STUDIE PROVEDITELNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Počet stran: 54, z toho 3 stránky příloh č. 1 a 2

2 - OBSAH - 1. ÚVODNÍ INFORMACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Reference IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU VÝCHOZÍ STAV ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU A ANALÝZA PROBLÉMU NÁVAZNOST PROJEKTU NA CÍLE A PRIORITY REGIONÁLNÍ POLITIKY Společný regionální operační program Rámec podpory Společenství, Česká republika , CCI: 2003CZ161CC Státní informační a komunikační politika, e-česko Akční plán eeurope POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁMĚR PROJEKTU Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita CÍLOVÉ SKUPINY ETAPY PROJEKTU HARMONOGRAM PROJEKTU OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU LŮŽKOVÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI; PACIENTI NA BĚŽNÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACÍCH SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ SÍDLÍCÍCH V OBJEKTU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE, A.S PACIENTI NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ OBYVATELÉ ROKYCANSKA ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S PŘÍNOSY PROJEKTU PRO OBEC, REGION A STÁT VLIV PROJEKTU NA KVALITU A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU TRŽNÍ ANALÝZA ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Statistika Rokycanské nemocnice, a.s TRŽNÍ ANALÝZA UŽIVATELSKÝCH MÍST, PŘÍP. PIAP TRŽNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ ŠIROKOPÁSMOVÉHO INTERNETU ODHAD POPTÁVKY MARKETINGOVÁ STRATEGIE Poslání projektu Hlavní strategické cíle projektu Zvolená strategie Multiplikační efekt MARKETINGOVÝ MIX Produkt Cena (Price) Propagace Místo (Place) MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INFORMACE O ZADAVATELI PROJEKTU Strana 2

3 6.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PARTNER PROJEKTU Zapojení partnera do projektu REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU SERVER VÝPOČETNÍ TECHNIKA S PŘIPOJENÍM NA INTERNET KAMERA VEDENÍ A KABELÁŽ INFORMAČNÍ KIOSKY (INFOMATY) ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO MAJETKU INVESTIČNÍ MAJETEK OBĚŽNÝ MAJETEK Předinvestiční a investiční fáze Provozní fáze FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU ZÁKLADNÍ KALKULACE FINANČNÍ PLÁN Finanční plán investiční etapy Finanční plán provozní etapy EKONOMICKÁ ANALÝZA Společenské přínosy a náklady Celkový ekonomický peněžní tok HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU PROVOZNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU ANALÝZA RIZIK ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Příloha č. 1 Příloha č. 2 Reference žadatele Personální zajištění projektu Strana 3

4 1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1 Identifikační údaje o zadavateli Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s. Zastoupená: Ing. Vladimírem Gabrielem ředitelem nemocnice Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Gabriel, Ing. Miroslav Řepa Sídlo: Voldušská 750, Rokycany Telefon: Fax: Na Plzeňský kraj přešly na základě zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelské funkce příspěvkových organizací nemocnic, poskytujících zdravotní péči. Usnesením Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje došlo k odsouhlasení založení obchodních společností a následně pak zápisem do Obchodního rejstříku k založení obchodních společností. Plzeňský kraj je zakladatelem a jediným vlastníkem také Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. Nemocnice měla při zahájení provozu 250 lůžek ve čtyřech odděleních: interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. V roce 1974, kdy extenzivní rozvoj socialistického zdravotnictví dosahoval svého vrcholu, měla nemocnice 430 lůžek v šesti odděleních. Ovšem v 90. letech začal proces celostátního snižování lůžek a diferenciace péče, počet lůžek i oddělení se postupně snižoval, jednotlivé ambulance v poliklinické části převzali z větší části privátní ambulantní lékaři a vznikly intenzivní formy péče, ARO a JIP. V nemocnici vznikla též lůžka následné dlouhodobější péče. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Více informací o žadateli, Rokycanské nemocnici, a.s., je možné nalézt v kapitole Reference Areál nemocnice prošel v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí, která byla pokryta ze státního rozpočtu částkou 65 miliónů korun. Z toho 30 miliónů bylo určeno na Strana 4

5 rekonstrukci operačních sálů, 17 miliónů se investovalo do rekonstrukce energetických zařízení a zbytek byl určen na potřebné výtahy a na centrální sterilizaci zařízení. Realizace projektu včetně finančního vyhodnocení záměru proběhla úspěšně. 1.2 Identifikační údaje o zpracovateli studie Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Zastoupená: Ing. Františkem Jochmanem, členem představenstva Kontaktní osoba: Petra Zavázalová, DiS., vedoucí sekce obcí a NNO Sídlo: Sportovní 3302, Most Telefon: Fax: Pracovníci společnosti zpracovali projektové žádosti včetně studií proveditelností pro program SROP, Opatření 2.2. pro Nemocnici Teplice, Nemocnici Sokolov, Nemocnici Karlovy Vary, Nemocnici Chomutov. Všechny tyto projekty byly kladně vyhodnoceny a v současné době probíhá realizace záměrů. Zaměření projektů je s projektem Rokycanské nemocnice, a.s. velice podobné, případně z nich vycházejí. Studie proveditelnosti byla zpracována v červenci roku 2005 dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, 4. kolo výzev. Cílem studie proveditelnosti je popsat investiční záměr, posoudit finanční a ekonomickou situaci projektu. To znamená zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost investičního projektu. Strana 5

6 2. VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU 2.1 Výchozí stav V současné době je Rokycanská nemocnice, a.s. napojena na internetové připojení o rychlosti 1 Mbit. Stávající připojení umožňuje pouze běžný provoz komunikace mezi odděleními. Pacienti a ostatní návštěvníci objektu nemonice nemají k dnešnímu dni žádnou možnost přístupu k veřejnému internetu. Uživatelské místo s volně přístupným internetem pro širokou veřejnost nemají ani v dalších nemocnicích (Domažlická nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.; Nemocnice Sušice o.p.s.; Vojenské nemocnici Plzeň) a dokonce ani ve Fakultní nemocnici Plzeň. Projekt je tedy z hlediska informovanosti široké veřejnosti ve zdravotnických zařízení Plzeňského kraje inovativní a pilotní Odůvodnění realizace projektu a analýza problému Objekt nemocnice se nachází v okrajové části města se spádovou oblastí 65 tisíc obyvatel. V blízkém okolí nemocnice se nenachází veřejně přístupný prostor, kde by se mohli občané Rokycan vzdělávat v oblasti práce s internetem a vyhledávat zde různé informace. Nejbližší místa se nacházejí v Muzeu Rokycany (1 počítač), Informační centrum (3 počítače) a společnost Netro, s.r.o. (2 počítače). Tyto objekty se nacházejí cca 1-2 km od sídla nemocnice a těchto 6 počítačů nemůže pokrýt poptávku veřejnosti celého patnáctitisícového města Rokycany a příchozích turistů. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo v rámci předkládaného projektu realizovat instalaci 2 veřejně přístupných bodů. Dalším důvodem pro realizaci projektu je skutečnost, že stahování objemnějších dat v současné době je možné pouze v omezeném množství. V případě posílení komunikace mezi Fakultní nemocnicí Plzeň, příp. Léčebným ústavem v Janově by kapacita internetového připojení byla nedostačující. V současné době je Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU na úrovni průměru ve využívání informačních a komunikačních technologií obyvatelstvem a v dostupnosti internetu, jedná se ale v převážné míře o internet s nízkou přenosovou rychlostí. Konkrétně Rokycanská nemocnice, a.s. se potýká s řadou problémů, mezi nejvýznamnější patří: Relativně pomalá přenosová rychlost dat pro přenos více objemových Nedostačující ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Strana 6

