MMB Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na další stradě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000647. Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na další stradě."

Transkript

1 MMB U Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/ OS"ČZ Název: Náhrada škody způsobené statutárnímu městu Brnu v souvislosti s přípravou a realizací vybraných projektů spolufinancovaných z fondů EU; návrh rozpočtového opatření Obsah: Informace poskytovatele dotace, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, o porušení podmínek poskytnutí dotace ve vztahu k projektům statutárního města Brna Kouzelný svět animace - Muzeum loutek", Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně", Regerenace a rozšíření národní kulturní památky Špilberk", Revitalizace městských parků, I. etapa", Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická", ZŠ Otevřená" a Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival", včetně výzvy k úhradě částky dotčené nesrovnalostmi Informace poskytovatele dotace, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, o porušení podmínek poskytnutí dotace ve vztahu k projektu statutárního města Brna Joštova-úsek Komenského nám. - Údolní" včetně výzvy k úhradě částky dotčené nesrovnalostí Rozpočtové opatření - tabulka Důvodová zpráva Právní analýza společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve věci posouzení možného nároku statutárního města Brna na náhradu způsobené škody u vybraných projektů spolufinancovaných z fondů EU Rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, ve věci odvolání statutárního města Brna proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o uložení odvodu v rámci projektu Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival, reg. č. projektu CZ.l.11/2.2.00/ Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na další stradě. Stanoviska dotčených orgánů: Materiál byl předložen RMB na schůzi č. R7/035. konané dne Zpracoval: Odbor implementacegyjepských fondů 4/ Předkládá: Rada města Brna 'p

2 Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: souhlasí v souladu s ust. 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci výzvou specifikovaných projektů v souhrnné výši ,97 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která tvoří přílohu č.... těchto usnesení nesouhlasí v souladu s ust. 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu Joštova-úsek Komenského nám. - Údolní" ve výši ,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která tvoří přílohu č... těchto usnesení schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s výzvou poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí ve výši ,97 Kč, které tvoří přílohu č....těchto usnesení ukládá Radě města Brna zajistit včasné uhrazení částky ,97 Kč na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s podmínkami poskytnutí dotace T: v termínu stanoveném výzvou vyrozumění Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o neakceptaci výzvy poskytovatele dotace ze dne k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu Joštova-úsek Komenského nám. - Údolní" ve výši ,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod T: bezodkladně t/p

3 Důvodová zpráva Rada města Brna na své R7/016. schůzi konané dne schválila materiál s názvem Návrh postupů řešení v případech zjištění Auditního orgánu Ministerstva financí ČR u projektů spolufinancovaných z EU fondů (audity vykonané v období let )". V sedmi případech OIEF doporučilo škodu způsobenou statutárnímu městu Brnu třetími osobami (zejména orgány státní správy v důsledku nezákonných rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, zpracovatelé příslušných stupňů dokumentací, osoby odpovědné za výkon činností zadavatele dle ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. další participující subjekty - zhotovitel, TDI) případně vymáhat. Za tímto účelem si OIEF nechalo vypracovat právní posudek, jehož cílem byla mj. detailní analýza vybraných auditovaných projektů, jež jsou spolufinancovány z EU fondů, a posouzení konkrétní míry odpovědnosti jednotlivých osob (většinou projektantů, externích administrátorů, příp. technického dozoru investora), v jejichž důsledku statutární město Brno obdrželo korekce či vůči němu byly nebo budou uplatněny jiné sankce (např. úplná či částečná ztráta dotace, zvýšení nezpůsobilých výdajů projektu na úkor způsobilých, apod.). OIEF v červnu 2015 obdržel finální znění právní analýzy a k jednotlivým řešeným projektům uvádí následující průvodní shrnutí: a) Projekt JOŠTOVA - ÚSEK KOMENSKÉHO NÁM. - ÚDOLNÍ - zde považujeme aktivní obranu, buď vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy (kompetentním orgánem rozhodovat veřejnoprávní spory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), případně i odvolání proti (budoucímu) platebnímu výměru (kompetentním orgánem rozhodovat veřejnoprávní spory je Ministerstvo financí ČR), za relevantní, byť se jedná o časově poměrně zdlouhavý proces; jde totiž o značnou korekci (dle obdrženého kontrolního protokolu ,54 Kč) a v náš prospěch hovoří kromě tohoto posudku i další posudek Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., a navíc odborný posudek VUT; OIEF již proti kontrolnímu protokolu Úřadu RRRS JV podal zdůvodněné námitky, které mimo jiné vycházejí ze závěrů vyplývajících z těchto posudků. Poskytovatel dotace však uvedeným námitkám vyhověl pouze částečně, přičemž současně potvrdil výslednou korekci 25 % z hodnoty způsobilých výdajů souvisejících s danou veřejnou zakázkou, přitom bezprostředně po provedení příslušného auditu podal poskytovatel dotace stížnost Ministerstvu financí ČR na postup Auditního orgánu MF v dané věci, přičemž poskytovatel vycházel z vlastního zadaného znaleckého posudku zpracovaného Mgr. Františkem Orságem, CIA (tento je z důvodu zachování důvěrnosti informací k dispozici k nahlédnuto. V minulosti rovněž proti zjištěním Auditního orgánu MF podalo OIEF stížnost k Ministerstvu financí ČR, tato však byla rovněž zamítnuta. S ohledem na pravděpodobné riziko velmi brzkého promlčení části nároku (ve vztahu k pochybením zjištěným v rámu kontroly poskytovatele dotace na základě předložených žádostí o platbu), na základě níž došlo k udělení finanční korekce, tj. ke krácení dotace), je třeba důkladně zvážit možnost podání žaloby na administrátora VŘ a projektanta; u soukromoprávních žalob však město v pozici žalobce musí obecně prokázat, že: 1) Byl to právě administrátor, kdo výslovně zodpovídal za nastavení kvalifikačních předpokladů a zákonnost celého zadávacího postupu, a zadavateli v tomto smyslu dal i takové ujištění. 2) Zadavatel neměl konečné slovo za nastavení kvalifikačních předpokladů a nastavení dalších napadaných zadávacích podmínek. 3) Jak administrátor, tak i projektant mohli a se zřetelem ke všem okolnostem měli předpokládat neposkytnutí či krácení dotace v důsledku jejich pochybení (tj. byli srozuměni s financováním akce z EU fondů - tzv. předvídatelnost škody). 3 fa

