Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy"

Transkript

1 Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy Právní normy představují základní skladební jednotku právního normativního aktu, vyznačují se: všeobecnou závazností vynutitelností (v případě nedodržení pravidla následuje postih stanovený právem), normativností (dané chování je normováno v podobě abstraktního pravidla) Právní normy kogentní a dispozitivní Kogentní právní normy, které jsou závazné bezvýhradně a nepřipouštějí žádných odchylek. Musejí být aplikovány vždy. Dispozitivní právní normy, které jsou relativně nezávazné, umožňují smluvní stranám, aby si svůj vztah upravili jinak, než stanoví právní norma. Rozdíl mezi kogentní a dispozitivní normou tedy spočívá v tom, zda zákon stranám dovoluje, aby si svůj vztah upravili jinak, než stanoví právní norma. Právní norma, která něco stanoví s dovětkem jinak je smlouva neplatná, je kogentní. Naopak právní norma, která něco stanoví s dovětkem nebylo-li dohodnuto něco jiného je dispozitivní. Struktura právní normy Právní norma má svoji logickou strukturu, která se skládá z těchto částí: Hypotéza stanoví za jakých podmínek, se má realizovat určité pravidlo chování. Je zde vymezen vznik, zánik určitých právních vztahů, okruh adresátů, čas, působnost. Dispozice práva či povinnosti, která nastupují za předpokladu, že nastaly okolnosti stanovené v hypotéze. Sankce je tou částí právní normy, která stanoví nepříznivé důsledky, postih v případě porušení či nedodržení pravidla obsaženého v dispozici. Druhy právních norem Existuje celá řada norem. V právním řádu jsou nejčastější normy určité takové, které přímo stanoví určité pravidlo. Podle způsobu formulace tohoto pravidla se tyto právní formy dělí na: Přikazující ukládají subjektům povinnost chovat se určitým způsobem. Zakazující stanovují povinnost zdržet se určitého chování. Opravňující formulují určitá oprávnění, tedy možnost subjektu chovat se určitým právně relevantním způsobem (ne však povinně). Vedle norem určitých se objevují také pomocné normy, které ve vztahu k normám určitým, mají doplňující funkci. Tyto (Zvláštní) normy obsahují pravidlo chování, avšak formulují je odlišným způsobem, neboť stanoví oprávnění, ne povinnosti. Rozlišují se tyto zvláštní právní normy:

2 Deklaratorní vymezují principy, zásady, normy Definiční v nichž zákonodárce stanoví obsah určitého pojmu, jak má být vykládán v procesu realizace práva. Operativní mezi ně patří normy derogační (obsahují zrušení dosud platného předpisu) nebo kolizní (upravují volbu mezi právními předpisy různých států). Působnost právních norem Pod pojmem působnost právních norem chápeme vymezení dopadu norem z hlediska prostorového, časového, věcného, či osobního. Prostorová působnost vymezuje území, na kterém právní předpis platí. Rozlišuje se působnost: o Celostátní působí na území celého státu o Exteritoriální sahá za hranice státu o Omezená omezují se na územní obvod daného města či obce. Časová působnost uplatňuje se základní zásada, že právní normy působí směrem do budoucnosti. Jiná zásada stanoví, že u vydaného normativního aktu není v okamžiku jejího schválení známo, kdy jeho časová působnost skončí. Další zásadou je, že platný text právního předpisu je tvořen výchozí právní regulací, která je doplňována přijatým změnami (novelami). Kapitola I. subkapitola: 6. Realizace práva a právní vztahy Jedním z nejvýznamnějších způsobů realizace práva je vytváření právních vztahů. Jedná se o takové společenské vztahy, ve kterých osoby vystupují jako nositelé práv a povinností. K nezbytným předpokladům právních vztahů patří: Existence právní normy dává danému vztahu právní kvalitu Existence právní skutečnosti okolnosti, s níž daná právní norma spojuje vznik, změnu či zánik určitého právního vztahu. Subjekty právních vztahů nositelé oprávnění a povinností v daném právním vztahu. Objekty právního vztahu k nimž se upíná jednání subjektů účastníků právního vztahu Obsah právního vztahu práva a povinnosti vyplývající z právních norem popř. ze smlouvy (dohoda mezi účastníky). Právní skutečnosti Všechny právní vztahy vznikají, mění se a zanikají na základě podmínek, s nimiž právo spojuje určité právní následky. Ustanovení právních norem upravují konkrétně práva a povinnosti účastníků

