VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA 1945-2000"

Transkript

1 VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY ZA LÉTA UVEDENY DOSLOVNÉ CITACE ZE ZÁPISŮ 1

2 Léta 1945, 1946, 1947 Dne 16. dubna 1945 v pozdních hodinách odpoledne obsadila německé Popice Rudá armáda. Z nejbližších obcí začali do Popic docházet Češi, kteří se zájímali o přesídlení do obce. Během června 1945 prošlo kanceláří osidlovacího komisaře kolem jednoho tisíce zájemců o osídlení v Popicích. Jako první opravdu usazení Češi v obci byli Jindřich Čermák na č. 31, který zde pracoval jako čeledín i po dobu okupace, hostinští Leo Klimeš a Karel Jelínek, Ladislav Flajšingr (sběr mléka a vajec), Lad. Brenza stolař, Vojtěch Vala obchodník, Josef Kovařík obchodník, Bl. Vybíral holič, Frant. Kadlec převzal poštovní úřad, Vlad. Farlík učitel. Škola byla převzata ve velmi špatném stavu, protože nebyla v letech války opravována a po osvobození Rudou armádou sloužila jako výpomocný lazaret. Podle ujednání Košického vládního programu byl 15. srpna 1945 ustaven Místní národní výbor s paritním zastoupením politických stran: předseda František Mokrý č. 49 (ČSL) a další 3 členové ČSL ( C. Nečas, A. Urban, Al. Mužikovský), 4 členové KSČ ( P. Klíma, B. Vybíral, J. Dvořák, J. Žižlavský), 4 národní socialisté (J. Hanyáš, A. Binder, J. Škola, F. Šmíd), 4 sociální demokraté (F. Vašků, A. Matocha, J. Kudlička,A. Polášek). Pokladníkem zvolen Karel Homola. Ustanovena školní rada a školníkem byl zvolen Alois Kotačka, který vykonával i služby pro obec. Nařízeno z každé domácnosti darovat jednu židli pro sál Osvětové besedy projednáno přidělování německých vinohradů a hospodářského zvířectva založen Sbor dobrovolných hasičů (starosta Jindřich Polach) V prosinci 1945 ustavena místní osvětová rada, otevřena obecní knihovna (se základem 50 knih) knihovnice uč. Božena Vozdecká První společenská akce v prosinci 1945 vánoční besídka s nadílkou Dne zařízeno vykopání v Popicích pochovaných vojínů hrdinů RA, kteří tu padli za osvobozovacích bojů. Usneseno, aby poškozené rakve byly nahrazeny novými na účet obce. Za práce Čechům zaplaceno za den 100 Kčs, Němcům 50 Kč, účet činil Kč. Dne slavnostně předány dekrety o vlastnictví půdy. Dne ustavena pobočka Sokola (starosta Karel Špringinsfeld, zástupce Jakub Stárek).Všesokolského sletu se zúčastnilo 15 žáků, 3 dorostenky a 34 dospělých cvičenců. Narozeno.r d ětí r d ětí r d ětí Úmrtí...r dětí r d ěti a 1 stará žena r d ěti a 5 dospělých 2

3 Z údajů okresního archivu V roce 1930 měly Popice obyvatel ( z toho 32 Čechů). Až na výjimky byla většina obyvatel německé národnosti odsunuta. Podstatná část osob z Popic byla ze sběrných středisek odvezena ve vlakových transportech , , a Obec Popice osídlili čeští osadníci asi z 50 procent z kloboucka (Krumvíř, Šitbořice, Nikolčice, Těšany), z 20 procent z hodonínska (Dambořice, Uhřice), 7 procent z Valašska (Střelná, Hovězí) a zbytek z různých jiných oblastí. Část občanů přišla z Volyně s Československou armádou generála Svobody. Léta 1948, 1949, 1950 V obci vyvíjely činnost tyto ustanovené spolky a organizace: všechny čtyři politické strany NF (do roku 1948), Sokol, Orel do roku 1948, Českosl. svaz mládeže, Svaz dobrovolných hasičů, Svaz československých žen, Svaz čs.-sovětského přátelství, které se vždy sdružovaly při veřejných oslavách. Přišel únor 1948, kdy se dělnická třída uchopila moci a na výzvu předsedy vlády byly tvořeny akční výbory NF z demokratických a pokrokových představitelů všech stran a organizací, aby bděly nad čistotou veřejného života. Tak se stalo i v Popicích a předsedou místního AV NF byl zvolen Alois Pospíšil. Ve schůzi MNV 25. února 1948 za přítomnosti předsedy AV bylo pojednáno o nové vnitřní politické situaci v ČSR. Byli zproštěni funkcí členové rady MNV J. Škola, A. Adamčík, A. Matocha, Ant. Urban, členové pléna J. Zoubek a M. Pichler. Přečteno prohlášení souhlasu s novou vládou Klementa Gottwalda a přítomnými podepsáno. Druhým předsedou místního AV NF se stal Čeněk Komárek. V roce 1949 převzal funkci K. Hejda a po zvolení předsedou MNV byl předsedou AV zvolen R. Tomeška. Dne byl místní AV reorganizován. Dosavadní předseda Tomeška se stal předsedou MNV, novým předsedou AV zvolen J. Putna. Národní školu navštěvuje průměrně 140 dětí. Místní osvětová rada ( vede ředitel školy Vladimír Farlík) po roce 1948 kulturní komise, se stará o řízení osvětové a kulturní činnosti v obci a o dobrý průběh veřejných oslav. Oslavy jsou konány v Osvětovém domě, za který se Fondu národního majetku platilo roční nájemné Kč. Budova OD odhadnuta na Kč. Když Ministerstvo zemědělství počalo v ČSR tvořit JZD za pomoci STS (strojně traktorových stanic), nebyla tato myšlenka v obci přijímána přátelsky. Průkopníky společného hospodaření se stali 3 zemědělci: Vozdecký Fr. ( pozdější předseda), Fr. Slezáček a J. Putna. Činovníci v místě i z okresu jali se trpělivě přesvědčovat a přede žněmi 1950 bylo v Popicích utvořeno JZD III. typu, do kterého vstoupila celá obec a které čítá 215 členů. Členský podíl činí 100 Kčs, zápisné 10 Kčs. První zkušební žně probíhaly společně. JZD obhospodařuje 852 ha zemědělské půdy, z toho 30 ha vinic. Dne za účasti zástupců z okresu i kraje, novinářů, družstevníků i školní mládeže byla symbolická slavnost rozorání mezí, která se stala mezníkem nového hospodaření v obci. V akci hubení syslů a křečků docíleno velkého úspěchu, protože děti i dospělí pochopili nutnost této akce s ohledem na kolektiv. Žáci NŠ zahubili 524 křečků a 194 syslů, SČM 116 křečků a dospělí 531 křečků a 156 syslů. Divadelní hry i plesy sokolské byly hojně navštěvovány a měly slušnou úroveň i finanční výsledek. Divadelní hry Její pastorkyňa, Pasekáři, Lucerna a jiné ukazují, že 3

