Úprava podzemních vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava podzemních vod"

Transkript

1 Úprava podzemních vod 1

2 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn, H 2 S) Odstranění Fe a Mn Odstranění NH 4 iontů Odstraňování NO iontů Odstraňování těžkých kovů a Be Odstraňování specifických organických látek 2

3 Složení a vlastnosti podzemních vod Podzemní vody většinou mineralizovanější než vody povrchové. Kolísání fyzikálně chemických parametrů je nevýznamné. Stálá teplota (s výjimkou vod infiltrovaných). Neobsahují kyslík nebo jen velmi malé množství, vyšší obsah oxidu uhličitého, někdy výskyt radonu. Koncentrace organických látek běžně velmi malá. Žádný nebo malý obsah organismů, jiný charakter než v povrchových vodách. Chemické složení závisí na horninovém prostředí, které je s podzemní vodou v kontaktu.

4 Geneze, jakost vod a ovlivňující procesy: 1. vyluhování minerálních a organických složek z půd, 2. rozpouštění částečně rozpustných hornin,. vylučování nerozpustných sraženin ze složek přítomných ve vodě, 4. adsorpce a desorpce již rozpuštěných složek na částicích půdy a hornin a výměna iontů, 5. aerobní a anaerobní odbourávání organických látek, 6. míchání vod různého původu, obvykle spojené s průběhem chemických reakcí (i smíšené vodní zdroje) Vzájemné ovlivňování fyzikálních procesů a chemických dějů. 4

5 Složení a vlastnosti povrchových vod Povrchové vody většinou nižší mineralizace než u podzemních vod. Kolísání fyzikálně chemických parametrů často značné (roční období, antropogenní činnost apod.). Proměnlivá teplota. Větší obsah kyslíku, s výjimkou velmi znečištěných vod, malý obsah oxidu uhličitého, různé zastoupení forem CO 2. Vyšší koncentrace organických látek, charakter závisí na původu vody. Větší počet mikroorganismů, biologické složení rozmanitější. Chemické složení prvky většinou v oxidované formě, kovy většinou v kalech a sedimentech (v hydratované formě). 5

6 Povrchové vody jako životní prostředí pro organismy bakterie, viry, řasy či vyšší organismy. Mikrobiologické a biologické osídlení a fyzikálně chemické složení vody. Organismy katarobní žijící v čistých vodách Organismy saprobní žijící ve vodách s různým stupněm znečištění: polysaprobní velmi znečištěné vody, mezosaprobní (α, β) čistší vody, oligosaprobní nejméně znečištěné vody. 6

7 Klasifikace technologických procesů Základní technologické procesy úpravy vody: čiření, sedimentace, sorpce, oxidace a desinfekce, aerace. Úprava vody a fázové pochody: jednofázové soustavy oxidace, desinfekce, dvoufázové soustavy čiření, sedimentace, filtrace, mechanické odkyselování apod.), třífázové soustavy odkyselovací filtrace přes odkyselovací hmoty, dechlorace zrněným aktivním uhlím apod.). 7

8 Průměr částic v upravované vodě Koagulace m molekuly, ionty koloidy mikrodisperze hrubé disperse viry bakterie 8

9 Membránové procesy Řasy, prvoci Huminové kyseliny Plankton Písek Koloidy Bakterie Viry Pesticidy, organické látky Ionty ,1 0,01 0,001 0,0001 µm Filtrace Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reversní osmosa 9

10 Neutralizace - odkyselování vody- stabilizace Největší význam agresivní oxid uhličitý a kyslík, které se bezprostředně účastní koroze. Odkyselování úzce souvisí se zvýšením obsahu Ca, Mg a HCO - iontů. Cílem dosažení ph kolem 7. Neutralizace je nezbytná i z hygienických důvodů. Agresivní voda rozpouští z potrubí olovo, měď a zinek. 10

11 Neutralizace - odkyselování vody- stabilizace Neutralizace se provádí obvykle na konci technologické linky, při současném odželezování a odmanganování může být účelné zařazení i na začátku. Způsoby odkyselování: a) mechanické (provzdušňováním) b) chemické odkyselovacími hmotami (v tuhé fázi), alkalizačními prostředky (v kapalné fázi). 11

12 Vápenato-uhličitanová rovnováha CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - CaCO = Ca 2+ + CO 2- TNV teplota Hodnocení jakosti vody dopravované potrubím - výpočet agresivních účinků (inkrustujících vlastností) vody Tillmans (1912), Langelier (196), Ryznar(1944) 12