7 Zastaralá technika PC s nedostatečnými parametry Absence softwaru pro odbornou práci a pro přenos obrazových dat Nedostatečná možnost volby při nákupu nové výpočetní techniky (cenové omezení) Nedostatečná ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti Vysoké náklady na poplatky při využívání internetu Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Je velmi důležité, aby v oblasti zdravotnictví a speciálně pak v oblasti preventivní léčebné péče byl přístup k IKT a internetu široké veřejnosti poskytnut, a to všem skupinám obyvatelstva včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším problémem je celorepubliková nejednost v oblasti zdravotnických informačních systémů (Medea, Clinicom aj.). Nejen, že tyto systémy nejsou vzájemně kompatibilní a často tak neumožňují spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi, ale software těchto systémů (většinou s nízkou přenosovou rychlostí) není vytvořen tak, aby umožnil vyhovující komunikaci (především v přenosu obrazových dat) mezi jednotlivými odděleními či lékaři v rámci jedné či několika nemocnic, jak to zamýšlí právě tento projekt. V případě partnerské nemocnice FN Plzeň, která má nemocniční informační systém WINMEDICALC, nebude rozlišnost systému bránit přenosu. Bude to řešené přes určité rozhraní, případně pře datové úložiště. Je to i bezpečnější. Zároveň veškeré údaje o léčených osobách jsou dle zákona stále ukládány v písemné formě v kartách pacientů, což představuje nevýhodu v podobě aktuální nedostupnosti karty. Vzhledem k tomu, že každá nemocnice je různě specializovaná, je docela běžné, že pacient podstoupí konkrétní vyšetření v jednom zdravotnickém zařízení, jeho výsledky však musí být zaslány do druhého zařízení, kde je pacient léčen či dokonce hospitalizován. Zde se pak pochopitelně opět vyskytuje riziko porušení ochrany osobních údajů během manipulace s údaji o vyšetření pacienta, nastávají časové prodlevy a zvyšují se náklady nemocnic. 2.3 Návaznost projektu na cíle a priority regionální politiky Předkládaná studie proveditelnosti je jedním z podkladů pro získání finančních prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie na realizaci projektu. Vazby na strategické dokumenty jsou uvedeny v příloze 2 této studie proveditelnosti Společný regionální operační program Tento projekt je přímo v souladu s cíli Regionální politiky a jeho realizace přispívá k naplnění cíle Společného regionálního operačního plánu (SROP), jímž je trvalý hospodářský růst i růst kvality života obyvatel regionu. Je v souladu s vybraným prioritním tématickým okruhem č. 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech (IKT). Toto opatření klade důraz na: Strana 7

8 Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti. Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu. Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu. Cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost, která je v rámci tohoto projektu rozdělena do několika cílových skupin (lékaři a zdravotnický personál Rokycanské nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Plzeň, pacienti, občané ve spádové oblasti). Jeho realizace má přispět k co nejširšímu přístupu obyvatelstva, obcí a regionálních institucí k informacím a službám využívajícím IKT. Důraz je kladen na uspokojivé řešení problému bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru. Operační cíle opatření Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií. Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí. Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT. Globální cíle projektu prostřednictvím širokopásmového internetu zpřístupnit obecné i odborné veřejnosti veřejné informace z oblasti lékařské péče zefektivnění lékařské péče povede k úsporám nákladů na lék. péči, čímž se zvýší možnosti jejího rozšíření a to by mělo dopad ve smyslu vzniku nových pracovních míst v oblasti zdravotnictví Specifické cíle projektu posílení internetové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. zajištění veřejného přístupu občanů ze spádové oblasti Rokycan k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví tvorba internetových stránek nemocnice propojení nemocničních informačních systému Rokycanské nemocnice, a.s. a s Fakultní nemocnicí Plzeň zkvalitnění léčebné péče prostřednictvím rozvoje informační a komunikační technologie ve zdravotnictví Rámec podpory Společenství, Česká republika , CCI: 2003CZ161CC001 Současná verze strategie obsahuje priority a cíle, jež je třeba splnit do roku Tyto čtyři hlavní prioritní oblasti jsou: Strana 8

9 1) Dostupné a bezpečné komunikační služby: dostupné širokopásmové služby za konkurenční ceny a bezpečná komunikační infrastruktura. Spadají sem i otázky elektronické komunikace, regulace trhu a zvyšování konkurence na trhu, jakož i přijetí nového evropského regulačního rámce pro telekomunikace. Tato oblast rovněž zahrnuje zbývající cíle v rámci eeurope+ jako např. dostupnost základních internetových služeb. Tyto základy jsou nezbytnou výchozí podmínkou k tomu, aby mohly být řešeny další prioritní oblasti. 2) Informační vzdělanost: tato priorita zajišťuje, že přínosy informační společnosti jsou stejně dostupné všem skupinám obyvatel ve společnosti, včetně menšin a znevýhodněných skupin. 3) Moderní veřejné služby on-line: e-government, e-procurement, e-zdravotnictví. Tento bod se snaží nemocnice realizací projektů zapojených do programu SROP naplňovat. 4) Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: e-business odpovídající stejnojmenné prioritní oblasti akčního plánu eeurope Státní informační a komunikační politika, e-česko 2006 e-zdravotnictví Vláda si uvědomuje, že využití nejmodernějších ICT je významnou podmínkou pro dostupnost a kvalitu zdravotnické péče, a hodlá je aktivně podporovat. Současně chápe nasazení ICT jako cestu ke zefektivnění poskytované péče a k dosažení vyšší kvality života občanů. Své aktivity v oblasti identifikace pacientů, zpřístupnění zdravotnické dokumentace a propojení a spolupráce subjektů poskytujících zdravotní péči hodlá stát realizovat v úzké vazbě na stejně zaměřené aktivity EU, tak aby bylo dosaženo maximální kompatibility. Pro poskytování veřejných zdravotnických informací a služeb, např. o zdravém životním stylu, stavu znečištění, o možnostech prevence, dostupnosti péče, telekonzultací atd. hodlá vláda využít stejných prostředků, jako pro poskytování dalších on-line služeb v rámci e-governmentu, tedy především Portálu veřejné správy. Hlavní úkoly v oblasti e-zdravotnictví: postupně: nahradit stávající průkazky pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými kartami, kompatibilními se standardy EU, v souladu s harmonogramem EU. do konce roku 2006: vybudovat informační síť propojující střediska poskytování zdravotní péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení veřejných zdravotnických dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života. do konce roku 2005: uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických informací. Strana 9

10 2.3.4 Akční plán eeurope+ Podpora používání Internetu a) Urychlení elektronického obchodu b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám c) Zdravotnictví on-line d) Evropské digitální informace pro globální sítě e) Inteligentní dopravní systémy f) Životní prostředí on-line c) Zdravotnictví on-line Charakteristika: Systémy zdravotní péče v kandidátských zemích jsou vystaveny tlaku mnoha faktorů, které znamenají potřebu významných změn, mimo jiné pokud jde o vývoj lékařských technologií, vyšších požadavků lidí na lékařskou péči, rozšíření informačních technologií, změn charakteru onemocnění a také stárnoucí obyvatelstvo. Tyto faktory budou mít zásadní dopad na financování systémů zdravotní péče. Situace se stává ještě složitější s rostoucí dostupností informací, zejména na Internetu, o zdravotních rizicích, onemocněních a způsobech léčby. Vhodné využití on-line technologií pro lepší dostupnost kvalitních zdravotnických informací pro občany by mohlo vést k příkladnému posunu směrem k preventivní medicíně, což by v dlouhodobém horizontu mohlo přinést významné úspory ve společenských a administrativních nákladech na diagnostiku a péči. Reakce eeurope+: Kandidátské země uznávají potřebu zavedení výkonného a všestranného zdravotnického informačního systému. Základ tohoto systému bude tvořit národní telematická infrastruktura, včetně regionálních sítí, které v konečném důsledku umožní občanům dodání služby a informací na dálku až do jejich domovů. Stejným způsobem umožní konzultace na dálku mezi prvotními a druhotnými poskytovateli zdravotní péče. Posun směrem k prevenci vyžaduje, aby jak veřejnost, tak i zdravotní odborníci, měli přístup ke kvalitním údajům a informacím, snadno dostupným přes Internet. Proto by měla být zohledněna základní kvalitativní kritéria národních nebo regionálních webovských stránek, při tvorbě a zavádění nových webovských stránek se zdravotnickou tematikou. Kandidátské státy obzvláště vítají spolupráci a výměnu informací se členskými státy EU, týkajících se politiky a strategie zdravotnictví, ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, poskytovaných služeb na institucionální a profesionální úrovni, protože mohou přispět k rozvoji efektivního a výkonného systému lékařské péče pro všechny občany Evropy. Strana 10

