STUDIE PROVEDITELNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Počet stran: 54, z toho 3 stránky příloh č. 1 a 2

2 - OBSAH - 1. ÚVODNÍ INFORMACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Reference IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU VÝCHOZÍ STAV ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU A ANALÝZA PROBLÉMU NÁVAZNOST PROJEKTU NA CÍLE A PRIORITY REGIONÁLNÍ POLITIKY Společný regionální operační program Rámec podpory Společenství, Česká republika , CCI: 2003CZ161CC Státní informační a komunikační politika, e-česko Akční plán eeurope POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁMĚR PROJEKTU Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita CÍLOVÉ SKUPINY ETAPY PROJEKTU HARMONOGRAM PROJEKTU OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU LŮŽKOVÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI; PACIENTI NA BĚŽNÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACÍCH SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ SÍDLÍCÍCH V OBJEKTU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE, A.S PACIENTI NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ OBYVATELÉ ROKYCANSKA ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S PŘÍNOSY PROJEKTU PRO OBEC, REGION A STÁT VLIV PROJEKTU NA KVALITU A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU TRŽNÍ ANALÝZA ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Statistika Rokycanské nemocnice, a.s TRŽNÍ ANALÝZA UŽIVATELSKÝCH MÍST, PŘÍP. PIAP TRŽNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ ŠIROKOPÁSMOVÉHO INTERNETU ODHAD POPTÁVKY MARKETINGOVÁ STRATEGIE Poslání projektu Hlavní strategické cíle projektu Zvolená strategie Multiplikační efekt MARKETINGOVÝ MIX Produkt Cena (Price) Propagace Místo (Place) MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INFORMACE O ZADAVATELI PROJEKTU Strana 2

3 6.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PARTNER PROJEKTU Zapojení partnera do projektu REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU SERVER VÝPOČETNÍ TECHNIKA S PŘIPOJENÍM NA INTERNET KAMERA VEDENÍ A KABELÁŽ INFORMAČNÍ KIOSKY (INFOMATY) ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO MAJETKU INVESTIČNÍ MAJETEK OBĚŽNÝ MAJETEK Předinvestiční a investiční fáze Provozní fáze FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU ZÁKLADNÍ KALKULACE FINANČNÍ PLÁN Finanční plán investiční etapy Finanční plán provozní etapy EKONOMICKÁ ANALÝZA Společenské přínosy a náklady Celkový ekonomický peněžní tok HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU PROVOZNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU ANALÝZA RIZIK ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Příloha č. 1 Příloha č. 2 Reference žadatele Personální zajištění projektu Strana 3

4 1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1 Identifikační údaje o zadavateli Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s. Zastoupená: Ing. Vladimírem Gabrielem ředitelem nemocnice Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Gabriel, Ing. Miroslav Řepa Sídlo: Voldušská 750, Rokycany Telefon: Fax: Na Plzeňský kraj přešly na základě zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelské funkce příspěvkových organizací nemocnic, poskytujících zdravotní péči. Usnesením Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje došlo k odsouhlasení založení obchodních společností a následně pak zápisem do Obchodního rejstříku k založení obchodních společností. Plzeňský kraj je zakladatelem a jediným vlastníkem také Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. Nemocnice měla při zahájení provozu 250 lůžek ve čtyřech odděleních: interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. V roce 1974, kdy extenzivní rozvoj socialistického zdravotnictví dosahoval svého vrcholu, měla nemocnice 430 lůžek v šesti odděleních. Ovšem v 90. letech začal proces celostátního snižování lůžek a diferenciace péče, počet lůžek i oddělení se postupně snižoval, jednotlivé ambulance v poliklinické části převzali z větší části privátní ambulantní lékaři a vznikly intenzivní formy péče, ARO a JIP. V nemocnici vznikla též lůžka následné dlouhodobější péče. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Více informací o žadateli, Rokycanské nemocnici, a.s., je možné nalézt v kapitole Reference Areál nemocnice prošel v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí, která byla pokryta ze státního rozpočtu částkou 65 miliónů korun. Z toho 30 miliónů bylo určeno na Strana 4

5 rekonstrukci operačních sálů, 17 miliónů se investovalo do rekonstrukce energetických zařízení a zbytek byl určen na potřebné výtahy a na centrální sterilizaci zařízení. Realizace projektu včetně finančního vyhodnocení záměru proběhla úspěšně. 1.2 Identifikační údaje o zpracovateli studie Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Zastoupená: Ing. Františkem Jochmanem, členem představenstva Kontaktní osoba: Petra Zavázalová, DiS., vedoucí sekce obcí a NNO Sídlo: Sportovní 3302, Most Telefon: Fax: Pracovníci společnosti zpracovali projektové žádosti včetně studií proveditelností pro program SROP, Opatření 2.2. pro Nemocnici Teplice, Nemocnici Sokolov, Nemocnici Karlovy Vary, Nemocnici Chomutov. Všechny tyto projekty byly kladně vyhodnoceny a v současné době probíhá realizace záměrů. Zaměření projektů je s projektem Rokycanské nemocnice, a.s. velice podobné, případně z nich vycházejí. Studie proveditelnosti byla zpracována v červenci roku 2005 dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, 4. kolo výzev. Cílem studie proveditelnosti je popsat investiční záměr, posoudit finanční a ekonomickou situaci projektu. To znamená zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost investičního projektu. Strana 5

6 2. VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU 2.1 Výchozí stav V současné době je Rokycanská nemocnice, a.s. napojena na internetové připojení o rychlosti 1 Mbit. Stávající připojení umožňuje pouze běžný provoz komunikace mezi odděleními. Pacienti a ostatní návštěvníci objektu nemonice nemají k dnešnímu dni žádnou možnost přístupu k veřejnému internetu. Uživatelské místo s volně přístupným internetem pro širokou veřejnost nemají ani v dalších nemocnicích (Domažlická nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.; Nemocnice Sušice o.p.s.; Vojenské nemocnici Plzeň) a dokonce ani ve Fakultní nemocnici Plzeň. Projekt je tedy z hlediska informovanosti široké veřejnosti ve zdravotnických zařízení Plzeňského kraje inovativní a pilotní Odůvodnění realizace projektu a analýza problému Objekt nemocnice se nachází v okrajové části města se spádovou oblastí 65 tisíc obyvatel. V blízkém okolí nemocnice se nenachází veřejně přístupný prostor, kde by se mohli občané Rokycan vzdělávat v oblasti práce s internetem a vyhledávat zde různé informace. Nejbližší místa se nacházejí v Muzeu Rokycany (1 počítač), Informační centrum (3 počítače) a společnost Netro, s.r.o. (2 počítače). Tyto objekty se nacházejí cca 1-2 km od sídla nemocnice a těchto 6 počítačů nemůže pokrýt poptávku veřejnosti celého patnáctitisícového města Rokycany a příchozích turistů. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo v rámci předkládaného projektu realizovat instalaci 2 veřejně přístupných bodů. Dalším důvodem pro realizaci projektu je skutečnost, že stahování objemnějších dat v současné době je možné pouze v omezeném množství. V případě posílení komunikace mezi Fakultní nemocnicí Plzeň, příp. Léčebným ústavem v Janově by kapacita internetového připojení byla nedostačující. V současné době je Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU na úrovni průměru ve využívání informačních a komunikačních technologií obyvatelstvem a v dostupnosti internetu, jedná se ale v převážné míře o internet s nízkou přenosovou rychlostí. Konkrétně Rokycanská nemocnice, a.s. se potýká s řadou problémů, mezi nejvýznamnější patří: Relativně pomalá přenosová rychlost dat pro přenos více objemových Nedostačující ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Strana 6

