Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav"

Transkript

1 Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1

2 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových odpadních vod... 6 Kyselé odpadní vody... 6 Alkalické odpadní vody... 6 Kyselé a alkalické odpadní vody s obsahem daných látek... 6 Kyanidové odpadní vody... 8 Chromové odpadní vody... 8 Rozdělení průmyslových odpadních vod... 8 Dle koncentrace... 8 Koncentrované odpadní vody koncentráty... 8 Oplachové vody... 8 Druhy znečištění průmyslových odpadních vod... 9 Anorganické znečištění... 9 Organické znečištění... 9 Čištění odpadních vod Mechanické čištění Hrubé předčištění Biologické čištění Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod: Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Iontová výměna Adsorpce Extrakce Desorpce Membránové separační procesy Rozklad stabilizovaných emulzí Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Systémy čisticích stanic Odstavný způsob čištění Průtočný způsob čištění Přímý způsob čištění Přerušovaný způsob čištění Technologický postup neutralizace Zpracování kalu Finální zpracování kalu

3 3

4 Úvod Jedním z velkých úkolů moderní civilizace je pokrytí prudce stoupající spotřeby vody jak průmyslové, tak pro osobní spotřebu obyvatelstva. V současné době se stále snižuje množství zdrojů kvalitní vody. K tomuto faktu přispívá kromě neustále se snižující hladiny spodních vod zejména degradace kvality vod, která je způsobena průmyslovými odpady nebo vysokou chemizací v zemědělské výrobě. Právě tento fakt v souvislosti se zvyšujícími se ekologickými nároky vede k nutnosti řešení problematiky úpravy odpadních vod, a to nejen komunálních, ale zejména průmyslových, které obsahují značné množství toxických látek. Největším zdrojem znečištění přírodních vod jsou odpadní vody produkované průmyslovými závody a provozovnami, zejména také provozovnami provádějící povrchové úpravy kovů chemickou cestou, jako například: galvanovny, eloxovny atd.. Z důvodu úspornosti vody je nutné v co nejvyšší míře v těchto provozech využívat vlastní odpadní vody jejich chemickou dezaktivací a jejich následným vracením do cirkulačního systému. Součastné posuzování jakosti povrchové vody klade na technologii čištění stále přísnější kritéria, protože provozovaná kapacita čistíren prostě nestačí zabránit občasným havarijním stavům na řekách. Je žádoucí, aby odpadní vody, odváděné po vyčištění do vodních toků, neovlivňovaly negativně jakost povrchových vod, ale především, aby nelikvidovaly jejich přirozenou samočisticí schopnost. Z ekologického hlediska, v dnešní době jak vnitrostátně, tak mezinárodně velmi bedlivě sledovaného, je vrcholně nutné zmíněný samočisticí proces povrchových vodních toků střežit a nerušit jej znečišťováním vodních toků. Geografická poloha území našeho státu předurčuje odvod povrchových vod vodními toky do sousedních států a tím je ještě více zdůrazněna nutnost zachování čistoty všech vodních toků. Každá nekázeň v této oblasti ohrožuje životní prostředí nejen našeho, ale i okolních států, které pochopitelně reagují velmi kriticky. Obr. 1: Jakost vody v tocích v letech

5 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod: Odpadní vody technologické Odpadní vody chladící Odpadní vody splaškové Odpadní vody srážkové odpadající přímo z technologických procesů nejvýznamnější složku znečištění, (kontakt se surovinami a produkty v průběhu výrobního procesu) mohou obsahovat toxické látky jako chladící medium méně znečištěné (snaha o opětovné využití v podniku) v umývárnách, sociálních zařízeních a jídelnách podniků (typické splaškové vody, dobře biologicky čistitelné) odváděné z areálu podniku nutné důsledné dělení na vody nekontaminované kontaminované kontaminované odváděny mimo čistírnu odpadních vod Podzemní vody z hydrogeologické ochrany Odpadní vody a jejich složení chemické a petrochemické podniky bývají vybaveny systémy hydrogeologické ochrany (brání šíření znečištění podzemních vod z území daného podniku do okolí) V současné době se v České republice vyprodukuje cca jedna miliarda m 3 odpadních vod za rok. Převážná většina těchto vod je nějakým způsobem čištěna. Hlavními složkami této statistiky jsou vody splaškové, průmyslové a srážkové. Obr. 2: Roční produkce odpadních vod v ČR v r (statistika MZe ČR) 5

