Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav"

Transkript

1 Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1

2 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových odpadních vod... 6 Kyselé odpadní vody... 6 Alkalické odpadní vody... 6 Kyselé a alkalické odpadní vody s obsahem daných látek... 6 Kyanidové odpadní vody... 8 Chromové odpadní vody... 8 Rozdělení průmyslových odpadních vod... 8 Dle koncentrace... 8 Koncentrované odpadní vody koncentráty... 8 Oplachové vody... 8 Druhy znečištění průmyslových odpadních vod... 9 Anorganické znečištění... 9 Organické znečištění... 9 Čištění odpadních vod Mechanické čištění Hrubé předčištění Biologické čištění Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod: Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Iontová výměna Adsorpce Extrakce Desorpce Membránové separační procesy Rozklad stabilizovaných emulzí Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Systémy čisticích stanic Odstavný způsob čištění Průtočný způsob čištění Přímý způsob čištění Přerušovaný způsob čištění Technologický postup neutralizace Zpracování kalu Finální zpracování kalu

3 3

4 Úvod Jedním z velkých úkolů moderní civilizace je pokrytí prudce stoupající spotřeby vody jak průmyslové, tak pro osobní spotřebu obyvatelstva. V současné době se stále snižuje množství zdrojů kvalitní vody. K tomuto faktu přispívá kromě neustále se snižující hladiny spodních vod zejména degradace kvality vod, která je způsobena průmyslovými odpady nebo vysokou chemizací v zemědělské výrobě. Právě tento fakt v souvislosti se zvyšujícími se ekologickými nároky vede k nutnosti řešení problematiky úpravy odpadních vod, a to nejen komunálních, ale zejména průmyslových, které obsahují značné množství toxických látek. Největším zdrojem znečištění přírodních vod jsou odpadní vody produkované průmyslovými závody a provozovnami, zejména také provozovnami provádějící povrchové úpravy kovů chemickou cestou, jako například: galvanovny, eloxovny atd.. Z důvodu úspornosti vody je nutné v co nejvyšší míře v těchto provozech využívat vlastní odpadní vody jejich chemickou dezaktivací a jejich následným vracením do cirkulačního systému. Součastné posuzování jakosti povrchové vody klade na technologii čištění stále přísnější kritéria, protože provozovaná kapacita čistíren prostě nestačí zabránit občasným havarijním stavům na řekách. Je žádoucí, aby odpadní vody, odváděné po vyčištění do vodních toků, neovlivňovaly negativně jakost povrchových vod, ale především, aby nelikvidovaly jejich přirozenou samočisticí schopnost. Z ekologického hlediska, v dnešní době jak vnitrostátně, tak mezinárodně velmi bedlivě sledovaného, je vrcholně nutné zmíněný samočisticí proces povrchových vodních toků střežit a nerušit jej znečišťováním vodních toků. Geografická poloha území našeho státu předurčuje odvod povrchových vod vodními toky do sousedních států a tím je ještě více zdůrazněna nutnost zachování čistoty všech vodních toků. Každá nekázeň v této oblasti ohrožuje životní prostředí nejen našeho, ale i okolních států, které pochopitelně reagují velmi kriticky. Obr. 1: Jakost vody v tocích v letech

5 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod: Odpadní vody technologické Odpadní vody chladící Odpadní vody splaškové Odpadní vody srážkové odpadající přímo z technologických procesů nejvýznamnější složku znečištění, (kontakt se surovinami a produkty v průběhu výrobního procesu) mohou obsahovat toxické látky jako chladící medium méně znečištěné (snaha o opětovné využití v podniku) v umývárnách, sociálních zařízeních a jídelnách podniků (typické splaškové vody, dobře biologicky čistitelné) odváděné z areálu podniku nutné důsledné dělení na vody nekontaminované kontaminované kontaminované odváděny mimo čistírnu odpadních vod Podzemní vody z hydrogeologické ochrany Odpadní vody a jejich složení chemické a petrochemické podniky bývají vybaveny systémy hydrogeologické ochrany (brání šíření znečištění podzemních vod z území daného podniku do okolí) V současné době se v České republice vyprodukuje cca jedna miliarda m 3 odpadních vod za rok. Převážná většina těchto vod je nějakým způsobem čištěna. Hlavními složkami této statistiky jsou vody splaškové, průmyslové a srážkové. Obr. 2: Roční produkce odpadních vod v ČR v r (statistika MZe ČR) 5

