Srovnání způsobu provozování eslužeb v ČR a vybraných zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání způsobu provozování eslužeb v ČR a vybraných zemích"

Transkript

1 Srovnání způsobu provozování eslužeb v ČR a vybraných zemích Michal Vojtek 1, Zdeněk Žák 2, Dominik Šimůnek 1 1 Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha 2 Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Abstrakt: Tato práce se věnuje porovnání způsobu provozování e-sluţeb (e-services) v rámci projektů egovernmentu v České republice a vybraných zemích. V rámci práce byly vybrány státy vhodné pro porovnání s Českou republikou v závislosti na různých faktorech (velikost státu, počet obyvatel s připojením k internetu, kvalita egovernmentu daného státu atd.). Následně byly vybrány porovnatelné e-sluţby provozované jednotlivými státy a tyto e-sluţby poté byly vyhodnoceny z hlediska způsobu provozování, především pak jejich standardizace, centralizace, dostupnosti, sofistikovanosti či třeba přístupnosti (accessibility). V závěru práce bylo provedeno zhodnocení, z něhoţ mohou vyplynout určité doporučení pro Českou republiku a její egovernment. Klíčová slova: e-služby, e-services, egovernment, elektronická veřejná správa, Česká republika, WCAG, web content accessibility guidelines, EIF, NIF, European Interoperability Framework Abstract: This work is dedicated to the comparison of the mode of operation of the e-services in the frameworks of egovernment projects in the Czech Republic and selected countries. In the framework of the work, states appropriate for comparison with the Czech Republic were selected depending on various factors (the size of the state, the number of people with a connection to the Internet, the quality of the egovernment of the state, etc.). Subsequently, comparable e-services operated by individual states were selected and then evaluated in terms of method of operation, in particular their standardization, centralization, availability, sophistication, or accessibility. At the conclusion of the work, an evaluation was carried out, which may result to the specific recommendations for the Czech Republic and its egovernment. Keywords: e-services, egovernment, Czech Republic, WCAG, web content accessibility guidelines, EIF, NIF, European Interoperability Framework 1. Úvod Pro poměrně velkou část obyvatel (nejen) České republiky je dnes již běžnou záležitostí provádět nákupy, rezervace, platby či třeba studium (viz. webináře 1 atd.) přes internet z pohodlí domova. Nejde možná ani tak o lenost uživatelů těchto služeb, 1 Webinář je ţivá forma online komunikace probíhající prostřednictvím internetu přes webový prohlíţeč. Jedná o spojení slov webový seminář. 116

2 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích ale především o ušetření cenného času. To si uvědomují i poskytovatelé těchto služeb, a právě proto je dnes běžnou záležitostí, že obchody mají i svoji internetovou variantu (e-shop) nebo že hotely či divadla umožňují rezervaci přes webový formulář. Již je to několik let, kdy si i veřejná správa uvědomila, že tímto způsobem může ušetřit čas nejen obyvatelům státu a podnikatelským subjektům se sídlem v daném státě, ale možná i snížit náklady na vlastní provoz těchto služeb a zlepšit komunikaci občanů a firem se státními úřady. egovernment, jak se přezdívá elektronizaci veřejné správy, je tak rozvíjející oblastí v České republice a šíře poskytovaných e-služeb by se měla v budoucnu dále zvětšovat. Tato práce si klade za svůj cíl vybrat pomocí určitých kritérií několik států a porovnat vybrané poskytované e-služby jednotlivými státy s těmi, jež poskytuje Česká republika. Porovnání e-služeb bude zaměřeno na srovnání vybraných parametrů jako standardizace, centralizace, sofistikovanost, přístupnost a dalších. Každý parametr bude ohodnocen body podle definovaných vzorců. Zhodnocení celkové kvality dané eslužby provedeme součtem získaných bodů v jednotlivých kritériích s přihlédnutím k vahám (která nadefinujeme pomocí Saatyho metody) těchto kritérií. Po vyhodnocení všech vybraných eslužeb provedeme souhrnné vyhodnocení v rámci všech porovnávaných eslužeb. Z tohoto porovnání věříme, že vyplynou určité doporučení pro Českou republiku a my se pokusíme tato doporučení formulovat v závěru práce. 2. Základní pojmy Před zahájením samotné studie a porovnávání jednotlivých e-služeb bude vhodné ujasnit základní pojmy oblasti, jíž se týká tato práce. Vzhledem k rozsahu práce není možné zde uvést podrobnější teoretický úvod do egovernmentu, z tohoto důvodu čtenáře odkážeme na specializovanou literaturu: [Mates, 2006], [Lidinský, 2008]. 2.1 egovernment Důležitým a dnes již často používaným pojmem je pojem egovernment (často též e-government), jenž pochází ze zkráceného anglického slovního spojení electronic government neboli elektronická vláda. Přestože pochopení obsahu tohoto pojmu je poměrně dost snadné, neexistuje jeho jednotná definice. Evropská unie definuje pojem egovernment jako [European Commision, 2005]: egovernment znamená pouţití informačních a komunikačních technologií spolu s organizačními změnami a novými znalostmi, které vede ke zlepšení veřejných sluţeb, zvýšení spoluúčasti v demokratickém procesu a zlepšení rozhodování. 2 V zásadě tedy pojem egovernment znamená použití informačních a komunikačních (ICT) technologií ve veřejné správě a to především pro zvýšení efektivnosti veřejné správy, snížení nákladů na poskytované služby či třeba zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb, ať už z hlediska času, tak i místa. 2 Překlad autorů. 117

