FAKULTA ARCHITEKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA ARCHITEKTURY"

Transkript

1 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Květen 2011

2 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K Ú V O D děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel 1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I proděkan pro pedagogiku doc. V. Daňkovský 1.3 R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E proděkan pro rozvoj Ing. arch. P. Hlaváček ve spolupráci s Mgr. B. Seifertovou 1.4 V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing. arch. M. Dulla, CSc. 1.5 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y proděkan pro zahraničí prof. Ing. arch. K. Maier V Ý S T A V B A proděkan pro výstavbu doc. Ing. arch. V. Aulický

3 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K Ú V O D Fakulta architektury ČVUT zůstává největší školou architektury v České republice. O studium na škole je velký zájem i době, kdy zájem o ostatní technická studia výrazně klesá. Vedle své hlavní - vzdělávací funkce je fakulta i platformou odborné veřejnosti v oboru architektury a řadě spřízněných disciplín. Tato dvojí role zůstává posláním školy i do budoucna. Rok 2010 byl rokem zahájení nového děkanského termínu po volbách v Akademickém senátu FA v předchozím roce. Znovuzvolení téhož děkana prof. Ing. arch. Z. Zavřela - zajistilo určitou kontinuitu v rozvoji Fakulty a zároveň znamenalo celkovou obnovu fakultního vedení. Došlo ke změnám ve funkcích proděkanů a byl výrazně změněn i profil nové Vědecko-umělecké rady Fakulty. Obdobný proces probíhal paralelně ve vedení ČVUT, kde byl znovu zvolen do funkce dosavadní rektor prof. Ing. V. Havlíček, CSc. Jeho zvolení se promítlo do jmenování nových prorektorů pro jednotlivé obory a výběru nového kvestora. Řada rozhodnutí FA byla ovlivněna Dlouhodobým záměrem MŠMT na léta , který byl rozpracován v materiálech ČVUT jako dlouhodobá strategie s důrazem na zvyšování kvality na úkor kvantity. Výsledkem diskusí na úrovni vedení ČVUT pak jsou mj. Limity pro příjem nových studentů, kolem nichž probíhala debata po celý rok Zároveň byla věnována pozornost definici nové Strategie ČVUT, která navrhuje přechod od hierarchického řízení k řízení procesnímu. Pro FA byl rok 2010 významný tím, že se Fakulta de facto po celý rok intenzívně připravovala na odchod ze stávající budovy do Nové budovy, jejíž stavba probíhala v těsném sousedství. Příprava především ve smyslu fyzickém, tj. přímá účast na sledování stavby, jejím zařizování a dílčích úpravách. Obdobná příprava probíhala ale i ve smyslu obsahovém, tj. změnami v organizaci součástí a postupným přizpůsobením pedagogických procesů možnostem nové budovy. Vedle této nezbytné a časově omezené činnosti probíhaly ostatní procesy Fakulty v nezměněném rytmu (viz jednotlivé kapitoly zprávy). Výraznou změnou v curriculu fakulty byly některé změny Učebního plánu, jež vedly k většímu důrazu na zlepšení souvislostí mezi jednotlivými

