Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické"

Transkript

1 Rozvoj studijních oborů ů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (EDIS) Hana Sochorová

2 ESF CZ / /0252 Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce EDIS EDukace v oblasti Informačních Systémů Příjemce: Zdravotně sociální fakulta OU Partneři projektu: Stapro s.r.o. DC Vision s.r.o. Trvání projektu: Rozpočet: Kč

3 Základní cíl projektu Projekt Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské university v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce je zaměřen na rozvoj, inovaci a zkvalitnění řady y studijních oborů ZSF OU v oblasti rozvoje praktických znalostí a dovedností v oblasti zdravotnické informatiky a využití klinických a nemocničních íhif informačních č íhsystémů ů v klinické praxi.

4 Dílčí í cíle projektu vybudování počítačové č učebny č v prostorách áhzsf pro realizaci i rozšířené výuky zdravotnické informatiky změna obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky směrem na zdravotnickou informatiku a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventu oboru v praxi vytvoření kvalitních studijních opor pro studenty oborů oblasti zdravotnické informatiky proškolení cílové skupiny studentů

5 Inovativní cíle projektu vybavení specializované učebny č pro rozšířenou výuku ýk zdravotnické informatiky, především pro práci s klinickým, radiologickým a laboratorním informačním systémem vytvoření specializovaného aplikačního programového vybavení simulující ípráci vreálném klinickém i ké nemocničním informačním systémů včetně vytvořeni sady testovacích dat, simulující pacientská data zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků voblasti zdravotnické informatiky

6 Inovativní cíle projektu II příprava a vytvoření ř studijních opor, studijních materiálů a testů pro rozvoj vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky zpracování srovnávacího testu praktických znalostí studentů uvedených oborů v oblasti aplikované zdravotnické informatiky ik a jeho vyhodnocení příprava a vytvoření vysokoškolských skript, učebních textů, učebních pomůcek a sady kurzů a testů pro výuku ýk if informatikyik

7 Klíčové aktivity Návrh organizace a detailního plánu projektu Návrh systému vnitřní kontroly kvality Tvorba vysokoškolských skript Realizace vybavení počítačové učebny Tvorba multimediálních pomůcek Realizace úloh NIS Školení cílové skupiny v inovovaných předmětech oboru Odborná oponentura modulů NIS, odborné a laické posudky Testování a ověřování výukové podpory s cílovou skupinou Publicita projektu Administrace, audit

8 Monitorovací ukazatele Monitorovací ukazatel Plán Splněno* ě Počet podpořených osob poskytujících službu 6 23 Počet podpořených osob - klientů služeb Počet podpořených osob počátečního vzdělávání Počet podpořených organizací 4 3 Počet podpořených vědeckých a výzkumných pracovníků 1 0 Počet č nově ě vytvořených ř ýhčii inovovaných programů ů 12 2 počátečního vzdělávání Počet vytvořených či inovovaných produktů * stav ke konci 2/2008

9 Výstupy projektu aktivita časové plnění Vybudování počítačové učebny na ZSF OU červen říjen 2006 Tvorba vysokoškolských skript a výukových opor Úvod do aplikací výpočetní techniky Klinické (nemocniční) informační systémy Laboratorní informační systémy Analýza a příprava VNIS Analýza funkčních vlastností VNIS Podklad pro zadávací dokument VNIS Zadávací dokumentace pro výukový nemocniční IS Programování a customizace VNIS Výukový nemocniční IS, ver. 1.00/2007 říjen2006 srpen 2007 říjen prosinec prosinec 2006 srpen 2007 Školení cílové skupiny v inovovaných předmětech oboru únor 2007 duben 2007 Oponentura skript a výukových opor říjen 2007 duben 2008 Pilotní běh výuky inovovaného předmětu září 2007 prosinec 2007 v zimním semestru Pilotní běh výuky inovovaného předmětu v letním semestru únor 2007 červen 2008

10

11 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESÍ JAKO VÝCHODISKO PRO PŘÍPRAVU PROJEKTU

12 Nelékařská zdravotnická povolání Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

13 Vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích se řídí zákonem 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních) vyhláškou 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání vyhláškou 424/2004 Sb. pak stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiýh jiných odborných ýhpracovníků

