Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá"

Transkript

1 Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO KŘÍDLŮVKY PLÁNU Územní plán vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce KŘÍDLŮVKY Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny územního plánu: Pořizovatel: MěÚ Znojmo Odbor rozvoje úřad územního plánování Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Libuše Krátká Funkce: referent odd. územního plánu Razítko: 1

2 OBSAH DOKUMENTACE I. Návrh změny č.1 ÚP Křídlůvky Textová část Grafická část: 2 Hlavní výkres 1:5000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury 1: zásobování vodou, kanalizace Dílčí změny 1.1, Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury 1: energetika a spoje Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 II. Odůvodnění změny č.1 ÚP Křídlůvky Textová část Grafická část: 6 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:2000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, Koordinační výkres 1:5000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 8a Koordinační výkres výřez a dopravní řešení 1:2000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 2

3 TEXTOVÁ ČÁST I. Změna č.1 územního plánu Křídlůvky Úvodní část Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 8 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení a vydání regulačního plánu Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 TEXTOVÁ ČÁST II. Odůvodnění změny č.1 územního plánu Křídlůvky a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem b) Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu) c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení d) Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

5 ÚVODNÍ ČÁST Název dokumentace: Změna č.1 územního plánu Křídlůvky Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Křídlůvky, se sídlem v Křídlůvky, PSČ Jaroslavice, v zastoupení: p.antonín Pacík, starosta obce Křídlůvky Pořizovatel: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, úřad územního plánování, Obroková 10/12, Znojmo Projektant: Ing.arch.Vlasta Šilhavá autorizovaný architekt autorizace: ČKA Štompil 22, Brno tel: /fax: , mobil: IČO: Hlavní cíle řešení Změna č.1 ÚP Křídlůvky obsahuje dílčí změny dále uvedené a číselným kódem označené (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části): Dílčí změna 1.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy pastviny, drobná držba na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.1 je umístěna při severním okraji obce. Dílčí změna 1.2: 1.2 změna plochy návrhové plochy zemědělské sady na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.2 je umístěna severně od obce. Dílčí změna 1.3: 1.3 změna plochy zemědělské orná půda na plochu výroby a skladování, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch, plocha bude navazovat na zastavitelné území. Lokalita změny 1.3 je umístěna severně od obce a jižně od silnice II/408. 5

6 Dílčí změna 1.4: 1.4 změna plochy občanského vybavení sport dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, nejde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.4 je umístěna severně od obce a silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice- Hevlín, v místě stávajícího nevyužívaného hřiště a v sousedství stávající zemědělské farmy, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.5: 1.5 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu pro výrobu a skladování, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.5 je umístěna severně od obce a silnice II/408, za hřištěm, plocha navazuje na zastavěné území. Lokalita změny 1.5 je přesunuta do rezervních ploch. Dílčí změna 1.6: 1.6 změna návrhové plochy zemědělské - sady na plochu občanského vybavení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch. Lokalita změny 1.6 je umístěna severně od obce, jižně od silnice II/408, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.7: 1.7 změna zemědělské plochy - sady dle platného ÚP na plochu těžby nerostů, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.7 je umístěna severně od obce, v severní okrajové části katastru, v návaznosti na stávající plochu těžby nerostů, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.8: 1.8 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby a skladování, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.8 je umístěna severně od obce a silnice II/408, vedle stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.9: 1.9 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.9 je umístěna severně od silnice a stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. 6

7 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘÍDLŮVKY 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo vymezeno ke dni a je zakresleno ve všech výkresech územního plánu. Vymezení zastavěného území se Změnou č.1 ÚP Křídlůvky nemění. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změnou č.1.1, 1.2. vzniknou nové rozvojové plochy pro bydlení. Rozvojové plochy pro bydlení, vymezené platným ÚP Křídlůvky, jsou z podstatné části nedostupné z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů tyto pozemky pro výstavbu uvolnit. Plochu pro bydlení potřebuje obec pro stabilizaci obyvatel v místě bydliště a vytvoření příznivých podmínek pro jejich nárůst. Proto jsou navrženy pozemky nekonfliktní z hlediska vlastnických vztahů a to při severním okraji obce v návaznosti na návrhovou plochu pro bydlení dle platného ÚP. Změna 1.6 navrhuje plochu pro občanské vybavení sport situovanou severně od obce mezi obcí a silnicí. Stávající hřiště je téměř nevyužívané vzhledem ke své poloze za silnicí, vzdálené cca 900 m od středu obce, na jeho ploše je navrženo situování fotovoltaické elektrárny. Plocha pro výrobu podle platného územního plánu je již vyčerpána, proto tato změna navrhuje plochy v následujících lokalitách: Změna 1.3 navrhuje plochu pro výrobu a skladování v lokalitě severně od obce a jižně od silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice-Hevlín. Změna 1.4 navrhuje plochu pro situování fotovoltaické elektrárny, umístěné severně od obce a silnice II/408 v místě stávajícího nevyužívaného hřiště a v sousedství zemědělské farmy. Změna 1.5 navrhuje plochu pro výrobu a skladování v lokalitě severně od obce a silnice II/408, za hřištěm. Lokalita je přesunuta do rezervních ploch. Změna 1.8 navrhuje plochu určenou pro výrobu a skladování v lokalitě severně od obce a silnice II/408, vedle stávajícího zemědělského provozu Změna 1.9 navrhuje plochu pro situování fotovoltaické elektrárny, umístěné severně od silnice II/408 a stávajícího zemědělského provozu. Uvedené lokality umožní ekonomický rozvoj obce, jejich umístění je vhodné z hlediska dobré dopravní obslužnosti. Lokality jsou situovány severně od zástavby obce, odděleny závlahovým kanálem s břehovými porosty a lokalitou vinných sklepů od zastavěné části obce a výrobní aktivity tak nebudou narušovat pohodu bydlení. Změna 1.7 navrhuje rozšíření plochy těžby štěrokopísků. Do k.ú. Křídlůvky zasahuje výhradní ložisko štěrkopísků Božice 2. Severně od obce, na hranici s k.ú. Božice se nachází dobývací prostor. Těžební firma má záměr těžbu štěrkopísku rozšířit. 7

