VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA 1945-2000"

Transkript

1 VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA UVEDENY DOSLOVNÉ CITACE ZE ZÁPISŮ 1

2 Léta 1945, 1946, 1947 Dne 16. dubna 1945 v pozdních hodinách odpoledne obsadila německé Popice Rudá armáda. Z nejbližších obcí začali do Popic docházet Češi, kteří se zájímali o přesídlení do obce. Během června 1945 prošlo kanceláří osidlovacího komisaře kolem jednoho tisíce zájemců o osídlení v Popicích. Jako první opravdu usazení Češi v obci byli Jindřich Čermák na č. 31, který zde pracoval jako čeledín i po dobu okupace, hostinští Leo Klimeš a Karel Jelínek, Ladislav Flajšingr (sběr mléka a vajec), Lad. Brenza stolař, Vojtěch Vala obchodník, Josef Kovařík obchodník, Bl. Vybíral holič, Frant. Kadlec převzal poštovní úřad, Vlad. Farlík učitel. Škola byla převzata ve velmi špatném stavu, protože nebyla v letech války opravována a po osvobození Rudou armádou sloužila jako výpomocný lazaret. Podle ujednání Košického vládního programu byl 15. srpna 1945 ustaven Místní národní výbor s paritním zastoupením politických stran: předseda František Mokrý č. 49 (ČSL) a další 3 členové ČSL ( C. Nečas, A. Urban, Al. Mužikovský), 4 členové KSČ ( P. Klíma, B. Vybíral, J. Dvořák, J. Žižlavský), 4 národní socialisté (J. Hanyáš, A. Binder, J. Škola, F. Šmíd), 4 sociální demokraté (F. Vašků, A. Matocha, J. Kudlička,A. Polášek). Pokladníkem zvolen Karel Homola. Ustanovena školní rada a školníkem byl zvolen Alois Kotačka, který vykonával i služby pro obec. Nařízeno z každé domácnosti darovat jednu židli pro sál Osvětové besedy projednáno přidělování německých vinohradů a hospodářského zvířectva založen Sbor dobrovolných hasičů (starosta Jindřich Polach) V prosinci 1945 ustavena místní osvětová rada, otevřena obecní knihovna (se základem 50 knih) knihovnice uč. Božena Vozdecká První společenská akce v prosinci 1945 vánoční besídka s nadílkou Dne zařízeno vykopání v Popicích pochovaných vojínů hrdinů RA, kteří tu padli za osvobozovacích bojů. Usneseno, aby poškozené rakve byly nahrazeny novými na účet obce. Za práce Čechům zaplaceno za den 100 Kčs, Němcům 50 Kč, účet činil Kč. Dne slavnostně předány dekrety o vlastnictví půdy. Dne ustavena pobočka Sokola (starosta Karel Špringinsfeld, zástupce Jakub Stárek).Všesokolského sletu se zúčastnilo 15 žáků, 3 dorostenky a 34 dospělých cvičenců. Narozeno.r d ětí r d ětí r d ětí Úmrtí...r dětí r d ěti a 1 stará žena r d ěti a 5 dospělých 2

3 Z údajů okresního archivu V roce 1930 měly Popice obyvatel ( z toho 32 Čechů). Až na výjimky byla většina obyvatel německé národnosti odsunuta. Podstatná část osob z Popic byla ze sběrných středisek odvezena ve vlakových transportech , , a Obec Popice osídlili čeští osadníci asi z 50 procent z kloboucka (Krumvíř, Šitbořice, Nikolčice, Těšany), z 20 procent z hodonínska (Dambořice, Uhřice), 7 procent z Valašska (Střelná, Hovězí) a zbytek z různých jiných oblastí. Část občanů přišla z Volyně s Československou armádou generála Svobody. Léta 1948, 1949, 1950 V obci vyvíjely činnost tyto ustanovené spolky a organizace: všechny čtyři politické strany NF (do roku 1948), Sokol, Orel do roku 1948, Českosl. svaz mládeže, Svaz dobrovolných hasičů, Svaz československých žen, Svaz čs.-sovětského přátelství, které se vždy sdružovaly při veřejných oslavách. Přišel únor 1948, kdy se dělnická třída uchopila moci a na výzvu předsedy vlády byly tvořeny akční výbory NF z demokratických a pokrokových představitelů všech stran a organizací, aby bděly nad čistotou veřejného života. Tak se stalo i v Popicích a předsedou místního AV NF byl zvolen Alois Pospíšil. Ve schůzi MNV 25. února 1948 za přítomnosti předsedy AV bylo pojednáno o nové vnitřní politické situaci v ČSR. Byli zproštěni funkcí členové rady MNV J. Škola, A. Adamčík, A. Matocha, Ant. Urban, členové pléna J. Zoubek a M. Pichler. Přečteno prohlášení souhlasu s novou vládou Klementa Gottwalda a přítomnými podepsáno. Druhým předsedou místního AV NF se stal Čeněk Komárek. V roce 1949 převzal funkci K. Hejda a po zvolení předsedou MNV byl předsedou AV zvolen R. Tomeška. Dne byl místní AV reorganizován. Dosavadní předseda Tomeška se stal předsedou MNV, novým předsedou AV zvolen J. Putna. Národní školu navštěvuje průměrně 140 dětí. Místní osvětová rada ( vede ředitel školy Vladimír Farlík) po roce 1948 kulturní komise, se stará o řízení osvětové a kulturní činnosti v obci a o dobrý průběh veřejných oslav. Oslavy jsou konány v Osvětovém domě, za který se Fondu národního majetku platilo roční nájemné Kč. Budova OD odhadnuta na Kč. Když Ministerstvo zemědělství počalo v ČSR tvořit JZD za pomoci STS (strojně traktorových stanic), nebyla tato myšlenka v obci přijímána přátelsky. Průkopníky společného hospodaření se stali 3 zemědělci: Vozdecký Fr. ( pozdější předseda), Fr. Slezáček a J. Putna. Činovníci v místě i z okresu jali se trpělivě přesvědčovat a přede žněmi 1950 bylo v Popicích utvořeno JZD III. typu, do kterého vstoupila celá obec a které čítá 215 členů. Členský podíl činí 100 Kčs, zápisné 10 Kčs. První zkušební žně probíhaly společně. JZD obhospodařuje 852 ha zemědělské půdy, z toho 30 ha vinic. Dne za účasti zástupců z okresu i kraje, novinářů, družstevníků i školní mládeže byla symbolická slavnost rozorání mezí, která se stala mezníkem nového hospodaření v obci. V akci hubení syslů a křečků docíleno velkého úspěchu, protože děti i dospělí pochopili nutnost této akce s ohledem na kolektiv. Žáci NŠ zahubili 524 křečků a 194 syslů, SČM 116 křečků a dospělí 531 křečků a 156 syslů. Divadelní hry i plesy sokolské byly hojně navštěvovány a měly slušnou úroveň i finanční výsledek. Divadelní hry Její pastorkyňa, Pasekáři, Lucerna a jiné ukazují, že 3