6 Rozdělení průmyslových odpadních vod Dle složení jednotlivých látek: Kyselé odpadní vody Tento typ odpadních vod vzniká kupříkladu při moření, cínování, zinkování nebo niklování. Kromě volných kyselin obsahuje i soli příslušných kovů. Hodnota ph kyselých odpadních vod se pohybuje v rozmezí 1,5 4,0 a obsah kyselin a kovových solí je až 500mg.l 1. Alkalické odpadní vody Tyto odpadní vody pocházejí zejména z procesů alkalického odmašťování a některých procesů moření. Hodnota ph alkalických oplachů se pohybuje v rozmezí 9,5 12,5. Kyselé a alkalické odpadní vody s obsahem daných látek S obsahem toxických kovů Alkalické a kyselé odpadní vody s obsahem toxických kovů se zneškodňují neutralizací a srážením. Dle složení odpadní vody je ph upraveno na takovou hodnotu, kterou je dosažena nejmenší zbytková koncentrace iontů kovů ve vyčištěné vodě. S obsahem ostatních kovů Tento typ odpadních vod se zneškodňuje společně s ostatními alkalickými a kyselými odpadními vodami s obsahem toxických kovů v případě, že neobsahují složky zhoršující účinnost záchytu toxických kovů. S obsahem komplexotvorných látek Tento typ odpadních vod je posuzován podle vlivu na neutralizačně srážecí procesy. Pokud odpadní vody s toxickými kovy obsahují komplexotvorné látky v nepřijatelné míře, zneškodňují se speciálním postupem (např. sulfidovým srážením). S obsahem dusitanů Odpadní vody s obsahem dusitanů se zneškodňují redukcí na elementární dusík. V případě, že tento postup není možný, zneškodňují se oxidací v kyselém prostředí na dusičnany. S obsahem fluoridů Tento typ odpadních vod je zneškodňován převedením na nerozpustné fluoridy (např. fluorid vápenatý). S obsahem nátěrových hmot Odpadní vody s obsahem nátěrových hmot se zneškodňují koagulací nebo ultrafiltrací. Obsahují li šestimocný chrom, je nejprve nutné jeho převedení na chrom trojmocný. S obsahem nerozpuštěných látek (broušení, leštění, omílání) Tento typ odpadních vod se zneškodňuje hydroseparačními procesy, usazováním, koagulací, flotací, filtrací nebo kombinacemi těchto metod. Se specifickým znečištěním Tento typ odpadních vod se znečišťuje postupy ověřenými modelovými testy podle charakteru znečišťující složky. 6

7 7

8 Kyanidové odpadní vody Kyanidové odpadní vody vznikají v alkalicko kyanidových pokovovacích prostorech, například při zinkování, kadmiování, měnění a mosazení. V těchto lázních jsou soli kovů obsaženy hlavně ve formě jednoduchých a komplexních kyanidů. Dále vznikají při kyanidovém odmašťování. Kyanidové odpadní vody mají alkalickou povahu a hodnota ph je 9,0 11,5. Koncentrace veškerých kyanidů je v rozmezí mg.l 1. Kyanidové vody se zneškodňují zejména oxidačními postupy, například - alkalickou chlorací - manganistanem - ozónem nebo elektrolyticky. Chromové odpadní vody Tyto odpadní vody pocházejí především z procesů chromování a chromátování. Hodnota jejich ph je 2,5 5,0. Obsah šestimocného chromu je přibližně 300g.l 1 oxidu chromového. Odpadní vody, obsahující šestimocný chrom, se ve většině případů zneškodňují redukcí vhodným redukčním činidlem (siřičitanem sodným, oxidem siřičitým, vyčerpanými mořicími lázněmi s obsahem chloridu železnatého apod.) na sloučeniny trojmocného Chromu, který se v alkalickém prostředí vysráží jako hydroxid chromitý. Rozdělení průmyslových odpadních vod Dle koncentrace Koncentrované odpadní vody koncentráty Koncentrované odpadní vody vznikají znehodnocením funkční lázně v důsledku vyčerpání, znečištění nebo jiného poškození. Např. mořící, fosfátovaní, chromátovací. Patří sem také fluáty z iontoměničových stanic. Oplachové vody Oplachové vody tvoří hlavní a zároveň největší složku odpadních vod. Oplachování má značný vliv na výslednou jakost upravovaného povrchu. Při nedostatečném oplachu nebo při nedostatečné kvalitě oplachové vody může dojít ke vzniku skvrn na povrchu materiálu. Je proto pro danou situaci nutné stanovit správný postup oplachování. Neprůtočné oplachy Předměty se oplachují ve vodě napuštěné do oplachové nádrže. Po dosažení určité koncentrace vneseného elektrolytu se obsah vypustí a nahradí novou vodou. Neprůtočné oplachy se používají hlavně jako úsporné oplachy. Po nasycení lze úsporný oplach buď zahustit a doplnit jím hlavní lázeň, nebo se likviduje. Doba oplachu je asi 2 minuty, při použití míchání lze čas snížit asi na 30 sekund. 8