4 v Sokole bylo dosti ochotných lidí obětovat volné večery umění. Po únoru 1948, kdy se dělnická třída chopila ve státě moci, při prováděné očistě nebylo v Sokole vyloučených. Jednota Sokol zakoupila z vlastních prostředků 200 židlí za Kčs. Sboru dobrovolných hasičů se dostalo nové motorové stříkačky a v ceně Kčs postupně pořízeno 25 pracovních obleků s opasky a přilbami, zakoupeno šestiválcové auto Walter za Kčs (sbor sám na ně dal Kčs). Počet obyvatel v r Narozeno dětí v r Zemřelo v r děti, 5 dospělých dít ě, 3 dospělí dosp ělí Rok 1951 Předseda místního akčního výboru NF byl pravidelně zván do schůzí výboru MO KSČ, aby všechny úkoly mohly býti řádně přenášeny. Stejně tak tomu bylo s MNV, s nímž úzce spolupracovalo. V plesové sezóně pořádány obvyklé plesy: KSČ, Sokola, myslivecké jednoty, ostatky měl Svaz dobrovolných hasičů (SDH), JZD dožínky, hody SDH (výtěžek z hodů věnován na opravu hasičského auta). Na MNV jest umístěna vkusně vybavená oddací síň. Všechny matriční věci pro obec Popice, Šakvice, Pouzdřany a Strachotín vede vzorně Ladislav Kalas. Obecní knihovna má koncem r svazků, čtenářů 48, výpůjček 469. Nacvičena a 2x hrána hra se zpěvy Vlaštovička. Ustavena místní skupina Čs. červeného kříže, mj. vede poradnu pro matky a děti. Požárníci konají v době žní v noci ve zbrojnici hlídky, ostatní občané hlídkují v obci a u stohů Velký problém je nedostatek vody stavba dálkového vodovodu se připravuje. Zemědělské práce poměrně dobře probíhaly. Společné stáje v l. etapě jsou hotové, dokončuje se připojení k vodovodu, k 15.květnu bude možno ustájit dobytek. Ustaveny pracovní skupiny a vedoucí: (stavební A. Adamčík, ŽV A. Krajča, František Slezáček, vinař.-ovoc- Fr. Matějů, RV K.Kupka, Št. Chytil, Jar. Šátek, Ant. Raus). Stavební skupina adaptovala společné stáje, vepříny, konírnu, sýpku. Adaptace kravínů prováděna ve dvou etapách (nákl. 545 tis. Kčs). Stavy dobytka : koní 42 ks, skotu 242 ks spol. ustájených, 99 v osobním vlastnictví, vepřů 202 spol. ustájeno, 250 soukr. vlastnictví. Individuální držba půdy družstevníků činila 1 ha půdy. Vysázeny ovocné stromy na 8 ha za vedení J. Putny a zahradníka vinařského družstva VINOPA, které převzalo nad JZD patronát a zavázalo se pomáhat ve vinařství a ovocnářství. Odměňování pracovníků znormováno, např. v ŽV za 22 ks dobytka (krmení, nebo dojení) 1,5 PJ, plečkování 50 arů brambor 1,5 PJ, okopávka 6 arů kukuřice 1,5 PJ, 4

5 panákování obilí 1,5 PJ, vázání 500 ks hlav vinice 1,5 PJ, vodění koně 50 arů 1,25 PJ apod. Na členské schůzi 25. září 1951 odstoupil dosavadní předseda Vozdecký a 68 hlasy z 84 přítomných zvolen nový předseda JZD Antonín Adamčík. V r mělo JZD 109 rodin s 206 pracujícími členy. Do socialistického sektoru převedeny tyto živnosti: stolařství (Brenza), bednářství (Šmíd), sedlářství (Zálešák), obuvník (Stehlík), kováři (Eliáš, Malovaný), obchodník smíš. zbožím (Kovařík, Vala), pekař (Veselý), holič (Vybíral), hostinský a řezník (Jelínek, Klimeš), krejčí (Vozdecký, Štůsek, Wetter), kolář (Vrbas), zámečník (Lejska), sklad text. ( Špringinsfeld). V r se narodilo 15 dětí, zemřelo 1 dítě, 2 dospělí. Rok 1952 MNV přidělil pro mateřskou školu budovu čp. 281, která byla adaptací upravena. ONV Hustopeče poskytl částku Kčs s tím, že nebude zatím prováděna plánovaná adaptace národní školy. Práce prováděl Komunální podnik Hustopeče. Do této budovy bývalé stanice SNB se mateřská škola přestěhovala 1. října Sloužila také jako zemědělský útulek. Učitelkou byla L. Farlíková, od r ředitelkou. Průměrně zapsáno 40 dětí. V r přijata jako pěstounka M. Knopová. Od jsou z JZD propuštěni tvz. zahrádkáři, kteří mají hlavní zaměstnání mimo obec. Jejich ženy v JZD nadále pomáhají. Jedině tak bude udržen svazek rolníků a dělníků, nezbytný při socializaci vesnice. Rok 1953 Volby 16. května do všech stupňů národních výborů. Do MNV zvoleno 10 poslanců, z nich předsedou zvolen Čeněk Komárek, tajemníkem František Troubl z Uherčic. Poslancem ONV se stal Karel Hejda. V budově JZD zřízeny adaptací konírny (náklad 32 tis. Kčs). Pěstitelský kroužek národní školy pěstoval 2000 morušových sazenic pro potřebu JZD. V národní škole několik případů infekční žloutenky znemožnilo oslavit příchod Dědy Mráze. Rok 1954 Ve sběru odpadových hmot se umístila popická škola mezi nejlepšími školami okresu Hustopeče. Tomáš Valík odměněn jako nejlepší sběratel vyhlídkovým letem nad Brnem. V březnu zřízeny v obci jesle pro děti do 3 let, umístěné zprvu v mateřské škole (později v budově MNV). Brigádnicky zhotovena houpačka, pořízeno brodiště. V jarním období byla téměř polovina žáků NŠ postižena epidemií příušnic, vyskytl se případ spály. 5

6 Rok 1955 Byl ve znamení příprav na l. celostátní spartakiádu. Ve sportovním dnu v ukázkách z nácviku cvičilo 40 dětí MŠ, 155 NŠ a 51 z osmiletky Šakvice. V Praze cvičilo 8 členů Sokola a žáci dojíždějící do Šakvic. V TJ Sokol se dobře držel oddíl kopané, děvčata pěstovala českou házenou. Generální oprava střechy národní školy provedena z rozpočtu ONV Hustopeče nákladem Kčs. Organizovanost v pionýrské organizaci dosáhla 90 %. narozeno dětí úmrtí Rok 1956, 1957 Zásobování vodou jest zajištěno napojením na vodovodní skupinu XVII. Hustopeče. Zakoupena nová ústředna místního rozhlasu o výkonu 200 V. V obci je rozmístěno 13 ks ampliónů. V prodejně Jednoty provedena generální oprava. Stavební stav budovy jest dobrý, prodejní místnosti i skladové prostory jsou dostačující. Sociální zařízení je nedostatečné. Vedoucím prodejny býval s. Tým ze Šakvic, nově upravenou samoobsluhu vede s.valová. Ve volbách do národních výborů zvoleno 15 poslanců MNV, z nich předsedou zvolen Čeněk Komárek, tajemníkem Karel Hejda, který je současně poslancem KNV. O prázdninách 1957 byla provedena generální oprava školy nákladem Kčs, při které bylo dáno 21 nových oken. Do školy zaveden vodovod, čímž se zlepšila celková hygiena. Rok 1958 Zahájena přístavba přísálí ( v letech ) pro 120 osob k sezení. Zdravotní středisko zřízeno adaptací domu Bedřicha Jelínka, který se odstěhoval. Zásobování občanů není bez závad. Pojízdná prodejna masa do obce dojíždí jednou za týden a dováží maso v nedostatečném množství. Lidé čekají ve frontě celé hodiny, na mnohé, a to obyčejně ty, kteří pilně pracují v JZD, se maso nedostane. Rok 1959 Hospodářské středisko JZD je situováno východně od obce. Provedena dosud výstavba otevřené kolny na stelivo a píci, kravín pro 98 ks s mléčnicí, hnojištěm a močůvkovou jímkou. Jest doplněn nutnou příjezdovou komunikací, elektrickou přípojkou s vlastní trafostanicí a vodovodní přípojkou. Prostor drůbežáren jest za železniční tratí osázen vysokou zelení, takže vzhled je velmi příznivý. 6

7 K letům Každoročně v měsíci listopadu probíhá Měsíc českosl. sovět. přátelství, který je vyplněn besedami, přednáškami, sovětskými filmy, výstavkami apod. Čs. svaz požárníků každoročně na jaře provádí preventivní prohlídky ve všech domech a v objektech JZD. Ve žních organizovány žňové hlídky, u trati o žních hlídkují hlídky mládeže. Výbor žen byl dobrým pomocníkem MNV a podílel se na všech akcích v obci organizovaných. Spolu s dohlížecím výborem Jednoty prováděl např. výkup vajec v obci, čímž se zlepšilo plnění dodávek. Pořádal kurzy šití, vaření, zájezdy do divadla, oslavy vítání občánků a životní jubilea, pomáhal získávat mladé do zemědělství. narozeno dětí úmrtí Rok 1960 Celkový počet obyvatel obce je 978, z toho 32 osob starších 70 let. Jejich průměrný starobní důchod činí 235 Kčs měsíčně. Nejstarší občankou je Anna Kepáková z č. 91, narozená roku Další nejstarší občané jsou Nikodém Straka z č.71 a Josef Novotný z č. 65, narození v roce Zaměstnání občanů starších 15 let v roce 1960: zemědělství 305 dělníci 172 ženy v domácnosti 77 úředníci, učitelé 26 učební poměr 15 studenti 8 ostatní 47 V roce 1960 má JZD 806 ha zemědělské půdy. Skutečná výše pracovní jednotky v letech: pracovní jednotka 8,- 13,50 8,- 16,- naturálie v Kč s 3,20 3,20 2,17 2,02 Plánované hektarové výnosy (skutečnost neuvedena) pšenice 17,5 27,- 28,- 33,- ječmen 17,5 24,5 27,- 31,- cukrovka brambory rané Je postavena odchovna mladého dobytka pro 140 ks. 7