14 Akreditovaný zdravotnický studijní obor studijní obor, kterému bylo uděleno souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke způsobilosti absolventů vykonávat zdravotnické povolání podle zvláštního právního předpisu* * Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

15 Akreditované zdravotnické studijní obory na ZSF OU 9 bakalářských studijních oborů, z toho 3 v obou formách studia 2 navazující magisterské studijní obory

16

17 Vyhláška 39/2005 Sb. stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v jednotlivých paragrafech uvádí, které znalosti a dovednosti musí absolvent příslušného studijního oboru získat

18 V 3 vyhlášky jsou uvedeny znalosti a dovednosti společné pro všechny studijní obory takto: Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní vykonávat činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, a znalosti a dovednosti a) v etice zdravotnického povolání v oboru, b) v administrativních činnostech ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace, c) v organizaci a řízení zdravotní péče, d) v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz, e) v první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, f) v právních souvislostech poskytování zdravotní péče v oboru..

19 Projekt Cílem projektu byla realizace požadavku na znalost vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, tj. znalost funkčností nemocničního informačního systému obecně a dovednost při práci s daty vnis. Projekt byl tedy zaměřen na teoretickou znalost (přednášky, zakončeno teoretickým testem) a praktickou dovednost (cvičení vpočítačové učebně) při práci s pacientskými idaty.

20 Informační systémy ve zdravotnictví nově zavedený studijní předmět splňuje požadavky vyhlášky p j p y y y 39/2005 Sb. 3, odst. 2 bod b)

21 Inovovaný předmět První (pilotní) semestr podle nových osnov - září 2007 Realizace předmětu - 8 hod. společných teoretických přednášek - 10 dvouhod. bloků cvičení se zaměřením podle konkrétního studijního oboru Předmět zaveden do studijních plánů jako: KVM/ISZDR - Informační systémy ve zdravotnictví t přednáškař dášk KVM/ISZOV, ISZRA, ISZER, ISZZZ, ISZVS, ISZPA Informační systémy ve zdravotnictví cvičení

22 Předmět ISZDR teoreticko-praktický celek - přednášky a oborově zaměřená cvičení ve specializované učebně Cíl seznámit studenty s jednotlivými typy a vedením zdravotnické dokumentace pochopit její významnost při poskytování profesionální zdravotnické péče naučit se s touto dokumentací pracovat

23 ISZDR cvičení 10 dvouhod. bloků 1. Lekce Úvodní cvičení - obecné využití informačních technologií, ověření úrovně znalostí, upřesnění požadovaných znalostí, doporučení dalšího vzdělávání v rámci CŽV lekce Práce a plnění úkolů NIS, zaměřeno oborově podle specifik jednotlivých zdravotnických povolání.

24 VNIS - obecné znalosti pro všechny obory: - centrální evidence - vykazování zdrav. pojišťovnám - práce s pacientskou dokumentací - hospitalizace a ambulance Zaměření podle oboru - specifika pro: - pracoviště zobrazovacích metod - laboratorní informační systém - rehabilitační pracoviště - porodní a novorozenencké pracoviště - specifika práce na ARO, JIP -lůžkové oddělení

25 Studijní materiály Příručka k obecným vlastnostem NIS - k dispozici všem studentům v elektronické podobě Pro jednotlivé úlohy je zpracována podrobná dokumentace (příručka, návod k úloze) - k dispozici u pracovních stanic na učebně

26

27 Závěrečné ě č hodnocení studentůů Zápočet se skládal ze dvou částí: část teoretická část praktická podmínka úspěšnosti pro získání kreditů - splnění teoretického testu - splnění praktického testu

28 Ukázka teoretického testu

29

30 Studenti Počet studentů, kteří absolvovali výuku cvičení vprůběhu zimního semestru (z toho neúspěšně) ISZOV 26 (1) obor ochrana veřejného zdraví ISZRA 28 (2) obor radiologický asistent ISZER 28 (0) () obor ergoterapie ISZZZ 24 (1) obor zdravotnický záchranář ISZVS 34 (0) obor všeobecná sestra ISZPA 21 (0) obor porodní asistentka