3 jednotlivých vztahů. Současně však tyto normy stanoví, s jakými skutečnostmi je spojen vznik, změna či zánik jednotlivých právních vztahů. Tyto skutečnosti se nazývají právní skutečnosti. Subjektivní právní skutečnosti jsou projevem vůle lidí a projevují se jako lidské chování. o Veřejnoprávní individuální právní akty jsou výsledkem rozhodovací činnosti státních orgánů. Jimi se zakládají, mění nebo ruší. o Soukromoprávní úkony označuje se tak lidské chování, které právo uznává jako projev vůle jednajícího subjektu. Je tedy zaměřeno k tomu, aby vyvolalo určité právní následky. Právní úkony mohou být, podle počtu stran: jednostranné, dvoustranné, vícestranné. Podle požadavku formy úkonu: formální (písemné), neformální (volitelně písemné nebo ústní). Dále mohou být typické nebo atypické (podle toho zda se jedná o určitý pravidelný smluvní typ daný zákonem) Objektivní právní skutečnosti nejsou přímo závislé na lidském chování, respektive nemohou jim být ovlivnitelné (události, stavy). o Chování podle práva o Protiprávní chování následkem protiprávního chování je právní odpovědnost jeho původce. Právní vztah vniklý následkem takového chování je zaměřen na nápravu nežádoucího stavu, popřípadě na uplatnění sankčních následků vůči porušiteli. Právní řád nazývá porušení práva delikt: Veřejnoprávní delikty porušení právních norem spadajících do veřejného práva (trestné činy, správní přestupky a správní delikty) Soukromoprávní delikty porušení povinností spadajících do soukromého práva (občanskoprávní delikty, pracovněprávní delikty). Čas jako objektivní právní skutečnost pro právo má dvojí význam, a to jako pevně stanovený čas (datum) nebo čas planoucí (lhůta). Trvání lhůty může být dáno ve dnech, měsících či letech, přičemž právní normy stanoví počátek běhu lhůty. Rozlišují se lhůty: o Pro trvání určitého práva o K uplatnění určitého nároku zde se rozlišují lhůty prekluzivní (v důsledku marného uplynutí dochází k zániku práva) a promlčecí (zde právo nezaniká, ale oslabuje se strana, která měla dříve povinnost, může poukázat na to, že uplynula promlčecí lhůta a nelze tak nárok již vymáhat, pokud tak neudělá, nárok lze vymáhat). Subjekty právních vztahů Jedná se o osoby, které vystupují v těchto vztazích jako nositelé práv a povinností. Z tohoto hlediska mohou být subjekty právních osob: Jednotlivci (označovaní jako fyzické osoby) Společnosti, organizace, sdružení, spolky atd. (právnické osoby)

4 Stát Fyzické osoby Jako fyzické osoby jsou označováni jednotlivci, kteří jsou nositeli práv a povinností, a to v rozsahu v jakém k nim mají právní subjektivitu. Ta má svoji pasivní stránku způsobilost k právům a povinnostem (získávají osoby narozením a ztrácí smrtí) a aktivní stránku způsobilost k právním úkonům (je vázána na dosažení určitého věku (18 let) a na určitou rozumovou a volní vyspělost). Zákonem může být tato věková hranice snížena (například uzavřením manželství v 16 letech). Na druhou stranu lze v případě nedostatečného intelektuálního a volního vývoje způsobilost k právním úkonům omezit či zcela vyloučit. Zastupování fyzických osob Fyzická osoba v právních vztazích nemusí jednat osobně může si ustanovit zástupce. Právní úkon tedy činí jiná osoba, než ta, které svědčí následek z tohoto úkonu. Institut zastupování fyzických osob se uplatňuje také v případě, že osoba není schopná samostatně činit právní úkony z důvodu nezpůsobilosti (osoba nezletilá či duševně nesvéprávná). Zastupování fyzických osob může být zákonné nebo smluvní: Zákonné zastoupení vzniká ze zákona, popřípadě na základě rozhodnutí státního orgánu. Je upraveno pro: o Osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům o Osoby, jejichž pobyt není znám o Případ střetu zastoupeného a jeho zákonného zástupce o Zastupováni manželi v rámci běžného nakládání s věcmi ve společném jmění manželů Smluvní zastoupení vzniká na základě smlouvy mezi zástupcem a zastupovaným. Jedná se o zastoupení na základě udělené plné moci (jednostranný právní úkon, kterým osoba opravňuje svého zástupce, aby ji zastupoval ve vymezeném rozsahu). Plnou moc lze udělit písemně i ústně. Právnické osoby jedná se o určitá sdružení osob, popřípadě věcí, jež jsou pro účely práva považována za jediný subjekt se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Z hlediska zdroje právní úpravy vzniku a rozsahu oprávnění k jednání rozlišuje teorie práva: Veřejnoprávní korporace politické strany Soukromoprávní korporace obchodní společnosti, sdružení občanů, družstva Nadace a fondy majetkové podstaty vytvořené k určitému cíli či účelu stanovenému v podmínkách nakládání s majetkem nadace či fondu. Zastupování právnických osob

5 U právnických osob musí být vždy ustanoven zástupce, který jedná jejím jménem a na její účet. Zástupcem může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Odpovědnost vůči zastoupenému nese zástupce. Zastoupení může vzniknout: Ze zákona Na základě dohody o plné moci Stát jak subjekt právních vztahů vystupuje prostřednictvím svých orgánů, které mohou jednat jak jménem svým, tak jménem státu. Objekty právních vztahů také objekty lze považovat v jistém smyslu za předpoklad a prvek právního vztahu. Jsou stimulem vstupu subjektu do právního vztahu, neboť subjekty usilují o uspokojení určitých zájmů a potřeb, které realizují v rámci oprávnění a povinností. Objektem právního vztahu je tedy to, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů. Mohou jimi být: Věci a ovladatelné hmotné přírodní síly Výsledky tvůrčí duševní činnosti Chování a výsledek chování Hodnoty lidské osobnosti nemajetkové povahy Kapitola VIII. subkapitola: 1. Základy občanskoprávních vztahů Občanské právo je tvořeno souborem právních norem. Tyto normy upravují základní vlastnické poměry mezi subjekty, právní zásady, kterými se řídí fyzické a právnické osoby, ale také vztahy upravené nehmotnými právy a sankce za porušení práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících. Občanské právo tvoří obecný základ a východisko úpravy dalších odvětví soukromého práva. Základním pramenem občanského práva je Ústava ČR a Listina základních. Z kterých vychází zákonné prameny občanského práva především občanský zákoník. Kapitola VIII. subkapitola: 2. Občanské právo hmotné Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z tvůrčí duševní činnosti neboli autorské právo. V rámci systematicky uspořádaných norem hmotného občanského práva můžeme rozlišovat obecnou a zvláštní část právní úpravy. Obecná část vymezuje základní otázky a pojmy. Zvláštní důraz je kladen na občanskoprávní smlouvy. Zvláštní část zahrnuje oblasti občanskoprávní regulace: o Věcná práva vztahující se k ovládání věcí o Závazková práva o Dědické právo o Práva k nehmotným statkům

