zpravodaj zpravodaj obsah slovo starosty města černošín města černošín Vážení spoluobčané 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj zpravodaj obsah slovo starosty města černošín města černošín Vážení spoluobčané 2/2012"

Transkript

1

2

3 2/2012 obsah slovo starosty 1 ze zastupitelstva 2 z rady 2 radnice informuje 6 ze školky 8 ze školy 10 kolem nás 7 rozhovor 10 hasiči 12 Sokol Černošín 14 jubilea 15 osady 16 Lapeť 16 názor 19 představujeme 20 slovo starosty Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně. Je distribuováno v počtu 1 ks pro každou domácnost ve městě, další požadavky řeší Městský úřad Černošín. Elektronická podoba e je zveřejňována na internetových stránkách města. Uzávěrka letního e je 15. září Na příspěvky doručené po uzávěrce nemusí být brán zřetel. Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění příspěvků. Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve i nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy. Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E Šéfredaktor: Jiřina Vladařová Editor: Marie Čampulová Redakční rada: Jiřina Vladařová, Bc. Jana Karvašová, Miroslava Vlášková, Marie Čampulová, Vlasta Andršová ml. Grafické zpracování a tisk: Typographeum Adresa redakce: Městský úřad Černošín, Nám. 1. máje 62, Černošín Vážení spoluobčané dovolte mi, abych se na začátku trochu představil. V Černošíně žiji téměř 20 let, tedy od doby, co jsem se sem přiženil. S manželkou máme dvě děti. O dění v obci jsem se vždy zajímal. Nejdříve jsem byl dvě volební období zastupitelem, po dalších volbách radním a po odstoupení pana starosty Plincelnera jsem byl zvolen Vaším starostou. Je to pro mne velká čest a závazek zároveň. Chtěl bych poděkoval bývalému starostovi za práci, co pro nás a naše město udělal a za pomoc a rady, které ve svých začátcích potřebuji. Žádný učený z nebe nespadl a tak i já se seznamuji se vším, co tato práce obnáší. V našem městě i o- kolních vesnicích se stále něco děje. Ať už jde o akce pořádané kulturní komisí, hasiči, SPOZem nebo občanskými sdruženími. Připomněl bych povedený dětský den, při kterém se děti s rodiči prošly pohádkovým lesem a otevření Šontálského parku v Krásném Údolí. Své aktivity mají i Víchovští, pořádají zde zajímavé workshopy, výlety, Jakoubkovu pouť a mnoho dalšího. Opomenu-li peníze, vše stojí na domluvě, komunikaci a vůli lidí něco pro sebe a pro své okolí udělat. Blíží se doba prázdnin a dovolených. Užijte si léto plnými doušky a načerpejte tolik potřebnou energii do dalších měsíců. Jan Grigar, starosta Starosta města Čersnošína 1

4 ze zastupitelstva ZE ZASTUPITELSTVA Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Albertová, Ing. Filipčík 3. rozpočtové opatření č. 1/ záměr prodeje stavby na st.p.č. 271/4 v k.ú. Černošín 5. zpětné odkoupení parcely p.č. 800/30 v k.ú. Černošín o výměře 924 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč 6. volbu p. Jana Grigara jako zástupce zřizovatele Základní školy v Černošíně ve školské radě na období 2012 až dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou ve výši ,- Kč 8. finanční příspěvek o.s. Lapeť na akci "Naučme se řemeslu" ve výši ,- Kč 9. smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 12_SOBS01_ mezi městem Černošín a a.s. ČEZ Distribuce Děčín 10. smlouvu o dílo č. 1/2012 mezi Městem Černošín a Ing. Antonínem Kinkalem, Stříbro na zpracování dokumentace stavby "Černošín komunikace (chodník Plánská ul., chodník Víchov, komunikace u MŠ, odstavná plocha u DPS)" za celkovou cenu díla ,- Kč 11. přijetí dotací na výkon státní správy ve výši ,- Kč, na slosovatelnou cenu na ples od členských obcí MKL ve výši 8.000,- Kč, na realizaci projektu Přitažlivá výuka - základ kvalitního vzdělávání ve výši ,65 Kč a na realizaci projektu Přeshraniční cyklostezka ve výši 1, ,03 Kč II. ukládá: 1. kontrolnímu výboru kontrolu knihy jízd Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. bere na vědomí: 1. rezignaci p. Miroslava Plincelnera na funkci starosty i na člena zastupitelstva 2. inventarizační zprávu za rok žádost o.s. Lapeť o bezúplatný pronájem společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro ZUMBA aktivity II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Vondrašová, pí Steinerová 2 z rady Usnesení č. 31 ze zasedání rady konaného dne Rada města: / Z RADY I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. žádost o přijetí do pracovního poměru 3. žádost OS Aragonit Cheb o finanční příspěvek na podporu hudebního festivalu SOUZNĚNÍ II. schvaluje: 1. program 31. jednání Rady Města Černošín 2. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci přístupové komunikace ke hřbitovu vč. parkovacích stání a žádost o dotaci na opravu povrchu v tělocvičně ZŠ v Černošíně na vhodný dotační titul 3. úhradu faktury č /12 ve výši 3.000,- Kč 4. úhradu faktury č /12 ve výši 1.000,- Kč 5. finanční příspěvek pro SDH v Černošíně na pořádanou akci - Dětský maškarní rej pro děti ve výši 7.000,- Kč 6. bezúplatné zapůjčení prostor knihovny v DPS dne firmě Medikal ČR na pořádání akce - Den zdraví 7. nákup a montáž nových vchodových dveří do nebytových prostorů v čp smlouvu o údržbě veřejného osvětlení mezi Městem Černošín a s.r.o. Česko - bavorská, Kladruby u Stříbra III. neschvaluje: 1. úhradu faktury č /12 ve výši 2.000,- Kč