6 Rozdělení průmyslových odpadních vod Dle složení jednotlivých látek: Kyselé odpadní vody Tento typ odpadních vod vzniká kupříkladu při moření, cínování, zinkování nebo niklování. Kromě volných kyselin obsahuje i soli příslušných kovů. Hodnota ph kyselých odpadních vod se pohybuje v rozmezí 1,5 4,0 a obsah kyselin a kovových solí je až 500mg.l 1. Alkalické odpadní vody Tyto odpadní vody pocházejí zejména z procesů alkalického odmašťování a některých procesů moření. Hodnota ph alkalických oplachů se pohybuje v rozmezí 9,5 12,5. Kyselé a alkalické odpadní vody s obsahem daných látek S obsahem toxických kovů Alkalické a kyselé odpadní vody s obsahem toxických kovů se zneškodňují neutralizací a srážením. Dle složení odpadní vody je ph upraveno na takovou hodnotu, kterou je dosažena nejmenší zbytková koncentrace iontů kovů ve vyčištěné vodě. S obsahem ostatních kovů Tento typ odpadních vod se zneškodňuje společně s ostatními alkalickými a kyselými odpadními vodami s obsahem toxických kovů v případě, že neobsahují složky zhoršující účinnost záchytu toxických kovů. S obsahem komplexotvorných látek Tento typ odpadních vod je posuzován podle vlivu na neutralizačně srážecí procesy. Pokud odpadní vody s toxickými kovy obsahují komplexotvorné látky v nepřijatelné míře, zneškodňují se speciálním postupem (např. sulfidovým srážením). S obsahem dusitanů Odpadní vody s obsahem dusitanů se zneškodňují redukcí na elementární dusík. V případě, že tento postup není možný, zneškodňují se oxidací v kyselém prostředí na dusičnany. S obsahem fluoridů Tento typ odpadních vod je zneškodňován převedením na nerozpustné fluoridy (např. fluorid vápenatý). S obsahem nátěrových hmot Odpadní vody s obsahem nátěrových hmot se zneškodňují koagulací nebo ultrafiltrací. Obsahují li šestimocný chrom, je nejprve nutné jeho převedení na chrom trojmocný. S obsahem nerozpuštěných látek (broušení, leštění, omílání) Tento typ odpadních vod se zneškodňuje hydroseparačními procesy, usazováním, koagulací, flotací, filtrací nebo kombinacemi těchto metod. Se specifickým znečištěním Tento typ odpadních vod se znečišťuje postupy ověřenými modelovými testy podle charakteru znečišťující složky. 6

