II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N. Textová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N. Textová část"

Transkript

1 - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U N E T Í N Textová část Brno, listopad 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

2 - 2 - O B S A H II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Návrh koncepce občanského vybavení Návrh koncepce dopravy Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství zásobování obce vodou Odvedení a zneškodnění odpadních vod Dešťové vody Zásobování elektrickou energií Zásobování plynem Zásobování teplem Telekomunikační a spojová zařízení Odpadové hospodářství Koncepce uspořádání krajiny Vymezení ploch pro územní systém ekologické stability Informace o vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoje území Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami Území s nadměrnou hlučností Znečistění povrchových a spodních vod Ochrana přírody a krajiny Ochrana kulturních hodnot Návrh řešení poţadavků civilní ochrany Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa...36 Tabulková část Příloha č.1 Hodnocení erozní ohroţenosti z hlediska přípustného smyvu půdy Netín...42

3 - 3 - II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Obec Netín má zpracovanou a schválenou územně plánovací dokumentaci Územní plán obce Netín, schválený zastupitelstvem obce dne a změnu č.1 ÚPO Netín, schválenou zastupitelstvem obce dne Tato schválená územně plánovací dokumentace neodpovídá poţadavkům obce na další rozvoj. Nová územně plánovací dokumentace by měla řídit územní rozvoj obce, stanovit jeho priority, provádět územní a technickou přípravu pro umísťování bytové výstavby a podnikatelských aktivit v obci a koordinovat dostavbu, rekonstrukci a údrţbu technické a dopravní infrastruktury v území. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne nevyplývají pro dané území ţádné zvláštní poţadavky. Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývají v dotčeném území poţadavky na vymezený koridor VPS: - E02 koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kv Mírovka Velká Bíteš hranice Jmkraje - respektování stávajících struktur technické infrastruktury. a veřejně prospěšné opatření: - U 005 Nadregionální biokoridor Rasůveň. Poţadavky vyplývající z konceptu ÚP VÚC Vysočina z r.2004: - vymezený koridor VPS D 59 pro vedení trasy silnice II/354 obchvat obce Netín Širší vztahy Postavení obce v systému osídlení Území obce tvoří katastrální území Netín a katastrální území Záseka. Netín se nachází 8 km severozápadně od města Velké Meziříčí. Záseka je situovaná 1,5 km severně od Netína. Svými katastrálními hranicemi sousedí Netín na východě s Olší nad Oslavou, na jihu se Závistí u Vel.Meziříčí a Kochánovem, na západě s Blízkovem a Dědkovem a na severu s Zadním Zhořcem a Zásekou. Záseka sousedí katastrálními hranicemi na západě se Zadním Zhořcem, na severu s Krásněvsí a na jihu s Netínem. Obec Netín je součástí kraje Vysočina, náleţela ke ţďárskému okresu, od r.2003 je ve správním obvodu Velké Meziříčí, města s pověřeným úřadem. V Netíně je základní občanská vybavenost, ZŠ slouţí i pro ţáky ze Záseky a Kochánova, pošta i pro Zadní Zhořec, regionální vazby jsou na Velké Meziříčí, sídla pověřeného úřadu a to z hlediska vyuţívání vyššího občanského vybavení, sluţeb a dojíţďky do zaměstnání. Hranice zájmového území je totoţná s katastrálním územím Netín a katastrálním územím Záseka s rozlohou 779 ha.

4 - 4 - Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Silniční síť Katastrálním územím obce Netín procházejí silnice: II/354 Skuteč Nové město na Moravě Kochánov, III/35432 Záseka Zadní Zhořec a III/35433 Měřín Netín - Mostiště. Silnice II/354 prochází řešeným území severojiţním směrem a propojuje nyní Pardubický kraj s krajem Vysočina, připojuje přilehlé území na II/602 a na D1 MÚK Velké Meziříčí západ a MÚK Měřín. Silnice III. třídy propojují sousední obce a Velké Meziříčí. Ţelezniční síť Železnice Katastrálním územím ţelezniční trať neprochází. Zásobování pitnou vodou Obec Netín má vybudovaný veřejný vodovod. Obec má vybudovanou odbočku z přívodního řadu do VDJ Kochánov 100 m3 (544,0/540,0 m.n.m.), do kterého je přivedena voda z přivaděče Pavlov Mostiště. Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod, je připojena na přivaděč Pavlov Mostiště Olší. Vlastníkem vodovodu obce i místní části je Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko, provozovatelem je VAS, a.s. divize Ţďár n. S. Odvedení a zneškodnění odpadních vod Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro výhledové období uvaţuje s koncepcí: Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvaţováno v Netíně s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V Netíně bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod, do které budou svedeny odpadní vody z Netína, Záseky a obce Zadní Zhořec. Odtokové poměry Netín leţí v povodí řeky Oslavy. Zemědělská vodohospodářská správa Ţďár n.s. spravuje potoky Křibský, Černochovský, Netínský a potok Zátoka. Zásobování elektrickou energií V katastru obce bude respektováno stávající vedení nadřazené soustavy 400 kv - ZVN č.422 spojující rozvodny Mírovka Čebín, které je v provozní správě ČEPS, a.s. Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá v dotčeném území poţadavek na vymezení územní rezervy pro koridor zdvojení vedení ZVN 400 kv Mírovka Velká Bíteš hranice Jihomoravského kraje. Řešené území bude i ve výhledu zásobováno z venkovního vedení VN 22 kv č.340. Zásobování plynem Obec Netín je plynofikována v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské zařízení. Východně od obce prochází VTL plynovod Kochánov - Ţďár nad Sázavou DN 300/40. Byly vybudovány VTL přivaděč a regulační stanice VTL/STL, situovaná u areálu Agros Netín a.s., STL rozvody plynu v obci včetně domovních přípojek. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů Základ ÚSES tvoří Nadregionální biocentrum "Rasůveň" (č. 61), které zasahuje do severní části území a to severně od Kněţského rybníka a nadregionální biokoridor K124/MB",který vychází z NRBC západním směrem podél severní hranice území.

