TECHNIKA V AGRO-POTRAVINÁŘSKÉM A ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNIKA V AGRO-POTRAVINÁŘSKÉM A ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 Katedra technologických zařízení staveb Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Mezinárodní vědecká konference TECHNIKA V AGRO-POTRAVINÁŘSKÉM A ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Praha Česká zemědělská univerzita v Praze; Technická fakulta

2 Katedra technologických zařízení staveb Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Mezinárodní vědecká konference TECHNIKA V AGRO-POTRAVINÁŘSKÉM A ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Sborník referátů Praha Česká zemědělská univerzita v Praze; Technická fakulta

3 Vědečtí garanti konference: doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc. ČZU v Praze prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. MZLU Brno doc. Ing. Rudolf Opath, CSc. SPU Nitra doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. JU České Budějovice Oponenti: Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Organizační výbor konference: doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc. doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc. doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Jitka Lojdová Cíl konference: Konference je mezinárodní, určená pro doktorandy a vědecké pracovníky univerzit a vědeckých pracovišť, zaměřených na oblast strojů a výrobních zařízení v zemědělské, lesnické a potravinářské výrobě a odpadovém hospodářství. Program konference umožní účastníkům seznámit se s vědeckovýzkumnou činností univerzit a dalších institucí na mezinárodní úrovni a poskytne prostor pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností v oblastech zaměření konference. Zaměření konference: technika a mechanizace zemědělství technika výrobních procesů vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů technika na energetické využití obnovitelných zdrojů energie technika a technologie odpadového hospodářství ISBN

4 Obsah: IVO CELJAK, VOJTĚCH PLEVKA 1 ANALÝZA TECHNOLOGIÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN NA ENERGETICKOU ŠTĚPKU DOLEŽAL VLADIMÍR, JEHLIČKA TOMÁŠ, SMEJTKOVÁ ANDREA 6 SOUR-DOUGH FERMANTATION THROUGH BREAD PRODUCTION IN EU ROMAN GÁLIK, ZUZANA POLÁKOVÁ, ŠTEFAN BOĎO 12 VPLYV RÔZNYCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV USTAJNENIA NOSNÍC NA HMOTNOSŤ ŠKRUPINY A INDEX TVARU VAJCA LADISLAV CHLÁDEK, MIROSLAV PŘIKRYL, PETR VACULÍK, ONDŘEJ SUCHÝ 17 MOŽNOSTI RYCHLÉHO STANOVENÍ ÚČINNOSTI PROVEDENÉHO SANITAČNÍHO PROCESU V AGROPOTRAVINÁŘSKÉM KOMPLEXU TOMÁŠ JEHLIČKA, ANDREA SMEJTKOVÁ, VLADIMÍR DOLEŽAL 22 ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY PAVEL KIC 25 VÝUKA OBORU ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOSYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ V EVROPĚ VÁCLAV KOHOUT, JAN MALAŤÁK 28 DOTACE Z EU PRO OSY 4. ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ EVA KRČÁLOVÁ, PETR JUNGA 38 MATERIÁLOVÁ BILANCE PŘI PROCESU STABILIZACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH MATERIÁLŮ V EXPERIMENTÁLNÍM ZAŘÍZENÍ SBM OLŠOVEC JAN MALAŤÁK, PETR VACULÍK 42 VYBRANÉ VLASTNOSTI TUHÉ BIOMASY ŠTEFAN MIHINA, MONIKA KNÍŽATOVÁ, JAN BROUČEK 48 PRODUKCIA AMONIAKU V CHOVE ZVIERAT, JEHO ÚČINKY A MOŽNÉ OPATRENIA NA ICH REDUKCIU RUDOLF OPÁTH, TOMÁŠ BRESTOVIČ, VIERA KAŽIMÍROVÁ, PETER HORBAJ 55 URČENIE VLHKOSTI, HORĽAVINY A POPOLA VO VYBRANÝCH BIOPALIVÁCH MIROSLAV PŘIKRYL, JOSEF MALOUN 62 PODTLAK PŮSOBÍCÍ NA HROTY STRUKŮ V DOBĚ FÁZE STISKU MARIE ŠÍSTKOVÁ, VÁCLAV VÁVRA, MIROSLAV ZEMAN 65 BIOLOGICKÝ HLUK NA FARMÁCH ANDREA SMEJTKOVÁ, VLADIMÍR DOLEŽAL, TOMÁŠ JEHLIČKA 72 NANOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ ONDŘEJ SUCHÝ, LADISLAV CHLÁDEK 77 POROVNÁNÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ V MALÉM A VELKÉM PIVOVARU PETR VACULÍK, JAN MALAŤÁK, LADISLAV CHLÁDEK 80 SOUČASNÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH STAVEBNÍCH ODPADŮ TOMÁŠ VÍTĚZ, PETR JUNGA 85 PROCESY PROJEKTOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB TOMÁŠ VÍTĚZ, PETR TRÁVNÍČEK, JANA SUZOVÁ 90 VÝVOJOVÉ TRENDY SKLADBY SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ BRNĚ STANISLAV ZEMAN, MARTIN PRŠAN 95 PEVNOSŤ ZVARU OBALOVÝCH MATERIÁLOV JOSEF ŽID, MIROSLAV ANDRT 99 TECHNOLOGIE ENVIROLYTE VE SVĚTLE ECA (ELEKTROCHEMICKÉ AKTIVACE) V CHOVECH PRASAT

