7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO"

Transkript

1 TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel

2 PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem. Gerloch, A. Teorie práva. 2008, s. 159

3 STRUKTURA PRÁVNÍHO VZTAHU Subjekt Fyzické osoby, právnické osoby, stát Objekt předmět, ř ě k němuž ě se chování subjektů ů vztahuje Obsah práva a povinnosti subjektů

4 SUBJEKTY PRÁVNÍCH VZTAHŮ

5 SUBJEKTY PRÁVNÍHO VZTAHU Právní subjekt (subjekt právních vztahů) je nositel subjektivních práv a právních povinností Fyzickou osobou se rozumí každý člověk, je to tzv. přirozená osoba. Právnické osoby jsou osoby fiktivní či umělé, vytvořené právem, tj. zákonem nebo na základě zákona.

6 PRÁVNICKÉ OSOBY Obecně dělíme na: Korporace - sdružení osob např.: občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ů Nadace (fundace) sdružení majetku např.: nadace nebo nadační fond dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních č íh fondech Veřejnoprávní ř korporace stát, obec, kraj

7 PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÍ A VZNIK Volné založení např. odborová organizace Registrace po založení je právnická osoba zapsána od registru a teprve tímto okamžikem vzniká např. obchodní společnosti, občanská sdružení Koncese je vyžadován předchozí státní souhlas orgánu veřejné moci např. u komoditních burz podle zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách

8 STÁT Zvláštní typ právnické osoby Charakterizuje jej: Stále obyvatelstvo Státní území Státní moc Schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy uznání jinými státy

9 SUBJEKTIVITA Základní vlastností subjektů práva je jejich subjektivita, přitom rozlišujeme: Způsobilost ů k právům ů a povinnostem (pasivní subjektivita) Způsobilost brát na sebe vlastním jednáním práva a povinnosti způsobilost k právnímu jednání (aktivní subjektivita) it Způsobilost k protiprávnímu jednání (deliktní subjektivita) Procesní způsobilost

10 ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM Jedná se o způsobilost mít subjektivní práva a právní povinnosti, být právním subjektem. Právní subjektivita je stanovena normami práva, tedy objektivním pozitivním právem. Fyzické osoby ji nabývají zásadně narozením a pozbývají smrtí, v určitých situacích může být subjektem práva i dosud nenarozené dítě (tzv. nasciturus) P á i ké b ji bý jí á d ě ý ik Právnické osoby ji nabývají zásadně svým vznikem a pozbývají zánikem

11 ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM OBČANSKÉ PRÁVO -FYZICKÉ OSOBY 7 občanského zákoníku (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její jj smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.

12 ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ Jedná se o schopnost vlastním jednáním nabývat práva a plnit povinnosti Pro jednotlivá právní odvětví může být její jí vznik a zánik upraven různě (občanské právo, pracovní právo) Soudním rozhodnutím je možné ve způsobilosti k právnímu jednání omezit nebo zbavit Jménem právnických osob jedná tzv. statutární orgán Jménem státu jednají jeho orgány organizační jednotky státu (správní úřady, soud, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

13 ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ OBČANSKÉ PRÁVO -FYZICKÉ OSOBY 8 občanského zákoníku (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.

14 ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ OBČANSKÉ PRÁVO -FYZICKÉ OSOBY 9 občanského zákoníku Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

15 ZPŮSOBILOST K PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ Jedná se o schopnost nést právní odpovědnost za delikty (např. trestní; soukromoprávní; správní disciplinární, přestupková) Např. trestní způsobilost Fyzických osob dle 25 trestního zákoníku (viz dále) Právnických osob dle zákona č 418/2011 Sb o trestní Právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

16 ZPŮSOBILOST K PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ TRESTNÍ PRÁVO FYZICKÉ OSOBY 25 trestního zákoníku Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

17 PROCESNÍ ZPŮSOBILOST Jedná se o možnost činit samostatně procesní právní úkony a samostatně jednat v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány veřejné moci (např. podat žalobu, opravný prostředek apod.)

18 PROCESNÍ ZPŮSOBILOST OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ - FYZICKÉ OSOBY 20 občanský soudní řád (1) Každý může před soudem jako účastník samostatně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. (2) Přiznává-li zvláštní právní předpis p namísto státu někomu jinému způsobilost samostatně jednat před soudem ve věci týkající se majetku státu, jedná tato osoba jako účastník.