5 - 5 - V území jsou vedeny tři větve lokálního ÚSES: První větev LBK 1 je na hranicích s k.ú. Olší (východně od obce). Vychází z lesního komplexu a NRBC "Rasůveň" a je vedena údolím Zátoky jiţním směrem podél hranice k.ú. k Netínskému rybníku, kde je situováno biocentrum Netínský rybník LBC 1, dále je vedena podél Netínského rybníka k západu do lesního komplexu v k.ú. Kochánov. Druhá větev LBK 2 je v severní části území a je vedena podél jiţního břehu Kněţského rybníka západním směrem, je vázána na údolí Křibského potoka. Třetí větev LBK 3 je v severozápadní části k.ú., s vloţeným biocentrem Jedlovec LBC 2, vedena přes Stráţnici. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Zadání územního plánu Netín bylo zpracováno na základě podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů. Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Velké Meziříčí zadání projednal. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Netín dne pod č.j. 18/08, na základě doporučujícího stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání Návrhu zadání územního plánu Netín a návrhů jejich řešení. Návrh územního plánu Netín byl zpracován v listopadu r.2009 a byl veřejně projednán. 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se územní plán stane nástrojem regulace rozvoje území. Návrh územního plánu má stanoveny tyto hlavní cíle řešení: - vhodnými aktivitami zajistit trvale udrţitelný rozvoj celého katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů - vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich vyuţití - zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit moţnosti přestavby a modernizace stávajícího bytového fondu - posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout moţnost dalšího rozšíření - zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatel. aktivity a navrhnout způsob jejich dalšího vyuţití a moţnosti rozvoje - prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby - vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ţivotní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů - vytipovat plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav - navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůleţitějších investičních akcí a jejich posloupnost.

6 - 6 - Návrh územního plánu Netín má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a ţivot obyvatelstva, zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit. Obec Netín se rozvíjí jako dva souvisle urbanizované celky, Netín a Záseka. Mimo zastavěná území a zastavitelné území nebudou umisťovány ţádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu. Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídel v návaznosti na stávající zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, dopravních a hygienických. Navrţená koncepce: - územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách nezatíţených dopravou a výrobou, - navrhuje rozšíření občanského vybavení a ploch pro sport, - atraktivitu obce zvýší navrhovaný rozvoj sluţeb, drobné výroby a podnikatelských aktivit. - ke zlepšení ţivotního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů. V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především historické jádro sídla Netín - náves se zástavbou zemědělských usedlostí a dominantou kostela nad návsí a v sídle Záseka zemědělské usedlosti s kaplí uprostřed zástavby. Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé stromy místního druhu, nedílná součást malebné obce. V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány. Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny. V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy zemědělského areálu, který je navrţen k vyuţití rovněţ pro rozvoj podnikatelských aktivit. Plocha pro rodinnou farmu je navrţena v západní části k.ú. Netín, v místní trati Záhoří. Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot. Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové stavby ani zásadní rozšíření stávajících zařízení. Mimo souvislé hranice zastavěného a zastavitelného území Netín a Záseka zůstanou rekreační a chatové lokality u Netínského rybníka a rybníka Vrkoč v jiţní části území, u Kněţského rybníka v severní části a nad rybníkem Křenčák v západní části, plochy pro technické vybavení, studny a vodojem severozápadně nad Netínem. K umisťování a povolování staveb, jakoţ i jiným činnostem, které by mohly sníţit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Návrh řešení Územního plánu Netín určuje směry rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen trvalý soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o ţivotní prostředí a ochranu jeho hlavních sloţek půdy, vody a ovzduší. Podle odborné organizace státní památkové péče, Národního památkového ústavu, lze za území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., resp. potencionální naleziště, povaţovat celé území našeho státu, vyjma jiţ vytěţených ploch. Z výše uvedeného plyne povinnost stavebníka oznámit připravovanou stavební činnost na území s archeologickými nálezy a povinnost strpět na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