5 Sborník sestavil a redakčně upravil doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků odpovídají jeho autoři.

6 Název: Technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze; Technická fakulta Povoleno: děkanátem TF Tisk: první Náklad: 100 Počet stran: 110 Doporučená cena: 100,- Vydání: první Rok vydání: 2010 ISBN Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků odpovídají jeho autoři.

7 VÝUKA OBORU ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOSYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ V EVROPĚ PAVEL KIC Technická fakulta ČZU v Praze, Praha 6 Suchdol Abstract: Příspěvek ukazuje některé poznatky získané od firem, zaměstnávajících absolventy oboru zemědělská technika a biosystémové inženýrství v řadě evropských států. Tyto zkušenosti a názory byly získány během průběžné činností partnerů zapojených do projektu ERABEE, zaměřeného na biosystémové inženýrství, které představuje novou vědeckou, technicky zaměřenou disciplinu, integrující technické základy a konstrukci strojů s aplikovanými biologickými, environmentálními a zemědělskými vědami. Keywords: výuka, rozvoj, zemědělská technika, budoucnost, podniky 1 Úvod Tradiční obor zemědělská technika se nyní rozvíjí a transformuje do podoby nového studijního oboru Biosystémové inženýrství. Jedná se o novou vědeckou, technicky zaměřenou disciplinu, integrující technické základy a konstrukci strojů s aplikovanými biologickými, environmentálními a zemědělskými vědami. Tímto způsobem se rozšiřuje aplikace technického základu nejen do zemědělských věd, ale též směrem k všeobecným biologickým vědním disciplinám. V souvislosti s tímto vývojem byla utvořena tematická síť pro výuku a výzkum Biosystémového inženýrství v Evropě Thematic Network for Education and Research in Biosystems Engineering in Europe (ERABBE). Cílem tohoto příspěvku je ukázat některé z poznatků získaných od firem, zaměstnávajících absolventy oboru zemědělská technika a Biosystémové inženýrství, v řadě evropských států. Tyto zkušenosti a názory byly získány během průběžné činnosti partnerů zapojených do projektu ERABEE (Briassoulis, 2009). 2 Materiál a metody Pro získání poznatků od podniků, u nichž lze předpokládat pracovní zapojení absolventů příslušných studijních oborů v jednotlivých státech, byly získány formou dotazníků vybrané údaje a názory, které reprezentují poměrně široké spektrum firem v řadě evropských států (Comparetti, 2009). Dotazník obsahoval celkem 21 základních otázek, na které představitelé podniků odpovídali velmi stručnou formou, nejčastěji ano/ne. Dále však byly některé dotazy rozvinuty podotázkami a bylo též možné doplnit dotazník o samostatné úvahy a názory. Otázky byly seskupeny do několika celků: Charakteristika podniku, jeho aktivity, velikost apod. Možnosti pracovního zařazení absolventů v daném podniku. Spolupráce podniku s vysokými školami. Uplatnění absolventů příslušných oborů na trhu práce. Volný komentář a návrhy. 25