6 Základní zásady občanského práva Za hlavní zásadu občanského práva, je považován postulát: dovoleno je vše, co není výslovně zakázáno. To znamená, že si účastníci občanskoprávních vztahů mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje. Tato volnost subjektu je vyjadřována jako zásada smluvní volnosti neboli zásada autonomie vůle. Ta se projevuje jako: Svoboda učinit či neučinit právní úkon Svoboda volby obsahu právního zákonu Svoboda volby formy právního úkonu Zásada právní jistoty - Je spravedlivé, aby právo bylo předvídatelné. Je spravedlivé, aby ten, kdo se na právo spolehne, kdo v dobré víře svěří své záležitosti pod ochranu práva, aby nebyl zaskočen nečekaným zvratem. Je to princip, který způsobuje, že právo se nerado mění, že tíhne ke stálosti a jen pomalu a neochotně se přizpůsobuje společenským změnám. Zásada zachování dobrých mravů zavádí se tím uplatňování pravidel slušnosti, která doplňují obsah právního rámce výkonu práv a povinností. Princip zákazu zneužívání občanských práv - Vymezení míry únosnosti realizace zejména těch práv, která nemají zákonem dané limity a jejichž neomezené uplatnění by mohlo být na újmu jiným. Obecné otázky občanskoprávních vztahů Z hlediska působení následků stanovených právem, jsou právní skutečnosti jednoduché a složené: Jednoduché právní skutečnosti právní účinky vyvolává jen jedna právní skutečnost Složené právní skutečnosti k vyvolání právních účinků působí několik právních skutečností a to současně nebo postupně Občanskoprávní úkony Občanskoprávní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Občanský zákoník stanoví podrobně, jaké náležitosti musí právně relevantní chování osob vykazovat, aby vyvolalo právní následky občanskoprávního úkonu. Právní úkony musí mít náležitosti stanovené právními normami, aby bylo možné s nimi spojovat zamýšlené nebo stanovené právní následky. Jsou to: Náležitosti subjektu subjekt, který právní úkon činí, musí mít způsobilost k právním úkonům. Nemesí však jednat sám, může být zastoupen. Náležitosti vůle pod tímto pojmem chápeme její skutečnou existenci (nikoli předstírání). Nesmí jít o mimoděčný projev (např. kývnutí hlavou) nebo o vůli jiného subjektu než toho, který úkon činí (např. dodatečné vyplnění formuláře třetí osobou). Dále musí být vůle:

7 o Vážná jednající subjekt chce způsobit právní následky spojené s jeho jednáním. Vážnou není vůle projevená při hře, v rámci výuky, ze žertu. o Prostá omylu subjekt nesmí mít nesprávné nebo nedostatečné představy o právních následcích, které z právního úkonu mohou vyplynout. Omyl činí právní úkon neplatným. o Svobodná nesmí být ovlivněna způsobem, který by jednajícímu subjektu bránil volně se rozhodnout, zda určitý projev vůle učiní či nikoli. o Vyjádřena navenek to se nazývá projev vůle a musí být učiněno způsobem, který ji učiní srozumitelnou třetím osobám. Vůle může být vyjádřena ústní formou, písemně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o vůli subjektu. Písemnou formu musí mít jen ten právní úkon nebo ta smlouva, u kterých to stanoví zákon výslovně. K náležitostem předmětu právního předmětu právního úkonu patří možnost a dovolenost. Předmět právního úkonu musí být možný, tedy fyzicky, objektivně splnitelný. Plnění je možné, pokud jej lze uskutečnit. Dovolenost vyjadřuje právní možnost plnění, okolnost, že plnění není v rozporu se zákonem ani jej nijak neobchází. Vady právních úkonů Právní úkon, který nemá náležitosti stanovené právními normami, je vadným právním úkonem. To znamená, že nevyvolává účinky zamýšlené smluvními stranami. Neznamená to však, že by neměl žádné následky (např. vrátit vše, co bylo do té doby na jeho základě poskytnuto, náhrada způsobené škody, možnost odstoupit od smlouvy). Jiným následkem vad může být odporovatelnost právním úkonům. Její podstatou je právo věřitele domáhat se u soudu určení, že právní úkony, které učinil dlužník a které maří uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele, jsou vůči němu právně neúčinné. Právo odporovat musí věřitel uplatnit u soudu podáním odpůrčí žaloby. V případě, že soud vyhoví, může se věřitel domáhat uspokojení svých pohledávek. Právní události Jsou to skutečnosti aprobované právem, které jsou na lidské vůli nezávislé. Patří sem například narození a smrt člověka, působení přírodních sil. U soukromoprávních vztahů patří k nejvýznamnějším událostem čas, kde se jedná především o lhůty, které počínají a končí v určitý okamžik. Protiprávní úkony a protiprávní vztahy Protiprávní úkony jsou projevem lidské vůle, ale na rozdíl od právních úkonů nejsou právem dovolené. Nazýváme je občanskoprávní delikty. Následkem spáchání deliktu je vznik odpovědnostního právního vztahu. Delikty mohou spočívat nejen v činnosti, ale i v nečinnosti (například neprovedení díla).

