FAKULTA ARCHITEKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA ARCHITEKTURY"

Transkript

1 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Květen 2011

2 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K Ú V O D děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel 1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I proděkan pro pedagogiku doc. V. Daňkovský 1.3 R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E proděkan pro rozvoj Ing. arch. P. Hlaváček ve spolupráci s Mgr. B. Seifertovou 1.4 V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing. arch. M. Dulla, CSc. 1.5 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y proděkan pro zahraničí prof. Ing. arch. K. Maier V Ý S T A V B A proděkan pro výstavbu doc. Ing. arch. V. Aulický

3 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K Ú V O D Fakulta architektury ČVUT zůstává největší školou architektury v České republice. O studium na škole je velký zájem i době, kdy zájem o ostatní technická studia výrazně klesá. Vedle své hlavní - vzdělávací funkce je fakulta i platformou odborné veřejnosti v oboru architektury a řadě spřízněných disciplín. Tato dvojí role zůstává posláním školy i do budoucna. Rok 2010 byl rokem zahájení nového děkanského termínu po volbách v Akademickém senátu FA v předchozím roce. Znovuzvolení téhož děkana prof. Ing. arch. Z. Zavřela - zajistilo určitou kontinuitu v rozvoji Fakulty a zároveň znamenalo celkovou obnovu fakultního vedení. Došlo ke změnám ve funkcích proděkanů a byl výrazně změněn i profil nové Vědecko-umělecké rady Fakulty. Obdobný proces probíhal paralelně ve vedení ČVUT, kde byl znovu zvolen do funkce dosavadní rektor prof. Ing. V. Havlíček, CSc. Jeho zvolení se promítlo do jmenování nových prorektorů pro jednotlivé obory a výběru nového kvestora. Řada rozhodnutí FA byla ovlivněna Dlouhodobým záměrem MŠMT na léta , který byl rozpracován v materiálech ČVUT jako dlouhodobá strategie s důrazem na zvyšování kvality na úkor kvantity. Výsledkem diskusí na úrovni vedení ČVUT pak jsou mj. Limity pro příjem nových studentů, kolem nichž probíhala debata po celý rok Zároveň byla věnována pozornost definici nové Strategie ČVUT, která navrhuje přechod od hierarchického řízení k řízení procesnímu. Pro FA byl rok 2010 významný tím, že se Fakulta de facto po celý rok intenzívně připravovala na odchod ze stávající budovy do Nové budovy, jejíž stavba probíhala v těsném sousedství. Příprava především ve smyslu fyzickém, tj. přímá účast na sledování stavby, jejím zařizování a dílčích úpravách. Obdobná příprava probíhala ale i ve smyslu obsahovém, tj. změnami v organizaci součástí a postupným přizpůsobením pedagogických procesů možnostem nové budovy. Vedle této nezbytné a časově omezené činnosti probíhaly ostatní procesy Fakulty v nezměněném rytmu (viz jednotlivé kapitoly zprávy). Výraznou změnou v curriculu fakulty byly některé změny Učebního plánu, jež vedly k většímu důrazu na zlepšení souvislostí mezi jednotlivými