8 Rok 1961 Zahájena adaptace pohostinství Jednoty. Pohostinství prozatímně umístěno v budově č. 7, dříve STS. Kupní síla pracujících je veliká svědčí o tom vysoké obraty v potravinách i pohostinství. Rok 1962 Ve středisku JZD postaveny garáže s dílnami, silážní jámy na 300 vagónů, 4 kolny na píci a na uskladnění strojů. JZD má jedno středisko pro skot a vepřový dobytek a jedno středisko pro drůbež. Nedostatkem je, že větší polovina dobytka zůstává stále ustájena v adaptovaných stájích ze stodol přímo ve vesnici. Jedná se o 200 ks skotu, 500 ks prasat, 100 ks prasnic a 260 ovcí. V JZD pracuje celkem 102 mužů a 139 žen. Soukromých zemědělců v obci není, pouze držitelů půdy do 0,50 ha. narozeno d ětí úmrtí Rok 1963 Dokončena rekonstrukce pohostinství s kapacitou asi míst. Je dobře vybaveno, má splachovací WC, splašky svedeny do jímky. Oprava si vyžádala 300 tis. Kčs. Tržby v pohostinství jsou od 300 do 350 tis. Kčs ročně. 9. března se v klubovně JZD konala slavnost padesátníků, které se s rodinnými příslušníky zúčastnili: L. Holacký, F. Maček, Al. Urbánek, J. Škňouřil, Jar. Brym, M. Pichler, F. Huňař, Št. Gálová, Lud. Straková (č. 71), Herm. Urbánková, Marie Rybnikářová, M. Matýšková (č. 1). Rok 1964 Volby do MNV : plénum mělo 30 členů, předsedou zvolen Karel Hejda jako uvolněný pracovník, tajemníkem Fr. Srba jako neuvolněný pracovník. Opravena střecha na přísálí Osvětového domu vyměněn eternit za vlnitý plech. Pořízeny nové brány v zahradě OD a u hasičské zbrojnice. Pořízen nový nábytek pro MNV, ZDŠ, MŠ a jesle za Kčs. JZD provedlo generální opravu konírny ( Kčs). V hlavní budově JZD zřízen bufet, vlastní adaptace budovy měla náklad 299 tis. Kčs. Vybudovalo polní mlat s ocelovou konstrukcí a betonovou podlahou. 8

9 1965 Dokončena oprava ZDŠ, oplocení školní zahrady a postavena nová kolna na uhlí a dřevo; výměna oken a dveří do dvora. Opravena střecha na márnici hřbitova ( Kčs). Zpevněna cesta ke hřišti ( Kčs). JZD ve středisku vybudovalo druhou kolnu k uskladnění strojů. narozeno d ětí úmrtí Rok 1966 Obec má 948 obyvatel, skutečně obydleno 232 popisných čísel. Řada rodinných domů je opravována, prostranství před domy je nejednotné, chodníky nejsou souvislé, jen někteří občané si pořídili před domy chodník. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Vranovice, je na něj napojeno 95 % bytových jednotek, na veřejnosti jsou 4 výpusti. Na stávající kanalizaci je napojeno 17 bytových jednotek. Jinak je splašková voda odváděna silničními příkopy. Projekt na kanalizaci jest dán do plánu na rok Síť elektrické energie, která byla v roce 1929 rozvedena po celé obci, dosud nebyla opravována a v současné době má nedostatečné napětí. Okresní správa silnic provedla opravu silnice ( Kčs), v roce 1968 se plánuje asfaltový povrch. Asi 110 domácností využívá propan-butan, který se dováží 1x za 14 dnů. Dřevospoj jako jediný nezemědělský podnik má 6 zaměstnanců. Vyrábí hlavně na zakázku občanů, okna, dveře, apod. Požární sbor má 45 členů, vlastní pouze motorovou stříkačku PS-8 jako přívěs za motorové vozidlo. V přízemí budovy MNV jsou jesle pro 25 dětí a byt vedoucí jeslí. Kino v poschodí má 130 sedadel, postrádá šatnu a sociální zařízení. Sálu se používá na schůzovou činnost. Myslivecké sdružení má za obcí, směr Uherčice, vybudovanou klubovnu a střelnici na asfaltové holuby. Jezdecký oddíl ČSM při JZD, který se začíná slibně rozvíjet, dokončuje vybudování jízdárny. V srpnu se konaly na pozemku JZD u zastávky velké jezdecké závody za účasti jezdců z Moravy a Bratislavy. Účast diváků z širokého okolí. Pro jezdecký oddíl pracuje vlastní nákladní auto v Brně a z výtěžku jeho činnosti bylo zaplaceno 6 zakoupených jezdeckých koní. Částečně vyčištěn rybníček u Strakového a občané v akci Z vybudovali lávku přes potok u nádraží. Ve zdravotním středisku je ambulance praktického lékaře, zubní oddělení, poradna pro matky a byt lékaře. V domácnostech je 182 televizorů, i v pohostinství je televizor, aby přilákal návštěvnost. JZD postavilo osmibytovku s nákladem Kčs. Ve výstavbě je porodna prasnic pro 140 ks. Staré adaptované kravíny a vepříny nemají zajištěn odpad močůvky a způsobují pak v celé spodní ulici, hlavně v létě, hygienické nepříjemnosti pro všechny obyvatele této ulice. I navážením krmiva jest cesta stále rozbita a rozblácena. Průměrné výdělky v rostlinné výrobě 600 Kčs, v živočišné výrobě Kčs, v mechanizaci Kčs. 9

