Zahraniční obchod a životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční obchod a životní prostředí"

Transkript

1 Zahraniční obchod a životní prostředí

2 Formy mezinárodní kooperace (integrace) 1) mikroekonomická integrace 2) makroekonomická integrace

3 Podmínky SD užší kontakt mezi tím, kdo jedná a kdo rozhoduje Těsnější řetězec ve výrobě SNÍŽENÍ NEG: VLIVU ZO

4 Debata o environmentální Kuznecově křivce podstata křivky- s rostoucím bohatstvím, klesá zatížení životního prostředí ale není to stoprocentně pravda například množství komunálního odpadu a CO2 roste s ekonomickým růstem

5 Mezinárodní obchod a životní prostředí-praktické příklady WTO a GATT General agreements on tarifs and trade Nelze omezovat import až na velmi specifické případy ohrožení zdraví je to sporné v případě geneticky modifikovaných potravin, kde zdraví a jeho ohrožení není prokázáno, spíše je obava z ohrožení bio fondu ( pyl z GMO rostlin se rozšíří v dovážející zemi a změní skladbu vegetace Příklad : 1991 USA Marine Mammal Protection Act zákaz lovu tuňáků metodou, která zabíjí i množství delfínů zákaz dovozu tuňáků ze zemí, které používají takové metody lovu tuňáků Konflikt s Mexikem, které se odvolávalo na GATT a WTO pravidla

6 Teorie a praxe mezinárodního obchodu Na národní úrovni je k ochraně životního prostředí používána politika internalizace externalit Donucovací systém pravidel a zákonů je většinou na úrovni státu Mezinárodní jsou pouze dohody, které nejsou právně postižitelné a ekonomicky už vůbec ne

7 Kritika volného obchodu Neplatí podmínky komparativní výhody Není dokonalá konkurence ani volný pohyb kapitálu Fixace nerovnosti v rozdělování Peníze nerozlišují zdroje Peníze a biodiversita- substitucex komplementarita Ztráta odpovědnosti zpětné vazby

8 Existují i pozitiva volného obchodu: 1. Rozšíření env. friendly technologií 2. Obchod umožňující efektivnější výrobu by měl podporovat tendenci nižší spotřeby materiálů a energie Otázka jak porovnat plusy a minusy zahraničního obchodu z hlediska vlivu na životní prostředí? Race to the buttom snižování si standardu zdravotního a ŽP ve snaze získat nebo neztratit komparativní výhodu z obchodu

9 Lets local exchange trading systém let us go jdeme na to Problém nezaměstnanosti jednou z příčin i liberální ekonomika a mezinárodní obchod Řešení? Podpora místních ekonomik Uspokojování potřeb oklikou přes světový ekonomický systém nemůže být základem stabilní místní ekonomiky Zavedení místní měny- zásadní k přechodu k místní soběstačnosti První LETS založen v západní Kanadě začátkem 80tých let dnes jich např.v Británii funguje několik set Princip členové, kterých je desítky až stovky pro každého vytisknou šekovou knížku v místní měně kaštany, žaludy. množství alternativní měny odráží množství času, kterou činnost zabere, nebo je ekvivalentem běžné měny tj peněžní hodnoty daného úkonu seznam nabídek činností se rozešle členům LETS a periodicky se aktualizuje existence bankéře, který sleduje saldo a kredit žaludů jednotlivých účastníků LETS

10 LETS Nevadí dluh, když jsem v minusu neplatím úroky Když někdo jen bere sociální zpětná vazba- ostatní mu odmítnou poskytovat své služby BRZDY LETS 1.Finanční úřady LETS systémy chápou často jako daňový únik Podnikatel, který přijímá měnu LETS musí platit daně, jako kdyby obchodoval za peníze 2. nezaměstnaný, který se stane členem LETS riskuje, že přijde o podporu v nezaměstnanosti LETS má více než ekonomickou roli význam sociální a psychologický, hudebník amatér, staří lidé atd. Role peněz výměna zboží, zúčtování a uložení hodnot pro budoucnost Třetí roli jednotky LETS neplní

11 Důležitost místní banky pro místní rozvoj Místní projekty většinou nejsou ve světovém kontextu ekonomiky konkurenceschopné Začarovaný kruh úspory místních lidí se investují prostřednictvím velkých bank do projektů, které nesouvisí s místním rozvojem a místní komunitou Peníze unikají z regionu, místní firmy nedostanou úvěr, nezaměstnanost atd. Odchod lidí z regionu, banky mají ještě menší šanci poskytovat úvěr Jak přetnout začarovaný kruh? Zisk, který plyne z uložených peněz nemusí být nutně finanční - může umožnit rozšířit výrobu místnímu podnikateli atd. Obdoba tzv. Kampeliček družstevních místních spořitelen zaměřených lokálně