7 Zastaralá technika PC s nedostatečnými parametry Absence softwaru pro odbornou práci a pro přenos obrazových dat Nedostatečná možnost volby při nákupu nové výpočetní techniky (cenové omezení) Nedostatečná ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti Vysoké náklady na poplatky při využívání internetu Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Je velmi důležité, aby v oblasti zdravotnictví a speciálně pak v oblasti preventivní léčebné péče byl přístup k IKT a internetu široké veřejnosti poskytnut, a to všem skupinám obyvatelstva včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším problémem je celorepubliková nejednost v oblasti zdravotnických informačních systémů (Medea, Clinicom aj.). Nejen, že tyto systémy nejsou vzájemně kompatibilní a často tak neumožňují spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi, ale software těchto systémů (většinou s nízkou přenosovou rychlostí) není vytvořen tak, aby umožnil vyhovující komunikaci (především v přenosu obrazových dat) mezi jednotlivými odděleními či lékaři v rámci jedné či několika nemocnic, jak to zamýšlí právě tento projekt. V případě partnerské nemocnice FN Plzeň, která má nemocniční informační systém WINMEDICALC, nebude rozlišnost systému bránit přenosu. Bude to řešené přes určité rozhraní, případně pře datové úložiště. Je to i bezpečnější. Zároveň veškeré údaje o léčených osobách jsou dle zákona stále ukládány v písemné formě v kartách pacientů, což představuje nevýhodu v podobě aktuální nedostupnosti karty. Vzhledem k tomu, že každá nemocnice je různě specializovaná, je docela běžné, že pacient podstoupí konkrétní vyšetření v jednom zdravotnickém zařízení, jeho výsledky však musí být zaslány do druhého zařízení, kde je pacient léčen či dokonce hospitalizován. Zde se pak pochopitelně opět vyskytuje riziko porušení ochrany osobních údajů během manipulace s údaji o vyšetření pacienta, nastávají časové prodlevy a zvyšují se náklady nemocnic. 2.3 Návaznost projektu na cíle a priority regionální politiky Předkládaná studie proveditelnosti je jedním z podkladů pro získání finančních prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie na realizaci projektu. Vazby na strategické dokumenty jsou uvedeny v příloze 2 této studie proveditelnosti Společný regionální operační program Tento projekt je přímo v souladu s cíli Regionální politiky a jeho realizace přispívá k naplnění cíle Společného regionálního operačního plánu (SROP), jímž je trvalý hospodářský růst i růst kvality života obyvatel regionu. Je v souladu s vybraným prioritním tématickým okruhem č. 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech (IKT). Toto opatření klade důraz na: Strana 7

8 Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti. Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu. Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu. Cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost, která je v rámci tohoto projektu rozdělena do několika cílových skupin (lékaři a zdravotnický personál Rokycanské nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Plzeň, pacienti, občané ve spádové oblasti). Jeho realizace má přispět k co nejširšímu přístupu obyvatelstva, obcí a regionálních institucí k informacím a službám využívajícím IKT. Důraz je kladen na uspokojivé řešení problému bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru. Operační cíle opatření Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií. Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí. Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT. Globální cíle projektu prostřednictvím širokopásmového internetu zpřístupnit obecné i odborné veřejnosti veřejné informace z oblasti lékařské péče zefektivnění lékařské péče povede k úsporám nákladů na lék. péči, čímž se zvýší možnosti jejího rozšíření a to by mělo dopad ve smyslu vzniku nových pracovních míst v oblasti zdravotnictví Specifické cíle projektu posílení internetové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. zajištění veřejného přístupu občanů ze spádové oblasti Rokycan k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví tvorba internetových stránek nemocnice propojení nemocničních informačních systému Rokycanské nemocnice, a.s. a s Fakultní nemocnicí Plzeň zkvalitnění léčebné péče prostřednictvím rozvoje informační a komunikační technologie ve zdravotnictví Rámec podpory Společenství, Česká republika , CCI: 2003CZ161CC001 Současná verze strategie obsahuje priority a cíle, jež je třeba splnit do roku Tyto čtyři hlavní prioritní oblasti jsou: Strana 8

9 1) Dostupné a bezpečné komunikační služby: dostupné širokopásmové služby za konkurenční ceny a bezpečná komunikační infrastruktura. Spadají sem i otázky elektronické komunikace, regulace trhu a zvyšování konkurence na trhu, jakož i přijetí nového evropského regulačního rámce pro telekomunikace. Tato oblast rovněž zahrnuje zbývající cíle v rámci eeurope+ jako např. dostupnost základních internetových služeb. Tyto základy jsou nezbytnou výchozí podmínkou k tomu, aby mohly být řešeny další prioritní oblasti. 2) Informační vzdělanost: tato priorita zajišťuje, že přínosy informační společnosti jsou stejně dostupné všem skupinám obyvatel ve společnosti, včetně menšin a znevýhodněných skupin. 3) Moderní veřejné služby on-line: e-government, e-procurement, e-zdravotnictví. Tento bod se snaží nemocnice realizací projektů zapojených do programu SROP naplňovat. 4) Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: e-business odpovídající stejnojmenné prioritní oblasti akčního plánu eeurope Státní informační a komunikační politika, e-česko 2006 e-zdravotnictví Vláda si uvědomuje, že využití nejmodernějších ICT je významnou podmínkou pro dostupnost a kvalitu zdravotnické péče, a hodlá je aktivně podporovat. Současně chápe nasazení ICT jako cestu ke zefektivnění poskytované péče a k dosažení vyšší kvality života občanů. Své aktivity v oblasti identifikace pacientů, zpřístupnění zdravotnické dokumentace a propojení a spolupráce subjektů poskytujících zdravotní péči hodlá stát realizovat v úzké vazbě na stejně zaměřené aktivity EU, tak aby bylo dosaženo maximální kompatibility. Pro poskytování veřejných zdravotnických informací a služeb, např. o zdravém životním stylu, stavu znečištění, o možnostech prevence, dostupnosti péče, telekonzultací atd. hodlá vláda využít stejných prostředků, jako pro poskytování dalších on-line služeb v rámci e-governmentu, tedy především Portálu veřejné správy. Hlavní úkoly v oblasti e-zdravotnictví: postupně: nahradit stávající průkazky pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými kartami, kompatibilními se standardy EU, v souladu s harmonogramem EU. do konce roku 2006: vybudovat informační síť propojující střediska poskytování zdravotní péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení veřejných zdravotnických dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života. do konce roku 2005: uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických informací. Strana 9

10 2.3.4 Akční plán eeurope+ Podpora používání Internetu a) Urychlení elektronického obchodu b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám c) Zdravotnictví on-line d) Evropské digitální informace pro globální sítě e) Inteligentní dopravní systémy f) Životní prostředí on-line c) Zdravotnictví on-line Charakteristika: Systémy zdravotní péče v kandidátských zemích jsou vystaveny tlaku mnoha faktorů, které znamenají potřebu významných změn, mimo jiné pokud jde o vývoj lékařských technologií, vyšších požadavků lidí na lékařskou péči, rozšíření informačních technologií, změn charakteru onemocnění a také stárnoucí obyvatelstvo. Tyto faktory budou mít zásadní dopad na financování systémů zdravotní péče. Situace se stává ještě složitější s rostoucí dostupností informací, zejména na Internetu, o zdravotních rizicích, onemocněních a způsobech léčby. Vhodné využití on-line technologií pro lepší dostupnost kvalitních zdravotnických informací pro občany by mohlo vést k příkladnému posunu směrem k preventivní medicíně, což by v dlouhodobém horizontu mohlo přinést významné úspory ve společenských a administrativních nákladech na diagnostiku a péči. Reakce eeurope+: Kandidátské země uznávají potřebu zavedení výkonného a všestranného zdravotnického informačního systému. Základ tohoto systému bude tvořit národní telematická infrastruktura, včetně regionálních sítí, které v konečném důsledku umožní občanům dodání služby a informací na dálku až do jejich domovů. Stejným způsobem umožní konzultace na dálku mezi prvotními a druhotnými poskytovateli zdravotní péče. Posun směrem k prevenci vyžaduje, aby jak veřejnost, tak i zdravotní odborníci, měli přístup ke kvalitním údajům a informacím, snadno dostupným přes Internet. Proto by měla být zohledněna základní kvalitativní kritéria národních nebo regionálních webovských stránek, při tvorbě a zavádění nových webovských stránek se zdravotnickou tematikou. Kandidátské státy obzvláště vítají spolupráci a výměnu informací se členskými státy EU, týkajících se politiky a strategie zdravotnictví, ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, poskytovaných služeb na institucionální a profesionální úrovni, protože mohou přispět k rozvoji efektivního a výkonného systému lékařské péče pro všechny občany Evropy. Strana 10