5 ZE ZASTUPITELSTVA z rady Usnesení č. 32 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 3. žádost Střediska pro ranou péči Plzeň o finanční příspěvek II. schvaluje: 1. program 32 jednání Rady Města Černošín 2. finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč o.s. Lapeť na pořádání průběžných akcí s dětmi v roce "Vlastníma rukama" 3. realizaci zhotovení přístřešku nad vchodem do motorestu Vlčák a úhradu nákladů za použitý materiál do max. výše ,- Kč 4. platbu záloh na spotřebované energie ve společenském sále KSC Vlčák v Černošíně ve výši 6.000,- měsíčně 5. smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby Naučná stezka Třebel - rekonstrukce místní komunikace vč. odvodnění ploch a obstarání výkonu autorského dozoru mezi Městem Černošín a Josefem Jelínkem, Za Tratí 753/12A, Mariánské Lázně za celkovou cenu díla ve výši ,- Kč 6. finanční příspěvek ve výši ,- Kč o.s. Víchov na realizaci plánované akce "Hravá angličtina pro předškoláky - KC Kovárna" 7. finanční příspěvek ve výši ,- Kč Spolku pro záchranu hradu Volfštejn na kulturní a stavební činnost v roce 2012 III. neschvaluje: 1. bezúplatnou výpůjčku společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť / Z RADY ze zastupitelstva 3. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 4. záměr prodeje p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce 5. prodej p.p.č. 1143/6 o výměře 508 m 2 a p.p.č. 1143/7 o výměře 55 m 2, vše v k.ú. Ostrovce za celkovou kupní cenu ,- Kč 6. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1143/6 o výměře 508 m 2 a p.p.č. 1143/7 o výměře 55 m 2, vše v k.ú. Ostrovce 7. prodej stavby na st.p.č. 271/4 v k.ú. Černošín za dohodnutou kupní cenu 400,- Kč 8. kupní smlouvu na prodej stavby, umístěné na st. č. p. 271/ v k.ú. Černošín 9. podání žádosti o odkoupení některých pozemků od Státního statku Jeneč do majetku města 10. smlouvu č. Z_S24_12_ mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín jako provozovatelem a Městem Černošín jako žadatelem o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. Energie na stavbu "Černošín, Husova p.č. 329/1, vzd. 22kV, č. EP za cenu ,- Kč bez DPH 11. úpravu nelesní zeleně na p.p.č. 211/1 v k.ú. Černošín 12. zápis do kroniky za rok celkové pořadí hodnocených nabídek o přidělení veřejné zakázky "Stavební úprava MK a chodníku ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad": (1.) PROMONASTA s.r.o. (2.) MPA stavební s r.o. 3. DYBS Plzeň s.r.o. (4.) SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. (5.) STRA- BAG a.s. (6.) NOVOSTAV PLANÁ s.r.o.(7.) Silnice Horšovský Týn a.s. a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce firmě PROMONASTA s.r.o., IČO smlouvu o dílo na akci "Stavební úprava MK a chodníku ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad" mezi Městem Černošín a s.r.o. PROMONASTA Plzeň, Kralovická 1418/7 za celkovou cenu díla ,- Kč ve DPH 15. celkové pořadí hodnocených nabídek o přidělení veřejné zakázky "Výstavba nových skladů města Černošín na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly": (1.) BKV stavební spol. s r.o. (2.) NOVOSTAV Planá s.r.o. (3.) MPA stavební spol. s r.o. a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce firmě BKV stavební spol. s r.o., IČO smlouvu o dílo na akci "Výstavba nových skladů města Černošín na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly" mezi Městem Černošín a s.r.o. BKV stavební, Bor, Přimdská 630 za celkovou cenu díla 3, ,- Kč vč. DPH 17. smlouvu o půjčce mezi Městem Černošín a občanským sdružením OS Za Krásné Údolí na akci "Šontálský park" v 3

6 4 ze zastupitelstva ZE ZASTUPITELSTVA celkové výši ,- Kč 18. smýcení nelesní zeleně (linie jalovců podél oplocení) v areálu MŠ v Černošíně 19. finanční příspěvek p. Patriku Liškovi na motokrosový sport ve výši ,- Kč III. neschvaluje: 1. smlouvu o dílo na zhotovení projektu "Rekonstrukce stodoly v havarijním stavu p.č. st 94 v k.ú. Černošín" mezi Městem Černošín a Ing. Jaroslavem Vytiskem - ATIP Plzeň 2. smlouvu o dílo na zhotovení projektu "Rekonstrukce stodoly v havarijním stavu p.č. st 97 v k.ú. Černošín" mezi Městem Černošín a Ing. Jaroslavem Vytiskem - ATIP Plzeň Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. bere na vědomí: 1. slib nového zastupitele p. Miroslava Klepsy 2. zprávu kontrolního a finančního výboru II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Petrovičová, pí Steinerová 3. volební komisi ve složení pí Albertová, pí Jungbauerová, p. Šulc, pí Steinerová 4. volbu starosty, případně dalšího člena rady veřejným hlasováním 5. volbu starosty: p. Jan Grigar 6. volbu člena rady: p. Petr Rokycký 7. výběr pozemků p.p.č o výměře 410 m 2, p.p.č o výměře 1254 m 2, p.p.č. 610/3 o výměře 354 m 2, p.p.č. 610/1 o výměře 460 m 2, p.p.č. 5125/2 o výměře 457 m 2, p.p.č o výměře 1864 m 2, vše v k.ú. Černošín k žádosti na odkup od Státního statku Jeneč 8. záměr výstavby terasy za KSC Vlčák mimo schválený rozpočet do výše ,- Kč 9. předfinancování projektu "Kulturní sousedství ve výši ,- Kč 10. záměr prodeje p.p.č. 1373/11 o celkové výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín 11. vyplacení finančního příspěvku TJ Sokol Černošín ve výši ,- Kč 12. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Výstavba nových skladů města Černošína na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly" mezi Městem Černošín a st. Společností s r.o. BKV Bor, Přimdská 630 za celkovou cenu dodatku ,- Kč vč. DPH 13. vícepráce na akci "Chodník a MK Černošín" v celkové z rady / Z RADY Usnesení č. 33 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. výroční zprávu ZŠ Černošín za školní rok rozbor hospodaření MŠ Černošín za rok žádost o přijetí do pracovního poměru II. schvaluje: 1. program 33 jednání Rady Města Černošín 2. platbu záloh na spotřebované energie ve společenském sále KSC Vlčák včetně měsíce ledna zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně dne pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť 4. výsledek hospodaření MŠ Černošín za rok 2011 ve výši 0,- Kč a návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů 5. výsledek hospodaření ZŠ Černošín za rok 2011 ve výši ,59 Kč a návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů s tím, že schodek ve výši 9.457,59 Kč nebude v roce 2012 pokryt z rozpočtu města 6. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Výstavba nových skladů města Černošín" 7. výběrovou komisi pro výběr a posouzení veřejné zakázky "Výstavba nových skladů města Černošín" ve složení: p. Jaromír Vlášek, pí Lenka Vondrašová, pí Miluše Braunová, p. Vladimír Turek, p. Petr Rokycký, p. Stanislav Hladík 8. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Stavební úprava MK a chodníků ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad"