8 Vymezením výše uvedených návrhových ploch nedojde k narušení hodnot území. Koncepce rozvoje území navržená v ÚP Křídlůvky je v souladu s návrhem Změny č.1 ÚP Křídlůvky. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce navržená v ÚP Křídlůvky je v souladu s návrhem změny č.1 ÚP Křídlůvky. Návrhové plochy pro bydlení přímo navazují na zastavěné a zastavitelné území a kompaktně doplňují zástavbu sídla. Plochy zastavitelného území (bydlení venkovské pro obytnou výstavbu RD) Plocha Z1.1 - zástavba rodinnými domy na severním okraji, cca 8 RD. Plocha Z1.2 - zástavba rodinnými domy na severním okraji, cca 11 RD. Plochy zastavitelného území (občanského vybavení sport a rekreace) Plocha Z1.6 - změna návrhové plochy zemědělské - sady na plochu pro sport a rekreaci, situovaná severně od obce a jižně od silnice II/408. Plocha navazuje na zastavitelné území. Plochy zastavitelného území (výroby a skladování) Plocha Z1.3 - plocha pro výrobu a skladování severně od obce a jižně od silnice II/408. Bude respektován telekomunikační dálkový kabel, který prochází souběžně se silnicí severním okrajem plochy. Plocha Z1.4 - plocha pro výrobu el.energie, fotovoltaickou elektrárnu, situovaná na stávající ploše hřiště severně od obce a silnice II/408. Plocha Z1.5 - plocha pro výrobu a skladování rezervní plocha, situovaná severně od obce a silnice II/408 za stávajícím hřištěm. Plocha Z1.8 - plocha pro výrobu a skladování, situovaná severně od silnice II/408, vedle stávajícího zemědělského provozu. Plocha Z1.8 - plocha pro výrobu el.energie, fotovoltaickou elektrárnu, situovaná severně od silnice II/408 a stávajícího zemědělského provozu Systém sídelní zeleně Mezi silnicí II/406 a lokalitami 1.6 a 1.3 jsou navrženy plochy veřejné zeleně, přírodní park. Po obvodu ploch pro výrobu a skladování a ploch pro fotovoltaické elektrárny bude izolační zeleň, která bude součástí navrhovaných ploch. 8

9 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4.1. Návrh koncepce občanského vybavení Změna 1.6 navrhuje plochu pro sport a rekreaci, v návaznosti na navrhované plochy pro bydlení v severní části obce. Tato plocha nahradí stávající nevyužívané hřiště situované severně od silnice Návrh koncepce dopravy Řešení závad na silniční síti dle ÚP Křídlůvky neovlivní řešení lokalit Změny č.1. Lokalita rodinné domy budou obsluhovány z navrhované místní komunikace vedené v trase polní cesty, napojené na stávající místní komunikaci. Lokalita 1.2 rodinné domy budou obsluhovány z navrhované místní komunikace vedené v trase polní cesty, napojené na stávající hlavní příjezdnou místní komunikaci do obce. Lokalita 1.6 občanské vybavení sport bude obsluhována ze stávající hlavní místní příjezdné komunikace do obce. Plochy pro výrobu a skladování 1.3, 1.8, 1.5 rezervní plocha, plochy pro výrobu el.energiefotovoltaické elektrárny 1.4, 1.9 a plocha těžby štěrkopísků 1.7 budou obsluhovány stávajícími účelovými komunikacemi napojenými na silnici II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice-Hevlín Návrh koncepce technické infrastruktury a nakládání s odpady Vodní hospodářství Celková koncepce veřejné infrastruktury se nemění. K úpravě dochází v souvislosti s vymezením návrhových ploch pro bydlení. Zásobování pitnou vodou Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 budou zásobeny vodou prodloužením navrhovaných vodovodních řadů dle platného ÚP. Odvedení a zneškodnění odpadních vod Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 budou napojeny na navrhované řady kanalizace a svedeny na navrhovanou čistírnu odpadních vod dle platného ÚP Zásobování elektrickou energií Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 budou napojeny na stávající rozvodnou síť NN v obci. Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nedochází k výraznému zvyšování odběrů. Pro plochu výroba el.enegrie fotovoltaickou elektrárnou je navrženo vybudování vlastní transformační stanice situované ve výrobním areálu, která bude napojena ze severního směru na stávající vedení VN 22 kv, které prochází touto lokalitou. Pro plochu 1.6 se rovněž předpokládá vybudování vlastní transformační stanice situované ve výrobním areálu, která bude napojena na stávající vedení VN 22 kv, které je vedeno východně od zástavby obce. 9