4 4 předměty jako kupř. změny v předmětu Ekologie, kde byl úvod zařazen do samého začátku učebního plánu. Doprovodným jevem byla intenzivní diskuse o ateliérové výuce a podobě výuky v prvním ročníku. Debata probíhala v širokých fórech (sborovnách) pedagogů, často za účasti externích odborníků. Řada aspektů byla probírána během společných výstav, některé výsledky vedly k samostatným publikacím. Dalším výsledkem těchto debat byla pak postupná reorganizace a několik výběrových řízení na obsazení vedoucích důležitých návrhových Ústavů. Pozornost byla věnována dalšímu rozvoji Ústavu Průmyslového designu, jehož činnost byla zahájena ve školním roce 2009/10. Vzhledem k přijímání studentů do dalšího ročníku bylo nutno podpořit personální obsazení Ústavu a zrevidovat způsob výuky. Během roku 2010 byla připravena a podána žádost o akreditaci Magisterského stupně tohoto nového studijního oboru. Po celý rok se také scházely pracovní skupiny, zabývající se možností další profilace v oboru Krajinářské architektury a Prostorového plánování. Zástupce FA se zúčastnil jednání Rady Uměleckých škol, která se zabývá přípravou tzv. Registru Uměleckých výkonů. Tento Registr RUV - by měl být jakousi protiváhou RIV, který neobsahuje možnost hodnotit vynikající Umělecké výkony vedle výkonů vědeckých. Fakulta se tradičně zúčastnila zahraničních výměn jak v rámci programu ERASMUS, tak i dvoustranných smluv s mimoevropskými universitami. Spolupráce v rámci EAAE vedla k naší účasti v nově vytvořeném výboru pro výzkum v architektuře, důležitém pro rozvoj oboru na nově definované Evropské úrovni. Tento výbor se během roku několikrát sešel k projednání tzv. Charty architektonického výzkumu, která by měla Evropským školám architektury pomoci ve stimulaci výzkumu na národní úrovni. Spolupráce s Fakultou architektury v Tbilisi/Gruzie v rámci rozvojového projektu vedeného prof. J. Bočanem vedla k velmi intenzivním procesům, jež vyvrcholily společnou výstavou prací studentů v Tbilisi a v Praze. Podzim roku 2010 proběhl ve znamení přednáškového cyklu EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA, který rovněž v rámci rozvojového projektu přinesl přednášky osmi zahraničních pedagogů z Evropských zemí, týkajících se různých aspektů Udržitelnosti stavění. Intenzivním impulzem v roce 2010 byla rovněž účast FA na přípravě a realizaci FORUM 2000, které bylo zaměřeno z velké části na problematiku osídlení a kvality života ve velkých městech The Word we want live in. Fakulta dostala

5 5 možnost vybírat některé účastníky a provedla řadu akcí přidružených k hlavnímu programu. Výsledkem byla vynikající odborná debata v hlavním programu a celá řada přednášek předních světových kapacit z našeho oboru na půdě ČVUT, či v jiných pražských přednáškových sálech za vydatné účasti odborného publika. Konec roku pak byl velmi výrazně ovlivněn konkrétními přípravami stěhování a reorganizací části děkanátu Správa budovy, kde bylo zapotřebí vyřešit personální otázky spojené s budoucí správou při absenci zamýšleného centrálního Facility managementu ČVUT. Před koncem roku byla stanovena definitivní data stěhování, fakulta byla fyzicky i mentálně připravena k zásadnímu přesunu do Nové budovy. Cíle Fakulty architektury do dalších let se výrazně nemění, zůstávají jimi : - zlepšení kvality výuky na všech úrovních - rozšíření spektra výuky - omlazení pedagogického sboru rozvoj výzkumu v oblasti architektury a urbanismu - rozšíření mezinárodních aktivit fakulty intenzivní spolupráce se studenty - posílení role FA jako odborné platformy

6 6 1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I Fakulta architektury realizovala v roce 2010 tyto akreditované studijní programy: Architektura a urbanismus, obor architektura : bakalářský prezenční, tříletý počet studentů zapsaných k celkem 872 přerušené studium celkem 15 ukončené studium celkem 96 z toho 1.ročník celkem 22 magisterský prezenční, navazující, dvouletý, počet studentů zapsaných k celkem 658 přerušené studium celkem 16 ukončené studium celkem 20 v rámci tohoto celkového počtu studovalo v roce 2010 (zs + ls) modul Zahradní a krajinná architektura celkem 47 modul Památková péče celkem 0 na zahraničních universitách celkem 134 počet zahraničních studentů na FA celkem 159 výměnné pobyty počet zahraničních studentů na FA samoplátci celkem 7 obě hodnoty započteny v celkovém počtu studentů titul Bc. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů Titul Ing. arch. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů Design, obor Průmyslový design bakalářský prezenční, tříletý počet studentů zapsaných k celkem 82 ukončené studium celkem 4 Obor Průmyslový design byl otevřen v roce 2009 pro akademický rok 2009/10. V roce 2010/11 prvně probíhá výuka i ve druhém ročníku studia. Akreditační komise schválila návrh FA a MŠMT udělilo v roce 2010 akreditaci pro Mgr. studijní program tohoto oboru, délka studia 2 roky, udělovaný titul MA.