3 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek 2.2 eslužba Elektronická služba (e-služba nebo také e-service) je výsledkem zavádění egovernmentu v rámci určitého státu. Jennifer Rowley definuje e-službu následovně [An analysis of the e-service literature, 2006]: skutek, snaha, výkon, jehoţ dodání je zprostředkováno informačními technologiemi. Taková e-sluţba zahrnuje prvky elektronického prodeje, zákaznické podpory a poskytování sluţeb." Jedná se tedy o poskytování určité služby veřejné správy občanům i firmám přes internet s využitím informačních technologií. Může se jednat například o rezervační systémy (objednání na den a hodinu), přihlášení k úřednímu úkonu, prohlížení zakázek úřadu a mnoho jiných. 3. egovernment ve vybraných státech V rámci studie jsme provedli výběr států, jejichž e-služby budeme porovnávat, podle několika kritérií. Pro větší přínos této studie je nepochybně vhodné pro porovnání se stavem v České republice vybrat státy, jež jsou ve studiích egovernmentu hodnoceny lépe než Česká republika, jelikož jedním z cílů práce je přinést praktické doporučení pro Českou republiku. Tab. 1 - Nejlepších 10 států ve vývoji egovernmentu podle United Nations E-government Survey 2010 [United Nations, 2010]. Pořadí Stát E-government index Pořadí Stát E-government index 1 Jižní Korea 0, Norsko 0, Spojené státy americké 0, Dánsko 0, Kanada 0, Austrálie 0, Velká Británie 0, Španělsko 0, Nizozemí 0, Francie 0,7510 V tabulce 1 vidíme, že podle United Nations má nejvyšší E-government development index value 3 Jižní Korea. Z evropských států si nejlépe vede Velká Británie na 4. místě. A dále v nejlepší desítce jsou Holandsko, Norsko, Dánsko, Španělsko a Francie. Dalším kritériem výběru států k porovnání bylo také procento lidí s přístupem k internetu, což může sloužit jako stupeň technologické vyspělosti obyvatelstva a jejich 3 O způsobu výpočtu tohoto indexu viz [United Nations, 2010] od stránky

4 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích možností využívat veřejnou správou poskytované e-služby. V České republice má k roku 2010 dle Eurostatu přístup k internetu 61% domácností, což je obdobné číslo jako například v Maďarsku (60%) či Polsku (63%), avšak podstatně nižší než u států jako Nizozemí (91%) či třeba Norsko (90%). Třetím kritériem k výběru byla velikost daného státu podle počtu obyvatel. Z tohoto pohledu jsme chtěli vybrat také některé státy, které jsou z pohledu České republiky podobné velikosti. Česká republika má dle Eurostatu k roku ,5 milionu obyvatel. Podobně velkými státy jsou i Maďarsko (10,0 milionu obyvatel) či Belgie (10,8 milionu obyvatel). Z námi provedeného výběru vzešly 4 státy, které porovnáme s Českou republikou. Norsko a Velká Británie zastupují státy patřící mezi nejvyspělejší v oblasti egovernmentu, od kterých se můžeme lecčemu přiučit. Belgie patří ke státům vyspělejším v egovernmentu než je Česká republika a je přitom obdobné velikosti. Maďarsko by se dalo označit za našeho největšího rivala, který vykazuje obdobnou úroveň, ať už se jedná o hodnocení egovernmentu, podílu domácností s přístupem k internetu či počtu obyvatel vůbec. V následující tabulce můžete vidět základní údaje o státech, jejichž e-služby budeme v této studii porovnávat. Tab. 2 - Porovnání vybraných států dle údajů z [Eurostat, 2011] a [United Nations, 2010]. Stát E-government development index Poměr domácností připojených k internetu Počet obyvatel Velká Británie 0, % 62,0 mil. Norsko 0, % 4,9 mil. Belgie 0, % 10,8 mil. Maďarsko 0, % 10,0 mil. Česká republika 0, % 10,5 mil. 4. Kritéria porovnání e-služeb Každý z vybraných států provozuje různé e-služby. Některé státy provozují e-služby, které ostatní neprovozují. Vzhledem k tomu, abychom mohli mezi uvedenými státy porovnat provozování určitých e-služeb, provedeme výběr těch služeb, které poskytují obdobnou funkcionalitu ve všech testovaných státech. U každé takové e-služby budeme zjišťovat několik parametrů. Tyto parametry poté budou složit k ohodnocení kvality, způsobu provozování či způsobu provedení dané eslužby. Nadefinovali jsme 10 kritérií, která budeme zkoumat u každé eslužby a jedno kritérium, které budeme zkoumat pouze na úrovni státu, nikoliv tedy na úrovni každé eslužby. Tímto zvláštním 119

