Doprava ve venkovském prostoru 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava ve venkovském prostoru 1)"

Transkript

1 Doprava ve venkovském prostoru 1) Transport in rural space Daniel Seidenglanz Geografický ústav Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Kotlářská 2, Brno 1. Úvod Za hlavní význam dopravy můžeme považovat skutečnost, že umožňuje překonání bariéry prostoru, a tím podmiňuje vytváření interakcí mezi různě disponovanými místy zemského povrchu. V souvislosti s tím E. L. Ullman (1957) a S. A. Stouffer (1940) definují tři klíčové teoretické koncepty geografie dopravy princip komplementarity, transferability a intervenující příležitosti. V důsledku toho bývá doprava považována za faktor, který výrazně formuje utváření sídelní a hospodářské struktury světa (J.-P. Rodrigue et al. (2006), L. Bertolini (1999)). Budeme-li tyto obecné souvislosti aplikovat na venkovský prostor, můžeme spolu s D. Seidenglanzem, S. Řehákem a T. Grulichem (2006) konstatovat, že doprava takto vlastně zabezpečuje i komplementaritu měst a venkova. Zatímco skutečnosti jako např. výrobní a nevýrobní činnosti (zde chápané jako zdroj pracovních příležitostí), školství a ostatní spotřební služby apod. jsou koncentrovány spíše ve městech anebo obecněji v menším počtu obcí, obyvatelstvo představuje prvek, který je v prostoru více rozptýlen. Jejich vzájemné propojení a tudíž i efektivní fungování sídelního systému zabezpečuje právě doprava. Pro trvalou udržitelnost venkovského prostoru je proto důležitým tématem zajištění jeho kvalitní dopravní: dostupnosti tou přitom myslíme napojení venkovských sídel na dopravní infrastrukturu, respektive na existující dopravní síť; obslužnosti pod tímto pojmem se skrývají skutečně existující dopravní vztahy realizované v prostoru prostřednictvím hromadné a individuální dopravy. 2. Cíl příspěvku, provedené analýzy Tento příspěvěk informuje o nejdůležitějších výsledcích podrobných analýz dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti hromadnou osobní dopravou v šesti vybraných venkovských územích regionu NUTS 2 Jihovýchod. Konkrétně šlo o správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále ORP) Znojmo, Moravské Budějovice, Kyjov, Pelhřimov, Bystřice nad Pernštejnem a Tišnov. Cílem přitom bylo, aby jednotlivé vybrané správní obvody reprezentovaly odlišné typy venkovského prostoru, aby bylo možné výsledky jejich podrobného výzkumu alespoň částečně zobecnit (rozdíly sídelní struktury pro ilustraci uvádí tab. 1). Dopravně-geografická analýza těchto území sledovala následující postup: Stanovení polohové diferenciace obcí to bylo založeno na rozdělení venkovských obcí do tří kategorií podle dopravní dostupnosti (venkovské obce dobře, průměrně a špatně dostupné) a do dvou kategorií ve vztahu k městským střediskům (samotná města a obce v jejich zázemí). K tomu byla využita metodika výběru měst a obcí v jejich zázemí a výpočtu ukazatele dopravní polohy vypracovaná V. Touškem, D. Seidenglanzem, T. Krejčím a R. Hublem (2005). Výzkum dopravní obslužnosti osobní hromadnou autobusovou a železniční dopravou šetření tohoto jevu bylo provedeno v každém území, a to v několika časových obdobích (ranní špička běžných a prázdninových pracovních dnů, večery běžných pracovních dnů, soboty) a ve dvou úrovních komfortu dopravy (spoje přímé a s přestupem včetně vzájemných kombinací vlaků a autobusů). 1) Článek vznikl za podpory grantu GAČR č. 402/04/2128