8 Protiprávní vztahy jsou právní skutečnosti, které jsou právem reprobovány a jsou nezávislé na vůli subjektů. Mohou být ale nepřímo lidským chováním vyvolány (sesuv půdy v důsledku důlní činnosti). Od právních událostí se liší negativními důsledky, které je třeba odstranit. Právní domněnky a fikce Právní domněnky (presumpce) - Právní domněnka je konstrukce užívaná v právu, jíž se za určitých okolností v zájmu právní jistoty presumuje (předpokládá) právní skutečnost, o níž není jisto, zda nastala. Právní domněnky mohou být vyvratitelné nebo nevyvratitelné. Vyvratitelné právní domněnky považují za exitující skutečnosti, pokud není prokázán opak. Nevyvratitelná právní domněnka nepřipouští důkaz opaku. Právní fikce je skutečnost, která realitu pouze předstírá, ačkoli je zřejmé, že pravý stav věci takový není. Například právní fikce doručení (něco se považuje za doručené, ač se ví, že fakticky doručeno nebylo) má být stimulem pro to, aby se úředně obeslané subjekty nevyhýbali doručení nepříznivých zásilek. Rozdíl mezi nevyvratitelnou právní domněnkou a právní fikcí tkví v tom, že zatímco u domněnky nevíme, zda nějaká skutečnost nastala nebo nenastala, a pouze stimulujeme to, že nastala, u fikce zcela jistě víme, že skutečnost nenastala, a přesto ji za nastalou považujeme. Kapitola VIII. subkapitola: 2.3 Základy právní úpravy věcných práv Věcné právo představuje úplné nebo částečné panství nad konkrétní věcí. Postavení osoby věcně oprávněné se vyznačuje tím, že tato osoba vylučuje kohokoliv jiného z působení na věc = právo absolutní. Pojmem věc lze rozumět hmotné předměty či přírodní síly za předpokladu, že jsou užitečné a ovladatelné. Dělení věcí: Věci jednotlivé a věci hromadné věcí jednotlivou je jeden hmotný předmět, s kterým lze v právních vztazích nakládat (počítač). O věc hromadnou se jedná v případě, kdy jediný předmět tvoří několik hmotných věcí (sada pneumatik). Věci movité a věci nemovité určení věcí movitých je dáno negativně, to znamená, že věci, které nejsou nemovitostmi ve smyslu zákona, jsou věcmi movitými. Za nemovitosti považuje zákon pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Součást a příslušenství věcí Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím daná věc znehodnotila (např. součástí televizoru je obrazovka). Součást věci není v právním smyslu samostatnou věcí. Spolu s věcí hlavní tvoří celek. Bude-li mít oddělení věci od věci hlavní trvalý charakter, může mít za následek, že součást se stane samostatnou hlavní věcí (např. z havarovaného automobilu bude vyjmut motor, který bude samostatně prodáván). Příslušenství věci obecně charakterizuje to, že je samostatnou věcí v právním smyslu, která je oddělitelná od věci hlavní a je vlastníkem určena k trvalému užívání s věcí hlavní.

9 Vlastnické právo Je to základní právní institut, který zakotvuje existující ekonomické vlastnické vztahy. S vlastnictvím je spojeno několik subjektivních práv vlastníka: Právo užívat věc tedy realizovat užitnou hodnotu věci a brát si přírůstky vlastněné věci. Právo disponovat s věcí realizovat směnnou hodnotu věci, rozhodovat o osudu věci. Právo věc držet tedy mít ji ve své faktické moci a ovládat ji. Nabývání vlastnictví Vlastnické právo lze nabývat na základě různých právních skutečností. Může to být způsobem originárním (např. zhotovení nové věci) odvozeným, derivativním (koupí, zděděním). Právní skutečnosti nabývání vlastnického práva definuje občanský zákoník. Je to nabývání: Smlouvou Děděním Rozhodnutím státního orgánu Na základě jiných skutečností Zánik vlastnického práva K zániku vlastnického práva může dojít na základě různých právních skutečností. Může to být zánik: Absolutní vlastnictví jedné osoby zanikne, aniž je nabyla osoba jiná. Relativní vlastnické právo zaniká bývalému vlastníkovi, avšak současně je nabývá někdo jiný. Opuštění věci pokud vyjadřuje vůli vlastníka nebýt již déle vlastníkem věci, potom vlastnictví přechází na stát Ztráta věci pokud nemohla být vlastníkovi věc vrácena, je nálezce povinen odevzdat věc obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. Ochrana vlastnického práva Práva vlastníka jsou chráněna právními prostředky, které ukládají všem osobám povinnost zdržet se všeho, čím by nad přiměřenou míru mohly obtěžovat vlastníky ve výkonu jejich práv. Zvláštní povinnosti jsou uloženy u ochrany nemovitostí a to sousedskými právy. Za ohrožení práva jiného se při rozhodování sousedských sporů považují zejména: Úpravy stavby nebo pozemků, které ohrožují sousedovu stavbu nebo pozemek Hluk, vibrace, kouř, plyny, světlo, stínění apod.