19 DŮSLEDKY NEDOSTATKU ZPŮSOBILOSTI Nedostatek způsobilosti k právnímu jednání nebo nedostatek procesní způsobilosti: -za subjekt bude jednat někdo jiný např. rodič, opatrovník, poručník Nedostatek způsobilosti k protiprávnímu jednání: - za subjekt bude odpovídat někdo jiný (např. rodič dle 422 obč. zák.) bj kt b d ůb d íd t é j d á í -subjekt nebude vůbec odpovídat za své jednání (např. trestní odpovědnost)

20 OBJEKT PRÁVNÍHO VZTAHU

21 OBJEKTY Objektem právního vztahu je to, čeho se týkají oprávnění a povinnosti účastníků právního vztahu, o co v něm jde, k čemu se vztahují subjektivní práva a povinnosti. Rozlišujeme: Primární objekt určité chování (jeho účel) Sekundární objekt to, co se k chování váže Objektem právního vztahu nemůže být člověk

22 SEKUNDÁRNÍ OBJEKTY PRÁVNÍCH VZTAHŮ - DĚLENÍ Věci - ovladatelné hmotné předměty (movité a nemovité), příp. ovladatelné přírodní síly (např. elektřina) Hodnoty lidské osobnosti - život, zdraví, osobní svoboda, čest, důstojnost Výsledky tvůrčí duševní činnosti např. vynálezy, ochranné známky, vědecká díla Transplantáty Chování a výsledky určitého chování

23 OBSAH PRÁVNÍHO VZTAHU

24 OBSAH PRÁVNÍHO VZTAHU Práva (oprávnění) a povinnosti subjektů právního vztahu: Absolutní Relativní Povinnosti subjektů právního vztahu: dare (dát) jednorázové chování facere (konat) opakované plnění omittere (nekonat) povinnost nekonat pati (strpět) povinnost strpět

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 7. cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Základy práva pro studenty neprávnických fakult

Základy práva pro studenty neprávnických fakult Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy práva pro studenty neprávnických fakult Karolina Žákovská Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Grafická

Více

OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU ČLOVĚK PRÁVNÍ STATUS ČLOVĚKA, AKTIVNÍ, PASIVNÍ, SOUDNÍ ZÁSAHY, RODINA

OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU ČLOVĚK PRÁVNÍ STATUS ČLOVĚKA, AKTIVNÍ, PASIVNÍ, SOUDNÍ ZÁSAHY, RODINA OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU ČLOVĚK PRÁVNÍ STATUS ČLOVĚKA, AKTIVNÍ, PASIVNÍ, SOUDNÍ ZÁSAHY, RODINA ZDEŇKA KRÁLÍČKOVÁ, 2012 LITERATURA Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné. 4. vyd., Praha:

Více

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení AK Solil, Fiala a spol. Jakubská 2, Praha 1 tel. 224 815 583, fax 224 813 311 ak@solilfiala.cz NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer Systém práva a jeho definice PRÁVO Michal Kojan, René Fišer Právo je obor velmi složitý, vyvíjející se od doby, kdy byl člověk obdařen rozumem a regulování chování jednotlivců lidského rodu k sobě navzájem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Základy práva GZ02_M01.doc JUDr.

Více

Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/

Právo a morálka - uveď shodné a rozdílné znaky / právo je minimum morálky/ Otázka: Základy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): misulka1111 Pojem právo právo = soubor norem, vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a státní mocí vynutitelné.

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP ČLENĚNÍ

Více

Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy

Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy Kapitola I. subkapitola: 5. Právní normy Právní normy představují základní skladební jednotku právního normativního aktu, vyznačují se: všeobecnou závazností vynutitelností (v případě nedodržení pravidla

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

ZÁKLADY OBCHODNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY OBCHODNÍHO PRÁVA ZÁKLADY OBCHODNÍHO PRÁVA JUDr. Milada Štefková Určeno studentům technických fakult VŠB TUO Ostrava 2006 1 Cílem tohoto materiálu je poskytnutí základních informací z oboru Obchodního práva pro studenty

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2014 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 zdroj: sebrané spisy ze ZČU a UK - přepracováno pro uživatele webu gitt.pise.cz 1 Zkušební okruhy z občanského práva hmotného ke státní zkoušce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová.

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová. Obecný úvod do právn vní problematiky Text k modulu část 2. Rodinné právo Autor: JUDr. Eva Karhanová-Horynov Horynová. Rodinné právo 1. Úvod do rodinného práva, základní pojmy 2. Manželství vznik, zánik,

Více

Občanský zákoník (1) Občanský zákoník. Občanský zákoník c. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Občanský zákoník (1) Občanský zákoník. Občanský zákoník c. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Občanský zákoník (1) Občanský zákoník Ing. Jana Zaoralová, PhD. JUDr. Eva Barešová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více