12 Formy mezinárodní kooperace (integrace) 1) mikroekonomická integrace 2) makroekonomická integrace

13 1) mikroekonomická integrace integrace mezi firmami, vznik nadnárodních koncernů. Formy: a) výměna informací mezi firmami b) společný výzkum trhu c) společný servis a poradenství d) dohody o specializaci a kooperaci e) společný výzkum a vývoj f) rozvoj nadnárodních korporací

14 2) makroekonomická integrace integrace mezi jednotlivými státy na základě smluv mezi vládami. Formy: a) pásmo volného obchodu -členské země zruší cla a kvóty ve vzájemném obchodě, ale ponechají si autonomní politiku vůči nečlenským státům. b) celní unie - společná celní politika vůči ostatním státům c) společný trh - liberalizace nejen pohybu statků a služeb, ale i pohybu výrobních faktorů d) hospodářská unie - společný trh s harmonizací národních hospodářských politik e) úplná ekonomická integrace (unie) - sjednocení měnové, fiskální, sociální a anticyklické politiky.

15 Role mezinárodních korporací V Globální ekonomice Nadnárodní společnosti, které vznikly dík mezinárodnímu obchodu mají obrovský vliv na život společnosti Na životní prostředí + Na vládní politiku 1. Otázky : kolik jich je? kde mají sídlo?, které jsou největší?,zvětšují se? Jaký je mechanismus jejich vzniku? 2. Otázky: jaký je mechanismus jejich politického vlivu? Jaká je jejich sociální a environmentální odpovědnost? Jednají dobrovolně ekologicky? Stávají se odpovědnějšími? Vliv trhu, politiky NGOs a regulativ- práva, norem - to vše má vliv na jednání korporací V roce 2000 bylo ve světě cca multinacionálních korporací, 80% z nich v průmyslově vyspělých zemích Největší procento jich je v Dánsku 15% Německo 13 Švýcarsko7% Švédsko 7% v ostatních je vysoký podíl Jižní Afrika, Brazlie a ČR

16 Ekonomický rozměr a síla mezinárodních korporací multinacionálních korporací vytváří 25 procent světového GDP Porovnání korporací a jejich síly se sílou národních ekonomik: Ze 100 nejsilnějších ekonomik světa je 51 korporací a 49 států a jejich ekonomik Např. General Motors jsou svou ekonomikou a její sílou větší než Dánsko Zajímavý je žebříček těchto korporací podle velikosti Wal-Mart Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, General Motors, DaimlerChrysler

17 Dnešní role korporací zisk jejich akcionářů ALE nebylo tomu tak od počátku Historie a mechanismus vzniku mez. Korporací příklad Amerika změna role korporací až po občanské válce-1831 Do té doby měly omezenou dobu platnosti na 20 let, neměly práva jako individuální firmy, v jejich zakládacích listinách byla zakotvena zodpovědnost vůči společnosti, v případě, porušení dohody,mohla být korporace zrušena 19 století 1886 Změna legální práva korporacím, vznik trustů obešly limity velikosti firem Rockefeler Standard Oil 1889 v New Jersey poprvé zákon umožňující, aby jedna firma vlastnila kapitál jiných firem 20 století anti trustové zákony zmizely V době velké deprese obnoven požadavek,aby korporace sloužily společnosti, veřejném prospěchu, Kenynes a jeho ekonomika dominantní role makroekonomiky a vládních zásahů 1970 selhání Keynsovy ekonomiky velká inflace a nezaměstnanost, Ronald Reagan a M. Tacher dali volný průchod trhu a zrušili regulaci trustů anti trustové zákony

18 Většina korporací začala jako malé firmy: např. Ford Motor jako malý podnik v Detroitu v roce 1903 Wal Mart otevřel první obchod v Arkansasu 1962 Pak nastoupila role ekonomiky velikosti a prostoru scale and scope Specializace a velkovýroba, která snižuje ekonomické náklady Scale a scope neplatí pro všechna odvětví ekonomiky např ve službách, vzdělání, atd Někdy výhoda malých a specializovaných např. drahé restaurace x Mc Donalds Největší výodou a růstovým stimulem multinárodních společností je jejich mezinárodní mobilita příklad expanze amerických firem po druhé světové válce do Evropy Firma NIKE - většina oděvů je vyráběna firmami v zahraničí levná pracovní síla, Vietnam, Čína Indonésie, zneužívání pracovní síly, pracují i 15ti letí za extrémně ízkou mzdu Možnost snížit si daně dík vlivu a vládní politiku