4 4 předměty jako kupř. změny v předmětu Ekologie, kde byl úvod zařazen do samého začátku učebního plánu. Doprovodným jevem byla intenzivní diskuse o ateliérové výuce a podobě výuky v prvním ročníku. Debata probíhala v širokých fórech (sborovnách) pedagogů, často za účasti externích odborníků. Řada aspektů byla probírána během společných výstav, některé výsledky vedly k samostatným publikacím. Dalším výsledkem těchto debat byla pak postupná reorganizace a několik výběrových řízení na obsazení vedoucích důležitých návrhových Ústavů. Pozornost byla věnována dalšímu rozvoji Ústavu Průmyslového designu, jehož činnost byla zahájena ve školním roce 2009/10. Vzhledem k přijímání studentů do dalšího ročníku bylo nutno podpořit personální obsazení Ústavu a zrevidovat způsob výuky. Během roku 2010 byla připravena a podána žádost o akreditaci Magisterského stupně tohoto nového studijního oboru. Po celý rok se také scházely pracovní skupiny, zabývající se možností další profilace v oboru Krajinářské architektury a Prostorového plánování. Zástupce FA se zúčastnil jednání Rady Uměleckých škol, která se zabývá přípravou tzv. Registru Uměleckých výkonů. Tento Registr RUV - by měl být jakousi protiváhou RIV, který neobsahuje možnost hodnotit vynikající Umělecké výkony vedle výkonů vědeckých. Fakulta se tradičně zúčastnila zahraničních výměn jak v rámci programu ERASMUS, tak i dvoustranných smluv s mimoevropskými universitami. Spolupráce v rámci EAAE vedla k naší účasti v nově vytvořeném výboru pro výzkum v architektuře, důležitém pro rozvoj oboru na nově definované Evropské úrovni. Tento výbor se během roku několikrát sešel k projednání tzv. Charty architektonického výzkumu, která by měla Evropským školám architektury pomoci ve stimulaci výzkumu na národní úrovni. Spolupráce s Fakultou architektury v Tbilisi/Gruzie v rámci rozvojového projektu vedeného prof. J. Bočanem vedla k velmi intenzivním procesům, jež vyvrcholily společnou výstavou prací studentů v Tbilisi a v Praze. Podzim roku 2010 proběhl ve znamení přednáškového cyklu EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA, který rovněž v rámci rozvojového projektu přinesl přednášky osmi zahraničních pedagogů z Evropských zemí, týkajících se různých aspektů Udržitelnosti stavění. Intenzivním impulzem v roce 2010 byla rovněž účast FA na přípravě a realizaci FORUM 2000, které bylo zaměřeno z velké části na problematiku osídlení a kvality života ve velkých městech The Word we want live in. Fakulta dostala

5 5 možnost vybírat některé účastníky a provedla řadu akcí přidružených k hlavnímu programu. Výsledkem byla vynikající odborná debata v hlavním programu a celá řada přednášek předních světových kapacit z našeho oboru na půdě ČVUT, či v jiných pražských přednáškových sálech za vydatné účasti odborného publika. Konec roku pak byl velmi výrazně ovlivněn konkrétními přípravami stěhování a reorganizací části děkanátu Správa budovy, kde bylo zapotřebí vyřešit personální otázky spojené s budoucí správou při absenci zamýšleného centrálního Facility managementu ČVUT. Před koncem roku byla stanovena definitivní data stěhování, fakulta byla fyzicky i mentálně připravena k zásadnímu přesunu do Nové budovy. Cíle Fakulty architektury do dalších let se výrazně nemění, zůstávají jimi : - zlepšení kvality výuky na všech úrovních - rozšíření spektra výuky - omlazení pedagogického sboru rozvoj výzkumu v oblasti architektury a urbanismu - rozšíření mezinárodních aktivit fakulty intenzivní spolupráce se studenty - posílení role FA jako odborné platformy

6 6 1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I Fakulta architektury realizovala v roce 2010 tyto akreditované studijní programy: Architektura a urbanismus, obor architektura : bakalářský prezenční, tříletý počet studentů zapsaných k celkem 872 přerušené studium celkem 15 ukončené studium celkem 96 z toho 1.ročník celkem 22 magisterský prezenční, navazující, dvouletý, počet studentů zapsaných k celkem 658 přerušené studium celkem 16 ukončené studium celkem 20 v rámci tohoto celkového počtu studovalo v roce 2010 (zs + ls) modul Zahradní a krajinná architektura celkem 47 modul Památková péče celkem 0 na zahraničních universitách celkem 134 počet zahraničních studentů na FA celkem 159 výměnné pobyty počet zahraničních studentů na FA samoplátci celkem 7 obě hodnoty započteny v celkovém počtu studentů titul Bc. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů Titul Ing. arch. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů Design, obor Průmyslový design bakalářský prezenční, tříletý počet studentů zapsaných k celkem 82 ukončené studium celkem 4 Obor Průmyslový design byl otevřen v roce 2009 pro akademický rok 2009/10. V roce 2010/11 prvně probíhá výuka i ve druhém ročníku studia. Akreditační komise schválila návrh FA a MŠMT udělilo v roce 2010 akreditaci pro Mgr. studijní program tohoto oboru, délka studia 2 roky, udělovaný titul MA.