4 v Sokole bylo dosti ochotných lidí obětovat volné večery umění. Po únoru 1948, kdy se dělnická třída chopila ve státě moci, při prováděné očistě nebylo v Sokole vyloučených. Jednota Sokol zakoupila z vlastních prostředků 200 židlí za Kčs. Sboru dobrovolných hasičů se dostalo nové motorové stříkačky a v ceně Kčs postupně pořízeno 25 pracovních obleků s opasky a přilbami, zakoupeno šestiválcové auto Walter za Kčs (sbor sám na ně dal Kčs). Počet obyvatel v r Narozeno dětí v r Zemřelo v r děti, 5 dospělých dít ě, 3 dospělí dosp ělí Rok 1951 Předseda místního akčního výboru NF byl pravidelně zván do schůzí výboru MO KSČ, aby všechny úkoly mohly býti řádně přenášeny. Stejně tak tomu bylo s MNV, s nímž úzce spolupracovalo. V plesové sezóně pořádány obvyklé plesy: KSČ, Sokola, myslivecké jednoty, ostatky měl Svaz dobrovolných hasičů (SDH), JZD dožínky, hody SDH (výtěžek z hodů věnován na opravu hasičského auta). Na MNV jest umístěna vkusně vybavená oddací síň. Všechny matriční věci pro obec Popice, Šakvice, Pouzdřany a Strachotín vede vzorně Ladislav Kalas. Obecní knihovna má koncem r svazků, čtenářů 48, výpůjček 469. Nacvičena a 2x hrána hra se zpěvy Vlaštovička. Ustavena místní skupina Čs. červeného kříže, mj. vede poradnu pro matky a děti. Požárníci konají v době žní v noci ve zbrojnici hlídky, ostatní občané hlídkují v obci a u stohů Velký problém je nedostatek vody stavba dálkového vodovodu se připravuje. Zemědělské práce poměrně dobře probíhaly. Společné stáje v l. etapě jsou hotové, dokončuje se připojení k vodovodu, k 15.květnu bude možno ustájit dobytek. Ustaveny pracovní skupiny a vedoucí: (stavební A. Adamčík, ŽV A. Krajča, František Slezáček, vinař.-ovoc- Fr. Matějů, RV K.Kupka, Št. Chytil, Jar. Šátek, Ant. Raus). Stavební skupina adaptovala společné stáje, vepříny, konírnu, sýpku. Adaptace kravínů prováděna ve dvou etapách (nákl. 545 tis. Kčs). Stavy dobytka : koní 42 ks, skotu 242 ks spol. ustájených, 99 v osobním vlastnictví, vepřů 202 spol. ustájeno, 250 soukr. vlastnictví. Individuální držba půdy družstevníků činila 1 ha půdy. Vysázeny ovocné stromy na 8 ha za vedení J. Putny a zahradníka vinařského družstva VINOPA, které převzalo nad JZD patronát a zavázalo se pomáhat ve vinařství a ovocnářství. Odměňování pracovníků znormováno, např. v ŽV za 22 ks dobytka (krmení, nebo dojení) 1,5 PJ, plečkování 50 arů brambor 1,5 PJ, okopávka 6 arů kukuřice 1,5 PJ, 4

5 panákování obilí 1,5 PJ, vázání 500 ks hlav vinice 1,5 PJ, vodění koně 50 arů 1,25 PJ apod. Na členské schůzi 25. září 1951 odstoupil dosavadní předseda Vozdecký a 68 hlasy z 84 přítomných zvolen nový předseda JZD Antonín Adamčík. V r mělo JZD 109 rodin s 206 pracujícími členy. Do socialistického sektoru převedeny tyto živnosti: stolařství (Brenza), bednářství (Šmíd), sedlářství (Zálešák), obuvník (Stehlík), kováři (Eliáš, Malovaný), obchodník smíš. zbožím (Kovařík, Vala), pekař (Veselý), holič (Vybíral), hostinský a řezník (Jelínek, Klimeš), krejčí (Vozdecký, Štůsek, Wetter), kolář (Vrbas), zámečník (Lejska), sklad text. ( Špringinsfeld). V r se narodilo 15 dětí, zemřelo 1 dítě, 2 dospělí. Rok 1952 MNV přidělil pro mateřskou školu budovu čp. 281, která byla adaptací upravena. ONV Hustopeče poskytl částku Kčs s tím, že nebude zatím prováděna plánovaná adaptace národní školy. Práce prováděl Komunální podnik Hustopeče. Do této budovy bývalé stanice SNB se mateřská škola přestěhovala 1. října Sloužila také jako zemědělský útulek. Učitelkou byla L. Farlíková, od r ředitelkou. Průměrně zapsáno 40 dětí. V r přijata jako pěstounka M. Knopová. Od jsou z JZD propuštěni tvz. zahrádkáři, kteří mají hlavní zaměstnání mimo obec. Jejich ženy v JZD nadále pomáhají. Jedině tak bude udržen svazek rolníků a dělníků, nezbytný při socializaci vesnice. Rok 1953 Volby 16. května do všech stupňů národních výborů. Do MNV zvoleno 10 poslanců, z nich předsedou zvolen Čeněk Komárek, tajemníkem František Troubl z Uherčic. Poslancem ONV se stal Karel Hejda. V budově JZD zřízeny adaptací konírny (náklad 32 tis. Kčs). Pěstitelský kroužek národní školy pěstoval 2000 morušových sazenic pro potřebu JZD. V národní škole několik případů infekční žloutenky znemožnilo oslavit příchod Dědy Mráze. Rok 1954 Ve sběru odpadových hmot se umístila popická škola mezi nejlepšími školami okresu Hustopeče. Tomáš Valík odměněn jako nejlepší sběratel vyhlídkovým letem nad Brnem. V březnu zřízeny v obci jesle pro děti do 3 let, umístěné zprvu v mateřské škole (později v budově MNV). Brigádnicky zhotovena houpačka, pořízeno brodiště. V jarním období byla téměř polovina žáků NŠ postižena epidemií příušnic, vyskytl se případ spály. 5

6 Rok 1955 Byl ve znamení příprav na l. celostátní spartakiádu. Ve sportovním dnu v ukázkách z nácviku cvičilo 40 dětí MŠ, 155 NŠ a 51 z osmiletky Šakvice. V Praze cvičilo 8 členů Sokola a žáci dojíždějící do Šakvic. V TJ Sokol se dobře držel oddíl kopané, děvčata pěstovala českou házenou. Generální oprava střechy národní školy provedena z rozpočtu ONV Hustopeče nákladem Kčs. Organizovanost v pionýrské organizaci dosáhla 90 %. narozeno dětí úmrtí Rok 1956, 1957 Zásobování vodou jest zajištěno napojením na vodovodní skupinu XVII. Hustopeče. Zakoupena nová ústředna místního rozhlasu o výkonu 200 V. V obci je rozmístěno 13 ks ampliónů. V prodejně Jednoty provedena generální oprava. Stavební stav budovy jest dobrý, prodejní místnosti i skladové prostory jsou dostačující. Sociální zařízení je nedostatečné. Vedoucím prodejny býval s. Tým ze Šakvic, nově upravenou samoobsluhu vede s.valová. Ve volbách do národních výborů zvoleno 15 poslanců MNV, z nich předsedou zvolen Čeněk Komárek, tajemníkem Karel Hejda, který je současně poslancem KNV. O prázdninách 1957 byla provedena generální oprava školy nákladem Kčs, při které bylo dáno 21 nových oken. Do školy zaveden vodovod, čímž se zlepšila celková hygiena. Rok 1958 Zahájena přístavba přísálí ( v letech ) pro 120 osob k sezení. Zdravotní středisko zřízeno adaptací domu Bedřicha Jelínka, který se odstěhoval. Zásobování občanů není bez závad. Pojízdná prodejna masa do obce dojíždí jednou za týden a dováží maso v nedostatečném množství. Lidé čekají ve frontě celé hodiny, na mnohé, a to obyčejně ty, kteří pilně pracují v JZD, se maso nedostane. Rok 1959 Hospodářské středisko JZD je situováno východně od obce. Provedena dosud výstavba otevřené kolny na stelivo a píci, kravín pro 98 ks s mléčnicí, hnojištěm a močůvkovou jímkou. Jest doplněn nutnou příjezdovou komunikací, elektrickou přípojkou s vlastní trafostanicí a vodovodní přípojkou. Prostor drůbežáren jest za železniční tratí osázen vysokou zelení, takže vzhled je velmi příznivý. 6