9 Průtočné oplachy Touto lázní protéká voda neustále. Je tím zaručen rovnoměrný oplach, jelikož nedochází ke zvětšování koncentrace elektrolytu jako při oplachu neprůtočném. Rychlost toku vody v oplachu je nutno volit tak, aby byl zaručen dostatečný oplach, a aby zároveň nedocházelo k plýtvání vodou. Protiproudé oplachy se v praxi používají i jako dvoustupňové, čímž se dosáhne úspory vody i kvalitnějšího povrchu. Doba oplachu je asi 30 sekund. Kaskádové oplachy Skládají se z několika neprůtočných oplachů řazených za sebou. V každém dalším oplachu se snižuje koncentrace elektrolytu. Nevýhodou tohoto způsobu je příliš velká náročnost na prostor a čas trvání oplachu. Po nasycení prvního oplachu se tento použije pro doplnění pokovovací lázně, nebo se použije jako druhotná surovina, například při práci s barevnými kovy. Na místo prvního oplachu nastupuje druhý atd. většinou se používají tři oplachy. Sprchový oplach Je vhodný pro elektrolyty s vyšší viskozitou. Pro duté součástky je však nevhodný. Druhy znečištění průmyslových odpadních vod Anorganické znečištění V průmyslových odpadních vodách jsou zvýšené koncentrace solí, které se běžně vyskytují ve vodách. Tyto soli jsou disociované do různých stupňů na kationty a anionty. Mezi nejobvyklejší kationty patří Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ a v odpadních vodách k nim přistupuje NH 4 +. Z aniontů jsou to HCO 3, SO 4 2, Cl a v některých případech NO 3. Pro živé organizmy je v prostředí, kde žijí, důležitá hodnota ph, která vyjadřuje koncentraci vodíkových iontů. V přírodních vodách je dle norem limitována hodnotami od 6,0 do 8,5 (vodní toky), resp. 9,0 (ostatní toky). Z ekologického hlediska je velmi důležité sledovat množství těžkých kovů obsažených v průmyslových odpadních vodách. Do skupiny těžkých kovů patří všechny kovové prvky s výjimkou kovů alkalických a alkalických zemin. Některé z nich jsou mikrobiogenní (živý organizmus je potřebuje v určitém množství k životu), nicméně při vyšších koncentracích mají toxický účinek. Naopak některé z nich jsou toxické již při velice nízkých koncentracích (Hg, Cd, As, Pb). Toxicita je však velmi diferencovaná dle druhu organizmu. Např. pro člověka má Cd karcinogenní účinky, zatímco rostliny jsou k němu téměř netečné. Organické znečištění Přírodní organické látky (lipidy, sacharidy, proteiny aj.) jsou ve většině případů biologicky rozložitelné, a proto se vyjadřuje pouze jejich celková koncentrace zjednodušeně jako biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). Koncentrace organických látek je takto vyjádřena množstvím kyslíku, který je spotřebován za definovaných podmínek v objemové jednotce vody biochemickými procesy, kterými je organická hmota za aerobních podmínek rozložena. 9