5 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek kritériem je kritérium standardizace provozu eslužeb. Vysvětlení všech kritérií a způsobu jejich měření a hodnocení následuje v dalším textu. 4.1 Standardizace provozu eslužeb European Interoperability Framework (EIF) je společně s European Interoperability Strategy jedním ze základních dokumentů Digitální agendy EU. EIF [EIF, 2010] definuje rámec interoperability jako společný přístup k interoperabilitě pro organizace, které chtějí spolupracovat na dosažení společného poskytování veřejných služeb. Specifikuje množinu společných prvků, jako jsou například slovní koncepty, principy, politiky, pokyny, doporučení, standardy, specifikace a postupy. Mnohé státy již mají definován svůj národní rámec (National Interoperability Framework) a mnohé jsou v procesu jeho definování. Definice národního rámce (NIF) by měla být sladěna s definicí evropskou (EIF) a vzít tak v úvahu evropskou dimenzi nabízení eslužeb. Standardizací provozu eslužeb v této práci rozumíme existenci definovaného National Interoperability Frameworku, podle kterého státní instituce implementují své eslužby. Není v našich možnostech a v možnostech rozsahu této práce zabývat se dodržováním daného frameworku v rámci konkrétní služby, proto provedeme porovnání na úrovni jednotlivých států - nikoli jednotlivých eslužeb. V následující tabulce je zobrazen přehled vybraných států a stavu jejich National Interoperability Frameworku. Tab. 3 - Porovnání existence National Interoperability Frameworku v rámci vybraných států. [NIFO, 2009] Stát National Interoperability Framework Adresa Belgie Ano - BELGIF Česká republika Ne - Maďarsko Ano - HNIF (Hungarian NIF) ek/keretrendszer Norsko Ve vývoji er-e.html Velká Británie Ano - e-gif 52/eGIF%20v6_1(1).pdf Z vybraných států je Česká republika jedinou, která nemá publikovaný ani rozpracovaný národní rámec interoperability, který by měl vést k jednotnému zavádění eslužeb veřejné správy a který tak zahrnuje i oblast jejich standardizace. Maďarsko, 120

6 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Belgie a Velká Británie mají oficiálně publikovány své National Interoperability Frameworky. Norsko dle National Interoperability Framework Observatory (NIFO) svůj národní framework nemělo před 2 lety publikováno [NIFO, 2009]. Dnes má však Norsko každopádně v chodu web, který je celý věnován interoperabilitě ve veřejném sektoru (viz semicolon.no) a ve kterém je dostupné velké množství dokumentů o sémantické interoperabilitě, organizační interoperabilitě či legislativě. Porovnání interoperability frameworků ve 30 vybraných zemích se zabývá instituce CS Transform a více informací je dostupných například v [CS Transform, 2011]. Hodnocení standardizace v rámci každého státu bude následující. Stát, jenž má National Interoperability Framework zaveden, získá 10 bodů. Stát, jenž NIF vyvíjí, dostane 5 bodů. Stát, který na NIF ani nepracuje, dostane 0 bodů. 4.2 Cizojazyčnost Cizojazyčnost je jednou z nejdůležitějších vlastností eslužeb v rámci Evropské unie podle European Interoperability Frameworku. Veřejná správa by dle těchto doporučení měla používat informační systémy, které zajišťují vícejazyčnost při budování evropských eslužeb. Při hodnocení jednotlivých eslužeb budeme tedy zjišťovat i možnosti použití dané služby ve více jazycích (tedy především v jiných jazycích než národních jazycích daného státu). Dle výzkumu Darrella M. Westa z Brookings Institution (v tabulce 4) procento webových stránek veřejné správy, které nabízejí překlad do cizího jazyka, pomalu roste. Tab. 4 - Procento webových stránek veřejné správy nabízející překlad do cizího jazyka [West, 2008]. Hodnocení: Body za možnost překladu do cizích jazyků jsou udělovány podle počtu lidí, jež daným cizím jazykem mluví, aby hodnocení odrazilo vyšší užitečnost překladu například do angličtiny než do sicilštiny. Deset bodů dosáhne eslužba, kterou bude možno přeložit do jazyků, jimiž mluví 400 milionů a více lidí. Méně bodů bude vypočteno pomocí vzorce: body = min (floor (sqrt (počet rodilých mluvících lidí v milionech) / 2); 10). Takže například, pokud bude možno eslužbu využít v ukrajinštině a polštině, pak bude uděleno (ukrajinština - 37 milionů, polština - 40 milionů): body = min (floor (sqrt (77) /2 = 8,77 / 2); 10) = min (floor (4,39); 10) = 4 body. 4.3 Centralizace Kritérium centralizace má ukázat, zda má daný stát všechny služby dostupné na jednom portálu, neboli přehledně na jedné doméně. Služby mohou být provozovány buď přímo na doméně (resp. na různých subdoménách), nebo mohou být provozovány na úplně jiných doménách, ale dohledatelné z centrálního portálu, na 121

