Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb"

Transkript

1 Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb

2 1 Obsah 1 OBSAH DEFINICE SLUŽEB SPECIFIKACE SLUŽEB SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA SLUŽBA PS03_PROVOZNÍ DOHLED SLUŽBA PS04_TECHNICKÁ PODPORA SLUŽBA PS05_PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ SLUŽBA PS06_SPRÁVA SLUŽEB A DODAVATELŮ SLUŽBA PS07_MALÝ ROZVOJ SYSTÉMU SLUŽBA PS08_SLUŽBA ŘÍZENÉHO UKONČENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU PROSTŘEDÍ SLUŽBA IS01_SLUŽBA DATOVÉHO CENTRA SLUŽBA IS02_KONEKTIVITA DATOVÝCH CENTER MATICE ZODPOVĚDNOSTÍ S2_P1_Katalog služeb 2/48

3 2 Definice služeb Katalog služeb je detailní formulací předmětu plnění Poskytovatele a specifikuje pro Poskytovatele veškeré činností, provozní podmínky a další náležitosti Služeb, které bude nad Prostředím vykonávat. Následující tabulka uvádí souhrnný přehled Služeb a jejich jednotlivých klíčových činností: Označení Služba Činnosti PS01 Provoz a správa Provoz a správa Prostředí Reporting provozu Release management a součinnost při RM aplikace Součinnost s Bezpečnostním dohledem PS02 Záloha a obnova Příprava a aktualizace zálohovacího plánu Provádění záloh a obnovy Kontrola záloh Test obnovy PS03 Provozní dohled Provozní monitoring Bezpečnostní monitoring PS04 Technická podpora 2. úroveň podpory Analytické konzultace a metodická podpora PS05 Projektové řízení Projektové řízení Poradenství a konzultace Vytváření a správa dokumentační základny Součinnost při auditech, kontrolách a certifikacích PS06 Správa služeb a dodavatelů Řízení a definice podpor a licencí PS07 Malý rozvoj systému Služby specialistů Poskytovatele PS08 Služba řízeného ukončení Příprava Detailního scénáře s postupem předávání běžného provozu Prostředí komponent Prostředí IS01 Služba datového centra Zajištění rackových stání Zajištění ochrany prostor Napájení elektrickým proudem Klimatizace Datové rozvody IS02 Služby konektivita datového Konektivita datových center centra Připojení k internetu Vymezení prostředí: Označení Název prostředí Pozn. PR1 Produkční PR2 Testovací /školící Vymezení lokalit: Označení Název lokality Adresa DC1 Primární [DOPLNÍ UCHAZEČ] S2_P1_Katalog služeb 3/48

4 DC2 Zálohovací Datové centrum v sídle Objednatele. Datové centrum nemá zajištěnu možnost fyzického přístupu do DC v režimu 24x7, ale pouze v režimu 5x8 na vyžádání. DC3 Záložní Není předmětem toho zadávacího řízení Vymezení rolí: Název role Vedoucí projektu Administrátor projektu Vedoucí týmu provozu Provozní administrátor Síťový administrátor HW administrátor Systémový administrátor DB administrátor Backup administrátor Bezpečnostní administrátor Vedoucí týmu podpory Specialista - technik Operátor - provozní monitoring Popis role V rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo Role odpovědná za administrativní náležitosti projektu, vedení projektové knihovny a výkon dalších činností v rámci projektového řízení. Role je podřízená Vedoucímu projektu. V rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je reporting provozu, tvorba a aktualizace Zálohovacího plánu a Plánu obnovy a vytváření dokumentační základny Prostředí. Provozní administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa síťové a komunikační vrstvy Prostředí na denní bázi. Síťový administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa HW prvků Prostředí na denní bázi. HW administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa operačních systémů a infrastrukturních služeb a aplikací v rámci Prostředí na denní bázi. Systémový administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa databázových platforem, databází a schémat v rámci Prostředí na denní bázi. DB administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa zálohovacího systému a řešení Backup a Recovery procesů v rámci Prostředí na denní bázi. Backup administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. Role v rámci týmu provozu. Primární náplní je administrace, provoz a správa bezpečnostních řešení (FW, IDS/IPS a dalších) v rámci Prostředí na denní bázi. Provozní administrátor je podřízen Vedoucímu týmu provozu. V rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo Role v rámci týmu podpory. Specialista - technik je role primárně určená pro řešení technické podpory 2. úrovně. Objednatel předpokládá, že v rámci řešení konkrétních problémů, incidentů, vad a dalších nestandardních stavů v rámci Prostředí budou do této role alokováni specialisté definovaní v rámci realizačního týmu (Smlouva o dílo). Specialista - technik je podřízen Vedoucímu týmu podpory. Role v rámci týmu podpory. Operátor - provozní monitoring zajišťuje administraci, provoz a správu systému provozního S2_P1_Katalog služeb 4/48

5 Operátor - bezpečnostní monitoring monitoringu a vyhodnocování provozních stavů a výsledků monitoringu na denní bázi. Je podřízen Vedoucímu týmu podpory a úzce spolupracuje s Provozním administrátorem. Role v rámci týmu podpory. Operátor - bezpečnostní monitoring zajišťuje administraci, provoz a správu systému bezpečnostního monitoringu a vyhodnocování bezpečnostních stavů a výsledků monitoringu na denní bázi. Je podřízen Vedoucímu týmu podpory a úzce spolupracuje s Bezpečnostním administrátorem a Bezpečnostním dohledem. Mimo výše uvedených rolí jsou zejména v rámci služby PS07 uvedeny role, které jsou definovány v rámci Zadávací dokumentace, resp. Smlouvy o dílo. Pro tyto role platí vymezení, které je definováno zmíněnými dokumenty. S2_P1_Katalog služeb 5/48

6 3 Specifikace služeb 3.1 Služba PS01_ Provoz a správa Parametry služby Označení PS01 Vymezení služby Název služby Provoz a správa Lokalita DC1, DC2 Prostředí PR1, PR2 Zkrácený popis služby Klíčové činnosti v rámci služby Minimální rozsah služeb Služby provozu a správy Prostředí pro Aplikaci MS Provoz a správa Prostředí 2. Reporting provozu 3. Release management a součinnost při RM aplikace 4. Součinnost s Bezpečnostním dohledem Klíčová činnost Minimální rozsah v hodinách Provoz a správa Prostředí 600 Reporting provozu 50 Release management a součinnost při RM aplikace Součinnost s Bezpečnostním dohledem Periodicita činnosti Vyhodnocovací období Požadované role obsazované Poskytovatelem SLA parametry služby Vyhodnocovací období Provozní doba Název role Vedoucí týmu provozu Provozní administrátor Síťový administrátor HW administrátor Systémový administrátor DB administrátor Bezpečnostní administrátor Rozsah alokace (z provozní doby) 1 kalendářní měsíc 00:00-24:00 hod (24x7x365) S2_P1_Katalog služeb 6/48

7 Parametr Jednotka Hodnota Minimální dostupnost [%/období] 99,7 - Lhůty při vyřizování požadavku/incidentu Lhůta pro potvrzení přijetí [min] 5 - Lhůta pro informování o způsobu a odhadu délky řešení [min] 15 - Garantovaná doba zahájení řešení [min] 15 - Lhůty při řešení požadavku/incidentu Kategorie A [hod] 2 1 Kategorie B [hod] 6 2 Kategorie C [dny] ND 1 5 Cena služby Max počet za období Položka Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč s DPH Paušální cena za vyhodnocovací období Vysvětlivky Minimální rozsah služeb - tento oddíl tabulky specifikuje minimální rozsah poskytnutých kapacit Poskytovatele pro zajištění požadované činnosti pro danou periodu. Výsledný rozsah stanoví Poskytovatel na základě svých znalostí a zkušeností tak, aby odpovídal legislativním předpisům, odborným doporučením a požadavkům na kvalitu a SLA. Požadované role obsazované Poskytovatelem - Poskytovatel uvede v položce Rozsah alokace (z provozní doby) pro danou roli očekávaný rozsah hodin, které bude pro výkon dané činnosti alokovat tak, aby byly garantovány požadované SLA parametry příslušné činnosti/služby. Výsledný rozsah hodin za všechny role pro danou činnost musí být roven nebo větší minimálnímu rozsahu služby uvedenému v předcházející části tabulky. Rozsah alokace pro jednotlivé role musí odpovídat povaze dané činnosti Změna rozsahu Služby Poskytovatel je povinen v jím nabízeném rozsahu této Služby a odměny za plnění této Služby zohlednit i potenciální změnu nároků vyplývajících z případných změnových řízení a rozvoje Prostředí na základě změny vnějších podmínek (např. změna počtu serverů, nebo operačních systémů) v úrovni +15% od stavu Prostředí v době zahájení účinnosti Servisní smlouvy. 1 ND (Next Day) - následující kalendářní den S2_P1_Katalog služeb 7/48

