zpravodaj zpravodaj obsah slovo starosty města černošín města černošín Vážení spoluobčané 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj zpravodaj obsah slovo starosty města černošín města černošín Vážení spoluobčané 2/2012"

Transkript

1

2

3 2/2012 obsah slovo starosty 1 ze zastupitelstva 2 z rady 2 radnice informuje 6 ze školky 8 ze školy 10 kolem nás 7 rozhovor 10 hasiči 12 Sokol Černošín 14 jubilea 15 osady 16 Lapeť 16 názor 19 představujeme 20 slovo starosty Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně. Je distribuováno v počtu 1 ks pro každou domácnost ve městě, další požadavky řeší Městský úřad Černošín. Elektronická podoba e je zveřejňována na internetových stránkách města. Uzávěrka letního e je 15. září Na příspěvky doručené po uzávěrce nemusí být brán zřetel. Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění příspěvků. Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve i nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy. Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E Šéfredaktor: Jiřina Vladařová Editor: Marie Čampulová Redakční rada: Jiřina Vladařová, Bc. Jana Karvašová, Miroslava Vlášková, Marie Čampulová, Vlasta Andršová ml. Grafické zpracování a tisk: Typographeum Adresa redakce: Městský úřad Černošín, Nám. 1. máje 62, Černošín Vážení spoluobčané dovolte mi, abych se na začátku trochu představil. V Černošíně žiji téměř 20 let, tedy od doby, co jsem se sem přiženil. S manželkou máme dvě děti. O dění v obci jsem se vždy zajímal. Nejdříve jsem byl dvě volební období zastupitelem, po dalších volbách radním a po odstoupení pana starosty Plincelnera jsem byl zvolen Vaším starostou. Je to pro mne velká čest a závazek zároveň. Chtěl bych poděkoval bývalému starostovi za práci, co pro nás a naše město udělal a za pomoc a rady, které ve svých začátcích potřebuji. Žádný učený z nebe nespadl a tak i já se seznamuji se vším, co tato práce obnáší. V našem městě i o- kolních vesnicích se stále něco děje. Ať už jde o akce pořádané kulturní komisí, hasiči, SPOZem nebo občanskými sdruženími. Připomněl bych povedený dětský den, při kterém se děti s rodiči prošly pohádkovým lesem a otevření Šontálského parku v Krásném Údolí. Své aktivity mají i Víchovští, pořádají zde zajímavé workshopy, výlety, Jakoubkovu pouť a mnoho dalšího. Opomenu-li peníze, vše stojí na domluvě, komunikaci a vůli lidí něco pro sebe a pro své okolí udělat. Blíží se doba prázdnin a dovolených. Užijte si léto plnými doušky a načerpejte tolik potřebnou energii do dalších měsíců. Jan Grigar, starosta Starosta města Čersnošína 1

4 ze zastupitelstva ZE ZASTUPITELSTVA Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Albertová, Ing. Filipčík 3. rozpočtové opatření č. 1/ záměr prodeje stavby na st.p.č. 271/4 v k.ú. Černošín 5. zpětné odkoupení parcely p.č. 800/30 v k.ú. Černošín o výměře 924 m 2 za celkovou kupní cenu ,- Kč 6. volbu p. Jana Grigara jako zástupce zřizovatele Základní školy v Černošíně ve školské radě na období 2012 až dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou ve výši ,- Kč 8. finanční příspěvek o.s. Lapeť na akci "Naučme se řemeslu" ve výši ,- Kč 9. smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 12_SOBS01_ mezi městem Černošín a a.s. ČEZ Distribuce Děčín 10. smlouvu o dílo č. 1/2012 mezi Městem Černošín a Ing. Antonínem Kinkalem, Stříbro na zpracování dokumentace stavby "Černošín komunikace (chodník Plánská ul., chodník Víchov, komunikace u MŠ, odstavná plocha u DPS)" za celkovou cenu díla ,- Kč 11. přijetí dotací na výkon státní správy ve výši ,- Kč, na slosovatelnou cenu na ples od členských obcí MKL ve výši 8.000,- Kč, na realizaci projektu Přitažlivá výuka - základ kvalitního vzdělávání ve výši ,65 Kč a na realizaci projektu Přeshraniční cyklostezka ve výši 1, ,03 Kč II. ukládá: 1. kontrolnímu výboru kontrolu knihy jízd Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. bere na vědomí: 1. rezignaci p. Miroslava Plincelnera na funkci starosty i na člena zastupitelstva 2. inventarizační zprávu za rok žádost o.s. Lapeť o bezúplatný pronájem společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro ZUMBA aktivity II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Vondrašová, pí Steinerová 2 z rady Usnesení č. 31 ze zasedání rady konaného dne Rada města: / Z RADY I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. žádost o přijetí do pracovního poměru 3. žádost OS Aragonit Cheb o finanční příspěvek na podporu hudebního festivalu SOUZNĚNÍ II. schvaluje: 1. program 31. jednání Rady Města Černošín 2. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci přístupové komunikace ke hřbitovu vč. parkovacích stání a žádost o dotaci na opravu povrchu v tělocvičně ZŠ v Černošíně na vhodný dotační titul 3. úhradu faktury č /12 ve výši 3.000,- Kč 4. úhradu faktury č /12 ve výši 1.000,- Kč 5. finanční příspěvek pro SDH v Černošíně na pořádanou akci - Dětský maškarní rej pro děti ve výši 7.000,- Kč 6. bezúplatné zapůjčení prostor knihovny v DPS dne firmě Medikal ČR na pořádání akce - Den zdraví 7. nákup a montáž nových vchodových dveří do nebytových prostorů v čp smlouvu o údržbě veřejného osvětlení mezi Městem Černošín a s.r.o. Česko - bavorská, Kladruby u Stříbra III. neschvaluje: 1. úhradu faktury č /12 ve výši 2.000,- Kč