7 7

8 Kyanidové odpadní vody Kyanidové odpadní vody vznikají v alkalicko kyanidových pokovovacích prostorech, například při zinkování, kadmiování, měnění a mosazení. V těchto lázních jsou soli kovů obsaženy hlavně ve formě jednoduchých a komplexních kyanidů. Dále vznikají při kyanidovém odmašťování. Kyanidové odpadní vody mají alkalickou povahu a hodnota ph je 9,0 11,5. Koncentrace veškerých kyanidů je v rozmezí mg.l 1. Kyanidové vody se zneškodňují zejména oxidačními postupy, například - alkalickou chlorací - manganistanem - ozónem nebo elektrolyticky. Chromové odpadní vody Tyto odpadní vody pocházejí především z procesů chromování a chromátování. Hodnota jejich ph je 2,5 5,0. Obsah šestimocného chromu je přibližně 300g.l 1 oxidu chromového. Odpadní vody, obsahující šestimocný chrom, se ve většině případů zneškodňují redukcí vhodným redukčním činidlem (siřičitanem sodným, oxidem siřičitým, vyčerpanými mořicími lázněmi s obsahem chloridu železnatého apod.) na sloučeniny trojmocného Chromu, který se v alkalickém prostředí vysráží jako hydroxid chromitý. Rozdělení průmyslových odpadních vod Dle koncentrace Koncentrované odpadní vody koncentráty Koncentrované odpadní vody vznikají znehodnocením funkční lázně v důsledku vyčerpání, znečištění nebo jiného poškození. Např. mořící, fosfátovaní, chromátovací. Patří sem také fluáty z iontoměničových stanic. Oplachové vody Oplachové vody tvoří hlavní a zároveň největší složku odpadních vod. Oplachování má značný vliv na výslednou jakost upravovaného povrchu. Při nedostatečném oplachu nebo při nedostatečné kvalitě oplachové vody může dojít ke vzniku skvrn na povrchu materiálu. Je proto pro danou situaci nutné stanovit správný postup oplachování. Neprůtočné oplachy Předměty se oplachují ve vodě napuštěné do oplachové nádrže. Po dosažení určité koncentrace vneseného elektrolytu se obsah vypustí a nahradí novou vodou. Neprůtočné oplachy se používají hlavně jako úsporné oplachy. Po nasycení lze úsporný oplach buď zahustit a doplnit jím hlavní lázeň, nebo se likviduje. Doba oplachu je asi 2 minuty, při použití míchání lze čas snížit asi na 30 sekund. 8

9 Průtočné oplachy Touto lázní protéká voda neustále. Je tím zaručen rovnoměrný oplach, jelikož nedochází ke zvětšování koncentrace elektrolytu jako při oplachu neprůtočném. Rychlost toku vody v oplachu je nutno volit tak, aby byl zaručen dostatečný oplach, a aby zároveň nedocházelo k plýtvání vodou. Protiproudé oplachy se v praxi používají i jako dvoustupňové, čímž se dosáhne úspory vody i kvalitnějšího povrchu. Doba oplachu je asi 30 sekund. Kaskádové oplachy Skládají se z několika neprůtočných oplachů řazených za sebou. V každém dalším oplachu se snižuje koncentrace elektrolytu. Nevýhodou tohoto způsobu je příliš velká náročnost na prostor a čas trvání oplachu. Po nasycení prvního oplachu se tento použije pro doplnění pokovovací lázně, nebo se použije jako druhotná surovina, například při práci s barevnými kovy. Na místo prvního oplachu nastupuje druhý atd. většinou se používají tři oplachy. Sprchový oplach Je vhodný pro elektrolyty s vyšší viskozitou. Pro duté součástky je však nevhodný. Druhy znečištění průmyslových odpadních vod Anorganické znečištění V průmyslových odpadních vodách jsou zvýšené koncentrace solí, které se běžně vyskytují ve vodách. Tyto soli jsou disociované do různých stupňů na kationty a anionty. Mezi nejobvyklejší kationty patří Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ a v odpadních vodách k nim přistupuje NH 4 +. Z aniontů jsou to HCO 3, SO 4 2, Cl a v některých případech NO 3. Pro živé organizmy je v prostředí, kde žijí, důležitá hodnota ph, která vyjadřuje koncentraci vodíkových iontů. V přírodních vodách je dle norem limitována hodnotami od 6,0 do 8,5 (vodní toky), resp. 9,0 (ostatní toky). Z ekologického hlediska je velmi důležité sledovat množství těžkých kovů obsažených v průmyslových odpadních vodách. Do skupiny těžkých kovů patří všechny kovové prvky s výjimkou kovů alkalických a alkalických zemin. Některé z nich jsou mikrobiogenní (živý organizmus je potřebuje v určitém množství k životu), nicméně při vyšších koncentracích mají toxický účinek. Naopak některé z nich jsou toxické již při velice nízkých koncentracích (Hg, Cd, As, Pb). Toxicita je však velmi diferencovaná dle druhu organizmu. Např. pro člověka má Cd karcinogenní účinky, zatímco rostliny jsou k němu téměř netečné. Organické znečištění Přírodní organické látky (lipidy, sacharidy, proteiny aj.) jsou ve většině případů biologicky rozložitelné, a proto se vyjadřuje pouze jejich celková koncentrace zjednodušeně jako biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). Koncentrace organických látek je takto vyjádřena množstvím kyslíku, který je spotřebován za definovaných podmínek v objemové jednotce vody biochemickými procesy, kterými je organická hmota za aerobních podmínek rozložena. 9