7 7 Přijímací řízení pro AR 2010/2011 K přijímacímu řízení na AR 2010/2011 do Bc. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 817 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 367 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku bylo 309 studentů. K přijímacímu řízení 2010/2011 do Mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 223 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 208 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku Mgr. studia bylo 143 studentů. K přijímacímu řízení 2010/2011 do Bc. studijního programu Design, obor Průmyslový design se přihlásilo 252 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 54 uchazečů. Zapsáno do 1. ročníku bylo 43 studentů. Hodnocení strukturovaného studia Na základě pravidelného hodnocení obsahu studia a hodnocení výsledků je na fakultě sledována zejména efektivnost výuky, odstranění duplicit a snížení kontaktních hodin při zachování proporcionality jednotlivých skupin předmětů. Problematikou se zabývá zejména Komise studijního plánu. organizační a věcné úpravy výuky v ateliérech s ohledem na podmínky v nové budově FA úpravy organizace přihlašování do jednotlivých ateliéru tak, aby proces rozdělení byl ukončen v prvním týdnů výuky. Zavedení nového předmětu Ekologie I do učebních plánů oboru Architektura jako reakce na zvyšující se význam ekologických hledisek při návrhu budov i urbanistických celků. Průběžně vedení fakulty usiluje o zefektivnění výukového procesu v následujících oblastech: snižování počtu kontaktních hodin ve výuce podpora exkurzí a workshopů prohlubujících studovanou problematiku sledování kvality výuky prostřednictvím tématických výstav a diskuzí nad obsahem zásadních předmětů aktualizace učebních plánů s ohledem na obecný vývoj v oblasti teorie a praxe architektury a stavitelství propojení studia se zahraničními universitami především v programu Erasmus

8 8 Celoživotní vzdělávání V roce 2010 byly na Fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kursy celoživotního vzdělávání: Univerzita 3. věku : Dějiny české a evropské architektury počet posluchačů celkem 191 Přípravné kurzy : Matematiky počet posluchačů celkem 68 Deskriptivní geometrie celkem 87 Kreslení pro veřejnost celkem 82 Postgraduální kurzy : Geografické informační systémy (GIS) v územním plánování počet posluchačů celkem 18 Aplikace nových přístupů k problematice GIS v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů celkem 0 Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě celkem 96

9 9 1.3 R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E Grantová činnost RP MŠMT, FRVŠ, SF EU, SGS, GAŘ, výzkumné záměry V roce 2010 se zvýšil počet podaných rozvojových projektů a získaných grantů, které umožňují rozvoj školy na mnoha úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční) a podařilo celkově získat tis. Kč. Rozvojové projekty Rozvojové projekty MŠMT: Na rok 2010 získala FA 15 rozvojových projektů, v celkové hodnotě mil. Kč, které FA získala. V roce 2010 bylo na další rok podáno 17 žádostí o rozvojové projekty na rok 2010, z toho 3 centralizované a 13 decentralizovaných v celkové výši mil. Kč Rozvojové projekty MŠMT financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč prof. Ing. arch. Jan Bočan prof. Ing. arch. Matúš Dulla doc. Ing. arch. Michaela Brožová doc. Ing. arch. Irena Šestáková Spolupráce s Polytechnickou universitou ve Tbilisi a ČVUT FA Praha spolupráce mezi pedagogy a studenty Dějiny architektury ve vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku Spolupráce s Fakultou architektury v Lyonu Spolupráce s TU Dresden a TU Wien prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Spolupráce s mezinárodními organizacemi EAAE, EMU- EPU a Ústavu urbanismu se zahraničními školami 168 Ing. arch. Irena Šestáková prof. Ing. arch. Karel Maier doc. Ing. arch. Michaela Brožová Workshop Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách Dlouhodobý pobyt zahraničního akademického pracovníka Účast významných zahraničních pedagogů ve výuce FA ČVUT 396 prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Příprava magisterského oboru Průmyslový design 596 prof. Ing. arch. Václav Girsa Restrukturalizace výuky na ústavech a FA ČVUT 330 Ing. arch. Jan Jehlík Nový studijní obor Krajinářská architektura 200