5 ZE ZASTUPITELSTVA z rady Usnesení č. 32 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 3. žádost Střediska pro ranou péči Plzeň o finanční příspěvek II. schvaluje: 1. program 32 jednání Rady Města Černošín 2. finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč o.s. Lapeť na pořádání průběžných akcí s dětmi v roce "Vlastníma rukama" 3. realizaci zhotovení přístřešku nad vchodem do motorestu Vlčák a úhradu nákladů za použitý materiál do max. výše ,- Kč 4. platbu záloh na spotřebované energie ve společenském sále KSC Vlčák v Černošíně ve výši 6.000,- měsíčně 5. smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby Naučná stezka Třebel - rekonstrukce místní komunikace vč. odvodnění ploch a obstarání výkonu autorského dozoru mezi Městem Černošín a Josefem Jelínkem, Za Tratí 753/12A, Mariánské Lázně za celkovou cenu díla ve výši ,- Kč 6. finanční příspěvek ve výši ,- Kč o.s. Víchov na realizaci plánované akce "Hravá angličtina pro předškoláky - KC Kovárna" 7. finanční příspěvek ve výši ,- Kč Spolku pro záchranu hradu Volfštejn na kulturní a stavební činnost v roce 2012 III. neschvaluje: 1. bezúplatnou výpůjčku společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť / Z RADY ze zastupitelstva 3. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 4. záměr prodeje p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce 5. prodej p.p.č. 1143/6 o výměře 508 m 2 a p.p.č. 1143/7 o výměře 55 m 2, vše v k.ú. Ostrovce za celkovou kupní cenu ,- Kč 6. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1143/6 o výměře 508 m 2 a p.p.č. 1143/7 o výměře 55 m 2, vše v k.ú. Ostrovce 7. prodej stavby na st.p.č. 271/4 v k.ú. Černošín za dohodnutou kupní cenu 400,- Kč 8. kupní smlouvu na prodej stavby, umístěné na st. č. p. 271/ v k.ú. Černošín 9. podání žádosti o odkoupení některých pozemků od Státního statku Jeneč do majetku města 10. smlouvu č. Z_S24_12_ mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín jako provozovatelem a Městem Černošín jako žadatelem o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. Energie na stavbu "Černošín, Husova p.č. 329/1, vzd. 22kV, č. EP za cenu ,- Kč bez DPH 11. úpravu nelesní zeleně na p.p.č. 211/1 v k.ú. Černošín 12. zápis do kroniky za rok celkové pořadí hodnocených nabídek o přidělení veřejné zakázky "Stavební úprava MK a chodníku ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad": (1.) PROMONASTA s.r.o. (2.) MPA stavební s r.o. 3. DYBS Plzeň s.r.o. (4.) SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. (5.) STRA- BAG a.s. (6.) NOVOSTAV PLANÁ s.r.o.(7.) Silnice Horšovský Týn a.s. a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce firmě PROMONASTA s.r.o., IČO smlouvu o dílo na akci "Stavební úprava MK a chodníku ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad" mezi Městem Černošín a s.r.o. PROMONASTA Plzeň, Kralovická 1418/7 za celkovou cenu díla ,- Kč ve DPH 15. celkové pořadí hodnocených nabídek o přidělení veřejné zakázky "Výstavba nových skladů města Černošín na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly": (1.) BKV stavební spol. s r.o. (2.) NOVOSTAV Planá s.r.o. (3.) MPA stavební spol. s r.o. a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce firmě BKV stavební spol. s r.o., IČO smlouvu o dílo na akci "Výstavba nových skladů města Černošín na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly" mezi Městem Černošín a s.r.o. BKV stavební, Bor, Přimdská 630 za celkovou cenu díla 3, ,- Kč vč. DPH 17. smlouvu o půjčce mezi Městem Černošín a občanským sdružením OS Za Krásné Údolí na akci "Šontálský park" v 3

6 4 ze zastupitelstva ZE ZASTUPITELSTVA celkové výši ,- Kč 18. smýcení nelesní zeleně (linie jalovců podél oplocení) v areálu MŠ v Černošíně 19. finanční příspěvek p. Patriku Liškovi na motokrosový sport ve výši ,- Kč III. neschvaluje: 1. smlouvu o dílo na zhotovení projektu "Rekonstrukce stodoly v havarijním stavu p.č. st 94 v k.ú. Černošín" mezi Městem Černošín a Ing. Jaroslavem Vytiskem - ATIP Plzeň 2. smlouvu o dílo na zhotovení projektu "Rekonstrukce stodoly v havarijním stavu p.č. st 97 v k.ú. Černošín" mezi Městem Černošín a Ing. Jaroslavem Vytiskem - ATIP Plzeň Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. bere na vědomí: 1. slib nového zastupitele p. Miroslava Klepsy 2. zprávu kontrolního a finančního výboru II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Petrovičová, pí Steinerová 3. volební komisi ve složení pí Albertová, pí Jungbauerová, p. Šulc, pí Steinerová 4. volbu starosty, případně dalšího člena rady veřejným hlasováním 5. volbu starosty: p. Jan Grigar 6. volbu člena rady: p. Petr Rokycký 7. výběr pozemků p.p.č o výměře 410 m 2, p.p.č o výměře 1254 m 2, p.p.č. 610/3 o výměře 354 m 2, p.p.č. 610/1 o výměře 460 m 2, p.p.č. 5125/2 o výměře 457 m 2, p.p.č o výměře 1864 m 2, vše v k.ú. Černošín k žádosti na odkup od Státního statku Jeneč 8. záměr výstavby terasy za KSC Vlčák mimo schválený rozpočet do výše ,- Kč 9. předfinancování projektu "Kulturní sousedství ve výši ,- Kč 10. záměr prodeje p.p.č. 1373/11 o celkové výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín 11. vyplacení finančního příspěvku TJ Sokol Černošín ve výši ,- Kč 12. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Výstavba nových skladů města Černošína na místě a v zastavěné ploše odstraněné stodoly" mezi Městem Černošín a st. Společností s r.o. BKV Bor, Přimdská 630 za celkovou cenu dodatku ,- Kč vč. DPH 13. vícepráce na akci "Chodník a MK Černošín" v celkové z rady / Z RADY Usnesení č. 33 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o přijetí do pracovního poměru v Informačním centru v Černošíně 2. výroční zprávu ZŠ Černošín za školní rok rozbor hospodaření MŠ Černošín za rok žádost o přijetí do pracovního poměru II. schvaluje: 1. program 33 jednání Rady Města Černošín 2. platbu záloh na spotřebované energie ve společenském sále KSC Vlčák včetně měsíce ledna zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně dne pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť 4. výsledek hospodaření MŠ Černošín za rok 2011 ve výši 0,- Kč a návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů 5. výsledek hospodaření ZŠ Černošín za rok 2011 ve výši ,59 Kč a návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů s tím, že schodek ve výši 9.457,59 Kč nebude v roce 2012 pokryt z rozpočtu města 6. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Výstavba nových skladů města Černošín" 7. výběrovou komisi pro výběr a posouzení veřejné zakázky "Výstavba nových skladů města Černošín" ve složení: p. Jaromír Vlášek, pí Lenka Vondrašová, pí Miluše Braunová, p. Vladimír Turek, p. Petr Rokycký, p. Stanislav Hladík 8. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce na akci "Stavební úprava MK a chodníků ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad"

