AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015"

Transkript

1 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

2 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu pro rok 2015 navazuje na transformaci fakulty v roce 2014 a zohledňuje změny připravované v rámci reformy systému českého terciárního vzdělávání. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu pro rok 2015 zároveň v podmínkách fakulty rozpracovává priority a doporučení obsažené v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok Priority rozpracované v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu pro rok 2015 byly projednány na jednání kolegia děkana Fakulty vojenského leadershipu dne 11. prosince 2014, ve Vědecké radě Fakulty vojenského leadershipu dne 23. ledna Dne 9. února 2015 byla Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu pro rok 2015 schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu. 2

3 V roce 2015 bude Fakulta vojenského leadershipu zaměřovat svoji činnost na níže uvedené priority: 1. Bude zajišťovat výuku v magisterském studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil. 2. Požádá o akreditaci komplementárního bakalářského studijního programu Bezpečnostní management. 3. Bude přijímat opatření přispívající ke zvýšení motivace studentů všech forem a typů studia k úspěšnému zvládnutí předepsaných studijních povinností. 4. Rozšíří propagaci studijní nabídky fakulty. 5. Zahájí naplňování aktualizovaných záměrů rozvoje kateder a individuálních plánů kariérního rozvoje akademických pracovníků. 6. Přijme opatření ke zkvalitnění publikačních aktivit v rámci doktorského studia na fakultě. 7. Bude implementovat Strategii rozvoje VVIaEČ UO v podmínkách fakulty. 8. Podpoří možnosti mezinárodní mobility studentů formováním tzv. Common Modules umožňujících realizaci mezinárodního semestru v rámci akreditovaných studijních programů. 3

4 Priority rozvoje Fakulty vojenského leadershipu pro rok 2015 rozpracované do konkrétních úkolů, opatření a kontrolovatelných výstupů 1. Výuka ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil. Fakulta zajistí výuku v magisterském studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil s důrazem na: a) provázanost jednotlivých bloků, studijních předmětů a tematických celků v rámci studijního programu; b) zajištění a sladění praktické výuky, především ve studijním předmětu Příprava v poli I; c) precizaci dosavadních metod ověřování výstupů z učení s cílem přenosu příkladů praxe napříč pracovišti fakulty (za účelem dosažení stavu skutečného prokázání (míry) naplnění deklarovaných výstupů z učení); d) implementaci zaváděného systému práce se studenty vojenského prezenčního studia. míra a kvalita plnění studijních povinností studentů zapsaných ke studiu v oboru Řízení a použití ozbrojených sil; úroveň hodnocení kvality prostředí a činností na fakultě studenty zapsanými ke studiu ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil; neúspěšnost ve studiu v rámci daného studijního oboru a její příčiny. organizovat pravidelná metodická zaměstnání děkana/proděkana s garanty dotčených předmětů a vedoucími kateder před zahájením výuky v semestru (doklad a zkušenosti z výuky v uplynulém semestru, představení způsobu výuky následných předmětů, mezipředmětová spolupráce, způsob komunikace se studenty, dílčí revize apod.); provádět vyhodnocení plnění studijních povinností po každém semestru; provádět vyhodnocení bloků praktické výuky po každém semestru; organizovat pravidelná zaměstnání děkana/proděkana se studenty při zahájení studia v semestru; pokračovat v hodnocení činnosti fakulty dotčenými studenty; implementovat dílčí prvky systému práce se studenty vojenského prezenčního studia do informačního systému UO. 2. Akreditace komplementárního bakalářského studijního programu v oblasti aplikovaného managementu. Fakulta požádá o akreditaci komplementárního bakalářského studijního programu v oblasti aplikovaného managementu. udělení akreditace pro výuku v komplementárním bakalářském studijním programu Bezpečnostní management. příprava akreditační žádosti respektující stávající vnitřní pravidla resortu obrany a UO na přípravu studijní dokumentace všech vzdělávacích aktivit; odeslání žádosti o udělení akreditace studijního programu Akreditační komisi ČR. 4