11 Zásadní ukazatele Ukazatel Hodnota Interpretace Ekonomická čistá současná hodnota 567 tis. Kč (EČSH) Ekonomické vnitřní výnosové 12,21% procento (EVVP) Ekonomický index rentability (EIR) 0,16 Diskontovaná doba návratnosti 4 roky Po započítání veškerých efektů z investice je projekt ekonomicky přijatelný, neboť se celá výše investovaných výdajů navrátí Hodnota tohoto ukazatele vede též k závěru, že projekt je vysoce návratný a tudíž i přijatelný. Také z tohoto pohledu je projekt přijatelný, neboť ziskovost investice měřená čistou současnou hodnotou dosahuje 16% Projekt se během své životnosti stihne navrátit. Již po čtvrtém roce po dokončení investice začne generovat zisk. Strana 11

12 3. POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM 3.1 Základní informace Název projektu: Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací Začátek realizace: říjen 2005 Předpokl. konec realizace: červenec 2006 Investor: Rokycanská nemocnice, a.s. 3.2 Záměr projektu Záměrem projektu, jehož nositelem je Rokycanská nemocnice, a.s., je prostřednictvím širokopásmového internetu rozšířit možnosti využívání internetu širokou veřejností, pacienty a zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízení a využívat internet jako nástroj přenosu obrazových a multimediálních informací, a to realizací několika souvisejících aktivit: Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Vybudování veřejně přístupných terminálů s širokopásmovým internetem Zkvalitnění komunikace a spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízením Rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice Tvorbu internetových stránek s prezentací nemocnice a služeb Příprava nemocničního systému pro novou aplikaci pro pacienty Aktivita 1 Realizovaný projekt si klade za cíl rozšířit možnosti přístupu veřejně přístupných míst s internetem na Rokycansku, a to ve zdravotnických zařízení. Tohoto cíle bude dosaženo instalací dvou internetových terminálů v prostorách nemocnice včetně hlídacích kamer. Příchozí návštěvníci a pacienti se budou moci prostřednictvím internetových terminálů dozvědět mnoho důležitých informací z oblasti zdravotnictví a všeobecného přehledu (např. údaje o provozu nemocnice a jednotlivých oddělení, informace o novinkách v léčebných metodách, používaných technologiích či lécích, případně formou kontaktních údajů a odkazů na další léčebná centra a internetové stránky týkající se více či méně léčebné péče (např. z oblasti lázeňství, alternativních druhů medicíny apod.). Realizace tohoto cíle projektu bude určena především široké veřejnosti, přestože bude pravděpodobně využívána i odbornými pracovníky z oblasti zdravotnictví. Strana 12

13 3.2.2 Aktivita 2 Záměrem projektu je také zkvalitnit komunikaci mezi lékaři Fakultní nemocnicí Plzeň, ostatními zdravotnickými zařízeními (např. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov) a lékaři Rokycanské nemocnice, a.s. Lékaři společně vedou denně mnoho konzultací nad případy, konzultují probíhající léčbu a diagnostiku. Výměna informací je v současnosti uskutečňována především telefonicky, případně fyzickým předáním zdravotnických snímků či nálezů a vzájemnou návštěvou lékařů. Komunikace lékařů přes internet nebo elektronická konference není dosud prováděna, i když by lékařům a následně pacientům velice pomohla. Cílem projektu je zkapacitnění internetu z důvodu zasílání obrazových a multimediálních zpráv (např. rentgenové snímky, snímky z tomografů, sonografu apod.). Hlavní myšlenkou je ukládání veškerých informací o zdravotním stavu pacientů jedná se především o údaje o vyšetření, lékařských zákrocích, rentgenové a jiné snímky, ale i např. doporučení na způsob léčby apod. Údaje budou zadávány přímo vyšetřujícím lékařem či odborným pracovníkem oddělení, které dané vyšetření či lékařský zákrok provedlo. Tyto informace budou v rámci systému k dispozici všem dalším oddělením, lékařům či zdravotnickým zařízením, která budou do systému zapojena (tzn. v rámci tohoto projektu - Fakultní nemocnice Plzeň). Vzhledem k velkému finančnímu objemu komplexní realizace této aktivity, bude v rámci tohoto projektu započata první fáze aktivity 2, která připraví zázemí pro celkovou realizaci následující v dalších letech. Přestože se bude jednat o první fázi, realizace této části projektu v praxi znamená významnou pomoc lékařům, ale i pacientům. Lékaři budou mít neustále možnost nahlédnout do výsledků vyšetření konkrétního pacienta, budou si moci prostřednictvím internetu vyžádat údaje z jiného oddělení v rámci rokycanské či plzeňské nemocnice (v případě tohoto pilotního programu) či jiné nemocnice (v případě rozšíření systému do dalších zdravotnických zařízení) aniž by pacient musel požadované materiály vyzvedávat osobně, čímž se komunikace mezi léčenou osobou a lékařem stává znatelně jednodušší a časově a nákladově méně náročná. Také odborné konzultace mezi lékaři nad určitým medicínským problémem budou jednodušší a rychleji realizovatelné s ohledem na dostupnost podkladů ke konzultaci prostřednictvím internetu to znamená, že lékaři by již kvůli konzultacím a předávání si podkladů nemuseli absolvovat osobní schůzky a šetřili by tak čas svůj i pacientův. Dále se díky řešení sníží výskyt duplicitních vyšetření to znamená, že často nemá jedno oddělení informace o tom, že vyšetření, které se chystá provést bylo již jednou provedeno oddělením jiným a zbytečně tak vydává čas a náklady na provedení tohoto vyšetření podruhé, to negativně působí jak na psychiku pacienta, tak na rozpočet nemocnice. Je evidentní, že zmiňovaný systém bude velmi kladně působit na spokojenost lékařů i široké veřejnosti pacientů. Prostředkem naplnění cílů projektu bude zkapacitnění stávajícího širokopásmového připojení nemocnice v Rokycanech k internetové síti a její napojení na stávající nemocniční informační systém Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení 8 počítačových stanic s přístupem na internet v prakticky každém oddělení nemocnice, díky kterým mezi sebou budou moci lehce komunikovat lékaři i jednotlivá oddělení nemocnic. Strana 13

14 3.2.3 Aktivita 3 Jak již bylo zpočátku uvedeno, tímto projektem dojde také k rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice, a to instalací datové sítě do všech pokojů na všech oddělení. Rozšířením zároveň dojde ke kvalitativnímu posunu v možnostech využití informačních technologií včetně možnosti nadstandardního vybavení pokojů pacientů. Tento záměr vychází z poptávky občanů z řad manažerů, kteří potřebují i v době hospitalizace neustále komunikovat se svými pracovníky a řídit chod firem. V projektu je myšleno také na dětské oddělení, kde je ročně hospitalizováno 1200 dětských pacientů s průměrnou délkou pobytu 5 dní. Na oddělení budou v rámci tohoto projektu předány 2 počítače, které umožní dětem volný přístup na internet a komunikovat tak se svými rodiči, kamarády a pomůžou jim tak zapomenout na svou nemoc a bolesti. Také mnoho škol v současné době vybavuje své učebny moderní informační a komunikační technologií a navazuje spolupráci s rodiči prostřednictvím internetu (uživatelského přístupu rodičů do hodnocení svého dítěte a předávání informací pomocí elektronické pošty). Komunikace by tedy byla rozšířena o další subjekt nemocnici v případě hospitalizace žáka. Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, je možné předávat informace o probírané látce nebo zadávat žákovi úkoly prostřednictvím u případně přímou komunikací s učitelem pomocí vhodných programů. Tento projekt umožní nemocnici připravit se na systém komunikačního opatření pro elektronické objednávání pacientů na lékařské zákroky, zlepší se tak spolupráce mezi pacientem a lékaři a sníží se čas lékařů věnovaný administraci Aktivita 4 Posledním bodem zaměřeným na zlepšení informovanosti široké veřejnosti je vybudování nových internetových stránek s cílem oslovit široké spektrum cílových skupin: Pacienti s plánovanými lékařskými úkony Dětští pacienti, rodiče dětí Budoucí matky Příbuzní a návštěvníci Pacienti se specifickými problémy Ostatní pacienti a uživatelé Nově vytvořené internetové stránky budou obsahovat následující informace: kontaktní a provozní údaje Rokycanské nemocnice, a.s., popř. i dalších nemocnic a zdravotnických a lázeňských zařízení v Plzeňském kraji, údaje o činnosti jednotlivých oddělení v daných léčebních zařízeních, údaje o akreditovaných pracovištích nemocnice volná pracovní místa v objektu informace o novinkách v léčebných metodách, technologiích, lécích, výzkumné činnosti apod., odborné informace podporující preventivní péči obyvatelstva např. informace o možnostech bezplatných preventivních vyšetření, sezónních očkování proti infekčním chorobám apod. tzv. poradna poskytující odpovědi na konkrétní dotazy veřejnosti, které se dle osobních zkušeností lékařů nejčastěji opakují, příp. které byly zaslány Strana 14