8 3.1.2 Popis a parametry činností Objednatel požaduje zajistit provoz a správu Prostředí. V rámci provozu a správy požaduje zajistit zejména služby uvedené v následujících kapitolách Provoz a správa Prostředí V rámci činnosti Provoz a správa Prostředí zajistí Poskytovatel v plném rozsahu veškeré činnosti související se zajištěním běžného provozu Prostředí pro Aplikaci MS2014+ a to následovně: - Provoz a správa síťové infrastruktury: o pasivních a aktivních prvků, LAN, WAN, SAN sítí, o síťových a infrastrukturních služeb (např. DNS, DHCP, NTP, DMZ, FW a další). - Provoz a správa HW infrastruktury: o provoz a správa fyzických serverů, o provoz a správa out-of-band managementu serverů a zařízení systému Aplikace MS2014+, o provoz a správa diskových polí, storage systémů a specializovaného HW (Oracle Exadata, CITIRIX NetScaler), o provoz a správa virtuálních serverů a virtualizačních platforem. - Provoz a správa systémového a infrastrukturního SW a specializovaného HW: o operačních systémů fyzických a virtuálních serverů, o infrastrukturních SW prvků (např. adresářové služby, poštovní služby, antivirové a antispamové služby, atd.), o databázových platforem a vlastních databází až do úrovně jednotlivých instancí, o systému dohledu a monitoringu včetně systémů IDS/IPS, o systému zálohování a archivace. Provozem a správou jsou myšleny zejména následující činnosti zajišťované Poskytovatelem: - Administrace Prostředí - provádění veškerých činností, procesů a postupů vyplývajících z vlastností a účelu Prostředí v rozsahu definovaném Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, požadavků, doporučení a podmínek výrobců HW a SW a potřeb Objednatele a to za účelem zajištění běžného provozu Prostředí. - Profylaktické činnosti fyzická kontrola, vnější čištění a ve spolupráci s dodavatelem Aplikace MS2014+ a technickou podporou provádění servisních služeb dle provozní dokumentace Prostředí a pokynů výrobců HW a SW tak, aby se předešlo výpadkům Prostředí. - Kontrola výkonnosti a performance monitoring, návrh preventivních opatření s cílem předejít možným výpadkům a snížení výkonu v infrastruktuře Prostředí. - Kapacitní plánování - kontrola a dohled nad dostupností kapacit diskových prostor, storage systémů a zálohovacích zařízení včetně návrhů preventivních opatření s cílem předejít nedostatku volných kapacit Prostředí. - Kontrola dostupnosti firmware, patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíků výrobců HW/SW, provedení jejich analýzy z hlediska vlivu na stabilitu a bezpečnost Prostředí a příprava změnových požadavků na instalaci a implementaci potřebných opravných balíků. - Vydání plánu instalace opravných patchů a doplňků, pokud vyžadují mimořádné zásahy např. vypnutí/restart Prostředí a koordinaci činností více subjektů pro minimalizaci dopadů. - Instalace, implementace a provedení změn dle Objednatelem, resp. Provozovatelem Aplikace MS2014+, schválených návrhů preventivních opatření a změnových požadavků. S2_P1_Katalog služeb 8/48

9 - Optimalizace Prostředí - příprava návrhů na změnu konfigurace na základě sledování a kontrol Prostředí a údajů získaných v rámci služby PS03 s cílem zlepšit, optimalizovat či jinak upravit chování a vlastnosti Prostředí za účelem zlepšení funkcionality a parametrů Služeb. - Implementace Objednatelem schválených požadavků na změnu Prostředí a úprava pravidel a parametrů provozu v souvislosti se zaváděním nových verzí a rozšíření Aplikace MS Součinnost při implementaci nových verzí Aplikace MS2014+ dodaných a schválených Provozovatelem Aplikace MS2014+ pro produkční prostředí. - Pravidelná (na měsíční bázi) aktualizace projektové/technické, provozní a bezpečnostní dokumentace Prostředí v návaznosti na změny provozního prostředí, funkcí, služeb a provozních postupů. Změny Prostředí budou prováděny v souladu s postupy pro Change Management, které budou implementovány v rámci procesů řízení IT služeb v ServiceDesku (viz kap ). Při běžném provozu Prostředí a provádění schválených změn Prostředí musí být dodrženy pokyny a doporučení výrobců HW a SW tak, aby nedošlo k porušení záručních nebo jiných podmínek vztahujících se na provoz jednotlivých prvků Prostředí Reporting provozu Poskytovatel musí vést záznamy o tom, jakým způsobem a v jaké kvalitě či kvantitě jsou výše uvedené provozní parametry Prostředí naplňovány. Tyto záznamy musí být Objednateli přístupné jak okamžitě v prostředí ServiceDesku Objednatele, tak v agregované podobě formou periodicky předávaných souhrnných reportů. Objednatel v rámci reportingu provozu požaduje: - Vedení provozního deníku v elektronické podobě v prostředí ServiceDesku Provozovatele Aplikace MS Provozní deník musí obsahovat údaje o provedení veškerých činností Poskytovatele, tj. alespoň: o identifikaci pracovníka, který činnost provedl, o datum a čas zahájení provádění činnosti, o datum a čas ukončení provádění činnosti, o popis provedené činnosti, o o výsledek provedení činnosti, volitelně a v opodstatněných, či Objednatelem stanovených, případech rovněž další podklady relevantní k prováděné činnosti (např. harmonogram realizace provozního zásahu, prezenční listina školení, apod.). Záznamy spojené s prokazováním naplnění parametrů provozu, jako zvláštní kategorie dokumentů, musí být vytvořeny a udržovány tak, aby poskytovaly důkaz o shodě se stanovenými požadavky na provoz Prostředí a Aplikace MS Záznamy musí být chráněny a řízeny, musí zůstat čitelné, snadno identifikovatelné a musí být možné je snadno vyhledat. Opatření potřebná k identifikaci, uložení, ochraně, vyhledání, době platnosti a uspořádání záznamů musí být dokumentována. Poskytovatel musí zajistit kontinuitu verzí dokumentu a zajistit požadavek dohledatelnosti u každého záznamu v rozsahu možností aplikace ServiceDesk. - Pravidelný měsíční reporting vyhodnocování a dodržování SLA jednotlivých služeb spočívající zejména v: S2_P1_Katalog služeb 9/48