7 ZE ZASTUPITELSTVA Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Petrovičová, p. Varous 3. prodej p.p.č. 1373/11 o výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu ,- Kč 4. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1373/11 o výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín 5. smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č a č mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha a Městem Černošín 6. záměr prodeje p.p.č. 1253/29 o výměře 3 m 2 a p.p.č. 1253/30 o výměře 62 m 2, vše v k.ú. Ostrovce 7. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi Městem Černošín a a.s. ČEZ Distribuce Děčín, Teplická 874/8 8. smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP mezi s.r.o. EKOLAMP, I.P.Pavlova 1789/5, Praha a Městem Černošín 9. smlouvu o poskytnutí účelové dotace č mezi Plzeňským krajem jako poskytovatelem a Městem Černošín jako příjemcem 10. darovací smlouvu mezi Bratrskou jednotou baptistů v Teplé jako dárcem a ZŠ Černošín, okr. Tachov, příspěvkovou organizací jako obdarovaným na poskytnutí finanční částky ve výši 1.000,- Kč 11. změnu maximálních limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u stavebních prací na 3 miliony Kč a u dodávek a služeb na 1 milion Kč 12. osazení nového elektro rozvaděče a nových elektrorozvodů v dílně MÚ za cenu ,- Kč vč. DPH 13. revokaci usnesení ZM č. 15/II/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Výstavba nových skladů Města Černošína na místě a v zastavěné ploše odz rady Usnesení č. 33 ze zasedání rady konaného dne III. neschvaluje: 1. externí technický dozor investora pro realizaci akce "Výstavba nových skladů města Černošín" 2. externí technický dozor investora pro realizaci akce "Stavební úprava MK a chodníků ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad" IV. doporučuje: 1. ZM poskytnout p. Patrikovi Liškovi finanční příspěvek na podporu jeho aktiv v motocyklových soutěžích ve výši ,- Kč Usnesení č. 34 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. schvaluje: 11. program 34 jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a p. Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877 Stříbro na zhotovení projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce návesního rybníka - Pytlov" za celkovou cenu díla 8.782,- Kč 3. ukončení provozu Infocentra 4. zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť za celkovou cenu 250,- Kč za akci s podmínkou zabezpečení vlastního úklidu a v režimu bez topení 5. zřízení 1 pracovního místa jako správce společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně formou dohody o provedení práce za odměnu 150,- Kč za jednotlivou akci / Z RADY ze zastupitelstva nabídkové ceně ,- Kč vč. DPH a vícepráce na vjezdu k RD na p.p.č. 548 za ceny dle vysoutěžené zakázky a zhotovení chodníků na hranici pozemku p.p.č. 151/5 14. prodej p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce za celkovou kupní cenu ,- Kč 15. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce 16. vyplacení odměny bývalému starostovi p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši 1 měsíčního platu formou darovací smlouvy 5

8 6 ze zastupitelstva straněné stodoly" mezi Městem Černošín a stavební společností s r.o. BKV Bor za celkovou cenu díla 3, ,- Kč vč. DPH 15. rozpočtové opatření č. 2/ přijetí dotací na akci "Oživení obce Víchov" ve výši ,- Kč od SZIF, příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 4.960,- Kč od KÚ PK a příspěvek od Obce Záchlumí na SDH ve výši ,- Kč radnice informuje SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Kopírování: A4 jednostranně Kč 2,- A4 oboustranně Kč 3,- A3 jednostranně Kč 4,- A3 oboustranně Kč 6,- + 20% DPH Tisk z PC: 1 stránka Kč 5,- 1 stránka bar. tisk Kč 50,- + 20% DPH Faxové spojení: ČR 1 stránka Kč 25,- ČR každá další strana Kč 5,- Do zahraničí Kč 50,- Zahraničí každá další strana Kč 10,- + 20% DPH Veřejný internet v Infocentru: Za každou započatou 1 minutu Kč 1,- + 20% DPH Ověřené výstupy z ISVS: Za první stránku ve výši Kč 100,- Za každou další započatou stránku ve výši Kč 50,- Rejstřík trestů Kč 100,- Poskytnutí údajů z IS dle zák.č.133/2000 Sb.( 8 odst.3.): Kč 50,- Poskytnutí údajů dle zák.č. 106/1999 Sb.: Kč 30,- Poštovné: dle poštovních tarifů Náklady na opatření technických nosičů: CD-R - dle pořizovacích nákladů Přímé mzdy: Za každých započatých 15 minut práce Kč 40,- RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 34 ze zasedání rady konaného dne cenu za pronájem společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně - pronájem v délce trvání 0 až 24 hodin za cenu 1.500,- Kč v letním období (bez topení) - pronájem v délce trvání 0 až 24 hodin za cenu 2.300,- Kč v zimním období (s topením) - úklid pronajatých prostor 1.000,- Kč 7. s okamžitou platností ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Černošín jako pronajímatelem a Václavem Vaňkem, U Věžových domů 2935/375 Most jako nájemcem ze dne z důvodu neplnění podmínek zakotvených ve smlouvě 8. rozšíření počtu členů stavební komise o nového člena p. Romana Tichého Usnesení č. 35 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. zápis z jednání SPOZ v Černošíně, konaných v lednu a březnu 2012 II. schvaluje: 1. program 35 jednání Rady Města Černošín 2. finanční příspěvek ve výši ,- Kč na vybavení členů rybářského kroužku v Černošíně 3. bezúplatný pronájem společenského sálu v Černošíně dne od do hod. 15. Přední hlídce Royal Rangers v ČR za účelem pořádání benefičního koncertu 3. bezúplatný pronájem společenského sálu v Černošíně dne na pořádání výroční schůze MO STP v Černošíně za podmínky zabezpečení úklidu po skončení akce 4. zavedení pečovatelské služby 5. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 344 o výměře 1934 m 2 v k.ú. Ostrovce