7 K letům Každoročně v měsíci listopadu probíhá Měsíc českosl. sovět. přátelství, který je vyplněn besedami, přednáškami, sovětskými filmy, výstavkami apod. Čs. svaz požárníků každoročně na jaře provádí preventivní prohlídky ve všech domech a v objektech JZD. Ve žních organizovány žňové hlídky, u trati o žních hlídkují hlídky mládeže. Výbor žen byl dobrým pomocníkem MNV a podílel se na všech akcích v obci organizovaných. Spolu s dohlížecím výborem Jednoty prováděl např. výkup vajec v obci, čímž se zlepšilo plnění dodávek. Pořádal kurzy šití, vaření, zájezdy do divadla, oslavy vítání občánků a životní jubilea, pomáhal získávat mladé do zemědělství. narozeno dětí úmrtí Rok 1960 Celkový počet obyvatel obce je 978, z toho 32 osob starších 70 let. Jejich průměrný starobní důchod činí 235 Kčs měsíčně. Nejstarší občankou je Anna Kepáková z č. 91, narozená roku Další nejstarší občané jsou Nikodém Straka z č.71 a Josef Novotný z č. 65, narození v roce Zaměstnání občanů starších 15 let v roce 1960: zemědělství 305 dělníci 172 ženy v domácnosti 77 úředníci, učitelé 26 učební poměr 15 studenti 8 ostatní 47 V roce 1960 má JZD 806 ha zemědělské půdy. Skutečná výše pracovní jednotky v letech: pracovní jednotka 8,- 13,50 8,- 16,- naturálie v Kč s 3,20 3,20 2,17 2,02 Plánované hektarové výnosy (skutečnost neuvedena) pšenice 17,5 27,- 28,- 33,- ječmen 17,5 24,5 27,- 31,- cukrovka brambory rané Je postavena odchovna mladého dobytka pro 140 ks. 7

8 Rok 1961 Zahájena adaptace pohostinství Jednoty. Pohostinství prozatímně umístěno v budově č. 7, dříve STS. Kupní síla pracujících je veliká svědčí o tom vysoké obraty v potravinách i pohostinství. Rok 1962 Ve středisku JZD postaveny garáže s dílnami, silážní jámy na 300 vagónů, 4 kolny na píci a na uskladnění strojů. JZD má jedno středisko pro skot a vepřový dobytek a jedno středisko pro drůbež. Nedostatkem je, že větší polovina dobytka zůstává stále ustájena v adaptovaných stájích ze stodol přímo ve vesnici. Jedná se o 200 ks skotu, 500 ks prasat, 100 ks prasnic a 260 ovcí. V JZD pracuje celkem 102 mužů a 139 žen. Soukromých zemědělců v obci není, pouze držitelů půdy do 0,50 ha. narozeno d ětí úmrtí Rok 1963 Dokončena rekonstrukce pohostinství s kapacitou asi míst. Je dobře vybaveno, má splachovací WC, splašky svedeny do jímky. Oprava si vyžádala 300 tis. Kčs. Tržby v pohostinství jsou od 300 do 350 tis. Kčs ročně. 9. března se v klubovně JZD konala slavnost padesátníků, které se s rodinnými příslušníky zúčastnili: L. Holacký, F. Maček, Al. Urbánek, J. Škňouřil, Jar. Brym, M. Pichler, F. Huňař, Št. Gálová, Lud. Straková (č. 71), Herm. Urbánková, Marie Rybnikářová, M. Matýšková (č. 1). Rok 1964 Volby do MNV : plénum mělo 30 členů, předsedou zvolen Karel Hejda jako uvolněný pracovník, tajemníkem Fr. Srba jako neuvolněný pracovník. Opravena střecha na přísálí Osvětového domu vyměněn eternit za vlnitý plech. Pořízeny nové brány v zahradě OD a u hasičské zbrojnice. Pořízen nový nábytek pro MNV, ZDŠ, MŠ a jesle za Kčs. JZD provedlo generální opravu konírny ( Kčs). V hlavní budově JZD zřízen bufet, vlastní adaptace budovy měla náklad 299 tis. Kčs. Vybudovalo polní mlat s ocelovou konstrukcí a betonovou podlahou. 8

9 1965 Dokončena oprava ZDŠ, oplocení školní zahrady a postavena nová kolna na uhlí a dřevo; výměna oken a dveří do dvora. Opravena střecha na márnici hřbitova ( Kčs). Zpevněna cesta ke hřišti ( Kčs). JZD ve středisku vybudovalo druhou kolnu k uskladnění strojů. narozeno d ětí úmrtí Rok 1966 Obec má 948 obyvatel, skutečně obydleno 232 popisných čísel. Řada rodinných domů je opravována, prostranství před domy je nejednotné, chodníky nejsou souvislé, jen někteří občané si pořídili před domy chodník. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Vranovice, je na něj napojeno 95 % bytových jednotek, na veřejnosti jsou 4 výpusti. Na stávající kanalizaci je napojeno 17 bytových jednotek. Jinak je splašková voda odváděna silničními příkopy. Projekt na kanalizaci jest dán do plánu na rok Síť elektrické energie, která byla v roce 1929 rozvedena po celé obci, dosud nebyla opravována a v současné době má nedostatečné napětí. Okresní správa silnic provedla opravu silnice ( Kčs), v roce 1968 se plánuje asfaltový povrch. Asi 110 domácností využívá propan-butan, který se dováží 1x za 14 dnů. Dřevospoj jako jediný nezemědělský podnik má 6 zaměstnanců. Vyrábí hlavně na zakázku občanů, okna, dveře, apod. Požární sbor má 45 členů, vlastní pouze motorovou stříkačku PS-8 jako přívěs za motorové vozidlo. V přízemí budovy MNV jsou jesle pro 25 dětí a byt vedoucí jeslí. Kino v poschodí má 130 sedadel, postrádá šatnu a sociální zařízení. Sálu se používá na schůzovou činnost. Myslivecké sdružení má za obcí, směr Uherčice, vybudovanou klubovnu a střelnici na asfaltové holuby. Jezdecký oddíl ČSM při JZD, který se začíná slibně rozvíjet, dokončuje vybudování jízdárny. V srpnu se konaly na pozemku JZD u zastávky velké jezdecké závody za účasti jezdců z Moravy a Bratislavy. Účast diváků z širokého okolí. Pro jezdecký oddíl pracuje vlastní nákladní auto v Brně a z výtěžku jeho činnosti bylo zaplaceno 6 zakoupených jezdeckých koní. Částečně vyčištěn rybníček u Strakového a občané v akci Z vybudovali lávku přes potok u nádraží. Ve zdravotním středisku je ambulance praktického lékaře, zubní oddělení, poradna pro matky a byt lékaře. V domácnostech je 182 televizorů, i v pohostinství je televizor, aby přilákal návštěvnost. JZD postavilo osmibytovku s nákladem Kčs. Ve výstavbě je porodna prasnic pro 140 ks. Staré adaptované kravíny a vepříny nemají zajištěn odpad močůvky a způsobují pak v celé spodní ulici, hlavně v létě, hygienické nepříjemnosti pro všechny obyvatele této ulice. I navážením krmiva jest cesta stále rozbita a rozblácena. Průměrné výdělky v rostlinné výrobě 600 Kčs, v živočišné výrobě Kčs, v mechanizaci Kčs. 9