10 Pouze některé sloučeniny významně působící na kvalitu životního prostředí jsou sledovány odděleně. 10

11 Například: extrahovatelné látky (EL), které jsou dále rozděleny na polární PEL (lipidy) Čištění odpadních vod nepolární NEL (dříve nazývané jako ropné látky a minerální oleje) Rozpuštěné (velmi malé množství) Nerozpuštěné (plavou na hladině) Emulgované (řezné a chladicí emulze) povrchově aktivní látky (PAL), které způsobují výrazný pokles povrchového napětí. Jsou přirozeného původu (mýdla) nebo přirozeně připravené (tenzidy). Hlavním důvodem čištění odpadních vod je především zajištění nezávadné koncentrace toxických látek v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace či vodoteče. Vzhledem k náročnosti čištění a následné kontroly je třeba těmto procesům věnovat zvýšenou pozornost. Během čištění dochází ke snižování obsahu solí i zbytků toxických látek. Analogie čištění odpadních vod vychází z procesů, které probíhají samovolně v přírodě. Vzhledem k množství produkovaných provozních vod je však nutné průběh čištění urychlit. Technologický proces úpravy vody se provádí následujícími způsoby: Mechanické čištění Biologické čištění Fyzikálně chemické metody čištění Mechanické čištění Mezi mechanické procesy, které se nejčastěji využívají k čištění odpadních vod, patří usazování a zahušťování suspenzí. Usazování se používá k hrubému předčištění odpadních vod, v lapících písku, v usazovacích, resp. Dosazovacích nádržích, kde současně probíhá i zahušťování suspenzí. Zahušťování probíhá v podobných nádržích, avšak cílem je zvýšení koncentrace kalu. 11

12 Obr. 3: Mechanické čištění ČOV Hrubé předčištění Během hrubého předčištění, jsou odstraněny velké plovoucí nebo vodou sunuté předměty. K tomuto procesu se využívají lapáky štěrku nebo česle. Lapáky štěrku zachycují velké předměty a jsou situovány před čistírnou na přivaděči odpadních vod. Česle jsou určeny k zachycení jak větších předmětů, tak hrubých nerozpuštěných částic. Jsou tvořeny řadou ocelových prutů, které jsou zasazeny do pevného rámu. Ten je umístěn většinou pod úhlem 30 až 60. Obr. 4: Lapák štěrku Obr. 5: Česle Biologické čištění Biologická úprava vody probíhá buď v podmínkách anaerobních a aerobních. Anaerobní způsob čištění = reakce probíhá bez přístupu kyslíku s využitím přirozeného rozkladu organických látek činností organismů Aerobní způsob čištění = aktivačních nádržích se mísí vločky organické hmoty osídlené organismy s nově přicházející odpadní vodou za stálého provzdušňování. Mezi základní výhody anaerobního procesu oproti aerobnímu patří: Nízká spotřeba energie Nižší produkce biomasy Nízké požadavky na živiny Možnost udržení vysoké koncentrace biomasy v reaktoru Nevýhody jsou: Menší reakční rychlost Vyšší zbytková koncentrace organických látek v odtoku Citlivost methanogenních bakterií vůči vnějším podmínkám Dlouhá doba zapracování procesu 12

13 Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod: Separace nerozpuštěných látek Neutralizace Srážení Chemická oxidace a redukce Iontová výměna Adsorpce Extrakce Desorpce Membránové separační procesy Elektrodialýza Dialýza Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace Reverzní osmóza Rozklad stabilizovaných emulzí Fyzikálně chemické metody čištění odpadních vod Separace nerozpuštěných látek Hydrocyklon = pro oddělování nerozpuštěných látek odstředivou silou Filtrace = Během filtrace protéká kapalina přes porézní přepážku, na které se zachycují pevné částice. Obr. 6: Hydrocyklon Filtrace vrstvou zrnitého materiálu Odpadní voda obsahující nerozpuštěné látky prochází vrstvou zrnitého materiálu určitých vlastností, přičemž pevné nerozpuštěné látky se zachytávají uvnitř této vrstvy. Filtrace přes filtrační přepážku Obr. 7: Dekantační odstředivka Obr. 8 :Pásový lis Obr. 9: Komorový kalolis Flotace = podobná filtraci používá se k separaci nerozpuštěných látek z vody 13

