II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N. Textová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N. Textová část"

Transkript

1 - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N Textová část Brno, listopad 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

2 - 2 - O B S A H II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Návrh koncepce občanského vybavení Návrh koncepce dopravy Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství zásobování obce vodou Odvedení a zneškodnění odpadních vod Dešťové vody Zásobování elektrickou energií Zásobování plynem Zásobování teplem Telekomunikační a spojová zařízení Odpadové hospodářství Koncepce uspořádání krajiny Vymezení ploch pro územní systém ekologické stability Informace o vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoje území Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami Území s nadměrnou hlučností Znečistění povrchových a spodních vod Ochrana přírody a krajiny Ochrana kulturních hodnot Návrh řešení poţadavků civilní ochrany Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa...36 Tabulková část Příloha č.1 Hodnocení erozní ohroţenosti z hlediska přípustného smyvu půdy Netín...42

3 - 3 - II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Obec Netín má zpracovanou a schválenou územně plánovací dokumentaci Územní plán obce Netín, schválený zastupitelstvem obce dne a změnu č.1 ÚPO Netín, schválenou zastupitelstvem obce dne Tato schválená územně plánovací dokumentace neodpovídá poţadavkům obce na další rozvoj. Nová územně plánovací dokumentace by měla řídit územní rozvoj obce, stanovit jeho priority, provádět územní a technickou přípravu pro umísťování bytové výstavby a podnikatelských aktivit v obci a koordinovat dostavbu, rekonstrukci a údrţbu technické a dopravní infrastruktury v území. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne nevyplývají pro dané území ţádné zvláštní poţadavky. Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývají v dotčeném území poţadavky na vymezený koridor VPS: - E02 koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kv Mírovka Velká Bíteš hranice Jmkraje - respektování stávajících struktur technické infrastruktury. a veřejně prospěšné opatření: - U 005 Nadregionální biokoridor Rasůveň. Poţadavky vyplývající z konceptu ÚP VÚC Vysočina z r.2004: - vymezený koridor VPS D 59 pro vedení trasy silnice II/354 obchvat obce Netín Širší vztahy Postavení obce v systému osídlení Území obce tvoří katastrální území Netín a katastrální území Záseka. Netín se nachází 8 km severozápadně od města Velké Meziříčí. Záseka je situovaná 1,5 km severně od Netína. Svými katastrálními hranicemi sousedí Netín na východě s Olší nad Oslavou, na jihu se Závistí u Vel.Meziříčí a Kochánovem, na západě s Blízkovem a Dědkovem a na severu s Zadním Zhořcem a Zásekou. Záseka sousedí katastrálními hranicemi na západě se Zadním Zhořcem, na severu s Krásněvsí a na jihu s Netínem. Obec Netín je součástí kraje Vysočina, náleţela ke ţďárskému okresu, od r.2003 je ve správním obvodu Velké Meziříčí, města s pověřeným úřadem. V Netíně je základní občanská vybavenost, ZŠ slouţí i pro ţáky ze Záseky a Kochánova, pošta i pro Zadní Zhořec, regionální vazby jsou na Velké Meziříčí, sídla pověřeného úřadu a to z hlediska vyuţívání vyššího občanského vybavení, sluţeb a dojíţďky do zaměstnání. Hranice zájmového území je totoţná s katastrálním územím Netín a katastrálním územím Záseka s rozlohou 779 ha.