10 Společenský život v roce 1966 : společenský ples SRPŠ, doplatková zábava JZD, maškarní ples Sokola, ostatky požárníků, ochotnické divadlo Děvčátko s milionem, pomlázková (ČSČK), letní karneval a závody ve střelbě (myslivci), martinské hody ( Sokol) a další akce ( MDŽ, dětský karneval, taneční zábava ČSM, taneční zábava Jezdeckého oddílu). narozeno 15 dětí, 3 úmrtí Rok 1967 Správcem povodí provedena generální úprava popického potoka s nákladem 850 tis. Kčs, vybudována vodní nádrž za 140 tis. Kčs a nový most u Řezáčového za 57 tis. Kčs. Občané si však málo váží této úpravy a potok znečišťují. Opraveno veřejné osvětlení a rozšířeno zářivkové osvětlení. Požárníci brigádnicky upravili dvůr zbrojnice ( 400 hodin). Jezdecký oddíl zřídil jízdárnu u nádraží ( 500 hodin). Odvedeno 10 branců ( M. Bačovský, J. Dlapal, V. Holacký, J. Chytil, Št. Chytil, B. Krajča, J. Kupka, R. Nálezný, J. Svoboda, F. Škňouřil). Potvrzeny lovecké lístky pro 12 občanů. Všichni jsou milovníky zvířat. Požárníkům přiděleno nákladní auto 805, jako řidiči určeni A. Rampáček a M. Zabloudil. Opraven a zmodernizován velký počet rodinných domů. Dne 30.září shořelo v obci 20 ledniček Calex 100 z důvodu nízkého napětí v elektrické rozvodné síti. Ve sklepní ulici vybudována vinárna U zlatého lva nákladem 275 tis. Kčs, která si brzy získala oblibu návštěvníků. Budovala ji stavební skupina JZD a Průmyslové stavby Brno. Při budování vodovodní přípojky k vinárně byly napojeny i domy občanů, bydlících ve sklepní ulici. Spolu s MNV stanovena otvírací doba ve vinárně a přes místní skupinu PS VB zajištěno, aby se domácí mládež chovala slušně a nehulákala po dědině. Členové JZD dobírali 8 Kčs na pracovní jednotku. Družstvo má dobře dotovaný kulturní fond a umožňuje členům podnikat každoročně zájezdy i do ciziny. V roce 1965 zájezd do Polska, 1966 do Rakouska a Maďarska. Někteří družstevníci byli rekreačně v Jugoslávii, Bulharsku a SSSR. Zasloužilí družstevníci dostávají poukazy do lázní. V roce 1967 narozeno 20 dětí, zemřelo 7 občanů. Rok 1968 Jaro nebylo příznivé pro zemědělství a ani léto se nevyvíjelo příznivě. Dlouho bylo sucho a teprve v červnu v poslední chvíli napršelo. Bylo teplé počasí, ječmeny pak trochu zesílily, když před tím po deštích a větru polehly. Červenec byl deštivý, stále přeprchalo, bylo studeno a tak, když začaly v JZD žně pšenic, nemohly brigádnické kombajny z vysočiny pro nepřízeň počasí pracovat a zůstaly nevyužity. Minist. výživy vydány nové směrnice k povolování domácích porážek prasat : členům JZD i při nesplnění dodávkových úkolů družstvem, se povolují 2 porážky v roce, třetí porážka při početné rodině. Uživatelům půdy do 50 arů 1 porážka, když žijí v rodině 2 děti nebo osoba nemocná TBC. Na zdravotním středisku ordinuje MUDr. Králík, počet ošetřených osob vč. pouzdřanských je v průměru 50. MNV rozvázal pracovní poměr s matrikářkou H. Kohoutovou a na její místo byla určena dosavadní účetní MNV p. R. Matýšková. Obecní knihovnu vedou R. Matýšková a E. Mikulicová, od roku 1966 vedoucí jeslí. 10

11 Ve výhlášených volbách do NV byli voleni 4 kandidáti místní organizace KSČ, 1 člen ČSL, 5 členů JZD, ostatní společenské organizace (Jednota, Sokol, požárníci, zahrádkáři, myslivci, ČSČK a ČSM) po 2 kandidátech, drobní chovatelé 1 kandidát. Předsedou zvolen Karel Hejda, tajemníkem byl F. Srba. V odborných komisích zastávali funkci předsedy : k. zemědělská Ing. Svobodný, k. finanční a plánovací F. Krahula, k. kulturní, školská a soc. zdravot. F. Bačovský, k. veřejného pořádku F. Urban. Brzy se i v naší obci počal projevovat vliv hromadných sdělovacích prostředků i pamfletu 2000 slov na situaci v obci tím, že byli i veřejně napadáni funkcionáři strany, MNV a JZD. Ke zvýšené aktivitě došlo hlavně v ČSL, kde došlo k rozšíření členské základny. Také církev ve větší míře ovlivňovala školní mládež a získávali ji do náboženství, což se celkem dařilo. Ve dnech srpna 1968 nepřátelská propaganda a domácí reakce připravovali nepřátelské akce: rozšiřovány hanlivé letáky, z nichž mnohé byly vytištěny i na našem okrese. V obcích se objevila nákupní horečka u nás v tomto směru klid. Výbor MO KSČ se sešel hned prvního dne po 21. srpnu a zaslal rezoluci ÚV KSČ, vládě a velvyslanectví 5-ti vlád Waršavské smlouvy proti obsazení. Rada MNV přijala usnesení o 5 bodech k vydanému komuniké o jednání naší delegace v Moskvě. Obě tato jednání se udála na základě pokynů OV KSČ, ONV v Břeclavi i Jih. KNV. Prošla podpisová akce, v níž občané projevili důvěru s. Dubčekovi, Svobodovi, Černíkovi a Smrkovskému. Vápnem vyznačeno i několik urážlivých hesel, ale byly ihned na pokyn orgánů MNV smazány nebo zatřeny. Naší obcí v dobách obsazení našeho státu vojsky WS projely asi dvakrát auta hlídková. Dělníci, zaměstnaní v brněnských závodech, odjížděli nerušeně vlakem do práce. Společenské akce v roce 1968: maškarní ples ( Sokol), doplatková ( JZD), ples SRPŠ, ostatky a pochování basy (požárníci), pomlázková (ČSČK), letní karneval (myslivci), jezdecké závody diváků, martinské hody (Sokol) a jiné MDŽ apod. V roce 1968 se narodilo 20 dětí, zemřelo 8 občanů. Rok 1969 Projevy kolem osoby Smrkovského a Palacha se v naší obci nijak neprojevily. Na základě závěrů dubnového a květnového plánu ÚV KSČ, bylo přikročeno ke konsolidaci národního výboru. Bylo přikročeno k pohovorům se všemi poslanci MNV. Při těchto pohovorech požádalo o zbavení poslanecké funkce 8 poslanců, z toho 2 členové KSČ. Na základě jednání politických stran a společenských organizací byl probrán statut Národní fronty. Každá společenská organizace tam jmenovala 1 zástupce. Národní frontu v obci tvoří: KSČ jako vedoucí složka ve státě, ČSL - další politická strana v obci, TJ Sokol, Čs. svaz požární ochrany, Čs. červený kříž, Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Český svaz žen, Dohlížecí výbor Jednoty, Jednotný zemědělský svaz, Svaz protifašist. bojovníků. Vláda se usnesla zavést pětidenní pracovní týden s volnými sobotami, a to v obchodě, ve školách, úřadech i továrnách. Zprvu se to velmi nepříznivě projevilo u spojů autobusy. Časem se i tu upravily potřebné spoje a věc se zaběhla, když občané poznali kladné stránky tohoto opatření. 11