10 Pouze některé sloučeniny významně působící na kvalitu životního prostředí jsou sledovány odděleně. 10

11 Například: extrahovatelné látky (EL), které jsou dále rozděleny na polární PEL (lipidy) Čištění odpadních vod nepolární NEL (dříve nazývané jako ropné látky a minerální oleje) Rozpuštěné (velmi malé množství) Nerozpuštěné (plavou na hladině) Emulgované (řezné a chladicí emulze) povrchově aktivní látky (PAL), které způsobují výrazný pokles povrchového napětí. Jsou přirozeného původu (mýdla) nebo přirozeně připravené (tenzidy). Hlavním důvodem čištění odpadních vod je především zajištění nezávadné koncentrace toxických látek v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace či vodoteče. Vzhledem k náročnosti čištění a následné kontroly je třeba těmto procesům věnovat zvýšenou pozornost. Během čištění dochází ke snižování obsahu solí i zbytků toxických látek. Analogie čištění odpadních vod vychází z procesů, které probíhají samovolně v přírodě. Vzhledem k množství produkovaných provozních vod je však nutné průběh čištění urychlit. Technologický proces úpravy vody se provádí následujícími způsoby: Mechanické čištění Biologické čištění Fyzikálně chemické metody čištění Mechanické čištění Mezi mechanické procesy, které se nejčastěji využívají k čištění odpadních vod, patří usazování a zahušťování suspenzí. Usazování se používá k hrubému předčištění odpadních vod, v lapících písku, v usazovacích, resp. Dosazovacích nádržích, kde současně probíhá i zahušťování suspenzí. Zahušťování probíhá v podobných nádržích, avšak cílem je zvýšení koncentrace kalu. 11

12 Obr. 3: Mechanické čištění ČOV Hrubé předčištění Během hrubého předčištění, jsou odstraněny velké plovoucí nebo vodou sunuté předměty. K tomuto procesu se využívají lapáky štěrku nebo česle. Lapáky štěrku zachycují velké předměty a jsou situovány před čistírnou na přivaděči odpadních vod. Česle jsou určeny k zachycení jak větších předmětů, tak hrubých nerozpuštěných částic. Jsou tvořeny řadou ocelových prutů, které jsou zasazeny do pevného rámu. Ten je umístěn většinou pod úhlem 30 až 60. Obr. 4: Lapák štěrku Obr. 5: Česle Biologické čištění Biologická úprava vody probíhá buď v podmínkách anaerobních a aerobních. Anaerobní způsob čištění = reakce probíhá bez přístupu kyslíku s využitím přirozeného rozkladu organických látek činností organismů Aerobní způsob čištění = aktivačních nádržích se mísí vločky organické hmoty osídlené organismy s nově přicházející odpadní vodou za stálého provzdušňování. Mezi základní výhody anaerobního procesu oproti aerobnímu patří: Nízká spotřeba energie Nižší produkce biomasy Nízké požadavky na živiny Možnost udržení vysoké koncentrace biomasy v reaktoru Nevýhody jsou: Menší reakční rychlost Vyšší zbytková koncentrace organických látek v odtoku Citlivost methanogenních bakterií vůči vnějším podmínkám Dlouhá doba zapracování procesu 12