10 o o zpracovávání zprávy o průběhu běžného provozu obsahující přehled všech v souvislosti s provozem Prostředí prováděných činností, změn a plnění SLA parametrů za uplynulé období (bude dodáno ve formě protokolu, který bude sloužit pro akceptaci poskytovaných služeb, bude připojen k faktuře za příslušné vyhodnocovací a fakturační období), zpracovávání zprávy o využívání zdrojů provozovaného Prostředí, slabých místech a rezervách; doporučování úprav provozovaného Prostředí pro optimalizaci výkonu infrastruktury Prostředí, - Pravidelný měsíční reporting vyhodnocování a dodržování SLA jednotlivých služeb musí být uložen do ServiceDesku nejpozději 5. pracovního dne po ukončení měsíce, který je předmětem reportu. - Pravidelné měsíční reporty budou zpracovány pro veškeré Služby poskytované v průběhu běžného provozu Prostředí. - Ad-hoc reporting provádění provozních činností dle pokynů Objednatele, Provozovatele Aplikace MS2014+ a případně třetích subjektů stanovených Objednatelem Release management a součinnost při RM aplikace Provozovatel Aplikace MS2014+ bude ve spolupráci s Objednatelem provádět kontinuální rozvoj a optimalizaci Aplikace MS2014+ v souladu s potřebami Objednatele a změnou vnějších podmínek (národní nebo evropská legislativa, potřeby dozorových nebo řídících orgánů, atd.). Nasazení nových verzí Aplikace MS2014+ bude probíhat v souladu se zásadami a postupy Release Managementu ("RM"), které jsou pro Provozovatele Aplikace MS2014+ stanoveny v rámci jeho smluvního vztahu. Poskytovatel bude v rámci provozních Služeb poskytovat při procesu Release Managementu Aplikace MS2014+ nezbytnou součinnost Objednateli a Provozovateli Aplikace MS2014+ a to v následujícím rozsahu: - spolupráce a součinnost s Provozovatelem Aplikace MS2014+ při návrhu změn, úprav a konfigurací Prostředí tak, aby se předešlo možným komplikacím a případnému návrhu nekoncepčních či jiných změn ovlivňujících kvalitu, výkonnost a dostupnost Prostředí, - zajištění a provedení potřebných úprav, rekonfigurací, rozhraní a dalších změn Prostředí tak, aby byla Provozovateli Aplikace MS2014+ umožněn následný bezproblémový deployment nových verzí Aplikace MS2014+ v souladu se stanoveným harmonogramem dané verze Aplikace MS2014+, - změny provozního dohledu, systému zálohování a dalších ovlivněných částí Prostředí tak, aby po implementaci nové verze byl umožněn bezproblémový a plnohodnotný dohled, zálohování a další navazující systémy Prostředí v souladu s požadovanými SLA parametry. Pro stanovení paušální ceny za Službu PS01 bude Poskytovatel počítat s frekvencí Release Managementu 1x za vyhodnocovací období Součinnost s Bezpečnostním dohledem Poskytovatel bude jako součást zajištění provozu a správy Prostředí na denní bázi poskytovat součinnost Bezpečnostnímu dohledu Objednatele a to zejména v následujících oblastech: - Zajištění správné funkcionality a dostupnosti datového úložiště s auditními záznamy. - Provedení Objednatelem schválených změn konfigurace bezpečnostních nástrojů (FW, IDS/IPS, atd.), případně změna úrovně logování pro zajištění potřebné úrovně auditních záznamů dle požadavků Bezpečnostního dohledu. S2_P1_Katalog služeb 10/48

11 - Spolupráce na vyhodnocování výsledků bezpečnostního dohledu. - Provedení Objednatelem schválených úprav konfigurace Prostředí na základě doporučení Bezpečnostního dohledu (změna FW pravidel, povolení, zakázání služeb, hardening, změna přístupových oprávnění, atd.). - Součinnost při provádění pravidelných penetračních testů Prostředí a Aplikace MS2014+ (1x ročně), jejichž prováděním je Bezpečnostní dohled pověřen. Součinnost s Bezpečnostním dohledem je nedílnou součástí Služby PS01 a není důvodem pro zvýšení ceny Služby nad stanovené paušální plnění za Službu PS Vyhodnocení služby O poskytnutí všech služeb bude připraven ze strany Poskytovatele tzv. "Protokol o poskytnuté službě" za dobu uplynulého vyhodnocovacího období a obsahující zejména následující: - Zpráva o průběhu průběžného provozu. - Zpráva o využívání zdrojů Prostředí. - Návrh preventivních opatření. - Návrhy na změnu Prostředí. - případné další reporty vyžádané Objednatelem, Provozovatelem Aplikace MS2014+, nebo Bezpečnostním dohledem. Způsob vyhodnocení plnění Služby, splnění požadované úrovně SLA a případné vazby na výši měsíční odměny v návaznosti na dosaženou úroveň kvality Služby definuje Příloha č. 2 Servisní smlouvy. S2_P1_Katalog služeb 11/48

12 3.2 Služba PS02_ Záloha a obnova Parametry služby Označení PS02 Vymezení služby Název služby Záloha a obnova Lokalita DC1, DC2 Prostředí PR1, PR2 Zkrácený popis služby Klíčové činnosti v rámci služby Minimální rozsah služeb Požadované role obsazované Poskytovatelem SLA parametry služby Vyhodnocovací období Provozní doba Služby zálohy a obnovy Prostředí, Aplikace MS2014+, dat, konfigurací, aj. 1. Příprava zálohovacího plánu 2. Provádění záloh a obnovy a aktualizace plánu 3. Kontrola záloh 4. Test obnovy Minimální rozsah v Klíčová činnost hodinách Periodicita činnosti Příprava zálohovacího plánu 160 Jednorázově Provádění záloh a obnovy a aktualizace plánu Kontrola záloh Vyhodnocovací období Test obnovy 160 Ročně Název role Vedoucí týmu provozu Provozní administrátor Síťový administrátor HW administrátor Systémový administrátor DB administrátor Backup administrátor Bezpečnostní administrátor Příprava zálohovacího plánu Provádění záloh a obnovy a aktualizace plánu Kontrola záloh Test obnovy Rozsah alokace (z provozní doby) 1 kalendářní měsíc 08:00-16:00 hod (5x8) 00:00-24:00 hod (24x7x365) dle harmonogramu Poskytovatele mimo čas 00:00-04:00 dle termínu testu a podmínek provedení S2_P1_Katalog služeb 12/48

13 Parametr Jednotka Hodnota Minimální dostupnost [%/období] 99,7 - Lhůty při vyřizování požadavku/incidentu Lhůta pro potvrzení přijetí [min] 5 - Lhůta pro informování o způsobu a odhadu délky řešení [min] 15 - Garantovaná doba zahájení řešení [min] 15 - Lhůty při řešení požadavku/incidentu Kategorie A [hod] 2 1 Kategorie B [hod] 6 2 Kategorie C [dny] ND 5 Cena služby Max počet za období Položka Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč s DPH Paušální cena za vyhodnocovací období Vysvětlivky Minimální rozsah služeb - tento oddíl tabulky specifikuje minimální rozsah poskytnutých kapacit Poskytovatele pro zajištění požadované činnosti pro danou periodu. Výsledný rozsah stanoví Poskytovatel na základě svých znalostí a zkušeností tak, aby odpovídal legislativním předpisům, odborným doporučením a požadavkům na kvalitu a SLA. Požadované role obsazované Poskytovatelem - Poskytovatel uvede v položce Rozsah alokace (z provozní doby) pro danou roli očekávaný rozsah hodin, které bude pro výkon dané činnosti alokovat tak, aby byly garantovány požadované SLA parametry příslušné činnosti/služby. Výsledný rozsah hodin za všechny role pro danou činnost musí být roven nebo větší minimálnímu rozsahu služby uvedenému v předcházející části tabulky. Rozsah alokace pro jednotlivé role musí odpovídat povaze dané činnosti Změna rozsahu Služby Poskytovatel je povinen v jím nabízeném rozsahu této Služby a odměny za plnění této Služby zohlednit i potenciální změnu nároků vyplývajících z případných změnových řízení a rozvoje Prostředí na základě změny vnějších podmínek (např. změna počtu serverů, nebo operačních systémů) v úrovni +15% od stavu Prostředí v době zahájení účinnosti Servisní smlouvy Upřesnění incidentů Jedná se o parametry zpřesňující obecné definice incidentů (viz Příloha č. 2 Servisní smlouvy) pro účely vyhodnocení služby. Objednatel definice incidentů pro Službu PS02 zpřesňuje následovně: Do Incidentů Kategorie A jsou navíc zahrnuty následující události: - Neaktuálnost pravidelné zálohy celého systému o více jak 48 hodin. S2_P1_Katalog služeb 13/48