10 10 prof. Ing. arch. Karel Maier Restrukturace doktorského studia 250 prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Příprava zřízení nového studijního oboru městského rozvoje Developmentu 250 prof. Ing. Miloslav Pavlík Příprava projektu Biokos do OP VaVpI se synergií připravovaných projektů OP VpK 380 prof. Ing. arch. Karel Maier Podpora akademických pracovníků FAČVUT ucházejících se o jmenování docentem 134 Projekty FRVŠ V roce 2010 byly řešeny 3 projekty v hodnotě 657 tis. Kč. Na rok 2011 bylo podáno 13 projektů a uspělo 5 projektů v celkové hodnotě 1044 tis. Kč. Projekty FRVŠ financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč Ing. arch. Irena Boumová Bydlení, studijní materiály na internetu 145 Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D Interaktivní synoptická databáze pro výuku dějin architektury 325 Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D Inovace cvičení Urbanismus I 187 Strukturální fondy EU: Fakulta v roce září 2010 v rámci výzev do SF EU podala projekt do OPPA, projekt byl schválen v září 2010, začátek řešení projektu únor V rámci projektu ESPON se podílela FA na podání jednoho projektu: Projektu POLYCE (hlavní řešitel TU Wien). Projekt by schválen s začátkem řešení- listopad Studentská grantová soutěž V Studentské grantové soutěži pro rok 2010 bylo podáno 11 projektů z nichž v soutěži 6 uspělo s celkovou výší grantů tisíc Kč. Pro rok 2011 se soutěže se zúčastnilo na fakultě 10 týmů, z nichž uspělo 7 týmů s celkovou získanou částkou tisíc Kč.

11 11 Projekty Studentské grantové soutěže financované v roce 2010 Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u Přidělená finanční částka v tis. Kč Ing. arch. Jan Dřevíkovský Ing. Filip Chmel Ing. arch. Pavel Lupač a Soudobá architektonická teorie a výsledky české architektury v mezinárodním kontextu. Především kapitoly k období Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů Ing. arch. Tomáš Peltan 15121a Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje: Praha - město a region 736 Ing. arch. Nina Housková Ing. arch. Dalibor Hlaváček Digitální art-architektura - programovatelná algoritmická architektura Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou tvorbu Fakulta architektury se podílela na přípravě 14. výroční konference Forum 2000 Svět, ve kterém chceme žít. Děkan fakulty byl člen přípravného výboru. V rámci konference uspořádala fakulta tři přednášky významných architektů Johani Pallasmaa, Stefan Behnisch, Fumihiko Maki. V zimním semestru 2010 uspořádala fakulta cyklus přednášek Ekologie versus Architektura, V rámci tohoto cyklu byla přednesena přednáška Haiko Meijera, která byla zařazena do Festivalu nizozemské kultury Network K cyklu přednášek byla vydána publikace s ISBN V rámci rozvojového projektu MŠMT byl v zimním semestru 2010 byl uspořádán Workshop Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách, kterého se vedle českých odborníků z praxe účastnili zahraniční odborníci z NSR. K workshopu vyšla publikace s ISBN V návaznosti na setkání City development 2010 proběhla diskuse, jejíž závěry vedly jednoznačně k rozhodnutí, že Fakulta architektury je správnou platformou pro toto vzdělávání, které by však mělo být vzděláváním celoživotním v návaznosti na magisterské studium. Dlouhodobá diskuse o charakteru výuky krajinné architektury vyústila v uspořádání workshopu na toto téma. Fakulta dále pokračuje na přípravě studia Krajinné architektury a zvažuje přípravu samostatného oboru.