15 odborníkům např. elektronickou poštou v rámci zavedeného systému dotazy budou vyřizovány odbornými pracovníky z Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r.o. odkazy na další léčebná, střediska alternativní medicíny, poradenská centra, lázeňská zařízení a jejich specializace na Plzeňsku, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Českou lékařskou komoru, Asociaci českých a moravských nemocnic, zdravotnická informační centra, zdravotní pojišťovny, vyhledávače pro medicínskou literaturu apod. veřejně přístupné statistické údaje z oblasti zdravotnictví týkající se Rokycanské nemocnice, a.s. aktivní linky na ostatní internetové portály Internetové stránky budou přeloženy i do cizích jazyků (anglický, německý, francouzský jazyk), protože tato aktivita nemocnici chybí. Vzhledem k tomu, že do Rokycanské nemocnice, a.s. dojíždí celorepublikově uznávaní odborníci orthopedie, poskytuje nemocnice tyto speciální lékařské výkony též zahraničním hostům, kteří se na operace objednávají. Zahraniční klientela se kromě oblasti orthopedických zákroků objednává též na plastickou chirurgii. Kvalitní překlad charakteristiky nemocnice a poskytovaných služeb je základ pro další rozvoj nemocnice a poskytování odborných služeb i dalším cizincům Aktivita 5 V rámci projektu si nemocnice v Rokycanech připraví svou síť a svá oddělení včetně soukromých ordinací na novou službu rozšiřující nabídku služeb Rokycanské nemocnice, a.s. K tomu je však zapotřebí kvalitní počítač, internetový prohlížeč, internetové připojení. Jedná se o službu pro přehledné a optimální elektronické objednávání pacientů mezi všemi přihlášenými zdravotnickými zařízeními, jednotlivými odděleními nemocnic i v rámci jedné ordinace. Zkracuje čas objednání pacientů, omezuje přeplňování čekáren a nejen tím zvyšuje kulturu poskytování lékařské péče. Co umožňuje služba komfortní objednávání péče mezi jednotlivými poskytovateli lékařské péče řešení objednávek mezi všemi úrovněmi zdravotnických zařízení inteligentní diář, který se přizpůsobí požadavkům pracovišť nemocnice minimální požadavky na technické vybavení synchronizace s provozním informačním systémem a standardním diářem pro pacienta možnost přímého objednávání k lékaři objednávání vstupních a preventivních prohlídek v rámci zaměstnání ambice stát se v budoucnu národním systémem objednávání zdravotní péče Přínosy pro uživatele zvýšení kultury a dostupnosti poskytování lékařské péče dosah na větší region a větší počet pacientů zvýšení výtěžnosti vyšetřovacích pracovišť koordinace práce všech lékařů a vyšetřovacích pracovišť zkrácení času objednání u registrovaných pracovišť snížení zatížení personálu při telefonickém objednávání Strana 15

16 zvýšení konkurenceschopnosti snížení provozních nákladů zlepšení hospodářského výsledku 3.3 Cílové skupiny Hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost. Tuto obsáhlou cílovou kategorii můžeme ještě dále dělit: lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 420 tis. ročně z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně pacienti na dětském oddělení: cca 1200 ročně obyvatelé spádové oblasti: cca 65 tisíc obyvatel (jedná se o obyvatele z blízkých obcí a měst, které v případě nemoci či úrazu využijí právě zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.) obyvatelé Rokycanska: cca 15 tisíc obyvatel zahraniční pacienti: cca 500 ročně Všichni tyto obyvatelé a návštěvníci budou mít možnost využít všechny služby vycházející z tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že jeden internetový panel je uzpůsoben pro osoby tělesně postižené, budou jej moci využít také tito spoluobčané. Nejširší veřejnost tak bude mít možnost jednoduchou a rychlou cestou získat velké množství informací z oblasti zdravotnictví, případně odkazy na místa, kde jim budou požadované informace poskytnuty, bez složitého vlastního vyhledávání a tápání na běžných stránkách internetu. Vliv projektu na cílové skupiny je více rozepsán v kapitole 4. Přínosy projektu na cílové skupiny. 3.5 Etapy projektu Projekt nemocnice Rozšíření možností využívání internetu pacienty a zdravotnickým personálem a využívání obrazových a multimediálních informací bude tzv. jednoetapový ovšem skládající se z několika fází: Předinvestiční fáze: květen červenec 2005 V této etapě byla navázána spolupráce s Nemocnicí Teplice, Nemocnicí Sokolov a Nemocnicí Karlovy Vary. Tyto organizace zřizované krajem se v předchozích výzvách programu SROP účastnily programu a dále bylo jednáno se zřizovatelem nemocnice, s Plzeňským krajem, o zapojení Rokycanské nemocnice, a.s. do programu SROP, Opatření 2.2. Dále byla zpracována studie proveditelnosti, elektronická žádost (ELZA) a ostatní povinné přílohy dle pravidel programu. Strana 16

17 Náklady: zpracování studie proveditelnosti a žádosti, kompletace projektu Kč vč. DPH Investiční etapa: říjen 2005 červenec 2006 Součástí této fáze je výběrové řízení na dodavatele; zkapacitnění internetového připojení z 1 MBit na 2 MBit; pořízení a instalace výpočetní techniky; rozvod potřebné datové sítě v nemocnici; tvorba internetových stránek včetně překladů a celková propagace a vyhodnocení projektu. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pořízené technologie v rámci projektu budou v rámci projektu nakoupeny kamery. Náklady: název kus / hod jednotková cena cena celkem vč. DPH server ,00 Kč ,00 Kč počítač ,00 Kč ,00 Kč notebook ,00 Kč ,00 Kč tiskárna ,00 Kč 7 000,00 Kč kamera ,00 Kč ,00 Kč vedení kabeláž ,00 Kč ,00 Kč infomaty ,00 Kč ,00 Kč překlady ,00 Kč ,00 Kč prezentace ,00 Kč ,00 Kč připojení ,00 Kč ,00 Kč studie a kompletace ,00 Kč ,00 Kč poradenství ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Provozní etapa: červenec 2006 červenec 2011 Realizace provozní etapy není předmětem projektu, provoz vybudovaného zařízení je však pro naplnění ukazatelů a cílů projektu významný, proto tuto etapu v textu dokumentu stručně popisujeme. Jedná se o první rok zkušebního provozu 2 PIAPů s přístupným internetem a systémem vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče a dále provoz 8 uživatelských míst se širokopásmovým internetem služba bude po celou dobu poskytována zdarma. Nezbytnou aktivitou provozní fáze je servis poskytovaný pracovníkem výpočetního střediska, ve složitějších případech odbornou firmou, která techniku a software dodala. Provozní etapa projektu vyplývá z životnosti výpočetní techniky v rámci projektu nakoupené. Životnost počítačů je 4 roky. Výměna počítačů nebo hardwaru bude pořízena z finančních prostředků nemocnice. Likvidační etapa Likvidační etapa prakticky zahrnuje pouze případnou výměnu počítačů z kanceláří lékařů a oddělení. Podle dlouhodobých praktických zkušeností z oblasti Strana 17

18 výpočetní techniky se však předpokládá jen modernizace počítačů i softwaru. Bude-li nutná fyzická likvidace počítačů, bude provedena externí specializovanou firmou cena likvidace jednoho počítače je dle momentální nabídky průměrně 800 Kč / 1 ks. 3.6 Harmonogram projektu Harmonogram realizace projektu má následující podobu: Fáze Doba trvání Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotace 06/ /2005 Výběrové řízení 10/ /2005 Nákup a instalace HW a SW, zkapacitnění datové sítě 01/ /2006 Vyhodnocení projektu, publicita 06/ /2006 Zpracovatel projektu bude vyvíjet veškerou činnost pro dodržení termínů, ovšem nemůžeme ovlivnit externí faktory (dodací podmínky apod.). Strana 18