7 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek kterém se vyskytuje seznam poskytovaných služeb. Nejhorším případem poté může být, kdy služba není dohledatelná na žádném centrálním portálu a je provozována na speciální adrese, kterou musí uživatel buď znát, nebo dohledat jiným způsobem, než přes portál. Hodnocení: Hodnotit budeme tedy ve třech stupních: 1 Ne - nedohledatelné na hlavním portálu - 0 bodů 2 Částečně - dohledatelné na hlavním portálu, provozované jinde - 5 bodů 3 Ano - přístupné na hlavním portálu - 10 bodů 4.4 Dostupnost Kritérium dostupnosti prokáže, jak spolehlivě je služba navržena. Dostupnost představuje úroveň, do které je systém nebo jeho součást funkční a k dispozici v případě, že je vyžádáno její použití [IEEE 90]. 4 Měření dostupnosti služby proběhne v období od Výsledkem měření bude procentuální vyjádření doby, po kterou byla služba dostupná. Z transparentních a bezpečnostních důvodů proběhne měření dostupnosti služeb na dvou monitorovacích serverech. První monitorovací server je český server monitoring-serveru.cz provádějící měření každých 10 minut. Druhý monitorovací server je zahraniční server provádějící měření každých 5 minut. Oba monitorovací servery měří dostupnost stránek pomocí HTTP 5 head dotazu, který ověří dostupnost nejen koncového serveru, ale také hlavičky webové stránky (tzn., ověří dostupnost webového serveru). Hodnocení: Naměřené dostupnosti z obou monitorovacích serverů zprůměrujeme a získáme výslednou dostupnost jednotlivých webových služeb. Dostupnost bude bodově vyhodnocena na základě tab. 5. Jakmile dostupnost přesáhne v tabulce vypsanou hodnotu, získá přiřazený počet bodů. Bude-li mít eslužba dostupnost 98,8%, překročí hranici 98,5%, ale ne 99%, takže získá 7 bodů. Tab. 5 Ohodnocení kritéria dostupnosti na základě změřených hodnot dostupnosti. Dostupnost Body Dostupnost Body 100% 10 96% 5 99,7% 9 95% 4 99% 8 93% 3 98,5% 7 92% 2 97,5% 6 90% 1 4 Střední doba mezi poruchami: vysvětlení a standardy, APC, 5 HyperText Transfer Protocol 122

8 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích 4.5 Dosažitelnost Dosažitelnost je v oblasti marketingu definována jako počet lidí, kteří jsou danému médiu v určitém časovém období vystaveni a mají tak možnost je shlédnout. 6 Dosažitelnost může být uvedena jako absolutní číslo nebo jako procento dané populace. V rámci naší práce se tedy jedná o počet unikátních návštěvníků domény dané eslužby za jeden den vztažený na počet obyvatel jednotlivých států. Hodnocení: Dosažitelnost jsme měřili pomocí stránky Google Ad Planner (www.google.com/adplanner), která sleduje dosažitelnost jednotlivých domén jak celosvětově, tak pro jednotlivé státy, v časovém intervalu jeden rok. Výsledná hodnota je zobrazena v procentech vztažených na populaci dané země. Vzorec, který budeme využívat pro přepočet naměřených hodnot na body je: body = ROUND (2 * LN (reach * 10);), kde reach je naměřená hodnota v procentech. 4.6 Návštěvnost U jednotlivých eslužeb bude sledována jejich návštěvnost v počtu unikátních návštěvníků za jeden den. Tato návštěvnost bude zjišťována pomocí služby Google Trends, která umožní porovnat také trend návštěvnosti eslužby v posledním roce. Měřen bude vždy portál, na kterém je eslužba dostupná. Pro výpočet bude brán maximální denní počet unikátních uživatelů během posledního roku, jenž bude dělen počtem obyvatel s připojením k internetu. Hodnocení: Hodnocení na škálu 0 až 10 bodů bude zjištěno pomocí maximální denní návštěvy za poslední rok, kterou vydělíme počtem obyvatel daného státu s připojením k internetu. Tím budeme mít vyjádřeno, kolik procent obyvatel daného státu za jeden den navštívilo danou webovou stránku 7. Poté už jen jednoduše převedeme na body násobením číslem 10. Vzorec pro výpočet bodů tedy vypadá následovně: body = round (10 * 100 * max. denní návštěva za posl. rok / počet obyvatel s připojením) Například, pokud web jobseekers.gov.uk navštívilo maximálně 300 tisíc lidí za den a Velká Británie má přibližně 62 milionů obyvatel, z nichž 80% je připojeno k internetu, bude výpočet následující: body = round (10 * 100 * 300 / * 0,8) = round (10 * 0,604%) = 6 bodů 4.7 Bezpečnost Uživatelé eslužeb (jednotlivci či podniky) musí mít jistotu, že jejich interakce s veřejnou správou probíhá v důvěrném prostředí, které zajistí soukromí a bezpečnost dat. Z tohoto hlediska budeme porovnávat použité bezpečnostní prvky v rámci 6 7 Reach, Wikipedia - V úvahu nebereme vliv zahraničních návštěvníků, jejichţ počet povaţujeme za maginální. 123

9 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek jednotlivých eslužeb. Může se jednat o použití jména a hesla, certifikátu, šifrování, SMS či čipové karty. Hodnocení: Jednotlivé eslužby budou hodnoceny podle toho, kolik z daných technologií autentizace případně šifrování podporují a to podle následujícího vzorce: body = 1 * heslo + 2 * sifrovani + 2 * certifikat + 2 * SMS + 2 * cipovakarta + 1 * jina kde jednotlivé proměnné mohou nabývat hodnot z množiny {0,1}. 4.8 Sofistikovanost Sofistikovanost eslužby bude měřena podle 5stupňového modelu zralosti používaného při průzkumech egovernmentu nazývaného egovernment Benchmark Measurement. Smarter, Faster, Better egovernment 8. Obr. 1 - Pěti úrovňový zralostní model. [CapGemini et al., 2010] První stupeň vyspělosti nazvaný Informace představuje pouhé pasivní publikování informací na webové stránce, kde si je uživatel může přečíst. Jedná se tedy o klasický statický obsah bez možnosti aktivní interakce uživatele. Druhého stupně (Jednosměrná interakce) služba dosáhne, pokud umožňuje základní interakci - zpravidla komunikaci elektronickou poštou nebo stáhnutí prázdného formuláře, který si poté může uživatel vytisknout a ručně vyplnit. Třetí stupeň (Obousměrná interakce) představuje služba, která umožňuje formulář vyplnit elektronicky přímo na webové stránce a online ho odeslat danému úřadu. Formulář poté však zpracuje pracovník úřadu. 8 Více viz [CapGemini et al., 2010] 124