4 - 4 - Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Silniční síť Katastrálním územím obce Netín procházejí silnice: II/354 Skuteč Nové město na Moravě Kochánov, III/35432 Záseka Zadní Zhořec a III/35433 Měřín Netín - Mostiště. Silnice II/354 prochází řešeným území severojiţním směrem a propojuje nyní Pardubický kraj s krajem Vysočina, připojuje přilehlé území na II/602 a na D1 MÚK Velké Meziříčí západ a MÚK Měřín. Silnice III. třídy propojují sousední obce a Velké Meziříčí. Ţelezniční síť Železnice Katastrálním územím ţelezniční trať neprochází. Zásobování pitnou vodou Obec Netín má vybudovaný veřejný vodovod. Obec má vybudovanou odbočku z přívodního řadu do VDJ Kochánov 100 m3 (544,0/540,0 m.n.m.), do kterého je přivedena voda z přivaděče Pavlov Mostiště. Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod, je připojena na přivaděč Pavlov Mostiště Olší. Vlastníkem vodovodu obce i místní části je Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko, provozovatelem je VAS, a.s. divize Ţďár n. S. Odvedení a zneškodnění odpadních vod Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro výhledové období uvaţuje s koncepcí: Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvaţováno v Netíně s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V Netíně bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod, do které budou svedeny odpadní vody z Netína, Záseky a obce Zadní Zhořec. Odtokové poměry Netín leţí v povodí řeky Oslavy. Zemědělská vodohospodářská správa Ţďár n.s. spravuje potoky Křibský, Černochovský, Netínský a potok Zátoka. Zásobování elektrickou energií V katastru obce bude respektováno stávající vedení nadřazené soustavy 400 kv - ZVN č.422 spojující rozvodny Mírovka Čebín, které je v provozní správě ČEPS, a.s. Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá v dotčeném území poţadavek na vymezení územní rezervy pro koridor zdvojení vedení ZVN 400 kv Mírovka Velká Bíteš hranice Jihomoravského kraje. Řešené území bude i ve výhledu zásobováno z venkovního vedení VN 22 kv č.340. Zásobování plynem Obec Netín je plynofikována v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské zařízení. Východně od obce prochází VTL plynovod Kochánov - Ţďár nad Sázavou DN 300/40. Byly vybudovány VTL přivaděč a regulační stanice VTL/STL, situovaná u areálu Agros Netín a.s., STL rozvody plynu v obci včetně domovních přípojek. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů Základ ÚSES tvoří Nadregionální biocentrum "Rasůveň" (č. 61), které zasahuje do severní části území a to severně od Kněţského rybníka a nadregionální biokoridor K124/MB",který vychází z NRBC západním směrem podél severní hranice území.

5 - 5 - V území jsou vedeny tři větve lokálního ÚSES: První větev LBK 1 je na hranicích s k.ú. Olší (východně od obce). Vychází z lesního komplexu a NRBC "Rasůveň" a je vedena údolím Zátoky jiţním směrem podél hranice k.ú. k Netínskému rybníku, kde je situováno biocentrum Netínský rybník LBC 1, dále je vedena podél Netínského rybníka k západu do lesního komplexu v k.ú. Kochánov. Druhá větev LBK 2 je v severní části území a je vedena podél jiţního břehu Kněţského rybníka západním směrem, je vázána na údolí Křibského potoka. Třetí větev LBK 3 je v severozápadní části k.ú., s vloţeným biocentrem Jedlovec LBC 2, vedena přes Stráţnici. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Zadání územního plánu Netín bylo zpracováno na základě podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů. Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Velké Meziříčí zadání projednal. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Netín dne pod č.j. 18/08, na základě doporučujícího stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání Návrhu zadání územního plánu Netín a návrhů jejich řešení. Návrh územního plánu Netín byl zpracován v listopadu r.2009 a byl veřejně projednán. 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se územní plán stane nástrojem regulace rozvoje území. Návrh územního plánu má stanoveny tyto hlavní cíle řešení: - vhodnými aktivitami zajistit trvale udrţitelný rozvoj celého katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů - vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich vyuţití - zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit moţnosti přestavby a modernizace stávajícího bytového fondu - posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout moţnost dalšího rozšíření - zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatel. aktivity a navrhnout způsob jejich dalšího vyuţití a moţnosti rozvoje - prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby - vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ţivotní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů - vytipovat plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav - navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůleţitějších investičních akcí a jejich posloupnost.