14 - Nedodržení termínu dle Plánu obnovy a překročení očekávaného termínu o více jak 100% plánovaného času. - Nedodržení termínu dle Zálohovacího plánu a překročení očekávaného termínu o více jak 200% plánovaného času. Do Incidentů Kategorie B jsou navíc zahrnuty následující události: - Neaktuálnost pravidelné zálohy celého systému o více jak 25 hodin. - Nedodržení termínu dle Plánu obnovy a překročení očekávaného termínu o více jak 50% plánovaného času Popis a parametry činností Pojmem zálohování se rozumí Vytváření bezpečnostní kopie dat nebo celého informačního systému tak, abychom mohli v případě havárie některé části systému obnovit stav, který existoval těsně před vznikem poruchy. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel prováděl veškeré operace související se zálohováním a obnovou Prostředí a Aplikace MS Je požadován provoz Centrálního zálohovacího zařízení a provádění Real-time a Fail-over zálohování v rozsahu definovaném Zálohovacími a archivačními prostředky dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo Příprava zálohovacího plánu Poskytovatel zpracuje klíčovou dokumentační základnu pro oblast zálohování a obnovy Prostředí a Aplikace MS2014+ (Zálohovací plán, Plán obnovy). V oblasti zálohování a obnovy vlastní Aplikace MS2014+ bude Poskytovateli zajištěna úzká součinnost Provozovatele Aplikace MS2014+ v rozsahu potřebném pro definování požadavků, potřeb a postupů zálohování a obnovy aplikační vrstvy. Poskytovatel bude klást důraz a zvýšenou pozornost při přípravě Zálohovacího plánu a následně při kontrole záloh pro auditní záznamy (logy) datové oblasti. Objednatel požaduje, aby Zálohovací plán respektoval požadavek na dlouhodobou archivaci logů tak, aby bylo možné dohledat potřebné auditní údaje v dlouhodobém horizontu. Stanovení konkrétních lhůt pro archivaci a zálohu bude Objednatelem provedeno při přípravě Zálohovacího plánu a Poskytovatel musí dopředu vycházet ze skutečnosti, že tyto lhůty budou v řádu měsíců, případně let. Poskytovatel zpracuje Zálohovací plán a Plán obnovy před uvedením Prostředí Aplikace MS2014+ do běžného provozu a předloží tyto plány Objednateli ke schválení Provádění záloh a obnovy a aktualizace plánu Jedná se o provádění záloh a obnovy všech zálohovacích úloh a to jak v lokalitě primární, tak v zálohovací lokalitě takto: - Veškeré zálohovací činnosti, které mohou mít negativní vliv na výkon Prostředí a Aplikace MS2014+ v primární lokalitě, budou prováděny v době do 0:00 do 4:00, tak aby Aplikace MS2014+ a její nastavení bylo zálohováno minimálně 1x za 24 hodin. - Zálohování, které nemá negativní vliv na primární lokalitu Prostředí a výkon Aplikace MS2014+, může probíhat kontinuálně v průběhu nezávisle na časovém okně vyčleněném pro zálohování. Jedná se především o zálohování a synchronizaci do zálohovací lokality. S2_P1_Katalog služeb 14/48

15 - Umožní Provozovateli Aplikace MS2014+ kontrolu vlastního provedení zálohy, kontrolu integrity a úplnosti záloh, kontrolu logů zálohovacího SW, velikostí záloh a kontroly dodržování předepsaných postupů. Provozovatel Aplikace MS2014+ bude mít pasivní práva k monitoringu záloh (backup data). - Poskytovatel bude vypracovávat detailní pravidelný report zálohování, který bude předkládat Provozovateli Aplikace MS2014+ ke kontrole. - Poskytovatel bude na vyžádání Objednatele nebo Provozovatele Aplikace MS2014+ provádět obnovu vybraných částí Prostředí nebo Aplikace MS2014+ bez nutnosti kompletní obnovy Prostředí a Aplikace MS Plnění ze strany Poskytovatele, tedy služby v oblasti zálohování a jednotlivé navazující a vyplývající činnosti musí být poskytovány v takovém rozsahu a četnosti, aby prováděné zálohování bylo v souladu se schváleným Zálohovacím plánem. - Poskytovatel musí zajistit řádně a včas obnovu Prostředí a Aplikace MS2014+ nebo jednotlivých komponent v souladu s Plánem obnovy. Poskytovatel zajistí v rámci pravidelné činnosti a nebo na základě požadavku Objednatele nebo jím pověřeného subjektu průběžnou aktualizaci zálohovacího plánu tak, aby prováděné zálohy vždy obsahovaly veškeré relevantní data, které je nutné v daném okamžiku zálohovat Kontrola záloh Bezpečnost uložených dat je dána také možností jejich obnovy. V rámci Zálohovacího plánu bude vypracován plán ověření dostupnosti a správnosti provedených záloh. Minimálně jedenkrát měsíčně bude prováděn test obnovy vybraných dat a jednou ročně musí být obnoveno celé Prostředí z provedených záloh (Test obnovy - viz následující kapitola), tak aby na ní bylo možné ve spolupráci s Provozovatelem Aplikace MS2014+ obnovit celou Aplikaci MS Plán ověření dostupnosti a správnosti provedených záloh zpracuje Poskytovatel nejpozději do 30 kalendářních dní od zahájení běžného provozu Prostředí Test obnovy Objednatel požaduje, aby Poskytovatel prováděl minimálně 1x ročně test obnovy celého Prostředí a Aplikace MS2014+ a to jak po stránce vlastní Aplikace MS2014+, tak i všech uložených dat dle schváleného Plánu obnovy. Řízení a koordinaci testu obnovy bude provádět Provozovatel Aplikace MS Na testu obnovy se budou podílet následující subjekty: - Poskytovatel. - Provozovatel Aplikace MS Bezpečnostní dohled Objednatele. - případně další osoby Objednatele (administrátoři, atd.). Provozovatel Aplikace MS2014+ bude povinen sdělit termín provedení testu obnovy Poskytovateli nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem. Test obnovy bude proveden pouze z dat uložených v zálohovací lokalitě a to tak, že bude použita jejich kopie (nesmí být ohroženy data provedených záloh). Při manipulaci s daty bude kladen důraz na to, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, nebo zneužití. Test obnovy bude proveden do testovacího / školícího prostředí na HW platformě (případně do jiné dohodnuté). V době Testu Obnovy budou zablokována veškerá přístupová práva uživatelů do testovacího / školícího prostředí tak, aby nemohlo dojít ke zneužití dat ani pouhým zobrazením S2_P1_Katalog služeb 15/48

16 nepovolané osobě. Po otestování funkcionalit obnovené Aplikace MS2014+ budou všechna data, uložená v průběhu Testu obnovy, z testovacího / školícího prostředí prokazatelně vymazána. Všechny kroky testu obnovy budou podrobně zapisovány (kdo, co a jak prováděl) s uvedením časových razítek. Souběžně bude provedena kontrola popisu postupů v příručkách, zda rozsahem a úplností vyhovují. Všechny tyto informace budou přehledně, čitelně a srozumitelně uvedeny v protokolu a kompletnost protokolu bude podmínkou jeho převzetí Objednatelem. Maximální doba na předložení finální verze podrobného protokolu Objednateli je 14 dní od data fyzického provedení testu obnovy. Pokud se stane, že v daném termínu nebude kompletní test obnovy úspěšně proveden, bude Provozovatelem Aplikace navržen nejbližší náhradní termín, ve kterém se proces bude opakovat. Celý proces se bude opakovat tak dlouho, dokud nebude úspěšně proveden kompletní a funkční test obnovy Vyhodnocení služby O poskytnutí všech služeb bude připraven ze strany Poskytovatele tzv. "Protokol o poskytnuté službě" za dobu uplynulého vyhodnocovacího období a obsahující zejména následující: - Záznamy o provedení záloh (rozsah záloh musí být v souladu se schváleným Zálohovacím plánem). - Záznamy o provedení testu obnovy dat. - Protokol testu obnovy Prostředí. - Záznamy o mimořádných situacích. - Návrhy preventivních opatření na změnu Zálohovacího plánu, Plánu obnovy, Plánu ověření dostupnosti a správnosti provedených záloh nebo vlastního technického řešení zálohovacího systému. Způsob vyhodnocení plnění Služby, splnění požadované úrovně SLA a případné vazby na výši měsíční odměny v návaznosti na dosaženou úroveň kvality Služby definuje Příloha č. 2 Servisní smlouvy. S2_P1_Katalog služeb 16/48