14 Neutralizace Neutralizace je chemická reakce mezi kyselou (ph<7) a zásaditou (ph>7) látkou, při které reagují vodíkové a hydroxylové ionty za vzniku molekul vody. V průmyslových podnicích vznikají často odpadní vody, které nesplňují limity ph povolené pro vypouštění do vodních toků nebo městské kanalizace (obvyklé rozpětí je 6 8,5 až 9). Proto je před vypouštěním takových vod nutné provést jejich neutralizaci vhodným způsobem. Neutralizace bývá prováděna následujícími způsoby: Vypouštěním odpadních vod přímo do toku využívá tlumivé kapacity vody, neboli schopnosti tlumit změny ph po přídavku kyseliny nebo zásady. Kyseliny nebo zásady z odpadní vody jsou takto neutralizovány sloučeninami přítomnými v říční vodě. Mícháním kyselých a zásaditých odpadních vod používá se v případě, že v podniku vznikají kyselé i zásadité látky. Neutralizace tedy probíhá smícháním těchto látek. Při tomto procesu je nutné předejít vzniku toxických látek (při okyselení sulfidů se uvolňuje sulfan, po okyselení kyanidů kyanovodík apod.). Přídavkem dalších chemikálií nejčastější. Provádí se v neutralizačních stanicích. Nádrže, ve kterých probíhá reakce, musí být intenzivně míchány. V moderních zařízeních se stále více využívá automatizace a jednotlivá činidla jsou dávkována čerpadly s ph čidly. Srážení Reakce, kdy přidáním vhodného činidla dojde k vysrážení části rozpuštěných iontů ve formě sraženiny, která je ve vodě velmi omezeně rozpustná. Ionty látky, která byla rozpuštěná v kapalině, reagují s činidlem a vzniká tak jiná sloučenina. Příkladem srážení je například: Srážení kationtů nejčastěji jsou odstraňovány kationty kovů (Ni, Zn, Co, Cr). Ke srážení se používá zvýšení ph přídavkem vhodného činidla, přičemž každý kov se sráží při určité hodnotě ph. Srážení aniontů Tyto reakce se rozlišují podle toho, jaké látky je třeba vysrážet: Fosforečnany Fluoridy a fluorokřemičitany Sírany Kyanidy srážejí se buď hydroxidem vápenatým, nebo železitými, železnatými a hlinitými solemi lze je odstranit hydroxidem vápenatým ve formě fluoridu vápenatého nebývají považovány za toxické či nebezpečné, avšak je li nutné je vysrážet, využívá se k tomu hydroxid vápenatý nejčastějším způsobem vysrážení těchto látek je pomocí železnatých solí (FeSO 4 ) 14

15 Chemická oxidace a redukce Oxidací rozumíme, když daná látka ztrácí elektron, zatímco při redukci ho přijímá. Podle počtu vyměněných elektronů se mění oxidační číslo. Tyto reakce jsou spolu svázány, oxiduje li v systému jedna látka, druhá látka musí zákonitě redukovat. Právě proto jsou tyto děje označovány jako oxidačně redukční (redoxní). Oxidace chlorem a jeho sloučeninami Oxidace ozónem Oxidace peroxidem vodíku Oxidace manganistanem draselným Oxidace kyslíkem Pokročilé oxidační procesy Chemická redukce Tento typ reakce se v případě čištění odpadních vod používá méně často než oxidace, protože odpadní vody málokdy obsahují látky ve vyšším oxidačním stupni. Systémy čisticích stanic Žádný ze systémů zneškodňování není univerzální, vždy je třeba volit optimální na základě bilančních údajů, požadavku na zbytkové znečištění vyčištěné vypouštěné vody a místních podmínek. Můžeme je rozdělit na: Recyklační systémy osazené jako součást technologických linek provozů povrchových úprav. Zneškodňovací systémy, které můžeme rozdělit do následujících skupin, které jsou definovány v ČSN : Odstavný způsob čištění Průtočný způsob čištění Přímý způsob čištění Přerušovaný způsob čištění Odstavný způsob čištění Při odstavném způsobu se čištění odpadní vody provádí diskontinuálně. Nejčastější uspořádání je takové, kdy se do jedné nádrže napouští surová odpadní voda, ve druhé probíhá zneškodňování, z třetí se vypouští vyčištěná voda. Přednosti zařízení: vysoká účinnost čisticího postupu variabilita čistícího postupu nízké provozní náklady, automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu vysoká spolehlivost a minimální nároky na údržbu (plastové provedení) Možnosti použití: Čištění odpadní vody s obsahem kovů, například zinku, olova, cínu, chrómu. Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek, čištění vod, které vznikají při omílání. 15