2 Vzhledem k nedostatku prostoru je v kapitole č. 3 namísto popisu konkrétních výsledků provedených detailních šetření kladen hlavní důraz na shrnutí určitých obecných rysů, které z výzkumů plynou. Kapitola zároveň představuje pokus o jejich jistou interpretaci. Tab. 1: Srovnání sídelní struktury vybraných venkovských regionů (stav k , územní vymezení k ) Hustota Průměrná populační Počet Stupeň Správní Rozloha Počet zalidnění Počet velikost obce Počet obyvatel urbanizace *) obvod obyvatel ORP km 2 obyv./km 2 obcí bez sídla měst ve celkem ORP městech % Znojmo ,6 Mor. Budějovice ,4 Kyjov ,9 Tišnov ,0 Bystřice n. P ,8 Pelhřimov , ,9 Poznámka: *) podíl obyvatel ve městech na počtu obyvatel celkem Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2005, ČSÚ 2006 Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2005, ČSÚ Výsledky výzkumů a jejich interpretace Konkrétní výsledky výzkumu dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti ve správních obvodech ORP Znojmo, Moravské Budějovice, Kyjov, Pelhřimov, Bystřice nad Pernštejnem a Tišnov můžeme zobecnit formou následujících bodů. A. Venkov jakožto dopravně heterogenní území Venkov je obecně z dopravního hlediska velmi heterogenní území. Vyskytují se v něm oblasti dobře, průměrně i špatně dopravně dostupné (vliv skutečností jako je např. blízkost či průchod dálkových silničních anebo železničních tras, regionálně významných silnic a železnic anebo naopak odlehlost od výše zmíněných typů dopravní infrastruktury); kromě toho lze paralelně vymezovat i prostory podle kvality dopravní obslužnosti. Každé sledované venkovské území v regionu NUTS 2 Jihovýchod se navíc vyznačuje nějakým specifikem, což různorodost venkovského prostoru ještě zvyšuje (takovým specifikem např. na Tišnovsku je jeho zapojení do integrovaného dopravního systému). Tab. 2: Počet obyvatel správních obvodů ORP v jednotlivých polohových kategoriích k , respektive k Obvod obce s rozšířenou působností Polohová kategorie Mor. Budějovice Znojmo Kyjov Pelhřimov Bystřice n. P. Tišnov 1 Město abs % 42,6 50,4 37,1 52,0 42,8 30,0 42,5 2 Zázemí abs města % 13,9 0,0 7,6 4,6 0,0 0,0 7,2 3 Venkov abs dobrá % 0,8 6,4 1,9 5,7 0,0 5,6 2,8 Součet abs % 57,3 56,8 46,6 62,3 42,8 35,6 52,5 4 Venkov abs průměr % 17,0 13,9 31,9 28,3 18,5 18,4 22,1 5 Venkov abs špatná % 25,7 29,3 21,5 9,4 38,7 46,0 25,5 O diferencovanosti venkova na základě dopravních charakteristik přitom lze hovořit nejen na úrovni správních obvodů ORP, ale diferencovat lze i uvnitř nich a nalézat tak např. prostorové shluky obcí s totožnými dopravními vlastnostmi. Výsledkem je pestrá mozaika dopravně odlišných typů obcí. Rozdíly na úrovni hodnocených správních obvodů ORP v případě polohové diferenciace obcí ilustrují údaje v tab. 2.

