Koncept aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury. Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury. Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster."

Transkript

1 Koncept aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts

2 Představení NSMC Kooperační odvětvové uskupení 19 firem se specializací na bezpečnost v ICT, firmy s vlastními produkty, ale i integrátoři komplexních řešení.

3 Představení NSMC Realizujeme audity, analýzy a doporučení. Poskytujeme marketingovou podporu. Hledáme projekty v zahraničí (EU, NATO, USA, ). Poskytujeme poradenskou činnost pro komerční subjekty i samosprávu. NSMC Spolupracujeme při tvorbě legislativy a stanovování best practice. Poskytujeme podporu aplikačního výzkumu s MU (CERIT), ČVUT a VUT. Pořádáme školení a vytváříme programy pro studium bezpečnosti IT.

4 Proč bezpečnost v ICT? Používáte výpočetní techniku? Máte vytvořenu síťovou infrastrukturu? Je Vaše síťová infastruktura připojena k internetu? Zajištění kontinuity byznysu Business Continuity = strategická a taktická způsobilost organizace být připraven a reagovat na incidenty a narušení činností organizace za účelem pokračování na předem stanovené přijatelné úrovni (zdroj Wikipedie). Zabezpečení není luxus, ale nezbytnost pro zachování kontinuity byznysu.

5 Bezpečnost z pohledu infrastruktury Fyzická bezpečnost: neoprávněná manipulace, krádež, poškození (provozní podmínky). Kybernetická bezpečnost: perimetr, vnitřní síť.

6 Jak na ICT bezpečnost? Právní předpisy, normy a metodiky, know-how, směrnice (interní předpisy), evangelizace v oblasti KB, technologie.

7 Právní předpisy Zákon 40/2009 Sb. Trestní zákoník, zákon 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhláška 315/2014 Sb. - Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, vyhláška 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, vyhláška 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

8 Normy a metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library), metodika založená na procesním řízení organizace a je určena především pro IT manažery. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. Je určen především top manažerům k posuzování fungování ICT a auditorovi pro provádění auditu systému řízení ICT. CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) metodika pro analýzu a řízení rizik, podpůrný nástroj pro přípravu organizace na certifikaci podle ISO/IEC 27001:2005, ISMS ISO/IEC 27001:2005 mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací. Pozn.: CCTA - Central Computer and Telecommunications Agency

9 Know how Znalosti a zkušenosti v oblasti ICT a KB Interní zdroje: problémem v menších organizacích bývá často souběh rolí => nedostatečná kompetence, ovlivnění infrastrukturou a standardy dané organizace => profesní slepota. Externí zdroje: specializace, větší rozhled, praxe. Je ideální, když interní bezpečnostní manažer naslouchá a externí bezpečnostní konzultant pomáhá.

10 IT směrnice V souladu s právními předpisy, metodikami a normami si organizace vytváří své interní IT předpisy/směrnice, které řeší: bezpečnostní politiku organizace, politiku hesel a řízení identit, šifrovací metody, vlastníky procesů, správu aktiv, zálohování, DRP (Disaster Recovery Plan) včetně testů, bezpečnostní incidenty.

11 Evangelizace KB Vzdělávání v oblasti KB hraje důležitou roli, mnoho bezpečnostních incidentů je zaviněno nízkou úrovní vzdělanosti v oblasti KB, jak zapnout a vypnout počítač ví každý, jak se bezpečně chovat se musíme učit, zde je nezbytná spolupráce mezi HR, IT a managementem společnosti.