16 Obr. 10: Čistící a neutralizační stanice pro malé provozy 16

17 Průtočný způsob čištění Při průtočném způsobu probíhá čištění odpadní vody kontinuálně dávkováním chemikálií při současném přítoku a odtoku odpadní vody v zařízení. Pro dosažení optimální účinnosti je potřebné, aby významně nekolísala koncentrace znečištění odpadní vody a její produkce. Čistící postup lze dobře automatizovat. Předností tohoto způsobu je dosažení velkého výkonu zařízení při jeho relativně malé velikosti a možnost dosažení vysokého stupně automatizace. Přednosti zařízení: Vysoká účinnost čistícího postupu Malé rozměry vzhledem k výkonu. Automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu. Možnost použití vápenného mléka (nízká koncentrace rozpuštěných látek) nebo hydroxidu sodného jako neutralizačně srážecího činidla. Úspora nákladů na likvidaci čistírenského kalu dosažení vysokého obsahu sušiny po odvodnění v kalolisu. Minimální nároky na údržbu plastové provedení. Možnosti aplikací: Čištění odpadní vody s obsahem kovů, např. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, mědi, kadmia vznikajících při povrchových úpravách materiálů např. v galvanizovnách. Čištění odpadní vody s obsahem nerozpuštěných látek ve vznosu (broušení kamene, keramický průmysl, atd.). Přímý způsob čištění Podstatou přímého čištění je zneškodnění závadných látek obsažených v kapalině, která ulpívá na pokovovaných předmětech po vytažení z galvanických lázní, ještě před zředěním těchto zbytků oplachovou vodou. To znamená, že se před oplachové vany zařadí vana s upravovacím činidlem. V tomto roztoku se zneškodňují zbytky elektrolytu, který je vynášen z lázní, takže do oplachové vody se dostávají už jen nezávadné látky. Přednosti metody: Nižší spotřeba zneškodňovacích činidel Úspora vody a nižší potřeba pracovníků nutných pro likvidaci odpadních vod Možnost opětného použití oplachové vody v cirkulačním okruhu. Přerušovaný způsob čištění Od průtočného systému se liší tím, že odpadní vody se přivedou do zásobní nádrže a z ní se přečerpávají do reakční nádrže, kde se provede úprava. Úprava se tedy provádí sice za automatické kontroly složení odpadních vod a automatického dávkování, ale v odstavné nádrži. Znečištění odpadních vod se zjišťuje potenciometricky a činidla se dávkují automaticky z předem připravených zásobníků. Výhodou přerušovaného čištění proti odstavnému je to, že v důsledku rychlého zjišťováni koncentrace odpadních vod a rychlého dodávání potřebného množství činidel vychází celkové rozměry reakčních nádrží a 17

18 zásobních nádrží menší než obsahy nádrží u odstavného čištění. Při přerušovaném systému stačí pro každý druh odpadních vod pouze jedna reakční nádrž. 18

19 Blokové schéma přerušovaného způsobu čištění Technologický postup neutralizace 1. fáze snížení ph (přidání kyseliny a koagulantů) Během první fáze vstupují do reakce kyseliny a koagulanty, a to v následujícím pořadí: Je li ph odpadní vody: ph > 6,5 přidání kyseliny, snížení ph na 6,5 ph 6,5 kyselinu nepřidáváme Dávkování koagulantů Je li po dávkování koagulantů: ph > 5 dávkovat kyselinu a snížit ph na 5 ph 5 kyselinu již nepřidávat Koagulant: 40% roztok Fe 2 (SO 4 ) 3 Dávkování: Míchání: Doba míchání: 0,4l / 1m 3 odpadní vody velmi rychlé 10 min (nastavitelná doba 5 20 min) Kyselina: H 2 SO 4 V této fázi je možné do reakce přidat bentonit v podobě 10% suspense (100kg bentonitu / 1 m 3 vody). Ten je vhodný z následujících důvodů: zatěžuje kaly zlepšuje sedimentaci má schopnost vázat ropné látky má schopnost částečně vázat těžké kovy 2. fáze zvýšení ph 19