7 Návrh koncepce občanského vybavení V Netíně je základní občanskou vybavenost, ZŠ slouţí i pro ţáky ze Záseky a Kochánova, pošta i pro Zadní Zhořec, obec vyuţívá občanské vybavení města Velké Meziříčí. Funkční plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány a zůstanou zachovány. Je navrženo rozšíření ploch pro občanského vybavení a ploch pro sport. Zařízení občanského vybavení - Návrh dostavby. Z11 navrţená plocha pro občanské vybavení je situována jiţně od návsi při křiţovatce silnic. Správa a veřejné instituce Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Obecní úřad je umístěn ve středu obce, na návsi. Obecní úřad tvoří se sálem a hostincem jeden stavební celek. OÚ má jednu kancelář. V obci je podací pošta se spádovou oblastí Netín, Záseka, Zadní Zhořec a Kochánov. Z hlediska poštovního provozu vyhovuje. Hlavní pošta je v Radostíně. Zařízení školské a výchovné - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Základní škola dvoutřídní, ročník je ve dvoupodlaţní budově ve středu obce. ZŠ navštěvují dětí z Netína, Záseky a Kochánova. V ZŠ jsou dvě třídy, tělocvična, čajovna a kancelář. Od 6.ročníku dojíţdí ţáci z Netína do Měřína a ţáci ze Záseky do Radostína n.oslavou. Mateřská škola je v Olší n.oslavou. Zařízení kulturní a osvětová - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Víceúčelový sál je ve středu obce. Sál má 200 míst, jeviště, galerii, v I. patře kuchyň, výčep. Byla provedena přístavba sociálního zařízení. V sále kulturního domu se konají společenské a kulturní akce. Klubovna Sdruţení mladých je v suterénu OÚ. Kostel Nanebevzetí P.Marie s ohradní zdí na návrší severně návsi je dominantním objektem s upraveným okolím. Kostel s objektem fary a citlivě upraveným okolím je významnou architektonickou památkou. Severně od kostela je Hrobka Lobkoviců a kříţová cesta s alejí. Zařízení tělovýchovná a sportovní Návrh dostavby. Víceúčelové hřiště, travnaté je situováno na jiţním okraji zástavby Netína, je vyuţíváno pro kopanou, tenis, volejbal, míčové hry, občerstvení. P1 navrţená plocha pro dětské hřiště, je situována severně od návsi. Z12 navrţená plocha pro sport, tenis je v severozápadní okrajové části. Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Zdravotnická zařízení se v obci nenacházejí, lékařská péče je ve zdravotním středisku v Měříně. Zařízení maloobchodní sítě Návrh dostavby. Prodejna smíšeného zboţí je ve středu obce, na návsi. Moţnost rozšíření plochy maloobchodní sítě je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení. Zařízení stravovací Potřebám obce vyhovuje, beze změn. Hostinec na návsi má 40 míst u stolu, před hostincem je venkovní posezení. Moţnost rozšíření plochy pro stravování je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení. Zařízení ubytovací Rekreační ubytovací zařízení Enviro Velké Meziříčí je na severním okraji území obce. Obecní byt byl vybudován nad hostincem. Zařízení nevýrobních sluţeb V obci jsou sluţby : autoopravna, podlahářství a prodej koberců, zřizování plynu, vody, topení a další. Obyvatelé vyuţívají sluţby v Měříně a ve Velkém Meziříčí. Moţnost rozšíření plochy pro sluţby je v navrhované ploše Z11 pro občanské vybavení.

8 - 8 - Zařízení výrobních sluţeb Pila, zpracování dřeva, prodej truhlářského a stavebního řeziva, pořez kulatiny, je situovaná severovýchodně obce na okraji zemědělské farmy. Dále jsou v obci výrobní sluţby: klempířství, kovovýroba, zámečnická činnost, v objektu bývalé Jednoty. Pro drobné podnikání a sklady budou vyuţívány stodoly v okrajových částech obce. Protipoţární bezpečnost a ostatní Hasičská zbrojnice je ve středu obce. Má garáţ pro jeden poţární vůz a klubovnu hasičů. V obci je na návsi obecní poţární nádrţ, poţární nádrţ je na farmě Agros a.s., na západním okraji obce jsou 3 přírodní rybníčky. Hřbitov je situován v severní části obce. Zájmová činnost V obci jsou činné: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdruţení, Šipkařský klub, Klub stolního tenisu, Sdruţení mladých. V sále kulturního domu jsou pořádány společenské a kulturní akce Návrh koncepce dopravy Širší dopravní vztahy Silniční síť Katastrálním územím Netína prochází silnice: II/354 Skuteč Nové Město na Moravě Kochánov III/35432 Záseka Zadní Zhořec III/35433 Měřín Netín Mostiště. Silnice II/354 prochází řešeným území severojiţním směrem a propojuje nyní Pardubický kraj s krajem Vysočina, připojuje přilehlé území na II/602 a na D1 MÚK Velké Meziříčí západ a MÚK Měřín. Silnice III. třídy propojují sousední obce a Velké Meziříčí. Letecká doprava V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku a prostor pro létání v malých a přízemních výškách zahrnuté do jevu 102 letiště včetně ochranného pásma. Za vymezené území se povaţuje celé správní území. Vlaková doprava Katastrálním územím není vedena ţelezniční trať Návrh dopravního řešení Silnice Silnice II/354 je v současné době drţena v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina a v Územně analytických podkladech ORP Velké Meziříčí ve stávající trase. Vzhledem k intenzitě dopravy a vysoké hlukové zátěţi byla ve schváleném územním plánu z roku 2000 navrţena nová trasa obchvatu východě obce. V konceptu ÚP VÚC Vysočina je obchvat obce navrţen jako koridor a veřejně prospěšná stavba VPS D 59. Navrhujeme vedení obchvatu zařadit jako rezervu dopravního řešení. Silnice II/354, III/35433 a III/35432 jsou v zastavěném území obce stabilizovány parcelací pozemků a stabilní přilehlou zástavbou. Navrţená zástavba je z velké části dopravně obslouţena z těchto silnic.