19 Korporace a dohoda o volném ochodu Většina zahraničních investorů má stejná práva jako domácí, někdy jsou dokonce zvýhodněni příklad NAFTA North American Free trade agreement Umožńuje podat žalobu na domácí vládu Nadnárodní korporace se většinou vyhnou internalizaci externalit spojených s poškozením ŽP, přesunou často odpovědnost na veřejný sektor Voluntary vydávat zprávy o vlivu na ŽP Eco-labeling Limitovaná účinnost těchto dobrovolných kroků

20 2) makroekonomická integrace

21 Evropská unie byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století. Proklamovaný cíl Evropské unie: jednotná Evropa s výrazným hospodářským růstem, konkurenceschopnou sociální ekonomikou a zlepšující se kvalitou životního prostředí. EU má v současnosti 27 členských států, celkovou rozlohu km², přibližně 486 miliónů obyvatel (což je třetí největší populace na světě po Číně (1 306 mil.) a Indii (1 080 mil.)) a HDP stejně vysoké jako USA

22 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO) -členové: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) 1967 Spojení všech tří seskupení, vzniká Evropské společenství (ES) 1973 Připojení Spojeného království, Irska a Dánska k ES 1981 PřipojeníŘecka k ES 1985 Grónsko opouští ES 1986 Připojení Španělska a Portugalska k ES 1990 Sjednocením Německa z NSR a NDR se ES rozšiřuje o bývalou NDR 1992 Maastrichtská smlouva - podepsání smlouvy o vytvoření Evropské unie (EU) 1995 Připojení Finska, Švédska a Rakouska k EU 2004 Připojení Malty, Kypru, Slovinska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska k EU 2007 Rumunsko a Bulharsko

23 Společná obchodní politika EU funguje na dvou úrovních. Za prvé se Evropská unie v rámci Světové obchodní organizace (WTO) aktivně podílí na vytváření pravidel multilaterálního systému globálního obchodu. Za druhé EU vyjednává své vlastní bilaterální obchodní dohody se zeměmi nebo regionálními uskupeními zemí.

24 První pilíř tvoří původní společenství (Euratom, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství) a obecně veškeré evropské instituce jako je Komise, Rada, Parlament, Soudní dvůr atd Cíle prvního pilíře jsou hospodářská a měnová unie, společenský trh, společná průmyslová, daňová a kulturní politika, regionální a sociální fondy, výzkum a technologický rozvoj. Prostředky k jejich dosažení představují právní akty, nařízení, směrnice, doporučení a rozhodnutí. Druhý pilíř tvoří společná zahraniční politika, společná obranná politika a společná bezpečnost. Cíle tohoto pilíře jsou bezpečnost, lidská práva a demokracie, právní stát a mír. Prostředky k jejich dosažení jsou společné postoje a společné akce členských států. Třetí pilíř tvoří justice a vnitřní politika. Cíle tohoto pilíře jsou volný pohyb osob, spolupráce při udělování azylu, v imigrační politice, právu, v boji proti drogám, mezinárodní kriminalitě a terorismu, spolupráce v občanských a trestních záležitostech. Prostředky k jejich dosažení jsou společné postoje v těchto záležitostech, mezinárodní smlouvy a také Europol (Evropský policejní úřad sídlící v Haagu).

25 EVROPSKÁ UNIE První pilíř Evropská společenství Druhý pilíř Společná zahraniční a bezpečnostní politika Třetí pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech jednotný vnitřní trh zemědělská politika regionální strukturální politika obchodní politika hospodářská soutěž hospodářská a měnová unie celní unie doprava a transevropské sítě občanství EU vzdělávání a kultura ochrana spotřebitele zdravotnictví výzkum sociální politika azylová politika přistěhovalecká politika vnější hranice udržování míru lidská práva demokracie pomoc třetím zemím posilování bezpečnosti a ochrana integrity odzbrojení hospodářské aspekty obrany opora v ZEU a spolupráce s NATO přesun Amsterodamskou smlouvou boj proti rasismu a xenofobii obchodní politika boj proti obchodu s drogami a zbraněmi boj proti organizovanému zločinu boj proti terorismu trestnéčiny páchané na dětech a obchodování s lidmi SMLOUVY