20 V druhé fázi do reakce vstupuje hydroxid vápenatý Ca(OH)2, kterým zvýšíme ph na hodnotu

21 Vzhledem k tomu, že ve zkoumaných galvanických procesech využíváme Ni a Zn, přičemž Zn se sráží při ph 8 9 a Ni při hodnotě ph 9,5 10, dosahujeme v této fázi právě zmíněné hodnoty ph 10. Tím je zaručeno, že obě látky se vysráží. V této fázi je třeba dávkovat Ca(OH) 2 přerušovaně a po malých množstvích. To je nutné z hlediska časové prodlevy reakce Ca(OH) 2 s odpadní vodou. Po dokončení úpravy ph je důležité nechat reakci dojít po dobu min. Zásaditá látka: Ca(OH) 2 Množství: Skupenství: Dávkování: Způsob dávkování: 2kg (1,5 3) sypkého vápenatého hydrátu / 1m 3 odpadní vody 10% suspense (100kg/1m 2 vody), stálé míchaní (z důvodu okamžité sedimentace) 20l suspense / 1m 3 odpadní vody přerušované po malých dávkách (přidávání malých dávek po cca 30 sekundách) z důvodu hrozícího předávkování 3. fáze flokulace a sedimentace kalu V poslední fázi přidáme do reakce flokulanty, které ihned reagují s předchozí fází, a dochází k vytvoření sraženin. Tato reakce probíhá za stálého míchání. Mezi velkými vločkami sraženiny se pohybuje spousta malých, které se díky promíchání spojí s většími a vytvoří celky (5 10 min). Tento kal je křehký, a proto je nutné zachovat velmi pomalý pohyb kapaliny. Použitou látkou v této fázi je polymerní flokulant (PF), který je dodávaný v sypké formě, a proto je nutné ho před použitím rozpustit ve vodě. Zásobní roztok je nutné připravit den předem v koncentraci 1g / 1l vody. Nalévá se max. 1,5l do 1m 3 reakční nádrže. PF se aplikuje ve formě tzv. pracovního roztoku. Při vlastním provozním použití je třeba dodržet předepsanou koncentraci PF, která je nezbytná pro jeho optimální rozmíchání v suspensi a umožní dobrou dispergaci a dokonalou účinnost. Proces sedimentace je velmi pomalý a může trvat až jednu hodinu. Flokulant: Množství: polymerní flokulant 1g flokulantu / 1l vody, max. 1,5l do 1m 3 reakční nádrže Míchání velmi pomalé míchání pomocí pomaloběžného velkého míchadla na dně nádrže Zpracování kalu Kal obsahuje určité procento vody a naším úkolem bude toto procento snížit. Obsahuje tzv. prostorovou vodu, kterou lze oddělit gravitačními silami. Další složka je voda pevně vázaná na částice kalu. Na její oddělení musíme použít více energie. 21

22 Základní typy kalové suspenze: Hydrofilní organický kal Zdrojem těchto kalů jsou odpadní vody: městské potravinářského průmyslu z chovu zvířat z textilního průmyslu z kožedělného průmyslu průmyslu organické chemie Hydrofilní anorganický kal Zdrojem těchto kalů jsou odpadní vody: anorganického chemického průmyslu barvíren textilního průmyslu koželužen Hydrofóbní organický kal Hydrofóbní organický kal je produkován flotací odpadních vod: tukového a masného průmyslu rafinerií ropy Finální zpracování kalu Konečné práce s kaly se řídí vždy příslušnou vyhláškou: Směrnice 1999/31/ES o skládkování, omezuje ukládání kalů na skládky jako biodegradabilní odpad Vyhláška MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 376/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě č. 382/2001 Sb. Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Rozdělení finálního zpracování kalu: Sušení a spalování kalu Skladování kalu Zakomponování kalu do stavebních materiálů Použití k hnojivým účelům Kompostování 22

23 23

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Souhrn Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Jiřina Čežíková, Ladislav Kudrlička Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem e-mail: jirina.cezikova@vuanch.cz Při přípravě thallných

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: +420 604 379 338, +420 558 115 168 E-mail: matela@aquatest.cz č.j.: 14005301084 V Ostravě dne 26.8.2014 Krajský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové odpady. 1. část. Prof. Ing. František KEPÁK, DrSc.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové odpady. 1. část. Prof. Ing. František KEPÁK, DrSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Průmyslové odpady 1. část Prof. Ing. František KEPÁK, DrSc. Ústí nad Labem 2005 Autor: Prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Chlorování bazénové vody je jedním z nejběžnějších způsobů hygienického zabezpečení vody. Chlór

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více