13 Ukazatel TNV ocel, litina azbestocement, beton přesycení CaCO (mmol/l) 0,1 0,1 agresivní CO 2 (mmol/l) 0,11 0,11 KNK 4,5 (mmol/l) min. 0,8 - Ca 2+ (mmol/l) min. 0,5 min. 0,5 ph - min. 6,7 rozpuštěný kyslík (mg/l) min. 5,0 - Měď ph 6,5 až 9,5 KNK 4,5 (mmol/l) min 1,0 volný CO 2 (mg/l) max. 44 Plasty Pozink ph min. 7,5 KNK 4,5 (mmol/l) min 1,5 volný CO 2 (mg/l) max. 11 Ca2+ (mg/l) min 20 chloridy, sírany, dusičnany (mg/l) max 50 konduktivita (ms/m) max 60 1

14 Odkyselování vody dva způsoby: Mechanické - jedná se pouze o odstranění agresivního CO 2 provzdušňováním, při kterém nedochází ke změnám koncentrace iontů Ca 2+ a Mg 2+. Chemické - jsou doprovázeny změnou koncentrace Ca 2+, ev. Mg 2+. Jsou vhodné zejména pro vody s nízkou koncentrací těchto iontů. Při odkyselování vod současně probíhá odželezování a částečně i odmanganování vod. Alkalizace tvorba inkrustů, potrubí, čerpadla, provzdušňovací elementy provozní problémy 14

15 Vápenato-uhličitanová rovnováha Rovnováha mezi CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - CO 2 Ca 2+ CaCO agr.co 2 = celk. CO 2 - rovn. CO 2 přesycení CaCO = (Ca 2+ ) 0 (Ca 2+ ) r 15

16 Vápenato-uhličitanová rovnováha Tillmans, Langelier (1912, 196) t e p l o t a Disociace H 2 CO (do 1. a 2. stupně) Součin rozpustnosti CaCO Iontový součin vody Rovnice elektrochemické neutrality ( c i * z i )kationtů = ( c i * z i )aniontů Rovnice iontové síly roztoku I = ½ ( c i * z i2 ) 16

17 Formy oxidu uhličitého ve vodě Rovnováha H 2 CO ve vodě (CO 2 ) HCO - CO 2- H 2 CO HCO - + H + K 1 [H ][HCO [H CO ] 2 ] K 1 = 10-6,5 HCO - CO 2- + H + K 2 2 [H ][CO [HCO ] ] K 2 = 10-10,5 Veškerý CO 2 = [H 2 CO ] + [HCO - ] + [CO 2 -] = CO 2 Volný CO 2 CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - 17

18 poměrné distr. koef. δ Distribuční diagram uhličitanového systému [ složka] n i [ složka] i složky i 1 CO [ H CO ] [ H 2 2 H 2 CO 2 CO2 [ H ] K1[ H ] K K 1 2 [ HCO ] K [ H 1 HCO 2 CO2 [ H ] K1[ H ] K1K2 2 i1 2 ] ] CO 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 H2CO HCO CO Formy CO ph 8, [ CO ] K K CO 2 CO2 [ H ] K1[ H ] K K 1 2 6,5 10, 18

19 Vápenato-uhličitanová rovnováha Tillmans, Langelier (1912, 196) Disociace H 2 CO (do 1. a 2. stupně) Součin rozpustnosti CaCO Rovnice elektrochemické neutrality CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - 2 c (Ca 2+ ) = c (HCO - ) 19

20 Tillmansova rovnovážná čára H 2 CO HCO - + H + K 1 [H ][HCO [H CO ] 2 ] K 1 = 10-6,5 HCO - CO 2- + H + K 2 2 [H ][CO [HCO ] ] K 2 = 10-10,5 CaCO CO 2- + Ca 2+ [Ca ][CO [CaCO ] 2 2 K S K S = 10-8, ] 20

21 Tillmansova rovnovážná čára Rovnice elektrochemické neutrality ( c i * z i ) kationtů = ( c i * z i ) aniontů CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - 2 c (Ca 2+ ) = c (HCO - ) Pro všechny vody jediná rovnovážná čára 21

22 oxid uhličitý Tillmansova rovnovážná čára K K 1 [ H ][ HCO [ H CO ] [ H 2 ][ CO 2 2 [ HCO ] ] ] y = k x Agresivní vlastnosti K S [ Ca ][ CO 2 2 ] Tvorba úsad 2[ Ca ] [ HCO 2 K K 2 [H 2 CO ] = [Ca 2+ ] [HCO - ] 2 1 K s ] hydrogenuhličitany [H 2 CO ] = k [HCO - ] k K 2K 2 1 K s 22