6 - 6 - Návrh územního plánu Netín má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a ţivot obyvatelstva, zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit. Obec Netín se rozvíjí jako dva souvisle urbanizované celky, Netín a Záseka. Mimo zastavěná území a zastavitelné území nebudou umisťovány ţádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu. Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídel v návaznosti na stávající zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, dopravních a hygienických. Navrţená koncepce: - územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách nezatíţených dopravou a výrobou, - navrhuje rozšíření občanského vybavení a ploch pro sport, - atraktivitu obce zvýší navrhovaný rozvoj sluţeb, drobné výroby a podnikatelských aktivit. - ke zlepšení ţivotního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů. V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především historické jádro sídla Netín - náves se zástavbou zemědělských usedlostí a dominantou kostela nad návsí a v sídle Záseka zemědělské usedlosti s kaplí uprostřed zástavby. Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé stromy místního druhu, nedílná součást malebné obce. V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány. Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny. V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy zemědělského areálu, který je navrţen k vyuţití rovněţ pro rozvoj podnikatelských aktivit. Plocha pro rodinnou farmu je navrţena v západní části k.ú. Netín, v místní trati Záhoří. Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot. Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové stavby ani zásadní rozšíření stávajících zařízení. Mimo souvislé hranice zastavěného a zastavitelného území Netín a Záseka zůstanou rekreační a chatové lokality u Netínského rybníka a rybníka Vrkoč v jiţní části území, u Kněţského rybníka v severní části a nad rybníkem Křenčák v západní části, plochy pro technické vybavení, studny a vodojem severozápadně nad Netínem. K umisťování a povolování staveb, jakoţ i jiným činnostem, které by mohly sníţit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Návrh řešení Územního plánu Netín určuje směry rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen trvalý soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho hlavních sloţek půdy, vody a ovzduší. Podle odborné organizace státní památkové péče, Národního památkového ústavu, lze za území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., resp. potencionální naleziště, povaţovat celé území našeho státu, vyjma jiţ vytěţených ploch. Z výše uvedeného plyne povinnost stavebníka oznámit připravovanou stavební činnost na území s archeologickými nálezy a povinnost strpět na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

7 Návrh koncepce občanského vybavení V Netíně je základní občanskou vybavenost, ZŠ slouţí i pro ţáky ze Záseky a Kochánova, pošta i pro Zadní Zhořec, obec vyuţívá občanské vybavení města Velké Meziříčí. Funkční plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány a zůstanou zachovány. Je navrženo rozšíření ploch pro občanského vybavení a ploch pro sport. Zařízení občanského vybavení - Návrh dostavby. Z11 navrţená plocha pro občanské vybavení je situována jiţně od návsi při křiţovatce silnic. Správa a veřejné instituce Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Obecní úřad je umístěn ve středu obce, na návsi. Obecní úřad tvoří se sálem a hostincem jeden stavební celek. OÚ má jednu kancelář. V obci je podací pošta se spádovou oblastí Netín, Záseka, Zadní Zhořec a Kochánov. Z hlediska poštovního provozu vyhovuje. Hlavní pošta je v Radostíně. Zařízení školské a výchovné - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Základní škola dvoutřídní, ročník je ve dvoupodlaţní budově ve středu obce. ZŠ navštěvují dětí z Netína, Záseky a Kochánova. V ZŠ jsou dvě třídy, tělocvična, čajovna a kancelář. Od 6.ročníku dojíţdí ţáci z Netína do Měřína a ţáci ze Záseky do Radostína n.oslavou. Mateřská škola je v Olší n.oslavou. Zařízení kulturní a osvětová - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Víceúčelový sál je ve středu obce. Sál má 200 míst, jeviště, galerii, v I. patře kuchyň, výčep. Byla provedena přístavba sociálního zařízení. V sále kulturního domu se konají společenské a kulturní akce. Klubovna Sdruţení mladých je v suterénu OÚ. Kostel Nanebevzetí P.Marie s ohradní zdí na návrší severně návsi je dominantním objektem s upraveným okolím. Kostel s objektem fary a citlivě upraveným okolím je významnou architektonickou památkou. Severně od kostela je Hrobka Lobkoviců a kříţová cesta s alejí. Zařízení tělovýchovná a sportovní Návrh dostavby. Víceúčelové hřiště, travnaté je situováno na jiţním okraji zástavby Netína, je vyuţíváno pro kopanou, tenis, volejbal, míčové hry, občerstvení. P1 navrţená plocha pro dětské hřiště, je situována severně od návsi. Z12 navrţená plocha pro sport, tenis je v severozápadní okrajové části. Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Zdravotnická zařízení se v obci nenacházejí, lékařská péče je ve zdravotním středisku v Měříně. Zařízení maloobchodní sítě Návrh dostavby. Prodejna smíšeného zboţí je ve středu obce, na návsi. Moţnost rozšíření plochy maloobchodní sítě je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení. Zařízení stravovací Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Hostinec na návsi má 40 míst u stolu, před hostincem je venkovní posezení. Moţnost rozšíření plochy pro stravování je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení. Zařízení ubytovací Rekreační ubytovací zařízení Enviro Velké Meziříčí je na severním okraji území obce. Obecní byt byl vybudován nad hostincem. Zařízení nevýrobních sluţeb V obci jsou sluţby : autoopravna, podlahářství a prodej koberců, zřizování plynu, vody, topení a další. Obyvatelé vyuţívají sluţby v Měříně a ve Velkém Meziříčí. Moţnost rozšíření plochy pro sluţby je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení.