12 V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M Věda, výzkum, publikační aktivity Poznávací aktivita Fakulty architektury se soustředila na standardní celostní problémy oboru architektura a urbanismus a nachází uplatnění jak v oblasti konkrétních projektových návrhů, tak ve specificky architektonických publikačních výstupech; rovněž však dokáže najít cestu k publikování v úzce specializovaných typicky vědeckých časopisech. Výzkum na fakultě v roce 2010 probíhal především v projektech podporovaných domácími, částečně zahraničními grantovými agenturami. Vědecko-výzkumné projekty Projekty podporované Grantovou agenturou České republiky řešily aktuální problémy Udržitelné výstavby budov a udržitelného rozvoj sídel (hlavní řešitel za FA ČVUT M. Pavlík, č. projektu 13/10309), kde je hlavním cílem přispět k řešení prioritního výzkumného úkolu EU v oblasti navrhování energeticky a materiálově úsporných konstrukcí budov, splňujících i širší spektrum kritérií udržitelné výstavby. Dalším projektem (výzkumným záměrem) byl Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, jehož hlavním řešitelem je Fakulta stavební ČVUT a za FA ČVUT K. Maier (MSM ), který se zabývá posílením schopností formulovat a hodnotit změny v modelech a projektech strategií udržitelného rozvoje a řešením složitých optimalizačních úloh nelineárního charakteru s náročnou dynamikou jednotlivých vstupních parametrů a časových etap. Cílem výzkumného záměru je zvýšit přínos stavebních investic (budov i staveb) pro ekonomiku ČR a společnost ve vybraných problémech. Speciální otázky historie architektury zkoumá projekt Renesance a humanismus v Praze (P. Kalina 13/ ), který podporuje Grantová agentura ČR a kterého výstupem bude připravovaná stejnojmenná monografie. Úspěšně pokračuje řešení výzkumného záměru Koncepce územního plánování a disparity území (K. Maier) kterého cílem je vytvoření koncepčního nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů v kontextu vývoje na regionální úrovni a na základě poznatků o disparitním vývoji v území. Fakulta architektury (F. Kašička) se podílí na výzkumném záměru (MSM , hlavní řešitel Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT) Využití radionuklidů a ionizujícího záření, kde se integrují hlavní směry a pracoviště na ČVUT, zabývající se využitím ionizujícího záření a radionuklidů, přičemž do záměru byla začleněna i Laboratoř kvantitativních metod výzkumu

13 13 památek. Z toho vyplývá důraz na využití záření pro účely archeometrie a studia památek s určitým přesahem mimo oblast ionizujícího záření k dalším fyzikálním metodám, zajišťujícím komplexnost studia konkrétního památkového objektu. Připravované projekty V roce 2010 se podařilo se získat podporu GA na dva další vědecké postdoktorské projekty zahajované v roce 2011 (řešitelé H. Guzik, J. Zdráhalová). Pracoviště Výzkumné centrum průmyslového dědictví Ústavu teorie a dějin architektury (B. Fragner) připravilo rozsáhlý výzkumný úkol do programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI DF11P01OVV016) pod názvem Industriální topografie České republiky nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských přístupů z hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu. Byla připravena účast fakulty na projektu Polyce (Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe) programu ESPON (řešitel K. Maier). Studentská grantová soutěž Prvním rokem se na FA ČVUT uskutečnila Studentská grantová soutěž, do které se zapojily také skupiny řešitelů vedené studenty/ky doktorského studia. V podporovaných projektech se na prvním místě řeší architektonické otázky udržitelnosti a to jednak výzkum ekologických obytných souborů v projektu Udržitelný rozvoj důsledky pro architektonickou tvorbu (vedoucí řešitel D. Hlaváček), jednak se zkoumají Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje na příkladu Prahy (T. Peltan) a rozsahem největší projekt nese název Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj (F. Chmel). Na systematický výzkum specifik české architektonické scény v 20. století navazuje projekt Soudobá architektonická teorie a výsledky české architektury v mezinárodním kontextu (J. Dřevíkovský). Rovněž s dlouhodobě stabilizovaným a rozvíjeným směrem fakultního výzkumu souvisí projekt Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů (P. Lupač). Fakulta aktivně sleduje také oblast digitálních metod architektonického projektování a v rámci studentské grantové soutěže se jí věnuje projekt Digitální art-architektura - programovatelná algoritmická architektura (N. Housková).