19 4. OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU V kapitole 3.4 jsou uvedeny dotčené cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinu zde tvoří široká veřejnost, která je pak dále dělena. 4.1 Lůžkoví pacienti a návštěvníci; pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. Počet: Využívající internet: cca 420 tisíc ročně cca 21 tisíc ročně Objekt Rokycanské nemocnice je místo, které je denně navštěvováno mnoha občany města Rokycany a ostatních spádových měst z okolí, což je cca 65 tisíc obyvatel. Do této nemocnice jsou často posílány případně se zde objednávají na zákrok i obyvatelé z jiných krajů, protože každá nemocnice má své specializované pracoviště (specialisté v orthopedické oblasti, plastické chirurgie apod.). Objednávání pacientů bude dále zdokonalováno formou nové aplikace objednávacího systému, který se bude v rámci projektu zkoušet. Občané navštěvují toto místo za účelem pravidelných lékařských prohlídek, různých operačních a pooperačních vyšetření a chodí sem za svými příbuznými a známými a mnohdy musí čekat nějakou dobu na výsledky či prohlídky nebo přijetí. Tento nevyužitý čas budou moci po realizaci projektu trávit vzděláváním v oblasti zacházení s internetem, budou si moci zjistit mnoho důležitých informací, budou si moci vyřídit svou elektronickou poštu, vyhledat volné pracovní příležitosti apod. Přínos neomezené vyhledávání informací z různých oblastí, zvýšení informovanosti z oblasti preventivní péče, zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti, zvyšování informovanosti občanů o veřejné správě, možnost využití nové aplikace pro pacienty (objednávkový systém). 4.2 Pacienti na dětském oddělení Počet: přes 1200 ročně Předáním 2 počítačů pořízeních v rámci projektu Rokycanské nemocnice, a.s. na dětské oddělení bude malým pacientům umožněno volné využívání internetu při komunikaci se svými kamarády, rodiči či spolužáky a učiteli. Dále budou moci rozvíjet svou gramotnost v oblasti informačních technologií, rozvíjet svou fantazii při hraní volně dostupných her a učení se pohádek, písniček a říkadel na dětských serverech (např a mnoho jiných). Strana 19

20 4.3 Obyvatelé Rokycanska Počet: cca 15 tisíc O instalaci 2 internetových terminálů v prostoru objektu nemocnice budou občané Rokycan a okolí informováni prostřednictvím tisku. V tomto městě se nachází pouze 6 počítačů s volně přístupným internetem, ovšem s omezeným přístupem daným otevíracími hodinami příslušných subjektů. Z propočtu vychází, že cca 2500 obyvatel Rokycan připadá na 1 PIAP. Z poptávky po těchto službách je patrné, že ve městě je nedostatek veřejně přístupných míst. Pro takto početnou cílovou skupinu se nevyskytuje v okolí prostor s veřejně přístupným internetem, který je přístupný po celý den, protože objekt nemocnice nemá otevírací doby. Předností veřejně přístupného internetu v objektech nemocnice je časově neomezený přístup. Přínos neomezené vyhledávání informací z různých oblastí (nová pracovní místa, elektronické obchodování, životní prostředí, preventivní péče, veřejná správa, zprávy z domova a ze světa, kulturní zprávy, kriminalita, drogy a mnoho dalších témat), zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti Zahraniční návštěvníci nemocnice Počet: cca 500 ročně Jak již bylo uvedeno, nemocnici navštěvují také zahraniční pacienti, kteří sem přijíždějí za odborníky Rokycanské nemocnice, a.s. Poptávka těchto klientů po kvalitních službách a internetového připojení je dána jejich kulturou a zvyky. Další přínos pro Rokycanskou nemocnici, a.s. bude v nově budovaných internetových stránkách, které budou přeloženy do cizích jazyků a tím se počet klientů může zvýšit. Přínos odstranění jazykové bariéry, neomezené vyhledávání informací z různých oblastí v cizím jazyce 4.5 Rokycanská nemocnice, a.s. Nemocnice poskytne návštěvníkům města, nemocnice a obyvatelům města další uživatelská místa s volným přístupem na internet a rozšíří místa pro vzdělávání v oblasti internetové gramotnosti. 8 uživatelských počítačů napojených na širokopásmový internet bude k dispozici v odděleních Rokycanské nemocnice, a.s. a v případě hospitalizace občanů jim budou po dohodě s ošetřujícím lékařem zdarma zapůjčovány nebo jim bude umožněn přístup Přínosy projektu pro obec, region a stát Nová uživatelská místa pomohou v rozvoji vzdělanosti v oblasti internetu občanům Rokycanska. Jelikož budou mít další možnosti pro volný přístup na internet, Strana 20

21 mohou si takto najít volné pracovní místo v případě nezaměstnaných, rozšíří si své znalosti z oblasti preventivní péče apod. Připojení stále většího počtu subjektů na širokopásmový internet, zpřístupnit jej široké veřejnosti na různých místech je také strategickým cílem Evropské unie. Důležitým přínosem pro region je také vytvoření regionální komunikační počítačové sítě mezi jednotlivými nemocnicemi. Zjednodušení a zrychlení komunikace mezi lékaři, prostřednictvím širokopásmového internetu bude mít obrovský vliv především v případech akutní a neodkladné péče, kdy je pacient převážen z jednoho oddělení (nemocnice) do druhého a tato oddělení (nemocnice) budou mít možnost si prakticky okamžitě předat veškeré informace o pacientovi ještě před jeho příjezdem. V případě běžné léčby, kdy pacient není v akutním ohrožení a lékař si vyžádá potřebné informace z jiného oddělení, může tyto údaje získat s jistým časovým posunem, ale i přesto v podstatně kratší době než tomu je za současných podmínek a bez nutnosti osobní návštěvy pacienta v jiných zdravotnických zařízeních, od kterých je informace požadována. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se zvýší počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy povedou nejen ke zvýšení kvality lékařské a preventivní léčebné péče v regionu, ale i k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů v obci Rokycany k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb Realizace tohoto projektu přispěje pozitivně pro další vývoj poskytovaných IKT služeb. Nemocnice je již v současné době vybavena širokopásmovým internetem o kapacitě 1 MBit, ovšem rozšířením aplikací tento rozsah nebude již postačovat. Z malého průzkumu prováděného v nemocnici bylo zjištěno, že by pacienti uvítali možnost tzv. surfování po internetu v případech delší hospitalizace. V případě osvědčení aplikace objednávkového systému v nemocnici bude rozšířeno spektrum poskytovaných služeb nemocničním zařízením. Strana 21

22 5. ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 5.1 Tržní analýza zdravotnických organizací v Plzeňském kraji V Plzeňském kraji poskytují zdravotní péči zdravotnická zařízení státní a nestátní vč. obecních, církevních či provozovaných dalšími právnickými nebo fyzickými osobami. Státní zdravotnická zařízení jsou Fakultní nemocnice Plzeň, Vojenská nemocnice, Psychiatrická léčebna Dobřany, Odborný léčebný ústav TRN Janov. Nestátních zdravotnických zařízení je v Plzeňském kraji registrováno na patnáctset. Patří k nim mimo jiné též bývalé okresní nemocnice jakožto obchodní společnosti založené Plzeňským krajem, a to: Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. a dále nemocnice následné péče: NNP LDN Horažďovice, s. r. o. a NNP Svatá Anna, s. r. o. Specifická zdravotnická zařízení zřizovaná jako příspěvkové organizace, a to Plzeňským krajem je Dětský domov Trnová a Městem Plzní Kojenecký ústav s dětským domovem. Další zřizované Plzeňským krajem jsou zdravotnické záchranné služby sloučené do jedné organizace ZZS Plzeňského kraje v současné době před dosloučením se zbývajícími samostatnými subjekty ZZS Klatovy a ZDZS Domažlice. Pro území Plzeňského kraje a Karlovarského poskytuje služby též Letecká záchranná služba Líně. Dalšími zdravotnickými zařízeními, které poskytují zdravotní péči v Plzeňském kraji ve více oborech jsou: Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED, a.s., Mulačova nemocnice s.r.o., Nemocnice U Svatého Jiří s. r.o., HOSPIC Sv. Lazara v Plzni, Městská poliklinika Plzeň, s. r. o., Poliklinika Denisovo nábřeží s. r. o., Poliklinika Bory s. r. o., ZZ Plzeň-Doubravka s. r. o., Železniční poliklinika Plzeň, Nemocnice Sušice o.p.s., Poliklinika Tachov, aj. Samozřejmě nesmíme zapomenout na přibližně 1500 soukromých ambulantních lékařů zajišťující zdravotní péči v Plzeňském kraji, a to v rozsahu oprávnění vydaného podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění. Nestátní zdravotnické zařízení může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Na území Plzeňského kraje působí řada soukromých praxí z oblasti všeobecného lékařství, pediatrie, gynekologie - porodnictví, stomatologie, psychiatrie, chirurgie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, dopravní zdravotní služby a dalších vč. nelékařských zdravotnických praxí Statistika Rokycanské nemocnice, a.s. Počet lůžek: 181 Počet ošetřovatelských lůžek: 30 Počet akutních lůžek: 151 Strana 22