26 Založení zvláštní formy programů, tzv. Iniciativ. Jednotlivé programy jsou zaměřené na řešení závažných problémů společného trhu, resp. obtíží regionů. Název iniciativ INTERREG LEADER REGIS PECHAR KONVER RESIDER RETEX URBAN SME EMPLOYMENT ADAPT PESCA PEACE Charakteristika iniciativ příhraniční oblasti rozvoj venkova integrace vzdálených regionů pomoc oblastem, kde se ruší uhelný průmysl pomoc oblastem, kde se ruší zbrojní průmysl pomoc oblastem, kde se ruší ocelářský průmysl pomoc oblastem závislým na textilním průmyslu pomoc při řešení vážných socio. ekon. problémů ve městech pomoc MPSP na světových a evropských trzích pomoc při integraci osob na trh práce pomoc v oblastech zasažených průmysl. a technolog. změnami pomoc oblastem závislým na rybolovu mírový proces a usmíření v Severním Irsku

27 Evropská regionální politika Cíl Zaměření / regionální politika Fondy 1 Podpora hospodářsky zaostalých regionů (HDP na obyvatele na obyvatele nepřesahuje 75%) ESF, ERDF, EAGGF 2 Přeorientování regionů silně postižených úpadkem průmyslu na jiné činnosti ESF, ERDF 3 Boj s nezaměstnaností ESF 4 Zapojení mladých do pracovního procesu ESF 5a Modernizace zemědělství EAGGF, FIFG (1993) 5b Podpora nových pracovních míst v zemědělství ESF, ERDF, EAGGF 6 Udržení osídlení arktických regionů ESF, ERDF, EAGGF

28 Regiony soudržnosti (oblasti, NUTS II) a kraje (NUTS III) v České republice (NUTS I):

29 NUTS I NUTS II NUTS III Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel Doporučený maximální počet obyvatel

30 Páté programovací období: Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha. Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.

31 Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR Konvergence 251,16 mld. (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 % 25,88 mld. (cca 730,00 mld. Kč) 96,98 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 49,13 mld. (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 % 419,09 mil. (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 % Evropská územní spolupráce 7,75 mld. (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 % 389,05 mil. (cca 10,97 mld. Kč) 1,46 % Celkem 308,04 mld. (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00 % 26,69 mld. (cca 752,70 mld. Kč) 100,00 %

32 Instituce EU Specifikace evropských institucí Evropská unie není národním státem ani federací států (jako např. USA) Není ani mezinárodní ani mezivládní organizací Členské státy EU jsou nezávislými jednotkami, které část své suverenity přenesly na nadnárodní úroveň Existují dva druhy rozhodování v rámci EU: nadnárodní (rozhodování na evropské úrovni, v rámci evropských institucí) a mezivládní (rozhodování uvnitř členských států)

33 Základní instituce EU: Rada Evropské unie Evropská rada Evropský parlament Evropská komise Evropský soudní dvůr

34 Rada Evropské unie: Dříve Rada ministrů Společně s Evropským parlamentem hlavní rozhodovací orgán EU Byla ustavena zakládajícími smlouvami Zákonodárná pravomoc Zastupuje členské státy EU, každý stát je prezentován 1 ministrem Zasedání Rady ministrů je většinou rezortní, tzn. pokud je projednávána otázka např. životního prostředí, je Rada ministrů složena z ministrů životního prostředí členských států, pokud se projednává otázka zemědělství, sejdou se ministři zemědělství atd.

35 Rada ministrů: hlavní funkce Legislativní činnost, kdy společně s Evropským parlamentem schvaluje na doporučení Evropské komise legislativu EU Vytváří společnou hospodářskou a sociální politiku Uzavírá s jinými zeměmi a mezinárodními organizacemi tzv. mezinárodní dohody jménem EU Schvaluje rozpočet EU Angažuje se v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky Koordinuje společný postup členských států v oblasti justice

36 Rada ministrů: rozhodování Členské státy mají různý počet hlasů, závislý na počtu obyvatel Celkem: 345 hlasů ( Česká republika: 12; nejvíce: Francie, Itálie, Německo, VB: 29; nejméně: Malta: 3) Rozhodování: jednomyslné, kvalifikovanou většinou (72,3% hlasů v Radě, přitom reprezentace min. 62% obyvatel EU), prostou většinou (2/3 hlasů)

37 Evropská rada: Rovněž nazývaná Evropský summit Setkání hlav států nebo vlád EU a předsedy Evropské komise Byla zřízena v roce 1974 Schází se 4x ročně Přijímá rozhodnutí v klíčových záležitostech Je iniciátorem hlavních politik EU Je nejvyšším orgánem EU Funkci předsedy vykonává představitel předsednického státu Rady EU, je odpovědný za přípravu a řízení setkání