11 Zásadní ukazatele Ukazatel Hodnota Interpretace Ekonomická čistá současná hodnota 567 tis. Kč (EČSH) Ekonomické vnitřní výnosové 12,21% procento (EVVP) Ekonomický index rentability (EIR) 0,16 Diskontovaná doba návratnosti 4 roky Po započítání veškerých efektů z investice je projekt ekonomicky přijatelný, neboť se celá výše investovaných výdajů navrátí Hodnota tohoto ukazatele vede též k závěru, že projekt je vysoce návratný a tudíž i přijatelný. Také z tohoto pohledu je projekt přijatelný, neboť ziskovost investice měřená čistou současnou hodnotou dosahuje 16% Projekt se během své životnosti stihne navrátit. Již po čtvrtém roce po dokončení investice začne generovat zisk. Strana 11

12 3. POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM 3.1 Základní informace Název projektu: Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací Začátek realizace: říjen 2005 Předpokl. konec realizace: červenec 2006 Investor: Rokycanská nemocnice, a.s. 3.2 Záměr projektu Záměrem projektu, jehož nositelem je Rokycanská nemocnice, a.s., je prostřednictvím širokopásmového internetu rozšířit možnosti využívání internetu širokou veřejností, pacienty a zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízení a využívat internet jako nástroj přenosu obrazových a multimediálních informací, a to realizací několika souvisejících aktivit: Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Vybudování veřejně přístupných terminálů s širokopásmovým internetem Zkvalitnění komunikace a spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízením Rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice Tvorbu internetových stránek s prezentací nemocnice a služeb Příprava nemocničního systému pro novou aplikaci pro pacienty Aktivita 1 Realizovaný projekt si klade za cíl rozšířit možnosti přístupu veřejně přístupných míst s internetem na Rokycansku, a to ve zdravotnických zařízení. Tohoto cíle bude dosaženo instalací dvou internetových terminálů v prostorách nemocnice včetně hlídacích kamer. Příchozí návštěvníci a pacienti se budou moci prostřednictvím internetových terminálů dozvědět mnoho důležitých informací z oblasti zdravotnictví a všeobecného přehledu (např. údaje o provozu nemocnice a jednotlivých oddělení, informace o novinkách v léčebných metodách, používaných technologiích či lécích, případně formou kontaktních údajů a odkazů na další léčebná centra a internetové stránky týkající se více či méně léčebné péče (např. z oblasti lázeňství, alternativních druhů medicíny apod.). Realizace tohoto cíle projektu bude určena především široké veřejnosti, přestože bude pravděpodobně využívána i odbornými pracovníky z oblasti zdravotnictví. Strana 12

13 3.2.2 Aktivita 2 Záměrem projektu je také zkvalitnit komunikaci mezi lékaři Fakultní nemocnicí Plzeň, ostatními zdravotnickými zařízeními (např. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov) a lékaři Rokycanské nemocnice, a.s. Lékaři společně vedou denně mnoho konzultací nad případy, konzultují probíhající léčbu a diagnostiku. Výměna informací je v současnosti uskutečňována především telefonicky, případně fyzickým předáním zdravotnických snímků či nálezů a vzájemnou návštěvou lékařů. Komunikace lékařů přes internet nebo elektronická konference není dosud prováděna, i když by lékařům a následně pacientům velice pomohla. Cílem projektu je zkapacitnění internetu z důvodu zasílání obrazových a multimediálních zpráv (např. rentgenové snímky, snímky z tomografů, sonografu apod.). Hlavní myšlenkou je ukládání veškerých informací o zdravotním stavu pacientů jedná se především o údaje o vyšetření, lékařských zákrocích, rentgenové a jiné snímky, ale i např. doporučení na způsob léčby apod. Údaje budou zadávány přímo vyšetřujícím lékařem či odborným pracovníkem oddělení, které dané vyšetření či lékařský zákrok provedlo. Tyto informace budou v rámci systému k dispozici všem dalším oddělením, lékařům či zdravotnickým zařízením, která budou do systému zapojena (tzn. v rámci tohoto projektu - Fakultní nemocnice Plzeň). Vzhledem k velkému finančnímu objemu komplexní realizace této aktivity, bude v rámci tohoto projektu započata první fáze aktivity 2, která připraví zázemí pro celkovou realizaci následující v dalších letech. Přestože se bude jednat o první fázi, realizace této části projektu v praxi znamená významnou pomoc lékařům, ale i pacientům. Lékaři budou mít neustále možnost nahlédnout do výsledků vyšetření konkrétního pacienta, budou si moci prostřednictvím internetu vyžádat údaje z jiného oddělení v rámci rokycanské či plzeňské nemocnice (v případě tohoto pilotního programu) či jiné nemocnice (v případě rozšíření systému do dalších zdravotnických zařízení) aniž by pacient musel požadované materiály vyzvedávat osobně, čímž se komunikace mezi léčenou osobou a lékařem stává znatelně jednodušší a časově a nákladově méně náročná. Také odborné konzultace mezi lékaři nad určitým medicínským problémem budou jednodušší a rychleji realizovatelné s ohledem na dostupnost podkladů ke konzultaci prostřednictvím internetu to znamená, že lékaři by již kvůli konzultacím a předávání si podkladů nemuseli absolvovat osobní schůzky a šetřili by tak čas svůj i pacientův. Dále se díky řešení sníží výskyt duplicitních vyšetření to znamená, že často nemá jedno oddělení informace o tom, že vyšetření, které se chystá provést bylo již jednou provedeno oddělením jiným a zbytečně tak vydává čas a náklady na provedení tohoto vyšetření podruhé, to negativně působí jak na psychiku pacienta, tak na rozpočet nemocnice. Je evidentní, že zmiňovaný systém bude velmi kladně působit na spokojenost lékařů i široké veřejnosti pacientů. Prostředkem naplnění cílů projektu bude zkapacitnění stávajícího širokopásmového připojení nemocnice v Rokycanech k internetové síti a její napojení na stávající nemocniční informační systém Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení 8 počítačových stanic s přístupem na internet v prakticky každém oddělení nemocnice, díky kterým mezi sebou budou moci lehce komunikovat lékaři i jednotlivá oddělení nemocnic. Strana 13

14 3.2.3 Aktivita 3 Jak již bylo zpočátku uvedeno, tímto projektem dojde také k rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice, a to instalací datové sítě do všech pokojů na všech oddělení. Rozšířením zároveň dojde ke kvalitativnímu posunu v možnostech využití informačních technologií včetně možnosti nadstandardního vybavení pokojů pacientů. Tento záměr vychází z poptávky občanů z řad manažerů, kteří potřebují i v době hospitalizace neustále komunikovat se svými pracovníky a řídit chod firem. V projektu je myšleno také na dětské oddělení, kde je ročně hospitalizováno 1200 dětských pacientů s průměrnou délkou pobytu 5 dní. Na oddělení budou v rámci tohoto projektu předány 2 počítače, které umožní dětem volný přístup na internet a komunikovat tak se svými rodiči, kamarády a pomůžou jim tak zapomenout na svou nemoc a bolesti. Také mnoho škol v současné době vybavuje své učebny moderní informační a komunikační technologií a navazuje spolupráci s rodiči prostřednictvím internetu (uživatelského přístupu rodičů do hodnocení svého dítěte a předávání informací pomocí elektronické pošty). Komunikace by tedy byla rozšířena o další subjekt nemocnici v případě hospitalizace žáka. Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, je možné předávat informace o probírané látce nebo zadávat žákovi úkoly prostřednictvím u případně přímou komunikací s učitelem pomocí vhodných programů. Tento projekt umožní nemocnici připravit se na systém komunikačního opatření pro elektronické objednávání pacientů na lékařské zákroky, zlepší se tak spolupráce mezi pacientem a lékaři a sníží se čas lékařů věnovaný administraci Aktivita 4 Posledním bodem zaměřeným na zlepšení informovanosti široké veřejnosti je vybudování nových internetových stránek s cílem oslovit široké spektrum cílových skupin: Pacienti s plánovanými lékařskými úkony Dětští pacienti, rodiče dětí Budoucí matky Příbuzní a návštěvníci Pacienti se specifickými problémy Ostatní pacienti a uživatelé Nově vytvořené internetové stránky budou obsahovat následující informace: kontaktní a provozní údaje Rokycanské nemocnice, a.s., popř. i dalších nemocnic a zdravotnických a lázeňských zařízení v Plzeňském kraji, údaje o činnosti jednotlivých oddělení v daných léčebních zařízeních, údaje o akreditovaných pracovištích nemocnice volná pracovní místa v objektu informace o novinkách v léčebných metodách, technologiích, lécích, výzkumné činnosti apod., odborné informace podporující preventivní péči obyvatelstva např. informace o možnostech bezplatných preventivních vyšetření, sezónních očkování proti infekčním chorobám apod. tzv. poradna poskytující odpovědi na konkrétní dotazy veřejnosti, které se dle osobních zkušeností lékařů nejčastěji opakují, příp. které byly zaslány Strana 14