12 Technologie Před nákupem technologií je nutné: provést srovnávací analýzu současného stavu se stavem požadovaným (ZoKB je vhodný etalon), PDCA metodika: Plan - plánuj - naplánování cíle a cesty jak ho dosáhnout, Do - dělej - provedení činností podle plánu, Check - kontroluj - ověření shody výsledku s plánem, Act - jednej - provedení případných oprav a zlepšení. bez znalosti problematiky a provedení důkladné srovnávací analýzy není možné řešit nákup technologií a služeb, management potřebuje kvalitně zdůvodnit účelnost požadovaných finančních prostředků, musí se se záměrem ztotožnit. Plan Act Do Check

13 Pyramida vyspělosti IT infrastruktury SLA Sběr a korelace logů, komplexní dohled Bezpečnost LAN, řízení přístupu, dohled aplikací Dokumentace IS, bezpečný perimetr, dohled infrastruktury (ITIL, ISMS) Nesystémové řízení bezpečnosti a správy IT Počáteční Řízená Definovaná Kvalitativně řízená Optimalizovaná (měřitelná)

14 Vyspělost IT infrastruktury - technologie Optimalizovaná (měřitelná) Kvalitativně řízená SLA, KPI Log management & SIEM Definovaná IPAM NAC FM/NBA ADS APM Audit účtů Endpoint security Řízená Firewall IDS/IPS Provozní dohled Detekce zranitelností CMDB Počáteční Izolované systémy, chybějící bezpečnostní politika a dokumentace IS

15 Dokumentace IS (CMDB) Configuration Management DataBase, evidence komponent IS/IT, jejich vzájemných vztahů, aktuálních konfigurací, spuštěných služeb, Výchozí pozice pro posun z počáteční do řízené úrovně. CMDB

16 Firewall, IDS/IPS Standardní prvky zabezpečení datových sítí FW důsledné oddělení vnitřní síťě (LAN) od vnějšího prostředí (Internet), nastavení komunikace mezi sítěmi prostřednictvím definovaných pravidel, IDS/IPS blokování nežádoucího provozu, detekce a blokování známých hrozeb pomocí signatur. Internet DMZ Firewall IDS/IPS WAN LAN

17 Centrální monitoring a správa sítě - topologie Monitoring ICT ü distribuovaný ü monitoring ü ü infrastruktura, ü aplikace, ü prostředí ü měření SLA IPAM Flow monitoring adresní plánování ü zpracování správa IP prostoru provozu na síti DHCP, DNS, Radius ü detekce anomálií řízení přístupů do a nežádoucího sítě chování ü profily chování FlowMon sonda AddNet work server MoNet sonda MoNet řídící server AddNet řídící server FlowMon kolektor FlowMon ADS DMZ FlowMon sonda AddNet work server AddNet work server AddNet work server MoNet sonda LAN 1 MoNet sonda LAN X MoNet sonda Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí Aplikace Aplikační servery Databáze Operační systémy Virtualizace Hardware Prostředí

18 Centrální monitoring a správa sítě funkční pohled A p l i k a c e A p l i k a č n í servery D a t a b á z e O p e r a č n í systémy V i r t u a l i z a c e H a r d w a r e S í ť o v é p r v k y P r o s t ř e d í Univerzální Monitoring I P A M Správa IP adresního prostoru L2 Monitor historie IP/MAC/port DDI Základní síťové služby High Performace & distribuované D H C P Flexibilní & distribuované D N S B e z p e č n o s t 802.1x & MAC Aut e n t i z a c e Aut o r i z a ce VLAN přiřazení S b ě r p r o v o z n í c h d a t NetFlow v5/v9/ipfix L2/L3/L4 visibility Network performance monitoring On-demand packet capture P r o v o z n í s t a t i s t i k y Objemové a provozní statistiky Drill down a datová analýza Distribuovaný R A D I U S Vlastní profily a Reporting K r i z o v é p l á n o v á n í B e h a v i o r á l n í a n a l ý za B Y O D a n d m o b i l ní z a ř í z e n í Automatizovná správa IP & NAC Samoobslužný management portal A k t i v n í p r v k y Repository Port utilizace monitor Útoky, Malware, APTs Síťové anomálie, porušení politik Konfigurační a provozní problémy D a s h b o a r d Top and traffic statistics Zálohování konfigurací Bezpečnostní incidenty