23 oxid uhličitý Idealizovaný systém 25 2 [Ca 2+ ] = [HCO - ] K K 2 [H 2 CO ] = [Ca 2+ ] [HCO - ] 2!!! 1 K s [H 2 CO ] = k [HCO - ] k K 2K 2 1 K s 0 0 hydrogenuhličitany Reálný systém Pro celkové složení vody rovnice elch. neutrality 2 [Ca 2+ ] = [HCO - ] + a kde a = [A 2- ] + 0,5 [A - ] - [K 2+ ] 0,5 [K + ] 2

24 oxid uhličitý oxid uhličitý [H 2 CO ] = k [HCO - ] k K 2K 2 1 K s Reálný systém hydrogenuhličitany [H 2 CO ] = k [HCO - ] + a k [HCO - ] 2 25 a=0 a>0 a<0 0 0 hydrogenuhličitany 24

25 Is = ph phs Langelierův saturační index phs = log Ks/K2 log c(ca 2+ ) log c(hco - ) Chyba!!!!! Is ± 0,25 rovnovážný stav Is < 0 agresivní vlastnosti Is > 0 tvorba úsad aktuální koncentrace = rovnovážné c(ca 2+ ); c(hco - ) K [ H ][ CO 2 2 [ HCO ] ] K S [ Ca ][ CO ]

26 Langelierův saturační index phs = log Ks/K2 log c(ca 2+ ) log c(hco - ) Odvození z: K K S [ H ][ CO 2 2 [ HCO ] [ Ca ] ][ CO 2 2 ] Přesnější výpočet: phs = log Ks/K2 + 2,5 I log c(ca 2+ ) log c(hco - ) I = 2, c RL 26

27 RIs = 2 phs - ph RIs ~ 7 Ryznarův index stability RIs < 6 RIs > 8 výrazněji inkrustující vlastnosti výrazněji agresivní vlastnosti Výpočet agresivního CO 2 k vápenci Lehmann-Reuss A = G U G z tabulky odpovídá hodnotě S = V + uhličitanový CO 2 V = volný CO 2 uhličitanový CO 2 = 22 KNK 4,5 27

28 oxid uhličitý Mechanické procesy odstraňování CO 2 dc/dt = k*a(c c r ) hydrogenuhličitany 28

29 Kaskády 29

30 Sprchové růžice vstup výstup odkal míchání 0

31 Stripovací věž, skrápěné kolony 1

32 Provzdušňovací zařízení odvzdušnění tryska 2

33 Chemické procesy odstraňování CO 2 odkyselovacími hmotami (v tuhé fázi), alkalizačními prostředky (v kapalné fázi). Hmoty: mramor, magno, dolomit, fermago, semidol, dekarbolit, vápno, uhličitan nebo hydroxid sodný vhodné zejména u vod s nízkou koncentrací vápníku a hořčíku filtrační rychlosti 2 16 m/h

34 Filtrace přes odkyselovací hmoty CaCO + CO 2 + H 2 O = Ca HCO - MgCO + CO 2 + H 2 O = Mg HCO - MgO + 2 CO 2 + H 2 O = Mg HCO - Vzrůstá koncentrace hydrogenuhličitanů z CO 2 10 mg/l vznikne HCO - 21,4mg/l 4

35 Chemické odkyselení tuhá fáze oxid uhličitý Filtrace přes mramor, PVD aj. H 2 CO + CaCO = Ca(HCO ) 2 1 mmol/l 2 mmol/l 25 y = - 0,5 x + a 0 0 hydrogenuhličitany 5

36 Chemické odkyselení mokré dávkování vápna oxid uhličitý 2 H 2 CO + Ca(OH) 2 = Ca(HCO ) H 2 O 1 mmol/l 1 mmol/l 25 y = - x + b 0 0 hydrogenuhličitany 6

37 oxid uhličitý oxid uhličitý Vápenato-uhličitanová rovnováha Evoluční čáry (1) y = - 0,5 x + a 25 (2) y = - x + b () y = k x (čáry ph) 0 0 hydrogenyhličitany K 1 [ H ][ HCO [ H CO ] 2 ] hydrogenyhličitany 7

38 oxid uhličitý Vápenato-uhličitanová rovnováha hydrogenuhličitany 8

39 Neutralizace Dekarbonace - Remineralizace Neutralizace provádí se v případech, kdy voda obsahuje vyšší koncentrace CO 2 a je třeba neutralizací snížit její agresivitu. Dekarbonizace snížení obsahu hydrogenuhličitanů ve vodě snížení rizika tvorby inkrustů v síti a u konečného spotřebitele. Remineralizace zvýšení koncentrace vhodných minerálních látek ve vodě zlepšení její kvality a vlastností pro spotřebitele u vod málo mineralizovaných. Všechny tyto procesy zušlechťování vody. Operace, které nejsou nezbytně nutné, ale zlepšují jakost pitné vody jak pro konečného spotřebitele (chuť, tvrdost ), tak i pro provozovatele (snížení rizik v síti). 9