10 Společenský život v roce 1966 : společenský ples SRPŠ, doplatková zábava JZD, maškarní ples Sokola, ostatky požárníků, ochotnické divadlo Děvčátko s milionem, pomlázková (ČSČK), letní karneval a závody ve střelbě (myslivci), martinské hody ( Sokol) a další akce ( MDŽ, dětský karneval, taneční zábava ČSM, taneční zábava Jezdeckého oddílu). narozeno 15 dětí, 3 úmrtí Rok 1967 Správcem povodí provedena generální úprava popického potoka s nákladem 850 tis. Kčs, vybudována vodní nádrž za 140 tis. Kčs a nový most u Řezáčového za 57 tis. Kčs. Občané si však málo váží této úpravy a potok znečišťují. Opraveno veřejné osvětlení a rozšířeno zářivkové osvětlení. Požárníci brigádnicky upravili dvůr zbrojnice ( 400 hodin). Jezdecký oddíl zřídil jízdárnu u nádraží ( 500 hodin). Odvedeno 10 branců ( M. Bačovský, J. Dlapal, V. Holacký, J. Chytil, Št. Chytil, B. Krajča, J. Kupka, R. Nálezný, J. Svoboda, F. Škňouřil). Potvrzeny lovecké lístky pro 12 občanů. Všichni jsou milovníky zvířat. Požárníkům přiděleno nákladní auto 805, jako řidiči určeni A. Rampáček a M. Zabloudil. Opraven a zmodernizován velký počet rodinných domů. Dne 30.září shořelo v obci 20 ledniček Calex 100 z důvodu nízkého napětí v elektrické rozvodné síti. Ve sklepní ulici vybudována vinárna U zlatého lva nákladem 275 tis. Kčs, která si brzy získala oblibu návštěvníků. Budovala ji stavební skupina JZD a Průmyslové stavby Brno. Při budování vodovodní přípojky k vinárně byly napojeny i domy občanů, bydlících ve sklepní ulici. Spolu s MNV stanovena otvírací doba ve vinárně a přes místní skupinu PS VB zajištěno, aby se domácí mládež chovala slušně a nehulákala po dědině. Členové JZD dobírali 8 Kčs na pracovní jednotku. Družstvo má dobře dotovaný kulturní fond a umožňuje členům podnikat každoročně zájezdy i do ciziny. V roce 1965 zájezd do Polska, 1966 do Rakouska a Maďarska. Někteří družstevníci byli rekreačně v Jugoslávii, Bulharsku a SSSR. Zasloužilí družstevníci dostávají poukazy do lázní. V roce 1967 narozeno 20 dětí, zemřelo 7 občanů. Rok 1968 Jaro nebylo příznivé pro zemědělství a ani léto se nevyvíjelo příznivě. Dlouho bylo sucho a teprve v červnu v poslední chvíli napršelo. Bylo teplé počasí, ječmeny pak trochu zesílily, když před tím po deštích a větru polehly. Červenec byl deštivý, stále přeprchalo, bylo studeno a tak, když začaly v JZD žně pšenic, nemohly brigádnické kombajny z vysočiny pro nepřízeň počasí pracovat a zůstaly nevyužity. Minist. výživy vydány nové směrnice k povolování domácích porážek prasat : členům JZD i při nesplnění dodávkových úkolů družstvem, se povolují 2 porážky v roce, třetí porážka při početné rodině. Uživatelům půdy do 50 arů 1 porážka, když žijí v rodině 2 děti nebo osoba nemocná TBC. Na zdravotním středisku ordinuje MUDr. Králík, počet ošetřených osob vč. pouzdřanských je v průměru 50. MNV rozvázal pracovní poměr s matrikářkou H. Kohoutovou a na její místo byla určena dosavadní účetní MNV p. R. Matýšková. Obecní knihovnu vedou R. Matýšková a E. Mikulicová, od roku 1966 vedoucí jeslí. 10

11 Ve výhlášených volbách do NV byli voleni 4 kandidáti místní organizace KSČ, 1 člen ČSL, 5 členů JZD, ostatní společenské organizace (Jednota, Sokol, požárníci, zahrádkáři, myslivci, ČSČK a ČSM) po 2 kandidátech, drobní chovatelé 1 kandidát. Předsedou zvolen Karel Hejda, tajemníkem byl F. Srba. V odborných komisích zastávali funkci předsedy : k. zemědělská Ing. Svobodný, k. finanční a plánovací F. Krahula, k. kulturní, školská a soc. zdravot. F. Bačovský, k. veřejného pořádku F. Urban. Brzy se i v naší obci počal projevovat vliv hromadných sdělovacích prostředků i pamfletu 2000 slov na situaci v obci tím, že byli i veřejně napadáni funkcionáři strany, MNV a JZD. Ke zvýšené aktivitě došlo hlavně v ČSL, kde došlo k rozšíření členské základny. Také církev ve větší míře ovlivňovala školní mládež a získávali ji do náboženství, což se celkem dařilo. Ve dnech srpna 1968 nepřátelská propaganda a domácí reakce připravovali nepřátelské akce: rozšiřovány hanlivé letáky, z nichž mnohé byly vytištěny i na našem okrese. V obcích se objevila nákupní horečka u nás v tomto směru klid. Výbor MO KSČ se sešel hned prvního dne po 21. srpnu a zaslal rezoluci ÚV KSČ, vládě a velvyslanectví 5-ti vlád Waršavské smlouvy proti obsazení. Rada MNV přijala usnesení o 5 bodech k vydanému komuniké o jednání naší delegace v Moskvě. Obě tato jednání se udála na základě pokynů OV KSČ, ONV v Břeclavi i Jih. KNV. Prošla podpisová akce, v níž občané projevili důvěru s. Dubčekovi, Svobodovi, Černíkovi a Smrkovskému. Vápnem vyznačeno i několik urážlivých hesel, ale byly ihned na pokyn orgánů MNV smazány nebo zatřeny. Naší obcí v dobách obsazení našeho státu vojsky WS projely asi dvakrát auta hlídková. Dělníci, zaměstnaní v brněnských závodech, odjížděli nerušeně vlakem do práce. Společenské akce v roce 1968: maškarní ples ( Sokol), doplatková ( JZD), ples SRPŠ, ostatky a pochování basy (požárníci), pomlázková (ČSČK), letní karneval (myslivci), jezdecké závody diváků, martinské hody (Sokol) a jiné MDŽ apod. V roce 1968 se narodilo 20 dětí, zemřelo 8 občanů. Rok 1969 Projevy kolem osoby Smrkovského a Palacha se v naší obci nijak neprojevily. Na základě závěrů dubnového a květnového plánu ÚV KSČ, bylo přikročeno ke konsolidaci národního výboru. Bylo přikročeno k pohovorům se všemi poslanci MNV. Při těchto pohovorech požádalo o zbavení poslanecké funkce 8 poslanců, z toho 2 členové KSČ. Na základě jednání politických stran a společenských organizací byl probrán statut Národní fronty. Každá společenská organizace tam jmenovala 1 zástupce. Národní frontu v obci tvoří: KSČ jako vedoucí složka ve státě, ČSL - další politická strana v obci, TJ Sokol, Čs. svaz požární ochrany, Čs. červený kříž, Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Český svaz žen, Dohlížecí výbor Jednoty, Jednotný zemědělský svaz, Svaz protifašist. bojovníků. Vláda se usnesla zavést pětidenní pracovní týden s volnými sobotami, a to v obchodě, ve školách, úřadech i továrnách. Zprvu se to velmi nepříznivě projevilo u spojů autobusy. Časem se i tu upravily potřebné spoje a věc se zaběhla, když občané poznali kladné stránky tohoto opatření. 11

12 V JZD se provádí hospodářsko-technické úpravy půdy, když se odstraňuje roztříštěnost půdy a vznikají velké hospodářské celky, záhumenková půda je vyčleněna do jednoho úseku katastru a umožňuje se lepší obdělávání. Družstvo zřídilo odchovnu chovných prasnic za Kčs; jest to montovaná stavba z dřevěných panelů pro 150 kusů. Dále byla postavena výkrmna vepřů pro 450 kusů za Kčs, rovněž montovaná z dřevěných panelů. Vinařská skupina sklidila hrozny, jejichž značná část, a to kvalitních druhů, byla zpracovaná ve vlastním kvasném sklepě JZD, aby byly kvalitní druhy vín pro vinárnu U zlatého lva. Tato si získala dobré jméno u hostů z dalekých míst naší vlasti, kam zajížděli celé autobusové výpravy. V Benešově u Prahy konal se přebor ve skocích dorostu, na kterém se Zdenka Koláčková stala přebornicí a postoupila do celostátní soutěže v Lázních Bohdanči, kde získala 2. místo. 15. února oslavili stříbrnou svatbu manželé Musilovi a Šátkovi u příležitosti svatby svých dětí Jaromíra Šátka a Františky Musilové. Bylo pořádáno 8 tanečních zábav a lidových veselic, z toho 3 společenské akce v přírodě. Zúčastnilo se jich občanů, na vstupném vybráno Kčs. V roce 1969 se narodilo 22 dětí, úmrtí bylo 7. Rok 1970 Rok 1970 jest velmi významný, protože pokrokové síly se rozumně sdružily a nastoupily cestu konsolidace na všech stupních: politickém, kulturním, ekonomickém i organizačním. Oslavovali jsme 53. výročí VŘSR a 52. výročí vzniku našeho státu od historického 28. října Lampiónový průvod se konal od Osvětového domu k budově MNV. Do pochodu hrála mládežnická dechová hudba z Kobylí. Zúčastnila se hlavně školní mládež pod vedením učitelů ZDŠ, několik rodičů a pouze 3 funkcionáři, členové rady MNV. V sále kina pak celou hodinu koncertovala dechová hudba. Na oslavu 25. výročí osvobození ČSSR slavnou Rudou armádou, uzavřely všechny společenské organizace v rámci MNV ke zlepšení vzhledu naší obce hodnotné závazky. Oslavy MDŽ 8. března v kulturním domě bylo přítomno 197 účastníků, z toho 74 dětí. Kulturní pořad předvedly děti MŠ a ZDŠ. Při ukončení školního roku navštívili žáci ZDŠ Popice s ředitelem školy s. O. Jedličkou požární zbrojnici, kde jim byly konkrétně vysvětleny požární věci předsedou sboru F. Srbou. 11. července provedeno aplikační cvičení u nádrže na popickém potoce, kde byl vyzkoušen stroj i požárníci. K proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Sčítacími komisaři byli F. Srba a Matouš Čech. Protože návštěvnost ve vinárně měla tendenci zvyšující, přikročilo se k dalším úpravám a rozšíření. Byl odkoupen sklep F. Slezáčka a Prům. stavby Brno zřídily tam taneční parket nákladem 135 tis. Kčs a nové odborné větrací zařízení, které zvýšilo efektivnost vinárny. Společenský život obce v roce maškarní plesy ( Sokol, požárníci), doplatky JZD, taneční zábava MDŽ pro členky JZD, pomlázková (ČSČK), ochotnické divadlo Svaz žen Na manželské frontě stávka 2 představení, myslivecký karneval se závody ve střelbě, Jezdecké závody TJ Pálava, Martinské hody ( Sokol), vinobraní, taneční zábava sv. zahrádkářů a ostatní akce Sv. žen kurs pečení cukroví, zdraví ženy apod. V kině bylo 107 představení, s návštěvou zájemců. V roce 1970 se narodilo 23 dětí, bylo 7 úmrtí. 12