14 14 V roce 2010 se na FA ČVUT podařilo podstatně zvýšit také rozsah publikačních aktivit studentů/ek doktorského studia zapojených do řešení těchto projektů, z nichž část plní kriteria zařazení do rejstříku informací o výsledcích (RIV), co doposud v podmínkách fakulty nebylo obvyklé. Studentská grantová soutěž dokázala již v prvním roce koncentrovat výzkumnou pozornost větších skupin studentů/ek doktorského studia na společná témata a prokázala tak svoji opodstatněnost. Rovněž se při práci na projektech rozvinula těsnější kooperace školitelů a doktorandů. V tomto ohledu plní SGS velice dobře své poslání. Ve spolupráci fakultami architektury v Brně a Bratislavě se začala se příprava mezinárodního kolokvia studentů/ek škol architektury. Vědecká publikační aktivita Fakulta architektury ČVUT jako celek dokázala v roce 2010 podstatně zvýšit svou evidovanou vědeckou publikační produkci. Bylo to způsobeno jednak zvýšeným důrazem na evidování stávajících výstupů, které se pro nedostatečnou motivaci a neadresné ocenění v posledních rocích nevkládaly do ústřední evidence publikací a jednak větším rozsahem výstupů. Uvedený trend je možno udržet ještě přinejmenším v roce 2011; přepokládáme však, že se jeho motivační efekt projeví v následujícím období růstem počtu vědeckých publikovaných výstupů. V souvislosti s tím třeba uvést, že se FA angažovala v přípravě koncepce celostátního Registra uměleckých výkonů, ve kterém, jak předpokládáme, najde své místo celá řada výstupů architektonicko-umělecké činnosti pedagogů fakulty. Tzv. umělecká doložka (Metodika sledování odborných publikací a citací pro hodnocení architektonických oborů, která bude použita k výplatě z neúčelové rezervy rektora), na základě které fakulta mohla získat finance za architektonicko-umělecké výstupy se v roce 2010 při přidělování prostředků ze strany rektora nezohlednila. Zásadní publikace V roce 2010 se na FA ČVUT zavedla podpora při vydávání publikací pedagogů fakulty v externích vydavatelstvích. Získaly ji knihy: Budovy bez bariér - návrhy a realizace (Grada), autorů: I. Šestáková, P. Lupač; Slavné vily Slovenska / Great Villas of Slovakia (Foibos, Praha), autoři M. Dulla et al. a Inventura urbanismu (Zlatý řez), autoři J. Jehlík, R. Koucký, M. Kohout, J. Tichá).

15 15 Mezi zásadní knižní publikace, ve kterých jsou shrnuty dlouhodobé výsledky vědecké práce pedagogů fakulty a které vyšly v uplynulém roce patří ještě publikace: Sportovní stavby (A. Navrátil, V. Mudra, J. Malý, vydavatelství ČVUT) a Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry (B. Fragner, L. Valchářová, ČVUT), Nauka o stavbách. Školské stavby (Z. Stýblo, ČVUT). Výstupy dalších pracovníků fakulty jsou dále obsaženy v kapitolách knih, sbornících a vědeckých článcích publikovaných v standardních architektonických periodicích. Nepodařilo se však zatím dosáhnout toho, aby stěžejní domácí architektonické časopisy aspirovaly na zařazení do kategorie evidovaných recenzovaných časopisů ČR. Habilitační a inaugurační řízení V roce byl jmenován profesorem doc. PhDr. Pavel Vlček - úspěšně proběhla tato habilitační řízení: Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Václav Aulický, Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., Ing. arch. Miloš Kopřiva, podporu na přípravu habilitačního řízení získali dva pedagogové FA: Doktorské studium Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Fakulta architektury poskytovala v roce 2010 doktorské vzdělání ve čtyřech akreditovaných studijních oborech: Architektura teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková péče, Architektura, stavitelství a technologie. Od byla FA ČVUT udělena MŠMT ČR nová akreditace studijních oborů, kde dochází k úpravě všech oborů po stránce obsahové i formální