7 7 Přijímací řízení pro AR 2010/2011 K přijímacímu řízení na AR 2010/2011 do Bc. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 817 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 367 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku bylo 309 studentů. K přijímacímu řízení 2010/2011 do Mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 223 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 208 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku Mgr. studia bylo 143 studentů. K přijímacímu řízení 2010/2011 do Bc. studijního programu Design, obor Průmyslový design se přihlásilo 252 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 54 uchazečů. Zapsáno do 1. ročníku bylo 43 studentů. Hodnocení strukturovaného studia Na základě pravidelného hodnocení obsahu studia a hodnocení výsledků je na fakultě sledována zejména efektivnost výuky, odstranění duplicit a snížení kontaktních hodin při zachování proporcionality jednotlivých skupin předmětů. Problematikou se zabývá zejména Komise studijního plánu. organizační a věcné úpravy výuky v ateliérech s ohledem na podmínky v nové budově FA úpravy organizace přihlašování do jednotlivých ateliéru tak, aby proces rozdělení byl ukončen v prvním týdnů výuky. Zavedení nového předmětu Ekologie I do učebních plánů oboru Architektura jako reakce na zvyšující se význam ekologických hledisek při návrhu budov i urbanistických celků. Průběžně vedení fakulty usiluje o zefektivnění výukového procesu v následujících oblastech: snižování počtu kontaktních hodin ve výuce podpora exkurzí a workshopů prohlubujících studovanou problematiku sledování kvality výuky prostřednictvím tématických výstav a diskuzí nad obsahem zásadních předmětů aktualizace učebních plánů s ohledem na obecný vývoj v oblasti teorie a praxe architektury a stavitelství propojení studia se zahraničními universitami především v programu Erasmus

8 8 Celoživotní vzdělávání V roce 2010 byly na Fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kursy celoživotního vzdělávání: Univerzita 3. věku : Dějiny české a evropské architektury počet posluchačů celkem 191 Přípravné kurzy : Matematiky počet posluchačů celkem 68 Deskriptivní geometrie celkem 87 Kreslení pro veřejnost celkem 82 Postgraduální kurzy : Geografické informační systémy (GIS) v územním plánování počet posluchačů celkem 18 Aplikace nových přístupů k problematice GIS v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů celkem 0 Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě celkem 96

9 9 1.3 R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E Grantová činnost RP MŠMT, FRVŠ, SF EU, SGS, GAŘ, výzkumné záměry V roce 2010 se zvýšil počet podaných rozvojových projektů a získaných grantů, které umožňují rozvoj školy na mnoha úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční) a podařilo celkově získat tis. Kč. Rozvojové projekty Rozvojové projekty MŠMT: Na rok 2010 získala FA 15 rozvojových projektů, v celkové hodnotě mil. Kč, které FA získala. V roce 2010 bylo na další rok podáno 17 žádostí o rozvojové projekty na rok 2010, z toho 3 centralizované a 13 decentralizovaných v celkové výši mil. Kč Rozvojové projekty MŠMT financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč prof. Ing. arch. Jan Bočan prof. Ing. arch. Matúš Dulla doc. Ing. arch. Michaela Brožová doc. Ing. arch. Irena Šestáková Spolupráce s Polytechnickou universitou ve Tbilisi a ČVUT FA Praha spolupráce mezi pedagogy a studenty Dějiny architektury ve vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku Spolupráce s Fakultou architektury v Lyonu Spolupráce s TU Dresden a TU Wien prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Spolupráce s mezinárodními organizacemi EAAE, EMU- EPU a Ústavu urbanismu se zahraničními školami 168 Ing. arch. Irena Šestáková prof. Ing. arch. Karel Maier doc. Ing. arch. Michaela Brožová Workshop Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách Dlouhodobý pobyt zahraničního akademického pracovníka Účast významných zahraničních pedagogů ve výuce FA ČVUT 396 prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Příprava magisterského oboru Průmyslový design 596 prof. Ing. arch. Václav Girsa Restrukturalizace výuky na ústavech a FA ČVUT 330 Ing. arch. Jan Jehlík Nový studijní obor Krajinářská architektura 200