40 Dekarbonizace Cíl operace snížení bikarbonátů ve vodě - Ca(HCO ) 2, Mg(HCO ) 2. Zachování určité koncentrace bikarbonátů ve vodě nutná pro zajištění vápenato-uhličitanové rovnováhy. Ochranná vrstva v potrubí proti korozi. Způsob úpravy dávkování zásady (louh nebo vápno), která reaguje s bikarbonáty a vytváří sraženinu CaCO Mg(OH) 2 Jedná se o částečné odstraňování bikarbonátů, současně dochází k ochuzování vody o Ca a Mg, voda je změkčována. Dekarbonace se provádí v čiřičích nebo usazovacích nádržích. 40

41 Odželezování - odmanganování Oxidace na nerozpustné sloučeniny pomocí vzdušného kyslíku rozpuštěného ve vodě, chloru, manganistanu draselného nebo ozonu. filtrační materiály vykazující vysoké katalytické účinky při oxidaci železa a manganu (Birm, Greensand) in-situ metody 41

42 Odželezování a odmanganování vody Rychlost reakce závisí na : koncentraci Fe, Mn, hodnotě ph formě výskytu Fe a Mn (humáty, HCO -, Cl -, SO 4 2- ) Metody chemické biochemické Vyredox nutná homogenita zvodnělého prostředí (k f ) 42

43 Odželezování a odmanganování vody Železo ve vodě dvojmocné (v iontové formě) nebo trojmocné (sedimenty - hydroxid železa). Mangan se obvykle vyskytuje ve vodě spolu s železem. V procesu odželezování se převádí železo a mangan z rozpustné iontové formy na formu nerozpustnou. Používané metody: odželezování provzdušňováním, odželezování a odmanganování alkalizací (vápnem, uhličitanem sodným, výjimečně hydroxidem sodným), odželezování a odmanganování oxidačními činidly (chlor, manganistan draselný, ozon, oxid chloričitý, pro oxidaci iontů Fe i peroxid vodíku), kontaktní odželezování a odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy manganu (birm, greensand).

44 Reakční schéma: Fe 2+ + H 2 O - e = Fe(OH) + H + Mn 2+ + H 2 O - 2e = MnO(OH) H + Následná separace, odstranění suspendovaných látek sedimentací nebo filtrací Výpočet plochy UN, výpočet počtu filtrů 44

45 Oxidační činidla Vzdušný kyslík Chlor Oxid chloričitý Ozon Manganistan draselný Peroxid vodíku (pro Fe 2+ ) 45

46 Vzdušný kyslík 2 4 Fe O2 10 H2O 4 Fe(OH) 8 H 2 2 Mn O2 4 H2O 2 MnO(OH) 2 4 H Železo se oxiduje poměrně velkou rychlostí, oxidace manganu bez zvýšení hodnoty ph téměř neprobíhá. Význam má i vazba Fe hydrogenuhličitany - sírany 46

47 Chlor 2 2 Fe Cl 2 6 H2O 2 Fe(OH) 2 Cl 6 H 2 Mn Cl 2 H2O MnO(OH) 2 2 Cl 4 H Oxidace železa probíhá velmi rychle. Přestože chlor je silnější oxidační činidlo než vzdušný kyslík probíhá oxidace manganu pomalu, resp. vyžaduje nereálné vysoké doby zdržení. Někdy nutná dechlorace F

48 Oxid chloričitý 2 2 Fe ClO 2 1 H2O 5 Fe(OH) Cl 11H 2 5 Mn 2ClO 2 11H2O 5 MnO(OH) 2 2 Cl 12 H Oxidace železa probíhá velmi rychle. Přestože chlor je silnější oxidační činidlo než vzdušný kyslík probíhá oxidace manganu pomalu, resp. vyžaduje nereálné vysoké doby zdržení. 48

49 Ozon 2 2 Fe O 5 H2O 2 Fe(OH) O2 4 H 2 Mn O 2 H2O MnO(OH) 2 2 H 49

50 Manganistan draselný 2 - Fe MnO4 8 H2O Fe(OH) MnO(OH) 2 5 H 2 - Mn 2 MnO4 7 H2O 5 MnO(OH) 2 4 H Manganistan draselný je velmi silné oxidační činidlo. Rychlost oxidace pro železo a manganistan je srovnatelná. Vzhledem k ceně manganistanu se v případě přítomnosti Fe a Mn v podzemní vodě většinou provádí dvoustupňové odželezování a odmanganování. 50