8 - 8 - Zařízení výrobních sluţeb Pila, zpracování dřeva, prodej truhlářského a stavebního řeziva, pořez kulatiny, je situovaná severovýchodně obce na okraji zemědělské farmy. Dále jsou v obci výrobní sluţby: klempířství, kovovýroba, zámečnická činnost, v objektu bývalé Jednoty. Pro drobné podnikání a sklady budou vyuţívány stodoly v okrajových částech obce. Protipoţární bezpečnost a ostatní Hasičská zbrojnice je ve středu obce. Má garáţ pro jeden poţární vůz a klubovnu hasičů. V obci je na návsi obecní poţární nádrţ, poţární nádrţ je na farmě Agros a.s., na západním okraji obce jsou 3 přírodní rybníčky. Hřbitov je situován v severní části obce. Zájmová činnost V obci jsou činné: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdruţení, Šipkařský klub, Klub stolního tenisu, Sdruţení mladých. V sále kulturního domu jsou pořádány společenské a kulturní akce Návrh koncepce dopravy Širší dopravní vztahy Silniční síť Katastrálním územím Netína prochází silnice: II/354 Skuteč Nové Město na Moravě Kochánov III/35432 Záseka Zadní Zhořec III/35433 Měřín Netín Mostiště. Silnice II/354 prochází řešeným území severojiţním směrem a propojuje nyní Pardubický kraj s krajem Vysočina, připojuje přilehlé území na II/602 a na D1 MÚK Velké Meziříčí západ a MÚK Měřín. Silnice III. třídy propojují sousední obce a Velké Meziříčí. Letecká doprava V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku a prostor pro létání v malých a přízemních výškách zahrnuté do jevu 102 letiště včetně ochranného pásma. Za vymezené území se povaţuje celé správní území. Vlaková doprava Katastrálním územím není vedena ţelezniční trať Návrh dopravního řešení Silnice Silnice II/354 je v současné době drţena v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina a v Územně analytických podkladech ORP Velké Meziříčí ve stávající trase. Vzhledem k intenzitě dopravy a vysoké hlukové zátěţi byla ve schváleném územním plánu z roku 2000 navrţena nová trasa obchvatu východě obce. V konceptu ÚP VÚC Vysočina je obchvat obce navrţen jako koridor a veřejně prospěšná stavba VPS D 59. Navrhujeme vedení obchvatu zařadit jako rezervu dopravního řešení. Silnice II/354, III/35433 a III/35432 jsou v zastavěném území obce stabilizovány parcelací pozemků a stabilní přilehlou zástavbou. Navrţená zástavba je z velké části dopravně obslouţena z těchto silnic.