13 Rok 1971 KSČ jako vedoucí síla ve státě, slavila 50. výročí svého vzniku. Sjezd strany ve dnech května potvrdil hodnocení 21. srpna 1968, jak bylo formulováno prosincovým plénem ÚV KSČ v roce 1970 a vyjádřil vděčnost Komunistické straně Sovětského svazu, sovětské vládě a sovět. lidu i ostatním socialistickým zemím za pomoc v boji proti kontrarevoluci. Společenské organizace v Popicích uzavřely k oslavě 50. výročí KSČ hodnotné závazky. Řízení JZD za vedení předsedy Hicla čím dál tím víc upadalo, takže bylo rozhodnuto po dohodě s výr. zemědělskou správou vypsat konkurs na obsazení místa předsedy. Došlo 19 přihlášek z různých míst Moravy i Čech, které byly rozebírány na společných schůzích výboru KSČ, představ. JZD a rady MNV. V závěru se všichni shodli doporučit členské schůzi JZD za nového předsedu s. Podešvu. Okresní výbor KSČ v Břeclavi dal k tomuto řešení souhlas. V důsledku příznivého počasí a dostatku mechanizačních prostředků byly žňové práce provedeny v poměrně krátkém termínu. Průměrný výnos činil 39,69 q/ha zrna, přitom sovětská pšenice Mironovská měla výnos 46,3 q/ha, zatímco naše Diana II. dala jen 27 q/ha. Ječmen Diamant měl výnos 40,1 q/ha. I ostatní plodiny jako brambory, cukrovka, kukuřice zrno dávají naději na dobrou sklizeň přihlížeje k letošnímu velkému suchu. I porosty vojtěšek na semeno jsou dobré. Na výroční členské schůzi Sv. požárníků byla provedena volba velitele po tragicky zahynulém K. Kupkovi. Po bedlivém zvážení odpovědnosti byl do funkce navržen a radou MNV potvrzen Miroslav Zabloudil. Po dobu jeho léčení po těžkém pracovním úraze jej zastupovali F. Matějů a A. Rampáček. Obnovena činnost odbočky svazu českosl. sovětského přátelství, přihlásilo se 35 občanů, předsedou se stal F. Urban. Volby do všech stupňů zastupitelských orgánů se konaly 26. a 27. listopadu 1971 v obřadní místnosti MNV. Všichni registrovaní poslanci zvoleni. Předsedou MNV byl zvolen Josef Hanyáš, 41 let, jako uvolněný pracovník, tajemníkem s. Č. Komárek (neuvolněný pracovník). Bylo uspořádáno celkem 32 společenských a kulturních akcí při účasti zájemců, z toho bylo 10 tanečních zábav a lidových veselic. Ředitelem ZDŠ je Oldřich Jedlička, ředitelkou MŠ Hana Surovcová. Rok 1972 Pro řízení obce ustavena rada MNV a potřebné komise: předseda MNV Josef Hanyáš, místopředseda Ing. Václav Svobodný, tajemník Čeněk Komárek, předseda finanční komise Jan Vintrlík, předseda komise ochrany veřejného pořádku Jakub Bárteček, předseda škol. komise Stanislava Svobodová, člen rady Arnošt Bačovský. Protože se začalo s generální opravou budovy MNV, byla obřadní síň provizorně zřízena v tělocvičně ZDŠ, kde konány sňatky i přivítání do života. Náhradní úřadovna byla v upravené nemovitosti vedle MNV - dosud byt vedoucího vinaře JZD, jesle našly přístřeší v prázdné římsko katol. faře. Kino bylo dáno do klidu. Původně vypracovaný projekt na opravu budovy MNV byl nedostačující, proto byl dán k přepracování, nový rozpočet činil 802 tis. Kčs. Práce byly zadány OSP Břeclav (v roce 1972 prostavěno 100 tis. Kčs). 13

14 Ze hřbitova byly vyklizeny staré kříže a pomníky, v zadní části zazděna branka (brigádnicky odpracováno 240 hodin). Položen dlážděný chodník od Limlového po nádraží, který je občany nejvíce používán. Vždyť je to vstupní brána do obce: ke zdravotnímu středisku, k obřadní síni MNV, k vinárně U zlatého lva. Zbudován i chodník u mateřské školy 413 m ( hodin), od Osvětového domu po Nasadilovo (917 hodin) a začal se chodník od Otáhalového po Strakovo ( 425 hodin). U Jednoty položeno 12 bm rour kanalizace a vybudována sběrná jímka. 66 rour položeno podél silnice od Loveckého po Nečasovo, u kaple vybudovány 3 kanalizační šachty. Provedena úprava terénu na hlavní ulici. Nyní záleží na občanech, aby si prostředí před svými domy udržovali, nenechávali je zarůstat lebedou a znovu si před ně nenaváželi haldy rumiska a neskladovali stavební materiál. Vybudována asfaltová komunikace od Stankovičového po Jednotu. Myslivecké sdružení dokončilo přístavbu při své klubovně. Do požárního sboru získáno 9 mladých lidí, kteří s nadšením provedli rozšíření klubovny. Při velké bouři 10. července vnikla voda do kravínů ve středisku a do sklepů rozestavěných bytovek JZD. Výnosy pšenice oz. 35,5 q/ha, ječmen 42,9 q/ha, cukrovka 400 q/ha, sklizeno q hroznů, průměrná cukernatost 17. JZD provedlo oplocení 35 ha vinic a sadů. Při vinobraní pomáhá 9 vojáků Rudé armády z posádky Vysoké Mýto, kteří večer vyhrávají na harmošku a zpívají dumavé písně. Průměrná měsíční odměna trvale činného pracovníka v JZD činí Kčs (11,57 Kčs na hodinu). Na jezdeckém dnu O cenu Pálavy prodáno 671 vstupenek. V roce 1972 se narodilo 24 dětí, bylo 11 úmrtí. Rok 1973 Odstěhováním do Hustopečí ( L. Matýšek a Fr. Josefík) se počet poslanců MNV snížil o dva. Generální oprava budovy MNV je před dokončením a před kolaudací. Skutečné náklady převýší 814 tis. Kčs. Na úpravy před budovou se plánuje ještě 60 až 70 tis. Kčs. Dokončuje se položení chodníků na hlavní a spodní ulici ( odpracováno brigádnických hodin). Započalo se s úpravou prostranství u zastávky ČSD na parčík (Svaz zahrádkářů a ČSČK odpr. 340 hodin). Položena kanalizace před OÚNZ, na hlavní ulici od Prchalového k Furchovému, celkem 370 bm ( 640 brig. hodin ). Vojenské stavby provedly zpevnění místních komunikací za 430 tis. Kč (3000 m2). TJ Sokol dokončil stavbu kabin u hřiště ( odpracováno brig. hodin). Požárníkům přiděleno 5 vycházkových stejnokrojů. Za peníze získané sběrem železa si sbor zakoupil dalších 5 stejnokrojů. Na požárnické auto opatřeny majáček a signální houkačka ( MNV zaplatil Kčs). JZD hospodaří na 919 ha zemědělské půdy, z toho 43 ha vinic a 26,5 ha sadů. V družstvu pracuje 224 činných členů a dalších 18 brigádníků. Výnosy u pšenice oz. 38,8 q/ha, ječmen 41,6 q/ha, cukrovka 374 q/ha. 14