7 ZE ZASTUPITELSTVA Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA: I. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Petrovičová, p. Varous 3. prodej p.p.č. 1373/11 o výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu ,- Kč 4. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1373/11 o výměře 1667 m 2 v k.ú. Černošín 5. smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č a č mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha a Městem Černošín 6. záměr prodeje p.p.č. 1253/29 o výměře 3 m 2 a p.p.č. 1253/30 o výměře 62 m 2, vše v k.ú. Ostrovce 7. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi Městem Černošín a a.s. ČEZ Distribuce Děčín, Teplická 874/8 8. smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP mezi s.r.o. EKOLAMP, I.P.Pavlova 1789/5, Praha a Městem Černošín 9. smlouvu o poskytnutí účelové dotace č mezi Plzeňským krajem jako poskytovatelem a Městem Černošín jako příjemcem 10. darovací smlouvu mezi Bratrskou jednotou baptistů v Teplé jako dárcem a ZŠ Černošín, okr. Tachov, příspěvkovou organizací jako obdarovaným na poskytnutí finanční částky ve výši 1.000,- Kč 11. změnu maximálních limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u stavebních prací na 3 miliony Kč a u dodávek a služeb na 1 milion Kč 12. osazení nového elektro rozvaděče a nových elektrorozvodů v dílně MÚ za cenu ,- Kč vč. DPH 13. revokaci usnesení ZM č. 15/II/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Výstavba nových skladů Města Černošína na místě a v zastavěné ploše odz rady Usnesení č. 33 ze zasedání rady konaného dne III. neschvaluje: 1. externí technický dozor investora pro realizaci akce "Výstavba nových skladů města Černošín" 2. externí technický dozor investora pro realizaci akce "Stavební úprava MK a chodníků ul. Jiráskova - Stříbrská, ul. Stříbrská vjezdy a plochy na kontejnery pro tříděný odpad" IV. doporučuje: 1. ZM poskytnout p. Patrikovi Liškovi finanční příspěvek na podporu jeho aktiv v motocyklových soutěžích ve výši ,- Kč Usnesení č. 34 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. schvaluje: 11. program 34 jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a p. Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877 Stříbro na zhotovení projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce návesního rybníka - Pytlov" za celkovou cenu díla 8.782,- Kč 3. ukončení provozu Infocentra 4. zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně pro aktivity tanečního kroužku pořádané pod hlavičkou o.s. Lapeť za celkovou cenu 250,- Kč za akci s podmínkou zabezpečení vlastního úklidu a v režimu bez topení 5. zřízení 1 pracovního místa jako správce společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně formou dohody o provedení práce za odměnu 150,- Kč za jednotlivou akci / Z RADY ze zastupitelstva nabídkové ceně ,- Kč vč. DPH a vícepráce na vjezdu k RD na p.p.č. 548 za ceny dle vysoutěžené zakázky a zhotovení chodníků na hranici pozemku p.p.č. 151/5 14. prodej p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce za celkovou kupní cenu ,- Kč 15. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 49 o výměře 773 m 2 v k.ú. Ostrovce 16. vyplacení odměny bývalému starostovi p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši 1 měsíčního platu formou darovací smlouvy 5

8 6 ze zastupitelstva straněné stodoly" mezi Městem Černošín a stavební společností s r.o. BKV Bor za celkovou cenu díla 3, ,- Kč vč. DPH 15. rozpočtové opatření č. 2/ přijetí dotací na akci "Oživení obce Víchov" ve výši ,- Kč od SZIF, příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 4.960,- Kč od KÚ PK a příspěvek od Obce Záchlumí na SDH ve výši ,- Kč radnice informuje SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Kopírování: A4 jednostranně Kč 2,- A4 oboustranně Kč 3,- A3 jednostranně Kč 4,- A3 oboustranně Kč 6,- + 20% DPH Tisk z PC: 1 stránka Kč 5,- 1 stránka bar. tisk Kč 50,- + 20% DPH Faxové spojení: ČR 1 stránka Kč 25,- ČR každá další strana Kč 5,- Do zahraničí Kč 50,- Zahraničí každá další strana Kč 10,- + 20% DPH Veřejný internet v Infocentru: Za každou započatou 1 minutu Kč 1,- + 20% DPH Ověřené výstupy z ISVS: Za první stránku ve výši Kč 100,- Za každou další započatou stránku ve výši Kč 50,- Rejstřík trestů Kč 100,- Poskytnutí údajů z IS dle zák.č.133/2000 Sb.( 8 odst.3.): Kč 50,- Poskytnutí údajů dle zák.č. 106/1999 Sb.: Kč 30,- Poštovné: dle poštovních tarifů Náklady na opatření technických nosičů: CD-R - dle pořizovacích nákladů Přímé mzdy: Za každých započatých 15 minut práce Kč 40,- RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 34 ze zasedání rady konaného dne cenu za pronájem společenského sálu v KSC Vlčák v Černošíně - pronájem v délce trvání 0 až 24 hodin za cenu 1.500,- Kč v letním období (bez topení) - pronájem v délce trvání 0 až 24 hodin za cenu 2.300,- Kč v zimním období (s topením) - úklid pronajatých prostor 1.000,- Kč 7. s okamžitou platností ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Černošín jako pronajímatelem a Václavem Vaňkem, U Věžových domů 2935/375 Most jako nájemcem ze dne z důvodu neplnění podmínek zakotvených ve smlouvě 8. rozšíření počtu členů stavební komise o nového člena p. Romana Tichého Usnesení č. 35 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. zápis z jednání SPOZ v Černošíně, konaných v lednu a březnu 2012 II. schvaluje: 1. program 35 jednání Rady Města Černošín 2. finanční příspěvek ve výši ,- Kč na vybavení členů rybářského kroužku v Černošíně 3. bezúplatný pronájem společenského sálu v Černošíně dne od do hod. 15. Přední hlídce Royal Rangers v ČR za účelem pořádání benefičního koncertu 3. bezúplatný pronájem společenského sálu v Černošíně dne na pořádání výroční schůze MO STP v Černošíně za podmínky zabezpečení úklidu po skončení akce 4. zavedení pečovatelské služby 5. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 344 o výměře 1934 m 2 v k.ú. Ostrovce