9 - 9 - Místní komunikace Na křiţovatkách silnic a místních komunikací je nutno drţet stávající stav a nerozšiřovat výstavbu do rozhledového pole křiţovatky. Všechny tyto opatření zvyšují bezpečnost silničního provozu po místních komunikacích, coţ musí být cílem obce. Stávající dopravní skelet místních komunikací bude zachován vzhledem k tomu, ţe je stabilizován stávající zástavbou a parcelací pozemků a navazuje na silnice II/354 a III/ Navrţené plochy k výstavbě budou většinou dopravně obslouţeny stávajícími místními komunikacemi nebo napojeny na silnice. Navrţené plochy Z5, Z15 a rezerva R4, budou dopravně obslouţeny navrţenými místními komunikacemi většinou v trase stávající účelové komunikace. Ve výkrese jsou vyznačeny doporučené funkční skupiny a typy komunikací tak, aby byla zajištěna dopravní obsluha, poloţení inţenýrských sítí, poţární bezpečnost a odvoz odpadů specielními vozy. Část místních komunikací na návsi navrhujeme upravit do funkční podskupiny D1 jako zklidněné s předností nemotorové dopravy a pěších vzhledem ke zvýšenému pohybu pěších a plnění společenských funkcí v centru obce. Pěší trasy Chodníky pro pěší budou zachovány a doplněny podél silnice II/354 i III/35433, tím bude zvýšena bezpečnost pohybu chodců. Stávající samostatné pěší trasy v obci budou zachovány beze změny, slouţí ke zvýšení prostupnosti obce chodci. Turistické trasy Obcí jsou vedeny značené turistické trasy, které zachováváme; mají význam pro zvýšení turistického ruchu a případně přináší nová pracovní místa. Cyklistické stezky a cyklotrasy Cyklotrasy jsou v území stabilizovány a navázány na systém Českomoravské vysočiny. Doplnění cyklotrasy do Olší zvýší turistickou atraktivitu obce, zejména pokud bude doplněn informační systém a případně doplněny turistické sluţby. Doprava v klidu Parkování Stávající zpevněné plochy před firmou Agros a u hřbitova jsou jediné větší parkovací plochy. Vzhledem ke kompaktní zástavbě podél silnic, kde jsou situovány objekty občanského vybavení není moţné navrhnout další parkovací místa. Majitelé usedlostí si parkování musí zajistit na svém pozemku. Pro výrobní areály a podnikatele je nutnost řešit parkování pro zaměstnance a klienty ve vlastním areálu. Parkování a garáţování řeší obyvatelé ve svém objektu a nebo na svém pozemku. V současné době je při silnici II/354 na severně od návsi řada 5-ti garáţí, které slouţí obyvatelům malých domků bez pozemku. Pro jejich další rozšíření není místo. Účelová doprava Územní plán nenavrhuje ţádné výrazné změny ve vedení stávajících účelových komunikací v katastrálním území. Síť veřejně přístupných komunikací je stabilizována. Malá část jich bude v rámci stavebního rozvoje obce převedena do kategorie místních komunikací. Jedná se o úseky v zastavitelném území. V návrhu jsou účelové komunikace pro navrţenou čistírnu odpadních vod a sportovní plochu Z12.

10 Předpokládáme změnu dopravní obsluhy pozemků v území v souvislosti s řešením pozemkových úprav, kde bude nutno zajistit dopravní obsluhu dle majitelů parcel a vyřešit společná zařízení v katastru, kam náleţí i polní cesty. Hromadná doprava Autobusová doprava Obec je dopravně obslouţena dopravními firmou ZDAR a.s. Ţďár nad Sázavou, provozovna Velké Meziříčí. Přehled autobusového spojení: Název linky Pracovní dny Sobota Neděle Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou- Ţďár nad Sázavou Velké Meziříčí Měřín-Chlumek 12 CELKEM Na návsi je autobusová zastávka s názvem Netín. Na návsi se otáčí jeden spoj v pracovní dny a jeden v neděli. Pro otáčení dvou spojů slouţí pouze veřejné prostranství, točka není vybudována a ani nebylo pro ni nalezeno vhodné místo. Linka jede z Netína do Blízkova mimo náves, a pro ni navrhujeme zřízení další zastávky na silnici III/ Autobus nebude zajíţdět na náves a nebude se muset tak otáčet v centru obce na veřejném prostranství. Zastávka Netín, rybníky je mimo zastavěnou část obce směrem na Olší, Netín, zastávka Záseka je na katastru obce Zadní Zhořec. Vlaková doprava Ţeleznice je nejblíţe ve Velkém Meziříčí na trati Křiţanov Studenec a na dopravní obsluţnost obce nemá prakticky vliv. Dopravní zařízení Vzhledem k tomu, ţe jsou všechna zařízení soustředěna do Velkého Meziříčí a k dálnici D1, není navrţeno ţádné zařízení pro motoristy. Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku Silniční doprava Ve výkresové části územního plánu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a III. třídy 15 m mimo zastavěnou část obce. Paprsky rozhledových polí jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnicích pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křiţovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu křiţovatky v průjezdním úseku. Na silnici hlavní mimo průjezdní úsek je paprsek rozhledového pole vykreslen 100 m od středu křiţovatky a na silnici vedlejší 55 m. Ochranné pásmo silnic vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křiţovatek z normy ČSN Projektování místních komunikací.