8 3 Výsledky V průzkumu názorů na danou problematiku byly zapojeny následující státy s příslušným počtem podniků, zabývajících se zemědělskou technikou nebo okruhem aktivit, spadajících do biosystémového inženýrství: Bulharsko 3, Česká republika 4, Estonsko 1, Francie 2, Řecko 2, Itálie 6, Lotyšsko 3, Nizozemsko 5, Norsko 1, Portugalsko 1, Rumunsko 3, Španělsko 5. Vybrané odpovědi jsou uvedeny v následujících tabulkách. V některých případech mohly podniky uvést i více variant odpovědí. Tab. 1 Zaměření dotazovaných podniků Zaměření podniku (%) Výrobní podniky strojů a techniky 53 Výroba a dodávky náhradních dílů 33 Servis 58 Prodej 64 Ostatní 31 Tab. 2 Jsou možnosti zaměstnání absolventů oboru Biosystémové inženýrství v vašem podniku? Zaměření podniku (%) Ano 86 Ne 14 Tab. 3 Kterému stupni vzdělání dáváte ve svém podniku přednost? Stupeň vzdělání Bc. MSc. PhD. Bc. i MSc. MSc. i PhD. Bc. i MSc. i PhD. Podniky (%) upřednostňují Tab. 4 Ve kterém oddělení vašeho podniku absolventi pracují? Oddělení Výroba Vývoj Prodej a Servis Jiné podniku marketing Oddělení (%) Tab. 5 Na které znalosti nebo schopnosti budoucích absolventů kladete důraz? Znalosti, schopnosti: Základní VŠ znalosti Management, podnikání (%) podniků oceňuje Speciální znalosti ve studovaném oboru Schopnost týmové práce Schopnost určit priority Ostatní Tab. 6 Spolupracuje váš podnik s univerzitou? Spolupráce podniku (%) Ano 61 Ne 39 26

9 Tab. 7 Měly by se podniky podílet na přípravě nových studijních osnov pro jednotlivé obory? Příprava osnov oborů (%) Ano 94 Ne 6 Tab. 8 Měl by být urychlen oboustranný přenos informací mezi podniky a VŠ? Přenos informací (%) Ano 97 Ne 3 Tab. 9 Měly by být připraveny společné vzdělávací a školící (pro získání praxe) programy podniků a VŠ? Společné programy (%) Ano 94 Ne 6 4 Diskuse Získané poznatky jsou zajímavé především pro vysokoškolská pracoviště, zabývající se výukou studentů v oborech zemědělská technika a související problematikou, spadající do Biosystémového inženýrství. Vzhledem k tomu, že zpracované podklady vycházejí z odpovědí na dotazníky z 36 podniků průmyslového charakteru ve 12 evropských státech, je možné považovat výše zmíněné poznatky za dosti objektivní a významné. 5 Závěr Ze zpracovaného přehledu získaných dotazníků vyplývá, že uplatnění absolventů VŠ oborů Zemědělská technika a Biologické nebo Biosystémové inženýrství je vzhledem k stálému rozvoji příslušné techniky perspektivní. Důležitou roli pro další uplatnění absolventů na trhu práce bude hrát ve větší míře než dosud, zohlednění názorů podniků zaměstnávajících absolventy. K zlepšení situace perspektivně může přispět též prohloubení spolupráce s podniky i ve výzkumné oblasti společnými projekty, do nichž by měli být zapojování podle svých možností i studenti. Vhodnou formou zapojení do výzkumu je např. spolupráce s podniky při řešení bakalářských a diplomových prací. Literatura 1. BRIASSOULIS, D. et al.: In: Education and Research in Biosystems or Agricultural and Biological Engineering in Europe. Agricultural University of Athens, 2009, 206 s. ISBN COMPARETTI, A. et al.: Podklady ze souhrnné přednášky zpracované v rámci projektu ERABEE. Uppsala, (nepublikováno). Grant EU: Project Number: LLP GR-ERASMUS-ENW Kontaktní adresa: Prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. TF ČZU v Praze Praha 6 - Suchdol 27

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice Mgr. Robert Sukup Praha 2004 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. VÝZKUM V OBLASTI PROFESNÍCH NÁROKŮ SEKTORŮ A ODVĚTVÍ...4 3. POLITIKA

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014

Ročenka ÚZEI. Annual Report 2014 Ročenka ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA ÚZEI 2014 Annual Report 2014 Praha, 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75 120 00 Praha 2 IČ: 00027251

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky.

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

Praxí k lepšímu uplatnění po škole

Praxí k lepšímu uplatnění po škole Praxí k lepšímu uplatnění po škole případová studie zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Petr Konečný

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Podniková informatika a její role v českém zemědělství

Podniková informatika a její role v českém zemědělství Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Katedra informačních technologií Informační management Doktorský studijní program Think Together 2014 Podniková informatika a její role v

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více