10 10 prof. Ing. arch. Karel Maier Restrukturace doktorského studia 250 prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Příprava zřízení nového studijního oboru městského rozvoje Developmentu 250 prof. Ing. Miloslav Pavlík Příprava projektu Biokos do OP VaVpI se synergií připravovaných projektů OP VpK 380 prof. Ing. arch. Karel Maier Podpora akademických pracovníků FAČVUT ucházejících se o jmenování docentem 134 Projekty FRVŠ V roce 2010 byly řešeny 3 projekty v hodnotě 657 tis. Kč. Na rok 2011 bylo podáno 13 projektů a uspělo 5 projektů v celkové hodnotě 1044 tis. Kč. Projekty FRVŠ financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč Ing. arch. Irena Boumová Bydlení, studijní materiály na internetu 145 Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D Interaktivní synoptická databáze pro výuku dějin architektury 325 Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D Inovace cvičení Urbanismus I 187 Strukturální fondy EU: Fakulta v roce září 2010 v rámci výzev do SF EU podala projekt do OPPA, projekt byl schválen v září 2010, začátek řešení projektu únor V rámci projektu ESPON se podílela FA na podání jednoho projektu: Projektu POLYCE (hlavní řešitel TU Wien). Projekt by schválen s začátkem řešení- listopad Studentská grantová soutěž V Studentské grantové soutěži pro rok 2010 bylo podáno 11 projektů z nichž v soutěži 6 uspělo s celkovou výší grantů tisíc Kč. Pro rok 2011 se soutěže se zúčastnilo na fakultě 10 týmů, z nichž uspělo 7 týmů s celkovou získanou částkou tisíc Kč.

11 11 Projekty Studentské grantové soutěže financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč Ing. arch. Jan Dřevíkovský Ing. Filip Chmel Ing. arch. Pavel Lupač a Soudobá architektonická teorie a výsledky české architektury v mezinárodním kontextu. Především kapitoly k období Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů Ing. arch. Tomáš Peltan 15121a Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje: Praha - město a region 736 Ing. arch. Nina Housková Ing. arch. Dalibor Hlaváček Digitální art-architektura - programovatelná algoritmická architektura Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou tvorbu Fakulta architektury se podílela na přípravě 14. výroční konference Forum 2000 Svět, ve kterém chceme žít. Děkan fakulty byl člen přípravného výboru. V rámci konference uspořádala fakulta tři přednášky významných architektů Johani Pallasmaa, Stefan Behnisch, Fumihiko Maki. V zimním semestru 2010 uspořádala fakulta cyklus přednášek Ekologie versus Architektura, V rámci tohoto cyklu byla přednesena přednáška Haiko Meijera, která byla zařazena do Festivalu nizozemské kultury Network K cyklu přednášek byla vydána publikace s ISBN V rámci rozvojového projektu MŠMT byl v zimním semestru 2010 byl uspořádán Workshop Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách, kterého se vedle českých odborníků z praxe účastnili zahraniční odborníci z NSR. K workshopu vyšla publikace s ISBN V návaznosti na setkání City development 2010 proběhla diskuse, jejíž závěry vedly jednoznačně k rozhodnutí, že Fakulta architektury je správnou platformou pro toto vzdělávání, které by však mělo být vzděláváním celoživotním v návaznosti na magisterské studium. Dlouhodobá diskuse o charakteru výuky krajinné architektury vyústila v uspořádání workshopu na toto téma. Fakulta dále pokračuje na přípravě studia Krajinné architektury a zvažuje přípravu samostatného oboru.