10 Zásobování plynem Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 a plochy pro výrobu a sklady 1.3, 1.8 a výhledově 1.5 rezervní plocha budou napojeny na stávající a navrhované řady STL plynovodu v obci Zásobování teplem Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie Telekomunikační a spojová zařízení Lokality změny č.1 budou napojeny na stávající telefonní síť Odpadové hospodářství Likvidace odpadů bude v řešeném území prováděna obdobně jako v obci, t.j. TDO budou ukládány do popelnic a pravidelně odváženy oprávněnou osobou, třídění odpadů v kontejnerech, na plasty a sklo, výhledově i papír. Kovový a nebezpečný odpad bude odvážen. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚP Křídlůvky je v návrhu Změny č.1 ÚP Křídlůvky respektována. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce. Územní systém ekologické stability Součástí platného ÚP Křídlůvky je i řešení územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES biocentra, biokoridory a interakční prvky. Lokality jednotlivých dílčích změn do ÚSES nezasáhnou. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Prostupnost krajiny je zajištěna systémem stávajících polních cest. Za jižním okrajem katastrálního území protéká řeka Dyje, má stanovené záplavové území, které je v ÚP zakresleno, je mimo zastavěné území. K zaplavování zastavěného území, dochází při zvýšení hladiny závlahového kanálu obtékajícího západní a jižní část obce, proto je v platném ÚP navrženo vybudování hrází podél kanálu na jihozápadním okraji zastavěného území obce. Do k.ú. Křídlůvky zasahuje výhradní ložisko štěrkopísků Božice2. Severně od obce, na hranici s k.ú.božice se nachází dobývací prostor. Změna 1.7 navrhuje rozšíření plochy těžby štěrokopísků. Těžební firma má záměr těžbu štěrkopísku rozšířit. Kromě výše uvedené změny 1.7 zůstává v této oblasti v platnosti ÚP Křídlůvky. 10

11 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání Plochy bydlení venkovské B Navržená výstavba rodinných domů v lokalitách 1.1, 1.2. Podmínky pro využití plochy Hlavní využití:: Trvalé i dočasné bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad a hospodářských traktů pro samozásobitelské hospodářství. Přípustné využití: Úměrná zemědělská a řemeslná výroba bez negativních vlivů na životní prostředí. Občanské vybavení pro obsluhu území, drobné provozovny služeb a řemesel. Podmíněně přípustné využití: není stanoveno Nepřípustné využití: Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou velkovýrobu, skladování a velkoobchod, stavby náročné na dopravní obsluhu. Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují přípustnou mez. Podmínky prostorového uspořádání - respektovat tradiční charakter zástavby, hmotovou strukturu - max.výška dvě nadzemní podlaží (přízemí a obytné podkroví), střechy šikmé, převažující způsob zastřešení střecha sedlová, koeficient zastavěné plochy max.40% - nové stavby a nástavby, přístavby, přestavby a stavební úpravy stávajících staveb nesplňující tyto regulativy nejsou doporučeny. Plochy občanského vybavení - sport a rekreace Rs Rozvojové polyfunkční plochy pro sport a trávení volného času. Lokalita 1.6 je pro sport a rekreaci, situovaná v severní části obce. Podmínky pro využití plochy Hlavní využití: Plochy sportovních hřišť a jiné plochy vhodné pro sport a trávení volného času. Přípustné využití: Občanská vybavenost, stavby pro služby, stravování, ubytování, které souvisí s hlavní funkcí. Podmíněně přípustně využití: není stanoveno Nepřípustné využití: Průmyslová výroba, živočišná výroba, řemeslná výroba. Podmínky prostorového uspořádání Objekty doprovodných služeb pro sportovní zařízení max.1 nadzemní podlaží, tvar střechy bez omezení. Plochy výroby a skladování lehký průmysl podnikatelské aktivity - Vp Plochy pro výrobu a skladování lehký průmysl, zařízení výrobních služeb a rozvoj podnikatelských aktivit. Lokality 1.3, 1.8 a výhledová rezerva plochy pro výrobu a skladování situované severně od obce. 11