23 Počet nadstandardů: 10 z počtu 181 Počet zaměstnanců: 305 (přepočtený stav k červnu 2005) Oddělení lůžka obložnost průměrná ošetř. doba počet hospitalizací interní odd ,90% 11,91 dní 2618 chirurgické odd ,42% 5,92 dní 1934 gyn.por.odd ,32% 4,08 dní 1618 dětské odd ,18% 5,01 dní 1159 JIP 6 71,39% 5,30 dní 49 CELKEM ,04% V nemocnici je ročně přijato cca 7500 obyvatel na lůžkových odděleních a denně za těmito lidmi přichází návštěvníci. Kromě pacientů na lůžkách a návštěv přichází do nemocnice mnoho nemocných lidí na různá vyšetření a do ambulance soukromých lékařů. Jedná se přibližně o dalších lidí týdně. Volné chvíle mezi vyšetřeními budou moci občané po realizaci projektu trávit na veřejných internetových terminálech a získají tak zcela nový a ojedinělý přístup k informacím. Internetové panely přispějí k rozvoji informovanosti obyvatel Rakovnicka hostů oblasti. Vybudováním širokopásmového internetu a s tím související vytvoření komunikační počítačové sítě bude důležitým přínosem pro region. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se může zvýšit počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy mohou vést nejen k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů ve městě Rokycany k širokopásmovému internetu ke zvýšení preventivní léčebné péče v regionu. Co se týče stávajícího přenosu rentgenových snímků v případě nutné konzultace s FN Plzeň nebo ostatním zdravotnickým zařízením je stav v Rokycanské nemocnici následující pacienti jsou v dopoledních hodinách zrentgenováni, snímky jsou sanitkou odvezeny do 27 km vzdálené FN Plzeň, sanitář čeká na posudek snímků od lékařů a vrací se zpět. Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na dopravu a hlavně se ušetří čas lékařům a pacientům. 5.2 Tržní analýza uživatelských míst, příp. PIAP Ve městě Rokycany se nachází Veřejný internet v Muzeu Rokycany, Městském informačním centru a v podniku Netro,.s.r.o. V Rokycanech bydlí cca 15 tis. obyvatel, 11 tisíc obyvatel (se řadí mezi běžné uživatele internetu. Vzdálenost od objektu nemocnice je cca 1-2 km a obyvatelé z přilehlých domů musejí k těmto přístupovým bodům docházet. Strana 23

24 Subjekt Sídlo Počet PC, PIAP Otevírací doba Cena Městské informační centrum Masarykovo náměstí Po Út St Čt Pá So a 3. v měsíci 1 Kč za 1 minutu Po Út St Čt Pá So Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech nám. J. Urbana 141/I 1 celoročně, úterý až neděle 8-12 a 12,30-16 hodin Zavírací den: pondělí Netro, s.r.o. Gottliebova ul. 34, 2 Po - Pá 9:30 12:00; 13:00 17:00 Zdarma v návštěvních dnech 20 Kč za každou započatou hodinu 5.3 Tržní analýza poskytovatelů širokopásmového internetu V následujícím přehledu uvádíme stručný přehled nejpoužívanější možnosti internetového připojení, ceny jsou pouze orientační (v Kč včetně DPH) za neomezené množství přenesených dat a při dané rychlosti. Není zde tedy zohledněna možnost nabídky garantované či sdílené rychlosti. U naprosté většiny nabídek je rychlost přenosu dat přímo úměrná ceně. GPRS (General Packet Radio System) - připojení přes mobilní telefon, velmi nízká rychlost - 43 Kbit/s za vytáčená linka, dodavatel: Telecom nebo konkurenční společnosti, rychlost 56 Kbit/s, cena se uvádí za minutu např minut za měsíc odpovídá ceně asi ISDN (Integrated Services Digital Network) také připojení po klasických tel. linkách, 64Kbit/s, cenaza 1000 minut za měsíc zhruba ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) opět telefonní linky, rychlost 512 Kbit/s sdílená (tzv. agregovaná rychlost), zhruba měsíčně za neomezená data WiFi (Wireless Fidelity) - 512Kbit/s, neomezené množství dat za /měsíc. Anténa, která komunikuje s tzv. Access Pointem (AP), což je vysílač umístěný na vhodné budově. Podmínkou pořízení je tedy existence sítě takovýchhle AP. pevné připojení, kabely typu kroucené dvojlinky, optické kabely apod., kabely je nutno vést až k počítači nebo alespoň do budovy, kde je počítač umístěn a tam pak použít např. systém WiFi nebo BlueTooth, což jsou moderní bezdrátové technologie. Strana 24

25 satelit - dnes již obousměrně, klasická verze je však řešena způsobem odesílání požadavků po telefonní lince (jedním z výše popsaných způsobů) a přijímání dat pak probíhá mnohem větší rychlostí ze satelitu. radioreléové připojení pravděpodobně bude využito pro účely tohoto projektu. S ohledem na požadavky projektu by se jednalo o vysokorychlostní datový spoj v pásmu 13 GHz nebo 18GHz mezi nemocnicí v Teplicích a v Ústí nad Labem využívající parabolických antén a vnitřních jednotek umístěných v jednotlivých lokalitách. Tento spoj (pro účely projektu) je specifikován požadavkem na celkovou kapacitu 34 Mb/s. 5.4 Odhad poptávky lékaři Rokycanské nemocnice a ostatních zdravotnických zařízení Poptávka po službách v rámci projektu bude z řad lékařů a pracovníků oddělení nemocnice, kteří budou mít možnost do elektronických záznamů pacientů kdykoliv nahlížet a získají tak přesné informace včetně např. rentgenových snímků zadané kterýmkoliv jiným oddělením či z nemocnice Plzeň. Toto zkvalitnění komunikace urychlí a zefektivní procesy vyšetření a akutní lékařské péče. lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca denně, tj. cca 420 tis. lidí ročně z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně pacienti na dětském oddělení: obyvatelé spádové oblasti: obyvatelé Rokycanska: zahraniční pacienti: cca 1200 ročně cca 65 tisíc obyvatel cca 15 tisíc obyvatel cca 500 ročně 5.5 Marketingová strategie Poslání projektu Posláním projektu je prostřednictvím internetu na bázi širokopásmového připojení zpřístupnit informace týkající se léčebné péče, a to v několika rovinách. Výstupy tohoto projektu budou jednak sloužit jako zdroj informací pro lékaře a jednotlivá oddělení v Rokycanské nemocnici, a.s. a k jejich efektivnímu napojení na stávající nemocniční informační síť Fakultní nemocnice Plzeň. Dále si lékaři obou nemocnic budou mohou mezi sebou jednoduchou a rychlou formou předat veškeré údaje o svých pacientech, a tím usnadnit a urychlit samotný průběh léčby. Strana 25