12 V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M Věda, výzkum, publikační aktivity Poznávací aktivita Fakulty architektury se soustředila na standardní celostní problémy oboru architektura a urbanismus a nachází uplatnění jak v oblasti konkrétních projektových návrhů, tak ve specificky architektonických publikačních výstupech; rovněž však dokáže najít cestu k publikování v úzce specializovaných typicky vědeckých časopisech. Výzkum na fakultě v roce 2010 probíhal především v projektech podporovaných domácími, částečně zahraničními grantovými agenturami. Vědecko-výzkumné projekty Projekty podporované Grantovou agenturou České republiky řešily aktuální problémy Udržitelné výstavby budov a udržitelného rozvoj sídel (hlavní řešitel za FA ČVUT M. Pavlík, č. projektu 13/10309), kde je hlavním cílem přispět k řešení prioritního výzkumného úkolu EU v oblasti navrhování energeticky a materiálově úsporných konstrukcí budov, splňujících i širší spektrum kritérií udržitelné výstavby. Dalším projektem (výzkumným záměrem) byl Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, jehož hlavním řešitelem je Fakulta stavební ČVUT a za FA ČVUT K. Maier (MSM ), který se zabývá posílením schopností formulovat a hodnotit změny v modelech a projektech strategií udržitelného rozvoje a řešením složitých optimalizačních úloh nelineárního charakteru s náročnou dynamikou jednotlivých vstupních parametrů a časových etap. Cílem výzkumného záměru je zvýšit přínos stavebních investic (budov i staveb) pro ekonomiku ČR a společnost ve vybraných problémech. Speciální otázky historie architektury zkoumá projekt Renesance a humanismus v Praze (P. Kalina 13/ ), který podporuje Grantová agentura ČR a kterého výstupem bude připravovaná stejnojmenná monografie. Úspěšně pokračuje řešení výzkumného záměru Koncepce územního plánování a disparity území (K. Maier) kterého cílem je vytvoření koncepčního nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů v kontextu vývoje na regionální úrovni a na základě poznatků o disparitním vývoji v území. Fakulta architektury (F. Kašička) se podílí na výzkumném záměru (MSM , hlavní řešitel Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT) Využití radionuklidů a ionizujícího záření, kde se integrují hlavní směry a pracoviště na ČVUT, zabývající se využitím ionizujícího záření a radionuklidů, přičemž do záměru byla začleněna i Laboratoř kvantitativních metod výzkumu

13 13 památek. Z toho vyplývá důraz na využití záření pro účely archeometrie a studia památek s určitým přesahem mimo oblast ionizujícího záření k dalším fyzikálním metodám, zajišťujícím komplexnost studia konkrétního památkového objektu. Připravované projekty V roce 2010 se podařilo se získat podporu GA na dva další vědecké postdoktorské projekty zahajované v roce 2011 (řešitelé H. Guzik, J. Zdráhalová). Pracoviště Výzkumné centrum průmyslového dědictví Ústavu teorie a dějin architektury (B. Fragner) připravilo rozsáhlý výzkumný úkol do programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI DF11P01OVV016) pod názvem Industriální topografie České republiky nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských přístupů z hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu. Byla připravena účast fakulty na projektu Polyce (Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe) programu ESPON (řešitel K. Maier). Studentská grantová soutěž Prvním rokem se na FA ČVUT uskutečnila Studentská grantová soutěž, do které se zapojily také skupiny řešitelů vedené studenty/ky doktorského studia. V podporovaných projektech se na prvním místě řeší architektonické otázky udržitelnosti a to jednak výzkum ekologických obytných souborů v projektu Udržitelný rozvoj důsledky pro architektonickou tvorbu (vedoucí řešitel D. Hlaváček), jednak se zkoumají Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje na příkladu Prahy (T. Peltan) a rozsahem největší projekt nese název Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj (F. Chmel). Na systematický výzkum specifik české architektonické scény v 20. století navazuje projekt Soudobá architektonická teorie a výsledky české architektury v mezinárodním kontextu (J. Dřevíkovský). Rovněž s dlouhodobě stabilizovaným a rozvíjeným směrem fakultního výzkumu souvisí projekt Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů (P. Lupač). Fakulta aktivně sleduje také oblast digitálních metod architektonického projektování a v rámci studentské grantové soutěže se jí věnuje projekt Digitální art-architektura - programovatelná algoritmická architektura (N. Housková).