5 3. Motivace studentů. Fakulta přijme opatření ke zvýšení motivace studentů všech forem a typů studia k úspěšnému zvládnutí předepsaných studijních povinností. zlepšení vnímání prostředí a činností na fakultě studenty; analyzované výsledky vyhodnocení hodnocení kvality činností fakulty studenty za každý semestr a srovnání vývoje výsledků zjištěných za předcházející období; připravená a implementovaná opatření podle zjištěných výsledků; snížení neúspěšnosti studentů při zachování nastavené úrovně výstupů z učení. analyzovat trendy v neúspěšnosti studentů všech forem a typů studijních programů na fakultě; sestavit a implementovat soubor opatření ke zlepšení kvality výuky; provést soubor motivačních zaměstnání děkana/proděkana se studenty všech forem a typů studijních programů na fakultě při zahájení studia v semestru; realizovat kurz rozvoje pedagogických kompetencí pro vybrané akademické pracovníky fakulty; provést metodická zaměstnání děkana/proděkana pro studijní a pedagogickou činnost s akademickými pracovníky zaměřená na způsob komunikace se studenty a vedení výuky; pokračovat v hodnocení činností FVL studenty po semestrech při respektování vazby na sociologická šetření zaváděná z úrovně vedení UO, zejména: o aktualizovat dotazník podle zkušeností z předcházejícího období při respektování požadavku na kontinuitu a vyhodnotitelnost trendů ve sledovaných oblastech; o provádět hodnocení v pravidelných cyklech po každém semestru; o zpřístupňovat výsledky hodnocení katedrám fakulty a dalším součástem UO; o analyzovat shromážděná zjištění, včetně změn ve sledovaných oblastech; o navrhovat, přijímat a implementovat opatření v návaznosti na shromážděná zjištění. 4. Propagace studijní nabídky fakulty. Fakulta rozšíří aktivity vedoucích k cílené propagaci nabídky studia ve studijních programech: a) využitím možností informačních portálů a sociálních sítí; b) aktivním zapojením fakulty do PR aktivit útvarů a zařízení AČR; c) aktivní nabídkou prezentace studijních možností na vybraných středních školách; d) širším zapojením studentů všech forem studia do marketingových aktivit. intenzita využívání informačních portálů (zejm. Wikipedie) a sociálních sítí (zejm. Facebook); počet marketingových akcí fakulty; počet marketingových akcí UO a dalších subjektů s účastí fakulty; počet uchazečů o studium ve všech typech a formách studijních programů fakulty; počet studentů zapojených do přípravy a realizace marketingových akcí. vytvořit profily fakulty na dostupných informačních internetových portálech a sociálních sítích a zajištění jejich průběžné aktualizace; prostřednictvím odborně příslušných kateder nabízet útvarům a zařízením AČR možnost prezentace studijních možností, přednostně na jejich veřejných akcích; oslovit identifikovaný okruh středních škol a těmto školám spolu s nabídkou školení v oblasti přípravy obyvatelstva k obraně státu nabízet možnost prezentace studijní nabídky fakulty; 5

6 působit motivačně na studenty s cílem jejich zapojení do marketingových aktivit a poskytnout jim plnou podporu při přípravě a realizaci marketingových akcí. 5. Rozvoj garančního potenciálu. Fakulta zahájí naplňování aktualizovaných záměrů rozvoje kateder a individuálních plánů kariérního rozvoje akademických pracovníků s důrazem na: a) zajištění garančního potenciálu fakulty a jednotlivých kateder ve střednědobém i dlouhodobém výhledu; b) provázání kariérního rozvoje s periodickým hodnocením akademických pracovníků; c) začlenění stáží v praxi jako účelně a efektivně řízené nedílné součásti rozvoje kariér akademických pracovníků. pozitivní posun ve věkové a kvalifikační struktuře fakulty jako celku a jednotlivých kateder; počet akademických pracovníků nových absolventů doktorského studijního programu; počet akademických pracovníků nově jmenovaných docenty nebo profesory; počet habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájených akademickými pracovníky fakulty; počet a hodnocení stáží akademických pracovníků v praxi. posílit odpovědnost vedoucích kateder za naplňování záměru rozvoje katedry v oblasti personálu jako hlavní úkol těchto vedoucích; přenést úkoly ze střednědobého plánu rozvoje akademického pracovníka do hlavních úkolů pracovníka pro kalendářní rok; přenést míru plnění plánů kariérního růstu v periodickém hodnocení akademických pracovníků, vyvozovat patřičná personální opatření; vyhodnotit naplňování aktualizovaných záměrů rozvoje kateder a individuálních plánů kariérního rozvoje akademických pracovníků za rok 2015; aktualizovat individuální plány kariérního rozvoje akademických pracovníků na rok Zkvalitnění aktivit v rámci doktorského studia. Fakulta přijme opatření ke zkvalitnění publikačních aktivit studentů v doktorských studijních programech. metodický pokyn/směrnice děkana k hodnocení publikačních výstupů studentů doktorského studia. vyhodnotit stávající úroveň a kvalitu publikačních výstupů studentů doktorských studijních programů realizovaných na fakultě; projednat a sjednotit přístup v rámci příslušných oborových rad a komisí; formulovat společný přístup k usměrňování rozsahu a kvality publikačních výstupů studentů doktorských studijních programů v rámci fakulty; zpracovat, v orgánech fakulty akceptovat a schválit metodický pokyn/směrnici děkana. 6