10 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Čtvrtý stupeň nazvaný Transakce určuje služby, které jsou poskytovány plně elektronicky a bez nutnosti lidského operátora na straně poskytovatele služby. A konečně pátého stupně (Cílená transakce) dosáhne ta služba, která je ušita na míru konkrétnímu uživateli, kterému jsou nabídnuty pouze relevantní části služby. Používá zpravidla inteligentní předvyplnění formuláře, možnost personalizovaných upozornění atd. Hodnocení: Hodnocení sofistikovanosti v procentech bude do intervalu 0 až 10 bodů jednoduše převedeno vydělením deseti. Takže např. 80 % odpovídá 8 bodům. 4.9 Přístupnost (Accessibility) Přístupnost je definována v European Interoperability Frameworku [EIF, 2010] jako jeden ze základních principů při budování a poskytování eslužeb. Podle tohoto frameworku by veřejná správa měla dbát, aby poskytované služby byly přístupné všem občanům, čili i občanům s postižením či občanům starším. V tomto ohledu se často používá pojem Inclusion, který znamená umožnění všem občanům využívat výhod nových technologií k překročení sociálních a ekonomických nevýhod a vyloučení (exclusion). Seznam technických požadavků, jenž musí splnit internetové stránky, aby mohly být označeny jako přístupné, publikovala organizace Web Accessibility Initiative 9 (WAI) v dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 10. Míra splnění požadavků se určuje pomocí písmen A, kdy mohou nastat 3 varianty splnění - A, AA, AAA. Čím vyšší počet písmen, tím je dosaženo splnění přísnějších požadavků. Úrovně AA a AAA lze chápat jako určitou nadstavbu, zatímco úroveň A jako základ pro web, který se chce označit za přístupný i pro postižené osoby. Úroveň splnění těchto technických požadavků na přístupnost webových stránek budeme testovat pomocí online služby Worldspace Online 11, která je provozována firmou Deque Systems, Inc. Při testování přístupnosti nás bude zajímat počet narušení (violations) a počet možných narušení (potential violations). Testováno bude podle novější verze WCAG 2.0 na úrovni AA a vždy bude měřena vstupní stránka eslužby. Pro ilustraci uvádíme vývoj poměru webových stránek veřejných správ splňujících pravidla přístupnosti pro postižené občany ke všem stránkám veřejné správy. Toto číslo mírně roste, avšak dosahuje úrovně pouze kolem pětiny všech webových stránek veřejné správy. Tab. 6 - Procento webových stránek veřejné správy splňující pravidla přístupnosti handicapovaným [West, 2008] URL sluţby: wsspg.dequecloud.com/worldspace/wsservice/eval/checkcompliance.jsp 125

11 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek Hodnocení: Hodnocení bude získáno pomocí následujícího vzorce: body = max (round ( [100 - (2a + b)] / 10); 0), kde a představuje počet narušení (violations) a b počet možných narušení (potential violations). Jelikož narušení (violations) jsou závažnější, jsou násobeny dvěma. Služba, která například bude mít 2 narušení a 10 potenciálních narušení, získá: body = round ( [100 - (2*2 + 10)] / 10) = round (86/10) = 9 bodů 4.10 Možnost mobilního přístupu V dnešní době, kdy neustále roste počet uživatelů tzv. chytrých mobilních telefonů (smartphonů), je vhodné umožnit přístup k webovým stránkám i uživatelům těchto mobilních zařízení. Použití mobilních zařízení se nevyhne ani egovernment a již dnes existuje pojem mgovernment, který představuje zkráceně pojem mobile government. Mobilní přístup k eslužbě budeme testovat pomocí Opera Mobile 10.1 emulátoru, který umožní otestování přímo na klasickém počítači. Použito bude rozlišení 320 x 480 px. Ukázku mobilního přístupu k eslužbě Job Seekers v její mobilní verzi můžete vidět na obrázku 2. Obr. 2 - Mobilní přístup k jobseekers.direct.gov.uk pomocí Opera Mobile

