Zadávací dokumentace. Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy"

Transkript

1 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Zadávací dokumentace Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy Název zadavatele: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa zadavatele: Příčná 1108, Ostrava-Poruba, IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Pavel Chrenka, ředitel Telefon/fax: / Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jiří Lang Telefon/fax: / Mobil: Zadávací dokumentace tvoří přílohu: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ze dne 2. listopadu I. Popis předmětu zakázky Ke klíčovým aktivitám projektu patří výjezd studentů do anglicky (VB) a německy mluvící země (Německo). Předmětem veřejné zakázky je zajištění krátkodobé jazykové stáže, tj. dopravy do místa určení, zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, pojištění a zajištění průvodce. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle místa pobytu na dvě části. Poskytovatel služeb se může přihlásit do jedné samostatné části, nebo do obou částí veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky bude mít svého vybraného uchazeče. V případě, že se uchazeč účastní obou částí, předkládá pouze jedinou nabídku, která bude splňovat požadavky tohoto zadávacího řízení pro obě místa pobytu.

2 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK S vybraným uchazečem za část 1 (VB) a část 2 (Německo), jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude do konce ledna 2010 uzavřena smlouva. Po dobu trvání uzavřené smlouvy nesmí jednotkové ceny v roce 2010 za zajištěné služby překročit ceny uvedené v nabídce uchazeče v zadávacím řízení. II. Specifikace zakázky Část 1. Zajištění krátkodobé jazykové stáže do Velké Británie Londýn a okolí, tj. cesta tam i zpět,ubytování, stravování, prohlídka pamětihodností s průvodcem - maximálně očekávaný počet účastníků 38 žáků + 5 osob pedagogického dozoru po dobu 7 dnů v termínu: březen 2010 Část 2. Zajištění krátkodobé jazykové stáže do Německa Mnichov a Norimberk, tj. cesta tam i zpět, ubytování, stravování, prohlídka pamětihodností s průvodcem maximálně očekávaný počet účastníků 12 žáků + 2 osoby pedagogického dozoru po dobu 7 dnů v termínu: březen 2010 Požadavky na dopravu, ubytovací zařízení a stravování jsou stejné pro obě části 1. i Požadavky na dopravu: autobus, resp. nízkokapacitní autobus s klimatizací - pro část žáků + 5 osob pedag. dozoru do Londýna a okolí - pro část žáků + 2 osoby pedag. dozoru do Mnichova a Norimberka 2. Požadavky na ubytovací zařízení a stravování: Zajištění ubytování pro všechny účastníky zájezdu v jedné ubytovací budově Neobsazené lůžko se neúčtuje Pokoje jsou vybaveny soc. zařízením V případě zajištění ubytování v rodinách je předchozí bod irelevantní V případě ubytování žáků v rodinách zajistit pro členy pedag. dozoru ubytování hotelového typu v dosahu Ubytovací zařízení do 30 minut cesty veřejnou dopravou od Londýna nebo Mnichova a Norimberka Požadovaný standard pro stravování: 3 x denně stravování možnost výběru - i vegetariánské stravy, případně stravy při zdravotním omezení (např. alergie) 3. Požadavek na zajištění průvodce:. průvodce by měl po dohodě s pedag. dozorem stanovit program pobytu s návštěvou pamětihodností, případně návštěvu střední školy v místě pobytu

3 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Uchazeč předloží v rámci své nabídky aktuální ceník poskytovaných služeb (v tištěné podobě a v elektronické podobě nebo odkazem na web stránku). Pobyty je možno z finančních důvodů krátit. III. Předpokládaná maximální hodnota zakázky v Kč: ,- Kč bez DPH pro 1. část (38 žáků + 5 osob doprovod) ,- Kč bez DPH pro 2. část (12 žáků + 2 osoby doprovod) celkem: ,- Kč bez DPH, DPH v Kč ,- IV. Zadávací lhůta (vázanost nabídky): Doba plnění (účinnosti smlouvy): smlouva na rok 2010, zájezdy se uskuteční v březnu 2010 V. Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek: a) Hodnoticí kritéria Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti a dalších kritérií (viz níže). Nabídky budou hodnoceny odděleně za každou část dle kritérií hodnocení a jim přidělených vah, která jsou pro obě části veřejné zakázky shodná, a to konkrétně následujícím způsobem: Pořadí Kritérium Váha kritéria 1. Nabídková cena v Kč bez DPH 60 % 2. Zajištění autobusu jen pro cílovou skupinu 20 % 3. Úroveň ubytovacího a stravovacího zařízení 10 % 4. Doplňkové služby (průvodce, pojištění účastníků, návštěva střední školy) 10 % b) Způsob hodnocení nabídek 1. Nabídková cena (bez DPH) Nejnižší celková cena x 60 % celková cena hodnocené nabídky