4 b) Projekt KOUZELNÝ SVĚT ANIMACE - MUZEUM LOUTEK - v tomto případě se ztotožňujeme s předmětným právním posudkem a nedoporučujeme činit žádné další procesní úkony z důvodu jejich zjevné neúčelnosti a s ohledem na riziko úspěšně uplatněné námitky promlčení (promlčecí doba s největší pravděpodobností již uplynula). c) Projekt PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ - na administraci VŘ se zásadním způsobem podílela společnost EUFC CZ s.r.o.; nicméně s ohledem na výši uplatněné korekce ( ,32 Kč) a skutečnost, že na nastavení tzv. kvalitativních dílčích hodnotících kritérií se významnou měrou podíleli i zástupci Úrazové nemocnice a (spoluodpovědnost za proces hodnocení nese hodnotící komise, nelze soukromoprávní žalobu na uvedeného administrátora z důvodu zachování procesní ekonomie doporučit, a to i z důvodu, že vdaném případě byla sjednána smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody, přičemž nárok na její zaplacení byl již promlčen; rovněž zde nevidíme další prostor pro možné snížení korekce; podání žaloby v rámci odpovědnosti státu za škoduje zcela bezúčelné. d) Projekt REGENERACE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY ŠPILBERK - zde dáváme ke zvážení jak aktivní postup proti administrátorovi, tak vůči poskytovateli dotace; podat žalobu (promlčecí doba dle analýzy uplynula již v červenci 2015) na administrátora by však bylo nutné nejpozději v červenci 2015 z důvodu rizika uplynutí promlčecí doby, což je s ohledem na komplexní charakter soukromoprávní žaloby a časový okamžik podání takové žaloby neúčelné; v případě podání žaloby je, stejně jako v případě projektu ad a), nezbytné v rámci aktivní legitimace a unesení důkazního břemene prokázat, že administrátor poskytl výslovné ujištění o zákonnosti nastavených kvalifikačních předpokladů, a že současně to nebyl zadavatel, kdo měl v této věci konečné slovo, a současně, že administrátor, příp. projektant mohli či měli danou škodu předvídat. Pakliže by mělo dojít k rozhodnutí o vymáhání způsobené škody na dotčených subjektech (administrátor, projektant), bylo by nejprve nutné provést revizi interní komunikace týkající se zapracování inkriminovaných (sporných) ustanovení - zejména zadávacích podmínek z hlediska toho, zda kvalifikační a hodnotící kritéria a postup při posouzení a hodnocení nabídek vycházel od administrátora či se jednalo o požadavky zadavatele, které jen administrátor zapracoval. OIEF ve vztahu k možné procesní obraně v rovině veřejnoprávní doporučuje další aktivní postup pouze za podmínky, že příjemce je schopen si obhájit (zdůvodnit) oprávněnost požadavků zadavatele z důvodu s ohledem na konkrétní potřebu zadavatele a specifika předmětné veřejné zakázky (původní obhajoba administrátora ve vztahu k nastaveným kvalifikačním předpokladům doposud neobstála). e) Projekt REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ, I. ETAPA - obdobná situace jako v předchozím bodě s tím rozdílem, že OIEF rozhodně nedoporučuje další aktivní postup proti zjištění Auditního orgánu MF (jež je poskytovatel dotace ve svých úvahách vždy povinen převzít), které sice nebylo dostatečně zdůvodněné, nicméně dle právního názoru vyjádřeného v jiném posudku Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., a vycházejícího z aktuální rozhodovací praxe a judikatury, nastavené kvalifikační požadavky ve své kombinaci skutečně mohou působit diskriminačně. f) Projekt VÍCEÚČELOVÁ TĚLOCVIČNA PŘI EZŠ A MŠ ČEJKOVICKÁ - zde se nedoporučuje podání soukromoprávní žaloby a obrana vůči poskytovateli dotace je též velmi omezená, jelikož ten přejímá názor Auditního orgánu MF, který hájí" zájmy Evropské komise (konkrétně je povinen postupovat mj. v souladu se stanoviskem EK); oproti tomu však nelze paušálně tvrdit, že zadavatel nemohl v minulosti legitimním způsobem použít tyto Ý/P