17 3.3 Služba PS03_ Provozní dohled Parametry služby Označení PS03 Vymezení služby Název služby Provozní dohled Lokalita DC1, DC2 Prostředí PR1, PR2 Zkrácený popis služby Klíčové činnosti v rámci služby Minimální rozsah služeb Požadované role obsazované Poskytovatelem SLA parametry služby Vyhodnocovací období Provozní doba Služby provozního dohledu a monitoring Prostředí pro Aplikaci MS Provozní monitoring 2. Bezpečnostní monitoring Klíčová činnost Minimální rozsah v hodinách Periodicita činnosti Provozní monitoring 720 Vyhodnocovací Bezpečnostní monitoring 720 období Název role Vedoucí týmu podpory Operátor - provozní monitoring Operátor - bezpečnostní monitoring Rozsah alokace (z provozní doby) 1 kalendářní měsíc 00:00-24:00 hod (24x7x365) Parametr Jednotka Hodnota Minimální dostupnost [%/období] 99,9 - Lhůty při vyřizování požadavku/incidentu Lhůta pro potvrzení přijetí [min] 5 - Lhůta pro informování o způsobu a odhadu délky řešení [min] 15 - Garantovaná doba zahájení řešení [min] 15 - Lhůty při řešení požadavku/incidentu Kategorie A [hod] 1 1 Kategorie B [hod] 4 2 Kategorie C [dny] ND 5 Cena služby Max počet za období S2_P1_Katalog služeb 17/48

18 Položka Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč s DPH Paušální cena za vyhodnocovací období Vysvětlivky Minimální rozsah služeb - tento oddíl tabulky specifikuje minimální rozsah poskytnutých kapacit Poskytovatele pro zajištění požadované činnosti pro danou periodu. Výsledný rozsah stanoví Poskytovatel na základě svých znalostí a zkušeností tak, aby odpovídal legislativním předpisům, odborným doporučením a požadavkům na kvalitu a SLA. Požadované role obsazované Poskytovatelem - Poskytovatel uvede v položce Rozsah alokace (z provozní doby) pro danou roli očekávaný rozsah hodin, které bude pro výkon dané činnosti alokovat tak, aby byly garantovány požadované SLA parametry příslušné činnosti/služby. Výsledný rozsah hodin za všechny role pro danou činnost musí být roven nebo větší minimálnímu rozsahu služby uvedenému v předcházející části tabulky. Rozsah alokace pro jednotlivé role musí odpovídat povaze dané činnosti Změna rozsahu Služby Poskytovatel je povinen v jím nabízeném rozsahu této Služby a odměny za plnění této Služby zohlednit i potenciální změnu nároků vyplývajících z případných změnových řízení a rozvoje Prostředí na základě změny vnějších podmínek (např. změna počtu serverů, nebo operačních systémů) v úrovni +15% od stavu Prostředí v době zahájení účinnosti Servisní smlouvy Popis a parametry činností Provozní monitoring Objednatel v rámci provozního monitoringu požaduje provádění zajištění provozu systémů provozního dohledu a monitoringu v rozsahu implementovaném dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a dále zajištění následujících činností na denní bázi: - Kontrola provozních logů zaznamenávaných systémem v Prostředí a Aplikací MS2014+ (na denní bázi). - Monitoring a provádění kontroly stavů všech součástí provozního Prostředí pomocí HW a SW výrobcem a Provozovatelem Aplikace MS2014+ daných a doporučených utilit (v odůvodněných případech také pomocí vlastních utilit). - Provádění konstantního dohledu a kontroly dostupnosti všech klíčových komponent Prostředí a Aplikace MS2014+ a vyhodnocování všech odchylek s důsledkem na provozuschopnost Prostředí a Aplikace MS Pokud dojde k výpadku služeb či jejich části, tak bezodkladně zajistit dle závažnosti opravu. - Vyhodnocování těchto stavů a identifikaci příčin. Analýza řešených problémových situací a návrh opatření pro jejich eliminaci. Prozkoumání vhodnosti přijatých opatření. - Monitoring využití zdrojů Prostředí a Aplikace MS Bezpečnostní monitoring S2_P1_Katalog služeb 18/48

19 Objednatel v rámci bezpečnostního monitoringu požaduje provádění zajištění provozu systémů bezpečnostního dohledu a monitoringu v rozsahu implementovaném dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a dále zajištění následujících činností na denní bázi: - Monitoring a provádění kontroly stavů všech bezpečnostně relevantních mechanismů implementovaných v rámci prostředí s důrazem na FW ochranu, šifrovací mechanismy a IDS/IPS systémy. - Kontrola a vyhodnocování bezpečnostních logů. - Spolupráce s Bezpečnostním dohledem s důrazem na řešení bezpečnostně relevantních stavů Prostředí, návrh změn a optimalizace konfiguračních parametrů bezpečnostních mechanismů a politik za účelem zvýšení jejich spolehlivosti. - Provádění na denní bázi a souhrnně na měsíční bázi dohledu dodržování a plnění SLA parametrů stanovených pro Prostředí na základě vyhodnocování a kontroly dostupnosti jednotlivých komponent Prostředí. - Pravidelné informování Objednatele o možných rizicích v oblasti IT virová nebezpečí, odhalené chyby a s návrhem opatření k minimalizaci možných dopadů. Z minimálně dvou na sobě nezávislých zdrojů ověřovat informace a doporučení výrobce a bezpečnostních autorit Vyhodnocení služby O poskytnutí všech služeb bude připraven ze strany Poskytovatele tzv. "Protokol o poskytnuté službě" za dobu uplynulého vyhodnocovacího období a obsahující zejména následující: - Zpráva o průběhu a stavu systémů dohledu. - Zpráva o mimořádných situacích, provozních a bezpečnostních incidentech. - Návrhy na změnu a optimalizaci dohledových nástrojů a úrovně logování Prostředí. Způsob vyhodnocení plnění Služby, splnění požadované úrovně SLA a případné vazby na výši měsíční odměny v návaznosti na dosaženou úroveň kvality Služby definuje Příloha č. 2 Servisní smlouvy. S2_P1_Katalog služeb 19/48

20 3.4 Služba PS04_Technická podpora Parametry služby Označení Název služby PS04 Technická podpora Vymezení služby Lokalita DC1, DC2 Prostředí PR1, PR2 Zkrácený popis služby Služby 2. úrovně podpory obsahující činnosti technické podpory 2. úrovně pro Prostředí a jeho jednotlivé komponenty/prvky Klíčové činnosti v rámci služby Minimální rozsah služeb Požadované role obsazované Poskytovatelem SLA parametry služby Vyhodnocovací období Provozní doba úroveň podpory 2. Analytické konzultace a metodická podpora Klíčová činnost Minimální rozsah v hodinách 2. úroveň podpory 500 Analytické konzultace a metodická podpora Název role Vedoucí týmu podpory Specialista - technik Další role dle rozhodnutí Poskytovatele 24 Rozsah alokace (z provozní doby) 1 kalendářní měsíc 2. úroveň podpory 00:00-24:00 hod (24x7x365) Analytické konzultace a metodická podpora 08:00-16:00 hod (5x8) Parametr Jednotka Hodnota Minimální dostupnost [%/období] 99,9 - Lhůty při vyřizování požadavku/incidentu Lhůta pro potvrzení přijetí [min] 5 - Lhůta pro informování o způsobu a odhadu délky řešení [min] 15 - Garantovaná doba zahájení řešení [min] 15 - Lhůty při řešení požadavku/incidentu Kategorie A [hod] 1 1 Kategorie B [hod] 4 2 Periodicita činnosti Vyhodnocovací období Max počet za období S2_P1_Katalog služeb 20/48