12 V JZD se provádí hospodářsko-technické úpravy půdy, když se odstraňuje roztříštěnost půdy a vznikají velké hospodářské celky, záhumenková půda je vyčleněna do jednoho úseku katastru a umožňuje se lepší obdělávání. Družstvo zřídilo odchovnu chovných prasnic za Kčs; jest to montovaná stavba z dřevěných panelů pro 150 kusů. Dále byla postavena výkrmna vepřů pro 450 kusů za Kčs, rovněž montovaná z dřevěných panelů. Vinařská skupina sklidila hrozny, jejichž značná část, a to kvalitních druhů, byla zpracovaná ve vlastním kvasném sklepě JZD, aby byly kvalitní druhy vín pro vinárnu U zlatého lva. Tato si získala dobré jméno u hostů z dalekých míst naší vlasti, kam zajížděli celé autobusové výpravy. V Benešově u Prahy konal se přebor ve skocích dorostu, na kterém se Zdenka Koláčková stala přebornicí a postoupila do celostátní soutěže v Lázních Bohdanči, kde získala 2. místo. 15. února oslavili stříbrnou svatbu manželé Musilovi a Šátkovi u příležitosti svatby svých dětí Jaromíra Šátka a Františky Musilové. Bylo pořádáno 8 tanečních zábav a lidových veselic, z toho 3 společenské akce v přírodě. Zúčastnilo se jich občanů, na vstupném vybráno Kčs. V roce 1969 se narodilo 22 dětí, úmrtí bylo 7. Rok 1970 Rok 1970 jest velmi významný, protože pokrokové síly se rozumně sdružily a nastoupily cestu konsolidace na všech stupních: politickém, kulturním, ekonomickém i organizačním. Oslavovali jsme 53. výročí VŘSR a 52. výročí vzniku našeho státu od historického 28. října Lampiónový průvod se konal od Osvětového domu k budově MNV. Do pochodu hrála mládežnická dechová hudba z Kobylí. Zúčastnila se hlavně školní mládež pod vedením učitelů ZDŠ, několik rodičů a pouze 3 funkcionáři, členové rady MNV. V sále kina pak celou hodinu koncertovala dechová hudba. Na oslavu 25. výročí osvobození ČSSR slavnou Rudou armádou, uzavřely všechny společenské organizace v rámci MNV ke zlepšení vzhledu naší obce hodnotné závazky. Oslavy MDŽ 8. března v kulturním domě bylo přítomno 197 účastníků, z toho 74 dětí. Kulturní pořad předvedly děti MŠ a ZDŠ. Při ukončení školního roku navštívili žáci ZDŠ Popice s ředitelem školy s. O. Jedličkou požární zbrojnici, kde jim byly konkrétně vysvětleny požární věci předsedou sboru F. Srbou. 11. července provedeno aplikační cvičení u nádrže na popickém potoce, kde byl vyzkoušen stroj i požárníci. K proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Sčítacími komisaři byli F. Srba a Matouš Čech. Protože návštěvnost ve vinárně měla tendenci zvyšující, přikročilo se k dalším úpravám a rozšíření. Byl odkoupen sklep F. Slezáčka a Prům. stavby Brno zřídily tam taneční parket nákladem 135 tis. Kčs a nové odborné větrací zařízení, které zvýšilo efektivnost vinárny. Společenský život obce v roce maškarní plesy ( Sokol, požárníci), doplatky JZD, taneční zábava MDŽ pro členky JZD, pomlázková (ČSČK), ochotnické divadlo Svaz žen Na manželské frontě stávka 2 představení, myslivecký karneval se závody ve střelbě, Jezdecké závody TJ Pálava, Martinské hody ( Sokol), vinobraní, taneční zábava sv. zahrádkářů a ostatní akce Sv. žen kurs pečení cukroví, zdraví ženy apod. V kině bylo 107 představení, s návštěvou zájemců. V roce 1970 se narodilo 23 dětí, bylo 7 úmrtí. 12

13 Rok 1971 KSČ jako vedoucí síla ve státě, slavila 50. výročí svého vzniku. Sjezd strany ve dnech května potvrdil hodnocení 21. srpna 1968, jak bylo formulováno prosincovým plénem ÚV KSČ v roce 1970 a vyjádřil vděčnost Komunistické straně Sovětského svazu, sovětské vládě a sovět. lidu i ostatním socialistickým zemím za pomoc v boji proti kontrarevoluci. Společenské organizace v Popicích uzavřely k oslavě 50. výročí KSČ hodnotné závazky. Řízení JZD za vedení předsedy Hicla čím dál tím víc upadalo, takže bylo rozhodnuto po dohodě s výr. zemědělskou správou vypsat konkurs na obsazení místa předsedy. Došlo 19 přihlášek z různých míst Moravy i Čech, které byly rozebírány na společných schůzích výboru KSČ, představ. JZD a rady MNV. V závěru se všichni shodli doporučit členské schůzi JZD za nového předsedu s. Podešvu. Okresní výbor KSČ v Břeclavi dal k tomuto řešení souhlas. V důsledku příznivého počasí a dostatku mechanizačních prostředků byly žňové práce provedeny v poměrně krátkém termínu. Průměrný výnos činil 39,69 q/ha zrna, přitom sovětská pšenice Mironovská měla výnos 46,3 q/ha, zatímco naše Diana II. dala jen 27 q/ha. Ječmen Diamant měl výnos 40,1 q/ha. I ostatní plodiny jako brambory, cukrovka, kukuřice zrno dávají naději na dobrou sklizeň přihlížeje k letošnímu velkému suchu. I porosty vojtěšek na semeno jsou dobré. Na výroční členské schůzi Sv. požárníků byla provedena volba velitele po tragicky zahynulém K. Kupkovi. Po bedlivém zvážení odpovědnosti byl do funkce navržen a radou MNV potvrzen Miroslav Zabloudil. Po dobu jeho léčení po těžkém pracovním úraze jej zastupovali F. Matějů a A. Rampáček. Obnovena činnost odbočky svazu českosl. sovětského přátelství, přihlásilo se 35 občanů, předsedou se stal F. Urban. Volby do všech stupňů zastupitelských orgánů se konaly 26. a 27. listopadu 1971 v obřadní místnosti MNV. Všichni registrovaní poslanci zvoleni. Předsedou MNV byl zvolen Josef Hanyáš, 41 let, jako uvolněný pracovník, tajemníkem s. Č. Komárek (neuvolněný pracovník). Bylo uspořádáno celkem 32 společenských a kulturních akcí při účasti zájemců, z toho bylo 10 tanečních zábav a lidových veselic. Ředitelem ZDŠ je Oldřich Jedlička, ředitelkou MŠ Hana Surovcová. Rok 1972 Pro řízení obce ustavena rada MNV a potřebné komise: předseda MNV Josef Hanyáš, místopředseda Ing. Václav Svobodný, tajemník Čeněk Komárek, předseda finanční komise Jan Vintrlík, předseda komise ochrany veřejného pořádku Jakub Bárteček, předseda škol. komise Stanislava Svobodová, člen rady Arnošt Bačovský. Protože se začalo s generální opravou budovy MNV, byla obřadní síň provizorně zřízena v tělocvičně ZDŠ, kde konány sňatky i přivítání do života. Náhradní úřadovna byla v upravené nemovitosti vedle MNV - dosud byt vedoucího vinaře JZD, jesle našly přístřeší v prázdné římsko katol. faře. Kino bylo dáno do klidu. Původně vypracovaný projekt na opravu budovy MNV byl nedostačující, proto byl dán k přepracování, nový rozpočet činil 802 tis. Kčs. Práce byly zadány OSP Břeclav (v roce 1972 prostavěno 100 tis. Kčs). 13