51 Spotřeba oxidačních činidel. Oxidační činidlo spotřeba mg/mg Fe spotřeba mg/mg Mn kyslík 0,14 0,26 ozon 0,4 0,87 Ozon (až na MnO 4- ) - 2,18 chlor 0,64 1,29 oxid chloričitý (ClO 2 ) 1,21 2,46 manganistan draselný 0,94 1,92 51

52 Odželezování - odmanganování Odstranění železa a manganu vázaného v organických komplexech především v látkách huminového typu v povrchových vodách. Oxidace této formy železa a manganu je zpravidla neúčinná (ozon ano). železo a mangan se odstraňují společně s organickými látkami koagulací a separací suspenze na stejných zařízeních, která jsou používána pro úpravu povrchových vod (koagulace - sedimentace - filtrace). Laboratorní technologické zkoušky TNV

53 in-situ metody Vyredox

54 In-situ odstraňování Fe a Mn 54

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Úprava vody Úprava vody Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha,

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Odkyselování stabilizace vody

Odkyselování stabilizace vody Odkyselování stabilizace vody 1 stabilizace vody = úprava do vápenatouhličitanové rovnováhy odkyselování = odstraňování agresivního oxidu uhličitého důvod = korozivní účinky CO 2 na kovové a betonové konstrukce

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Modul 1 Používání vody Kapitola

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc. Chemická fakulta VUT Brno Cílem zásobování pitnou vodou je dodávka pitné vody v dostatečném množství a vyhovující jakosti

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M04 VODA V PRMYSLU, ZEMDLSTVÍ A ENERGETICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 2 (38) - Obsah

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce

VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin VODA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PIVA Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní

Více

mikropolutanty = pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB),

mikropolutanty = pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB), 1 Přírodní voda disperzní systém obsahující řadu látek anorganického i organického původu Analyticky disperzní (rozpuštěné látky) Ø < 10-8 m mangan; nízkomolekulární organické látky (peptidy, fulvokyseliny...);

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20 Duben 2010 ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody Design of drinking water treatment plants Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5201 z července

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3.4 VODA 3.4.1. VLASTNOSTI VODY VODA Voda dva významy: - chemická sloučenina 2 O - přírodní roztok plynné kapalné pevné Skupenství Voda jako chemická sloučenina 1 δ+ Základní fyzikální

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ PŘI ÚPRAVĚ VODY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ PŘI ÚPRAVĚ VODY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF MUNICIPAL WATER MANAGEMENT POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Spolupracovaly: Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových studií Masarykova univerzita, Přírodovědecká

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách. Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 c Desinfekce čisté vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3c Desinfekce čisté vody 1 Obsah Úvod

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Základní fyzikálně chemické parametry tekoucích a stojatých vod, odběr vzorků METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Odběr vzorků Při odběrech vzorků se pozoruje, měří

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.] Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l

Více

TECHNOLOGICKÁ KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ SUROVÉ VODY NA VODU PITNOU. Eva Lángová

TECHNOLOGICKÁ KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ SUROVÉ VODY NA VODU PITNOU. Eva Lángová TECHNOLOGICKÁ KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ SUROVÉ VODY NA VODU PITNOU Eva Lángová Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Cílem této práce je přiblíţit problematiku

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Zdroje a příprava vody

Zdroje a příprava vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 1 Obsah Role

Více

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Strana 1 ze 27 1. Úvod První rozbory vody začali provádět raní přírodovědci 16. až 18. století mimo jiné lékař Paracelsus, anglický chemik

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

Technologická úprava vod na vodu pitnou. Hana Marušincová

Technologická úprava vod na vodu pitnou. Hana Marušincová Technologická úprava vod na vodu pitnou Hana Marušincová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Úprava surové vody se stává celosvětovým problémem. Zdroje vod bývají mnohem více znečištěny a jejich úprava je

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? pitná Voda průmyslová užitková odpadní srážková Metody úpravy (obecně) aerace mechanická separace nečistot, filtrace

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stanovení tvrdosti vody a celkové vodivosti pitné vody

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stanovení tvrdosti vody a celkové vodivosti pitné vody Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanovení tvrdosti vody a celkové vodivosti pitné vody Determination of hardness and total conductivity

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU Ing. MUDr. Jindřich Šesták HYDROPROJEKT CZ a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: jindrich.sestak@hydroprojekt.cz

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví

VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2001, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více