12 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Hodnocení: Hodnocení úrovně mobilního přístupu bude provedeno na třech úrovních: A) Existuje mobilní nebo textová verze - 10 bodů B) Plná verze je použitelná v mob. prohlížeči - 5 bodů C) Plná verze je špatně použitelná v mob. prohlížeči - 0 bodů 4.11 Validita Testováním validity zjistíme, nakolik úvodní stránka eslužby splňuje standardy konsorcia W3C pro použití jazyka (X)HTML či CSS. Validní stránky jsou snáze procházeny vyhledávači, které přivádí většinu návštěvníků. Validita tedy nepřímo umožňuje lidem snazší nalezení požadované eslužby pomocí vyhledávačů. Validita navíc pomáhá k optimálnímu zobrazení ve většině prohlížečů. Pro její měření jsme použili služby nacházející se přímo na stránkách konsorcia W3C: Tab. 7 Validátory HTML, XHTML a CSS. HTML, XHTML validátor CSS validátor Jak při kontrole (X)HTML, tak při kontrole CSS jsme sledovali počet chyb a varování, která daná stránka obsahuje. Testována byla vždy vstupní stránka eslužby stejně jako u přístupnosti. Hodnocení: Výpočet bodů bude proveden podle následujícího vzorce: body = min (round (100 / sqrt(10a + 2b + 8c + d)); 10) kde a představuje počet chyb v (X)HTML, b počet varování v (X)HTML, c počet chyb v CSS a d počet varování v CSS. 5. Porovnání vybraných e-služeb Společnost CapGemini, která vytváří každoročně pro Evropskou komisi zprávu o egovernmentu, dělí eslužby do dvou hlavních kategorií - služby pro občany a služby pro podniky. Celkem jich uvádí 20 [CapGemini et al., 2010]: 12 základních služeb pro občany: Daň z příjmu Hledání práce Čerpání sociálních dávek Získání osobních dokumentů Registrace auta Získání stavebního povolení Prohlášení pro policii Vyhledávání ve veřejných knihovnách 127

13 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek Získání rodného listu, oddacího listu Přihlášení ke studiu Nahlášení změny přechodného / trvalého pobytu Zdravotní služby 8 základních služeb pro podniky Sociální příspěvky odváděné za zaměstnance Podání daně z příjmu Podání DPH Registrace nové společnosti Odeslání statistických dat Celní deklarace Povolení vyžadovaná v souvislosti s ochranou životního prostředí Veřejné elektronické tržiště (eprocurement) Vzhledem k rozsahu práce není v našich možnostech otestovat všechny tyto služby, proto jsme se rozhodli vybrat pouze 3 z nich. Výběr proběhl na základě našich preferencí, které služby se nám zdáli zajímavé a pro nás použitelné. Vybrány byly: Hledání práce Podání daně z příjmu Registrace nové společnosti Portály egovernmentu jednotlivých zemí: Přehled hlavních portálů jednotlivých zemí pro jednotný přístup občanů a firem k eslužbám daného státu, případně alespoň k jednotným informacím ohledně egovernmentu daného státu. Tab. 8 Portály egovernmentu jednotlivých zemí. Stát Portál pro občany Portál pro firmy Belgie Česká republika Maďarsko https://magyarorszag.hu https://magyarorszag.hu Norsko Velká Británie Metodika hodnocení a porovnání Jak bylo popsáno výše, každou eslužbu ohodnotíme z pohledu několika kritérií, která následně obodujeme na základě stanovených vzorců od 0 do 10 bodů. Nicméně pro 128

14 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích různou subjektivní důležitost jednotlivých kritérií není vhodné provádět souhrnné porovnání států v dané službě pouhým součtem získaných bodů. Rozhodli jsme se tedy udělat multikriteriální hodnocení se stanovenými váhami. Každé kritérium bude mít váhu vyjadřující jeho důležitost (či preferenci). Stanovení vah proběhlo pomocí tzv. Saatyho metody, kdy všichni tři autoři studie vyplnili Saatyho matici a výsledné váhy byly spočteny průměrem vah vycházejících ze Saatyho matic jednotlivých autorů studie (viz příloha Stanovení vah - Saatyho matice.xls). Váhy byly stanoveny takto: Tab. 9 - Stanovené váhy pro porovnání států v rámci jedné testované eslužby. Kritérium Váha Kritérium Váha Bezpečnost 0,254 Přístupnost 0,063 Centralizace 0,198 Cizojazyčnost 0,062 Sofistikovanost 0,152 Návštěvnost 0,046 Dostupnost 0,085 Mobilní přístup 0,034 Validita 0,077 Dosažitelnost 0,029 Pro celkové porovnání států v rámci všech tří testovaných eslužeb je vhodné hodnotit i kritérium standardizace, které jsme hodnotili v rámci daného státu, nikoli v rámci každé eslužby. Proto pro porovnání souhrnné se váhy mírně liší, jelikož obsahují o jedno kritérium více. Tab Stanovené váhy pro porovnání států v rámci všech 3 testovaných eslužeb. Kritérium Váha Kritérium Váha Bezpečnost 0,229 Přístupnost 0,049 Centralizace 0,176 Cizojazyčnost 0,048 Sofistikovanost 0,134 Návštěvnost 0,039 Standardizace 0,133 Mobilní přístup 0,027 Dostupnost 0,078 Dosažitelnost 0,023 Validita 0, Hledání práce Veřejnou službou Hledání práce je nabízení volných pracovních pozic ministerstvem práce. Nejedná se tedy o soukromé projekty typu jobs.cz, ale o službu nabízenou veřejným orgánem. V České republice provozuje takovouto službu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), kde je možné vyhledávat aktuální volné pozice a dokonce si je nechat posílat em či SMS zprávou. Velmi obdobné možnosti nabízí všechny vybrané státy. Dle průzkumů společnosti CapGemini dosahuje průměrné hodnocení sofistikovanosti této služby úrovni cca 98,3% v rámci evropských států [CapGemini et al., 2010], což ukazuje na velmi vysokou vyspělost této služby v rámci všech států 129