12 Podmínky pro využití plochy Hlavní využití: Drobná průmyslová výroba, zařízení výrobních služeb a rozvoj podnikatelských aktivit. (řemeslná výroba, potravinářská výroba, lehký průmysl). Přípustné využití: Bydlení majitelů (provozovatelů) provozoven nebo jejich zaměstnanců při splnění všech příslušných hygienických předpisů. Podmíněně přípustné využití: Lokality 1.3, 1.8 a výhledová rezerva 1.5 jsou plochy podmíněně využitelné za předpokladu splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací. Pro plochy je stanovena podmínka, že v navazujícím řízení musí být prokázán soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, příp.vibracemi. Lokalita1.8 živočišná výroba vzhledem k sousedícímu stávajícímu chovu prasat bude přípustná jen za podmínky rozšíření stávajícího chovu stejnou kategorií hospodářských zvířat stejným chovatelem. Nepřípustné využití: Obytná zástavba, občanská vybavenost. Podmínky prostorového uspořádání - maximální výška staveb 10 m - převažující způsob zastřešení střecha sedlová - koeficient zastavěnosti max.70% - podíl zeleně min.20% Plochy těžby nerostů - NT Hlavní využití: Těžba nerostů Lokalita 1.7 těžba nerostů rozšíření plochy pro dobývání štěrkopísků Přípustné využití: Drobná průmyslová výroba, zařízení výrobních služeb a rozvoj podnikatelských aktivit situovaný mimo hranici dobývacího prostoru. Podmíněně přípustné využití: Lokalit 1.7 je plocha podmíněně využitelná za předpokladu splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací. Pro plochu je stanovena podmínka, že v navazujícím řízení musí být prokázán soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, příp.vibracemi. Nepřípustné využití: Obytná zástavba, občanská vybavenost, živočišná výroba. 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Změna č.1 ÚP Křídlůvky nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani nenavrhuje žádné plochy pro asanaci. 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna ÚP č.1 nevymezuje. 12

13 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Změna č.1 nestanovuje žádné plochy a koridory, kde by bylo uloženo jejich prověření územní studií. 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo jejich pořízení a vydání regulačního plánu Změna č.1 nestanovuje žádné plochy a koridory, v kterých by bylo uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. 11. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Ve změně č. 1 ÚP Křídlůvky byla vymezena jedna plocha územní rezervy R1 severně od obce. Je situována v návaznosti na návrhové plochy výroby (Vp). Její využití se předpokládá shodně s navazujícími plochami plochy výroby a skladování lehký průmysl podnikatelské aktivity Vp. Pro územní rezervu R1 by se měli prověřit následující podmínky využití plochy: - využití pozemku se předpokládá shodné s navazujícími plochami VS plochy výroby a skladování - prověření urbanistické koncepce zástavby plochy, s přihlédnutím k existujícím limitům využití území a krajinnému rázu - ověření dopravní obsluhy, včetně ploch pro dopravu v klidu, - ověření nápojných míst a kapacitních možností inženýrských sítí. 12. Údaje o počtu listů změny č.1 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrh změny č.1 ÚP Křídlůvky byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s 13 a přílohou č.7 Obsah změny územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb. Seznam příloh: textová část: Návrh změny č.1 Územního plánu Křídlůvky...počet listů Grafická část: Návrh změny č.1 Územního plánu Křídlůvky...počet výkresů Hlavní výkres 1:5000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1:8, Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury 1:

14 - zásbování vodou, kanalizace Dílčí změny 1.1, Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury 1: energetika a spoje Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3,

15 Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury ODŮVODNĚNÍ změny č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá 15

16 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem A. Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování Změny č.1 územního plánu. V této oblasti zůstává v platnosti Územní plán Křídlůvky. B. Z platného ÚP VÚC okresu Znojmo nevyplývají pro změnu č.1 ÚP Křídlůvky žádné požadavky. C. Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne nevyplývají pro změnu č.1 ÚP Křídlůvky žádné požadavky. b) Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu) S přihlédnutím na 20 stavebního zákona (zadání ÚPD) a na přílohu č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb. (základní obsah zadání ÚPD) lze konstatovat, že Návrh zadání změny č. 1 ÚP Křídlůvky je zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou v dostačujícím rozsahu. Návrh zadání změny č. 1 ÚP Křídlůvky byl řádně projednán v souladu s 20 odst. 2-4 stavebního zákona. Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Po přezkoumání konstatujeme, že Změna č. 1 ÚP Křídlůvky je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Vyhodnocení souladu zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: Z předložené dokumentace a z vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů k návrhu řešení vyplývá, že Návrh změny č. 1 ÚP Křídlůvky je řešen v souladu s ostatními právními předpisy, zejména s požadavky předpisů týkajících se péče o životní prostředí a s požadavky předpisů zabezpečujících péči o zdraví lidu. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Nebyly podány žádné námitky. Vyhodnocení připomínek. Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány. 16