11 Hygienická hluková pásmo a jejich výpočet II/354 stanoviště č od vyústění III/35429 do Pavlova po zaústění do II/602 tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 I NA24 I OA24 I M24 I Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (1952 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (2912 vozidel/24 hod.) vzrostla o 938 vozidel, tj. o 24 %. Indexy přepočtu intenzity pro rok 2020 poskytnuté ŘSD Brno: Těţká 1,3; osobní 1,33; motocykly 1,33; celkem 1,31 tab. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2020 průjezd místní částí Záseka I NA24 I OA24 I M24 I Po navrţené přeloţce silnice východním obchvatem předpokládáme odborným odhadem rozdělení dopravní práce v poměru 20% - cílem je obec a 80% - tranzitní doprava do vzdálenějších cílů, t.j. D1 a Ţďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. V Ostrově nad Oslavou II/354 křiţuje silnici I/37. Intenzity dopravy - celoroční průměr rok % průjezd obcí Netín I NA24 I OA24 I M24 I Intenzity dopravy - celoroční průměr rok % obchvat Netína I NA24 I OA24 I M24 I Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r průjezd místní částí Záseka noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r % průjezd obcí Netín noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod

12 tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r % obchvat Netína noc I OAn I NAn n nna = I n /8 n noa = I n /8 P NA % v km/hod den I OAd I NAd n dna =I n /16 n doa = I n /16 P NA % v km/hod tab. Faktory F 2020 průjezd místní částí Záseka F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. Faktory F % obchvat Netína F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. Faktory F % obchvat Netína F 1 F 2 F 3 den noc 1 1 I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2020 průjezd místní částí Záseka L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 60,5 1 56, , ,7 55 6, ,7 60 1,5 50 7,7 tab. L x v zastavěné části obce pro rok % obchvat Netína L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 52,5 1 49, , , , ,7

13 tab. L x v zastavěné části obce pro rok % obchvat Netína L x db(a) L x db(a) den Noc Y U Y U 58,4 1 56, , ,5 55 4, , ,5 tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 průjezd místní částí Záseka den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m , Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je oboustranně obestavěna rozptýlenou zástavbou samostatnými domy v zahradách. Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 bude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena ve vzdálenosti 7,5 m a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena 45 m od osy silnice. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/ % obchvat Netína den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m ,5 Výpočet je posouzen pro odrazivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je oboustranně obestavěna. Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena 7,5 m od osy silnice. tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/ % obchvat Netína den Noc L aeq = 50 B(A) L AeQ = 40 B(A) L dvn db(a) pásmo v m L n db(a) Pásmo v m Výpočet je posouzen pro pohltivý terén a dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP Silnice je vedena mimo zastavěnou část obce, v záhumenní stavebních parcel.

14 Pro posouzení je pouţito korekce +10dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2020 nebude izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 db(a) ve dne dosaţena a v noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) bude izofona dosaţena ve vzdálenosti 10 m od osy silnice Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství zásobování obce vodou Současný stav Obec Netín se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti 8 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Netína a Záseky. Výškový rozsah obytné zástavby se pohybuje v rozmezí m.n.m. Místní část Netín- je vybudován veřejný vodovod, který byl vybudován v letech a zásobuje obec z prameniště Pavlov. Je vybudována odbočka z přívodního řadu do VDJ Kochánov (objem 100 m 3 max. hl. 544,00 m.n.m, min. hl. 540 m.n.m.), do kterého je přiváděna voda z prameniště Pavlov Mostiště. Rozvodná síť v obci je převáţně z plastu (PE), profilů DN 40 DN 150, celková délka je 3,017 km. Rozdělení sítě dle profilů: DN 150 1,04 km VPE DN 40 0,33 km VPE DN 80-0,705 km VPE DN 100 0,782 km, VPE DN 50-0,160 km ocel celkem 3,017 km. Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod, délka rozvodné sítě DN 80 je 0,524 km, jako materiálu bylo pouţito PE. Zdrojem vody je prameniště Pavlov. Obec je připojena na přivaděč Pavlov Mostiště - Olší. Rozsah zástavby je v rozmezí m.n.m. Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrţeny ţádné změny. Vlastníkem vodovou v obci i místní části Záseka je Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko, provozovatelem VAS a.s.divize Ţďár. Areál zemědělského druţstva je napojený na veřejný vodovod, potřeba uţitkové vody je kryta z vlastního zdroje. Tabulková potřeba pitné vody - stávající stav: Výpočet vody pro obyvatelstvo Celkový počet obyvatel 323 osob A. BYTOVÝ FOND Q osob 120 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 0,67 l/s Q h = 58,140 x 1,8/24 = l/h = 1,21 l/s B. OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST 1 ) Celá obec obyvatel Q osob 20 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 0,12 l/s Q h = x 1,8/24 = 727 l/h = 0,20 l/s 2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto v občanské vybavenosti 3) Další provozovny v obci Drobné provozovny v obci jsou započteny do občanské vybavenosti (obchod, provozovny, OÚ, atd). - viz část 1) C) Ostatní spotřeba Ţivočišná výroba : Dojnice 392 ks x 60 l/den/ks = l/den Telata 60 ks x 10 l/den/ks = 600 l/den Q 24 = 24,12 m 3 /den