4 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK 2. Zajištění autobusu není možno zajistit autobus, ale jiný druh dopravy (vlak) 2 body doprava busem, ale není možno zajistit, aby účastníky zájezdu byla pouze skupina naší školy 4 body doprava busem, ale není možno zajistit, aby účastníky zájezdu byla pouze skupina naší školy, autobus celou dobu pobytu k dispozici 6 bodů je možno zajistit dopravu busem tak, aby účastníky zájezdu byla pouze skupina naší školy, autobus celou dobu pobytu k dispozici 10 bodů Počet bodů x 20 % Nejvyšší počet bodů 3. Úroveň ubytovacího a stravovacího zařízení ubytování v ubytovacím zařízení po více žácích, soc. zařízení společné chodba, stravování v blízkosti ubytování, ubytování ped. dozoru za stejných podmínek 2 body ubytování v ubytovacím zařízení po 2 žácích, soc. zařízení společné chodba, stravování v místě ubytování, ubytování ped. dozoru za stejných podmínek 4 body ubytování v rodině pro dva žáky, snídaně a teplá večeře v rodině, obědový balíček s sebou, ubyt. ped. dozoru za stejných podmínek, rodina zajistí dopravu žáka i ped. dozoru na místo a z místa dohodnutého srazu 8 bodů ubytování v rodině pro dva a více žáků, snídaně a teplá večeře v rodině, obědový balíček s sebou, ubyt. ped. dozoru v ubytovacím zařízení po1-2 osobách včetně soc. zařízení, stravování v místě ubytování snídaně a teplá večeře, obědový balíček, rodina zajistí dopravu žáka na místo a z místa dohodnutého srazu 10 bodů

5 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Počet bodů x 10 % Nejvyšší počet bodů 4. Doplňkové služby zajištění jen pojištění zajištění pojištění a průvodce zajištění pojištění, průvodce, návštěvy střední školy 2 body 5 bodů 10 bodů Počet bodů x 10 % Nejvyšší počet bodů Procentuální hodnocení dílčích kritérií bude sečteno, vybrána bude nabídka s nejvyšším počtem procent. VI.Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele 1. Základní kvalifikační předpoklady: Čestné prohlášení (viz příloha č.3) dodavatele prokazující základní kvalifikační předpoklady dodavatele podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb. podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, kterým dodavatel stvrzuje: a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý

6 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu navrhovatele dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucena zpráva podle zvláštních právních předpisů. e) že není v likvidaci; f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; a i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 2. Profesní kvalifikační předpoklady: výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky dle této výzvy předloženy. ověřená kopie oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, ( např.výpis ze živnostenského rejstříku). Forma splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění profesní kvalifikace doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů. Výpis z obchodního rejstříku, či jiné

7 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK obdobné evidence nesmí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky dle této výzvy předloženy. VII.Místo dodání/převzetí nabídky: Poštou na adresu SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, PSČ V případě osobního předání na sekretariátu školy ve stejném objektu v pracovních dnech mezi 8-14 hodinou. Nabídka bude doručena v písemné podobě (originál+kopie) a dále na elektronickém nosiči v zalepené obálce s názvem Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK, část 1. nebo část 2. nebo část 1. a část 2. Na obálce bude nápis NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možno poslat oznámení o výsledku zadávacího řízení. Nabídka musí být opatřena krycím listem viz příloha č.1 této zadávací dokumentace VIII.Požadavek na písemnou formu, obsah a specifické náležitosti nabídky: 1. Komplexní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále (označeném ORIGINÁL ) a jedné kopii (označené KOPIE ). Originál i kopie budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. Bude přiložena komplexní nabídka na elektronickém nosiči. 2. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (viz příloha č. 2), z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. 3. Uchazeč sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí a použije krycí list (viz příloha č. 1). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí: 1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1) 2. Obsah 3. Identifikace uchazeče (Obchodní firma; Sídlo; Kontaktní osoby; Kontaktní adresa; Telefon; Elektronická adresa, případně fax; IČ, DIČ; Jméno statutárního orgánu.)