15 odborníkům např. elektronickou poštou v rámci zavedeného systému dotazy budou vyřizovány odbornými pracovníky z Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r.o. odkazy na další léčebná, střediska alternativní medicíny, poradenská centra, lázeňská zařízení a jejich specializace na Plzeňsku, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Českou lékařskou komoru, Asociaci českých a moravských nemocnic, zdravotnická informační centra, zdravotní pojišťovny, vyhledávače pro medicínskou literaturu apod. veřejně přístupné statistické údaje z oblasti zdravotnictví týkající se Rokycanské nemocnice, a.s. aktivní linky na ostatní internetové portály Internetové stránky budou přeloženy i do cizích jazyků (anglický, německý, francouzský jazyk), protože tato aktivita nemocnici chybí. Vzhledem k tomu, že do Rokycanské nemocnice, a.s. dojíždí celorepublikově uznávaní odborníci orthopedie, poskytuje nemocnice tyto speciální lékařské výkony též zahraničním hostům, kteří se na operace objednávají. Zahraniční klientela se kromě oblasti orthopedických zákroků objednává též na plastickou chirurgii. Kvalitní překlad charakteristiky nemocnice a poskytovaných služeb je základ pro další rozvoj nemocnice a poskytování odborných služeb i dalším cizincům Aktivita 5 V rámci projektu si nemocnice v Rokycanech připraví svou síť a svá oddělení včetně soukromých ordinací na novou službu rozšiřující nabídku služeb Rokycanské nemocnice, a.s. K tomu je však zapotřebí kvalitní počítač, internetový prohlížeč, internetové připojení. Jedná se o službu pro přehledné a optimální elektronické objednávání pacientů mezi všemi přihlášenými zdravotnickými zařízeními, jednotlivými odděleními nemocnic i v rámci jedné ordinace. Zkracuje čas objednání pacientů, omezuje přeplňování čekáren a nejen tím zvyšuje kulturu poskytování lékařské péče. Co umožňuje služba komfortní objednávání péče mezi jednotlivými poskytovateli lékařské péče řešení objednávek mezi všemi úrovněmi zdravotnických zařízení inteligentní diář, který se přizpůsobí požadavkům pracovišť nemocnice minimální požadavky na technické vybavení synchronizace s provozním informačním systémem a standardním diářem pro pacienta možnost přímého objednávání k lékaři objednávání vstupních a preventivních prohlídek v rámci zaměstnání ambice stát se v budoucnu národním systémem objednávání zdravotní péče Přínosy pro uživatele zvýšení kultury a dostupnosti poskytování lékařské péče dosah na větší region a větší počet pacientů zvýšení výtěžnosti vyšetřovacích pracovišť koordinace práce všech lékařů a vyšetřovacích pracovišť zkrácení času objednání u registrovaných pracovišť snížení zatížení personálu při telefonickém objednávání Strana 15

16 zvýšení konkurenceschopnosti snížení provozních nákladů zlepšení hospodářského výsledku 3.3 Cílové skupiny Hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost. Tuto obsáhlou cílovou kategorii můžeme ještě dále dělit: lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 420 tis. ročně z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně pacienti na dětském oddělení: cca 1200 ročně obyvatelé spádové oblasti: cca 65 tisíc obyvatel (jedná se o obyvatele z blízkých obcí a měst, které v případě nemoci či úrazu využijí právě zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.) obyvatelé Rokycanska: cca 15 tisíc obyvatel zahraniční pacienti: cca 500 ročně Všichni tyto obyvatelé a návštěvníci budou mít možnost využít všechny služby vycházející z tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že jeden internetový panel je uzpůsoben pro osoby tělesně postižené, budou jej moci využít také tito spoluobčané. Nejširší veřejnost tak bude mít možnost jednoduchou a rychlou cestou získat velké množství informací z oblasti zdravotnictví, případně odkazy na místa, kde jim budou požadované informace poskytnuty, bez složitého vlastního vyhledávání a tápání na běžných stránkách internetu. Vliv projektu na cílové skupiny je více rozepsán v kapitole 4. Přínosy projektu na cílové skupiny. 3.5 Etapy projektu Projekt nemocnice Rozšíření možností využívání internetu pacienty a zdravotnickým personálem a využívání obrazových a multimediálních informací bude tzv. jednoetapový ovšem skládající se z několika fází: Předinvestiční fáze: květen červenec 2005 V této etapě byla navázána spolupráce s Nemocnicí Teplice, Nemocnicí Sokolov a Nemocnicí Karlovy Vary. Tyto organizace zřizované krajem se v předchozích výzvách programu SROP účastnily programu a dále bylo jednáno se zřizovatelem nemocnice, s Plzeňským krajem, o zapojení Rokycanské nemocnice, a.s. do programu SROP, Opatření 2.2. Dále byla zpracována studie proveditelnosti, elektronická žádost (ELZA) a ostatní povinné přílohy dle pravidel programu. Strana 16

17 Náklady: zpracování studie proveditelnosti a žádosti, kompletace projektu Kč vč. DPH Investiční etapa: říjen 2005 červenec 2006 Součástí této fáze je výběrové řízení na dodavatele; zkapacitnění internetového připojení z 1 MBit na 2 MBit; pořízení a instalace výpočetní techniky; rozvod potřebné datové sítě v nemocnici; tvorba internetových stránek včetně překladů a celková propagace a vyhodnocení projektu. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pořízené technologie v rámci projektu budou v rámci projektu nakoupeny kamery. Náklady: název kus / hod jednotková cena cena celkem vč. DPH server ,00 Kč ,00 Kč počítač ,00 Kč ,00 Kč notebook ,00 Kč ,00 Kč tiskárna ,00 Kč 7 000,00 Kč kamera ,00 Kč ,00 Kč vedení kabeláž ,00 Kč ,00 Kč infomaty ,00 Kč ,00 Kč překlady ,00 Kč ,00 Kč prezentace ,00 Kč ,00 Kč připojení ,00 Kč ,00 Kč studie a kompletace ,00 Kč ,00 Kč poradenství ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Provozní etapa: červenec 2006 červenec 2011 Realizace provozní etapy není předmětem projektu, provoz vybudovaného zařízení je však pro naplnění ukazatelů a cílů projektu významný, proto tuto etapu v textu dokumentu stručně popisujeme. Jedná se o první rok zkušebního provozu 2 PIAPů s přístupným internetem a systémem vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče a dále provoz 8 uživatelských míst se širokopásmovým internetem služba bude po celou dobu poskytována zdarma. Nezbytnou aktivitou provozní fáze je servis poskytovaný pracovníkem výpočetního střediska, ve složitějších případech odbornou firmou, která techniku a software dodala. Provozní etapa projektu vyplývá z životnosti výpočetní techniky v rámci projektu nakoupené. Životnost počítačů je 4 roky. Výměna počítačů nebo hardwaru bude pořízena z finančních prostředků nemocnice. Likvidační etapa Likvidační etapa prakticky zahrnuje pouze případnou výměnu počítačů z kanceláří lékařů a oddělení. Podle dlouhodobých praktických zkušeností z oblasti Strana 17

18 výpočetní techniky se však předpokládá jen modernizace počítačů i softwaru. Bude-li nutná fyzická likvidace počítačů, bude provedena externí specializovanou firmou cena likvidace jednoho počítače je dle momentální nabídky průměrně 800 Kč / 1 ks. 3.6 Harmonogram projektu Harmonogram realizace projektu má následující podobu: Fáze Doba trvání Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotace 06/ /2005 Výběrové řízení 10/ /2005 Nákup a instalace HW a SW, zkapacitnění datové sítě 01/ /2006 Vyhodnocení projektu, publicita 06/ /2006 Zpracovatel projektu bude vyvíjet veškerou činnost pro dodržení termínů, ovšem nemůžeme ovlivnit externí faktory (dodací podmínky apod.). Strana 18