9 RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 36 ze zasedání rady konaného dne radnice informuje Rada města: I. bere na vědomí: 1. zprávu stavební komise ze dne program pouti sv. Jiří v sobotu dne II. schvaluje: 1. program 36 jednání Rady Města Černošín 2. pronájem nebytového prostoru (bývalá čekárna) čp. 333 paní Daniele Podracké, Černošín 81 za cenu 300,- Kč/měsíc + náklady na energii 3. výměnu zářivkových těles v prostorách ordinací ve zdravotním středisku 4. sazebník inzerce ve Zpravodaji Města Černošína a navýšení počtu kusů na 460 ks 5. revokaci usnesení RM č. 34 ze dne bod č. 3 - ukončení provozu Infocentra 6. zřízení jednoho pracovního místa Správce Infocentra na zkrácený pracovní úvazek 30 hodin týdně, paní Laiblová Lenka, od Vítání občánků 26/5/2012, které pořádal Sbor pro občanské záležitosti města Černošín Zleva: QuangVinh s maminkou ThiBeNguyen, Jan Jungbauer s rodiči Miroslavou a Janem, Tereza Zikánová s rodiči Alenou a Jaroslavem, Samuel Čech s rodiči Lucií a Martinem, Ondřej Štrobl s rodiči Ivou a Miroslavem a Ondřej Siebr s rodiči Kateřinou a Břetislavem. Slavnostní přijetí úspěšných žáků na radnici 27. června starostou Města Černošín prožili předškoláci slavnostní rozloučení s MŠ na MÚ v Černošíně. S MŠ se loučily tyto děti: Davídek Směšný, Lucinka Bursová, Ondra Petrovič, Terezka Balšánová, Kubík Vávra, Kristýnka Valovská, Vašík Procházka a Pepíček Němec. 7

10 8 ze školky Při zápisu do Mateřské školy v Černošíně, který se konal l.r. bylo zatím zapsáno 7 dětiček. Ze zkušenosti předešlých let se během školního roku se tento počet navýší. Na šk.r je zatím zapsáno 45 dětí. Do základní školy odchází 8 předškoláčků. CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ: znát své jméno a příjmení umět říci co chce nebo co potřebuje spolupracovat při oblékání a svlékání umět nazout a vyzout obuv používat kapesník a umět se vysmrkat držet lžíci a umět se najíst při jídle sedět u stolu umět pít z hrnečku či skleničky používat toaletu umět si umýt ruce mýdlem,utřít se do ručníku ujít kratší vzdálenost během pobytu venku CO DĚTI V "MATEŘINCE" PROŽILY A CO JE JEŠTĚ ČEKÁ: Duben - děti společně navštívily pouťové atrakce vyjely do divadla Alfa v Plzni na pohádku " O perníkové chaloupce" Květen děti potěšili svým kulturním vystoupením ke Dni matek přijel do MŠ divadlo "Kašpárek" s pohádkou "O princezně Rozmařilce proběhlo skupinové fotografování dětí 1. třídy Sluníček a 2.třídy Kamarádů Během měsíce května a začátkem června si děti užily dvě dlouhé dopolední procházky pod názvy"putování lesem" a "Putování přes louky a pole" - pozorovaly měnící se přírodu, poznávaly stromy, keře, květiny, živočichy a učily se pravidlům, jak se k přírodě chovat. V květnu také proběhla informační schůzka rodičů ohledně společného projektu ZŠ A MŠ v Černošíně "KRŮČEK PO KRŮČKU DO SOUSEDNÍ ZEMĚ", Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let. Projekt se sešel se zájmem rodičů. Červen "Den dětí" prožily naše dětičky díky špatnému počasí ve třídách. Nic jim to neubralo na dobré náladě při diskotékovém rytmu, soutěžení a také v motivačním duchu. Nechyběly ani drobné dárečky a sladkosti. ZE ŠKOLKY z rady / Z RADY Usnesení č. 37 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. zprávu stavební komise z kontrolního dne změnu umístění plochy na kontejnery vůči projektu 3. žádost p. Plačka o vybudování terasy za KSC II. schvaluje: 1. program 37 jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu mandátní č. 9/KOO-2012 mezi Městem Černošín a s.r.o. Ing. Honégr Dobrovského 19, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě Město Černošín - výstavba skladových hal města Černošína" za celkovou cenu ,- Kč 3. zadávací podmínky pro akci "Infopark Černošín - osvětlení hřiště" 4. hodnotící komisi pro výběr a posouzení nabídky pro akci "Infopark Černošín - osvětlení hřiště" ve složení: pí Braunová Miluše, pí Vondrašová Lenka, p. Grigar Jan, p. Vlášek Jaromír 5. finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč Českému svazu žen v Černošíně 6. navýšení odměny kronikářce pro rok 2012 na 8.000,- Kč 7. pronájem pozemku p.p.č. 344 o výměře 1934 m 2 v k.ú. Ostrovce za nájemní cenu 967,- Kč/rok 8. nájemní smlouvu na nájem p.p.č. 344 o výměře 1934 v k.ú. Ostrovce 9. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Ing. Květoslavou Brátovou, Americká 1304, Stříbro na zhotovení polohopisného a výškopisného zaměření akce MK Víchov a MK Černošín za celkovou cenu díla ,- Kč 10. zakoupení věcného daru p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši ,- Kč