7 7. Usměrnění VVIaEČ na fakultě. Fakulta bude pokračovat v implementaci Strategie rozvoje VVIaEČ UO v podmínkách fakulty. úspěšně ukončené projekty institucionální podpory realizované v letech 2010 až 2015; nově připravené návrhy záměrů rozvoje organizace pro období let 2016 až 2020, odpovídající prioritám rozvoje VVIaEČ na fakultě; počet návrhů projektů přijatých k realizaci externími poskytovateli podpory, odpovídajícím prioritám rozvoje VVIaEČ na fakultě; objem finančních prostředků získaných na podporu VVIaEČ na fakultě; počet výsledků uznatelných podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů; žádost o zařazení časopisu Economics and Management do mezinárodně uznávané databáze odborných časopisů. v průběhu roku 2015 naplnit cíle realizovaných projektů institucionální podpory a následně připravit projekty k jejich ukončení; vyhodnotit dosažené výsledky realizovaných projektů institucionální a účelové podpory; vyhodnotit využití získané podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu a průběžných výsledků; na základě přijaté Strategie rozvoje VVIaEČ UO a jejího rozpracování do podmínek fakulty připravit návrhy projektů institucionální podpory pro období realizace 2016 až 2020; propojovat řešení záměrů rozvoje organizace a projektů specifického výzkumu s vybranými projekty NATO; podporovat talentované studenty a zapojovat je do vědecko-výzkumné činnosti, zejména do studentské tvůrčí činnosti a řešení projektů vysokoškolského specifického výzkumu; prohloubit propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovační a další tvůrčí činností a aplikační sférou; propagovat výsledky VVIaEČ dosahované na fakultě; zrevidovat webový portál elektronické verze časopisu Economics and Management, následně zpracování žádosti o zařazení časopisu do mezinárodně uznávané databáze odborných časopisů. 8. Internacionalizace ve vzdělávání. Fakulta podpoří možnosti mezinárodní mobility studentů formováním tzv. Common Modules umožňujících realizaci mezinárodního semestru v rámci akreditovaných studijních programů. počet studentů absolvujících na FVL část studia v rámci mezinárodní mobilita studentů; nabídka studijních předmětů v angličtině a její soulad s Common Modules; počet pedagogů absolventů kurzu anglického jazyka pro akademické pracovníky. pokračovat ve spolupráci se zahraničními institucemi v rámci projektu mobilit Erasmus+; ve spolupráci s vedením Univerzity obrany pokračovat v projektu Lines of Development 7; zrevidovat a uzpůsobit nabídku studijních předmětů v angličtině s ohledem na obsah a strukturu na mezinárodní úrovni akceptovaných Common Modules a s ohledem na možnost propojení výuky ve prospěch zahraničních a kmenových studentů fakulty; ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání pokračovat v realizaci kurzů anglického jazyka pro akademické pracovníky. 7

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2013 Praha říjen 2012 1 OBSAH Východiska aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více