19 4. OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU V kapitole 3.4 jsou uvedeny dotčené cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinu zde tvoří široká veřejnost, která je pak dále dělena. 4.1 Lůžkoví pacienti a návštěvníci; pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. Počet: Využívající internet: cca 420 tisíc ročně cca 21 tisíc ročně Objekt Rokycanské nemocnice je místo, které je denně navštěvováno mnoha občany města Rokycany a ostatních spádových měst z okolí, což je cca 65 tisíc obyvatel. Do této nemocnice jsou často posílány případně se zde objednávají na zákrok i obyvatelé z jiných krajů, protože každá nemocnice má své specializované pracoviště (specialisté v orthopedické oblasti, plastické chirurgie apod.). Objednávání pacientů bude dále zdokonalováno formou nové aplikace objednávacího systému, který se bude v rámci projektu zkoušet. Občané navštěvují toto místo za účelem pravidelných lékařských prohlídek, různých operačních a pooperačních vyšetření a chodí sem za svými příbuznými a známými a mnohdy musí čekat nějakou dobu na výsledky či prohlídky nebo přijetí. Tento nevyužitý čas budou moci po realizaci projektu trávit vzděláváním v oblasti zacházení s internetem, budou si moci zjistit mnoho důležitých informací, budou si moci vyřídit svou elektronickou poštu, vyhledat volné pracovní příležitosti apod. Přínos neomezené vyhledávání informací z různých oblastí, zvýšení informovanosti z oblasti preventivní péče, zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti, zvyšování informovanosti občanů o veřejné správě, možnost využití nové aplikace pro pacienty (objednávkový systém). 4.2 Pacienti na dětském oddělení Počet: přes 1200 ročně Předáním 2 počítačů pořízeních v rámci projektu Rokycanské nemocnice, a.s. na dětské oddělení bude malým pacientům umožněno volné využívání internetu při komunikaci se svými kamarády, rodiči či spolužáky a učiteli. Dále budou moci rozvíjet svou gramotnost v oblasti informačních technologií, rozvíjet svou fantazii při hraní volně dostupných her a učení se pohádek, písniček a říkadel na dětských serverech (např a mnoho jiných). Strana 19

20 4.3 Obyvatelé Rokycanska Počet: cca 15 tisíc O instalaci 2 internetových terminálů v prostoru objektu nemocnice budou občané Rokycan a okolí informováni prostřednictvím tisku. V tomto městě se nachází pouze 6 počítačů s volně přístupným internetem, ovšem s omezeným přístupem daným otevíracími hodinami příslušných subjektů. Z propočtu vychází, že cca 2500 obyvatel Rokycan připadá na 1 PIAP. Z poptávky po těchto službách je patrné, že ve městě je nedostatek veřejně přístupných míst. Pro takto početnou cílovou skupinu se nevyskytuje v okolí prostor s veřejně přístupným internetem, který je přístupný po celý den, protože objekt nemocnice nemá otevírací doby. Předností veřejně přístupného internetu v objektech nemocnice je časově neomezený přístup. Přínos neomezené vyhledávání informací z různých oblastí (nová pracovní místa, elektronické obchodování, životní prostředí, preventivní péče, veřejná správa, zprávy z domova a ze světa, kulturní zprávy, kriminalita, drogy a mnoho dalších témat), zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti Zahraniční návštěvníci nemocnice Počet: cca 500 ročně Jak již bylo uvedeno, nemocnici navštěvují také zahraniční pacienti, kteří sem přijíždějí za odborníky Rokycanské nemocnice, a.s. Poptávka těchto klientů po kvalitních službách a internetového připojení je dána jejich kulturou a zvyky. Další přínos pro Rokycanskou nemocnici, a.s. bude v nově budovaných internetových stránkách, které budou přeloženy do cizích jazyků a tím se počet klientů může zvýšit. Přínos odstranění jazykové bariéry, neomezené vyhledávání informací z různých oblastí v cizím jazyce 4.5 Rokycanská nemocnice, a.s. Nemocnice poskytne návštěvníkům města, nemocnice a obyvatelům města další uživatelská místa s volným přístupem na internet a rozšíří místa pro vzdělávání v oblasti internetové gramotnosti. 8 uživatelských počítačů napojených na širokopásmový internet bude k dispozici v odděleních Rokycanské nemocnice, a.s. a v případě hospitalizace občanů jim budou po dohodě s ošetřujícím lékařem zdarma zapůjčovány nebo jim bude umožněn přístup Přínosy projektu pro obec, region a stát Nová uživatelská místa pomohou v rozvoji vzdělanosti v oblasti internetu občanům Rokycanska. Jelikož budou mít další možnosti pro volný přístup na internet, Strana 20

21 mohou si takto najít volné pracovní místo v případě nezaměstnaných, rozšíří si své znalosti z oblasti preventivní péče apod. Připojení stále většího počtu subjektů na širokopásmový internet, zpřístupnit jej široké veřejnosti na různých místech je také strategickým cílem Evropské unie. Důležitým přínosem pro region je také vytvoření regionální komunikační počítačové sítě mezi jednotlivými nemocnicemi. Zjednodušení a zrychlení komunikace mezi lékaři, prostřednictvím širokopásmového internetu bude mít obrovský vliv především v případech akutní a neodkladné péče, kdy je pacient převážen z jednoho oddělení (nemocnice) do druhého a tato oddělení (nemocnice) budou mít možnost si prakticky okamžitě předat veškeré informace o pacientovi ještě před jeho příjezdem. V případě běžné léčby, kdy pacient není v akutním ohrožení a lékař si vyžádá potřebné informace z jiného oddělení, může tyto údaje získat s jistým časovým posunem, ale i přesto v podstatně kratší době než tomu je za současných podmínek a bez nutnosti osobní návštěvy pacienta v jiných zdravotnických zařízeních, od kterých je informace požadována. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se zvýší počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy povedou nejen ke zvýšení kvality lékařské a preventivní léčebné péče v regionu, ale i k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů v obci Rokycany k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb Realizace tohoto projektu přispěje pozitivně pro další vývoj poskytovaných IKT služeb. Nemocnice je již v současné době vybavena širokopásmovým internetem o kapacitě 1 MBit, ovšem rozšířením aplikací tento rozsah nebude již postačovat. Z malého průzkumu prováděného v nemocnici bylo zjištěno, že by pacienti uvítali možnost tzv. surfování po internetu v případech delší hospitalizace. V případě osvědčení aplikace objednávkového systému v nemocnici bude rozšířeno spektrum poskytovaných služeb nemocničním zařízením. Strana 21

22 5. ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 5.1 Tržní analýza zdravotnických organizací v Plzeňském kraji V Plzeňském kraji poskytují zdravotní péči zdravotnická zařízení státní a nestátní vč. obecních, církevních či provozovaných dalšími právnickými nebo fyzickými osobami. Státní zdravotnická zařízení jsou Fakultní nemocnice Plzeň, Vojenská nemocnice, Psychiatrická léčebna Dobřany, Odborný léčebný ústav TRN Janov. Nestátních zdravotnických zařízení je v Plzeňském kraji registrováno na patnáctset. Patří k nim mimo jiné též bývalé okresní nemocnice jakožto obchodní společnosti založené Plzeňským krajem, a to: Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. a dále nemocnice následné péče: NNP LDN Horažďovice, s. r. o. a NNP Svatá Anna, s. r. o. Specifická zdravotnická zařízení zřizovaná jako příspěvkové organizace, a to Plzeňským krajem je Dětský domov Trnová a Městem Plzní Kojenecký ústav s dětským domovem. Další zřizované Plzeňským krajem jsou zdravotnické záchranné služby sloučené do jedné organizace ZZS Plzeňského kraje v současné době před dosloučením se zbývajícími samostatnými subjekty ZZS Klatovy a ZDZS Domažlice. Pro území Plzeňského kraje a Karlovarského poskytuje služby též Letecká záchranná služba Líně. Dalšími zdravotnickými zařízeními, které poskytují zdravotní péči v Plzeňském kraji ve více oborech jsou: Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED, a.s., Mulačova nemocnice s.r.o., Nemocnice U Svatého Jiří s. r.o., HOSPIC Sv. Lazara v Plzni, Městská poliklinika Plzeň, s. r. o., Poliklinika Denisovo nábřeží s. r. o., Poliklinika Bory s. r. o., ZZ Plzeň-Doubravka s. r. o., Železniční poliklinika Plzeň, Nemocnice Sušice o.p.s., Poliklinika Tachov, aj. Samozřejmě nesmíme zapomenout na přibližně 1500 soukromých ambulantních lékařů zajišťující zdravotní péči v Plzeňském kraji, a to v rozsahu oprávnění vydaného podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění. Nestátní zdravotnické zařízení může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Na území Plzeňského kraje působí řada soukromých praxí z oblasti všeobecného lékařství, pediatrie, gynekologie - porodnictví, stomatologie, psychiatrie, chirurgie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, dopravní zdravotní služby a dalších vč. nelékařských zdravotnických praxí Statistika Rokycanské nemocnice, a.s. Počet lůžek: 181 Počet ošetřovatelských lůžek: 30 Počet akutních lůžek: 151 Strana 22