19 Audit privilegovaných účtů Sledování operací správců a externích dodavatelů, logování bez možnosti manipulace s logy, možnost rekonstrukce aktivit, audit důležitých operací a přístupů: k citlivým informacím, změny konfigurace. Zaměstnanci IT, externí podpora Datové centrum Audit účtů

20 Log management & SIEM Log Management sběr logů z prvků IT infrastruktury, monitorovacích nástrojů a aplikací, korelace, agregace a automatizovaná analýza, SIEM komplexní pohled na IT infrastrukturu, automatické generování a prioritizace incidentů. Log management SIEM

21 Stavební bloky SIEM Log management Event management Reporting Dashboards Packaged Correlations and Alerts Sběr a jednotné ukládání originálních/raw dat (logů). Parsování + Taxonomizace. Vyhledávání eventů, jejich vizualizace. Tvorba reportů v reálném čase nebo dle časového rozvrhu. Vizualizace stavu bezpečnosti. Korelace. Notifikace. Pokročilý alert management.

22 SLA, KPI, manažerský pohled Nadstavba SIEM systému, komplexní reporting pro management, sledování metrik na úrovni aplikací a procesů, optimalizace procesů a manažerské řízení IT, shoda s regulativními požadavky (ISO 2700x,...). SLA

23 Rekapitulace konceptu

24 Shrnutí NSMC konceptu Návrhu optimálního řešení předchází analýza. Náš koncept je: funkční a v praxi ověřený (cca 200 společností), nákladově efektivní, komplexní (řeší nejen ochranu perimetru, ale i vnitřní síť), v souladu s ICT standardy a ZoKB.

25 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Sedláček Network Security Monitoring Cluster CERIT Science Park, Botanická 68a Brno, , Czech Republic

Koncept aktivního monitoringu sítě

Koncept aktivního monitoringu sítě Koncept aktivního monitoringu sítě Představení společnosti Novicom Centrální monitoring a IP správa sítě Jindřich Šavel 25/9/2014 NOVICOM s.r.o. 2014 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák

Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Igor Čermák

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Security audit of IT in Popron systems ltd. Bc. Aleš Klabal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce podává komplexní přehled o teorii a praxi

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Metoda NM (nasazování monitoringu) v ICT/IS

Metoda NM (nasazování monitoringu) v ICT/IS Radek Brázda, Ivana Švarcová, Zdeněk Havlíček katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze {brazda, svarcova, havlicek}@pef.czu.cz Abstrakt: Článek pojednává o nových přístupech v monitorování služeb

Více

Požadavky a principy ISMS

Požadavky a principy ISMS AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč gabriel.lukac@nexa.cz Vymezení procesu řízení informační

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou!

FlowMon Vaše síť pod kontrolou! FlowMon Vaše síť pod kontrolou! kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Jiří Tobola tobola@invea.cz Váš partner ve světě vysokorychlostních sítí Znáte do detailu svou síť? Víte

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Implementace standardu pro řízení IT služeb v bankovnictví Ondřej Ettl Vedoucí práce:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS Autor BP: Jan Sláma Vedoucí BP: Ing. David Hartman, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Koncepce informační bezpečnosti

Koncepce informační bezpečnosti Koncepce informační bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů Luděk Mandok CISA, CRISC Program Znáte povinnosti spojené s plněním zákonných požadavků? Víte, jak vyhovět zákonným požadavkům na ochranu

Více

Stojíme za vámi ve 13 státech Evropy. Vize ve storage se stávají skutečností.

Stojíme za vámi ve 13 státech Evropy. Vize ve storage se stávají skutečností. Stojíme za vámi ve 13 státech Evropy Vize ve storage se stávají skutečností. AUDIT A ANALÝZA Naše práce začíná důkladnou analýzou individuálních potřeb každého zákazníka. Naši specialisté provedou audit

Více