9 RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 36 ze zasedání rady konaného dne radnice informuje Rada města: I. bere na vědomí: 1. zprávu stavební komise ze dne program pouti sv. Jiří v sobotu dne II. schvaluje: 1. program 36 jednání Rady Města Černošín 2. pronájem nebytového prostoru (bývalá čekárna) čp. 333 paní Daniele Podracké, Černošín 81 za cenu 300,- Kč/měsíc + náklady na energii 3. výměnu zářivkových těles v prostorách ordinací ve zdravotním středisku 4. sazebník inzerce ve Zpravodaji Města Černošína a navýšení počtu kusů na 460 ks 5. revokaci usnesení RM č. 34 ze dne bod č. 3 - ukončení provozu Infocentra 6. zřízení jednoho pracovního místa Správce Infocentra na zkrácený pracovní úvazek 30 hodin týdně, paní Laiblová Lenka, od Vítání občánků 26/5/2012, které pořádal Sbor pro občanské záležitosti města Černošín Zleva: QuangVinh s maminkou ThiBeNguyen, Jan Jungbauer s rodiči Miroslavou a Janem, Tereza Zikánová s rodiči Alenou a Jaroslavem, Samuel Čech s rodiči Lucií a Martinem, Ondřej Štrobl s rodiči Ivou a Miroslavem a Ondřej Siebr s rodiči Kateřinou a Břetislavem. Slavnostní přijetí úspěšných žáků na radnici 27. června starostou Města Černošín prožili předškoláci slavnostní rozloučení s MŠ na MÚ v Černošíně. S MŠ se loučily tyto děti: Davídek Směšný, Lucinka Bursová, Ondra Petrovič, Terezka Balšánová, Kubík Vávra, Kristýnka Valovská, Vašík Procházka a Pepíček Němec. 7

10 8 ze školky Při zápisu do Mateřské školy v Černošíně, který se konal l.r. bylo zatím zapsáno 7 dětiček. Ze zkušenosti předešlých let se během školního roku se tento počet navýší. Na šk.r je zatím zapsáno 45 dětí. Do základní školy odchází 8 předškoláčků. CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ: znát své jméno a příjmení umět říci co chce nebo co potřebuje spolupracovat při oblékání a svlékání umět nazout a vyzout obuv používat kapesník a umět se vysmrkat držet lžíci a umět se najíst při jídle sedět u stolu umět pít z hrnečku či skleničky používat toaletu umět si umýt ruce mýdlem,utřít se do ručníku ujít kratší vzdálenost během pobytu venku CO DĚTI V "MATEŘINCE" PROŽILY A CO JE JEŠTĚ ČEKÁ: Duben - děti společně navštívily pouťové atrakce vyjely do divadla Alfa v Plzni na pohádku " O perníkové chaloupce" Květen děti potěšili svým kulturním vystoupením ke Dni matek přijel do MŠ divadlo "Kašpárek" s pohádkou "O princezně Rozmařilce proběhlo skupinové fotografování dětí 1. třídy Sluníček a 2.třídy Kamarádů Během měsíce května a začátkem června si děti užily dvě dlouhé dopolední procházky pod názvy"putování lesem" a "Putování přes louky a pole" - pozorovaly měnící se přírodu, poznávaly stromy, keře, květiny, živočichy a učily se pravidlům, jak se k přírodě chovat. V květnu také proběhla informační schůzka rodičů ohledně společného projektu ZŠ A MŠ v Černošíně "KRŮČEK PO KRŮČKU DO SOUSEDNÍ ZEMĚ", Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let. Projekt se sešel se zájmem rodičů. Červen "Den dětí" prožily naše dětičky díky špatnému počasí ve třídách. Nic jim to neubralo na dobré náladě při diskotékovém rytmu, soutěžení a také v motivačním duchu. Nechyběly ani drobné dárečky a sladkosti. ZE ŠKOLKY z rady / Z RADY Usnesení č. 37 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. zprávu stavební komise z kontrolního dne změnu umístění plochy na kontejnery vůči projektu 3. žádost p. Plačka o vybudování terasy za KSC II. schvaluje: 1. program 37 jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu mandátní č. 9/KOO-2012 mezi Městem Černošín a s.r.o. Ing. Honégr Dobrovského 19, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě Město Černošín - výstavba skladových hal města Černošína" za celkovou cenu ,- Kč 3. zadávací podmínky pro akci "Infopark Černošín - osvětlení hřiště" 4. hodnotící komisi pro výběr a posouzení nabídky pro akci "Infopark Černošín - osvětlení hřiště" ve složení: pí Braunová Miluše, pí Vondrašová Lenka, p. Grigar Jan, p. Vlášek Jaromír 5. finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč Českému svazu žen v Černošíně 6. navýšení odměny kronikářce pro rok 2012 na 8.000,- Kč 7. pronájem pozemku p.p.č. 344 o výměře 1934 m 2 v k.ú. Ostrovce za nájemní cenu 967,- Kč/rok 8. nájemní smlouvu na nájem p.p.č. 344 o výměře 1934 v k.ú. Ostrovce 9. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Ing. Květoslavou Brátovou, Americká 1304, Stříbro na zhotovení polohopisného a výškopisného zaměření akce MK Víchov a MK Černošín za celkovou cenu díla ,- Kč 10. zakoupení věcného daru p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši ,- Kč