3 B. Základní rysy dopravní obslužnosti hromadnou dopravou Ve všech šesti zkoumaných správních obvodech je dopravní obslužnost zajišťována nejlépe v ranní špičce pracovních dnů, přičemž rozdíly mezi běžnými a prázdninovými dny nejsou nikterak zásadní. Zajištění dopravní obslužnosti v ranních hodinách pracovních dnů je totiž považováno za jakýsi standard veřejných dopravních služeb (základní dopravní obslužnost, závazky veřejné služby). Bez obsluhy hromadnou dopravou ve vztahu k příslušným ORP tak v tuto denní dobu zůstávají spíše výjimečně pouze některé velmi malé anebo extrémně nevýhodně položené obce (ve zkoumaných správních obvodech jde celkově jen o 0,8 % obcí, v nichž žije 0,2 % obyvatel). Z hlediska podílů obyvatel v jednotlivých kategoriích dopravní obslužnosti můžeme konstatovat, že nejlépe je dopravní obslužnost v ranní špičce zabezpečena na Kyjovsku a Tišnovsku, nejhůře pak na Bystřicku. Kompletní přehled výsledků uvádí tab. 3 a 4. Tab. 3: Podíly obcí správního obvodu (v %) s daným počtem spojů do příslušné ORP v ranní špičce běžných pracovních dnů *) ORP 0 1 až 2 3 až 5 6 až 9 10 a více Znojmo 0,0 2,6 29,9 28,4 39,2 100,0 Mor. Budějovice 4,3 34,8 37,0 15,2 8,7 100,0 Kyjov 0,0 2,4 26,8 34,1 36,6 100,0 Pelhřimov 1,4 30,0 38,6 22,9 7,1 100,0 Bystřice n. P. 0,0 31,6 63,2 5,3 0,0 100,0 Tišnov 0,0 6,9 48,3 20,7 24,1 100,0 0,8 17,4 43,5 22,0 16,3 100,0 Poznámky: *) ranní špička - spoje s příjezdem do ORP v rozmezí Tab. 4: Podíly obyvatel správního obvodu (v %) v obcích s daným počtem spojů do příslušné ORP v ranní špičce běžných pracovních dnů *) ORP 0 1 až 2 3 až 5 6 až 9 10 a více Znojmo 0,0 2,6 29,9 28,4 39,2 100,0 Mor. Budějovice 1,6 14,6 23,1 27,0 33,7 100,0 Kyjov 0,0 0,8 17,3 25,0 56,8 100,0 Pelhřimov 0,4 10,2 25,8 35,8 27,9 100,0 Bystřice n. P. 0,0 20,3 67,8 12,0 0,0 100,0 Tišnov 0,0 1,4 25,1 19,7 53,8 100,0 0,2 5,6 27,5 26,6 40,2 100,0 Poznámky: *) ranní špička - spoje s příjezdem do ORP v rozmezí Tab. 5: Podíly obcí správního obvodu (v %) s daným počtem spojů z příslušné ORP ve večerních hodinách běžných pracovních dnů *) Počet spojů z příslušné ORP ORP až 4 5 a více Znojmo 12,7 60,0 27,3 0,0 100,0 Mor. Budějovice 37,0 37,0 26,1 0,0 100,0 Kyjov 2,4 2,4 80,5 14,6 100,0 Pelhřimov 51,4 27,1 20,0 1,4 100,0 Bystřice n. P. 65,8 26,3 7,9 0,0 100,0 Tišnov 10,3 31,0 50,0 8,6 100,0 27,3 36,1 33,3 3,3 100,0 Poznámky: *) večerní hodiny - spoje s odjezdem z ORP do obce v rozmezí Podoba osobní hromadné dopravy ve večerních hodinách je ve srovnání s ranní špičkou ve většině zkoumaných území problematičtější. Typickým rysem je celkově nižší počet vlaků a autobusů, což v tab. 5 dokládá relativně nižší zastoupení obcí v kategoriích s dvěma až čtyřmi, respektive pěti a více spoji. Zřetelnou výjimkou jsou pouze správní obvody ORP Kyjov a Tišnov. Ve všech správních obvodech se naopak nacházejí i obce, do nichž z příslušného střediska nejezdí dokonce žádný spoj hromadné dopravy, nejvíce takových obcí