26 Dalším posláním projektu je poskytnutí informací veřejnosti, a to například kontaktních a provozních údajů o nemocnici, o činnosti jejích oddělení, o novinkách ve zdravotnictví, informace o preventivní lékařské péči, informace formou poradny, internetových odkazů či statistických údajů Hlavní strategické cíle projektu Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT Zajištění veřejného přístupu občanů Rokycanska k širokopásmovému internetu Vybudování nové aplikace pro občany Zvolená strategie Rozšíření stávající datové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. V celém objektu nemocnice dojde k rozvodu datové sítě, která umožní připojení počítačů na internet a tím umožní přístup pacientů a návštěvníků nemocnice k internetu. Příprava podmínek pro zavádění nových komunikačních prostředků ve zdravotnictví při objednávání lékařské péče či neomezeného přístupu lékařů k lékařským záznamům pacienta Kapacitnější datová síť a nové počítače umožní zlepšení komunikace mezi lékaři nemocničních oddělení a lékaři ostatních zdravotnických zařízení (Fakultní nemocnicí Plzeň). Dále pak zajistí lepší spolupráci mezi pacienty a lékaři (koordinace objednávek, zlepšení lékařské péče aj.). Instalace 2 veřejných internetových panelů včetně jednoho pro občany tělesně postižené a sitekiosků pro správu Rozšíření možností volného přístupu k internetu obyvatelům města Rokycany a návštěvníkům města či nemocnice. Internet bude k dispozici po celý den v prostorách příjmu pacientů. Pořízení 4 ks počítačů s přístupem na internet Na oddělení nemocnice se nachází výpočetní technika, která již zdaleka neodpovídá požadavkům na provoz internetového připojení. Pro účinnost služeb a tedy i projektu je zapotřebí vyměnit část stávající technologie a nahradit je novými prvky. K těmto počítačům budou mít přístup také pacienti, samozřejmě po dohodě s ošetřujícím lékařem. Pořízení 4 ks notebooku s možností kdekoliv se připojit na internet Přenosné počítače jsou určeny pro těžce nemocné pacienty, kteří budou moci prostřednictvím počítače komunikovat se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Dále budou využity lékaři a zdravotnickým personálem při vyšetření těchto pacientů apod. a dále bude možné jeden notebook zapůjčit na jakékoliv oddělení, kde bude zapotřebí pro využití pacienty. Vytvoření internetových stránek včetně jazykových mutací Strana 26

27 5.3.4 Multiplikační efekt Vzhledem k jedinečnosti projektu a jeho charakteru jako projektu pilotního v Plzeňském kraji zde dochází k multiplikačnímu efektu ve smyslu plánovaného rozšíření systému také do nemocnic v celém Plzeňském kraji, popřípadě i za jeho hranice. Také projekt Rokycanské nemocnice, a.s. vychází z projektů realizovaných v Ústeckém a Karlovarském kraji a byl upraven dle potřeb a poptávky nemocnice v Rokycanech. 5.4 Marketingový mix Produkt V rámci projektu se zvýší internetová gramotnost obyvatel v regionu Rokycanska a to pomocí 2 veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem. Záměr je orientován také na osoby se sníženou schopností pohybu, protože jeden ze dvou internetových terminálů je určen pro tělesně postižené osoby. Dalším produktem je nová aplikace pro občany, nové naprogramované internetové stránky nabízející občanům mnoho důležitých informací a aktivních odkazů. Z druhé části pak bude výslednou službou poskytnutí rychlejší a efektivnější komunikace mezi jednotlivými odděleními Rokycanské nemocnice a zlepší komunikaci mezi lékařem a pacientem, a to opět prostřednictvím širokopásmového internetu Cena (Price) Všechny služby (2 PIAP, 8 uživatelských míst, objednávkový systém, rozvod datové sítě) budou pacientům, návštěvníkům nemocnice, lékařům poskytovány zdarma. Náklady související s provozem internetové připojení - bude Rokycanská nemocnice, a.s. vynakládat po celou dobu udržitelnosti projektu z vlastního rozpočtu. Jedná se o částku 10 tis. Kč měsíčně Propagace typu: Propagace nabízené služby bude probíhat běžnými komunikačními cestami - uvedení informace o službě na stávajících internetových stránkách Rokycanské nemocnie, a.s. - inzercí v regionálních médiích (rozhlas a televize, příslušná periodika), - instalací informační tabule v areálu nemocnice, - ve spolupráci s partnerem projektu FN Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízeními - oznámení o poskytování služby na tématických seminářích pro odbornou veřejnost, - oznámení elektronickou poštou rozeslané všem nemocnicím v ČR sdruženým v Asociaci českých a moravských nemocnic. Strana 27

28 - sledováním připomínek a potřeb pacientů prostřednictvím internetu Veškeré náklady na propagaci budou hrazeny v rámci investiční fáze projektu. Celkové předpokládané výdaje na propagaci jsou vyčísleny ve výši max Kč Místo (Place) Vzhledem k charakteru poskytované služby bude jedinou distribuční cestou přístup k širokopásmovému internetu s informacemi o léčebné péči v internetových veřejných panelech instalovaných na 2 místech v pavilonech nemocnice a bude pořízeno 8 ks výpočetní techniky. V tomto případě budou náklady na zajištění distribuční cesty představovány pouze zřizovacími náklady na vybudování internetových panelů a nákup výpočetní techniky včetně zajištění širokopásmového připojení. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat jen drobné náklady na údržbu a technických zařízení zajišťované prostřednictvím vnitřních personálních zdrojů či externí firmou v rámci běžného servisu. Strana 28

29 6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 6.1 Informace o zadavateli projektu Dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce..., ve znění pozdějších předpisů přešla zřizovatelská funkce příspěvkových organizací nemocnic, poskytujících zdravotní péči na Plzeňský kraj. Z příspěvkové organizace se dne stala obchodní společnost (akciová společnost) zřízená Plzeňským krajem (100% podíl). Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Oddělení Pracoviště Typ oddělení Vybrané léčebné metody 01 interna endokrinologie Ambulance 01 interna gastroenterol. Ambulance 01 interna interna Ambulance 01 interna interna Lůžka 01 interna JIP Lůžka 01 interna kardiologie Ambulance Endoprotéza 01 interna nefrologie Ambulance 01 interna ošetřovat.péče Lůžka 01 interna revmatologie Ambulance 16 pediatrie alerg.,kl.imun. Ambulance 16 pediatrie děts.neurologie Ambulance 16 pediatrie JDN Ambulance 16 pediatrie pediatrie Ambulance 16 pediatrie pediatrie Lůžka 18 gynekologie gynekologie Lůžka 18 gynekologie novorozenecké Lůžka 20 chirurgie gastroenterol. Ambulance 20 chirurgie chirurgie Ambulance 20 chirurgie chirurgie Lůžka Strana 29

30 20 chirurgie JIP Lůžka 20 chirurgie traumatologie Ambulance 25 AR AR Ambulance 26 ortopedie ortopedie Ambulance endoprotéza 28 ORL dětská ORL Ambulance 40 PL pro dospělé PL pro dospělé Ambulance 41 PL pro děti PL pro děti Ambulance 43 PL gynekolog PL gynekolog Ambulance 47 klin.biochemie klin.biochemie 48 klin.hematol. klin.hematol. 49 radiodiagnost. radiodiagnost. 51 transfúzní sl. transfúzní sl. Ambulance 52 rehab.a fyz.med rehab.a fyz.med Ambulance 54 patologie patologie Ambulance 70 operační sály operační sály 89 ošetřovat.péče ošetřovat.péče Ambulance 95 doprava doprava Ambulance 97 ostatní odd.lp ostatní odd.lp Ambulance Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zvláštnosti v Rokycanské nemocnici v porovnání s ostatními nemocnicemi v regionu se odráží především v následujících bodech: vysoce kvalitní GASTRO, kde se plánuje akreditace provozu vysoce kvalitní biochemie, kde je provoz již akreditován vysoce kvalitní oddělení orthopedie, kde se provádí rekonstrukce vazů (v ČR se nenachází mnoho pracovišť) operace pro pracovníky na manažerských funkcích o víkendech Vlastníkem a provozovatelem předkládaného projektu je Rokycanská nemocnice, a.s. Strana 30

31 6.2 Organizační struktura Rokycanská nemocnice, a.s. - ředitel společnosti (Ing. Vladimír Gabriel) náměstek pro LPP MUDr. Hana Perková ekonomický náměstek Helena Vaňková provozně-technický náměstek Petr Veselý sekretariát Hana Vašková Interní oddělení prim. MUDr. Dana Hatlmanová Chirurgické oddělení prim. MUDr. Alexej Thöndel Gynekologicko-porodnické oddělení prim. MUDr. Jan Vileta Dětské oddělení prim. MUDr. Marie Přibíková operační sály MUDr. Michal Krejčí Komplement ARO prim. MUDr. Josef Perk Lékárna RNDr. Eva Hořicová a zdravotnický sklad Ekonomické oddělení Zdeňka Lukešová Eva Hanušová Hana Trinerová Pokladna Jaroslava Aubrechtová PaM Lenka Hůlková Blanka Korandová Oddělení zdravotních poj. a výpočetní techniky Ing. Miroslav Řepa Ing. Miroslav Linc Milena Beranová Kateřina Pechoušová Přijímací kancelář Marie Kolářová Provozně-technické oddělení Josef Kodet Aleš Čapek Pavla Němečková Technický sklad Jaroslava Blahníková Ostatní provozy Údržba Vrátnice + telef.ústředna Kotelna Úklid Dopravně-zdravotní služba Jana Hladová Stravovací provoz Jana Patejdlová OKB prim. Karel Ježek HTO prim.alena Lavičková RDG prim.zdena Marková Patologie Dr. Zdeněk Šoustek Ostatní oddělení Rehabilitace MUDr. Zeman Obvodní lékař MUDr.Filípková Homecare Dana Klancová Stomatologická laboratoř Prádelna, krejčovna a šatna p. Vetenglová Strana 31