5 v* zajišťovací instituty v podobě hodnotících kritérií - viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 Afs 50/ , který se vyjadřoval k obdobnému institutu - bankovní záruce; výsledek soudního sporu je však dosti nejistý a odpovědnost státu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup lze dovodit až v případě zrušení platebního výměru nadřízeným orgánem či správním soudem. g) Projekt ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ - platí to samé, co je uvedeno v rámci předchozího případu; zde je dále možné podat soukromoprávní žalobu na projektanta - za nepřípustné užití obchodních názvů vpd (doposud zde nedošlo k promlčení nároku na náhradu škody) - samozřejmě za splnění podmínek výše popsaných (zejména předvídatelnost škody ze strany projektanta). V případě rozhodnutí o podání žaloby je kjejímu podání příslušný Odbor investiční MMB, který má s projektantem uzavřenu příslušnou smlouvu o dílo. OIEF dále v mezidobí obdržel informaci poskytovatele dotace, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, o porušení podmínek poskytnutí dotace, spolu s výzvou k uhrazení dotčené částky v souhrnné výši ,97 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Poskytovatel dotace využil nového postupu, který umožnila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a který představuje značné administrativní zjednodušení pro poskytovatele i příjemce a nadto má mnohem příznivější finanční dopad do rozpočtu příjemce, jelikož v případě akceptace výzvy již příjemce ani poskytovatel nemusí podstupovat celý náročný a vysoce formalizovaný proces řešící porušení rozpočtové kázně. Příslušné ustanovení novely zakotvilo do předmětného zákona uvedený režim: Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace kvrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva kprovedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k rozhodnutí o uložení odvodu." Důležitým aspektem této výzvy je však i skutečnost, že uhrazená částka bude využita kfhv^ncování realizovaných projektů z oblasti podpory 3.1 Regionálního operačního programu Jihovýchod, zahrnutých v Integrovaných plánech rozvoje města Brna. Uvedený postup lze rovněž aplikovat i v případě projektu Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival", kde již v září 2014 došlo k vydání rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a o uložení odvodu v celkové výši Kč; statutární město Brno však proti uvedenému rozhodnutí brojilo odvoláním, jelikož se meritorně neztotožnilo s jedním ze závěrů kontroly (důvody viz přiložené odvolání příjemce proti rozhodnutí poskytovatele dotace o odvodu), a současně podalo žádost o posečkání, jíž bylo vyhověno až do doby rozhodnutí o odvolání. V této souvislosti bylo současně dne vydáno rozhodnutí poskytovatele o odvolání příjemce, kterým bylo vyhověno tomuto odvolání (nicméně ryze z procesních důvodů); tímto úkonem se tak naskytne možnost využít výše naznačeného zjednodušeného procesu i v rámci tohoto projektu; s ohledem na výši sporné částky (která činí ,99 Kč), časové aspekty