11 ZE ŠKOLKY z rady / Z RADY Usnesení č. 37 ze zasedání rady konaného dne ze školky III. doporučuje: 1. ZM schválit žádost o finanční příspěvek ve výši ,- Kč TJ SOKOL Černošín 2. ZM nákup vybraných pozemků - p.p.č. 610/3 o výměře 354 m 2, p.p.č. 610/1 o výměře 460 m 2, p.p.č. 5125/2 o výměře 457 m 2, p.p.č o výměře 1864 m 2, p.p.č o výměře 410 m 2 a p.p.č o výměře 1254 m 2, vše v k.ú. Černošín od Státního statku Jeneč 3. ZM schválit záměr výstavby terasy za KSC Usnesení č. 38ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. poděkování Střediska pro ranou péči Plzeň o.p.s. za poskytnutý příspěvek 2. žádost o.s. Víchov o zařazení revitalizace náměstí do plánu investic 3. žádost o.s. Za Krásné Údolí o další spolupráci při budování šontálského parku 4. dopis ohledně stavu rybníka v Ostrovcích 5. zápis o místním šetření od o.s. Třebel - vodovod, meliorace Třebel 6. usnesení Policie ČR o odložení případu vloupání do zdravotního střediska 7. informaci z jednání rady SOČ o představení projektu Energocentra Černošín II. schvaluje: 1. program 38. jednání Rady Města Černošín 2. termín veřejného představení projektu Energocentra Černošín od hod. v KSC Vlčák jsme společně vyjeli na celodenní výlet na hrad Švihov.Počasí nám opět nepřálo,ale přesto si ho děti užily s nadšením a v dobré náladě. Vzpomínkou nám zůstala nástěnka plná fotografií prožili předškoláci slavnostní rozloučení s MŠ na MÚ v Černošíně. S MŠ se loučily tyto děti: Davídek Směšný,Lucinka Bursová, Ondra Petrovič, Terezka Balšánová, Kubík Vávra, Kristýnka Valovská, Vašík Procházka a Pepíček Němec. Z celého srdce jim všem přejeme úspěšné vykročení do nové etapy jejich života. Změny proběhly také na naší školní zahradě. Zahrada MŠ se "oblékla" do nového. Staré dřeviny jsou vytrhány a živý plot byl nahrazen novými tujemi a zlatým deštěm. Prostor před MŠ je upraven a osázen keři a trvalkami. 9

12 ze školky A poslední školní akce v rámci závěru školního roku na zahradě MŠ soutěžní odpoledne rodičů s dětmi pod názvem "Z pohádky do pohádky" (např. soutěž: Pyšná princezna, Hloupý Honza, Čert a Káča, Princeznička na bále, a další. MŠ bude o letních prázdninách uzavřena od do Během prázdnin dojde v budově MŠ k výměně dveří a děti ve 2. třídě překvapí nový nábytek. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a hezkých zážitků. Kolektiv MŠ v Černošíně ze školy OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Začátkem května mladí záchranáři opět změřili své síly v o- kresním kole soutěže HMZ v Tachově. Figuranti, kterým byla namaskována různá zranění, působili velmi realisticky. Nejmladším účastníkem soutěže byl druhák Christian Schmucker, který po celé dopoledne statečně hrál popáleného chlapce. Ani nejmladší soutěžící dívky ve věku osmi let se nenechaly odradit krvácivými zraněními nebo projevy bolesti a poskytli první pomoc, jak nejlépe uměly. V obou kategoriích družstva vybojovala 2. místo a na doplňkovém stanovišti - dopravní výchova - zvítězila. K pěknému umístění blahopřejeme mladším žákyním: Franzisce Schmucker, Adélce Markové, Lucii Filipčíkové, Noemi Pospíšilové a Verunce Bursové a starším žákyním: Denise Bocanové, Simoně Dohové, Klárce Hreusové a Kristýnce Hreusové. Z RADY z rady / ZE ŠKOLY Usnesení č. 38 ze zasedání rady konaného dne veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Černošín a Městem Stříbro o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 4. záměr pronájmu p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany 5. pořádání letních dětských táborů YMCA Praha v roce smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Jaroslavem Zabloudilem, Stříbro, Palackého 877 na vypracování PD pro účely vodoprávního řízení stavby "Třebel - nový vodovodní zdroj" za celkovou cenu díla ,- Kč 7. smlouvu o dílo č mezi Městem Černošín a s.r.o. EKOS Plzeň, Slovanská tř. 146 na provedení hydrogeologického posudku v k.ú. Krásné Údolí za celkovou cenu díla 6.000,- vč. DPH III. doporučuje: 1. ZM schválit Darovací smlouvu mezi Bratrskou jednotou baptistů v Teplé jako dárcem a ZŠ Černošín, okr. Tachov, příspěvkovou organizací jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o podporu veřejně prospěšného projektu OdKomunity.cz 2. oznámení o.s. Lapeť o ukončení využívání sálu v KSC Vlčák z důvodu ukončení činnosti související s pořádáním Zumba hodin a Zumbathonů od

13 leto12.qxd Z :31 RA DY / Z E StrÆnka 11 Š K O LY z rady ze školy obrazem Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne zápis ze schůze SPOZ dne žádost rodičů o zkrácení uzavírky MŠ během prázdnin 5. informaci o prodeji p.p.č. 4742/5 v k.ú. Černošín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 6. žádost o spolupráci na vytvoření koncepce ZŠ Černošín na období výsledek šetření České školní inspekce v ZŠ Černošín 8. výměnu vchodových dveří do objektu čp. 20 (bývalá fara) II. schvaluje: 1. program 39 jednání Rady Města Černošín 2. vydání kladného stanoviska EKO-I Recykling k revizi provozního řádu - zařízení pro třídění odpadů Černošín 3. příspěvek ve výši ,- Kč na zakoupení dárků a na občerstvení při příležitosti přijetí úspěšných žáků starostou města 4. pořádání pietní akce u pomníku padlých v I. světové válce dne ve spolupráci s Klubem vojenské historie Plzeň za cenu 6.000,- Kč 5. navýšení ceny za údržbu veřejných prostor v Krásném Údolí na 4.000,Kč/měsíc 6. kompenzaci nákladů spojených s náhradním zdrojem elektřiny na staveništi p.p.č. 800/21 v k.ú. Černošín do výše ,- Kč 7. zadání výroby 100 ks stolních kalendářů s městy a obcemi západních Čech na rok 2013 s.r.o. Městské knihy Žehušice 8. sazebník úhrad za poskytování informací 9. dodatek č. 4 se smlouvě o nájmu pozemků ze dne