32 6.3 Partner projektu Název: Fakultní nemocnice Plzeň Sídlo: Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Kontakty: tel.č , fax: Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Kunová Pracoviště: alej Svobody Plzeň-Lochotín Tel.: Fax: FN byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví dne 25. listopadu 1990 čj.op ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Plzni ze dne čj /99. Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví Zapojení partnera do projektu Fakultní nemocnice Plzeň bude do projektu zapojena především ve fázi provozní, kdy bude s touto nemocnicí probíhat zkušební provoz výměny lékařských záznamů a bude s touto nemocnicí vytvořen tzv. telemost. V předinvestiční fází probíhalo již několik jednání s vedením nemocnice a dále s odborem IT o potřebné velikosti datového spojení. Tyto jednání budou probíhat následně i ve fázi investiční, kdy budou probíhat zkoušky přenosu. Vzhledem k tomu, že se v areálu Fakultní nemocnice Plzeň nenachází pro návštěvníky nemocnice a pacienty žádné uživatelské místo s veřejně přístupným internetem nebo PIAP, byla by tato možnost na projekt Rokycanské nemocnice navázat. 6.4 Realizační tým projektu Realizační tým projektu bude tvořen 4 osobami, které budou v případě nutnosti spolupracovat s dalšími odborníky, především z oblasti informačních a komunikačních technologií. Realizační tým: 1. Vedoucí týmu 1 osoba 2. Technický pracovník 2 osoby 3. Ekonom 1 osoba Strana 32

33 Pozice v týmu Vedoucí týmu Úloha v projektu Jméno Profese - formálního dohled nad realizací všech etap projektu - dohled nad kvalitou a časovým harmonogramem prací provedených v rámci realizace Ing. V.Gabriel Ředitel nemocnice Technický pracovník Ekonom - odborný technický dohled nad technickou částí projektu instalace PC, kabelových rozvodů a souvisejících zařízení - provedení školení zaměstnanců nemocnice, - správa údajů - spolupráce s vedoucím týmu na propagaci produktu inzerce na internetových stránkách nemocnice, vytvoření a tisk letáků pro informační tabule apod. - dohled na finanční stránku projektu, čerpání finančních prostředků s ohledem na časový rozvrhu projektu apod. Ing. M. Řepa M. Linc Vedoucí technik Technik H. Vaňková Vedoucí ekonomického odboru 6.5 Nové pracovní místo Pro správu a údržbu celé nové datové sítě a dvou internetových kiosků bude přijat 1 nový pracovník. Vzdělání zaměstnance Středoškolské, znalost oblasti zdravotnictví Platové podmínky včetně odvodů Požadované znalosti Jazykové min. AJ nebo NJ Pracoviště Nemocnice Rokycany Činnost Správa internetového portálu, údržba datové sítě, správa portálu po stránce jazykové Strana 33

34 7. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU 7.1 Server V současné době se v nemocnici nachází server, jehož kapacita je již zcela zaplněna. Zavedením nových služeb pro pacienty (objednávkový systém, více přijímaných dat a odesílaných dat prostřednictvím 2 PIAP a 8 uživatelských míst) a pro lékaře (odesílání a přijímání snímků) se stane stávající server zcela nevyhovujícím. Nově pořízený server ušetří čas lékařům. Níže uvedené parametry byly technickými pracovníky IT zvoleny z důvodu nejvyšší účinnosti a bezpečnosti provozu. Typ Počet Cena Celkem server Kč Kč CPU - 1.5GHz UltraSPARC IIIi 2 RAM - 4GB (8x512MB) 1 HDD - 73GB 10K SCSI 4 DVD-ROM drive 1 LAN - 10/100/1000 Gb Ethernet 4 redundantní zdroj 1 VGA - XVR-100 GraphicS 1 EUROPEAN UNIVERSAL COUNTRY KIT 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 zálohovací mechanika 1 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 Workgroup Server Start Bundled 1 StorEdge S1, 3x73GB, AC, CTO Kč Kč PCI Dual Ultra320 SCSI HBA 1 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 FIRE V240 UPG 3 YR SILV Kč Kč S1 THIN STOR UPG 3 YR SILV Kč Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) UPS položka Počet Cena Celkem APC Smart - UPS 2200VA RackMount - USB & Serial 230V Kč Kč APC PowerChute PLUS pro SCO, Unix, AIX, U Kč Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) Záruka 2 roky v servisu Rack 42U položka Počet Cena Celkem RZ 600x1000 2x dveře 60% perforace Kč Kč vč. základní sady příslušenství (polička, rovodnice, šrouby) 1 0 Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) Strana 34

35 SW serveru položka Počet Cena Celkem OS SUN Solaris 9 - media kit (vlastní OS v ceně serveru) Celkem - cena Kč (bez DPH) Instalace Typ Počet Cena Celkem Databázový server (konfigurace serveru,instalace,testy) Zálohování dat Instalace síťové vrstvy databázového systému Instalace databázové vrstvy databázového systému Ladění systému Aplikace-Operační systém Celkem - cena Kč (bez DPH) Celkem Produkt Cena bez DPH DPH Cena s DPH Databázový server Záložní zdroj pro server Rack 42U Operační systém serveru Instalace Celkem - cena Kč (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny) 7.2 Výpočetní technika s připojením na internet Technické parametry počítače včetně LCD monitoru a příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny) CPU-IN-D325-2,53GHZ CPU; GHz,LGA775, MB-IN-D915/AVALON MB D915, Avalon, ATX, LAN, G, A, DDR RAM-KIN pamět 256 MB; DDR, 400 MHz FDALPS,3,5"/1,44MB Mechanika FD; 3,5"/1,44MB HDD-HI-80GBSATA pevný disk; GB/7200,SATA/8MB DVD-TEAC16X48 DVD mechanika TEAC, 516E, 16x48 skříň +; 300W PSU P4 KL-KME-KB2201-PS2 klávesnice; CZ GE-NETS PS/2 OP myš MON-PRE-P179D monitor LCD; P179D 17", SW-AVG-7.0-OEM antivirový systém Příslušný software Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks Strana 35

36 Technické parametry notebooku včetně příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny): Procesor: cca 1.4 GHz; 130nm. Čipová sada, Cache paměť: L2 1 MB, FSB 400 MHz. Operační paměť: 256 MB DDR SDRAM, 333 MHz. Pevný disk: 40 GB, 5.4 krpm. Displej: 15" TFT XGA, rozlišení x 768, 16 milionů barev. Optická mechanika: pevná mechanika DVD/CD-RW. Grafická a audio karta Komunikace: Modem/NIC, b/g Rozhraní: 2x USB 2.0, Baterie: 6-článková baterie, Operační sytém Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks Pro možnosti výtisku nalezených informací budou pořízeny 2 ks tiskárny (1 laserová a 1 inkoustová). Technické parametry nejsou v současné době zatím známy. Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks 7.3 Kamera Pro potřeby ochrany pořízených komponentů budou v rámci projektu pořízeny 2 kamery. Informační kiosky budou umístěny v prostorách nemocnice, které jsou po celý den volně dostupné a mohlo by dojít k poškození pořízené techniky. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo pořídit tyto kamery. Technické parametry zatím nejsou známy. Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks 7.4 Vedení a kabeláž K zavedení širokopásmového internetu do ostatních pokojů bude zapotřebí rozvést po budově vnitřní slaboproudé rozvody datové sítě, UTP strukturovanou horizontální kabeláž kategorie 5e systému. Tato aktivita je pro realizaci projektu velice Strana 36

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Intranet. vefiejné správy. Jak se stát uïivatelem

Intranet. vefiejné správy. Jak se stát uïivatelem Intranet vefiejné správy Jak se stát uïivatelem Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR V moderní veřejné správě jsou informační technologie nepostradatelným pomocníkem. Jejich plné využití, tedy vybudování

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více