15 Dojnice 392 ks x 80 l/den/ks = l/den Telata 60 ks x 15 l/den/ks = 900 l/den Q m = 32,26 m 3 /den Q h = 0,67 l/s Celková tabulková spotřeba vody obci: Obyvatelstvo. Občanská Ostatní Celkem vybavenost Q 24 (l/d) Q m (l/d) Q h (l/s) 1,21 0,20 0,67 2,08 Potřeba vody z bilance ( dle PRVK kraje Vysočina) Poloţka Počet zásob.obyvatel N z obyv Voda vyrobená celkem VVR tis. m 3 /r 20,7 19,7 18,8 Voda fakturovaná VFC tis. m 3 /r 18,3 18,0 17,6 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis. m 3 /r 8,0 7,8 7,3 Spec. potř. fakt. obyvatelstva Q s,d l/(os.den) 70,2 68,1 68,5 Spec. potř. fakt. vody Q s l/(os.den) 159,4 157,4 164,1 Spec. potř. vody vyrobené Q s,v l/(os.den) 180,2 172,3 176,1 Prům. denní potřeba Q p m 3 /d 56,6 53,9 51,6 Max. denní potřeba Q d m 3 /d 84,9 80,9 77,4 Návrh zásobování obce vodou Při zpracování územního plánu obce Netín je dodrţena koncepce, obsaţená v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, který byl zpracován firmou AQUA- Procon s.r.o. Předpokládá se tedy i nadále, ţe stávající koncepce zásobení pitnou vodou, včetně rozvodné sítě bude zachována. Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. Z hlediska rozšíření této rozvodné sítě je nutno uvaţovat s vybudováním vodovodních řadů a přípojek do míst, která jsou navrţena k obytné zástavbě a zřízení dalších přípojek od stávajících řadů v těch obytných budovách, kde dosud napojení není.. V rámci návrhu se jedná o nové rozvodné řady v celkové délce 720 m, další úseky budou navrţeny v rámci zpracování územní studie pro jednotlivé lokality, místa napojení a návrh nových vodovodních řadů je patrný v grafické části: Celková délka rozvodné sítě by pak byla m m = m. V místní části Záseka se neuvaţuje s výstavbou nových vodovodních řadů, chybějící napojení na vodovodní síť bude řešeno domovními přípojkami. Tabulková potřeba pitné vody - návrhový stav : Výpočet vody pro obyvatelstvo Celkový počet obyvatel 400 osob (Netín + Záseka)

16 A. BYTOVÝ FOND Q osob 120 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 0,83 l/s Q h = x 1,8/24 = l/h = 1,50 l/s B. OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST 1 ) Celá obec obyvatel Q osob 20 l/os/den = l/d Q m = x 1,5 = l/d = 1,39 l/s Q h = x 1,8/24 = 900 l/h = 0,25 l/s 2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto v občanské vybavenosti 3) Další provozovny v obci Drobné provozovny v obci jsou započteny do občanské vybavenosti ( obchod, provozovny, OÚ, atd). - viz část 1) C) Ostatní spotřeba Ţivočišná výroba : Dojnice 453 ks x 60 l/den/ks = l/den Telata 80 ks x 10 l/den/ks = 800 l/den Q 24 = 27,98 m 3 /den Dojnice 453 ks x 80 l/den/ks = l/den Telata 80 ks x 15 l/den/ks = l/den Q m = 37,44 m 3 /den Q h = 0,67 l/s Celková tabulková spotřeba vody obci : Obyvatelstvo. Občanská Ostatní Celkem vybavenost Q 24 (l/d) Q m (l/d) Q h (l/s) 1,50 0,25 0,78 2,53 Vzhledem k dostatečné kapacitě vodního zdroje a nevelkému nárůstu počtu obyvatel v obci je zajištěno dostatečné mnoţství kvalitní pitné vody. Potřeba vody pro ţivočišnou výrobu (dojnice, selata) bude pokryta z vlastního zdroje zemědělského střediska.. Tlakové poměry stávající a navrhovaná zástavba v obci se rozkládá ve výšce m.n.m Minimální hladina vody ve VDJ Kochánov - 540,00 m.n.m. Nejvyšší zástavba - 550,00 m.n.m rozdíl - 10,00 m Tlakové poměry jsou nevyhovující (menší neţ poţadovaných 25 m ) bude třeba prověřit tlakové poměry vodovodní sítě a případně navrhnout opatření pro posílení tlaku (AT stanice, tlakový vodojem ).

17 Poţadavky na potřebu poţární vody : Platí ustanovení ČSN Poţární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003, nahrazuje ČSN z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 (harmonizovaná norma pro hadicové systémy). Vybudovaný vodovod lze vyuţít k odběrům vody pro hašení. Hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehoţ nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q=4 l.s -1 pro doporučenou rychlost v=0,8 m.s -1, odběr Q=7,5 l.s -1 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s Odvedení a zneškodnění odpadních vod Současný stav V obci Netín je vybudována jednotná kanalizační síť, jejíţ délka se uvádí m. Kanalizace byla zbudována v rámci akce Z z betonových trub v letech a její technický stav odpovídá stáří. Profily stokové sítě se pohybují v rozmezí DN 250 DN 800. Na síti je vybudováno 60 ks kanalizačních šachet a 172 domovních přípojek. Obec Netín se nachází v ochranném pásmu II. Stupně vodního zdroje Mostiště. Obec má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vydal MěÚ Velké Meziříčí, č.j. ŢP/25700/2007/1739/2007- KE ze dne ), platnost je do roku Kanalizační síť je rozdělena do čtyř povodí s vyústěním do příkopů a vodotečí: V1 odvodňuje severní část obce a vyúsťuje do drobné vodoteče, zaústěné do toku Zátoky, celkové znečištění 25 %. V2 odvádí vody z centrální části obce a zaúsťuje do zregulované místní vodoteče a posléze do toku Zátoka, celkové znečištění je 50 %. V3 odvádí odpadní vody podél silnice Blízkov Olší n.oslavou, vyústění je do otevřeného příkopu a přes zregulovanou vodoteč do Zátoky, celkové znečištění 15 %. V4 Odvodňuje jiţní část obce, od silnice na Kochánov, vyústění je do otevřeného příkopu a dále do Netínského rybníka, celkové znečištění je 10 %. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do zmiňovaných toků, provozovatelem kanalizace je převáţně Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko, v menší míře i obec. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. V místní části Záseka není vybudována veřejná kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění, nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Křibského potoka, nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek s následným vyváţením na pole. I tato místní část se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Mostiště. Mnoţství odpadních vod - splaškové vody Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají pouze vody charakteru domovních splašků. Jejich mnoţství se stanovuje ve smyslu ČSN čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly. Q 24 = = 45,22 m 3 /d