16 16 vycházející z potřeby zjednodušit a zintenzivnit obecnou studijní část, vytvořit lepší podmínky pro studijní pobyty v zahraničí a pro publikační činnost doktorandů během studijního bloku doktorského studia. Standardní délka studia byla stanovena na čtyři roky. Studenti/ky prezenčního studia byly převedeni na čtyřleté studium. Zahájena byla výuka v anglickém studijním programu, do které byl přijat zatím malý počet studentů/ek (4). V doktorském studiu se pokračovalo v nastoupeném trendu zvyšování systematičnosti a kvality. V rámci projektu Operační program Praha adaptabilita se připravila klíčová aktivita Rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního programu architektura a urbanismus (I. Fialová). Posílena byla logistická podpora doktorského studia systematickou prací gestorky doktorského stupně studia a pracovnice pro doktorské studium cizinců. Jako součást programu zlepšení kvality doktorského studia byla sledována publikační aktivita studentů/ek, jež je považována za integrální součást aktivit studijního bloku. Osvědčilo se diferencování workshopů doktorandů na první ročník a vyšší ročníky. Výběr témat studia byl propojován s prioritami fakulty a jejich jednotlivých pracovišť a potřebným zaměřením vědeckovýzkumné činnosti na FA. V uvedeném zaměření je nutno i nadále pokračovat. Při stanovení počtu přijímaných studentů/ek byla zvažována úspěšnost doktorandů/ek u jednotlivých školitelů/ek. Prokázal se pozitivní vliv motivace doktorandů/ek prostřednictvím diferencovaných stipendií prezenčních doktorandů/ek od druhého roku studia v závislosti na výsledcích hodnocení. Počty studentů/ek V roce 2010 bylo z 77 přihlášených přijato celkem 47 studentů/ek doktorského studia, ponejvíce absolventů magisterského studia FA ČVUT, ale i příbuzných oborů jiných vysokých škol. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst počtu přihlášek o 30 přihlášených, ale i počet přijatých k doktorskému studiu o 16 studentů/ek. Celkový počet registrovaných studentů/ek doktorského studia k bylo: v prezenční formě studia (čerpajících stipendium), 87 v kombinované formě studia 60

17 17 Ve lhůtě přesahující 4 roky, tedy bez stipendia bylo 45 studentů/ek prezenční formy, celkem tedy 192 studentů/tek. (Ke stejnému datu roku 2009 bylo registrováno celkem 188 studentů/ek, z toho 80 prezenčních.) Zkoušky a obhajoby V průběhu roku 2010 bylo složeno 7 státních doktorských zkoušek a obhájeno 7 disertačních prací, ve struktuře podle oborů uvedené v následující tabulce: Obor ATT DAPP UÚP AST složené státní závěrečné zkoušky obhájené disertační práce Proti předchozímu roku jde o mírný pokles vykonaných státních závěrečných zkoušek a mírný pokles obhajob disertací. Stále se ale daří lépe než v předchozích letech ukončit studium obhajobou. Neúspěšně, tedy bez obhájení disertační práce respektive bez složení státní závěrečné zkoušky ukončilo v roce 2010 své doktorské studium celkem 18 studentů/ek (v předchozím roce to bylo 29), z toho 12 bylo studium ukončeno pro neplnění studijních povinností a 6 na vlastní žádost.

18 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y Členství v mezinárodních asociacích Fakulta architektury ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol architektury (EAAE) a Evropské asociace urbanistických škol (AESOP). V obou asociacích má FA své zástupce, kteří se průběžně zúčastňují jejich činnosti. V dalších mezinárodních organizacích je FA zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků (ICOMOS, AHF aj.). Prioritní cíle FA v oblasti zahraničí hlubší zapojení do činnosti mezinárodních organizací škol architektury a internacionalizace výuky, byly v roce 2010 dále rozvíjeny. Internacionalizace studia V rámci celoškolského projektu MŠMT na podporu internacionalizace Rozšiřování a zkvalitňování sítě partnerských institucí Fakulta architektury spolupracovala s partnerskými školami TU Dresden, TU Wien a Ecole d architecture Lyon. Dále se uskutečnily přednášky zahraničních pedagogů a architektů v rámci centrálně plánovaných akcí, např. Forum Mobilita studentů Fakulta architektury dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech architektonických škol v ČR. Počet zahraničních studentů přijímaných na FA se průběžně mírně zvyšuje, důraz se klade ale spíše na postupnou stabilizaci zahraničních partnerů a orientaci na partnery s nejlepšími dosavadními odezvami studentů po návratu. V roce 2010 vyjelo celkem 134 studentů a bylo přijato 159 studentů, z toho v rámci programu Erasmus vyjelo 105a bylo přijato 106 studentů a v rámci bilaterálních dohod vyjelo 29a bylo přijato 53 studentů. Počet přijímaných studentů stále mírně převažuje, což je ovlivněno přijímáním studentů přes dohody uzavřené rektorátem, prioritou FA by byla vyrovnaná bilance. Zapojení do programů Evropské unie Fakulta architekturyje zapojena do vzdělávacích programů EU Life Long Learning/Erasmus a Leonardo da Vinci. Těchto programů se účastní jednak v rámci ČVUT, jednak přímo, a také prostřednictvím individuální participace akademických pracovníků v projektech jiných institucí.