6 (délka odvolacího procesu) a skutečnost, že uhrazená částka bude využita k financování dalších projektů realizovaných městem, OIEF doporučuje výzvu k úhradě akceptovat rovněž i ve vztahu k tomuto projektu. OIEF dále obdržel dne výzvu k úhradě částky ve výši ,54 Kč dotčené nesrovnalostí v rámci uvedeného projektu; OIEF v této věci nedoporučuje akceptaci předmětné výzvy a v současné době navrhuje postupovat buď formou vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy, tj. předložení sporu Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k rozhodnutí, nebo formou podání odvolání proti případnému rozhodnutí o uložení odvodu (platebnímu výměru) - viz samostatný materiál s názvem Projekt Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" - odvolání proti rozhodnutí o uložení odvodu; návrh na zahájení sporného řízení předložený RMB na její schůzi konané dne ; konkrétně OIEF v rámci materiálu doporučuje RMB: Ve variantě A: vzít na vědomí zprávu o auditu operace Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" ze dne stanovisko auditovaného subjektu k návrhu zprávy o auditu operace Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" ze dne stížnost statutárního města Brna na způsob provádění auditů ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí ČR protokol č. 8/CZ. 1.11/3.1.00/ o kontrole projektu statutárního města Brna Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. CZ.l. 11/3.1.00/ námitky příjemce proti protokolu o kontrole č. 8/CZ.l.11/3.1.00/ projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. projektu CZ.1.U/3.1.00/ rozhodnutí poskytovatele o vyřízení námitek č. j /2015 ze dne odborné stanovisko Vysokého učení technického v Brně k projektu statutárního města Brna Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. CZ.1.11/3.1.00/ a v případě odmítnutí výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k úhradě částky ve výši ,54 Kč dotčené nesrovnalostí v rámci projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" Zastupitelstvem města Brna: uložit vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit podání odvolání proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o uložení odvodu v rámci projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. projektu CZ.1.U/3.1.00/ Ve variantě B: vzít na vědomí zprávu o auditu operace Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" ze dne é/f

7 stanovisko auditovaného subjektu k návrhu zprávy o auditu operace Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" ze dne stížnost statutárního města Brna na způsob provádění auditů ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí ČR protokol č. 8/CZ.l.l 1/3.1.00/ o kontrole projektu statutárního města Brna Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. CZ.1.U/3.1.00/ námitky příjemce proti protokolu o kontrole č. 8/CZ.l.l 1/3.1.00/ projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. projektu CZ.1.11/3.1.00/ rozhodnutí poskytovatele o vyřízení námitek č. j /2015 ze dne odborné stanovisko Vysokého učení technického v Brně k projektu statutárního města Brna Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. CZ.1.11/3.1.00/ a v případě odmítnutí výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k úhradě částky ve výši ,54 Kč dotčené nesrovnalostí v rámci projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" Zastupitelstvem města Brna: souhlasit s vyvoláním sporu ze smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ze dne pro projekt Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. č. CZ.1.U/3.1.00/ , ve znění dodatku č. 1 ze dne , v souladu s ust. 141 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění schválit text návrhu na zahájení sporného řízení ve věci zrušení protokolu č. 8/CZ.l.l 1/3.1.00/ o kontrole projektu statutárního města Brna Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní", reg. Č. CZ.1.11/3.1.00/ , a zrušení rozhodnutí o vyřízení námitek č. j /2015 ze dne , který tvoří přílohu č.... tohoto zápisu pověřit vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB -podpisem uvedeného návrhu a souvisejících dokumentů -jednáním za statutární město Brno v dalších věcech souvisejících s uvedeným návrhem uložit vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit předložení předmětného návrhu Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a zaplacení správního poplatku za sporné řízení Právní posudek Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., odborný posudek VUT, rozhodnutí poskytovatele o porušení rozpočtové kázně a o uložení odvodu, odvolání příjemce proti rozhodnutí poskytovatele o porušení rozpočtové kázně a o uložení odvodu budou, finální verze rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, ve věci odvolání statutárního města Brna proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o uložení odvodu v rámci projektu Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival, reg. Č. projektu CZ.1.11/2.2.00/ a finální verze obou výše specifikovaných výzev k úhradě budou vzhledem ke svému značnému rozsahu k dispozici k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne # '/

8 Materiál Návrh postupů řešení v případech zjištěni Auditního orgánu Ministerstva financi ČR u projektů spolufinancovaných z EU fondů (audity vykonané v období let )", schválený Radou města Brna na její schůzi č. R7/016. konané dne pod bodem č. 18, v němž jsou detailně analyzovány veškeré finanční dopady v rámci jednotlivých řešených projektů statutárního města Brna v důsledku korekcí udělených řídicím orgánem poskytovatele dotace anebo nesrovnalostí zjištěných Auditním orgánem MF ČR, bude poskytnuta předsedům klubů zastupitelů politických stran na CD nosiči. SÁP

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva Mgr. Martin Kameník Oživení, o. s., březen 2010 martin.kamenik@oziveni.cz 1 Úvod Výsledky forenzního auditu

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2014

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2014 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2014 ČÁSTKA 2/2014 Věstník NKÚ 2/2014 153 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 4. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok

Více

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva -

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva - Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR - Závěrečná zpráva - Státní fond dopravní infrastruktury Aviation and Transport Services Leden 2015 OMEZENÍ Tento dokument

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

Č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007

Č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007 rozhodnutí nabylo právní moci dne16.6.2007 Č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/23 Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více