8 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK 4. Doložení profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče včetně dokladu o pojištění proti úpadku 5. Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. 53 (viz příloha č. 3) 6. Cenová nabídka za jednotlivé složky služby uvedené v článku II., tj. doprava, ubytování, stravování, průvodce, zajištění partnerské školy, pojištění účastníků podle ceny za jednotlivou službu v Kč bez a s DPH 7. Aktuální ceník služeb jednou z uvedených forem: - odkaz na ceník dodavatele na webových stránkách - odkaz na ceník dodavatele v elektronické podobě nebo - odkaz na ceník dodavatele v listinné podobě 8. Návrh smlouvy - v listinné podobě podepsaný oprávněnou osobou 9. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že bude vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (viz příloha č. 2) 4. Způsob zpracování nabídkové ceny 1. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. 2. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Vyloučení uchazeče Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud: nebude jeho nabídka úplná neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů nabídka nebude doručena do stanovené lhůty nabídka bude obsahovat variantní řešení IX. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě bude vybraný uchazeč zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). X. Další podmínky 1.Návrh smlouvy 1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli jediný návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky.

9 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK 2. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná. 4. Požadavky na strukturu smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem: Předmět smlouvy Základní práva a povinnosti stran Doba a místo plnění Úplata Ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, mlčenlivosti, povinnosti uchovávat doklady související se zakázkou a umožnit přístup k nim) Smluvní pokuta V rámci pojištění bude zahrnuto i pojištění proti stornu pro případ, že se jazykové stáže nezúčastní stanovený počet účastníků (některý z účastníků na poslední chvíli onemocní). Trvání smlouvy Závěrečná ustanovení 2.Obchodní a platební podmínky 1. Termín uskutečnění zájezdu březen 2010 část 1. i část Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 3. Faktura bude obsahovat vyúčtování odebraných služeb. Fakturovaná částka bude členěna dle bodu II. zadávací dokumentace a bude odpovídat počtu realizovaných ubytovacích, stravovacích a dalších služeb. Na faktuře bude uveden počet účastníků. 4. Dodavatel vyhotoví fakturu se splatností minimálně 45 kalendářních dní. Faktura bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele. 5. Ve smlouvě bude stanoveno právo zadavatele požadovat úhradu smluvní pokuty v případě prodlení plnění dle smlouvy, a to ve výši 0,1% z celkové částky zakázky denně a taktéž v případě změny podmínek ubytování, stravování apod. 6.V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě se dodavatel zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 3.Zadavatel si vyhrazuje právo: 1. nevracet podané nabídky 2. vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným v zadávacích podmínkách 3. nepřipouštět varianty nabídky v souladu s ustanovením 70 zákona o veřejných zakázkách 4. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob, na webu apod. 5. odmítnout všechny předložené nabídky 6. zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 7. vyřadit nabídky s vyšší cenou než je předpokládaná hodnota zakázky - viz bod III. zadávací dokumentace. XI. Publicita:

10 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla publicity OPVK, tj. umožnit doprovodným osobám umístit do autobusu loga projektu a dále opatřit veškeré písemnosti logy projektu viz záhlaví tohoto dokumentu a větou Tento projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR. Přílohy 1 Krycí list nabídky 2 Prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 1 Krycí list nabídky 1. Veřejná zakázka Název: Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace IČ zadavatele: Sídlo zadavatele: Příčná 1108, Ostrava-Poruba, PSČ Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jiří Lang, zástupce ředitele, manažer projektu 3. Uchazeč Název/obchodní firma: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Bankovní spojení: Tel./fax: Kontaktní osoba: Tel./fax: 4. Nabídková cena

11 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Nabídková cena v Kč bez DPH DPH Celková nabídková cena v Kč vč. DPH 5. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Titul, jméno, příjmení: Funkce: Podpis oprávněné osoby:

12 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Příloha č. 2 Prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace Já, níže podepsaný(á)... nar.... (titul, jméno a příjmení) jakožto... (např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky, zahraniční, právnická osoba apod.) dodavatele - společnosti... (obchodní firma, společnost) tímto čestně prohlašuji, že dodavatel respektuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, nečiní k nim žádné výhrady a považuje je za závazné pro případné uzavření smlouvy se zadavatelem. Dodavatel dále prohlašuje, že je vázán obsahem své nabídky do zadávacího řízení Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK po celou dobu zadávací lhůty stanovené v zadávací dokumentaci. V dne.... podpis

13 Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Já, níže podepsaný(á)... nar.... (titul, jméno a příjmení) jakožto... (např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky, zahraniční, právnická osoba apod.) uchazeče - společnosti... (obchodní firma, společnost) tímto čestně prohlašuji, že: - nikdo ze členů statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; - nikdo ze členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; - uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; - vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; - uchazeč není v likvidaci; - uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; - uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. - V dne..... podpis

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce č. C151221. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce č. C151221. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. C151221 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Pardubický kraj, Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 Obsah 1. Zadávací řízení 3 2.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Název: Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu IČO: 00577260 DIČ: Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více