14 12 hasičské okénko Okénko dětí V dnešním hasičském okénku Vás seznámíme s akcemi, které děti již prožili. Při soutěži Plamen která se konala v Boru dne se naše družstvo starších žáků umístilo na 2. místě. Mladší žáci se umístili též na dobrých pozicích. Byla to dlouhá a náročná soutěž, ve které se hodnotili i výsledky z podzimního kola hry Plamen. V tomto kole předváděli požární útok, štafetu CTIF, požární útok CTIF, štafetu 4x60 metrů. V požárním útoku měli jeden z nejlepších časů, překonali všechny osobní rekordy. Další akcí byla oslava 130. výročí založení našeho sboru. Zde děti předvedli požární útok z Manna. Další soutěží byla Kladrubská studna, konaná dne 2.6. Zde starší žáci obsadili 4. místo, naši mladší žáci se umístili na 7. místě. V Chodové Plané dne naše týmy obsadili 1. a 4. místo. Zde překonali i rekord v požárním útoku z Boru. Také super. V soutěži konané na koupališti v Černošíně dne se žáci umístili na 2. a 5. místě. Musím naše děti pochválit neboť si vytvořili tým a začali do toho dávat vše. Chtěli bychom dětem poděkovat, popřát jim pěkné prázdniny, hodně koupání i odpočinku. 19.května 2012 proběhli společné oslavy u příležitosti výročí 130. let založení Sboru Dobrovolných Hasičů Na tuto pro nás významnou oslavu se celý sbor připravoval již od loňského roku, abychom byli přesni i v naší organizaci, stejně jako je to v jiných, jsou členové aktivní a ti ostatní, kteří pouze platí členské příspěvky. Takže, přípravy proběhli za vydatného přispění aktivně pracujících členů, kteří pracovali s maximálním nasazením a obětavostí za což jim patří náš dík. Tento, pro nás důležitý den, započal hezkým východem slunka. Což bylo příslibem krásného počasí, jakožto základem pro zdar této akce, neboť celá probíhala před hasičárnou a na přilehlých prostranstvích. Od jedenácti hodin zde byla ke zhlédnutí historická a současná technika, a to nejen místních hasičů, ale i okolních sborů. V garáži bylo možné shlédnout i videoprezentaci a fotografie ukazující zásahovou, brigádnickou ale i kulturní činnost našeho sboru. Ve třináct hodin jsme se vydali na průvod městem, který hudebně doprovázela skupina AMÁTOVKA. Do průvodu se připojili také členové okolních sborů i dobrovolní hasiči z HASIČI / Z RADY z rady Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi MKS Tachov a Městem Černošín 11. pronájem p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany za cenu 574,- Kč za rok 12. nájemní smlouvu na pronájem p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany 13. finanční příspěvek STP Černošín ve výši ,- Kč 14. ukončení nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 728/3 o výměře 300 m 2 v k.ú. Černošín z důvodu odstěhování se z Černošína a neplacení nájmu 15. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 728/3 o výměře 300 m 2 v k.ú. Černošín 16. smlouvu o nájmu nebytových prostor Černošín, nám. 1. máje 333 mezi Městem Černošín a pí Danielou Podrackou, Černošín, Nám. 1. máje vyhlášení záměru pronájmu p.p.č o výměře 881 m 2, 2166 o výměře 234 m 2, 2149/3 o výměře 701 m 2 a 2114/16 o výměře 660 m 2 v k.ú. Ostrovce 18. vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 151/3 o výměře cca 410 m 2 v k.ú. Černošín 19. jako zástupce v SOČ p. Turka 20. částečnou revokaci usnesení č. 8/II/10 ze dne v textu "povodňová komise" III. doporučuje: 1. ZM schválit smlouvu o poskytnutí ú- čelové dotace na projekt "Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Černošín" mezi Městem Černošín a Plzeňským krajem 2. ZM schválit smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP mezi Městem Černošín a s.r.o. EKOLAMP Praha 3. ZM vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 1253/29 a p.p.č. 1253/30 v k.ú. Ostrovce

15 HASIČI hasiči obrazem hasičské okénko Pullenreuthu/Lochau. Velmi nás potěšila podpora našich spoluobčanů, kteří se přidali k našemu průvodu a tímto jim také děkujeme za projevenou přízeň. Mile nás překvapil zájem všech lidí z našeho města, kteří neváhali otevřít okna nebo vyjít před dům, aby průvod viděli na vlastní oči. Poté odpoledne pokračovalo projevy pozvaných hostů, předáním upomínkových předmětu hasičům z Pullenreuthu/Lochau, z kraje a okolním dobrovolným sborům které se účastnily naší oslavy. O odpolední zábavu se postarala skupina AMÁTOVKA a skupina ŠLAPETO revajvl. Přestávky mezi vystoupeními vyplnili ukázkami toho, co se naučili naši, mladí hasiči a pozadu nezůstali ani mladí hasiči z Pullenrruthu/Lochau kteří jim byli při hašení domečků rovnocennými partnery. Jme rádi, že snahu všech mladých hasičů odměnili přihlížející vydatným potleskem. Slavnostní den završila taneční zábava konaná v KSC Vlčák, kde nám k poslechu a tanci zahrála skupina PRALESSANKA. Doufáme, že všem, kteří se této oslavy zúčastnili s námi prožitý den líbil alespoň tak jako nám. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům za podporu díky níž jsme mohli uspořádat tuto oslavu, která se opravdu líbila. starosta SDH Hrubý František realizační tým Koubková Martina 13

16 Sokol Černošín V tomto ročníku byl Sokol nováčkem v II.třídě Okresního přeboru a proiritou bylo udržení této soutěže. To, že to nebude jednoduché, jsme věděli. Prvotní záměr rozšířit kádr o nové hráče se nám bohužel nepodařil, a tak bych chtěl kluky pochválit za snahu a bojovnost v celém ročníku. Je to přece jen nejvyšší soutěž okresu a já jsem rád, že v městě Černošín bude k vidění i příští sezonu. Začaly prázdniny, dovolené a vůbec - letní měsíce plné lenošení a nabírání sil. V tomto období se většina z Vás těšila a též zúčastnila Vodních her. Musím Vás ale letos zklamat. Vedení TJ dlouho zvažovalo možnosti, jak skloubit tuto akci s plánovanou rekostrukcí kabin a bohužel se nám to ne- SOKOL ČERNOŠÍN hasiči obrazem Vážení spoluobčané, dvacátým šestým kolem se uzavřel fotbalový rok Ačkoli možná někoho výsledek nenadchl, pro nás je jedenácté místo úspěchem a splněním úkolu Ch. Planá A Bor A : 31 82: (26) (15) 8. Planá A : (-6) 3. Tachov B : (11) Kostelec Sulislav : 52 42: (-8) (-9) 4. Částkov A : (13) 11. Černošín : (-12) 5. K. Lázně A : (1) 12. Lom : (-20) 6. Kšice A : (1) 13. Stříbro B : (-20) 7. Damnov A : (-5) 14. Halže A : Plán akcí na rok dubna - Pouť - posezení u hasičárny 30. dubna - Stavění máje 5. května - Turnaj v minikopané 19. května - Oslavy 130 let založení sboru 30. června - Tradiční požární útok M, Ž, MH 15. září - Závody o putovní pohár starosty města M,Ž. + PÚ mladých hasičů 8. prosince - Mikulášská besídka pro děti