4 je na Bystřicku a Pelhřimovsku (téměř dvě třetiny respektive více než polovina obcí). Uvedené skutečnosti, byť v poněkud umírněnější podobě (s výjimkou Bystřicka), potvrzují i údaje v tab. 6. Ta navíc uvádí i podíly obyvatel žijících v obcích, do nichž poslední večerní spoj odjíždí až po 19. hodině (zajímavá situace panuje např. na Znojemsku). Tab. 6: Podíly obyvatel správního obvodu (v %) v obcích s daným počtem spojů z příslušné ORP a s odjezdem posledního spoje po 19. hodině ve večerních hodinách běžných prac. dnů *) Počet spojů z příslušné ORP Odjezd posledního ORP až 4 5 a více celkem spoje po Znojmo 4,7 54,7 40,6 0,0 100,0 25,8 Mor. Budějovice 17,9 26,1 56,0 0,0 100,0 57,1 Kyjov 0,8 0,8 66,3 32,1 100,0 99,2 Pelhřimov 29,8 17,5 50,8 1,9 100,0 35,4 Bystřice n. P. 55,2 32,8 12,0 0,0 100,0 44,8 Tišnov 4,1 15,1 54,5 26,3 100,0 86,2 12,5 26,5 49,7 11,3 100,0 57,5 Poznámky: *) večerní hodiny - spoje s odjezdem z ORP do obce v rozmezí Tab. 7: Podíly obcí správního obvodu (v %) s daným počtem spojů do příslušné ORP v sobotu *) ORP 0 1 až 3 4 až 6 7 a více Znojmo 20,9 51,8 10,0 17,3 100,0 Mor. Budějovice 73,9 6,5 6,5 13,0 100,0 Kyjov 0,0 12,2 17,1 70,7 100,0 Pelhřimov 52,9 21,4 11,4 14,3 100,0 Bystřice n. P. 78,9 15,8 0,0 5,3 100,0 Tišnov 6,9 34,5 19,0 39,7 100,0 35,3 29,2 11,0 24,5 100,0 Poznámky: *) sobota - spoje s příjezdem do ORP v průběhu celého dne Tab. 8: Podíly obyvatel správního obvodu (v %) v obcích s daným počtem spojů do příslušné ORP v sobotu *) ORP 0 1 až 3 4 až 6 7 a více Znojmo 9,3 43,6 12,8 34,2 100,0 Mor. Budějovice 43,4 9,1 14,7 32,8 100,0 Kyjov 0,0 8,3 12,5 79,2 100,0 Pelhřimov 22,9 18,5 21,5 37,1 100,0 Bystřice n. P. 69,7 22,4 0,0 7,9 100,0 Tišnov 2,0 16,9 11,5 69,6 100,0 15,7 23,0 13,3 48,0 100,0 Poznámky: *) sobota - spoje s příjezdem do ORP v průběhu celého dne Také v sobotu (viz tab. 7 a 8) lze ve všech šesti zkoumaných správních obvodech nalézt obce, z nichž nelze hromadnou dopravou do příslušné ORP cestovat. Jedná se celkem o více než třetinu obcí, v nichž žije asi 15 % obyvatel. Nejhorší situace panuje na Bystřicku a Moravskobudějovicku, nejlepší pak ostatně i jako ve všech ostatních případech na Kyjovsku a Tišnovsku. Typickým znakem hromadné dopravy je zpravidla nepříliš silná provázanost mezi vlakovou a autobusovou dopravou. Odlišná situace panuje na Tišnovsku, kde je vytvořen integrovaný dopravní systém, který železnici využívá jako páteř, k níž jsou cestující svážení z okolních obcí autobusovými spoji. Existující přestupní návaznosti mezi autobusy a vlaky, které vznikají např. ve Znojmě při zajištění spojení obcí s Hrušovany nad Jevišovkou nelze podle mého názoru považovat za záměrně nastavený systém, ale spíše za důsledek relativně velkého počtu nabízených spojů. Z prostorového hlediska je normální kromě spojů jezdících z obcí správního obvodu do vlastní ORP také existence spojů do jiných středisek, a to především v územích