17 c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Komplexní zdůvodnění přijatého řešení: Od doby schválení územního plánu (dále jen ÚP) vyvstaly nové požadavky obce a občanů, které vyústily v potřebu vypracování změny č.1 schváleného ÚP. Důvodem vypracování změny jsou požadavky: Rozvojové plochy pro bydlení, vymezené platným ÚP Křídlůvky, jsou buď již vyčerpány nebo jsou nedostupné z důvodu soukromého vlastnictví a neochotě majitelů tyto pozemky pro výstavbu uvolnit. Plochu pro bydlení potřebuje obec pro stabilizaci obyvatel v místě bydliště. Proto jsou navrženy pozemky nekonfliktní z hlediska vlastnických vztahu a to při severním okraji obce v návaznosti na zastavěné území a návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Plocha pro výrobu podle platného územního plánu je již vyčerpána. Proto jsou navrženy plochy pro výrobu v následujících lokalitách: - severně od obce a jižně od silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice-Hevlín, - severně od obce a silnice II/408, v místě stávajícího nevyužívaného hřiště plocha je určena pro umístění fotovoltaické elektrárny, - severně od obce a silnice II/408, za hřištěm rezervní plocha, - severně od obce a silnice II/408 vedle stávající zemědělské farmy. - severně od obce a silnice II/408 a stávající zemědělské farmy hřiště plocha je určena pro umístění fotovoltaické elektrárny. Uvedené lokality umožní ekonomický rozvoj obce, jejich umístění je vhodné z hlediska dobré dopravní obslužnosti. Lokality jsou situovány severně od zástavby obce, odděleny závlahovým kanálem s břehovými porosty a lokalitou vinných sklepů od zastavěné části obce a výrobní aktivity tak nebudou narušovat pohodu bydlení. Stávající hřiště je téměř nevyužívané vzhledem ke své poloze za silnicí, vzdálené cca 900 m od středu obce, na jeho ploše je navrženo, jak je výše uvedeno, situování fotovoltaické elektrárny. Proto je navržena plocha pro sport a rekreaci severně od obce v prostoru mezi obcí a silnicí. Do k.ú. Křídlůvky zasahuje výhradní ložisko štěrkopísku Božice 2.Severně od obce se nachází dobývací prostor.těžební firma má záměr těžbu rozšířit, proto je navrženo rozšíření plochy pro těžbu nerostů. Vymezením výše uvedených návrhových plochy nedojde k narušení hodnot území. Koncepce rozvoje území navržená v ÚP Křídlůvky je v souladu s návrhem Změny č.1 ÚP Křídlůvky. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce. Změna č.1 ÚP Křídlůvky obsahuje dílčí změny dále uvedené a číselným kódem označené (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části): 17

18 Dílčí změna 1.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy pastviny, drobná držba na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.1 je umístěna při severním okraji obce. Dílčí změna 1.2: 1.2 změna plochy návrhové plochy zemědělské sady na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.2 je umístěna severně od obce. Dílčí změna 1.3: 1.3 změna plochy zemědělské orná půda na plochu výroby a skladování, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch, plocha bude navazovat na zastavitelné území. Lokalita změny 1.3 je umístěna severně od obce a jižně od silnice II/408. Dílčí změna 1.4: 1.4 změna plochy občanského vybavení sport dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, nejde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.4 je umístěna severně od obce a silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice- Hevlín, v místě stávajícího nevyužívaného hřiště a v sousedství stávající zemědělské farmy, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.5: 1.5 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu pro výrobu a skladování, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.5 je umístěna severně od obce a silnice II/408, za hřištěm, plocha navazuje na zastavěné území. Lokalita je přesunuta do rezervních ploch. Dílčí změna 1.6: 1.6 změna návrhové plochy zemědělské - sady na plochu občanského vybavení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch. Lokalita změny 1.6 je umístěna severně od obce, jižně od silnice II/408, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.7: 1.7 změna zemědělské plochy - sady dle platného ÚP na plochu těžby nerostů, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.7 je umístěna severně od obce, v severní okrajové části katastru, v návaznosti na stávající plochu těžby nerostů, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.8: 1.8 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby a skladování, jde o zábor ZPF. 18

19 Lokalita změny 1.8 je umístěna severně od obce a silnice II/408, vedle stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.9: 1.9 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.9 je umístěna severně od silnice a stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. Obytná výstavba Dílčí změny 1.1, 1.2 navrhují plochy pro bydlení pro rodinné domy v severní části obce. Občanská vybavenost, sport Dílčí změna 1.6 navrhuje plochu pro sport a rekreaci v návaznosti zastavitelné území v severní části obce. Plochy pro výrobu, sklady, podnikání Dílčí změny navrhují plochy pro výrobu, sklady, podnikatelské aktivity v lokalitách: severně od obce a jižně od silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice-Hevlín, severně od obce a silnice II/408, v místě stávajícího nevyužívaného hřiště plocha je určena pro umístění fotovoltaické elektrárny, severně od obce a silnice II/408, za hřištěm rezervní plocha, severně od obce a silnice II/408 vedle stávající zemědělské farmy severně od obce a silnice II/408 a stávající zemědělské farmy hřiště plocha je určena pro umístění fotovoltaické elektrárny. Plochy pro těžbu nerostů Dílčí změna 1.7 navrhuje rozšíření plochy těžby nerostů v severní části k.ú. Křídlůvky. Plochy dopravní infrastruktury Širší dopravní vztahy Silniční síť procházející obcí nemá vliv na řešení změny č.1 ÚP Křídlůvky. Druhy dopravy, jejich závady a řešení Řešení závad na silniční síti dle ÚP Křídlůvky neovlivní řešení lokalit Změny č.1. Lokality 1.1, rodinné domy budou obsluhovány z navrhovaných místních komunikací vedených v trase polních cest, napojených na stávající místní komunikace. Místní komunikace jsou zařazeny do funkční skupiny C a typu MO 1p 9/5,5/30, obdobně jako v platném územním plánu. Předpokládáme, že místní komunikace budou sloužit i pro krátkodobé zaparkování. Lokalita 1.6 občanské vybavení sport bude obsluhována ze stávající hlavní místní příjezdné komunikace do obce. 19