13 Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod: Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Iontová výměna Adsorpce Extrakce Desorpce Membránové separační procesy Elektrodialýza Dialýza Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace Reverzní osmóza Rozklad stabilizovaných emulzí Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod Separace nerozpuštěných látek Hydrocyklon = pro oddělování nerozpuštěných látek odstředivou silou Filtrace = Během filtrace protéká kapalina přes porézní přepážku, na které se zachycují pevné částice. Obr. 6: Hydrocyklon Filtrace vrstvou zrnitého materiálu Odpadní voda obsahující nerozpuštěné látky prochází vrstvou zrnitého materiálu určitých vlastností, přičemž pevné nerozpuštěné látky se zachytávají uvnitř této vrstvy. Filtrace přes filtrační přepážku Obr. 7: Dekantační odstředivka Obr. 8 :Pásový lis Obr. 9: Komorový kalolis Flotace = podobná filtraci používá se k separaci nerozpuštěných látek z vody 13

14 Neutralizace Neutralizace je chemická reakce mezi kyselou (ph<7) a zásaditou (ph>7) látkou, při které reagují vodíkové a hydroxylové ionty za vzniku molekul vody. V průmyslových podnicích vznikají často odpadní vody, které nesplňují limity ph povolené pro vypouštění do vodních toků nebo městské kanalizace (obvyklé rozpětí je 6 8,5 až 9). Proto je před vypouštěním takových vod nutné provést jejich neutralizaci vhodným způsobem. Neutralizace bývá prováděna následujícími způsoby: Vypouštěním odpadních vod přímo do toku využívá tlumivé kapacity vody, neboli schopnosti tlumit změny ph po přídavku kyseliny nebo zásady. Kyseliny nebo zásady z odpadní vody jsou takto neutralizovány sloučeninami přítomnými v říční vodě. Mícháním kyselých a zásaditých odpadních vod používá se v případě, že v podniku vznikají kyselé i zásadité látky. Neutralizace tedy probíhá smícháním těchto látek. Při tomto procesu je nutné předejít vzniku toxických látek (při okyselení sulfidů se uvolňuje sulfan, po okyselení kyanidů kyanovodík apod.). Přídavkem dalších chemikálií nejčastější. Provádí se v neutralizačních stanicích. Nádrže, ve kterých probíhá reakce, musí být intenzivně míchány. V moderních zařízeních se stále více využívá automatizace a jednotlivá činidla jsou dávkována čerpadly s ph čidly. Srážení Reakce, kdy přidáním vhodného činidla dojde k vysrážení části rozpuštěných iontů ve formě sraženiny, která je ve vodě velmi omezeně rozpustná. Ionty látky, která byla rozpuštěná v kapalině, reagují s činidlem a vzniká tak jiná sloučenina. Příkladem srážení je například: Srážení kationtů nejčastěji jsou odstraňovány kationty kovů (Ni, Zn, Co, Cr). Ke srážení se používá zvýšení ph přídavkem vhodného činidla, přičemž každý kov se sráží při určité hodnotě ph. Srážení aniontů Tyto reakce se rozlišují podle toho, jaké látky je třeba vysrážet: Fosforečnany Fluoridy a fluorokřemičitany Sírany Kyanidy srážejí se buď hydroxidem vápenatým, nebo železitými, železnatými a hlinitými solemi lze je odstranit hydroxidem vápenatým ve formě fluoridu vápenatého nebývají považovány za toxické či nebezpečné, avšak je li nutné je vysrážet, využívá se k tomu hydroxid vápenatý nejčastějším způsobem vysrážení těchto látek je pomocí železnatých solí (FeSO 4 ) 14