15 Stavební skupina dokončila stavbu odchovny prasniček ( 482 tis. Kčs), přestavbu dílen, přestavbu kuchyně ve vinárně, vybudována lisovna. Středisko družstva vyasfaltováno. V roce 1973 prožívala TJ Pálava jeden z nejskromnějších a pro jezdecký sport méně úspěšné období. Potřebuje nutně pro přepravu koní na závody schopné nákladní auto. Nadále se pokračuje v adaptaci klubového objektu. Bilance lovu zvěře Mysliveckého sdružení za rok 1973: střeleno 624 zajíců, 942 bažantů, 14 kusů srnčí, 273 divokých králíků, 57 divokých kachen, odchyceno 70 bažantů, 40 koroptví. Jeden hon prodán Čedoku pro cizince. Z výtěžku této akce získány prostředky na výstavbu sociálního zařízení na střelnici. V roce 1973 byla 4 úmrtí. Rok 1974 Jedním z hlavních úkolů volebního programu jest stavba nové prodejny Jednoty, kterou zajišťuje MNV. Další akcí jest dokončení generální opravy budovy MNV. Ve výboru VO KSČ podrobně probíráno uvažované sloučení JZD Popice, Strachotín a Pouzdřany. Výbor nesouhlasil s umístěním sídla JZD Dukla ve Strachotíně, v Popicích jest železnice, zdravotní středisko a matriční obvod. Ve starém kravíně vznikl požár v míchárně krmiv. Jest to určité varování, aby byly nevhodné stáje uvnitř obce co nejdříve zlikvidovány. 8. května se konala veřejná schůze KSČ, MNV a JZD k 25. výročí vzniku JZD Popice s vyhodnocením zasloužilých členů. Po výroční schůzi TJ Sokol předsedou zůstává František Matýšek, jednatelem Fr. Srba a hospodářem zvolen Miroslav Kudlička. Výsledky kopané byly v celku dobré, ale všichni hráči nebyli ukázněni, jak to výbor vyžaduje. Bude třeba věnovat velkou péči politicko estetické výchově všech hráčů a zejména dorostu. Hodně času bylo věnováno dokončovacím pracím na kabinách. Ve dnech 13. a 14. července pořádal Sokol hody na zahradě u OD. Současně probíhaly jezdecké závody. Martinské hody se konaly 16. a 17. listopadu. Příjem z letních hodů Kčs, z martinských Kčs. V květnu uspořádána okrsková soutěž požárních družstev Popice, H. Bojanovice, Šakvice a Starovičky. Místní požární sbor čítal 53 členů, z toho 6 žen. Jezdecký oddíl TJ Pálava rozšířil členskou základnu a důsledně prováděl výcvik dorostenců k vyhlášeným soutěžím. Pokračuje v úpravě budovy jezdeckého oddílu, převážně vlastními silami. Tři složky národní fronty ČSČK, ČSŽ a dohlížecí výbor Jednoty spolupracovaly na základě uzavřené smlouvy na všech úsecích kulturního a hospodářského života obce. Předsedkyní ČSŽ byla s. Věra Galová, předs. ČSČK a DV s. Urbanová. Mimo jiné vedly v evidenci občany, kteří potřebovali při svém stáří a nemoci sousedskou a pečovatelskou pomoc, tedy měly na zřeteli sociální stránku našeho socialistického zřízení. Za mírný poplatek půjčují pro různé příležitosti nádobí a příbory, které byly pořízeny z dobrovolně ponechaných restitucí členů Jednoty ( hodnota nádobí Kčs, půjčuje s. Plšková). Svaz zahrádkářů (předs. S. Juras) čítá 93 členů. Založen park v prostorách u nádraží (výsadbu provedl Šlecht. a sem. podnik Želešice), členové uzavřeli závazky na udržování tohoto parku. Myslivecké sdružení má 19 členů, předsedou je B. Krajsa. Staveniště klubovny rozšířeno o kuchyň, kancelář, skladiště a sociální zařízení. 15

16 Další společenské akce: ples SRPŠ, maškarní ostatková zábava ČSPO, 2. den ostatková veselice SRPŠ, MDŽ pro členky JZD, pomlázková zábava ČSŽ,ČSČK, dětský karneval, oslava MDD. 20. července v obnoveném kinosále bylo opět po dlouhé době promítáno. Do života přivítáno 29 dětí, narozených v roce 1974, 4 úmrtí. Rok 1975 Na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se MNV, naši občané, společenské organizace a JZD zavázali k odpracování celkem brigádnických hodin s návazností na volební program především k pokračování ve výstavbě prodejny potravin tak, aby byla dokončena v závazném termínu do Největší akcí bylo dokončení generální opravy budovy MNV, která nyní důstojně reprezentuje obec Popice. Jsou tu prostorné kanceláře, velká zasedací síň, representační obřadní síň. V přízemí je malé království jeslí, které mají k dispozici i prostorný dvůr. Dále je tu veřejná knihovna a v prvním poschodí kinosál. V celé budově zavedeno ústřední topení. Jihomoravské energetické závody provedly rekonstrukci elektrické sítě a veřejného osvětlení nákladem 920 tis. Kčs. Pracuje se na druhé části vodovodního přivaděče, po jehož dokončení by měla býti obec dostatečně zásobena vodou. Ne všichni občané dbají na pořádek a přesto, že je zřízena skládka odpadů, mnozí občané odpad tam nevyvážejí, ale skladují všude jinde. Parčík u nádraží si vzala do péče organizace SSM a ČSOZ, ale toto se nesetkalo s úspěchem. Větší část roku zůstal neošetřený a okrasné stromky a keře mnohdy v trávě nebylo ani vidět. Novým předsedou místní odbočky SČSP byl výborem KSČ vybrán ředitel ZDŠ s. Janda. Jezdecký oddíl TJ Pálava oslavil 10. výročí založení oddílu. Po zboření starých chlévů v objektu klubovny byla zahájena výstavby boxových stájí, buduje se sociální zařízení a kovárna. Na přebor dorostenců v Přerově nominován Svat. Matýšek, i na mezinárodní závody do PLR. Od 1. ledna 1975 začalo JZD Dukla hospodařit jako sloučené JZD Strachotín, Popice a Pouzdřany. Do skončení žňových prací se prakticky rozdělení mechanizačních prostředků nijak nelišilo vybavení před sloučením družstev, pak byly rozděleny do dvou středisek, do Popic a Strachotína. JZD Popice do tohoto sdružení vneslo tento půdní fond včetně záhumenek: 715,50 ha orné půdy, 60,18 ha vinic, 6,27 ha zahrad, 26,48 ha ovocných sadů a 48,75 ha luk. Hektarové výnosy v r. 1975: pšenice 49,1 q, ječmen 49,3 q, brambory 146,3 q, cukrovka 423,2 q. V živočišné výrobě je palčivá situace na úseku výroby mléka, kde zvláště adaptované objekty v Popicích a Pouzdřanech neumožňují ustájit plánovaný počet krav. Narozeno 22 dětí, 6 úmrtí. 16