11 ZE ŠKOLKY z rady / Z RADY Usnesení č. 37 ze zasedání rady konaného dne ze školky III. doporučuje: 1. ZM schválit žádost o finanční příspěvek ve výši ,- Kč TJ SOKOL Černošín 2. ZM nákup vybraných pozemků - p.p.č. 610/3 o výměře 354 m 2, p.p.č. 610/1 o výměře 460 m 2, p.p.č. 5125/2 o výměře 457 m 2, p.p.č o výměře 1864 m 2, p.p.č o výměře 410 m 2 a p.p.č o výměře 1254 m 2, vše v k.ú. Černošín od Státního statku Jeneč 3. ZM schválit záměr výstavby terasy za KSC Usnesení č. 38ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. poděkování Střediska pro ranou péči Plzeň o.p.s. za poskytnutý příspěvek 2. žádost o.s. Víchov o zařazení revitalizace náměstí do plánu investic 3. žádost o.s. Za Krásné Údolí o další spolupráci při budování šontálského parku 4. dopis ohledně stavu rybníka v Ostrovcích 5. zápis o místním šetření od o.s. Třebel - vodovod, meliorace Třebel 6. usnesení Policie ČR o odložení případu vloupání do zdravotního střediska 7. informaci z jednání rady SOČ o představení projektu Energocentra Černošín II. schvaluje: 1. program 38. jednání Rady Města Černošín 2. termín veřejného představení projektu Energocentra Černošín od hod. v KSC Vlčák jsme společně vyjeli na celodenní výlet na hrad Švihov.Počasí nám opět nepřálo,ale přesto si ho děti užily s nadšením a v dobré náladě. Vzpomínkou nám zůstala nástěnka plná fotografií prožili předškoláci slavnostní rozloučení s MŠ na MÚ v Černošíně. S MŠ se loučily tyto děti: Davídek Směšný,Lucinka Bursová, Ondra Petrovič, Terezka Balšánová, Kubík Vávra, Kristýnka Valovská, Vašík Procházka a Pepíček Němec. Z celého srdce jim všem přejeme úspěšné vykročení do nové etapy jejich života. Změny proběhly také na naší školní zahradě. Zahrada MŠ se "oblékla" do nového. Staré dřeviny jsou vytrhány a živý plot byl nahrazen novými tujemi a zlatým deštěm. Prostor před MŠ je upraven a osázen keři a trvalkami. 9

12 ze školky A poslední školní akce v rámci závěru školního roku na zahradě MŠ soutěžní odpoledne rodičů s dětmi pod názvem "Z pohádky do pohádky" (např. soutěž: Pyšná princezna, Hloupý Honza, Čert a Káča, Princeznička na bále, a další. MŠ bude o letních prázdninách uzavřena od do Během prázdnin dojde v budově MŠ k výměně dveří a děti ve 2. třídě překvapí nový nábytek. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a hezkých zážitků. Kolektiv MŠ v Černošíně ze školy OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Začátkem května mladí záchranáři opět změřili své síly v o- kresním kole soutěže HMZ v Tachově. Figuranti, kterým byla namaskována různá zranění, působili velmi realisticky. Nejmladším účastníkem soutěže byl druhák Christian Schmucker, který po celé dopoledne statečně hrál popáleného chlapce. Ani nejmladší soutěžící dívky ve věku osmi let se nenechaly odradit krvácivými zraněními nebo projevy bolesti a poskytli první pomoc, jak nejlépe uměly. V obou kategoriích družstva vybojovala 2. místo a na doplňkovém stanovišti - dopravní výchova - zvítězila. K pěknému umístění blahopřejeme mladším žákyním: Franzisce Schmucker, Adélce Markové, Lucii Filipčíkové, Noemi Pospíšilové a Verunce Bursové a starším žákyním: Denise Bocanové, Simoně Dohové, Klárce Hreusové a Kristýnce Hreusové. Z RADY z rady / ZE ŠKOLY Usnesení č. 38 ze zasedání rady konaného dne veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Černošín a Městem Stříbro o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 4. záměr pronájmu p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany 5. pořádání letních dětských táborů YMCA Praha v roce smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Jaroslavem Zabloudilem, Stříbro, Palackého 877 na vypracování PD pro účely vodoprávního řízení stavby "Třebel - nový vodovodní zdroj" za celkovou cenu díla ,- Kč 7. smlouvu o dílo č mezi Městem Černošín a s.r.o. EKOS Plzeň, Slovanská tř. 146 na provedení hydrogeologického posudku v k.ú. Krásné Údolí za celkovou cenu díla 6.000,- vč. DPH III. doporučuje: 1. ZM schválit Darovací smlouvu mezi Bratrskou jednotou baptistů v Teplé jako dárcem a ZŠ Černošín, okr. Tachov, příspěvkovou organizací jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o podporu veřejně prospěšného projektu OdKomunity.cz 2. oznámení o.s. Lapeť o ukončení využívání sálu v KSC Vlčák z důvodu ukončení činnosti související s pořádáním Zumba hodin a Zumbathonů od

13 leto12.qxd Z :31 RA DY / Z E StrÆnka 11 Š K O LY z rady ze školy obrazem Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne zápis ze schůze SPOZ dne žádost rodičů o zkrácení uzavírky MŠ během prázdnin 5. informaci o prodeji p.p.č. 4742/5 v k.ú. Černošín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 6. žádost o spolupráci na vytvoření koncepce ZŠ Černošín na období výsledek šetření České školní inspekce v ZŠ Černošín 8. výměnu vchodových dveří do objektu čp. 20 (bývalá fara) II. schvaluje: 1. program 39 jednání Rady Města Černošín 2. vydání kladného stanoviska EKO-I Recykling k revizi provozního řádu - zařízení pro třídění odpadů Černošín 3. příspěvek ve výši ,- Kč na zakoupení dárků a na občerstvení při příležitosti přijetí úspěšných žáků starostou města 4. pořádání pietní akce u pomníku padlých v I. světové válce dne ve spolupráci s Klubem vojenské historie Plzeň za cenu 6.000,- Kč 5. navýšení ceny za údržbu veřejných prostor v Krásném Údolí na 4.000,Kč/měsíc 6. kompenzaci nákladů spojených s náhradním zdrojem elektřiny na staveništi p.p.č. 800/21 v k.ú. Černošín do výše ,- Kč 7. zadání výroby 100 ks stolních kalendářů s městy a obcemi západních Čech na rok 2013 s.r.o. Městské knihy Žehušice 8. sazebník úhrad za poskytování informací 9. dodatek č. 4 se smlouvě o nájmu pozemků ze dne