15 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek Evropské Unie. Jak uvidíme později, dokonce nejvyšší ze všech třech námi testovaných eslužeb. Tab Porovnání eslužeb Hledání práce jednotlivých států podle vybraných kritérií Země VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Centralizace Ano Částečně Ne Ano Ne Sofistikovanost 100% 100% 100% 100% 100% Přístupnost AA violation s potential Bezpečnost žádná https žádná heslo https, heslo, certifikát Dostupnost 99,807% 99,975% 100% 99,719% 99,336% Dosažitelnost 2 12,3 1,6 3,2 2,9 Mobilní přístup A B B B A Validita (X)HTML CSS Cizojazyčnost Velština Angličtina, polština, němčina, arabština, somálština, urdština Ne Angličtina Angličtina, ukrajinština Návštěvnost Tabulka 11 zobrazuje hodnocení eslužby každého státu podle jednotlivých kritérií. Tato hodnocení jsme ohodnotili podle vzorců (viz výše) body od 0 do 10 a ocenily získané body váhami. Podrobnější informace a postup porovnání najdete vždy v příloze Porovnání sluţeb.xls. Výsledkem je hodnocení eslužby Hledání práce každého státu. Tab. 12 Zhodnocení eslužby Hledání práce podle váženého průměru získaných bodů Stát VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Vážený průměr 6,36 b. 5,87 b. 3,3 b. 6,52 b. 5,31 b. Pořadí

16 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Obr. 3 - Paprskový graf zobrazující hodnocení eslužby Hledání práce daných států podle jednotlivých kritérií na škále od 0 po 10 bodů. Podle společnosti CapGemini dosahují všechny státy v této eslužbě sofistikovanosti 100%, což znamená, že nabízejí eslužbu elektronicky, kdy uživatel přímo po odeslání dotazu (typ práce, lokalita atd.) dostane volné pracovní pozice podle zadaného dotazu, jenž odpovídá profilu hledajícího [CapGemini et al., 2010]. Větší rozdíly už můžeme vidět v kritériu přístupnosti (accessibility) a validitě - tedy ve splnění určitých standardů, kde dobře figuruje především Velká Británie se svojí službou jobseekers.direct.gov.uk, která nejlépe splňuje parametry pro přístupnost tělesně postižených i splnění standardů jazyka HTML 12 i CSS 13. Je znát, že z námi testovaných eslužeb je služba Hledání práce vhodná i pro mobilní přístup, a proto se zde vyskytuje jediná námi zjištěná reálná možnost využití mobilní verze eslužby, kterou nabízí Velká Británie v rámci mobilní verze svého portálu na adrese m.direct.gov.uk. Česká republika nabízí také možnost přepnutí do textové verze. 5.3 Podání daně z příjmu E-služba Podání daně z příjmu umožňuje elektronicky podat přiznání k dani z příjmu a komunikovat tak s finančním úřadem pouze elektronickou formou. Česká republika nabízí takovou službu na stránkách Daňového portálu Ministerstva financí, kde je možné uskutečnit i jiná elektronická podání (např. daň z přidané hodnoty). Průměrná sofistikovanost všech států EU byla v roce 2009 na úrovni cca 95% [CapGemini et al., HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 131

17 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek 2010], což je o něco níže než u eslužby Hledání práce, přesto to značí poměrně velmi dobře rozvinutou službu v rámci států Evropské unie. U této eslužby je v trendu návštěvnosti pěkně viditelná sezónnost, kdy vždy v lednu návštěvnost portálu poskytujícího tuto eslužbu stoupá. Nejlépe viditelné to je u britského portálu online.hmrc.gov.uk (viz obr. 4). Obr. 4 - Trend návštěvnosti portálu online.hmrc.gov.uk umožňujícího Podání daně z příjmu z Google Trends. Tab Porovnání eslužeb Podání daně z příjmu jednotlivých států podle vybraných kritérií Země VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Centralizace Ano Ano Částečně Částečně Částečně Sofistikovanost 80% 100% 80% 100% 80% Přístupnost AA Bezpečnost violations potential https, heslo, certifikát https, heslo, SMS/PIN kód heslo https, heslo, eid čipová karta https, volitelně certifikát a heslo Dostupnost 100% 100% 99,973% 96,883% 100% Dosažitelnost 0,9 6,2 není dostupné 0 0,5 Mobilní přístup B B B B B Validita (X) HT ML CS S Cizojazyčnost Ne Angličtina Angličtina Ne Ne Návštěvnost