5 při hranicích správních obvodů. Jde o logický důsledek neostrosti předělů osobní dopravy (J. Hůrský, 1978, O. Tuominen, 1949). Někdy dochází též k situaci, že sousední město, pakliže jde o středisko postavené výrazně výše v sídelní hierarchii, svým vlivem pokrývá i celé studované území a vlaky a autobusy jezdí relativně často ze všech obcí i do tohoto města. V našem případě takto působí např. Třebíč na Moravskobudějovicku, Hodonín na Kyjovsku a Brno na Tišnovsku. Jde-li současně i o bývalá územně příslušná okresní města (jak tomu ostatně je ve všech uvedených případech), lze kromě tradiční vazby obcí vůči okresnímu městu spekulovat i o setrvačném vlivu skutečnosti, že okresy / okresní úřady byly až do roku 2000 zodpovědné za organizaci základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě. Tyto jevy jsou ve venkovském prostoru normální, nicméně je nutné je posuzovat citlivě, protože v některých případech mohou být projevem nesprávného vymezení administrativní hranice obvodu ORP. Zajímavou teoretickou otázkou je současná a potenciální síla vlivu krajské hranice. Při výzkumu byly samozřejmě místní spoje jezdící přes krajské hranice nalezeny (např. spoje z obcí Kyjovska do Veselí nad Moravou). Vzhledem k tomu, že právě kraje jsou od roku 2000 ve své samostatné působnosti organizátorem dopravní obslužnosti, může být zajímavé sledovat budoucí vývoj této problematiky. Tab. 9: Průměrná populační velikost obce správního obvodu (k , respektive k ) s daným počtem spojů do příslušné ORP v ranní špičce běžných pracovních dnů *) ORP 0 1 až 2 3 až 5 6 až 9 10 a více Znojmo x Mor. Budějovice Kyjov x Pelhřimov Bystřice n. P. x x 314 Tišnov x Poznámky: *) ranní špička - spoje s příjezdem do ORP v rozmezí C. Obecné faktory ovlivňující úroveň dopravní obslužnosti Na základě zjištěných skutečností, je možné konstatovat, že úroveň dopravní obslužnosti ovlivňují zejména následující skutečnosti: Sídelní struktura a fungování sídelního systému v širokém slova smyslu jedná se především o souvislost zjištěného počtu spojů hromadné dopravy s populační velikostí obce a jejím socioekonomickým významem (viz též tab. 9), se vzdáleností obce od městských středisek, respektive s celkovou rozlehlostí správního obvodu ORP, s existencí / neexistencí přirozeného centra v území a s existencí většího množství potenciálních městských středisek nacházejících se buď přímo v území správního obvodu ORP anebo v jeho sousedství. Infrastrukturní vybavenost zpravidla platí, že významnější dopravní trasy, sloužící také k pokrytí dopravních potřeb na významnějších tazích, na sebe váží větší množství spojů hromadné dopravy. Uvedenou formulací máme na mysli především radiální komunikace se souběhem většího počtu autobusových linek (a tudíž i spojů) směřujících do jádrového města, silnice s dálkovými autobusovými linkami a především vliv železniční dopravy (klíčová je zde zejména ta skutečnost, že železnice obvykle zaručuje relativně velký počet spojů i ve večerních hodinách a o víkendech). Způsob organizace hromadné dopravy lze konstatovat, že systém, který propojuje autobusovou a železniční dopravu do jednoho celku, zpravidla umožňuje vytvoření mnohem vyšší nabídky spojů než je tomu v případě klasicky organizované hromadné dopravy. Integrovaný dopravní systém je přitom výhodný jak provozně, tak i z hlediska