14 12 hasičské okénko Okénko dětí V dnešním hasičském okénku Vás seznámíme s akcemi, které děti již prožili. Při soutěži Plamen která se konala v Boru dne se naše družstvo starších žáků umístilo na 2. místě. Mladší žáci se umístili též na dobrých pozicích. Byla to dlouhá a náročná soutěž, ve které se hodnotili i výsledky z podzimního kola hry Plamen. V tomto kole předváděli požární útok, štafetu CTIF, požární útok CTIF, štafetu 4x60 metrů. V požárním útoku měli jeden z nejlepších časů, překonali všechny osobní rekordy. Další akcí byla oslava 130. výročí založení našeho sboru. Zde děti předvedli požární útok z Manna. Další soutěží byla Kladrubská studna, konaná dne 2.6. Zde starší žáci obsadili 4. místo, naši mladší žáci se umístili na 7. místě. V Chodové Plané dne naše týmy obsadili 1. a 4. místo. Zde překonali i rekord v požárním útoku z Boru. Také super. V soutěži konané na koupališti v Černošíně dne se žáci umístili na 2. a 5. místě. Musím naše děti pochválit neboť si vytvořili tým a začali do toho dávat vše. Chtěli bychom dětem poděkovat, popřát jim pěkné prázdniny, hodně koupání i odpočinku. 19.května 2012 proběhli společné oslavy u příležitosti výročí 130. let založení Sboru Dobrovolných Hasičů Na tuto pro nás významnou oslavu se celý sbor připravoval již od loňského roku, abychom byli přesni i v naší organizaci, stejně jako je to v jiných, jsou členové aktivní a ti ostatní, kteří pouze platí členské příspěvky. Takže, přípravy proběhli za vydatného přispění aktivně pracujících členů, kteří pracovali s maximálním nasazením a obětavostí za což jim patří náš dík. Tento, pro nás důležitý den, započal hezkým východem slunka. Což bylo příslibem krásného počasí, jakožto základem pro zdar této akce, neboť celá probíhala před hasičárnou a na přilehlých prostranstvích. Od jedenácti hodin zde byla ke zhlédnutí historická a současná technika, a to nejen místních hasičů, ale i okolních sborů. V garáži bylo možné shlédnout i videoprezentaci a fotografie ukazující zásahovou, brigádnickou ale i kulturní činnost našeho sboru. Ve třináct hodin jsme se vydali na průvod městem, který hudebně doprovázela skupina AMÁTOVKA. Do průvodu se připojili také členové okolních sborů i dobrovolní hasiči z HASIČI / Z RADY z rady Usnesení č. 39 ze zasedání rady konaného dne smlouvu o poskytování regionálních služeb mezi MKS Tachov a Městem Černošín 11. pronájem p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany za cenu 574,- Kč za rok 12. nájemní smlouvu na pronájem p.p.č. 19/1 o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lažany 13. finanční příspěvek STP Černošín ve výši ,- Kč 14. ukončení nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 728/3 o výměře 300 m 2 v k.ú. Černošín z důvodu odstěhování se z Černošína a neplacení nájmu 15. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 728/3 o výměře 300 m 2 v k.ú. Černošín 16. smlouvu o nájmu nebytových prostor Černošín, nám. 1. máje 333 mezi Městem Černošín a pí Danielou Podrackou, Černošín, Nám. 1. máje vyhlášení záměru pronájmu p.p.č o výměře 881 m 2, 2166 o výměře 234 m 2, 2149/3 o výměře 701 m 2 a 2114/16 o výměře 660 m 2 v k.ú. Ostrovce 18. vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 151/3 o výměře cca 410 m 2 v k.ú. Černošín 19. jako zástupce v SOČ p. Turka 20. částečnou revokaci usnesení č. 8/II/10 ze dne v textu "povodňová komise" III. doporučuje: 1. ZM schválit smlouvu o poskytnutí ú- čelové dotace na projekt "Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Černošín" mezi Městem Černošín a Plzeňským krajem 2. ZM schválit smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP mezi Městem Černošín a s.r.o. EKOLAMP Praha 3. ZM vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 1253/29 a p.p.č. 1253/30 v k.ú. Ostrovce

15 HASIČI hasiči obrazem hasičské okénko Pullenreuthu/Lochau. Velmi nás potěšila podpora našich spoluobčanů, kteří se přidali k našemu průvodu a tímto jim také děkujeme za projevenou přízeň. Mile nás překvapil zájem všech lidí z našeho města, kteří neváhali otevřít okna nebo vyjít před dům, aby průvod viděli na vlastní oči. Poté odpoledne pokračovalo projevy pozvaných hostů, předáním upomínkových předmětu hasičům z Pullenreuthu/Lochau, z kraje a okolním dobrovolným sborům které se účastnily naší oslavy. O odpolední zábavu se postarala skupina AMÁTOVKA a skupina ŠLAPETO revajvl. Přestávky mezi vystoupeními vyplnili ukázkami toho, co se naučili naši, mladí hasiči a pozadu nezůstali ani mladí hasiči z Pullenrruthu/Lochau kteří jim byli při hašení domečků rovnocennými partnery. Jme rádi, že snahu všech mladých hasičů odměnili přihlížející vydatným potleskem. Slavnostní den završila taneční zábava konaná v KSC Vlčák, kde nám k poslechu a tanci zahrála skupina PRALESSANKA. Doufáme, že všem, kteří se této oslavy zúčastnili s námi prožitý den líbil alespoň tak jako nám. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům za podporu díky níž jsme mohli uspořádat tuto oslavu, která se opravdu líbila. starosta SDH Hrubý František realizační tým Koubková Martina 13

16 Sokol Černošín V tomto ročníku byl Sokol nováčkem v II.třídě Okresního přeboru a proiritou bylo udržení této soutěže. To, že to nebude jednoduché, jsme věděli. Prvotní záměr rozšířit kádr o nové hráče se nám bohužel nepodařil, a tak bych chtěl kluky pochválit za snahu a bojovnost v celém ročníku. Je to přece jen nejvyšší soutěž okresu a já jsem rád, že v městě Černošín bude k vidění i příští sezonu. Začaly prázdniny, dovolené a vůbec - letní měsíce plné lenošení a nabírání sil. V tomto období se většina z Vás těšila a též zúčastnila Vodních her. Musím Vás ale letos zklamat. Vedení TJ dlouho zvažovalo možnosti, jak skloubit tuto akci s plánovanou rekostrukcí kabin a bohužel se nám to ne- SOKOL ČERNOŠÍN hasiči obrazem Vážení spoluobčané, dvacátým šestým kolem se uzavřel fotbalový rok Ačkoli možná někoho výsledek nenadchl, pro nás je jedenácté místo úspěchem a splněním úkolu Ch. Planá A Bor A : 31 82: (26) (15) 8. Planá A : (-6) 3. Tachov B : (11) Kostelec Sulislav : 52 42: (-8) (-9) 4. Částkov A : (13) 11. Černošín : (-12) 5. K. Lázně A : (1) 12. Lom : (-20) 6. Kšice A : (1) 13. Stříbro B : (-20) 7. Damnov A : (-5) 14. Halže A : Plán akcí na rok dubna - Pouť - posezení u hasičárny 30. dubna - Stavění máje 5. května - Turnaj v minikopané 19. května - Oslavy 130 let založení sboru 30. června - Tradiční požární útok M, Ž, MH 15. září - Závody o putovní pohár starosty města M,Ž. + PÚ mladých hasičů 8. prosince - Mikulášská besídka pro děti