10 Vnikání chovaných zvířat na sousední pozemek Vstup na pozemky K nejdůležitějším procesně právním prostředkům ochrany patří vlastnické žaloby. Jde o žaloby: Žaloba na vydání věci je určena k ochraně vlastníkových práv při neoprávněném zadržování Žaloba zápůrčí je určena pro ostatní případy, kdy došlo k zásahům do vlastnického práva k věci. Žaloba určovací jejíž podstatou je kvalifikované rozhodnutí, že existuje vlastnické právo určité osoby k dané věci. Spoluvlastnictví V případě, že vlastnické právo k téže věci současně náleží více osobám, hovoří občanský zákoník o spoluvlastnictví věci. Podílové spoluvlastnictví právní vztah mezi dvěma nebo více osobami, kterým společně svědčí vlastnictví k jedné a téže věci. Výkon jejich spoluvlastnických práv je omezen spoluvlastnickými podíly k věci. Právo držby Držba je jednak částí vlastnických práv (právo vlastníka věc držet), ale také samostatný zvláštní institut občanského práva, kdy držitel je osoba jiná než vlastník. V takovém případě, kdy držitel a vlastník jsou dvě různé osoby, je vyžadováno splnění dvou základních předpokladů: Faktické ovládání věci určitou osobou, kdy dotyčná osoba má věc ve své moci Nakládání s věcí jako se svou vlastní Vedle držby může nastat případ, kdy osoba sice fakticky nějakou věc ovládá, ale chybí zde vědomí vlastnictví (chová se k věci jako k cizí, protože si je vědom, že mu nepatří -pronájem). Držba v dobré víře znamená, že držitel je zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří. Dobrá víra je přesvědčení nabyvatele, že nejedná bezprávně, když si například přisvojuje určitou věc. Na druhé straně lze hovořit o držbě ve zlé víře. Zloděj, který věc ukradl, se nemůže dovolávat dobré víry. Neboť moc dobře ví, že mu kradené věci nepatří. Rozlišování držby v dobré nebo zlé víře je významné pro nabytí vlastnického práva vydržením. Jen držitel, který je v dobré víře, může nabýt vlastnické právo vydržením, což je způsob jak získat věc z držby do vlastnictví. Podmínkou vydržení je nepřetržitý výkon držby, a to po dobu: 3 let u věci movité 10 let u věci nemovité

11 Věcná práva k věci cizí Tato skupina práv umožňuje užívání cizích věcí zákonem vymezeným způsobem. Jejich obsahem jsou pouze určitá oprávnění, částečné právní panství nad věcí. Mezi věcná práva k cizí věci patří: Věcná břemena Zástavní, resp. podzástavní právo Zadržovací právo Věcná břemena jedná se o práva, která omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch jiné osoby. Ukládají mu tedy určité povinnosti, a to: Povinnost něco strpět (přechod jiného přes jeho pozemek) Povinnost něčeho se zdržet (povinnost vlastníka nezvyšovat dům) Povinnost něco vykonat (udržovat příjezdovou komunikaci v provozuschopném stavu) Oprávněná osoba, které svědčí právo z věcného břemene, může být vymezena dvojím způsobem, a to jako: Určitá osoba toto právo je nepřenosné na jinou osobu (právo doživotního bydlení) Osoba určená okolností, že vlastní jinou nemovitost (zpravidla sousední) Věcná břemena mohou vzniknout: písemnou smlouvou, poslední vůlí zůstavitele, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím soudu, rozhodnutím jiného státního orgánu, ze zákona. Nejčastější je zřízení věcného břemene písemnou smlouvou. Předpokladem nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni je vklad do katastru nemovitostí na základě uzavřené smlouvy. K zániku věcného břemene může dojít: uzavřením dohody mezi stranami, v důsledku právní události, rozhodnutím státního orgánu, uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Vznik změna a zánik věcného břemene se zapisují vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Zástavní právo zástavní právo umožňuje zajištění pohledávky s příslušenstvím (například s úroky či poplatky z prodlení). Podstata zástavního práva spočívá v tom, že v případě nesplnění povinností dlužníka je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci. Zástavní právo zajišťuje pohledávku tak, že v případě nesplnění povinnosti planoucí ze smlouvy dlužníkovy je zástavní věřitel oprávněn domáhat se: Zástavní žalobou u soudu uspokojení ze zástavy jejím prodejem Prodeje nemovitosti ve veřejné dražbě Žalobou na plnění původní pohledávky Zadržovací právo jeho podstata spočívá v možnosti věřitele nevydat cizí movitou věc tomu, komu je věc povinen vydat, aby tak zajistil svou splatnou pohledávku vůči tomuto subjektu.