14 Ze hřbitova byly vyklizeny staré kříže a pomníky, v zadní části zazděna branka (brigádnicky odpracováno 240 hodin). Položen dlážděný chodník od Limlového po nádraží, který je občany nejvíce používán. Vždyť je to vstupní brána do obce: ke zdravotnímu středisku, k obřadní síni MNV, k vinárně U zlatého lva. Zbudován i chodník u mateřské školy 413 m ( hodin), od Osvětového domu po Nasadilovo (917 hodin) a začal se chodník od Otáhalového po Strakovo ( 425 hodin). U Jednoty položeno 12 bm rour kanalizace a vybudována sběrná jímka. 66 rour položeno podél silnice od Loveckého po Nečasovo, u kaple vybudovány 3 kanalizační šachty. Provedena úprava terénu na hlavní ulici. Nyní záleží na občanech, aby si prostředí před svými domy udržovali, nenechávali je zarůstat lebedou a znovu si před ně nenaváželi haldy rumiska a neskladovali stavební materiál. Vybudována asfaltová komunikace od Stankovičového po Jednotu. Myslivecké sdružení dokončilo přístavbu při své klubovně. Do požárního sboru získáno 9 mladých lidí, kteří s nadšením provedli rozšíření klubovny. Při velké bouři 10. července vnikla voda do kravínů ve středisku a do sklepů rozestavěných bytovek JZD. Výnosy pšenice oz. 35,5 q/ha, ječmen 42,9 q/ha, cukrovka 400 q/ha, sklizeno q hroznů, průměrná cukernatost 17. JZD provedlo oplocení 35 ha vinic a sadů. Při vinobraní pomáhá 9 vojáků Rudé armády z posádky Vysoké Mýto, kteří večer vyhrávají na harmošku a zpívají dumavé písně. Průměrná měsíční odměna trvale činného pracovníka v JZD činí Kčs (11,57 Kčs na hodinu). Na jezdeckém dnu O cenu Pálavy prodáno 671 vstupenek. V roce 1972 se narodilo 24 dětí, bylo 11 úmrtí. Rok 1973 Odstěhováním do Hustopečí ( L. Matýšek a Fr. Josefík) se počet poslanců MNV snížil o dva. Generální oprava budovy MNV je před dokončením a před kolaudací. Skutečné náklady převýší 814 tis. Kčs. Na úpravy před budovou se plánuje ještě 60 až 70 tis. Kčs. Dokončuje se položení chodníků na hlavní a spodní ulici ( odpracováno brigádnických hodin). Započalo se s úpravou prostranství u zastávky ČSD na parčík (Svaz zahrádkářů a ČSČK odpr. 340 hodin). Položena kanalizace před OÚNZ, na hlavní ulici od Prchalového k Furchovému, celkem 370 bm ( 640 brig. hodin ). Vojenské stavby provedly zpevnění místních komunikací za 430 tis. Kč (3000 m2). TJ Sokol dokončil stavbu kabin u hřiště ( odpracováno brig. hodin). Požárníkům přiděleno 5 vycházkových stejnokrojů. Za peníze získané sběrem železa si sbor zakoupil dalších 5 stejnokrojů. Na požárnické auto opatřeny majáček a signální houkačka ( MNV zaplatil Kčs). JZD hospodaří na 919 ha zemědělské půdy, z toho 43 ha vinic a 26,5 ha sadů. V družstvu pracuje 224 činných členů a dalších 18 brigádníků. Výnosy u pšenice oz. 38,8 q/ha, ječmen 41,6 q/ha, cukrovka 374 q/ha. 14

15 Stavební skupina dokončila stavbu odchovny prasniček ( 482 tis. Kčs), přestavbu dílen, přestavbu kuchyně ve vinárně, vybudována lisovna. Středisko družstva vyasfaltováno. V roce 1973 prožívala TJ Pálava jeden z nejskromnějších a pro jezdecký sport méně úspěšné období. Potřebuje nutně pro přepravu koní na závody schopné nákladní auto. Nadále se pokračuje v adaptaci klubového objektu. Bilance lovu zvěře Mysliveckého sdružení za rok 1973: střeleno 624 zajíců, 942 bažantů, 14 kusů srnčí, 273 divokých králíků, 57 divokých kachen, odchyceno 70 bažantů, 40 koroptví. Jeden hon prodán Čedoku pro cizince. Z výtěžku této akce získány prostředky na výstavbu sociálního zařízení na střelnici. V roce 1973 byla 4 úmrtí. Rok 1974 Jedním z hlavních úkolů volebního programu jest stavba nové prodejny Jednoty, kterou zajišťuje MNV. Další akcí jest dokončení generální opravy budovy MNV. Ve výboru VO KSČ podrobně probíráno uvažované sloučení JZD Popice, Strachotín a Pouzdřany. Výbor nesouhlasil s umístěním sídla JZD Dukla ve Strachotíně, v Popicích jest železnice, zdravotní středisko a matriční obvod. Ve starém kravíně vznikl požár v míchárně krmiv. Jest to určité varování, aby byly nevhodné stáje uvnitř obce co nejdříve zlikvidovány. 8. května se konala veřejná schůze KSČ, MNV a JZD k 25. výročí vzniku JZD Popice s vyhodnocením zasloužilých členů. Po výroční schůzi TJ Sokol předsedou zůstává František Matýšek, jednatelem Fr. Srba a hospodářem zvolen Miroslav Kudlička. Výsledky kopané byly v celku dobré, ale všichni hráči nebyli ukázněni, jak to výbor vyžaduje. Bude třeba věnovat velkou péči politicko estetické výchově všech hráčů a zejména dorostu. Hodně času bylo věnováno dokončovacím pracím na kabinách. Ve dnech 13. a 14. července pořádal Sokol hody na zahradě u OD. Současně probíhaly jezdecké závody. Martinské hody se konaly 16. a 17. listopadu. Příjem z letních hodů Kčs, z martinských Kčs. V květnu uspořádána okrsková soutěž požárních družstev Popice, H. Bojanovice, Šakvice a Starovičky. Místní požární sbor čítal 53 členů, z toho 6 žen. Jezdecký oddíl TJ Pálava rozšířil členskou základnu a důsledně prováděl výcvik dorostenců k vyhlášeným soutěžím. Pokračuje v úpravě budovy jezdeckého oddílu, převážně vlastními silami. Tři složky národní fronty ČSČK, ČSŽ a dohlížecí výbor Jednoty spolupracovaly na základě uzavřené smlouvy na všech úsecích kulturního a hospodářského života obce. Předsedkyní ČSŽ byla s. Věra Galová, předs. ČSČK a DV s. Urbanová. Mimo jiné vedly v evidenci občany, kteří potřebovali při svém stáří a nemoci sousedskou a pečovatelskou pomoc, tedy měly na zřeteli sociální stránku našeho socialistického zřízení. Za mírný poplatek půjčují pro různé příležitosti nádobí a příbory, které byly pořízeny z dobrovolně ponechaných restitucí členů Jednoty ( hodnota nádobí Kčs, půjčuje s. Plšková). Svaz zahrádkářů (předs. S. Juras) čítá 93 členů. Založen park v prostorách u nádraží (výsadbu provedl Šlecht. a sem. podnik Želešice), členové uzavřeli závazky na udržování tohoto parku. Myslivecké sdružení má 19 členů, předsedou je B. Krajsa. Staveniště klubovny rozšířeno o kuchyň, kancelář, skladiště a sociální zařízení. 15

16 Další společenské akce: ples SRPŠ, maškarní ostatková zábava ČSPO, 2. den ostatková veselice SRPŠ, MDŽ pro členky JZD, pomlázková zábava ČSŽ,ČSČK, dětský karneval, oslava MDD. 20. července v obnoveném kinosále bylo opět po dlouhé době promítáno. Do života přivítáno 29 dětí, narozených v roce 1974, 4 úmrtí. Rok 1975 Na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se MNV, naši občané, společenské organizace a JZD zavázali k odpracování celkem brigádnických hodin s návazností na volební program především k pokračování ve výstavbě prodejny potravin tak, aby byla dokončena v závazném termínu do Největší akcí bylo dokončení generální opravy budovy MNV, která nyní důstojně reprezentuje obec Popice. Jsou tu prostorné kanceláře, velká zasedací síň, representační obřadní síň. V přízemí je malé království jeslí, které mají k dispozici i prostorný dvůr. Dále je tu veřejná knihovna a v prvním poschodí kinosál. V celé budově zavedeno ústřední topení. Jihomoravské energetické závody provedly rekonstrukci elektrické sítě a veřejného osvětlení nákladem 920 tis. Kčs. Pracuje se na druhé části vodovodního přivaděče, po jehož dokončení by měla býti obec dostatečně zásobena vodou. Ne všichni občané dbají na pořádek a přesto, že je zřízena skládka odpadů, mnozí občané odpad tam nevyvážejí, ale skladují všude jinde. Parčík u nádraží si vzala do péče organizace SSM a ČSOZ, ale toto se nesetkalo s úspěchem. Větší část roku zůstal neošetřený a okrasné stromky a keře mnohdy v trávě nebylo ani vidět. Novým předsedou místní odbočky SČSP byl výborem KSČ vybrán ředitel ZDŠ s. Janda. Jezdecký oddíl TJ Pálava oslavil 10. výročí založení oddílu. Po zboření starých chlévů v objektu klubovny byla zahájena výstavby boxových stájí, buduje se sociální zařízení a kovárna. Na přebor dorostenců v Přerově nominován Svat. Matýšek, i na mezinárodní závody do PLR. Od 1. ledna 1975 začalo JZD Dukla hospodařit jako sloučené JZD Strachotín, Popice a Pouzdřany. Do skončení žňových prací se prakticky rozdělení mechanizačních prostředků nijak nelišilo vybavení před sloučením družstev, pak byly rozděleny do dvou středisek, do Popic a Strachotína. JZD Popice do tohoto sdružení vneslo tento půdní fond včetně záhumenek: 715,50 ha orné půdy, 60,18 ha vinic, 6,27 ha zahrad, 26,48 ha ovocných sadů a 48,75 ha luk. Hektarové výnosy v r. 1975: pšenice 49,1 q, ječmen 49,3 q, brambory 146,3 q, cukrovka 423,2 q. V živočišné výrobě je palčivá situace na úseku výroby mléka, kde zvláště adaptované objekty v Popicích a Pouzdřanech neumožňují ustájit plánovaný počet krav. Narozeno 22 dětí, 6 úmrtí. 16

