauce ve výši podle 115 odst. 1 ZVZ na účet ÚOHS ve lhůtě podle 115 odst. 5 ZVZ, k návrhu zasílanému ÚOHS před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle 67 odst. 4 ZVZ, 4

5 návrh nebyl doručen ÚOHS a zadavateli ve lhůtách podle 114 odst. 4 nebo 5 ZVZ, nebo v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle 120 nebo 120a ZVZ. Kapitola 14 Správní delikty Str. 97 Str. 99 Ustanovení 120 odst. 1 písm. f) ZVZ zní nově následovně: nepořídí nebo neuchová, (podle novely č. 40/2015 Sb. od ) nezašle dokumentaci podle 109 nebo 155, Na konec odstavce, začínajícího na konci této stránky, se doplňuje věta: Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. doplnilo správní delikt podle písm. h). Třetí odstavec se mění následovně: Dále zákon o veřejných zakázkách obsahuje v 121 ZVZ tato společná ustanovení týkající se správních deliktů (ve znění od po účinnosti novely č. 40/2015 Sb.) Bod (3) tohoto odstavce se mění následovně: (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 10 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Kapitola 20 Stav elektronizace veřejného investování v České republice Podkapitola 20.2 Elektronické nástroje Str. 125 Na konec čtvrtého odstavce se doplňuje věta: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová pozastavila projekt Národního elektronického nástroje. 90) Rutinní provoz NEN by měl být zahájen až k Přidána poznámka 90), která zní následovně: 90) Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k NEN [online]. [cit ]. Dostupné z: Str. 126 Do rámečku na konci kapitoly se doplňuje následující text: novela č. 40/2015 Sb. (účinná od ) elektronizace se stává obecně známou Kapitola 23 Manuál elektronické aukce podle 96 a 97 ZVZ Podkapitola 23.1 Zkrácený lhůtník Str. 134 Do výčtu se doplňuje následující text: 97 odst. 11: Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 ZVZ. 5

6 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRÁVNÍ MINIMUM PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PRINTO, spol. s r. o. Odpovědná redaktorka Monika Metelková Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 30. října 2014 ISBN Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax:

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen. Strana 2210 Sbírka zákonů č. 194 / 2010 194 ZÁKON ze dne 20. května 2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 416. Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 417. Zákon, kterým se mění zákon č.

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více