9 - 9 - Místní komunikace Na křiţovatkách silnic a místních komunikací je nutno drţet stávající stav a nerozšiřovat výstavbu do rozhledového pole křiţovatky. Všechny tyto opatření zvyšují bezpečnost silničního provozu po místních komunikacích, coţ musí být cílem obce. Stávající dopravní skelet místních komunikací bude zachován vzhledem k tomu, ţe je stabilizován stávající zástavbou a parcelací pozemků a navazuje na silnice II/354 a III/ Navrţené plochy k výstavbě budou většinou dopravně obslouţeny stávajícími místními komunikacemi nebo napojeny na silnice. Navrţené plochy Z5, Z15 a rezerva R4, budou dopravně obslouţeny navrţenými místními komunikacemi většinou v trase stávající účelové komunikace. Ve výkrese jsou vyznačeny doporučené funkční skupiny a typy komunikací tak, aby byla zajištěna dopravní obsluha, poloţení inţenýrských sítí, poţární bezpečnost a odvoz odpadů specielními vozy. Část místních komunikací na návsi navrhujeme upravit do funkční podskupiny D1 jako zklidněné s předností nemotorové dopravy a pěších vzhledem ke zvýšenému pohybu pěších a plnění společenských funkcí v centru obce. Pěší trasy Chodníky pro pěší budou zachovány a doplněny podél silnice II/354 i III/35433, tím bude zvýšena bezpečnost pohybu chodců. Stávající samostatné pěší trasy v obci budou zachovány beze změny, slouţí ke zvýšení prostupnosti obce chodci. Turistické trasy Obcí jsou vedeny značené turistické trasy, které zachováváme; mají význam pro zvýšení turistického ruchu a případně přináší nová pracovní místa. Cyklistické stezky a cyklotrasy Cyklotrasy jsou v území stabilizovány a navázány na systém Českomoravské vysočiny. Doplnění cyklotrasy do Olší zvýší turistickou atraktivitu obce, zejména pokud bude doplněn informační systém a případně doplněny turistické sluţby. Doprava v klidu Parkování Stávající zpevněné plochy před firmou Agros a u hřbitova jsou jediné větší parkovací plochy. Vzhledem ke kompaktní zástavbě podél silnic, kde jsou situovány objekty občanského vybavení není moţné navrhnout další parkovací místa. Majitelé usedlostí si parkování musí zajistit na svém pozemku. Pro výrobní areály a podnikatele je nutnost řešit parkování pro zaměstnance a klienty ve vlastním areálu. Parkování a garáţování řeší obyvatelé ve svém objektu a nebo na svém pozemku. V současné době je při silnici II/354 na severně od návsi řada 5-ti garáţí, které slouţí obyvatelům malých domků bez pozemku. Pro jejich další rozšíření není místo. Účelová doprava Územní plán nenavrhuje ţádné výrazné změny ve vedení stávajících účelových komunikací v katastrálním území. Síť veřejně přístupných komunikací je stabilizována. Malá část jich bude v rámci stavebního rozvoje obce převedena do kategorie místních komunikací. Jedná se o úseky v zastavitelném území. V návrhu jsou účelové komunikace pro navrţenou čistírnu odpadních vod a sportovní plochu Z12.