6 cestujícího, negativem je pouze pokles komfortu v důsledku nutnosti někdy i několikerého přestupu). Vliv zavedení integrovaného dopravního systému na podobu dopravní obslužnosti lze posoudit např. na základě srovnání dvou studovaných sousedních území Tišnovska a Bystřicka. Znaky dobře nastaveného a fungujícího integrovaného dopravního systému rozebírají např. J. Adámek (1991) či J. Voldřich (1999). 4. Závěr Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost představují dvě důležitá témata v souvislosti s trvalou udržitelností venkovského prostoru. Z obou těchto hledisek představuje současný venkov heterogenní území. Přestože se postavení hromadné dopravy v ČR po roce 1989 mění (pokles jejího významu v souvislosti s nástupem individuální dopravy a komplexem dalších socioekonomických změn), zůstává její nabídka jak dokládají výsledky provedených analýz minimálně v době ranní dopravní špičky na relativně dobré úrovni. Summary The transport accessibility and transport service present two important issues in connection with permanent sustainability of rural space. In both respects, rural space is a heterogenous area. Despite the changing position of public transport in the Czech Republic after 1989 (the decline of its importance in relation to the arrival of individual transport and other socioeconomic changes), the offer of public transport stays, at least in the morning, on a relatively good level as demonstrated on the results of the presented analyses. Literatura Hůrský, J Regionalizace české socialistické republiky na základě spádu osobní dopravy. Studia Geographica, 59, Brno: GGÚ CSAV, pp Tuominen, O Das Einflussgebiet der Stadt Turku im System der Einflussgebiete SW-Finnlandss. Turku: Terra 71. (citováno v: Hůrský, J Regionalizace české socialistické republiky na základě spádu osobní dopravy. Studia Geographica, 59, Brno: GGÚ CSAV, pp. 182.) Rodrigue, J.-P. et al The Geography of Transport Systems. Hofstra University, Department of Economics & Geography, Bertolini, L Future of Transport? Future of Cities!. In Promet Traffic Traffico, Vol. 11, 1999, No. 2-3, pp Adámek, J Integrace osobní hromadné dopravy v Curychu. In Doprava, roč. 33, č. 2, pp Voldřich, J Návrh na změnu organizace osobní železniční dopravy na Plzeňsku v souvislosti se zřízením integrovaného dopravního systému. In Doprava, roč. 41, č. 3, pp Stouffer, S., A Intervening oportunities: a theory relating mobility to distance. American Sociological Review, 5, pp (citováno v: Hay, A Intervening opportunities. In R. J. Johnston, D. Gregory, G. Pratt, M. Watts (eds.) The Dictionary of Human Geography, Fourth edition. Blackwell Publishers Ltd.) Ullman, E., L American Commodity Flow. Seattle: University of Washington Press. (citováno v: Wheeler, J., O., Muller, P., O Economic Geography, Second edition. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.) Seidenglanz, D., Řehák, S., Grulich, T Případová studie Dopravní dostupnost ve venkovském prostoru. Výstupní zpráva k aktivitě A9 v rámci úkolu WB Venkovský prostor a jeho oživení, pp. 35. Toušek, V., Seidenglanz, D., Krejčí, T., Hubl, R Polohová diferenciace obcí v regionu NUTS II Jihovýchod. In V. Klímová (ed.). VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomickosprávní fakulta MU, pp

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín Bakalářská práce Václav Polášek Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Šerý Olomouc 2012 Prohlašuji,

Více

Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ZNOJMO Bakalářská práce David Roušal Olomouc 2010 Olomouc 2010

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE Vypracovala: Kouřimová Andrea Vedoucí bakalářské

Více

Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities

Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Departement of Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University ve spolupráci s in cooperation with Institutem mezinárodních

Více

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE 486 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Miroslav Žižka Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Hálkova 6, CZ 461 17 Liberec Česká republika miroslav.zizka@tul.cz

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONU OPAVSKO (SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Gabriela Řehulková

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Vedoucí práce: Mgr. Martin Blažek

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Výzkumný úkol WB-09-05 Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Pápol, Projektová

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky

Více

Dopravní sítě a jejich vliv na potenciální dojížďku do zaměstnání v České republice

Dopravní sítě a jejich vliv na potenciální dojížďku do zaměstnání v České republice JIŘÍ HORÁK, IGOR IVAN Dopravní sítě a jejich vliv na potenciální dojížďku do zaměstnání v České republice J. Horák, I. Ivan: Transport Networks and Their Influence to Potential Commuting in the Czech Republic.

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 6. ZÁŘÍ 2006 strana 2 z 156 celkem OBSAH 1. Úvod...7 1.1 Kontext ROP Severozápad... 7 1.2 Metodický postup zpracování

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více