21 Kategorie C [dny] ND 5 Cena služby Položka Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč s DPH Paušální cena za vyhodnocovací období Vysvětlivky Minimální rozsah služeb - tento oddíl tabulky specifikuje minimální rozsah poskytnutých kapacit Poskytovatele pro zajištění požadované činnosti pro danou periodu. Výsledný rozsah stanoví Poskytovatel na základě svých znalostí a zkušeností tak, aby odpovídal legislativním předpisům, odborným doporučením a požadavkům na kvalitu a SLA. Požadované role obsazované Poskytovatelem - Poskytovatel uvede v položce Rozsah alokace (z provozní doby) pro danou roli očekávaný rozsah hodin, které bude pro výkon dané činnosti alokovat tak, aby byly garantovány požadované SLA parametry příslušné činnosti/služby. Výsledný rozsah hodin za všechny role pro danou činnost musí být roven nebo větší minimálnímu rozsahu služby uvedenému v předcházející části tabulky. Rozsah alokace pro jednotlivé role musí odpovídat povaze dané činnosti Změna rozsahu Služby Poskytovatel je povinen v jím nabízeném rozsahu této Služby a odměny za plnění této Služby zohlednit i potenciální změnu nároků vyplývajících z případných změnových řízení a rozvoje Prostředí na základě změny vnějších podmínek (např. změna počtu serverů, nebo operačních systémů) v úrovni +15% od stavu Prostředí v době zahájení účinnosti Servisní smlouvy Popis a parametry činností V rámci Služby PS04 zajistí Poskytovatel činnosti technické podpory 2. úrovně pro Prostředí a jeho jednotlivé komponenty/prvky. Poskytovatel bude vykonávat činnosti a poskytovat Službu v rámci nastaveného Prostředí a procesů technické podpory, který pro Objednatele zajišťuje Provozovatel Aplikace MS Provozovatel za účelem zajištění podpory provozuje ServiceDesk portál FAMA+ ITSM s podporou procesů řízení ICT služeb v souladu s mezinárodním standardem ITIL v3. Jsou zde implementovány základní procesy podpory: - Incident a Request Management. - Change a Release Management. - Problem Management. - Configuration Management. - Service Level Management. A to včetně workflow a eskalačních procedur. Poskytovateli, resp. jeho relevantním pracovníkům 2. úrovně podpory bude do ServiceDesku zřízen přístup s přidělením potřebných oprávnění a pracovníci Poskytovatele budou oprávnění nástroj v potřebném rozsahu využívat pro řešení této Služby úroveň podpory S2_P1_Katalog služeb 21/48

22 V rámci 2. úrovně podpory požaduje Objednatel zajištění následujících činnosti: - Provádění činností podpory a servisu: o o o o Řešení nestandardních a poruchových stavů/incidentů a požadavků v provozu Prostředí předaných z 1. úrovně podpory (Provozovatel Aplikace MS2014+). Odstraňování incidentů na úrovni provozu Prostředí (chyb provozu, chyb, které lze odstranit změnou konfigurace řešení, a to dle popsaných scénářů a provozních směrnic). Spolupráce při řešení chyb Aplikace MS2014+, kterou jsou řešeny Provozovatelem Aplikace MS Aktualizace konfigurační databáze (části pro Prostředí) v rámci Configuration managementu. Aktualizace databáze bude Poskytovatel provádět ihned při provedení změny konfigurace či komponenty Prostředí tak, aby byla k dispozici vždy aktuální a úplná konfigurační databáze. - Komunikace s 3. úrovní podpory: o Zajištění HW servisu prvků/zařízení Prostředí (u výrobce/poskytovatele) včetně případného zajištění náhrady v případě poruchy (v rozsahu Objednatelem smluvně zajištěné maintenance). o Diagnostika a odstranění vad produktů ve spolupráci s výrobcem/poskytovatelem produktů. o Komunikace v oblasti SW (dodavatel/výrobce SW/stanovený servisní partner) za účelem odstranění chyb a problémů na úrovni SW produktů instalovaných v rámci Prostředí (v rozsahu Objednatelem smluvně zajištěné maintenance SW produktů). - Zpřístupnění Prostředí pro Provozovatele Aplikace MS2014+ a výrobce, dodavatele, servisní partnery pro oblast HW a SW v Prostředí a Aplikace MS2014+ při odstranění vad, řešení záručního servisu a 3. úrovně podpory na základě schválení Objednatele. Poskytovatel je povinen za účelem nastavení potřebné komunikační úrovně a dostupnosti pracovníků a specialistů 2. úrovně podpory zřídit: - Hot-line pro vybrané zástupce Objednatele a Provozovatele Aplikace MS2014+ formou uvedení stacionárního a mobilního telefonního čísla, na kterém bude 2. úroveň podpory Poskytovatele dostupná v čase dle stanovených SLA parametrů. - Kontaktní mailovou adresu pro zajištění dostupnosti mimo dobu poskytování 2. úrovně podpory a pro zasílání relevantních notifikací, informací a dalších náležitostí vyplývajících z nastavené komunikační matice a eskalačních procedur mezi Objednatelem, Provozovatelem Aplikace MS2014+, Bezpečnostním dohledem a Poskytovatelem Analytické konzultace a metodická podpora Pro oblast analytických konzultací požaduje Objednatel zajištění následujících činností: - Konzultace a diagnostika pro 1. úroveň podpory Provozovatele Aplikace MS2014+ za účelem efektivní detekce a analýzy příčin problémů/vad na úrovni Aplikace MS2014+ a jejích koncových služeb v závislosti na chování a vlastnostech Prostředí. - Konzultace a diagnostika pro Bezpečnostní dohled za účelem efektivní spolupráce a zajištění schopností adekvátních a rychlých změn Prostředí v návaznosti na detekované či predikované bezpečnostně relevantní události či incidenty. S2_P1_Katalog služeb 22/48

23 Pro oblast metodické podpory požaduje Objednatel zajištění následujících činností: - Poradenství a podílení se na tvorbě diagnostických procedur pro správné fungování 1. úrovně podpory Provozovatele Aplikace MS2014+ a to za účelem optimalizace procesů ServiceDesku, jeho workflow a eskalačních procedur. Alokace zdrojů Poskytovatele pro činnosti v rámci Analytických konzultací a metodické podpory bude prováděna pouze na základě žádosti (písemné, přes ServiceDesk, atd.). Žádost je oprávněn vystavit Objednatel, Provozovatel Aplikace MS2014+ a / nebo Bezpečnostní dohled. Poskytovatel je povinen vést přehled čerpání hodin v oblasti Analytických činností a metodické podpory a nevyčerpané hodiny převádět vždy do následujícího vyhodnocovacího období a to po celou dobu účinnosti Servisní smlouvy Vyhodnocení služby O poskytnutí všech služeb bude připraven ze strany Poskytovatele tzv. "Protokol o poskytnuté službě" za dobu uplynulého vyhodnocovacího období a obsahující zejména následující: - Záznamy o poskytnutí podpory. - Záznamy o mimořádných situacích. - Návrhy preventivních opatření. - Záznamy o poskytnutí Analytických konzultací a metodické podpory. - Přehled čerpání hodin v oblasti Analytických činností a metodické podpory. Způsob vyhodnocení plnění Služby, splnění požadované úrovně SLA a případné vazby na výši měsíční odměny v návaznosti na dosaženou úroveň kvality Služby definuje Příloha č. 2 Servisní smlouvy. S2_P1_Katalog služeb 23/48

24 3.5 Služba PS05_ Projektové řízení Parametry služby Označení PS05 Vymezení služby Název služby Projektové řízení Lokalita DC1, DC2 Prostředí PR1, PR2 Zkrácený popis služby Klíčové činnosti v rámci služby Minimální rozsah služeb Požadované role obsazované Poskytovatelem SLA parametry služby Vyhodnocovací období Provozní doba Služby projektového řízení pro všechny služby Prostředí pro Aplikaci MS2014+ dle tohoto katalogu služeb 1. Projektové řízení 2. Poradenství a konzultace 3. Vytváření a správa dokumentační základny 4. Součinnost při auditech, kontrolách a certifikacích Klíčová činnost Minimální rozsah v hodinách Projektové řízení 80 Poradenství a konzultace 16 Vytváření a správa dokumentační základny Součinnost při auditech, kontrolách a certifikacích Název role Vedoucí projektu Vedoucí týmu provozu Vedoucí týmu podpory Administrátor projektu Projektové řízení Poradenství a konzultace Vytváření a správa dokumentační základny Součinnost při auditech, kontrolách a certifikacích 40 Periodicita činnosti Vyhodnocovací období 216 Ročně Rozsah alokace (z provozní doby) 1 kalendářní měsíc 08:00-16:00 hod (5x8) 08:00-16:00 hod (5x8) 00:00-24:00 hod (24x7x365) Dle podmínek auditů, kontrol a certifikací Parametr Jednotka Hodnota Minimální dostupnost [%/období] 99,5 - Lhůty při vyřizování požadavku/incidentu Max počet za období S2_P1_Katalog služeb 24/48