17 Rok 1976 Sloučení tří JZD dotklo se vesnické organizace KSČ tím, že převážná část příslušníků strany přestala být členy VO KSČ Popice a přešla do ZO KSČ ve Strachotíně. Počet členů VO KSČ se tak snížil na 23. Organizace pracovala podle plánu práce, schůze výboru se konaly 2x a členské schůze 1x měsíčně. Předsedou VO je s. František Hradil. Závěry XV. sjezdu KSČ a příprava voleb vyžadovaly zaktivizovat všechny komunisty a také ostatní pracující v obci. Pod vedením VO KSČ orgánům MNV se podařilo získat pro politiku strany podstatnou část popických občanů, straníků i nestraníků, žen i mládeže. Z hodnocení volebního programu: v uplynulém volebním období ( ) byla v naší obci vybudována tato zařízení: 890 bm bezprašných vozovek 595 tis. K čs bm chodníků 170 tis. K čs 560 bm kanalizace 130 tis. K čs kabiny TJ Sokol 90 tis. K čs GO budovy MNV 910 tis. K čs vybavení obřadní síně 220 tis. K čs ústřední topenní, nové podlahy v MŠ 35 tis. K čs GO elektrické sítě veřejn. osvětlení 1,020 tis. K čs rekonstrukce hlav. přívodu pitné vody 1,100 tis. K čs výstavba dvou čtyřbytovek 1,800 tis. K čs zahájena výstavba prodejny Jednota 1,700 tis. K čs Mimo tyto akce bylo v Popicích postaveno 16 bytových jednotek a provedeny 4 rekonstrukce rodinných domků. Na všech akcích odpracovali občané brigádnických hodin. Volby do všech stupňů samosprávy se konaly 22. a 23. října Počet voličů v Popicích 623, účast ve volbách 100%. Zvoleno 21 poslanců, předsedou zvolen Josef Hanyáš, místopředsedou Fr. Hradil, tajemníkem Bohuslav Hajný. Představitelé jednotlivých komisí: fin.-plán. V. Galová, výstavby Arn. Bačovský, ochr. veřejn. pořádku J. Musil, sboru pro občan. zálež. B. Krajsa, kult. škol. M. Bártečková, soc.-zdr. M. Otáhalová. Průměrný věk poslanců necelých 41 roků. Matriční obvod se střediskem v Popicích tvoří obec Popice, Pouzdřany, Strachotín a Šakvice. Matrikářkou je Marta Pezlarová, která mj. vykonává i funkci knihovnice místní lidové knihovny. Abnormální sucho v r zapříčinilo velké potíže pro zemědělské družstvo Duklo. Dobrý výsledek dosažen pouze u obilovin celkem (42,1 q/ha), když kukuřice zrno dala jen 11,5 q/ha. Plochy cukrovky poškodila větrná eroze, takže některé byly zaorány, výnos u brambor činil 63 q/ha. Sklizeň ovoce také ovlivnilo silné poškození květů pozdními mrazy. Pouze sklizeň hroznů byla splněna na 133%. K menším ztrátám došlo především proto, že se sklizeň kvůli nedostatku pracovníku hrozně protáhla. Narozeno 24 dětí, 4 úmrtí. 17

18 Rok 1977 V akci Z dokončena prodejna potravin Jednota, čímž došlo ke zlepšení zásobování obce životními potřebami a ke zkulturnění prodeje. Byla slavnostně otevřena na počest 60. výročí VŘSR dne 1. srpna 1977 za účasti hostů z KNV, ONV, z ústředí Jednoty a dalších. Dále to byla generální oprava místního rozhlasu, čímž se zlepšil poslech na celém území obce a informovanost občanů. V ulici k nádraží byl v akci Z vybudován chodník. Není zanedbatelné, že byla zahájena rekonstrukce a přístavba mateřské školy, čímž se kapacita umístění zvýší o 30 míst. Ke zlepšení životního prostředí byly zajištěny každou středu služby na odvoz domovních odpadů na skládku prostřednictvím Služeb města Hustopečí. Závazky na počest 60. výročí VŘSR byly uzavřeny v každé rodině mimo občany přestárlé. Ředitelem ZDŠ je s. František Plíšek, veškeré kulturní akce školy zajišťuje s. Mondeková, vedoucí pionýrské organizace. Školská komise MNV se odmítavě postavila k uvažovanému sloučení žáků ZDŠ Popice a Pouzdřany. Funkci předsedkyně osvětové besedy převzala se souhlasem rady MNV s. uč. Hradilová. Knihovnu převzala s. Jana Jochlíková. Kapacita jeslí pro 25 dětí pravidelně zvyšována až na 30 dětí. Vedoucí jeslí je Eliška Mikulicová. V mateřské škole je k docházce přihlášeno 54 dětí, ředitelkou je Ludm. Podešvová (ve školce jsou dále 3 učitelky, 1 kuchařka, 2 uklizečky, 1 topič). Dosavadní předseda požárního sboru s. Fr. Srba se pro stáří funkce vzdal a byl jmenován čestným předsedou. Novým předsedou zvolen Antonín Vala. Do místní skupiny ČSČK získáno 25 členů, do ČSŽ 14 členek. Jsou to soudružky z brigád socialistické práce, které taktéž zdarma darovaly krev. V naší obci bylo 31 bezpříspěvkových darů krve a za peníze 23. TJ Sokol mužstvo kopané se probojovalo do okresního přeboru a umístilo se na 8. místě. TJ Pálava: boxové stáje dostaly novou fasádu, vybudovány nové stojany, výplně do překážek a proveden nátěr překážkového materiálu pro konání VIII. ročníku Ceny Pálavy. Oddíl vlastní 3 nákladní auta, 8 jezdeckých koní, 2 hříbata a 1 poníka. V Hlavní ceně Olomouce obsadil Sv. Matýšek 1. místo, dále 1. místo v Ceně bří. Mrštíků a stal se okresním přeborníkem dospělých ve skoku. Přeborníkem v drezůře dospělých se stal Pavel Koláček. JZD Dukla: nepříznivý dopad klimatických podmínek roku 1976 se opakoval i v roce Hektarové výnosy: pšenice 44,8 q/ha, ječmen 33,9 q/ha, kukuřice zrno 24,7 q/ha, cukrovka 368 q, brambory rané 58,8 q, hrozny 98 q. Sady byly velmi silně postihnuty jarními mrazy. Předsedou JZD Dukla je s. Ing. Březovič. Narozeno 18 dětí, úmrtí 6. Rok 1978 Obec má 932 občanů. 12. května mráz poškodil vinohrady. K oslavám 30. výročí Vítězného února pozvaly agitační dvojice všechny občany, což se projevilo v dobré účasti. 18

19 V kině OB se zvýšila účast diváků z řad mládeže na sovětských filmech. Provádí se rekonstrukce a přístavba mateřské školy, což umožní přijetí všech dětí předškolního věku a umožní i stravování dětem ZDŠ v místě. Dočasně se škola s dětmi přestěhovala do budovy ZDŠ. V dokončení je též další čtyřbytovka, která bude částečně řešit bytové problémy mladých družstevníků. V individuální výstavbě rodinných domků máme poměrně velkou rozestavěnost. Od 1. září 1978 došlo ke kooperaci se školou v Pouzdřanech v zájmu zkvalitnění výuky podle nové koncepce. Na zdejší škole zůstává 1. a 2. ročník žáků z Popic a Pouzdřan, žáci 3. a 4. ročníku jsou denně dopravováni autobusem JZD Dukla do Pouzdřan a pak zpět. Na ZDŠ pracuje 7 oddílů pionýrské organizace. Nejlepších výsledků dosáhli modeláři - v krajském kole 15. místo. 11. března byl v požární zbrojnici den otevřených dveří a vyzněl kladně, zúčastnilo se 176 občanů a mládeže. Požární sbor velmi úspěšně zasahoval při požáru stohu a zachránil mlátící soupravu. Myslivecké sdružení má 21 členů a 3 adepty. Předsedou je Alexander Malý ml. Rok 1978 nebyl příznivý pro chov drobné zvěře, hlavně zajíců, jejichž stavy od roku 1974 klesají. Bylo dodáno vč. odchytu 620 kusů zajíců, 899 bažantů, 15 kusů srnčí zvěře, 316 divokých králíků. Sesbíráno 258 bažantích vajíček a vypuštěno po vylíhnutí do revíru 145 kuřátek. Jezdecký oddíl Pálava mj. svépomocí postavil ocelokolnu s vyzděním konstrukce. Není zapomínáno na členy, kteří vykonávají presenční vojenskou službu a pravidelně je s nimi udržován písemný styk. Ženy z brigády socialistické práce ČSČK uskutečnily v červenci návštěvu v Domově důchodců v Břeclavi a spolu se sborem pro občanské záležitosti předvedly důchodcům kulturní program a předaly hodnotný dar. Společenské akce v roce 1978: ples SRPŠ, taneční zábava SSM, ostatky ČSPO, letní a martinské hody Sokol, karneval myslivci, vinobraní zahrádkáři. JZD Dukla: V roce 1978 vysazeno v Popicích 13 ha vinic na vysokém vedení. Hektarové výnosy pšenice 40,5 q, ječmene 40,1 q, brambor 129 q, cukrovky 335 q. Ve starých stájích v obci je stále chov krav a hovězí žír, v novém kravíně je 95 kusů krav. Narozeno 19 dětí, 4 úmrtí. Rok 1979 Mateřská škola se 5. dubna přestěhovala zpět do opravené budovy školky. Rekonstrukce a přístavba MŠ byla provedena v akci Z v hodnotě 600 tis. Kčs. Na vybavení školky bylo přiděleno dalších 40 tis. Kčs. Kino osvětové besedy promítá mimo školních prázdnin po celý rok každý pátek odpoledne a večer. Návštěvnost dětských představení je průměrně 72 dětí, večer 37 dospělých diváků. Sál kina vybaven novými sametovými závěsy, garnyžemi a novým magnetofonem. K úspěchům vesnické organizace KSČ patří skutečnost, že v roce 1979 s konečnou platností bylo schváleno zahájení stavby velkokapacitního kravína pro 700 krav. Jezdecký oddíl dokončil hrubou stavbu věže rozhodčích na jízdárně. Při zajišťování chodu oddílu a plnění dalších úkolů odpracovali jeho členové brig. hodin. Pavel Koláček získal tři první místa v závodech Ceny Pálavy. 19