10 Předpokládáme změnu dopravní obsluhy pozemků v území v souvislosti s řešením pozemkových úprav, kde bude nutno zajistit dopravní obsluhu dle majitelů parcel a vyřešit společná zařízení v katastru, kam náleţí i polní cesty. Hromadná doprava Autobusová doprava Obec je dopravně obslouţena dopravními firmou ZDAR a.s. Ţďár nad Sázavou, provozovna Velké Meziříčí. Přehled autobusového spojení: Název linky Pracovní dny Sobota Neděle Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou- Ţďár nad Sázavou Velké Meziříčí Měřín-Chlumek 12 CELKEM Na návsi je autobusová zastávka s názvem Netín. Na návsi se otáčí jeden spoj v pracovní dny a jeden v neděli. Pro otáčení dvou spojů slouţí pouze veřejné prostranství, točka není vybudována a ani nebylo pro ni nalezeno vhodné místo. Linka jede z Netína do Blízkova mimo náves, a pro ni navrhujeme zřízení další zastávky na silnici III/ Autobus nebude zajíţdět na náves a nebude se muset tak otáčet v centru obce na veřejném prostranství. Zastávka Netín, rybníky je mimo zastavěnou část obce směrem na Olší, Netín, zastávka Záseka je na katastru obce Zadní Zhořec. Vlaková doprava Ţeleznice je nejblíţe ve Velkém Meziříčí na trati Křiţanov Studenec a na dopravní obsluţnost obce nemá prakticky vliv. Dopravní zařízení Vzhledem k tomu, ţe jsou všechna zařízení soustředěna do Velkého Meziříčí a k dálnici D1, není navrţeno ţádné zařízení pro motoristy. Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku Silniční doprava Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a III. třídy 15 m mimo zastavěnou část obce. Paprsky rozhledových polí jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnicích pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křiţovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křiţovatky v průjezdním úseku. Na silnici hlavní mimo průjezdní úsek je paprsek rozhledového pole vykreslen 100 m od středu křiţovatky a na silnici vedlejší 55 m. Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křiţovatek z normy ČSN Projektování místních komunikací.

11 Hygienická hluková pásmo a jejich výpočet II/354 stanoviště č od vyústění III/35429 do Pavlova po zaústění do II/602 tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 I NA24 I OA24 I M24 I Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (1952 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (2912 vozidel/24 hod.) vzrostla o 938 vozidel, tj. o 24 %. Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: Těţká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 průjezd místní částí Záseka I NA24 I OA24 I M24 I Po navrţené přeloţce silnice východním obchvatem předpokládáme odborným odhadem rozdělení dopravní práce v poměru 20% - cílem je obec a 80% - tranzitní doprava do vzdálenějších cílů, t.j. D1 a Ţďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. V Ostrově nad Oslavou II/354 křiţuje silnici I/37. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok % průjezd obcí Netín I NA24 I OA24 I M24 I Intenzity dopravy - celoroční průměr rok % obchvat Netína I NA24 I OA24 I M24 I Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r průjezd místní částí Záseka noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r % průjezd obcí Netín noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod

12 tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r % obchvat Netína noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod tab. Faktory F 2020 průjezd místní částí Záseka F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. Faktory F % obchvat Netína F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. Faktory F % obchvat Netína F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2020 průjezd místní částí Záseka L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 60,5 1 56, , ,7 55 6, ,7 60 1,5 50 7,7 tab. L x v zastavěné části obce pro rok % obchvat Netína L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 52,5 1 49, , , , ,7

13 tab. L x v zastavěné části obce pro rok % obchvat Netína L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 58,4 1 56, , ,5 55 4, , ,5 tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 průjezd místní částí Záseka den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m , Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je oboustranně obestavěna rozptýlenou zástavbou samostatnými domy v zahradách. Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 bude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena ve vzdálenosti 7,5 m a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena 45 m od osy silnice. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/ % obchvat Netína den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m ,5 Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je oboustranně obestavěna. Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena 7,5 m od osy silnice. tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/ % obchvat Netína den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m Výpočet je posouzen pro pohltivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je vedena mimo zastavěnou část obce, v záhumenní stavebních parcel.