25 Lhůta pro potvrzení přijetí [min] 5 - Lhůta pro informování o způsobu a odhadu délky řešení [min] 15 - Garantovaná doba zahájení řešení [min] 15 - Lhůty při řešení požadavku/incidentu Kategorie A [hod] 4 1 Kategorie B [hod] 8 2 Kategorie C [dny] ND 5 Cena služby Položka Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč s DPH Paušální cena za vyhodnocovací období Vysvětlivky Minimální rozsah služeb - tento oddíl tabulky specifikuje minimální rozsah poskytnutých kapacit Poskytovatele pro zajištění požadované činnosti pro danou periodu. Výsledný rozsah stanoví Poskytovatel na základě svých znalostí a zkušeností tak, aby odpovídal legislativním předpisům, odborným doporučením a požadavkům na kvalitu a SLA. Požadované role obsazované Poskytovatelem - Poskytovatel uvede v položce Rozsah alokace (z provozní doby) pro danou roli očekávaný rozsah hodin, které bude pro výkon dané činnosti alokovat tak, aby byly garantovány požadované SLA parametry příslušné činnosti/služby. Výsledný rozsah hodin za všechny role pro danou činnost musí být roven nebo větší minimálnímu rozsahu služby uvedenému v předcházející části tabulky. Rozsah alokace pro jednotlivé role musí odpovídat povaze dané činnosti Změna rozsahu Služby Poskytovatel je povinen v jím nabízeném rozsahu této Služby a odměny za plnění této Služby zohlednit i potenciální změnu nároků vyplývajících z případných změnových řízení a rozvoje Prostředí na základě změny vnějších podmínek (např. změna počtu serverů, nebo operačních systémů) v úrovni +15% od stavu Prostředí v době zahájení účinnosti Servisní smlouvy Popis a parametry činností Projektové řízení Poskytovatel bude veškeré činnosti vyplývající z rozsahu a objemu poskytovaných Služeb dle tohoto Katalogu služeb projektově řídit na základě zpracované Metodiky řízení projektu. Metodika musí vycházet z požadavků mezinárodně uznávaných standardů (např. PRINCE2) a musí definovat pravidla a postupy minimálně v následujících oblastech: - Organizace projektu - definice organizačního schématu, včetně stanovení závazných projektových rolí, jejich pravomocí, působností a odpovědností, sestavení provozních a projektových týmů. S2_P1_Katalog služeb 25/48

26 - Komunikace a způsob řízení v rámci poskytování činností s důrazem na řešení způsobu komunikace a řízení týmů provozu a podpory a způsobu součinnosti s Objednatelem, Provozovatelem Aplikace MS2014+, Bezpečnostním dohledem a Technickým dozorem. - Řízení rizik provozu Prostředí. - Řízení změn provozu Prostředí. - Způsoby kontroly výkonu činností a dodržování stanovených termínů, pravidel, zásad a postupů v rámci poskytování jednotlivých Služeb. - Řízení problémů. - Rozpracování akceptačních způsobů plnění Poskytovatele v návaznosti na stanovené způsoby vyhodnocení Služeb. Metodiku řízení projektu je Poskytovatel povinen předložit Objednateli ke schválení do 30 dní od zahájení poskytování Služby. V rámci výkonu činností Projektového řízení bude dále Poskytovatel na denní bázi zajišťovat: - Zpracování, vyhodnocování a aktualizace definice cílů provozu Prostředí a projektu. - Sestavení plánu prací týmů provozu a podpory - Koordinace členů provozních a projektových týmů, přidělování úkolů vedoucím týmů provozu a podpory. - Administrativa provozu Prostředí a projektu (vytvoření pozvánky, zpracování zápisu, distribuce materiálů, atd.). - Kontrola a vyhodnocení plnění činností provozních a projektových týmů. - Koordinace aktivit s ostatními subjekty podílejícími se na realizaci, provozu a rozvoje Prostředí a Aplikace MS Průběžná analýza rizik a problémů. - Účast na pravidelných a mimořádných jednáních svolených Objednatelem, Provozovatelem Aplikace MS2014+ nebo Bezpečnostním dohledem Poradenství a konzultace Poskytovatel bude po dobu poskytování Služby provádět následující činnosti: - Odborné poradenství a podpora Objednatele a Provozovatele Aplikace MS2014+ v oblasti návrhů na změny, optimalizace a doporučení pro řízení, provozu a správu Prostředí, organizaci a řízení Služeb. - Posuzování návrhů na rozvoj a změny Prostředí s vyhodnocením jejich dopadů na Prostředí a Služby Poskytovatele a doporučení na eliminaci těchto dopadů Vytváření a správa dokumentační základny Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti Servisní smlouvy vytvářet, pravidelně aktualizovat a doplňovat provozní dokumentační základnu a to v následujícím rozsahu: - Systémová dokumentace o Popis informačního systému v rozsahu dokumentace dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. o Administrátorská dokumentace: Provozní řád - relevantní oblasti celkového Provozního řádu Aplikace MS2014+ zpracovávaného Provozovatelem Aplikace MS2014+ s důrazem na provozní postupy pro Prostředí a další oblasti, které jsou předmětem Služeb Poskytovatele. S2_P1_Katalog služeb 26/48

27 Příručka administrátora - pravidla, postupy a procesy pro provádění administrace/správy/instalace jednotlivých komponent Prostředí s důrazem na popis a časovou souslednost jednotlivých činností. Příručka pro provozní monitoring. Příručka pro bezpečnostní monitoring. Příručka pro zajištění technické podpory. Provozní deníky. - Bezpečnostní dokumentace Primárním subjektem odpovědným za zpracování bezpečnostní dokumentace je Bezpečnostní dohled. Poskytovatel se na zpracování bezpečnostní dokumentace bude podílet dle pokynů Bezpečnostní dohledu a bude zpracovávat minimálně: o Podklady pro relevantní části Bezpečnostní politiky ve vztahu k: bezpečnosti technických a programových prostředků, definici úrovní zabezpečení v technické oblasti, návrhu opatření na eliminaci rizik v technické oblasti, pravidlům pro řízení komunikací a přístupu. o Návrh pravidel a parametrů bezpečnostního monitoringu, úrovni auditování v technických a SW prostředcích. o Návrh pravidel pro segmentaci sítí a Prostředí, FW pravidla a ACL. o o Návrh parametrů a způsobu činnosti IDS/IPS systémů a sond. Relevantní části Havarijních plánů a plánů kontinuity s důrazem na: Zálohovací plán, Plán obnovy, Plán ověření dostupnosti a správnosti provedených záloh. Dokumentace ve výše uvedeném rozsahu bude Poskytovatelem připravena v první verzi ke dni zahájení běžného provozu Prostředí. Poskytovatel je povinen zajistit, že vytvářená dokumentace bude v souladu s požadavky na obsah dokumentace stanovenými v rámci podmínek požadovaných zákonem 365/2000 Sb. a navazující vyhlášky 529/2006 Sb. Dokumentační základna bude ukládána v on-line knihovně dokumentů, kterou pro účely celého systému MS2014+ provozuje a spravuje Provozovatel Aplikace MS Poskytovateli bude knihovna zpřístupněna a Provozovatel Aplikace MS2014+ zřídí určeným pracovníkům Poskytovatele potřebné účty a přístupová práva tak, aby bylo Poskytovateli umožněno bezproblémové používání knihovny v potřebném rozsahu. Pokyny pro verzování, ukládání, správu dokumentace, zásady pro tvorbu názvů dokumentů a jmenné konvence a případné další požadavky související s vytvářením a správou dokumentace v on-line centrální knihovně sdělí Objednatel Poskytovateli při zahájení poskytování Služeb dle Servisní smlouvy. Veškerá dokumentace bude vytvářena v českém jazyce (výjimky jsou povoleny u materiálů, manuálů a dalších typů dokumentů, které jsou součástí dokumentace výrobců HW a SW). Poskytovatel není oprávněn žádný dokument zveřejnit či jinak zpřístupnit třetí straně bez souhlasu Objednatele. U dokumentů zajistí Poskytovatel dodržení požadavků EU na publicitu. Poskytovatel je povinen jednotlivé dokumenty aktualizovat následovně: - Pro veškerou vytvářenou dokumentaci platí, že bude pravidelně aktualizována na měsíční bázi (1x za kalendářní měsíc). S2_P1_Katalog služeb 27/48

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávku systémové podpory stěžejních částí LAN (HW, SW) Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Podrobná cenová specifikace Díla