17 Rok 1976 Sloučení tří JZD dotklo se vesnické organizace KSČ tím, že převážná část příslušníků strany přestala být členy VO KSČ Popice a přešla do ZO KSČ ve Strachotíně. Počet členů VO KSČ se tak snížil na 23. Organizace pracovala podle plánu práce, schůze výboru se konaly 2x a členské schůze 1x měsíčně. Předsedou VO je s. František Hradil. Závěry XV. sjezdu KSČ a příprava voleb vyžadovaly zaktivizovat všechny komunisty a také ostatní pracující v obci. Pod vedením VO KSČ orgánům MNV se podařilo získat pro politiku strany podstatnou část popických občanů, straníků i nestraníků, žen i mládeže. Z hodnocení volebního programu: v uplynulém volebním období ( ) byla v naší obci vybudována tato zařízení: 890 bm bezprašných vozovek 595 tis. K čs bm chodníků 170 tis. K čs 560 bm kanalizace 130 tis. K čs kabiny TJ Sokol 90 tis. K čs GO budovy MNV 910 tis. K čs vybavení obřadní síně 220 tis. K čs ústřední topenní, nové podlahy v MŠ 35 tis. K čs GO elektrické sítě veřejn. osvětlení 1,020 tis. K čs rekonstrukce hlav. přívodu pitné vody 1,100 tis. K čs výstavba dvou čtyřbytovek 1,800 tis. K čs zahájena výstavba prodejny Jednota 1,700 tis. K čs Mimo tyto akce bylo v Popicích postaveno 16 bytových jednotek a provedeny 4 rekonstrukce rodinných domků. Na všech akcích odpracovali občané brigádnických hodin. Volby do všech stupňů samosprávy se konaly 22. a 23. října Počet voličů v Popicích 623, účast ve volbách 100%. Zvoleno 21 poslanců, předsedou zvolen Josef Hanyáš, místopředsedou Fr. Hradil, tajemníkem Bohuslav Hajný. Představitelé jednotlivých komisí: fin.-plán. V. Galová, výstavby Arn. Bačovský, ochr. veřejn. pořádku J. Musil, sboru pro občan. zálež. B. Krajsa, kult. škol. M. Bártečková, soc.-zdr. M. Otáhalová. Průměrný věk poslanců necelých 41 roků. Matriční obvod se střediskem v Popicích tvoří obec Popice, Pouzdřany, Strachotín a Šakvice. Matrikářkou je Marta Pezlarová, která mj. vykonává i funkci knihovnice místní lidové knihovny. Abnormální sucho v r zapříčinilo velké potíže pro zemědělské družstvo Duklo. Dobrý výsledek dosažen pouze u obilovin celkem (42,1 q/ha), když kukuřice zrno dala jen 11,5 q/ha. Plochy cukrovky poškodila větrná eroze, takže některé byly zaorány, výnos u brambor činil 63 q/ha. Sklizeň ovoce také ovlivnilo silné poškození květů pozdními mrazy. Pouze sklizeň hroznů byla splněna na 133%. K menším ztrátám došlo především proto, že se sklizeň kvůli nedostatku pracovníku hrozně protáhla. Narozeno 24 dětí, 4 úmrtí. 17

18 Rok 1977 V akci Z dokončena prodejna potravin Jednota, čímž došlo ke zlepšení zásobování obce životními potřebami a ke zkulturnění prodeje. Byla slavnostně otevřena na počest 60. výročí VŘSR dne 1. srpna 1977 za účasti hostů z KNV, ONV, z ústředí Jednoty a dalších. Dále to byla generální oprava místního rozhlasu, čímž se zlepšil poslech na celém území obce a informovanost občanů. V ulici k nádraží byl v akci Z vybudován chodník. Není zanedbatelné, že byla zahájena rekonstrukce a přístavba mateřské školy, čímž se kapacita umístění zvýší o 30 míst. Ke zlepšení životního prostředí byly zajištěny každou středu služby na odvoz domovních odpadů na skládku prostřednictvím Služeb města Hustopečí. Závazky na počest 60. výročí VŘSR byly uzavřeny v každé rodině mimo občany přestárlé. Ředitelem ZDŠ je s. František Plíšek, veškeré kulturní akce školy zajišťuje s. Mondeková, vedoucí pionýrské organizace. Školská komise MNV se odmítavě postavila k uvažovanému sloučení žáků ZDŠ Popice a Pouzdřany. Funkci předsedkyně osvětové besedy převzala se souhlasem rady MNV s. uč. Hradilová. Knihovnu převzala s. Jana Jochlíková. Kapacita jeslí pro 25 dětí pravidelně zvyšována až na 30 dětí. Vedoucí jeslí je Eliška Mikulicová. V mateřské škole je k docházce přihlášeno 54 dětí, ředitelkou je Ludm. Podešvová (ve školce jsou dále 3 učitelky, 1 kuchařka, 2 uklizečky, 1 topič). Dosavadní předseda požárního sboru s. Fr. Srba se pro stáří funkce vzdal a byl jmenován čestným předsedou. Novým předsedou zvolen Antonín Vala. Do místní skupiny ČSČK získáno 25 členů, do ČSŽ 14 členek. Jsou to soudružky z brigád socialistické práce, které taktéž zdarma darovaly krev. V naší obci bylo 31 bezpříspěvkových darů krve a za peníze 23. TJ Sokol mužstvo kopané se probojovalo do okresního přeboru a umístilo se na 8. místě. TJ Pálava: boxové stáje dostaly novou fasádu, vybudovány nové stojany, výplně do překážek a proveden nátěr překážkového materiálu pro konání VIII. ročníku Ceny Pálavy. Oddíl vlastní 3 nákladní auta, 8 jezdeckých koní, 2 hříbata a 1 poníka. V Hlavní ceně Olomouce obsadil Sv. Matýšek 1. místo, dále 1. místo v Ceně bří. Mrštíků a stal se okresním přeborníkem dospělých ve skoku. Přeborníkem v drezůře dospělých se stal Pavel Koláček. JZD Dukla: nepříznivý dopad klimatických podmínek roku 1976 se opakoval i v roce Hektarové výnosy: pšenice 44,8 q/ha, ječmen 33,9 q/ha, kukuřice zrno 24,7 q/ha, cukrovka 368 q, brambory rané 58,8 q, hrozny 98 q. Sady byly velmi silně postihnuty jarními mrazy. Předsedou JZD Dukla je s. Ing. Březovič. Narozeno 18 dětí, úmrtí 6. Rok 1978 Obec má 932 občanů. 12. května mráz poškodil vinohrady. K oslavám 30. výročí Vítězného února pozvaly agitační dvojice všechny občany, což se projevilo v dobré účasti. 18