14 14 V roce 2010 se na FA ČVUT podařilo podstatně zvýšit také rozsah publikačních aktivit studentů/ek doktorského studia zapojených do řešení těchto projektů, z nichž část plní kriteria zařazení do rejstříku informací o výsledcích (RIV), co doposud v podmínkách fakulty nebylo obvyklé. Studentská grantová soutěž dokázala již v prvním roce koncentrovat výzkumnou pozornost větších skupin studentů/ek doktorského studia na společná témata a prokázala tak svoji opodstatněnost. Rovněž se při práci na projektech rozvinula těsnější kooperace školitelů a doktorandů. V tomto ohledu plní SGS velice dobře své poslání. Ve spolupráci fakultami architektury v Brně a Bratislavě se začala se příprava mezinárodního kolokvia studentů/ek škol architektury. Vědecká publikační aktivita Fakulta architektury ČVUT jako celek dokázala v roce 2010 podstatně zvýšit svou evidovanou vědeckou publikační produkci. Bylo to způsobeno jednak zvýšeným důrazem na evidování stávajících výstupů, které se pro nedostatečnou motivaci a neadresné ocenění v posledních rocích nevkládaly do ústřední evidence publikací a jednak větším rozsahem výstupů. Uvedený trend je možno udržet ještě přinejmenším v roce 2011; přepokládáme však, že se jeho motivační efekt projeví v následujícím období růstem počtu vědeckých publikovaných výstupů. V souvislosti s tím třeba uvést, že se FA angažovala v přípravě koncepce celostátního Registra uměleckých výkonů, ve kterém, jak předpokládáme, najde své místo celá řada výstupů architektonicko-umělecké činnosti pedagogů fakulty. Tzv. umělecká doložka (Metodika sledování odborných publikací a citací pro hodnocení architektonických oborů, která bude použita k výplatě z neúčelové rezervy rektora), na základě které fakulta mohla získat finance za architektonicko-umělecké výstupy se v roce 2010 při přidělování prostředků ze strany rektora nezohlednila. Zásadní publikace V roce 2010 se na FA ČVUT zavedla podpora při vydávání publikací pedagogů fakulty v externích vydavatelstvích. Získaly ji knihy: Budovy bez bariér - návrhy a realizace (Grada), autorů: I. Šestáková, P. Lupač; Slavné vily Slovenska / Great Villas of Slovakia (Foibos, Praha), autoři M. Dulla et al. a Inventura urbanismu (Zlatý řez), autoři J. Jehlík, R. Koucký, M. Kohout, J. Tichá).

15 15 Mezi zásadní knižní publikace, ve kterých jsou shrnuty dlouhodobé výsledky vědecké práce pedagogů fakulty a které vyšly v uplynulém roce patří ještě publikace: Sportovní stavby (A. Navrátil, V. Mudra, J. Malý, vydavatelství ČVUT) a Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry (B. Fragner, L. Valchářová, ČVUT), Nauka o stavbách. Školské stavby (Z. Stýblo, ČVUT). Výstupy dalších pracovníků fakulty jsou dále obsaženy v kapitolách knih, sbornících a vědeckých článcích publikovaných v standardních architektonických periodicích. Nepodařilo se však zatím dosáhnout toho, aby stěžejní domácí architektonické časopisy aspirovaly na zařazení do kategorie evidovaných recenzovaných časopisů ČR. Habilitační a inaugurační řízení V roce byl jmenován profesorem doc. PhDr. Pavel Vlček - úspěšně proběhla tato habilitační řízení: Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Václav Aulický, Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., Ing. arch. Miloš Kopřiva, podporu na přípravu habilitačního řízení získali dva pedagogové FA: Doktorské studium Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Fakulta architektury poskytovala v roce 2010 doktorské vzdělání ve čtyřech akreditovaných studijních oborech: Architektura teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková péče, Architektura, stavitelství a technologie. Od byla FA ČVUT udělena MŠMT ČR nová akreditace studijních oborů, kde dochází k úpravě všech oborů po stránce obsahové i formální