18 Znečištění v BSK 5 : - pro výpočet znečištění je uvaţováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvaţována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : Uvaţován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu BSK obyv. x 0,060 x 0,9 = 17,44 kg/den = 6,37 t/rok CHSK 323 obyv. x 0,120 x 0,9 = 34,88 " = 12,73 t/rok N celk. 323 obyv. x 0,011 x 0,9 = 3,20 " = 1,17 t/rok P celk. 323 obyv. x 0,0025 x 0,9 = 0,73 " = 0,27 t/rok Občanská vybavenost 300 mg BSK 5 / l = 300 mg/l x l = 1,94 kg/den = 0,71 t/rok Průměrná koncentrace znečištění BSK 5 v mg/l : (17,44 + 1,94) : 45,22 m 3 OV = 19,38 kg : 45,22 m 3 = 428 mg / l Toto znečištění překročuje přípustné Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle přílohy Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. : Kapacita CHSK Cr BSK 5 NL + N-NH 4 N anor P celk ČOV (EO) CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů NL - nerozpuštěné látky N - NH4 - amoniální dusík N anor. - anorganický kyslík P celk - celkový fosfor Likvidace splaškových odpadních vod Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVK Kraje Vysočina) se uvaţuje jak v obci Netín, tak místní části Záseka s výstavbou nové kanalizace, která by odváděla pouze splaškové odpadní vody na navrţenou čistírnu odpadních vod. Stávající stoky by plnili funkci dešťové kanalizace. Na navrţenou ČOV by byla napojena i obec Zadní Zhořec. Vzhledem ke konfiguraci terénu to předpokládá vybudování delších úseků výtlačného potrubí s čerpacími stanicemi (Zadní Zhořec Záseka, Záseka- Netín), coţ předpokládá větší ekonomické nároky jak na vlastní investice, tak i na provoz. Uvaţovaná čistírna s kapacitou 82,65 m 3 /den by byla umístěna u rybníku Křenčák. Obec zvaţovala alternativní řešení likvidace odpadních vod a to vybudováním dvou samostatných čistíren odpadních vod, napojených na novou splaškovou kanalizaci:

19 ČOV Netín - na tuto čistírnu by byly svedeny gravitačně splaškové vody z převáţné části obce Netín. ČOV Záseka - gravitačně by na tuto čistírnu byly sváděny splaškové vody ze zbývající části Netína, místní části zátoka obce Zadní Zhořec Nevýhodou tohoto řešení je výstavba dvou samostatných ČOV, výhodou by bylo větší gravitační vedení stok, menší počet čerpacích stanic s výtlačnými řády a tedy sníţení provozních nákladů. Hlavním problémem by ale bylo svedení zbytkového znečištění do vodních toků, které spadají do povodí vodárenské nádrţe Mostiště, která slouţí jako významný zdroj pitné vody. Proto v návrhu ÚP je navrţeno řešení schválené v PRVK, tedy výstavba jedné ČOV na západním okraji obce Netín. Návrh splaškové kanalizace : V místní části Netín a v místní části Záseka je navrţena nová splašková kanalizace, je navrţena v celém zastavěném území, včetně navrhovaných ploch pro výstavbu. Je uvaţován v souladu s PRVK trubní materiál profilu DN 300, předpokládaný materiál plast. Součástí splaškové kanalizace je vybudování 5 čerpacích stanic (ČS 1 ČS 5) s výtlačnými řady, které budou vyrovnávat výškové převýšení. Přehled navrţených úseků splaškové kanalizace - Netín - Záseka: Označení Délka (m) Profil Materiál ( předpoklad) A 690 DN 300 plast A DN 300 plast B 300 DN 300 plast B 1 70 DN 300 plast C 200 DN 300 plast D 520 DN 300 plast E 320 DN 300 plast E DN 300 plast E DN 300 plast F 120 DN 300 plast H 290 DN 300 plast H DN 300 plast H DN 300 plast Celkem Přehled navrţených výtlaků splaškové kanalizace : Označení Délka (m) Poznámka V Výtlak z ČS 1 na ČOV V Výtlak z ČS 2 V Výtlak z ČS 3 do stoky C V Výtlak z ČS 4 V Výtlak z ČS 5 do stoky F Celkem 2.790