23 Počet nadstandardů: 10 z počtu 181 Počet zaměstnanců: 305 (přepočtený stav k červnu 2005) Oddělení lůžka obložnost průměrná ošetř. doba počet hospitalizací interní odd ,90% 11,91 dní 2618 chirurgické odd ,42% 5,92 dní 1934 gyn.por.odd ,32% 4,08 dní 1618 dětské odd ,18% 5,01 dní 1159 JIP 6 71,39% 5,30 dní 49 CELKEM ,04% V nemocnici je ročně přijato cca 7500 obyvatel na lůžkových odděleních a denně za těmito lidmi přichází návštěvníci. Kromě pacientů na lůžkách a návštěv přichází do nemocnice mnoho nemocných lidí na různá vyšetření a do ambulance soukromých lékařů. Jedná se přibližně o dalších lidí týdně. Volné chvíle mezi vyšetřeními budou moci občané po realizaci projektu trávit na veřejných internetových terminálech a získají tak zcela nový a ojedinělý přístup k informacím. Internetové panely přispějí k rozvoji informovanosti obyvatel Rakovnicka hostů oblasti. Vybudováním širokopásmového internetu a s tím související vytvoření komunikační počítačové sítě bude důležitým přínosem pro region. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se může zvýšit počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy mohou vést nejen k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů ve městě Rokycany k širokopásmovému internetu ke zvýšení preventivní léčebné péče v regionu. Co se týče stávajícího přenosu rentgenových snímků v případě nutné konzultace s FN Plzeň nebo ostatním zdravotnickým zařízením je stav v Rokycanské nemocnici následující pacienti jsou v dopoledních hodinách zrentgenováni, snímky jsou sanitkou odvezeny do 27 km vzdálené FN Plzeň, sanitář čeká na posudek snímků od lékařů a vrací se zpět. Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na dopravu a hlavně se ušetří čas lékařům a pacientům. 5.2 Tržní analýza uživatelských míst, příp. PIAP Ve městě Rokycany se nachází Veřejný internet v Muzeu Rokycany, Městském informačním centru a v podniku Netro,.s.r.o. V Rokycanech bydlí cca 15 tis. obyvatel, 11 tisíc obyvatel (se řadí mezi běžné uživatele internetu. Vzdálenost od objektu nemocnice je cca 1-2 km a obyvatelé z přilehlých domů musejí k těmto přístupovým bodům docházet. Strana 23

24 Subjekt Sídlo Počet PC, PIAP Otevírací doba Cena Městské informační centrum Masarykovo náměstí Po Út St Čt Pá So a 3. v měsíci 1 Kč za 1 minutu Po Út St Čt Pá So Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech nám. J. Urbana 141/I 1 celoročně, úterý až neděle 8-12 a 12,30-16 hodin Zavírací den: pondělí Netro, s.r.o. Gottliebova ul. 34, 2 Po - Pá 9:30 12:00; 13:00 17:00 Zdarma v návštěvních dnech 20 Kč za každou započatou hodinu 5.3 Tržní analýza poskytovatelů širokopásmového internetu V následujícím přehledu uvádíme stručný přehled nejpoužívanější možnosti internetového připojení, ceny jsou pouze orientační (v Kč včetně DPH) za neomezené množství přenesených dat a při dané rychlosti. Není zde tedy zohledněna možnost nabídky garantované či sdílené rychlosti. U naprosté většiny nabídek je rychlost přenosu dat přímo úměrná ceně. GPRS (General Packet Radio System) - připojení přes mobilní telefon, velmi nízká rychlost - 43 Kbit/s za vytáčená linka, dodavatel: Telecom nebo konkurenční společnosti, rychlost 56 Kbit/s, cena se uvádí za minutu např minut za měsíc odpovídá ceně asi ISDN (Integrated Services Digital Network) také připojení po klasických tel. linkách, 64Kbit/s, cenaza 1000 minut za měsíc zhruba ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) opět telefonní linky, rychlost 512 Kbit/s sdílená (tzv. agregovaná rychlost), zhruba měsíčně za neomezená data WiFi (Wireless Fidelity) - 512Kbit/s, neomezené množství dat za /měsíc. Anténa, která komunikuje s tzv. Access Pointem (AP), což je vysílač umístěný na vhodné budově. Podmínkou pořízení je tedy existence sítě takovýchhle AP. pevné připojení, kabely typu kroucené dvojlinky, optické kabely apod., kabely je nutno vést až k počítači nebo alespoň do budovy, kde je počítač umístěn a tam pak použít např. systém WiFi nebo BlueTooth, což jsou moderní bezdrátové technologie. Strana 24

25 satelit - dnes již obousměrně, klasická verze je však řešena způsobem odesílání požadavků po telefonní lince (jedním z výše popsaných způsobů) a přijímání dat pak probíhá mnohem větší rychlostí ze satelitu. radioreléové připojení pravděpodobně bude využito pro účely tohoto projektu. S ohledem na požadavky projektu by se jednalo o vysokorychlostní datový spoj v pásmu 13 GHz nebo 18GHz mezi nemocnicí v Teplicích a v Ústí nad Labem využívající parabolických antén a vnitřních jednotek umístěných v jednotlivých lokalitách. Tento spoj (pro účely projektu) je specifikován požadavkem na celkovou kapacitu 34 Mb/s. 5.4 Odhad poptávky lékaři Rokycanské nemocnice a ostatních zdravotnických zařízení Poptávka po službách v rámci projektu bude z řad lékařů a pracovníků oddělení nemocnice, kteří budou mít možnost do elektronických záznamů pacientů kdykoliv nahlížet a získají tak přesné informace včetně např. rentgenových snímků zadané kterýmkoliv jiným oddělením či z nemocnice Plzeň. Toto zkvalitnění komunikace urychlí a zefektivní procesy vyšetření a akutní lékařské péče. lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca denně, tj. cca 420 tis. lidí ročně z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně pacienti na dětském oddělení: obyvatelé spádové oblasti: obyvatelé Rokycanska: zahraniční pacienti: cca 1200 ročně cca 65 tisíc obyvatel cca 15 tisíc obyvatel cca 500 ročně 5.5 Marketingová strategie Poslání projektu Posláním projektu je prostřednictvím internetu na bázi širokopásmového připojení zpřístupnit informace týkající se léčebné péče, a to v několika rovinách. Výstupy tohoto projektu budou jednak sloužit jako zdroj informací pro lékaře a jednotlivá oddělení v Rokycanské nemocnici, a.s. a k jejich efektivnímu napojení na stávající nemocniční informační síť Fakultní nemocnice Plzeň. Dále si lékaři obou nemocnic budou mohou mezi sebou jednoduchou a rychlou formou předat veškeré údaje o svých pacientech, a tím usnadnit a urychlit samotný průběh léčby. Strana 25