16 16 vycházející z potřeby zjednodušit a zintenzivnit obecnou studijní část, vytvořit lepší podmínky pro studijní pobyty v zahraničí a pro publikační činnost doktorandů během studijního bloku doktorského studia. Standardní délka studia byla stanovena na čtyři roky. Studenti/ky prezenčního studia byly převedeni na čtyřleté studium. Zahájena byla výuka v anglickém studijním programu, do které byl přijat zatím malý počet studentů/ek (4). V doktorském studiu se pokračovalo v nastoupeném trendu zvyšování systematičnosti a kvality. V rámci projektu Operační program Praha adaptabilita se připravila klíčová aktivita Rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního programu architektura a urbanismus (I. Fialová). Posílena byla logistická podpora doktorského studia systematickou prací gestorky doktorského stupně studia a pracovnice pro doktorské studium cizinců. Jako součást programu zlepšení kvality doktorského studia byla sledována publikační aktivita studentů/ek, jež je považována za integrální součást aktivit studijního bloku. Osvědčilo se diferencování workshopů doktorandů na první ročník a vyšší ročníky. Výběr témat studia byl propojován s prioritami fakulty a jejich jednotlivých pracovišť a potřebným zaměřením vědeckovýzkumné činnosti na FA. V uvedeném zaměření je nutno i nadále pokračovat. Při stanovení počtu přijímaných studentů/ek byla zvažována úspěšnost doktorandů/ek u jednotlivých školitelů/ek. Prokázal se pozitivní vliv motivace doktorandů/ek prostřednictvím diferencovaných stipendií prezenčních doktorandů/ek od druhého roku studia v závislosti na výsledcích hodnocení. Počty studentů/ek V roce 2010 bylo z 77 přihlášených přijato celkem 47 studentů/ek doktorského studia, ponejvíce absolventů magisterského studia FA ČVUT, ale i příbuzných oborů jiných vysokých škol. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst počtu přihlášek o 30 přihlášených, ale i počet přijatých k doktorskému studiu o 16 studentů/ek. Celkový počet registrovaných studentů/ek doktorského studia k bylo: v prezenční formě studia (čerpajících stipendium), 87 v kombinované formě studia 60

17 17 Ve lhůtě přesahující 4 roky, tedy bez stipendia bylo 45 studentů/ek prezenční formy, celkem tedy 192 studentů/tek. (Ke stejnému datu roku 2009 bylo registrováno celkem 188 studentů/ek, z toho 80 prezenčních.) Zkoušky a obhajoby V průběhu roku 2010 bylo složeno 7 státních doktorských zkoušek a obhájeno 7 disertačních prací, ve struktuře podle oborů uvedené v následující tabulce: Obor ATT DAPP UÚP AST složené státní závěrečné zkoušky obhájené disertační práce Proti předchozímu roku jde o mírný pokles vykonaných státních závěrečných zkoušek a mírný pokles obhajob disertací. Stále se ale daří lépe než v předchozích letech ukončit studium obhajobou. Neúspěšně, tedy bez obhájení disertační práce respektive bez složení státní závěrečné zkoušky ukončilo v roce 2010 své doktorské studium celkem 18 studentů/ek (v předchozím roce to bylo 29), z toho 12 bylo studium ukončeno pro neplnění studijních povinností a 6 na vlastní žádost.