31 Studenti statistika úspěšnosti při testech všechny obory nepřihlásili se k testu 10 uspěli na první pokus 99 uspěli na druhý pokus 34 neuspěli 19 zahájili výuku % 12% 6% 61% nepřihlásili se k testu uspěli na druhý pokus uspěli na první pokus neuspěli

32 Studenti statistika úspěšnosti při testech dle oborů ISZOV ISZRA 4% 38% 14% 29% 58% 57% uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli ISZER ISZPA 7% 29% 24% 10% 64% 66% uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli

33 Studenti statistika úspěšnosti při testech dle oborů ISZZZ ISZVS 29% 13% 58% 9% 32% uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli 59% uspěli na první pokus uspěli na druhý pokus neuspěli

34 Dotazník pro hodnocení pilotního semestru studenty Hodnocení výuky ISZDR zcela souhlasím částečně souhlasím nevím částečně nesouhlasím zcela nesouhlasím Označení Text stanoviska body před zahájením výuky jsem byl/a podle mého názoru dobře 1 připraven/a na předpokládané úrovni znalostí po SŠ, tj. s úvodní praktickou prací jsem neměl/a závažnější problémy 0 v průběhu semestru jsem si vždy splnil/a práci, která byla k 2 procvičení v rámci samostudia 0 3 práci zadanou v hodině jsem vždy v limitu dokončil/a 0 největší problém při zápočtovém testu byl pro mě nedostatečný 4 základ z předchozího SŠ studia 0 největším problémem při zápočtovém testu pro mě byly nově 5 získané informace rozšiřující předpokládané SŠ znalosti (např. funkce hromadné korespondence) 0 nikdy dříve jsem neměl/a možnost se s NIS (nemocničním 6 informačním systémem) blíže seznámit 0 domnívám se, že vyzkoušení si práce s NIS před nástupem na 7 praxi bude pro mě užitečné 0 8 uvítal/a bych rozšíření teoretické části výuky o další témata 0 9 uvítal/a bych rozšíření praktické části výuky o další témata 0 10 uvítal/a bych rozšíření praktické části výuky zvýšením počtu hodin POKYNY Do zeleného políčka v 1. řádku slupce G vepište typ absolvované SŠ (gymnázium, SZŠ, SPŠ...) Vyznačte Vaši podporu k jednotlivým stanoviskům otázkám. Podporu vyznačte zapsáním libovolného znaku v zeleném políčku (nejlépe x) do Vámi zvolené odpovědi. 0

35 Specifikace úloh VNIS -obecné registrace pacienta, vyhledání pacienta, úprava kmenových dat číselníky (lékařů, dg., jiné) zadávání žádanek (4 možnosti) zadávání výsledků k žádankám psaní ílékařských ř ký zpráv, dekurz, anamnéza, epikríza tvorba a využití předdefinovaných textů zadání diagnóz

36 Specifikace úloh VNIS - obecné vyúčtování pacienta přesun, propuštění, archivace, smazání pacienta plánování příjmů, dalších návštěv, procedur tisky storna statistiky regulační poplatky dle nové legislativy poučení pacienta (o právech a povinnostech, o zákroku, o sdělování informací )

37 Vzorové příklady 20 příkladůů Ukázka: Pacient č. 1 interní ambulance pacient přichází do nemocnice poprvé kompletní registrace pacienta (zadání kmenových dat, pojišťovny dg.) přijmout do čekárny vytipované diagnózy (ošetřovací dg., ) a k nim kompletní postup (léky, materiál, laboratoř) až po ukončení pacienta a vyúčtování ambulantního výkonu

38 Závěr V průběhu pilotního provozu výuky byl systém otestován z hlediska praktického využití přímo ve výuce. Z nasazení systému do výuky a jeho zpřístupnění studentům vyplynula některá doporučení a závěry pro jeho další přizpůsobení k výukovému využití některé funkčnosti využívané v běžném nemocničním provozu se ukázaly pro výuku jako nadbytečné (např. některé kontrolní mechanismy, které pak neumožnily studentům pacienta po skončení výuky uložit do archivu).

39 Děkuji za pozornost

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT Každá níže uvedená šablona klíčové aktivity se sestává z části, která se objevuje v projektové žádosti Benefit7, dále z metodického výkladu a modelového příkladu. Modelový příklad

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více