17 BLAHOPŘEJEME / ROZHOVOR blahopřejeme Životní jubilea Duben-Červen 2012 Margita Kaššová Miloslav Hrach Jiřina Krbcová Miroslav Latislav Ludvík Krbec Stanislav Liška Jaroslava Jarešová Olga Klusáčková Bohuslava Šebestová Jindřich Lacko Zlatá svatba (50 let) Miloslav a Marie Balákovi, Černošín 81 Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a pevné zdraví SPOZ Jaroslava Petrovičová informujeme Infocentrum Černošín - provozní doba: Pondělí a úterý - zavřeno V tyto dny bude otevřeno pouze po předchozí telefonické dohodě na tel Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Sobota hodin a hodin Neděle hodin a hodin Služby Infocentra veřejný internet, kopírování, prodej knih, pohledů, turistických známek a turistických průvodců Provoz víceúčelového hřiště půjčování raket, míčků a míčů Sokol Černošín podařilo. Na rekonstrukci (byť zatím z legislativnách problémů jen částečnou) máme pouhé dva měsíce. Je v plánu celková obnova toalet a sprch. A tak Vás prosím o pochopení a naději, že příští rok přijde Sokol třeba s něčím novým. Přeji Vám všem málo lenošení, hodně aktivit a sportování - prostě krásnou dovolenou a prázdniny. Miroslav Koutecký rozhovor s......milanem Šípem, předsedou O.s. Víchov Kdy a proč vzniklo občanské sdružení Víchov? Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2010 a hlavním důvodem bylo vyjádření města, že pokud budeme chtít v obci dětské hřiště, bylo by vhodné si založit právnický subjekt, který má mnohem lepší pozici pro získání dotačních titulů. A samozřejmě nás už nebavilo jen vést diskuze o tom co by se mělo dělat a začali jednat. Co je hlavním cílem sdružení? Hlavním cílem sdružení je podle našich stanov hlavně zlepšit kulturně společenský život v obci, pracovat s dětmi a mládeží při různých workshopech a projektech. Přispět k obnově lidových tradic, které se začínají v regionu postupně vytrácet. Co považujete za největší úspěch? Za jeden z největších úspěchů, který se nám podařilo zrealizovat, považuji určitě otevření našeho komunitního centra - Kovárna. S pomocí dotačního titulu a Města Černošín bylo zrekonstruováno nové místo k setkávání, které je v malých obcích jako je Víchov velmi důležité. Můžeme se pochlubit multifunkční budovou, která nabízí nespočet možností k realizaci nejrůznějších seminářů, workshopů a společenských akcí. Jaké jsou reakce lidí na změny, kterými Víchov (díky sdružení) prochází? Zatím jsou z velké části pozitivní. Lidé v obci jsou velkým přínosem pro naše sdružení, protože bez jejich velké pomoci při realizaci našich akcí bychom to nemohli zvládnout. Jejich připomínky nás motivují k dalším projektům, které chceme v budoucnosti ještě zrealizovat. Kde sháníte finanční prostředky na činnost? A na jaké projekty je využíváte? Na svoji činnost se snažíme získat finanční prostředky hlavně z grantových titulů a také z členských příspěvků našich 15

18 16 rozhovor s... členů. V letošním roce jsme byli úspěšní v grantovém programu Haranti s projektem Černobílý svět, nebo byl podpořen projekt Hravá angličtina (Město Černošín). Co vás v práci motivuje? Co nás v práci motivuje? No jednoznačně zájem lidí se aktivně zapojit do dění v malé obci, která má krásnou historii a budeme doufat, že i zajímavou budoucnost. Malinko vzbudit i v okolních obcích v regionu zájem o veřejné dění a motivovat je k větší aktivitě. Jak se vám daří kloubit rodinný život s dobrovolnictvím ve sdružení? Tak to je spíš otázka pro naše nejbližší. Je to vždy samozřejmě na úkor svého volna a někdy je to opravdu docela těžké sladit vše, aby to vyhovovalo všem členům sdružení. Musím znovu připomenout, že to není ani tak o členech sdružení, ale spíše o lidech, kteří jsou účastníky našich akcí. Proto bych jim chtěl touto cestou poděkovat za jejich podporu. Prozradíte nám, jaké máte plány na tento rok, případně na další období? V současné době pilně připravujeme již druhý ročník akce Jakoubkova pouť (28.7.), kterou podpořil Mikroregion Konstantinolázensko společným projektem Kulturní sousedství. Pouť se ponese v ryze vesnickém duchu a návštěvníci této akce budou mít možnost se zúčastnit několika workshoupů pro děti, shlédnout divadelní představení a seznámit se s produkty, které jsou držiteli značky Místní produkt ze Západu Čech. Nebude chybět prezentace činnosti místních neziskových organizací, které aktivně pracují s dětmi a mládeží. Proběhne charitativní koncert, kdy výtěžek bude využit na možnost ve Víchově vybudovat to naše vysněné dětské hřiště. Jinak plánů do budoucna máme stále dost a bude záležet jen na našich příznivcích jakým směrem bude sdružení směřovat. o. s. Lapeť Lapeť, o.s. vyhlašuje: LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZNÁTE ČERNOŠÍNSKÉ MĚSTSKÉ LEGENDY? PODĚLTE SE S NÁMI. Soutěžní kategorie: městská legenda moderní či současná pověst Uzávěrka soutěže: 31. srpen 2012 OSADY osady Chlebovomáslové slavnosti na Záhoří Na začátku června proběhla u kapličky Nejsvětější Trojice na Záhoří Chlebomáslová slavnost. Chlebovomáslové slavnosti jsou vzpomínkou na zaniklou obec Záhoří. Nejedná se o novodobou záležitost, slavnost bývala tradiční poutí. Před válkou chodili obyvatelé Záhoří každou neděli na mši do černošínského kostela. Jednou v roce, na svátek Nejsvětější Trojice, pozvali "Záhorští" na oplátku "Černošínské" k nim. Lidé šli průvodem ke kapličce na Záhoří, kde byli přivítáni chlebem, máslem a bílou kávou. Samozřejmě nechyběla ani mše. Po odchodu německých obyvatel tradice upadla stejně jako zmizela vesnice Záhoří. V roce 2005 se podařilo občanskému sdružení "Pomozme si sami" získat první finanční prostředky na opravu kapličky Nejsvětější Trojice. Město Černošín se na opravě kapličky též finančně podílelo. Od zmíněného roku se také opět slaví Chlebovomáslová slavnost a ke kapličce znovu směřují poutě - pochody. A to rovnou čtyři, z Vysokého Jamného, z Ošelína, Svojšína a Černošína. Mirka Vlášková / ROZHOVOR Hravá angličtina na Kovárně S koncem školního roku vyvrcholil ve Víchově projekt Hravá angličtina pro předškoláky. Děti, jenž se do projektu zapojily, si mohly za své celoroční snažení odnést krásné vysvědčení a hlavně novou učebnici Anglického jazyka pro příští školní rok, kdy bude projekt opět pokračovat a bude rozšířen o možnost výuky prostřednictvím interaktivních u- čebních pomůcek jenž byli zakoupeny z dotačního titulu. Jiřina Vladařová