19 19 V roce 2010 v rámci programu LLP/Erasmus spolupráce pokračovala na výměnách se 45 partnery. V rámci programu Erasmus se na Fakultě architektury uskutečnila jedna návštěva z Lyonu. Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká vzhledem k pracovnímu vytížení pedagogů (architektů). V programu Leonardo da Vinci probíhá iniciace studentských pracovních stáží individuálně, organizačně jsou stáže zajišťovány centrálně přes rektorát ČVUT. Ostatní výměny studentů Realizují se převážně na reciproční bázi v rámci jedno až dvousemestrálních výměnných studijních pobytů. V roce 2010 vyjeli studenti do těchto zemí: Austrálie 1 Brazílie 1 Čína 2 Japonsko 2 Kanada 1 Korea 4 Kostarika 2 Mexiko 2 Peru 2 Rusko 3 Singapur 2 Taiwan 3 USA c e l k e m mimo EU 29 Samoplátci V letním semestru 2009/10v magisterském studiu dostudovali na Fakultě architektury dva samoplátci z Vietnamu, v zimním semestru 2010/11 pokračovalo ve studiu 5 samoplátců z Číny(1), Sýrie (1), Švédska (1), Maďarska (1) a studentka z Kanady, která úspěšně ukončila studium v zimním semestru 2010/11. V nově zahajovaném doktorském studiu byli v roce 2010 zapsáni tři studenti samoplátci.

20 20 Zahraniční studentské stáže Fakulta architektury dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building Workshop a každoročně vysílá jednoho studenta na půlroční stáže do Janova a Paříže do tohoto prestižního atelieru. V roce 2010/11 úspěšně proběhla stáž 1 studentky v Janově. Mezinárodní aktivity pedagogů fakulty : Ø Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků do zahraničí V roce 2010 se uskutečnilo cca 80 zahraničních výjezdů. Velká většina z nich směřovala na mezinárodní kongresy, konference a workshopy. Detailní údaje o těchto aktivitách jsou v databázi ČVUT. Ø Zastoupení Fakulty architektury v mezinárodních organizacích EAAE AESOP ecaade zástupce Zdeněk Zavřel zástupce Karel Maier zástupce Henri Achten Ø Mezinárodní ocenění práce pedagogů Fakulty architektury Girsa V.: Kongres EUROPA NOSTRA, Istanbul, Turecko, 06/10 převzetí ceny EU Nováková K.: Ivan Petrovic Award udělena na konferenci ecaade konané ETH Curych Ø Mezinárodní projekty Bočan J.: Spolupráce s univerzitou v Tbilisi, Gruzie 02 09/2010 Maier K.: projektcomparativeplanningresearch Akademie für RaumforschungundLandesplanung

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ARCHITEKTURY studijní program 013/014 České vysoké učení technické v Praze OBSAH I. Úvodní informace ČVUT FA 5 A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT/FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA II. Informace o ústavech a

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové pro rok 2011 4. 1. 2012 projednání

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011 Liberec, listopad 2012 OBSAH ÚVOD 4 1. SYSTÉM STUDIA 5 1.1 Přehled akreditovaných studijních programů 5 1.2 Bakalářské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní V ý r o č n í z p r á v a 2006 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Úvod... 6 3. Organizační struktura fakulty... 9 4. Složení orgánů fakulty... 10 5. Studijní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více