17 BLAHOPŘEJEME / ROZHOVOR blahopřejeme Životní jubilea Duben-Červen 2012 Margita Kaššová Miloslav Hrach Jiřina Krbcová Miroslav Latislav Ludvík Krbec Stanislav Liška Jaroslava Jarešová Olga Klusáčková Bohuslava Šebestová Jindřich Lacko Zlatá svatba (50 let) Miloslav a Marie Balákovi, Černošín 81 Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a pevné zdraví SPOZ Jaroslava Petrovičová informujeme Infocentrum Černošín - provozní doba: Pondělí a úterý - zavřeno V tyto dny bude otevřeno pouze po předchozí telefonické dohodě na tel Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Sobota hodin a hodin Neděle hodin a hodin Služby Infocentra veřejný internet, kopírování, prodej knih, pohledů, turistických známek a turistických průvodců Provoz víceúčelového hřiště půjčování raket, míčků a míčů Sokol Černošín podařilo. Na rekonstrukci (byť zatím z legislativnách problémů jen částečnou) máme pouhé dva měsíce. Je v plánu celková obnova toalet a sprch. A tak Vás prosím o pochopení a naději, že příští rok přijde Sokol třeba s něčím novým. Přeji Vám všem málo lenošení, hodně aktivit a sportování - prostě krásnou dovolenou a prázdniny. Miroslav Koutecký rozhovor s......milanem Šípem, předsedou O.s. Víchov Kdy a proč vzniklo občanské sdružení Víchov? Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2010 a hlavním důvodem bylo vyjádření města, že pokud budeme chtít v obci dětské hřiště, bylo by vhodné si založit právnický subjekt, který má mnohem lepší pozici pro získání dotačních titulů. A samozřejmě nás už nebavilo jen vést diskuze o tom co by se mělo dělat a začali jednat. Co je hlavním cílem sdružení? Hlavním cílem sdružení je podle našich stanov hlavně zlepšit kulturně společenský život v obci, pracovat s dětmi a mládeží při různých workshopech a projektech. Přispět k obnově lidových tradic, které se začínají v regionu postupně vytrácet. Co považujete za největší úspěch? Za jeden z největších úspěchů, který se nám podařilo zrealizovat, považuji určitě otevření našeho komunitního centra - Kovárna. S pomocí dotačního titulu a Města Černošín bylo zrekonstruováno nové místo k setkávání, které je v malých obcích jako je Víchov velmi důležité. Můžeme se pochlubit multifunkční budovou, která nabízí nespočet možností k realizaci nejrůznějších seminářů, workshopů a společenských akcí. Jaké jsou reakce lidí na změny, kterými Víchov (díky sdružení) prochází? Zatím jsou z velké části pozitivní. Lidé v obci jsou velkým přínosem pro naše sdružení, protože bez jejich velké pomoci při realizaci našich akcí bychom to nemohli zvládnout. Jejich připomínky nás motivují k dalším projektům, které chceme v budoucnosti ještě zrealizovat. Kde sháníte finanční prostředky na činnost? A na jaké projekty je využíváte? Na svoji činnost se snažíme získat finanční prostředky hlavně z grantových titulů a také z členských příspěvků našich 15

18 16 rozhovor s... členů. V letošním roce jsme byli úspěšní v grantovém programu Haranti s projektem Černobílý svět, nebo byl podpořen projekt Hravá angličtina (Město Černošín). Co vás v práci motivuje? Co nás v práci motivuje? No jednoznačně zájem lidí se aktivně zapojit do dění v malé obci, která má krásnou historii a budeme doufat, že i zajímavou budoucnost. Malinko vzbudit i v okolních obcích v regionu zájem o veřejné dění a motivovat je k větší aktivitě. Jak se vám daří kloubit rodinný život s dobrovolnictvím ve sdružení? Tak to je spíš otázka pro naše nejbližší. Je to vždy samozřejmě na úkor svého volna a někdy je to opravdu docela těžké sladit vše, aby to vyhovovalo všem členům sdružení. Musím znovu připomenout, že to není ani tak o členech sdružení, ale spíše o lidech, kteří jsou účastníky našich akcí. Proto bych jim chtěl touto cestou poděkovat za jejich podporu. Prozradíte nám, jaké máte plány na tento rok, případně na další období? V současné době pilně připravujeme již druhý ročník akce Jakoubkova pouť (28.7.), kterou podpořil Mikroregion Konstantinolázensko společným projektem Kulturní sousedství. Pouť se ponese v ryze vesnickém duchu a návštěvníci této akce budou mít možnost se zúčastnit několika workshoupů pro děti, shlédnout divadelní představení a seznámit se s produkty, které jsou držiteli značky Místní produkt ze Západu Čech. Nebude chybět prezentace činnosti místních neziskových organizací, které aktivně pracují s dětmi a mládeží. Proběhne charitativní koncert, kdy výtěžek bude využit na možnost ve Víchově vybudovat to naše vysněné dětské hřiště. Jinak plánů do budoucna máme stále dost a bude záležet jen na našich příznivcích jakým směrem bude sdružení směřovat. o. s. Lapeť Lapeť, o.s. vyhlašuje: LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZNÁTE ČERNOŠÍNSKÉ MĚSTSKÉ LEGENDY? PODĚLTE SE S NÁMI. Soutěžní kategorie: městská legenda moderní či současná pověst Uzávěrka soutěže: 31. srpen 2012 OSADY osady Chlebovomáslové slavnosti na Záhoří Na začátku června proběhla u kapličky Nejsvětější Trojice na Záhoří Chlebomáslová slavnost. Chlebovomáslové slavnosti jsou vzpomínkou na zaniklou obec Záhoří. Nejedná se o novodobou záležitost, slavnost bývala tradiční poutí. Před válkou chodili obyvatelé Záhoří každou neděli na mši do černošínského kostela. Jednou v roce, na svátek Nejsvětější Trojice, pozvali "Záhorští" na oplátku "Černošínské" k nim. Lidé šli průvodem ke kapličce na Záhoří, kde byli přivítáni chlebem, máslem a bílou kávou. Samozřejmě nechyběla ani mše. Po odchodu německých obyvatel tradice upadla stejně jako zmizela vesnice Záhoří. V roce 2005 se podařilo občanskému sdružení "Pomozme si sami" získat první finanční prostředky na opravu kapličky Nejsvětější Trojice. Město Černošín se na opravě kapličky též finančně podílelo. Od zmíněného roku se také opět slaví Chlebovomáslová slavnost a ke kapličce znovu směřují poutě - pochody. A to rovnou čtyři, z Vysokého Jamného, z Ošelína, Svojšína a Černošína. Mirka Vlášková / ROZHOVOR Hravá angličtina na Kovárně S koncem školního roku vyvrcholil ve Víchově projekt Hravá angličtina pro předškoláky. Děti, jenž se do projektu zapojily, si mohly za své celoroční snažení odnést krásné vysvědčení a hlavně novou učebnici Anglického jazyka pro příští školní rok, kdy bude projekt opět pokračovat a bude rozšířen o možnost výuky prostřednictvím interaktivních u- čebních pomůcek jenž byli zakoupeny z dotačního titulu. Jiřina Vladařová