26 Dalším posláním projektu je poskytnutí informací veřejnosti, a to například kontaktních a provozních údajů o nemocnici, o činnosti jejích oddělení, o novinkách ve zdravotnictví, informace o preventivní lékařské péči, informace formou poradny, internetových odkazů či statistických údajů Hlavní strategické cíle projektu Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT Zajištění veřejného přístupu občanů Rokycanska k širokopásmovému internetu Vybudování nové aplikace pro občany Zvolená strategie Rozšíření stávající datové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. V celém objektu nemocnice dojde k rozvodu datové sítě, která umožní připojení počítačů na internet a tím umožní přístup pacientů a návštěvníků nemocnice k internetu. Příprava podmínek pro zavádění nových komunikačních prostředků ve zdravotnictví při objednávání lékařské péče či neomezeného přístupu lékařů k lékařským záznamům pacienta Kapacitnější datová síť a nové počítače umožní zlepšení komunikace mezi lékaři nemocničních oddělení a lékaři ostatních zdravotnických zařízení (Fakultní nemocnicí Plzeň). Dále pak zajistí lepší spolupráci mezi pacienty a lékaři (koordinace objednávek, zlepšení lékařské péče aj.). Instalace 2 veřejných internetových panelů včetně jednoho pro občany tělesně postižené a sitekiosků pro správu Rozšíření možností volného přístupu k internetu obyvatelům města Rokycany a návštěvníkům města či nemocnice. Internet bude k dispozici po celý den v prostorách příjmu pacientů. Pořízení 4 ks počítačů s přístupem na internet Na oddělení nemocnice se nachází výpočetní technika, která již zdaleka neodpovídá požadavkům na provoz internetového připojení. Pro účinnost služeb a tedy i projektu je zapotřebí vyměnit část stávající technologie a nahradit je novými prvky. K těmto počítačům budou mít přístup také pacienti, samozřejmě po dohodě s ošetřujícím lékařem. Pořízení 4 ks notebooku s možností kdekoliv se připojit na internet Přenosné počítače jsou určeny pro těžce nemocné pacienty, kteří budou moci prostřednictvím počítače komunikovat se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Dále budou využity lékaři a zdravotnickým personálem při vyšetření těchto pacientů apod. a dále bude možné jeden notebook zapůjčit na jakékoliv oddělení, kde bude zapotřebí pro využití pacienty. Vytvoření internetových stránek včetně jazykových mutací Strana 26

27 5.3.4 Multiplikační efekt Vzhledem k jedinečnosti projektu a jeho charakteru jako projektu pilotního v Plzeňském kraji zde dochází k multiplikačnímu efektu ve smyslu plánovaného rozšíření systému také do nemocnic v celém Plzeňském kraji, popřípadě i za jeho hranice. Také projekt Rokycanské nemocnice, a.s. vychází z projektů realizovaných v Ústeckém a Karlovarském kraji a byl upraven dle potřeb a poptávky nemocnice v Rokycanech. 5.4 Marketingový mix Produkt V rámci projektu se zvýší internetová gramotnost obyvatel v regionu Rokycanska a to pomocí 2 veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem. Záměr je orientován také na osoby se sníženou schopností pohybu, protože jeden ze dvou internetových terminálů je určen pro tělesně postižené osoby. Dalším produktem je nová aplikace pro občany, nové naprogramované internetové stránky nabízející občanům mnoho důležitých informací a aktivních odkazů. Z druhé části pak bude výslednou službou poskytnutí rychlejší a efektivnější komunikace mezi jednotlivými odděleními Rokycanské nemocnice a zlepší komunikaci mezi lékařem a pacientem, a to opět prostřednictvím širokopásmového internetu Cena (Price) Všechny služby (2 PIAP, 8 uživatelských míst, objednávkový systém, rozvod datové sítě) budou pacientům, návštěvníkům nemocnice, lékařům poskytovány zdarma. Náklady související s provozem internetové připojení - bude Rokycanská nemocnice, a.s. vynakládat po celou dobu udržitelnosti projektu z vlastního rozpočtu. Jedná se o částku 10 tis. Kč měsíčně Propagace typu: Propagace nabízené služby bude probíhat běžnými komunikačními cestami - uvedení informace o službě na stávajících internetových stránkách Rokycanské nemocnie, a.s. - inzercí v regionálních médiích (rozhlas a televize, příslušná periodika), - instalací informační tabule v areálu nemocnice, - ve spolupráci s partnerem projektu FN Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízeními - oznámení o poskytování služby na tématických seminářích pro odbornou veřejnost, - oznámení elektronickou poštou rozeslané všem nemocnicím v ČR sdruženým v Asociaci českých a moravských nemocnic. Strana 27

28 - sledováním připomínek a potřeb pacientů prostřednictvím internetu Veškeré náklady na propagaci budou hrazeny v rámci investiční fáze projektu. Celkové předpokládané výdaje na propagaci jsou vyčísleny ve výši max Kč Místo (Place) Vzhledem k charakteru poskytované služby bude jedinou distribuční cestou přístup k širokopásmovému internetu s informacemi o léčebné péči v internetových veřejných panelech instalovaných na 2 místech v pavilonech nemocnice a bude pořízeno 8 ks výpočetní techniky. V tomto případě budou náklady na zajištění distribuční cesty představovány pouze zřizovacími náklady na vybudování internetových panelů a nákup výpočetní techniky včetně zajištění širokopásmového připojení. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat jen drobné náklady na údržbu a technických zařízení zajišťované prostřednictvím vnitřních personálních zdrojů či externí firmou v rámci běžného servisu. Strana 28

29 6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 6.1 Informace o zadavateli projektu Dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce..., ve znění pozdějších předpisů přešla zřizovatelská funkce příspěvkových organizací nemocnic, poskytujících zdravotní péči na Plzeňský kraj. Z příspěvkové organizace se dne stala obchodní společnost (akciová společnost) zřízená Plzeňským krajem (100% podíl). Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Oddělení Pracoviště Typ oddělení Vybrané léčebné metody 01 interna endokrinologie Ambulance 01 interna gastroenterol. Ambulance 01 interna interna Ambulance 01 interna interna Lůžka 01 interna JIP Lůžka 01 interna kardiologie Ambulance Endoprotéza 01 interna nefrologie Ambulance 01 interna ošetřovat.péče Lůžka 01 interna revmatologie Ambulance 16 pediatrie alerg.,kl.imun. Ambulance 16 pediatrie děts.neurologie Ambulance 16 pediatrie JDN Ambulance 16 pediatrie pediatrie Ambulance 16 pediatrie pediatrie Lůžka 18 gynekologie gynekologie Lůžka 18 gynekologie novorozenecké Lůžka 20 chirurgie gastroenterol. Ambulance 20 chirurgie chirurgie Ambulance 20 chirurgie chirurgie Lůžka Strana 29

30 20 chirurgie JIP Lůžka 20 chirurgie traumatologie Ambulance 25 AR AR Ambulance 26 ortopedie ortopedie Ambulance endoprotéza 28 ORL dětská ORL Ambulance 40 PL pro dospělé PL pro dospělé Ambulance 41 PL pro děti PL pro děti Ambulance 43 PL gynekolog PL gynekolog Ambulance 47 klin.biochemie klin.biochemie 48 klin.hematol. klin.hematol. 49 radiodiagnost. radiodiagnost. 51 transfúzní sl. transfúzní sl. Ambulance 52 rehab.a fyz.med rehab.a fyz.med Ambulance 54 patologie patologie Ambulance 70 operační sály operační sály 89 ošetřovat.péče ošetřovat.péče Ambulance 95 doprava doprava Ambulance 97 ostatní odd.lp ostatní odd.lp Ambulance Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zvláštnosti v Rokycanské nemocnici v porovnání s ostatními nemocnicemi v regionu se odráží především v následujících bodech: vysoce kvalitní GASTRO, kde se plánuje akreditace provozu vysoce kvalitní biochemie, kde je provoz již akreditován vysoce kvalitní oddělení orthopedie, kde se provádí rekonstrukce vazů (v ČR se nenachází mnoho pracovišť) operace pro pracovníky na manažerských funkcích o víkendech Vlastníkem a provozovatelem předkládaného projektu je Rokycanská nemocnice, a.s. Strana 30

31 6.2 Organizační struktura Rokycanská nemocnice, a.s. - ředitel společnosti (Ing. Vladimír Gabriel) náměstek pro LPP MUDr. Hana Perková ekonomický náměstek Helena Vaňková provozně-technický náměstek Petr Veselý sekretariát Hana Vašková Interní oddělení prim. MUDr. Dana Hatlmanová Chirurgické oddělení prim. MUDr. Alexej Thöndel Gynekologicko-porodnické oddělení prim. MUDr. Jan Vileta Dětské oddělení prim. MUDr. Marie Přibíková operační sály MUDr. Michal Krejčí Komplement ARO prim. MUDr. Josef Perk Lékárna RNDr. Eva Hořicová a zdravotnický sklad Ekonomické oddělení Zdeňka Lukešová Eva Hanušová Hana Trinerová Pokladna Jaroslava Aubrechtová PaM Lenka Hůlková Blanka Korandová Oddělení zdravotních poj. a výpočetní techniky Ing. Miroslav Řepa Ing. Miroslav Linc Milena Beranová Kateřina Pechoušová Přijímací kancelář Marie Kolářová Provozně-technické oddělení Josef Kodet Aleš Čapek Pavla Němečková Technický sklad Jaroslava Blahníková Ostatní provozy Údržba Vrátnice + telef.ústředna Kotelna Úklid Dopravně-zdravotní služba Jana Hladová Stravovací provoz Jana Patejdlová OKB prim. Karel Ježek HTO prim.alena Lavičková RDG prim.zdena Marková Patologie Dr. Zdeněk Šoustek Ostatní oddělení Rehabilitace MUDr. Zeman Obvodní lékař MUDr.Filípková Homecare Dana Klancová Stomatologická laboratoř Prádelna, krejčovna a šatna p. Vetenglová Strana 31