19 V kině OB se zvýšila účast diváků z řad mládeže na sovětských filmech. Provádí se rekonstrukce a přístavba mateřské školy, což umožní přijetí všech dětí předškolního věku a umožní i stravování dětem ZDŠ v místě. Dočasně se škola s dětmi přestěhovala do budovy ZDŠ. V dokončení je též další čtyřbytovka, která bude částečně řešit bytové problémy mladých družstevníků. V individuální výstavbě rodinných domků máme poměrně velkou rozestavěnost. Od 1. září 1978 došlo ke kooperaci se školou v Pouzdřanech v zájmu zkvalitnění výuky podle nové koncepce. Na zdejší škole zůstává 1. a 2. ročník žáků z Popic a Pouzdřan, žáci 3. a 4. ročníku jsou denně dopravováni autobusem JZD Dukla do Pouzdřan a pak zpět. Na ZDŠ pracuje 7 oddílů pionýrské organizace. Nejlepších výsledků dosáhli modeláři - v krajském kole 15. místo. 11. března byl v požární zbrojnici den otevřených dveří a vyzněl kladně, zúčastnilo se 176 občanů a mládeže. Požární sbor velmi úspěšně zasahoval při požáru stohu a zachránil mlátící soupravu. Myslivecké sdružení má 21 členů a 3 adepty. Předsedou je Alexander Malý ml. Rok 1978 nebyl příznivý pro chov drobné zvěře, hlavně zajíců, jejichž stavy od roku 1974 klesají. Bylo dodáno vč. odchytu 620 kusů zajíců, 899 bažantů, 15 kusů srnčí zvěře, 316 divokých králíků. Sesbíráno 258 bažantích vajíček a vypuštěno po vylíhnutí do revíru 145 kuřátek. Jezdecký oddíl Pálava mj. svépomocí postavil ocelokolnu s vyzděním konstrukce. Není zapomínáno na členy, kteří vykonávají presenční vojenskou službu a pravidelně je s nimi udržován písemný styk. Ženy z brigády socialistické práce ČSČK uskutečnily v červenci návštěvu v Domově důchodců v Břeclavi a spolu se sborem pro občanské záležitosti předvedly důchodcům kulturní program a předaly hodnotný dar. Společenské akce v roce 1978: ples SRPŠ, taneční zábava SSM, ostatky ČSPO, letní a martinské hody Sokol, karneval myslivci, vinobraní zahrádkáři. JZD Dukla: V roce 1978 vysazeno v Popicích 13 ha vinic na vysokém vedení. Hektarové výnosy pšenice 40,5 q, ječmene 40,1 q, brambor 129 q, cukrovky 335 q. Ve starých stájích v obci je stále chov krav a hovězí žír, v novém kravíně je 95 kusů krav. Narozeno 19 dětí, 4 úmrtí. Rok 1979 Mateřská škola se 5. dubna přestěhovala zpět do opravené budovy školky. Rekonstrukce a přístavba MŠ byla provedena v akci Z v hodnotě 600 tis. Kčs. Na vybavení školky bylo přiděleno dalších 40 tis. Kčs. Kino osvětové besedy promítá mimo školních prázdnin po celý rok každý pátek odpoledne a večer. Návštěvnost dětských představení je průměrně 72 dětí, večer 37 dospělých diváků. Sál kina vybaven novými sametovými závěsy, garnyžemi a novým magnetofonem. K úspěchům vesnické organizace KSČ patří skutečnost, že v roce 1979 s konečnou platností bylo schváleno zahájení stavby velkokapacitního kravína pro 700 krav. Jezdecký oddíl dokončil hrubou stavbu věže rozhodčích na jízdárně. Při zajišťování chodu oddílu a plnění dalších úkolů odpracovali jeho členové brig. hodin. Pavel Koláček získal tři první místa v závodech Ceny Pálavy. 19

20 V TJ Sokol je registrováno 58 mužů, 13 dorostenců, 12 žáků, 18 žen, 7 dívek a 6 žaček. Myslivecké sdružení: v důsledku prudkého poklesu stavu drobné zvěře bylo odstřeleno pouze 50 zajíců a 374 bažantů. Dva plánované hony se nekonaly. Sebráno 343 bažantích vajec a 174 vylíhnutých kuřat vypuštěno do revíru. Líhnutí prováděl člen MS František Sláčík. Byl oživen pionýrský kroužek mladých přátel přírody a myslivosti při ZDŠ. Má 18 členů a jeho vedením byl pověřen s. Hycl. Společenské akce v roce 1979: maškarní ostatky požárníci, oslava MDŽ, pomlázková zábava ČSČK a ČSŽ; MDD s ukázkou hašení požáru, předvedení leteckých modelů, jízda na ponících; letní hody a martinská zábava Sokol (martinské hody pro stísněné nevyhovující prostředí Osvětového domu se nekonaly). JZD Dukla v roce 1979 dosaženo nejnižšího zisku od sloučení družstva. Hlavní příčinou byly výsledky střediska RV, nákladní dopravy a přidružené výroby. Hektarové výnosy pšenice 25,5 q, ječmen 30,7 q, kukuř. zrno 40,9 q, brambory 116 q, cukrovka 256 q, hrozny 98,6 q. Narozeno 19 dětí, 4 úmrtí. Rok 1980 Ze zprávy komise výstavby a zemědělské: potok, který protéká obcí, je úplně znečištěn i díky organizaci, která pokládala vodovod pro NHKG, na vozovce hlavní ulice jsou místy jámy a hrozí nebezpečí havárie, v havarijním stavu jsou opuštěné staré kravíny, odpadové žumpy nejsou v některých částech zakryté, navrhnout členy rady do delegace na ONV s požadavkem přidělit finanční prostředky na vybudování chodníků na hlavní ulici a další dobudování komunikací v naší obci. Toto opatření je nutné zvláště v podzimních a jarních měsících, protože do některých míst v obci nelze vůbec zajet autem, ba ani se dostat pěšky (v případě onemocnění pacienta, zásobování palivy apod.). Ze zprávy komise zdravotní: u dospělého obyvatelstva jsou značné výkyvy v péči o chrup, je stále větší procento lidí se zcela zanedbaným chrupem a také hygiena ústní je často na nízké úrovni, po kontrole sociálního zařízení ZDŠ konstatováno, že toto je naprosto nevyhovující po stránce vybavení i po stránce hygienické. Ředitelkou ZDŠ se stala s. Mondeková. V ZDŠ byla 1. třída s 31 žáky a 2. třída s 29 žáky. Pro školní rok byla na ZDŠ 1. a 3. třída. Pro odvoz dětí 2. a 4. ročníku do Pouzdřan sjednán autobus ČSAD Hustopeče. Do mateřské školy přihlášeno 62 dětí, z toho 32 starších. O Mezinárodním dnu dětí na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne s předvedením spartakiádních skladeb. Vystoupily děti z Popic, Pouzdřan, Zaječí a Šakvic. Sraz účastníků u MŠ, průvod obcí v čele s jezdci TJ Pálava. Jezdecký oddíl pokračoval v dokončovacích pracích na rozestavěné věži rozhodčích (vnitřní omítky, rozvod elektřiny, atd.), zahájena venkovní omítka. Slavnostní otevření tribuny bude při zahájení XI. ročníku Ceny Pálavy v roce TJ Sokol, oddíl kopané: mužstvo v okresním přeboru obsadilo 4. místo. Požární sbor čítá 75 členů, přistoupilo 17 žen a 4 muži. Sbor vlastní dvě stříkačky, PS-8 PPS-12, které jsou akceschopné. Družstvo požárníků je dosažitelné v kteroukoli denní i noční dobu. 20

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010 Vážení spoluobčané! Končí nejen další čtvrtletí letošního roku, ale zároveň i další volební období obecního zastupitelstva. V letošním roce nám připadli navíc ještě volby do části senátu, které budou probíhat

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Orientační měrné náklady zemědělských staveb

Orientační měrné náklady zemědělských staveb Tab. : 155 Orientační měrné náklady zemědělských staveb Celkové náklady stavby [Kč/měr.jedn.] Měrná jedn. a. Skot - novostavby - dojnice 1 Bezstelivová stáj, rozpon 32 m, pro 300 dojnic. Třířadé uspořádání,

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň IČO 60611898 Zpracovala: Eva Beránková, ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více