15 Chemická oxidace a redukce Oxidací rozumíme, když daná látka ztrácí elektron, zatímco při redukci ho přijímá. Podle počtu vyměněných elektronů se mění oxidační číslo. Tyto reakce jsou spolu svázány, oxiduje li v systému jedna látka, druhá látka musí zákonitě redukovat. Právě proto jsou tyto děje označovány jako oxidačně redukční (redoxní). Oxidace chlorem a jeho sloučeninami Oxidace ozónem Oxidace peroxidem vodíku Oxidace manganistanem draselným Oxidace kyslíkem Pokročilé oxidační procesy Chemická redukce Tento typ reakce se v případě čištění odpadních vod používá méně často než oxidace, protože odpadní vody málokdy obsahují látky ve vyšším oxidačním stupni. Systémy čisticích stanic Žádný ze systémů zneškodňování není univerzální, vždy je třeba volit optimální na základě bilančních údajů, požadavku na zbytkové znečištění vyčištěné vypouštěné vody a místních podmínek. Můžeme je rozdělit na: Recyklační systémy osazené jako součást technologických linek provozů povrchových úprav. Zneškodňovací systémy, které můžeme rozdělit do následujících skupin, které jsou definovány v ČSN : Odstavný způsob čištění Průtočný způsob čištění Přímý způsob čištění Přerušovaný způsob čištění Odstavný způsob čištění Při odstavném způsobu se čištění odpadní vody provádí diskontinuálně. Nejčastější uspořádání je takové, kdy se do jedné nádrže napouští surová odpadní voda, ve druhé probíhá zneškodňování, z třetí se vypouští vyčištěná voda. Přednosti zařízení: vysoká účinnost čisticího postupu variabilita čistícího postupu nízké provozní náklady, automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu vysoká spolehlivost a minimální nároky na údržbu (plastové provedení) Možnosti použití: Čištění odpadní vody s obsahem kovů, například zinku, olova, cínu, chrómu. Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek, čištění vod, které vznikají při omílání. 15

16 Obr. 10: Čistící a neutralizační stanice pro malé provozy 16

17 Průtočný způsob čištění Při průtočném způsobu probíhá čištění odpadní vody kontinuálně dávkováním chemikálií při současném přítoku a odtoku odpadní vody v zařízení. Pro dosažení optimální účinnosti je potřebné, aby významně nekolísala koncentrace znečištění odpadní vody a její produkce. Čistící postup lze dobře automatizovat. Předností tohoto způsobu je dosažení velkého výkonu zařízení při jeho relativně malé velikosti a možnost dosažení vysokého stupně automatizace. Přednosti zařízení: Vysoká účinnost čistícího postupu Malé rozměry vzhledem k výkonu. Automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu. Možnost použití vápenného mléka (nízká koncentrace rozpuštěných látek) nebo hydroxidu sodného jako neutralizačně srážecího činidla. Úspora nákladů na likvidaci čistírenského kalu dosažení vysokého obsahu sušiny po odvodnění v kalolisu. Minimální nároky na údržbu plastové provedení. Možnosti aplikací: Čištění odpadní vody s obsahem kovů, např. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, mědi, kadmia vznikajících při povrchových úpravách materiálů např. v galvanizovnách. Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek ve vznosu (broušení kamene, keramický průmysl, atd.). Přímý způsob čištění Podstatou přímého čištění je zneškodnění závadných látek obsažených v kapalině, která ulpívá na pokovovaných předmětech po vytažení z galvanických lázní, ještě před zředěním těchto zbytků oplachovou vodou. To znamená, že se před oplachové vany zařadí vana s upravovacím činidlem. V tomto roztoku se zneškodňují zbytky elektrolytu, který je vynášen z lázní, takže do oplachové vody se dostávají už jen nezávadné látky. Přednosti metody: Nižší spotřeba zneškodňovacích činidel Úspora vody a nižší potřeba pracovníků nutných pro likvidaci odpadních vod Možnost opětného použití oplachové vody v cirkulačním okruhu. Přerušovaný způsob čištění Od průtočného systému se liší tím, že odpadní vody se přivedou do zásobní nádrže a z ní se přečerpávají do reakční nádrže, kde se provede úprava. Úprava se tedy provádí sice za automatické kontroly složení odpadních vod a automatického dávkování, ale v odstavné nádrži. Znečištění odpadních vod se zjišťuje potenciometricky a činidla se dávkují automaticky z předem připravených zásobníků. Výhodou přerušovaného čištění proti odstavnému je to, že v důsledku rychlého zjišťováni koncentrace odpadních vod a rychlého dodávání potřebného množství činidel vychází celkové rozměry reakčních nádrží a 17