18 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y Členství v mezinárodních asociacích Fakulta architektury ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol architektury (EAAE) a Evropské asociace urbanistických škol (AESOP). V obou asociacích má FA své zástupce, kteří se průběžně zúčastňují jejich činnosti. V dalších mezinárodních organizacích je FA zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků (ICOMOS, AHF aj.). Prioritní cíle FA v oblasti zahraničí hlubší zapojení do činnosti mezinárodních organizací škol architektury a internacionalizace výuky, byly v roce 2010 dále rozvíjeny. Internacionalizace studia V rámci celoškolského projektu MŠMT na podporu internacionalizace Rozšiřování a zkvalitňování sítě partnerských institucí Fakulta architektury spolupracovala s partnerskými školami TU Dresden, TU Wien a Ecole d architecture Lyon. Dále se uskutečnily přednášky zahraničních pedagogů a architektů v rámci centrálně plánovaných akcí, např. Forum Mobilita studentů Fakulta architektury dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech architektonických škol v ČR. Počet zahraničních studentů přijímaných na FA se průběžně mírně zvyšuje, důraz se klade ale spíše na postupnou stabilizaci zahraničních partnerů a orientaci na partnery s nejlepšími dosavadními odezvami studentů po návratu. V roce 2010 vyjelo celkem 134 studentů a bylo přijato 159 studentů, z toho v rámci programu Erasmus vyjelo 105a bylo přijato 106 studentů a v rámci bilaterálních dohod vyjelo 29a bylo přijato 53 studentů. Počet přijímaných studentů stále mírně převažuje, což je ovlivněno přijímáním studentů přes dohody uzavřené rektorátem, prioritou FA by byla vyrovnaná bilance. Zapojení do programů Evropské unie Fakulta architekturyje zapojena do vzdělávacích programů EU Life Long Learning/Erasmus a Leonardo da Vinci. Těchto programů se účastní jednak v rámci ČVUT, jednak přímo, a také prostřednictvím individuální participace akademických pracovníků v projektech jiných institucí.

19 19 V roce 2010 v rámci programu LLP/Erasmus spolupráce pokračovala na výměnách se 45 partnery. V rámci programu Erasmus se na Fakultě architektury uskutečnila jedna návštěva z Lyonu. Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká vzhledem k pracovnímu vytížení pedagogů (architektů). V programu Leonardo da Vinci probíhá iniciace studentských pracovních stáží individuálně, organizačně jsou stáže zajišťovány centrálně přes rektorát ČVUT. Ostatní výměny studentů Realizují se převážně na reciproční bázi v rámci jedno až dvousemestrálních výměnných studijních pobytů. V roce 2010 vyjeli studenti do těchto zemí: Austrálie 1 Brazílie 1 Čína 2 Japonsko 2 Kanada 1 Korea 4 Kostarika 2 Mexiko 2 Peru 2 Rusko 3 Singapur 2 Taiwan 3 USA c e l k e m mimo EU 29 Samoplátci V letním semestru 2009/10v magisterském studiu dostudovali na Fakultě architektury dva samoplátci z Vietnamu, v zimním semestru 2010/11 pokračovalo ve studiu 5 samoplátců z Číny(1), Sýrie (1), Švédska (1), Maďarska (1) a studentka z Kanady, která úspěšně ukončila studium v zimním semestru 2010/11. V nově zahajovaném doktorském studiu byli v roce 2010 zapsáni tři studenti samoplátci.

20 20 Zahraniční studentské stáže Fakulta architektury dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building Workshop a každoročně vysílá jednoho studenta na půlroční stáže do Janova a Paříže do tohoto prestižního atelieru. V roce 2010/11 úspěšně proběhla stáž 1 studentky v Janově. Mezinárodní aktivity pedagogů fakulty : Ø Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků do zahraničí V roce 2010 se uskutečnilo cca 80 zahraničních výjezdů. Velká většina z nich směřovala na mezinárodní kongresy, konference a workshopy. Detailní údaje o těchto aktivitách jsou v databázi ČVUT. Ø Zastoupení Fakulty architektury v mezinárodních organizacích EAAE AESOP ecaade zástupce Zdeněk Zavřel zástupce Karel Maier zástupce Henri Achten Ø Mezinárodní ocenění práce pedagogů Fakulty architektury Girsa V.: Kongres EUROPA NOSTRA, Istanbul, Turecko, 06/10 převzetí ceny EU Nováková K.: Ivan Petrovic Award udělena na konferenci ecaade konané ETH Curych Ø Mezinárodní projekty Bočan J.: Spolupráce s univerzitou v Tbilisi, Gruzie 02 09/2010 Maier K.: projektcomparativeplanningresearch Akademie für RaumforschungundLandesplanung

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více