12 Kapitola VIII. subkapitola: Ochrana osobnosti fyzických osob Práva každé fyzické osoby: každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, a to zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti. Dále pak také soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jedná se však pouze o demonstrativní výčet, nikoliv úplný. Dále sem patří například právo na tělesnou integritu, právo na podobu, hlas atd. Osobnostní práva jsou nepromlčitelná, nezcizitelná a fyzická osoba se jich nemůže vzdát. Vznikají narozením a končí a končí smrtí fyzické osoby. Právo na ochranu osobnosti má každá fyzická osoba, tedy každý jednotlivec bez ohledu na to, zda je zletilý či nezletilý, svéprávný nebo zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Ochrana je poskytována všem osobám bez ohledu na státní příslušnost. Některá práva se však mohou týkat i nascitura, tj. počatého dítěte, za předpokladu, že se narodí živé. Po smrti fyzické osoby se ochrany mohou domáhat manžel a děti dotčené fyzické osoby, není-li jich, pak její rodiče. Nejedná se v žádném případě o dědění osobnostních práv. Práva na postmortální ochranu zemřelé fyzické osoby jsou právy samostatnými a původními a náleží pouze tomuto úzce vymezenému okruhu osob. Ochrana právnických osob není podle této právní úpravy možná. Je taky obsažena v občanském zákoníku, ale je omezena pouze na ochranu názvu a dobré pověsti právnické osoby. K omezení osobnostních práv může dojít pouze se svolením fyzické osoby, pokud jsou to práva, se kterými může fyzická osoba platně disponovat (například udělení souhlasu s použitím jména a podoby v reklamě). Občanský zákoník obsahuje zákonná omezení osobnostních práv: Úřední licence svolení fyzické osoby není třeba, použijí-li se osobní údaje k úředním účelům na základě zákona. Vědecká a umělecká licence stanoví, že lze použít osobní údaje FO, pořídit nebo použít přiměřeným způsobem pro účely vědecké a umělecké. Není dovoleno užití písemností osobní povahy (deník, soukromá korespondence). Zpravodajská licence dovoluje pořídit a použít osobní údaje osoby pro účely tiskového, filmového, rozhlasového a televizního zpravodajství. Zde rovněž není dovoleno použít písemností osobní povahy. Ani takovéto použití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, i když sama osoba s použitím těchto projevů osobní povahy souhlasila. Určité omezení práva na tělesnou integritu obsahují některé veřejnoprávní normy, a to tehdy, jeli to například nezbytné v zájmu veřejné bezpečnosti, předcházení trestným činům, ochrany veřejného zdraví. Pak je fyzická osoba povinna strpět i takové zásahy, jako například odběr krve nebo povinné léčení.

13 Prostředky ochrany osobnostních práv = žaloba u soudu Nároky: Upuštění od neoprávněných zásahů Odstraněny následky zásahů Poskytnuto přiměřené zadostiučinění Náhrada škody Vydání bezdůvodného obohacení Tiskový zákon Institut odpovědi poskytuje fyzické osobě, která utrpěla újmu tím, že bylo v periodickém tisku zveřejněno sdělení, jež se dotýkalo její cti, důstojnosti nebo soukromí právo, aby vydavatel uveřejnil její odpověď na toto tvrzení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Bylo-li v tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupku vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení. Osobě je tedy dáno právo na dodatečné sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit. Zákoník práce Antidiskriminační zákon rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovně-právních vztazích. Obrácené důkazní břemeno - chrání toho, kdo měl být diskriminován. Pokud jde konkrétně o pracovně právní spory, v případech, kdy zaměstnavatel diskriminuje zaměstnance, bude to právě zaměstnavatel, který bude muset prokazovat, že k diskriminaci nedošlo. Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

14 Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Zaměstnavatel toto může přiměřeným způsobem kontrolovat. Bez vážného důvodu spočívajícího v povaze jeho činnosti nesmí zaměstnavatel podrobovat zaměstnance: o otevřenému nebo skrytému sledování, o odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, o kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je dán vážný důvod, spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele: O zavedení kontrolních mechanismů (kamery, záznam telefonických hovorů) je povinen zaměstnance přímo informovat. Zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace, které nesouvisejí s výkonem práce, zejména o: Trestní zákon A) těhotenství B) rodinných a majetkových poměrech C) sexuální orientaci D) původu E) členství v odborech F) politických stranách G) příslušnosti k církvi H) trestněprávní bezúhonnosti To neplatí v případech A, B, H, kdy je pro takový dotaz dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být konána zaměstnancem. Neoprávněné nakládání s osobními údaji - kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně užije osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Poškození cizích práv - kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Porušení tajemství dopravovaných zpráv - kdo úmyslně poruší tajemství: o uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, o datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo

15 o neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo takového tajemství využije. Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí - kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pomluva - kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Kapitola VIII. subkapitola: 9. Základy autorského práva Autorské právo je součástí práva duševního vlastnictví předmětem ochrany je nehmotný majetek. Při stanovení působnosti autorského zákona je třeba si uvědomit, že tradiční autorské právo vychází z principu teritoriality, to znamená, že při ochraně díla se aplikuje právo toho státu, kde k užití díla dochází. Autorský zákon se vztahuje na díla a výkony umělců, kteří jsou občany ČR, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Na díla cizinců se autorský zákon vztahuje, pokud to ČR dohodla v mezinárodní smlouvě nebo pokud je zaručena vzájemnost. Autorský zákon se také vztahuje na díla autorů, kteří nejsou občany ČR, ale dílo bylo poprvé v ČR zveřejněno nebo zde mají trvalé bydliště. Předmětem autorského práva je dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo se vztahuje na dokončené dílo i na jeho jednotlivé vývojové fáze, včetně názvu a jmen postav. Předmětem autorského práva je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Platí však, že k překladu či jinému zpracování díla, je nutný autorův souhlas. Dílem je zejména dílo slovesné, hudební, dramatické, choreografie, pantomima, fotografie, za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní a také databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem.