18 zásobních nádrží menší než obsahy nádrží u odstavného čištění. Při přerušovaném systému stačí pro každý druh odpadních vod pouze jedna reakční nádrž. 18

19 Blokové schéma přerušovaného způsobu čištění Technologický postup neutralizace 1. fáze snížení ph (přidání kyseliny a koagulantů) Během první fáze vstupují do reakce kyseliny a koagulanty, a to v následujícím pořadí: Je li ph odpadní vody: ph > 6,5 přidání kyseliny, snížení ph na 6,5 ph 6,5 kyselinu nepřidáváme Dávkování koagulantů Je li po dávkování koagulantů: ph > 5 dávkovat kyselinu a snížit ph na 5 ph 5 kyselinu již nepřidávat Koagulant: 40% roztok Fe 2 (SO 4 ) 3 Dávkování: Míchání: Doba míchání: 0,4l / 1m 3 odpadní vody velmi rychlé 10 min (nastavitelná doba 5 20 min) Kyselina: H 2 SO 4 V této fázi je možné do reakce přidat bentonit v podobě 10% suspense (100kg bentonitu / 1 m 3 vody). Ten je vhodný z následujících důvodů: zatěžuje kaly zlepšuje sedimentaci má schopnost vázat ropné látky má schopnost částečně vázat těžké kovy 2. fáze zvýšení ph 19

20 V druhé fázi do reakce vstupuje hydroxid vápenatý Ca(OH)2, kterým zvýšíme ph na hodnotu

21 Vzhledem k tomu, že ve zkoumaných galvanických procesech využíváme Ni a Zn, přičemž Zn se sráží při ph 8 9 a Ni při hodnotě ph 9,5 10, dosahujeme v této fázi právě zmíněné hodnoty ph 10. Tím je zaručeno, že obě látky se vysráží. V této fázi je třeba dávkovat Ca(OH) 2 přerušovaně a po malých množstvích. To je nutné z hlediska časové prodlevy reakce Ca(OH) 2 s odpadní vodou. Po dokončení úpravy ph je důležité nechat reakci dojít po dobu min. Zásaditá látka: Ca(OH) 2 Množství: Skupenství: Dávkování: Způsob dávkování: 2kg (1,5 3) sypkého vápenatého hydrátu / 1m 3 odpadní vody 10% suspense (100kg/1m 2 vody), stálé míchaní (z důvodu okamžité sedimentace) 20l suspense / 1m 3 odpadní vody přerušované po malých dávkách (přidávání malých dávek po cca 30 sekundách) z důvodu hrozícího předávkování 3. fáze flokulace a sedimentace kalu V poslední fázi přidáme do reakce flokulanty, které ihned reagují s předchozí fází, a dochází k vytvoření sraženin. Tato reakce probíhá za stálého míchání. Mezi velkými vločkami sraženiny se pohybuje spousta malých, které se díky promíchání spojí s většími a vytvoří celky (5 10 min). Tento kal je křehký, a proto je nutné zachovat velmi pomalý pohyb kapaliny. Použitou látkou v této fázi je polymerní flokulant (PF), který je dodávaný v sypké formě, a proto je nutné ho před použitím rozpustit ve vodě. Zásobní roztok je nutné připravit den předem v koncentraci 1g / 1l vody. Nalévá se max. 1,5l do 1m 3 reakční nádrže. PF se aplikuje ve formě tzv. pracovního roztoku. Při vlastním provozním použití je třeba dodržet předepsanou koncentraci PF, která je nezbytná pro jeho optimální rozmíchání v suspensi a umožní dobrou dispergaci a dokonalou účinnost. Proces sedimentace je velmi pomalý a může trvat až jednu hodinu. Flokulant: Množství: polymerní flokulant 1g flokulantu / 1l vody, max. 1,5l do 1m 3 reakční nádrže Míchání velmi pomalé míchání pomocí pomaloběžného velkého míchadla na dně nádrže Zpracování kalu Kal obsahuje určité procento vody a naším úkolem bude toto procento snížit. Obsahuje tzv. prostorovou vodu, kterou lze oddělit gravitačními silami. Další složka je voda pevně vázaná na částice kalu. Na její oddělení musíme použít více energie. 21