20 Lokality 1.3, výroba a skladování, 1.5 rezervní plocha pro výrobu a skladování, lokality 1.4, pro výrobu el.energie - fotovoltaické elektrárny, lokalita plocha těžby štěrkopísků budou obsluhovány stávajícími účelovými komunikacemi napojenými na silnici II/408 Bradlín- Jemnice-Hodonice-Hevlín. Hromadná doprava Obec obsluhuje autobusová doprava. V této oblasti zůstává v platnosti ÚP Křídlůvky. Parkování Parkování a odstavování aut podnikatelů a firem lokalit 1.3, 1.8 a rezerva pro výrobu a sklady, podnikatelské aktivity bude na pozemcích areálů. Parkování pro lokalitu 1.6 sport a rekreace bude řešeno jako součást areálu. Parkování pro lokalitu 1.7 těžba nerostů bude řešeno jako součást areálu. Dopravní zařízení Lokality 1.3, 1.8, rezerva podnikatelské aktivity předpokládané využití je rovněž pro sklady a plochy autodopravy. Plochy technické infrastruktury vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Obec Křídlůvky je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní a nemá veřejný vodovod. V platném ÚP Křídlůvky je navrženo vybudování veřejného vodovodu napojeného na vodovod Valtrovic, v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací. Z rozvodné sítě Valtrovic bude pokračovat vodovodní řad polní cestou do Křídlůvek. Na rozhraní katastru bude vodoměrná šachta pro Křídlůvky. Po obci bude proveden rozvod vody v ulicích jednostranně v maximální míře zaokruhovaný aby voda v koncových větvích nestála. Na vodovodních řadech budou osazeny hydranty a potřebné armatury. Lokality pro bydlení 1.1, 1.2, lokalita pro sport a rekreaci 1.6 a plochy pro výrobu a sklady budou zásobeny vodou prodloužením navrhovaných vodovodních řadů podle platného ÚP. Odvedení a zneškodnění odpadních vod V obci není vybudovaná kanalizace. Podle platného ÚP Křídlůvky bude obec odkanalizována oddílným systémem kanalizace. Dešťová kanalizace Jsou navrženy otevřené příkopy, které budou v terénu tvořit zelený udržovaný pruh. V ulicích, které jsou blíž k toku a spádově vyhovující, je navržena dešťová kanalizace. Splašková kanalizce Pro odvádění splaškových vod je navržena nová splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod. Územní plán navrhuje trasy splaškové kanalizace a to kombinace gravitační kanalizace s přečerpáváním a tlakovou kanalizací ukončená čistírnou odpadních vod, která je situovaná v jihovýchodní části. 20

21 Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 budou napojeny na navrhované řady kanalizace a svedeny na navrhovanou čistírnu odpadních vod v obci. U ploch pro výrobu a sklady se předpokládá likvidace odpadních vod na vlastní ČOV v areálech. Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace Území v okolí obce, které je intenzivně zemědělsky využívané, spáduje pozvolně k řece Dyji. Mimo záplavového území Dyje v katastru nejsou žádná další vodohospodářsky stanovena záplavová území. Území jižní Moravy má vláhový deficit, citelný zejména ve vegetačním období. Nepříznivé důsledky má zmírňovat rozsáhlá závlahová soustava napojená na kanál Krhovice-Hevlín, který prochází severně od zástavby Křídlůvek. V zástavbě je navrženo usměrnění odvodu dešťových vod otevřenými příkopy nebo dešťovou kanalizací. Je třeba usilovat o maximální akumulaci vody v povodí, proto jsou navrhovány otevřené příkopy. Nutná je stálá údržba svodnic a příkopů, poněvadž zajišťují odvod vody z území. V lokalitách změny č.1 nebyly provedeny investice do půdy - meliorace. Plochy technické infrastruktury energetika a energetická zařízení Zásobování elektrickou energií Řešené katastrální území je zásobováno z venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kv č.196 a č.840, z které jdou odbočky k jednotlivým trafostanicím v obci. Lokality 1.1, bydlení a 1.6 sport a rekreace budou napojeny na stávající a navrhovanou technickou infrastrukturu dle ÚP. Pro plochu výroba el.enegrie fotovoltaickou elektrárnou je navrženo vybudování vlastní transformační stanice situované ve výrobním areálu, která bude napojena ze severního směru na stávající vedení VN 22 kv, které prochází touto lokalitou. Pro plochu 1.6 se rovněž předpokládá vybudování vlastní transformační stanice situované ve výrobním areálu, která bude napojena na stávající vedení VN 22 kv, které je vedeno východně od zástavby obce. Zásobování plynem Dálkovody V katastrálním území obce Křídlůvky se nachází VTL dálkový plynovod DN 300, PN40 Hevlín Znojmo, VTL plynovodní přípojka a regulační stanice VTL/STL 500/2/ VTL plynovod v k.ú. Křídlůvky je veden severně od obce a silnice II/408. Součástí VTL plynovodu je protikorozní ochrana na západní straně k.ú.obce. Budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu. Středotlaký plynovod (STL) Obec je v celém rozsahu plynofikována. V obci je vybudována STL místní síť, do které dodává plyn VTL RS umístěná u hřiště, severně od silnice II/408. Obec je v celém rozsahu plynofikována, v obci je vybudována STL místní síť. Lokality pro bydlení 1.1, 1.2 a plochy pro výrobu a sklady 1.3, 1.8 a výhledově rezerva budou napojeny na stávající a navrhované řady STL plynovodu v obci. 21