16 Souborné dílo dílo, které vzniklo jako soubor nezávislých děl a spolu tvoří jedinečný výsledek tůrčí činnosti (časopis). Zaměstnanecké dílo o zaměstnanecké dílo se jedná tehdy, pokud autor vytvořil dílo ke splnění povinností z pracovního poměru. Majetková práva na toto dílo má zaměstnavatel. Pokud mu plyne velký zisk z tohoto díla, má autor nárok na přiměřenou odměnu. Autorova osobnostní práva zůstávají nedotčena. Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla (skončí PP vztah nebo zaměstnanec nedokončí řádně a včas). Počítačové programy, databáze a kartografická díla se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku - objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele (bez právního nástupce) nabývá oprávnění k výkonu práv autor. Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva vůbec nebo nedostatečně má autor právo požadovat udělení licence. Kolektivní dílo na tvorbě se podílí více autorů, je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a je uváděno na veřejnost pod jejím jménem. Školní dílo dílo vytvořené studentem ke splnění studijních povinností. Škola může použít toto dílo nevýdělečně. Odpírá-li autor udělit svolení bez závažného důvodu soud. Autor může své dílo užít sám či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy. Škola může požadovat, aby z výdělku takto dosaženého přiměřeně přispěl na úhradu nákladů. Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo - Objednatel může užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. K užití díla nad rámec tohoto účelu je objednatel až na zákonné výjimky oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Nedohodnou-li se jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci třetí osobě, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. To se netýká počítačových programů a databází, kartografických děl a kolektivních děl. Audiovizuální dílo za autora takového díla se považuje režisér. Je zde promítnuta ochrana investic takového výrobce vzhledem k tomu, že výroba audiovizuálního díla vyžaduje značné výrobní náklady. Dílem není námět díla, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický vzorec atd. Autor a jeho práva Autorem může být pouze fyzická osoba, která dílo vytvořila. Vzniklo-li dílo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, jedná se o spoluautorství. Právo autorské vzniká v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorský zákon umožňuje využití námětu, který je obsažen v cizím autorském díle námět není předmětem ochrany.

17 Autorský zákon se nevztahuje na právní předpisy, veřejné listiny, veřejně přístupné rejstříky, sněmovní a senátní publikace, státní symboly, obecní kroniky, výtvory tradiční lidové kultury a podobná díla. Obsah autorského práva Obsah autorského práva tvoří dvě skupiny práv, práva osobnostní a práva majetková. Osobnostní práva spočívají v tom, že autor má právo: o Rozhodnout o zveřejnění díla o Prohlašovat se autorem díla o Na nedotknutelnost svého díla Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. Po smrti vzniká právo osobám autorovi blízkým na ochranu jeho užití Majetková práva majetkovým právem je dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Právem dílo užít je zejména právo na: o Rozmnožování díla o Rozšiřování díla o Pronájem díla o Půjčování díla o Sdělování díla veřejnosti Majetkových práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná. Lze je dědit, přičemž dědicové z nich mají prospěch ještě 70 let po smrti autora. Po uplynutí 70 let po smrti autora se dílo stává volným a není již chráněno z hlediska majetkových práv. Omezení autorského práva Přestože je autorské právo právem absolutním, autorský zákon uvádí výčet omezení autorských práv, která je povinen strpět. Jedná se o následující omezení: Volná užití tedy pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu. Tato rozmnoženina nesmí být použita k jinému účelu, pouze pro osobní potřebu. Je zde stanovena povinnost zaplatit autorovi odměnu, která mu náleží. Nepřípustné u rozmnoženiny počítačového programu, elektronické databáze, díla architektonického, pořízení záznamu AV díla při jeho přenosu nebo provozování ze záznamu. Bezúplatná zákonná licence uživatel může autorské dílo užít bez souhlasu autora a bez povinnosti platit mu autorskou odměnu. Jedná se o tyto případy: citace, katalogová licence, zobrazení díla umístěného na veřejném prostranství a další licence.