14 Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena ve vzdálenosti 10 m od osy silnice Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství zásobování obce vodou Současný stav Obec Netín se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti 8 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Netína a Záseky. Výškový rozsah obytné zástavby se pohybuje v rozmezí m.n.m. Místní část Netín- je vybudován veřejný vodovod, který byl vybudován v letech a zásobuje obec z prameniště Pavlov. Je vybudována odbočka z přívodního řadu do VDJ Kochánov (objem 100 m 3 max. hl. 544,00 m.n.m, min. hl. 540 m.n.m.), do kterého je přiváděna voda z prameniště Pavlov Mostiště. Rozvodná síť v obci je převáţně z plastu (PE), profilů DN 40 DN 150, celková délka je 3,017 km. Rozdělení sítě dle profilů: DN 150 1,04 km VPE DN 40 0,33 km VPE DN 80-0,705 km VPE DN 100 0,782 km, VPE DN 50-0,160 km ocel celkem 3,017 km. Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod, délka rozvodné sítě DN 80 je 0,524 km, jako materiálu bylo pouţito PE. Zdrojem vody je prameniště Pavlov. Obec je připojena na přivaděč Pavlov Mostiště - Olší. Rozsah zástavby je v rozmezí m.n.m. Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrţeny ţádné změny. Vlastníkem vodovou v obci i místní části Záseka je Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko, provozovatelem VAS a.s.divize Ţďár. Areál zemědělského druţstva je napojený na veřejný vodovod, potřeba uţitkové vody je kryta z vlastního zdroje. Tabulková potřeba pitné vody - stávající stav: Výpočet vody pro obyvatelstvo Celkový počet obyvatel 323 osob A. BYTOVÝ FOND Q osob 120 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 0,67 l/s Q h = 58,140 x 1,8/24 = l/h = 1,21 l/s B. OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST 1 ) Celá obec obyvatel Q osob 20 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 0,12 l/s Q h = x 1,8/24 = 727 l/h = 0,20 l/s 2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto v občanské vybavenosti 3) Další provozovny v obci Drobné provozovny v obci jsou započteny do občanské vybavenosti (obchod, provozovny, OÚ, atd). - viz část 1) C) Ostatní spotřeba Ţivočišná výroba : Dojnice 392 ks x 60 l/den/ks = l/den Telata 60 ks x 10 l/den/ks = 600 l/den Q 24 = 24,12 m 3 /den

NÁVRH k veřejnému projednání. Obec Ř E P Í N. Č.j. Výst. 3375/10 Datum: červenec 2012. Územní plán Řepín

NÁVRH k veřejnému projednání. Obec Ř E P Í N. Č.j. Výst. 3375/10 Datum: červenec 2012. Územní plán Řepín Záznam o účinnosti: a) vydávající orgán: Zastupitelstvo obce b) číslo jednací: 3755/10 datum vydání: datum nabytí účinnosti: usnesení č.: c) pořizovatel: Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Ing.Slavomír

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Změna č. 1. územního plánu obce (sídelního útvaru) ZÁPY. POŘIZOVATEL: Obec Zápy ZPRACOVATEL: ILF Consulting Engineers Praha, s.r.o.

Změna č. 1. územního plánu obce (sídelního útvaru) ZÁPY. POŘIZOVATEL: Obec Zápy ZPRACOVATEL: ILF Consulting Engineers Praha, s.r.o. Změna č. 1 územního plánu obce (sídelního útvaru) ZÁPY POŘIZOVATEL: Obec Zápy ZPRACOVATEL: ILF Consulting Engineers Praha, s.r.o. duben 2002 č. projektu: 1649 ZPRACOVATELÉ: Ing. arch. Zdeněk Kindl, autorizovaný

Více

ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á. II. Odůvodnění územního plánu. (zpracované projektantem)

ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á. II. Odůvodnění územního plánu. (zpracované projektantem) ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á II. Odůvodnění územního plánu (zpracované projektantem) V Praze, únor 2008 ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á II. Odůvodnění územního plánu (zpracované projektantem) ZPRACOVATELÉ: Urbanismus: Vodní hospodářství:

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA,

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, ÚZEMNÍ PLÁN N O V Ý J I Č Í N II. ODŮVODNĚNÍ (upravené po společném jednání a veřejném projednání) URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2009 II ODŮVODNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN II.

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část Název dokumentace: Územní plán Libomyšl Projektant: Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Libomyšl 1. Textová část Korekce ÚP po společném

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ČERVENÁ ŘEČICE k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Letohradská

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Č Í Ž K O V

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Č Í Ž K O V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Č Í Ž K O V Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, orgán územního plánování Datum: duben 2011 Základní údaje Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor ţivotního prostředí a výstavby Zadavatel:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více