Podrobná cenová specifikace Díla Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Podrobná cenová specifikace Díla S1_P3_Cenová specifikace Díla 1 Hardware Dodavatel bude pro jednotlivé HW produkty kalkulovat technickou podporu v následujících parametrech:

Více

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3)

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) Příloha č. 2 Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) OZNAČENÍ SLUŽBY Název služby KL01 - Záruční servis, pravidelné služby a SLA Záruční servis, pravidelné služby a SLA VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

S1_P1_Technická specifikace díla 189

S1_P1_Technická specifikace díla 189 S1_P1_Technická specifikace díla 189 Strana 1 1. PREAMBULE... 4 1.1. Požadovaný přístup k návrhu komponent... 4 1.2. Lokality systému... 4 2. SYSTÉMOVÉ SLUŽBY... 6 2.1. Databázové služby... 6 2.2. Webové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

1. Aplikační architektura

1. Aplikační architektura 1. Aplikační architektura Kapitola popisuje s použitím typové architektury požadavky na architekturu aplikace. Cílem standardizace v této oblasti je optimalizace využití zdrojů, snížení nákladů na provoz

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 15. července 2015 Č.j. 2015/078794/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série Zadavatel níže

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET úsek Košutka

Smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET úsek Košutka SMLOUVA na dodávku komunikační infrastruktury optických vláken a poskytování servisní podpory (Dohoda o SLA) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 269 odst. 2 za použití ustanovení 409

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GBYAR Smlouva na zhotovení Auditu bezpečnosti IT Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB jmo J?.Vv\K0; tl-ssky (CR AJ - KRAJSKY ÚŘAD ') ív-ii.cíivy (DODATKU) KUI1SP00QHXV2 O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Technická specifikace úrovně služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému vybavení (dále také jen Dohoda, LA, Podmínky technické podpory nebo jen Podmínky) Příloha

Více

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy poskytovatele: SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP kterou uzavřely podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní: Zajištění správy a rozvoje informačního systému Základní Registr

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 10. července 2015 Č.j. 2015/076951/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série Zadavatel níže

Více

Číslo smlouvy: [xxx] Smluvní strany:

Číslo smlouvy: [xxx] Smluvní strany: S M L O U VA O Z H O T O V E N Í A D O D ÁV C E J Í Z D E N KO V ÝC H A U TO M AT Ů A P O S K Y T O VÁ N Í S O U V I S E J Í C Í C H S L U Ž E B Číslo smlouvy: [xxx] Smluvní strany: Dopravní podnik hl.

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující:

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven?

Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Zákon o kybernetické bezpečnosti: kdo je připraven? Pavel Minařík minarik@invea.com Dobrá praxe v IT Ochrana sítě na perimetru Separace do VLAN Antiviry na koncových stancích Striktní oddělení LAN/DMZ

Více

BEZPEČNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB

BEZPEČNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB BEZPEČNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB ICT Day - Bezpečnost kyberprostoru Marcel Procházka Head of Business Development & Strategy 29. května 2012 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Str. 2 Pravidla systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Ostrava, srpen 2012 Zpracoval: Odbor financí a rozpočtu

Více

Příloha č. 1 Specifikace služeb, provozních a SLA parametrů. ve znění II. opatření k nápravě ze dne 27. srpna Strana 1/62

Příloha č. 1 Specifikace služeb, provozních a SLA parametrů. ve znění II. opatření k nápravě ze dne 27. srpna Strana 1/62 Příloha č. 1 Specifikace služeb, provozních a SLA parametrů ve znění II. opatření k nápravě ze dne 27. srpna 2013 Strana 1/62 Obsah 1 Služba 1 Služby datových center... 5 1.1 Popis služby... 5 1.1.1 Služby

Více

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Flow monitoring a NBA: Kdy, kde, jak a proč? Petr Špringl springl@invea.cz

Flow monitoring a NBA: Kdy, kde, jak a proč? Petr Špringl springl@invea.cz Flow monitoring a NBA: Kdy, kde, jak a proč? Petr Špringl springl@invea.cz Čím se zabýváme? Monitoring sítě správa, optimalizace, troubleshooting Máte přehled o síťových komunikacích nejen do Internetu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA IIINTEGR.OV,ANÝ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí r: VESELí 1::1 NAD MORAVOU Smlouva o servisní a technické podpoře číslo DSj0024j2015jKT SMLOUVA o servisní a technické podpoře číslo DS/0024/2015/KT uzavřená

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day. Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment

Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day. Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment Jan Slezák, Zdeněk Dutý 9.11.2011 Oracle Day Využití SW a HW technologií Oracle v projektu ISZR a potenciál pro egoverment Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

Nové technologie pro tísňové volání a operační řízení základních složek IZS

Nové technologie pro tísňové volání a operační řízení základních složek IZS Nové technologie pro tísňové volání a operační řízení základních složek IZS plk. Ing. Luděk Prudil MV GŘ HZS ČR (věcný gestor programu IS IZS) Ing. František Štefan ředitel projektůčp OZ ITC služby PROJEKT

Více

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK 15 let na straně Dodavatele (AutoCont CZ) Implementace SD v holdingu Synot ( krabicové řešení pro standardní podporu ICT) Implementace SD pro 70x Tesco stores v Polsku (podpora

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČO:

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Obsah VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz.

Obsah VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 27.9.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva )

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva ) Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo pro část B. Propagační předměty Název zhotovitele: Sídlo: Jednající: IČ: DIČ: Bankovní spojení: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Smlouva o dodávce softwaru

Smlouva o dodávce softwaru PPR-16384-130/ČJ-2011-0099EC Smlouva o dodávce softwaru uzavřena dle 269 odst. 2 z. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění mezi Zadavatel: Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA se sídlem:

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Servisní smlouva. na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Servisní smlouva. na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Servisní smlouva na zajišťování základního servisního zabezpečení optických kabelů v datové síti LAN Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, uzavřená podle 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/91

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 17/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Nejedná se o zadávací řízení podle Zákona o veřejných zakázkách! Obec Hořičky Obecní úřad Hořičky 4, Hořičky 552 05 Výzva k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Technický

Více

Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost?

Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost? Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost? Ing. Jan Dienstbier 22. 3. 2016 Proč kybernetická bezpečnost? zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU VČETNĚ REFERENČNÍ SPOTŘEBY A REFERENČNÍCH NÁKLADŮ... 2 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... 4 PŘÍLOHA Č. 3: CENA A JEJÍ ÚHRADA... 6 PŘÍLOHA Č. 4: HARMONOGRAM

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 29.8.2013 PID: MFCR3XJSQU Č. j.: MF-71238/2013/23-2302/D Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

Specifikace technické podpory

Specifikace technické podpory Příloha 2 Specifikace technické podpory Obsah 1. Technická podpora... 2 2. Procesy komunikace v rámci servisní podpory... 3 3. Komponenty technické podpory... 6 4. Další požadavky... 7 1. Technická podpora

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Efektivní řízení rizik ISMS. Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s.

Efektivní řízení rizik ISMS. Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s. Efektivní řízení rizik ISMS Luděk Novák, Petr Svojanovský ANECT a.s. Obsah Proč řízení rizik ICT? Základní prvky řízení rizik ICT Příklady ohodnocení Potřeby řízení rizik ICT Registr rizik ICT Závěr Motto:

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky. č.: 249/12/OCN. Rozšíření a doplnění technických prostředků střežení na skladech ČEPRO, a.s.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky. č.: 249/12/OCN. Rozšíření a doplnění technických prostředků střežení na skladech ČEPRO, a.s. Zadávací dokumentace veřejné zakázky č.: 249/12/OCN k podlimitní veřejné zakázce na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení Rozšíření

Více

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu: 1.0 Datum: 23.01.2015 Informace o dokumentu Název dokumentu: Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172

Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 K č. j. 1011/2012 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb" strana: 1 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 1. Informace o provozu Datové a hlasové služby, které budou na základě tohoto výběrového řízení

Více

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Technická specifikace C Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent včetně akceptačních podmínek. a Elektronické workflow č. parametr / požadavek

Více

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie Jiří Tobola INVEA-TECH INVEA-TECH Český výrobce řešení FlowMon pro monitorování a bezpečnost síťového provozu Desítky referencí na českém

Více