18 Speciálně se autorský zákon věnuje omezení rozsahu autorských práv k počítačovému programu. Obecně je PC program chráněn jako dílo literární. Za autorské dílo se považuje jen tehdy, když je výsledkem jedinečné tvůrčí duševní činnosti autora. Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle AZ chráněny. Pro ochranu stačí pouhá původnost PP. Jak již bylo výše uvedeno, právo dílo užít je výlučným majetkovým právem autora a k užití díla třetí osobou je nutný autorův souhlas. Pro uplatnění výjimek a omezení se vždy uplatní tzv. třístupňový test, tedy výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze: ve zvláštních případech stanovených autorským zákonem; a pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití; a pokud užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Autorskoprávní ochrana databází Samotné informace autorským právem chráněny nejsou; může však být chráněn způsob, kterým jsou uvedeny a uspořádány, vykazuje-li znaky autorského díla (hlavně tvůrčí přínos; např. abecední řazení jistě není výsledkem tvůrčí činnosti). Taková ochrana se však opět vztahuje výhradně na tento konkrétní způsob uspořádání, nikoli na informace samotné. Soubory dat (databáze) jsou ovšem v autorském zákoně chráněny zvláštními právy pokud při jejím sestavování dodal pořizovatel kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad k pořízení, ověření nebo předvedení jejího obsahu, má výhradní právo na vytěžování a zužitkování databáze jako celku či její podstatné části, které trvá 15 let od jejího pořízení či zveřejnění. Toto výhradní právo však neomezuje běžné a přiměřené používání takové databáze jejími oprávněnými uživateli. Databáze tvůrčí povahy je autorovým vlastním duševním výtvorem a její součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky nebo jiným způsobem. Databáze netvůrčí povahy soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky nebo jiným způsobem. Licenční smlouva Je upravena v ustanovení 46 a násl. Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou autor díla (popř. jiný nositel autorského práva majetkového) poskytuje jinému licenci k užití díla. Podle ustanovení 12 Autorského zákona platí, že autorské dílo lze užít jen se svolením autora (popř. jiného nositele majetkového autorského práva), které autor uděluje smlouvou. Výjimky, kdy lze dílo užít bez smlouvy, jsou výslovně uvedeny v Autorském zákoně jako např. užití pro osobní potřebu, citace (viz ustanovení 29 a násl. Autorského zákona).

19 Výhradní a nevýhradní licence Licence může být poskytnuta jako tzv. výhradní. V takovém případě pak autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet užití díla způsobem, ke kterému licenci udělil. Ten, kdo licenci získá, je tak jediným, kdo je oprávněn dílo užít. Smlouva, kterou je poskytována výhradní licence, musí být uzavřena písemně. Naproti tomu nevýhradní licence (kdy dílo může užít i autor či další osoby, kterým autor poskytne licenci) může být poskytnuta i ústní smlouvou. Odchylka od Občanského zákoníku při uzavírání smlouvy prostřednictvím internetu - Návrh na uzavření smlouvy je platný i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému okruhu osob. Souhlas s návrhem může příjemce návrhu vyjádřit provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele, tím, že se podle něj zachová. Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla, ty mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času užití. Nestanoví-li smlouva jinak, má se za to, že územní rozsah licence - území ČR časový rozsah licence - je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je sjednáno jinak. Autor může od smlouvy odstoupit nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně jestliže jeho dosud nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním by byly nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy, autor je pak povinen nahradit nabyvateli škodu. Licenční smlouva nakladatelská - smlouva, kdy autor poskytuje licenci k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného a fotografického. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že jde o smlouvu výhradní. Nakladatel má právo na autorskou korekturu - provedení drobných tvůrčích změn v díle před vydáním díla. Ochrana autorského práva Pokud se autor domnívá, že jeho autorské právo je ohroženo nebo, že dílo někdo neoprávněně užívá, může se domáhat: Určení svého autorství Zákazu ohrožení svého práva Sdělení údajů o původu padělaných rozmnoženin nebo o totožnosti osob, které se zhotovování nebo rozšíření těchto padělků účastní

20 Stažení a zničení padělků Poskytnutí zadostiučinění omluvou nebo v penězích Uveřejnění rozsudku na náklady toho, kdo v soudním sporu neuspěl Autor může rovněž vymáhat škodu a bezdůvodné obohacení. Výše tohoto odškodnění činí dvojnásobek odměny, která by byla na získání licence obvyklá v době neoprávněného zacházení s dílem. 46 Licenční smlouva - Základní ustanovení (1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. (2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. (3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak. Ustanovení 53 tím není dotčeno. (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. (5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému okruhu osob. (6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. Kapitola III. Základy práva hospodářské soutěže Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen soutěžitelé ), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou pak povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat. Soutěžitelé širší pojem než podnikatelé, kromě podnikatelů se mohou soutěže účastnit také samosprávné územní celky, nadace, státní orgány, svobodně tvořící umělci, kulturně charitativní instituce, fondy. Hospodářská soutěž má dvě oblasti (2 právní předpisy upravující zneužívání účasti v hospodářské soutěži): Soukromoprávní nekalá soutěž (bráníme se žalobou u soudu). Stanovuje, jaké nekalé praktiky nesmí soutěžící mezi sebou používat.

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access?

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access? OPEN ACCESS Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Proč open access? ústřední myšlenka výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů dostupné veřejnosti lepší přístup je základem pro přenos, vytváření

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení)

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení) Stránka 1 INFORMAČNÍ PRÁVO Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení) Listina základních práv a svobod byla schválena Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 s účinností

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Mgr. Alena Kodrasová, právník KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Ochrana software PRÁVNÍ ÚPRAVA Národní úprava -Zákon č. 121/2000 Sb., AZ -Výrazná novela č. 216/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Autorské právo a licencování

Autorské právo a licencování Autorské právo a licencování 5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu Autorské právo a licencování Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět vykolíkovat hřiště. Martin Piškula

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz Department of Commercial Law JUDr. Josef Kotásek, Ph. D. kotasek@law.muni.cz www.law.muni.cz Hospodářská soutěž a mediální prostředí Podnikání a média Periodický tisk Princip evidence -46/2000 Sb., ZÁKON

Více