18 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Hodnocení eslužeb Podání daně z příjmu jsme opět obodovali podle vzorců a vypočetli vážený průměr získaných bodů, podle kterého jsme sestavili pořadí nejlepších eslužeb (viz tab. 14). Tab. 14 Zhodnocení eslužby Podání daně z příjmu podle váženého průměru získaných bodů. Stát VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Vážený průměr 6,98 b. 7,9 b. 5,8 b. 6,27 b. 5,83 b. Pořadí Obr. 5 - Paprskový graf zobrazující hodnocení eslužby Podání daně z příjmu daných států podle jednotlivých kritérií na škále od 0 po 10 bodů. Z paprskového grafu (obr. 5) eslužeb jednotlivých států je vidět, že podle CapGemini mají stoprocentní sofistikovanost pouze Norsko a Belgie. Sto procent v tomto případě znamená, že veškeré formuláře jsou automaticky předvyplněny daty, která už úřad o daném uživateli má [CapGemini et al., 2010]. Nicméně Česká republika je v hodnocení sofistikovanosti hned na druhém stupni (80%), kdy umožňuje veškerou komunikaci v elektronické podobě bez nutnosti využití papírové formy. Všechny eslužby vykazují poměrně dobré splnění požadavků na přístupnost i validitu. Britská verze a česká verze nenabízí možnost překladu do cizího jazyka, na rozdíl třeba od norské. V době měření dostupnosti je zajímavé poměrně dost nízké číslo dostupnosti belgického portálu taxonweb.be - 96,883%, což znamená výpadek necelých dvou minut z každé hodiny. 133

19 Michal Vojtek, Zdeněk Ţák, Dominik Šimůnek 5.4 Registrace nové společnosti Jedná se o eslužbu umožňující či ulehčující registraci nové společnosti v daném státě, tento krok je nutný k zahájení podnikání a tedy založení podniku. Česká republika na oficiálním portálu pro podnikání a export - BusinessInfo.cz - poskytuje vše podstatné k zahájení podnikatelské činnosti, řadu návodů či formulářů, kterou mohou být použity i v pozdějších fázích podnikání. Průměrná sofistikovanost této eslužby v Evropské Unii je na úrovni cca 86,5% [CapGemini et al., 2010], což je nejnižší hodnota ze všech třech námi testovaných eslužeb. Tab Porovnání eslužeb Registrace nové společnosti jednotlivých států podle vybraných kritérií Země VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Centralizace Ano Částečně Ano Ano Ano Sofistikovanost 100% 100% 100% 100% 100% Přístupnost AA Bezpečnost violation s potential https, , heslo https, heslo, SMS/PIN, čipová karta https, heslo žádné https, heslo Dostupnost 99,824% 100% 100% 99,587% 99,698% Dosažitelnost 0,7 3,6 2,6 3,2 1 Mobilní přístup B B B B B Validita (X)HTML CSS Cizojazyčnost Velština Angličtina Ne Angličtina Angličtina Návštěvnost Hodnoty jednotlivých kritérií z tabulky 1 byly opět převedeny na body od 0 do10 a váženy svými váhami. Z váženého průměru získaných bodů bylo sestaveno pořadí nejlepších eslužeb v kategorii Registrace nové společnosti. Tab. 16 Zhodnocení eslužby Registrace nové společnost podle váženého průměru získaných bodů. Stát VB Norsko Maďarsko Belgie ČR Vážený průměr 5,89 b. 7,13 b. 5,97 b. 5,96 b. 6,93 b. Pořadí

20 Srovnání způsobu provozování esluţeb v ČR a vybraných zemích Obr. 6 - Paprskový graf zobrazující hodnocení eslužby Registrace nové společnosti daných států podle jednotlivých kritérií na škále od 0 po 10 bodů. Z hodnocení je patrné, že prakticky všechny státy mají tuto eslužbu dobře centralizovanou a dostupnou na centrálním portálu určenému pro podniky. Sofistikovanost služby u všech vybraných států dosahuje maximální úrovně, což umožňuje založení společnosti bez využití dalších doplňkových papírových formulářů [CapGemini et al., 2010]. Všechny státy však v této eslužbě vykazují výrazně horší splnění požadavků standardu WCAG pro přístupnost (průměrně 8,2 bodů u Podání daně z příjmu, 6,6 bodů u Hledání práce a pouze 2,4 bodů u Registrace nové společnosti viz příloha Porovnání sluţeb.xls), což souvisí nejspíš i s pravděpodobností a frekvencí využívání té dané služby handicapovanými. Česká služba Registrace nové společnosti (respektive její vstupní stránka) je jedinou naprosto HTML validní stránkou ze všech testovaných eslužeb. 5.5 Zhodnocení kritérií v součtu všech 3 eslužeb Na závěr bychom rádi provedli zhodnocení všech hodnocených kritérií v souhrnném rámci všech tří měřených eslužeb. Tímto bychom chtěli nastínit určitou generalizaci, přestože si jsme vědomi malého rozsahu práce a k určitým obecnějším závěrům by bylo třeba testovat nepoměrně více eslužeb. Přesto se pokusíme vyvodit určité obecné závěry z našich výsledků. Tabulka 17 ukazuje průměr získaných bodů (od 0 do 10) v rámci všech třech testovaných eslužeb. Body jsou získány podle jednotlivých hodnocených kritérií a jsou zobrazeny váhy jednotlivých kritérií. Získané průměrné body jsou vynásobeny váhou a 135

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřad vlády České republiky Odbor protidrogové politiky Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky V Praze dne: 4. 8. 2011 Č.j.:11679/11-OPK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů

Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Anotace Multiuživatelský systém pro publikování a prezentování zájmových sdružení regionů Pavel ŠIMEK Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Katedra informačních technologií Kamýcká 129, 165 21 Praha

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Návod k použití: přidat novou studii.

Návod k použití: přidat novou studii. Návod k použití: Prospektivní randomizované studie jakožto vědecké práce nejvyšší validity určují další směřování diagnosticko-terapeutických postupů napříč všemi obory medicíny. Vzhledem k nutnosti kvantitativně

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více