20 V TJ Sokol je registrováno 58 mužů, 13 dorostenců, 12 žáků, 18 žen, 7 dívek a 6 žaček. Myslivecké sdružení: v důsledku prudkého poklesu stavu drobné zvěře bylo odstřeleno pouze 50 zajíců a 374 bažantů. Dva plánované hony se nekonaly. Sebráno 343 bažantích vajec a 174 vylíhnutých kuřat vypuštěno do revíru. Líhnutí prováděl člen MS František Sláčík. Byl oživen pionýrský kroužek mladých přátel přírody a myslivosti při ZDŠ. Má 18 členů a jeho vedením byl pověřen s. Hycl. Společenské akce v roce 1979: maškarní ostatky požárníci, oslava MDŽ, pomlázková zábava ČSČK a ČSŽ; MDD s ukázkou hašení požáru, předvedení leteckých modelů, jízda na ponících; letní hody a martinská zábava Sokol (martinské hody pro stísněné nevyhovující prostředí Osvětového domu se nekonaly). JZD Dukla v roce 1979 dosaženo nejnižšího zisku od sloučení družstva. Hlavní příčinou byly výsledky střediska RV, nákladní dopravy a přidružené výroby. Hektarové výnosy pšenice 25,5 q, ječmen 30,7 q, kukuř. zrno 40,9 q, brambory 116 q, cukrovka 256 q, hrozny 98,6 q. Narozeno 19 dětí, 4 úmrtí. Rok 1980 Ze zprávy komise výstavby a zemědělské: potok, který protéká obcí, je úplně znečištěn i díky organizaci, která pokládala vodovod pro NHKG, na vozovce hlavní ulice jsou místy jámy a hrozí nebezpečí havárie, v havarijním stavu jsou opuštěné staré kravíny, odpadové žumpy nejsou v některých částech zakryté, navrhnout členy rady do delegace na ONV s požadavkem přidělit finanční prostředky na vybudování chodníků na hlavní ulici a další dobudování komunikací v naší obci. Toto opatření je nutné zvláště v podzimních a jarních měsících, protože do některých míst v obci nelze vůbec zajet autem, ba ani se dostat pěšky (v případě onemocnění pacienta, zásobování palivy apod.). Ze zprávy komise zdravotní: u dospělého obyvatelstva jsou značné výkyvy v péči o chrup, je stále větší procento lidí se zcela zanedbaným chrupem a také hygiena ústní je často na nízké úrovni, po kontrole sociálního zařízení ZDŠ konstatováno, že toto je naprosto nevyhovující po stránce vybavení i po stránce hygienické. Ředitelkou ZDŠ se stala s. Mondeková. V ZDŠ byla 1. třída s 31 žáky a 2. třída s 29 žáky. Pro školní rok byla na ZDŠ 1. a 3. třída. Pro odvoz dětí 2. a 4. ročníku do Pouzdřan sjednán autobus ČSAD Hustopeče. Do mateřské školy přihlášeno 62 dětí, z toho 32 starších. O Mezinárodním dnu dětí na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne s předvedením spartakiádních skladeb. Vystoupily děti z Popic, Pouzdřan, Zaječí a Šakvic. Sraz účastníků u MŠ, průvod obcí v čele s jezdci TJ Pálava. Jezdecký oddíl pokračoval v dokončovacích pracích na rozestavěné věži rozhodčích (vnitřní omítky, rozvod elektřiny, atd.), zahájena venkovní omítka. Slavnostní otevření tribuny bude při zahájení XI. ročníku Ceny Pálavy v roce TJ Sokol, oddíl kopané: mužstvo v okresním přeboru obsadilo 4. místo. Požární sbor čítá 75 členů, přistoupilo 17 žen a 4 muži. Sbor vlastní dvě stříkačky, PS-8 PPS-12, které jsou akceschopné. Družstvo požárníků je dosažitelné v kteroukoli denní i noční dobu. 20

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

Stálé agitační středisko SSM MNV

Stálé agitační středisko SSM MNV 1 1987 70.výročí VŘSR Rokem 1987 jsme vstoupili do druhého roku 8. pětiletky. Tento rok je rokem nástupu k celkové přestavbě hospodářského mechanismu. Před širokou veřejnost bylo předloženo několik závažných

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Černá v Pošumaví. úvodem celkově o obci

Černá v Pošumaví. úvodem celkově o obci Černá v Pošumaví úvodem celkově o obci patřila pod soudní okres Horní Planá a pod správní okres Český Krumlov. Od 1. ledna 1950 došlo ke změně názvu obce z Černé na Šumavě na Černou v Pošumaví. V roce

Více

Přehled kronikářů obecních kronik

Přehled kronikářů obecních kronik Přehled kronikářů obecních kronik 1. Josef Zezulák od založení kroniky do roku 1928 J. Zezulák ( *13.3.1891) byl ředitelem zdejší školy a učil mezi léty 1913-1928, kdy byl přeložen do Velkých Pavlovic.

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Rok 1950 Půl století dvacátého.

Rok 1950 Půl století dvacátého. 1950 Kanalizace obce Rok 1950 Půl století dvacátého. 1950 Jelikož předseda místního národního výboru Antonín Urban zajistil cementové roury, pokračovalo se v kanalizaci obce na malé straně, od ulice národního

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

1379-2009. Cheznovice. 630. výročí založení obce

1379-2009. Cheznovice. 630. výročí založení obce 1379-2009 Cheznovice 630. výročí založení obce průřez roky 1979-2009 Cheznovice leží na předělu mezi jižním cípem sídelní oblasti Hořovicka při Jalovém potoku a mezi širokým údolím, které po trase Žebrák

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě Rok 1980 Kulturně výchovná činnost v roce 1980. Kulturní akce byly převážně zaměřeny k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zájmová umělecká činnost v jednotlivých kroužcích a souborech se rozvíjela tak,

Více

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009 Obec Žatčany Kronika 2009 Kronika 2009 Obsah heslo strana Úvod 1 Zastupitelstvo obce 1 Obecní úřad 2 Rozpočet a výsledek hospodaření 2 Volby do Evropského parlamentu 3 II. etapa splaškové kanalizace 4

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I.

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I. 1947 Rok 1947 je prvním rokem plánovaného státního hospodářství v průmyslu, zemědělství, obchodě, dopravě, školství atd. Je prvním rokem dvouletého plánu 2LP (dvouletky), kterým má být v nejkratší době

Více

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009

KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009 KRONIKA obce Předboj Díl II. r. 2009...... Jitka Paděrová Pavla Příšovská kronikářka starostka Tato kniha obsahuje 45 stran, tj. čtyřicetpět stran 2 Úvod Rok 2009 začal ve znamení celosvětové hospodářské

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453 Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se 23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149. Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra Napajedla. Jsem vdaná a mám jednu

Více