22 Základní typy kalové suspenze: Hydrofilní organický kal Zdrojem těchto kalů jsou odpadní vody: městské potravinářského průmyslu z chovu zvířat z textilního průmyslu z kožedělného průmyslu průmyslu organické chemie Hydrofilní anorganický kal Zdrojem těchto kalů jsou odpadní vody: anorganického chemického průmyslu barvíren textilního průmyslu koželužen Hydrofóbní organický kal Hydrofóbní organický kal je produkován flotací odpadních vod: tukového a masného průmyslu rafinerií ropy Finální zpracování kalu Konečné práce s kaly se řídí vždy příslušnou vyhláškou: Směrnice 1999/31/ES o skládkování, omezuje ukládání kalů na skládky jako biodegradabilní odpad Vyhláška MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 376/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě č. 382/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Rozdělení finálního zpracování kalu: Sušení a spalování kalu Skladování kalu Zakomponování kalu do stavebních materiálů Použití k hnojivým účelům Kompostování 22

23 23

Problematika ropných látek

Problematika ropných látek Problematika ropných látek vlastní ropné látky + aditiva ropných výrobků Forma: volné ropné látky emulze vodný roztok Přímý vliv na člověka (ekzémy i karcinomy) Vliv na životní prostředí vytvoření olejového

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod Martin Pivokonský 10. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO: KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Seminární práce Voda jako zdroj a riziko - čištění odpadních vod Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií Masarykova univerzta Jan Kodytek, 1. ročník Podzim

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 1 Úprava vody v elektrárnách a teplárnách a bezodpadové technologie

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi Voda ve farmacii část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Ústav technologie vody a prostředí materiály budou v pdf souborech na http://web.vscht.cz/jenicekp

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy Aniontové flokulanty práškový 100% aktivní náboje: 40% tekutý Roztok Připraven k použití náboje: 40% tekutý Emulzní koncentrát náboje: 32% AP-2040 AP-2140 AP-2210 Největší použití Připraven k použití Určeno

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha EXKURZE K PŘEDMĚTŮM: - Projekt z vodního hospodářství 2 (143PVH2) pro studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby - Projekt 2 (xxxpz02) pro studijní obor Inženýrství životního prostředí za katedru

Více

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy a jejich využití Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Úprava vody Úprava vody Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha,

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI zodpovědni: P. Mikulášek, H. Jiránková, M. Šípek, K. Friess, K. Bouzek Transport látek porézními membránami (P. Mikulášek)

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Řada labyrintních reaktorů nové generace Jedná se o řadu reaktorů nové generace pro čištění vody a nanotechnologii na čištění vody s využitím nanočástic

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Zdroje a příprava vody

Zdroje a příprava vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 1 Obsah Role

Více

Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU

Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné (ve filterátu za filtrem 0,4 µm) Organické Biologicky rozložitelné (cukry, mastné kyseliny) Biologicky nerozložitelné

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více