22 Zásobování teplem Obec nemá vybudované žádné centrální tepelné zdroje, ani výhledově s nimi není uvažováno. Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů. Telefonní síť Návrhové plochy změny č.1 budou napojeny na stávající telefonní síť. Koncepce lokálního ÚSES Součástí platného ÚP Křídlůvky je i řešení územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES biocentra, biokoridory a interakční prvky. Lokality jednotlivých dílčích změn do ÚSES nezasáhnou. d) Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno) Změna č.1 ÚP Křídlůvky je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržená změna č.1 neovlivní celkovou koncepci řešení Územního plánu Křídlůvky. Z výsledků projednání Zadání vyplývá, že pro Návrh změny č. 1 ÚP Křídlůvky není požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Znečisťování ovzduší plynnými a pevnými škodlivinami V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. Obec je mimo OP středisek živočišné výroby. Území s nadměrnou hlučností Řešené lokality pro bydlení a plocha pro sport a rekreaci nejsou zatíženy hlukem z dopravy. Lokality 1.3, 1.8, výhledově 1.5-rezerva, jsou plochy podmíněně využitelné za předpokladu splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací. Pro plochy je v regulativech funkčního využití stanovena podmínka, že v navazujícím řízení musí být prokázán soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, příp.vibracemi. Znečišťování povrchových a spodních vod Je nezbytné vybudovat soustavnou kanalizační síť se svedením odpadních vod na ČOV. V katastru není vyhlášeno zátopové území. Produkce odpadů a jejich likvidace Likvidace odpadů bude v řešeném území prováděna obdobně jako v obci, t.j. TDO budou ukládány do popelnic a pravidelně odváženy oprávněnou osobou. 22

23 Pásma hygienické ochrany a ochranná pásma Lokalita 1.3 výroba a sklady - bude respektován dálkový optický kabel Znojmo Hevlín, který je veden souběžně se silnicí II/408 a to po její jižní straně. Lokalita výroba el.energie fotovoltaická elektrárna situovaná severně silnice II/408 na ploše stávajícího nevyužívaného hřiště. Bude respektováno bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, které zasahuje jižní okrajovou část lokality. Lokalita 1.9 výroba el.energie fotovoltaická elektrárna situovaná severně silnice II/408 a stávajícího zemědělského provozu. Bude respektováno stávající vedení VN, které prochází lokalitou. e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa e -1. Zemědělský půdní fond (ZPF) je provedeno dle ustanovení zák.č.334/1992 Sb. ve znění zákona č.10/1993 Sb. (o ochraně ZPF), v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne , č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. Nová výstavba navrhovaná Změnou č.1 ÚP Křídlůvky, která si vyžádá zábor ZPF. Změna č.1 ÚP Křídlůvky obsahuje dílčí změny dále uvedené a číselným kódem označené (označení odpovídá popisu lokalit ve výkresové části): Dílčí změna 1.1: 1.1 změna plochy zemědělské půdy pastviny, drobná držba na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.1 je umístěna při severním okraji obce. Dílčí změna 1.2: 1.2 změna plochy návrhové plochy zemědělské sady na plochu bydlení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch v návaznosti na návrhovou plochu bydlení dle platného ÚP. Lokalita změny 1.2 je umístěna severně od obce. Dílčí změna 1.3: 1.3 změna plochy zemědělské orná půda na plochu výroby a skladování, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch, plocha bude navazovat na zastavitelné území. Lokalita změny 1.3 je umístěna severně od obce a jižně od silnice II/408. Dílčí změna 1.4: 1.4 změna plochy občanského vybavení sport dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, nejde o zábor ZPF. 23

24 Lokalita změny 1.4 je umístěna severně od obce a silnice II/408 Bradlín-Jemnice-Hodonice- Hevlín, v místě stávajícího nevyužívaného hřiště a v sousedství stávající zemědělské farmy, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.5: 1.5 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu pro výrobu a skladování, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.5 je umístěna severně od obce a silnice II/408, za hřištěm, plocha navazuje na zastavěné území. Lokalita je přesunuta do rezervních ploch. Dílčí změna 1.6: 1.6 změna návrhové plochy zemědělské - sady na plochu občanského vybavení, navrhovanou změnou dojde k záboru ZPF a k rozšíření zastavitelných ploch. Lokalita změny 1.6 je umístěna severně od obce, jižně od silnice II/408, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.7: 1.7 změna zemědělské plochy - sady dle platného ÚP na plochu těžby nerostů, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.7 je umístěna severně od obce, v severní okrajové části katastru, v návaznosti na stávající plochu těžby nerostů, plocha je mimo zastavěné území. Dílčí změna 1.8: 1.8 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby a skladování, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.8 je umístěna severně od obce a silnice II/408, vedle stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. Dílčí změna 1.9: 1.9 změna zemědělské plochy orná půda dle platného ÚP na plochu výroby el.energie fotovoltaickou elektrárnou, jde o zábor ZPF. Lokalita změny 1.9 je umístěna severně od silnice a stávajícího zemědělského provozu, plocha navazuje na zastavěné území. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace: 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Součástí vyhodnocení je samostatný výkres s vyznačenými lokalitami určenými k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhy pozemků) zemědělské půdy a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek. Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Hranice zastavěného území obce byla stanovena podle zákona č.334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 24