19 OSADY / LAPEŤ osady obrazem S koncem školního roku vyvrcholil ve Víchově projekt Hravá angličtina pro předškoláky Záhoří, kaple Nejsvětější Trojice, cíl cyklovýletu Hrantů z Víchova, více na str. 18 o. s. Lapeť Co je městská legenda: V podstatě jde o fámu či drb. Jedná se o historku, kterou si lidé spontánně začnou mezi sebou vyprávět a předávat dál. Příběh je téměř vždy smyšlený nebo nepravdivý, ale je vyprávěn tak, jako by se opravdu někomu stal. Někdy to bývá pověst plná vtipu, někdy plná hrůzy a děsu, vždy je to ale příběh, který se tváří jako popis reality. Pokyny soutěžícím: Věková kategorie není omezená Autoři příspěvků uvedou jméno, rok narození a kontakt (telefon, ) S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému u- veřejnění práce Vítěz: všechny zajímavé černošínské legendy budou zpracovány v komiksovém časopisu soutěžícím bude přednostně nabídnuto členství v Comiks teamu dostane komiksový časopis Organizace soutěže: Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte na nebo do poštovní schránky Javorová 285, Černošín Informace najdete také na Literární soutěž probíhá v rámci projektu Co odhalí tužka. Projekt finančně podpořil Mikroregion Konstantinolázeňsko, gratovým programem Haranti. Od září opět poběží výtvarný kroužek Výtvarný kroužek poběží od září v klubovně v centru volného času (bývalá fara) pod vedením Vlasty Andršové a Mirky Vláškové. Je určen pro děti navštěvující první stupeň ZŠ a může na něj chodit každý, kdo má skutečný zájem o výtvarnou tvorbu. Kroužek je zaměřen na tradiční techniky jako je kresba, malba, grafika. Součástí kroužku je i lehká naučná část, která probíhá prostřednictvím dataprojekce. Cílem kroužku je především zážitek z tvorby a výtvarného umění. Nejde o konečné dílo, nýbrž o hledání vlastního výrazu, pobavení, vzájemné se obohacování a poznávání. Konkrétní informace o kroužku najdete na plakátu v dolní ZŠ nebo na Kroužek podporuje Plzeňský kraj - programem "Kluby o- tevřených dveří pro neorganizované děti a mládež" a Město Černošín. 17

20 18 osady Černobílý svět O.s.Víchov si pro letošní grantový program "Haranti" připravilo projekt "Černobílý svět", který je zaměřen na historii fotografie a zmapování černošínska prostřednictvím černobílé fotografie. Zájemci z řad dětí od 6 do15 let mají možnost se prostřednictvím tematickým výletů a workshopů seznámit s vývojem fotografie, fotografických technik a hlavně poznat zapomenutá zákoutí našeho mikroregionu. V první fázi byl uspořádán cyklovýlet do nedaleké obce Záhoří, která ještě do roku 1950 patřila se 17 usedlostmi a 80 o- sadníky k velmi aktivním obcím v regionu. Děti se seznámily s historií obce a pokusily se zachytit pomocí fotoaparátu poslední zbytky, jenž po malé obci zbyly. Hlavním objektem a zároveň jediným pro jejich fotografování se stala kaple Nejsvětější Trojice, jenž je od roku 2007 díky dotačním titulům krásně zrekonstruovaná. Další z připravených aktivit projektu, byl červnový výlet do Národního Technického muzea v Praze, kde se naskytla možnost shlédnout expozici zaměřenou na historii fotografie. Fotoateliér nabídl kolekci ateliérových, technických, salonních fotografických přístrojů a dobových rekvizit. Účastníci výpravy během návštěvy Prahy navštívili i výstavu zemědělské techniky v Národním zemědělském muzeu a prošli si zákoutí staré Prahy. Projekt bude pokračovat i v letních měsících, kdy je pro děti připraven ve spolupráci se ZŠ v Černošíně workshop (4. července) na výrobu fotografií ve fotokomoře a několik cyklovýletů po místních cyklostezkách. Vyvrcholením celého projektu bude výstava pořízených fotografií na Jakoubkově pouti 28. července 2012 ve Víchově. O.s.Víchov, J. Vladařová OSADY o. s. Lapeť A ještě obrazem se vracíme k výtvarnému kroužku. osady Krásné Údolí v prvním pololetí 2012 / LAPEŤ Údolské jaro začalo dost nabitým programem. Poslední úpravy Projektu Šontálský park a firma Tomovy parky s.r.o, může začít stavět. Oslava prvního máje proběhla tradičně postavením májky a samozřejmě hlídáním až do ranních hodin. Děti si zasoutěžily, ale bohužel jsme museli vynechat Železného muže v kategorii ženy a muži, tak příští rok. A jeto tu, v polovině května přijeli zahradníci, bagřík a montéři a za čtyři dni bylo naše místo setkávání,,šontálský park" zcela hotovo. dokončení na str. 19

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více