20 Mnoţství odpadních vod - návrhový stav : Q 24 = = 56,00 m 3 /d Znečištění v BSK 5 : - pro výpočet znečištění je uvaţováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je uvaţována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : (Netín + Záseka) Uvaţován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu BSK obyv. x 0,060 x 0,9 = 21,60 kg/den = 7,88 t/rok CHSK 400 obyv. x 0,120 x 0,9 = 43,20 " = 15,77 t/rok N celk. 400 obyv. x 0,011 x 0,9 = 3,96 " = 1,45 t/rok P celk. 400 obyv. x 0,0025 x 0,9 = 0,90 " = 0,33 t/rok Občanská vybavenost 300 mg BSK 5 / l = 300 mg/l x l = 2,40 kg/den = 0,88 t/rok Průměrná koncentrace znečištění BSK 5 v mg/l : (21,60 + 2,40) : 56,00 m 3 OV = 24,00 kg : 56,00 m 3 = 428 mg / l Návrh likvidace odpadních vod: Toto znečištění bude likvidováno na ČOV Netín, která bude vybudována na západním okraji obce, vyústění bude do potoka, který se vlévá do rybníka Křenčák. Návrh předpokládá mechanicko- biologickou čistírnu společnou pro obce Netín (s místní částí Zásekou) a Zadní Zhořec. Ochranná pásma Je navrţeno ochranné pásmo ČOV - 50 m. Základní technologie mechanicko-biologické čistírny : hrubé předčištění - česle, lapák písku mechanický stupeň čištění - dosazovací (usazovací nádrţe) pro zachycení primárního kalu štěrbinové (emšerské) nádrţe, rozděleny výškově do dvou úrovní, v horní části probíhá usazování, kal propadá štěrbinou do níţe poloţeného kalového prostoru - vyţaduje velkou hloubku zaloţení biologický stupeň - vyuţívá schopnosti směsi bakterií, hub, prvoků rozkládat a vázat na sebe organické znečištění. Aktivační čištění - kultura mikroorganismů (aktivovaný kal) se vznáší v čištěné vodě a po ukončení cyklu je z odstraněn usazováním. Za aktivační nádrţí je dosazovací nádrţ, kde se zachycuje sekundární kal kalové hospodářství - část kalu se vrací do aktivačních nádrţí (vratný kal) přebytečný kal se zpracovává do podoby, v níţ mohou být dále vyuţity nebo zneškodněny. Přednosti mechanicko - biologické ČOV : - vysoký a stabilní čistící účinek - malé nároky na plochu pro výstavbu ČOV - moţnost umístění všech objektů hlavní technologické linky v zateplené budově - moţnost provozu i při postupném zvyšování zatíţení ČOV - vysoká automatizace provozu - přizpůsobivost dispozice

II. O D Ů V O D N Ě N Í. Ú Z E M N Í H O P L Á N U O S L A V I Č K A Textová část

II. O D Ů V O D N Ě N Í. Ú Z E M N Í H O P L Á N U O S L A V I Č K A Textová část - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U O S L A V I Č K A Textová část Brno, leden 2007 ZÁZNAM

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

I. Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z E J C Textová část

I. Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z E J C Textová část - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury I. Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z E J C Textová část Brno, červenec 2007 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU. STOŠÍKOVICE na Louce. Textová část

ÚZEMNÍHO PLÁNU. STOŠÍKOVICE na Louce. Textová část - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury II. O D Ů V O D N Ě N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU STOŠÍKOVICE na Louce Textová část Brno, leden 2012 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

II. O D Ů V O D N Ě N Í. Ú Z E M N Í H O P L Á N U T A S O V Textová část

II. O D Ů V O D N Ě N Í. Ú Z E M N Í H O P L Á N U T A S O V Textová část - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury II. O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U T A S O V Textová část Brno, leden 2007 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Doloplazy Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_015_01_03048 Název obce: Doloplazy Kód obce (IČOB): 589454 (589454) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kokory. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kokory. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kokory Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_017_01_06797 Název obce: Kokory Kód obce (IČOB): 514152 (514152) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nové Zámky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_012_02_41372 Název obce: Mladeč Kód obce (IČOB): 504246 (504246) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_53_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.53.3 Název obce: Sadov Kód obce (IČOB): 1459 (555533) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

N Á S E D L O V I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

N Á S E D L O V I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N N Á S E D L O V I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Září 2010 - 2 - Jméno, podpis a razítko projektanta: Ing. arch. Mariana HORÁKOVÁ Sokolská 4, 602 00 Brno, tel: 604 245 326 Obec: NÁSEDLOVICE

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Všechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Všechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Všechovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_030_01_18708 Název obce: Všechovice Kód obce (IČOB): 521531 (521531) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK

PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POŘIZOVATEL: Městský úřad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buk. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buk. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Buk Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_005_01_01573 Název obce: Buk Kód obce (IČOB): 512826 (512826) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Týneček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Týneček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Týneček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_26_17241 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vestec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.069.01 Název obce: Vestec Kód obce (IČOB): 08108 (547565) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bochoř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Bochoř Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_003_01_00672 Název obce: Bochoř Kód obce (IČOB): 512532 (512532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

I. Ú Z E M N Í P L Á N S T U D N I C E Textová část

I. Ú Z E M N Í P L Á N S T U D N I C E Textová část - 1 - Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury I. Ú Z E M N Í P L Á N S T U D N I C E Textová část Brno, srpen 2008 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Losiny. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Losiny Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_032_01_17908 Název obce: Velké Losiny Kód obce (IČOB): 541265 (541265) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více