38 Evropský parlament: Přímo volený orgán zastupující přímo občany EU (přímé volby od r. 1979) Volby jednou za 5 let V současnosti 785 členů z 27 zemí (ČR: 24 poslanců), neslučitelnost mandátů s národními parlamenty Frakce:» Evropská lidová strana a Evropští demokraté (ODS, KDU- ČSL)» Sdružení socialistických stran (ČSSD)» Aliance liberálů a demokratů pro Evropu» Zelení a Evropská sjednocená aliance» Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (KSČM)» Nezávislí a demokraté» Unie pro Evropu národů» Nezařazení

39 Evropský parlament: 3 města působnosti: Lucemburk, Štrasburk, Brusel Hlavní úkoly: - schvalování legislativy (viz. níže) - vykonává demokratický dohled nad ostatními institucemi (možnost schválit nebo odmítnout navrhované komisaře, možnost odvolat Komisi jako celek; kladení dotazů Radě) - podílí se na přijímání rozpočtu

40 Evropská komise: Výkonný orgán EU Nezávislá na národních vládách Úkolem je reprezentovat zájmy EU jako celku 27 komisařů, v čele předseda (J. M. Barroso Port.), každý komisař má svůj resort Za ČR: V. Špidla: zaměstnanost, sociální věci, rovné příležitosti Komisaři: jmenováni členskými státy po dohodě s předsedou Komise Předseda: vybírán Evropskou radou, ale schválen Parlamentem Komise jako celek: schválení Parlamentem 5leté funkční období Rozdělení: generální ředitelství (připravují podklady pro jednání)

41 Evropská komise: hlavní úkoly Předkládá legislativní návrhy Parlamentu a Radě EU Je výkonným orgánem EU: řídí a provádí evropské politiky a rozpočet Vynucuje dodržování evropské legislativy (dohlíží na to, aby byla správně aplikována v dohodnutém časovém harmonogramu) Zastupuje EU na mezinárodním poli

42 Rada ministrů: složení Předseda Rady: vždy ministr státu, který v daném období předsedá Generální sekretář: je hlavou sekretariátu Rady, rovněž zastává funkci Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku ( v současnosti Javier Solana) Předsedající stát: výrazně ovlivňuje agendu Rady a dává podnět pro legislativní a politická rozhodnutí, členské státy se v této funkci střídají ( Česká republika leden 2009) COREPER: Výbor stálých zástupců, tvořen velvyslanci nebo zástupci členských států, připravuje práci Rady Další přípravné orgány

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII POČÁTKY INTEGRACE EVROPSKÉ UNIE Evropské společenství uhlí a oceli (1950-1951) 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil plán hlubší

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY Vyučovací

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

101 OTÁZEK pro Evropskou unii

101 OTÁZEK pro Evropskou unii 101 OTÁZEK pro Evropskou unii 1 Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a její ministerstva obraz

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE Vlasta Adámková PRAHA 2011 Evropská unie Název: Evropská unie Autor: Vlasta Adámková

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková

Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Hana Dvorníková Evropský polytechnický institut, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Hana Dvorníková 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně ZDROJE STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy.

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy. Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu Bc. Iva Hladíková Regionální politika a strukturální fondy Závěrečná práce Brusel 2014 1 Obsah Úvod... 3 1.Historický vývoj regionální politiky...

Více

Regionální politika v EU a ČR

Regionální politika v EU a ČR Regionální politika v EU a ČR Jiří Vystoupil, René Wokoun Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost pro její obyvatele

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

EPP-ED. Co byste měli vědět o Evropském parlamentu ODS

EPP-ED. Co byste měli vědět o Evropském parlamentu ODS EPP-ED Co byste měli vědět o Evropském parlamentu ODS 1 Co byste měli vědět o Evropském parlamentu Informační publikace k volbám do Evropského parlamentu v ČR EPP-ED ODS CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O EVROPSKÉM

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

Mechatronika Modul 11: Evropská migrace

Mechatronika Modul 11: Evropská migrace Mechatronika Modul 11: Evropská migrace Učebnice Cvičebnice Řešení (koncept) Andre Henschke Henschke Consulting, Nĕmecko Evropský koncept pro doplňkovou kvalifikaci mechatronik odborných procovníků v globalizované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): aneta = vědní disciplína, která se zabývá vztahy mezi subjekty mezinárodních vztahů (samostatný stát, unie, federace států, mezinárodní

Více

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra právní Hospodářská politika a přijetí eura v ČR Bakalářská práce Autor: Kamil Masnik Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více