25 2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), podle využití, na kterých se uvažuje s rozvojem obce: Plocha navrhovaná Změnou č.1 územního plánu Křídlůvky k zástavbě: Z 1.1 rodinné domy - 1,500 ha Z 1.2 rodinné domy - 1,400 ha Z 1.3 výroba a sklady - 4,060 ha - Z výroba el.energie fotovoltaická elektrárna bez záboru (Z1.5 výroba a sklady výhledová rezervní plocha) Z1.6 občanské vybavení sport a rekreace - 2,457 ha Z1.7 těžba nerostů - 7,242 ha Z 1.8 výroba a sklady - 5,732 ha Z1.9 výroba el.energie fotovoltaická elektrárna - 7,777 ha Zdůvodnění Plochy pro bydlení - změna 1.1, 1.2 Lokality 1.1, 1.2 navazují na zastavitelné území na severním okraji obce dle platného ÚPO. Lokality jsou situovány na půdě zařazené do III.třídy ochrany. Rozvojové plochy bydlení dle ÚP jsou nedostupné, v zájmu stabilizace obyvatelstva v obci jsou navrženy plochy pro bydlení. Plochy pro občanské vybavení - sport - změna 1.6 Stávající hřiště je téměř nevyužívané vzhledem ke své poloze, za silnicí vzdálené cca 900 m od středu obce, na jeho ploše je navrženo situování fotovoltaické elektrárny. Proto je navržena plocha pro sport a rekreaci je navržena severně od obce, v prostoru mezi obcí a silnicí v dostupné vzdálenosti od obce.. Lokalita je situována na půdě zařazené do III.třídy ochrany. Plochy pro výrobu a skladování Lokality 1.3, 1.8 pro výrobu a sklady a lokalita 1.9 výroba el.energie fotovoltaická elektrárna jsou situovány severně od obce. Obec nemá dostatečné plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit a možnost zvýšení pracovních příležitostí v místě. Lokality jsou situovány na půdě zařazené do III. a IV. třídy ochrany. Plochy těžby nerostů Do k.ú. Křídlůvky zasahuje výhradní ložisko štěrkopísku Božice 2.Severně od obce se nachází dobývací prostor.těžební firma má záměr těžbu rozšířit, proto je navrženo rozšíření plochy pro těžbu nerostů. Lokalita je situována na půdě zařazené do III.třídy ochrany. Důvodem návrhu lokalit k výstavbě je doplnění zástavby ve vazbě na zástavbu stávající, dostavba stávající zástavby. Lokality nenarušují organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť zemědělských cest. Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy meliorace. 25

26 Celková plocha lokalit změny č.1 pro novou výstavbu činí 30,253 ha, a to mimo zastavěné území. Celkový rozsah odnímané zemědělské půdy činí rovněž 30,253 ha, a to mimo zastavěné území. Vyhodnocení změny č.1 ÚP Křídlůvky z pohledu předpokládaného záboru ZPF: Označ. lokality změny Účel záboru Z1.1 Bydlení 1,500 ha Vztah k zastavěnému území mimo zastavěné území 1,500 ha Kód BPEJ kultura orná Výměra (ha) 1,500 ha III. Třída ochrany ZPF Z1.2 Bydlení 1,400 ha mimo zastavěné území 1,400 ha sad 1,400 ha III. Z1.3 Výroba a sklady mimo zastavěné území orná 4,060 ha III. 4,060 ha 4,060 ha Z1.6 občanské vybavení - sport 2,542 ha Z1.7 Těžba nerostů 7,242 ha mimo zastavěné území 2,457 ha 0,085 ha mimo zastavěné území 7,242 ha sad orná sad 2,542 ha III. 7,242 ha III. Z1.8 Výroba a sklady 5,732 ha mimo zastavěné území 5,732 ha orná 5,732 ha IV. Z1.9 Výroba el.energie mimo zastavěné území orná 7,777 ha IV. 7,777 ha 7,777 ha e- 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Lesní půdní fond není návrhem Změny č.1 ÚP Křídlůvky dotčen. 26

27 Grafická část Grafickou část tvoří Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5000, který je nedílnou součástí odůvodnění: Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1: 5000 Dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8,

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH Š E B K O V I C E

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH Š E B K O V I C E Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury NÁVRH změny č.i územního plánu obce Š E B K O V I C E Brno, listopad 2007 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnice pod Svatým Antonínkem Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt ZMĚNA č. 01 územního plánu obce Blatnice pod Svatým Antonínkem BLOK I - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kniha A NÁVRH K PROJEDNÁNÍ BRNO únor 2009 stránka č. 2 Název zakázky:

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více