32 6.3 Partner projektu Název: Fakultní nemocnice Plzeň Sídlo: Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Kontakty: tel.č , fax: Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Kunová Pracoviště: alej Svobody Plzeň-Lochotín Tel.: Fax: FN byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví dne 25. listopadu 1990 čj.op ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Plzni ze dne čj /99. Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví Zapojení partnera do projektu Fakultní nemocnice Plzeň bude do projektu zapojena především ve fázi provozní, kdy bude s touto nemocnicí probíhat zkušební provoz výměny lékařských záznamů a bude s touto nemocnicí vytvořen tzv. telemost. V předinvestiční fází probíhalo již několik jednání s vedením nemocnice a dále s odborem IT o potřebné velikosti datového spojení. Tyto jednání budou probíhat následně i ve fázi investiční, kdy budou probíhat zkoušky přenosu. Vzhledem k tomu, že se v areálu Fakultní nemocnice Plzeň nenachází pro návštěvníky nemocnice a pacienty žádné uživatelské místo s veřejně přístupným internetem nebo PIAP, byla by tato možnost na projekt Rokycanské nemocnice navázat. 6.4 Realizační tým projektu Realizační tým projektu bude tvořen 4 osobami, které budou v případě nutnosti spolupracovat s dalšími odborníky, především z oblasti informačních a komunikačních technologií. Realizační tým: 1. Vedoucí týmu 1 osoba 2. Technický pracovník 2 osoby 3. Ekonom 1 osoba Strana 32

33 Pozice v týmu Vedoucí týmu Úloha v projektu Jméno Profese - formálního dohled nad realizací všech etap projektu - dohled nad kvalitou a časovým harmonogramem prací provedených v rámci realizace Ing. V.Gabriel Ředitel nemocnice Technický pracovník Ekonom - odborný technický dohled nad technickou částí projektu instalace PC, kabelových rozvodů a souvisejících zařízení - provedení školení zaměstnanců nemocnice, - správa údajů - spolupráce s vedoucím týmu na propagaci produktu inzerce na internetových stránkách nemocnice, vytvoření a tisk letáků pro informační tabule apod. - dohled na finanční stránku projektu, čerpání finančních prostředků s ohledem na časový rozvrhu projektu apod. Ing. M. Řepa M. Linc Vedoucí technik Technik H. Vaňková Vedoucí ekonomického odboru 6.5 Nové pracovní místo Pro správu a údržbu celé nové datové sítě a dvou internetových kiosků bude přijat 1 nový pracovník. Vzdělání zaměstnance Středoškolské, znalost oblasti zdravotnictví Platové podmínky včetně odvodů Požadované znalosti Jazykové min. AJ nebo NJ Pracoviště Nemocnice Rokycany Činnost Správa internetového portálu, údržba datové sítě, správa portálu po stránce jazykové Strana 33

34 7. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU 7.1 Server V současné době se v nemocnici nachází server, jehož kapacita je již zcela zaplněna. Zavedením nových služeb pro pacienty (objednávkový systém, více přijímaných dat a odesílaných dat prostřednictvím 2 PIAP a 8 uživatelských míst) a pro lékaře (odesílání a přijímání snímků) se stane stávající server zcela nevyhovujícím. Nově pořízený server ušetří čas lékařům. Níže uvedené parametry byly technickými pracovníky IT zvoleny z důvodu nejvyšší účinnosti a bezpečnosti provozu. Typ Počet Cena Celkem server Kč Kč CPU - 1.5GHz UltraSPARC IIIi 2 RAM - 4GB (8x512MB) 1 HDD - 73GB 10K SCSI 4 DVD-ROM drive 1 LAN - 10/100/1000 Gb Ethernet 4 redundantní zdroj 1 VGA - XVR-100 GraphicS 1 EUROPEAN UNIVERSAL COUNTRY KIT 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 zálohovací mechanika 1 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 Workgroup Server Start Bundled 1 StorEdge S1, 3x73GB, AC, CTO Kč Kč PCI Dual Ultra320 SCSI HBA 1 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC 1 CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT 1 FIRE V240 UPG 3 YR SILV Kč Kč S1 THIN STOR UPG 3 YR SILV Kč Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) UPS položka Počet Cena Celkem APC Smart - UPS 2200VA RackMount - USB & Serial 230V Kč Kč APC PowerChute PLUS pro SCO, Unix, AIX, U Kč Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) Záruka 2 roky v servisu Rack 42U položka Počet Cena Celkem RZ 600x1000 2x dveře 60% perforace Kč Kč vč. základní sady příslušenství (polička, rovodnice, šrouby) 1 0 Kč Celkem - cena Kč (bez DPH) Strana 34

35 SW serveru položka Počet Cena Celkem OS SUN Solaris 9 - media kit (vlastní OS v ceně serveru) Celkem - cena Kč (bez DPH) Instalace Typ Počet Cena Celkem Databázový server (konfigurace serveru,instalace,testy) Zálohování dat Instalace síťové vrstvy databázového systému Instalace databázové vrstvy databázového systému Ladění systému Aplikace-Operační systém Celkem - cena Kč (bez DPH) Celkem Produkt Cena bez DPH DPH Cena s DPH Databázový server Záložní zdroj pro server Rack 42U Operační systém serveru Instalace Celkem - cena Kč (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny) 7.2 Výpočetní technika s připojením na internet Technické parametry počítače včetně LCD monitoru a příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny) CPU-IN-D325-2,53GHZ CPU; GHz,LGA775, MB-IN-D915/AVALON MB D915, Avalon, ATX, LAN, G, A, DDR RAM-KIN pamět 256 MB; DDR, 400 MHz FDALPS,3,5"/1,44MB Mechanika FD; 3,5"/1,44MB HDD-HI-80GBSATA pevný disk; GB/7200,SATA/8MB DVD-TEAC16X48 DVD mechanika TEAC, 516E, 16x48 skříň +; 300W PSU P4 KL-KME-KB2201-PS2 klávesnice; CZ GE-NETS PS/2 OP myš MON-PRE-P179D monitor LCD; P179D 17", SW-AVG-7.0-OEM antivirový systém Příslušný software Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks Strana 35

36 Technické parametry notebooku včetně příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny): Procesor: cca 1.4 GHz; 130nm. Čipová sada, Cache paměť: L2 1 MB, FSB 400 MHz. Operační paměť: 256 MB DDR SDRAM, 333 MHz. Pevný disk: 40 GB, 5.4 krpm. Displej: 15" TFT XGA, rozlišení x 768, 16 milionů barev. Optická mechanika: pevná mechanika DVD/CD-RW. Grafická a audio karta Komunikace: Modem/NIC, b/g Rozhraní: 2x USB 2.0, Baterie: 6-článková baterie, Operační sytém Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks Pro možnosti výtisku nalezených informací budou pořízeny 2 ks tiskárny (1 laserová a 1 inkoustová). Technické parametry nejsou v současné době zatím známy. Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks 7.3 Kamera Pro potřeby ochrany pořízených komponentů budou v rámci projektu pořízeny 2 kamery. Informační kiosky budou umístěny v prostorách nemocnice, které jsou po celý den volně dostupné a mohlo by dojít k poškození pořízené techniky. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo pořídit tyto kamery. Technické parametry zatím nejsou známy. Náklady: Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks 7.4 Vedení a kabeláž K zavedení širokopásmového internetu do ostatních pokojů bude zapotřebí rozvést po budově vnitřní slaboproudé rozvody datové sítě, UTP strukturovanou horizontální kabeláž kategorie 5e systému. Tato aktivita je pro realizaci projektu velice Strana 36

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise Červen 2001 Souvislosti Díky rostoucímu tempu používání informačních

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro

Více

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center Unikátní kód žádosti: 3hØRDPØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2010

Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více