19 OSADY / LAPEŤ osady obrazem S koncem školního roku vyvrcholil ve Víchově projekt Hravá angličtina pro předškoláky Záhoří, kaple Nejsvětější Trojice, cíl cyklovýletu Hrantů z Víchova, více na str. 18 o. s. Lapeť Co je městská legenda: V podstatě jde o fámu či drb. Jedná se o historku, kterou si lidé spontánně začnou mezi sebou vyprávět a předávat dál. Příběh je téměř vždy smyšlený nebo nepravdivý, ale je vyprávěn tak, jako by se opravdu někomu stal. Někdy to bývá pověst plná vtipu, někdy plná hrůzy a děsu, vždy je to ale příběh, který se tváří jako popis reality. Pokyny soutěžícím: Věková kategorie není omezená Autoři příspěvků uvedou jméno, rok narození a kontakt (telefon, ) S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému u- veřejnění práce Vítěz: všechny zajímavé černošínské legendy budou zpracovány v komiksovém časopisu soutěžícím bude přednostně nabídnuto členství v Comiks teamu dostane komiksový časopis Organizace soutěže: Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte na nebo do poštovní schránky Javorová 285, Černošín Informace najdete také na Literární soutěž probíhá v rámci projektu Co odhalí tužka. Projekt finančně podpořil Mikroregion Konstantinolázeňsko, gratovým programem Haranti. Od září opět poběží výtvarný kroužek Výtvarný kroužek poběží od září v klubovně v centru volného času (bývalá fara) pod vedením Vlasty Andršové a Mirky Vláškové. Je určen pro děti navštěvující první stupeň ZŠ a může na něj chodit každý, kdo má skutečný zájem o výtvarnou tvorbu. Kroužek je zaměřen na tradiční techniky jako je kresba, malba, grafika. Součástí kroužku je i lehká naučná část, která probíhá prostřednictvím dataprojekce. Cílem kroužku je především zážitek z tvorby a výtvarného umění. Nejde o konečné dílo, nýbrž o hledání vlastního výrazu, pobavení, vzájemné se obohacování a poznávání. Konkrétní informace o kroužku najdete na plakátu v dolní ZŠ nebo na Kroužek podporuje Plzeňský kraj - programem "Kluby o- tevřených dveří pro neorganizované děti a mládež" a Město Černošín. 17

20 18 osady Černobílý svět O.s.Víchov si pro letošní grantový program "Haranti" připravilo projekt "Černobílý svět", který je zaměřen na historii fotografie a zmapování černošínska prostřednictvím černobílé fotografie. Zájemci z řad dětí od 6 do15 let mají možnost se prostřednictvím tematickým výletů a workshopů seznámit s vývojem fotografie, fotografických technik a hlavně poznat zapomenutá zákoutí našeho mikroregionu. V první fázi byl uspořádán cyklovýlet do nedaleké obce Záhoří, která ještě do roku 1950 patřila se 17 usedlostmi a 80 o- sadníky k velmi aktivním obcím v regionu. Děti se seznámily s historií obce a pokusily se zachytit pomocí fotoaparátu poslední zbytky, jenž po malé obci zbyly. Hlavním objektem a zároveň jediným pro jejich fotografování se stala kaple Nejsvětější Trojice, jenž je od roku 2007 díky dotačním titulům krásně zrekonstruovaná. Další z připravených aktivit projektu, byl červnový výlet do Národního Technického muzea v Praze, kde se naskytla možnost shlédnout expozici zaměřenou na historii fotografie. Fotoateliér nabídl kolekci ateliérových, technických, salonních fotografických přístrojů a dobových rekvizit. Účastníci výpravy během návštěvy Prahy navštívili i výstavu zemědělské techniky v Národním zemědělském muzeu a prošli si zákoutí staré Prahy. Projekt bude pokračovat i v letních měsících, kdy je pro děti připraven ve spolupráci se ZŠ v Černošíně workshop (4. července) na výrobu fotografií ve fotokomoře a několik cyklovýletů po místních cyklostezkách. Vyvrcholením celého projektu bude výstava pořízených fotografií na Jakoubkově pouti 28. července 2012 ve Víchově. O.s.Víchov, J. Vladařová OSADY o. s. Lapeť A ještě obrazem se vracíme k výtvarnému kroužku. osady Krásné Údolí v prvním pololetí 2012 / LAPEŤ Údolské jaro začalo dost nabitým programem. Poslední úpravy Projektu Šontálský park a firma Tomovy parky s.r.o, může začít stavět. Oslava prvního máje proběhla tradičně postavením májky a samozřejmě hlídáním až do ranních hodin. Děti si zasoutěžily, ale bohužel jsme museli vynechat Železného muže v kategorii ženy a muži, tak příští rok. A jeto tu, v polovině května přijeli zahradníci, bagřík a montéři a za čtyři dni bylo naše místo setkávání,,šontálský park" zcela hotovo. dokončení na str. 19

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM (I. Löriková) Počet obyvatel k 31.12.2011 (H.Floriánová) Změny evidence obyvatel v roce 2011 (H.Floriánová) Termíny svateb

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Livia Klausová v Lázních Bohdanči Pozvání Léčebných lázní Bohdaneč a.s. k návštěvě

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více