Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1

2 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací a oběh účetních dokladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Tato směrnice a dle ní realizovaný oběh dokladů tak vytvářejí předpoklady pro dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, jeho průkaznost, správnost a úplnost. Dodržování uvedeného oběhu účetních dokladů vytváří předpoklady pro kontrolovatelný, plynulý a zároveň rychlý oběh dokladů se zaúčtováním těchto dokladů do správného účetního období. Kontrolou účetních dokladů v rámci jejich oběhu se zároveň odstraňují případné chyby a nedostatky dokladů, či operací, které tyto zachycují. 2. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Při oběhu účetních dokladů musí být zabezpečeno správnost nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací, ověřování a přezkušování účetních dokladů před jejich zaúčtováním, proúčtování účetních dokladů do správného účetního období. 2.1 Správnost nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací Nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále je pravomoc a odpovědnost zaměstnanců upravena Organizačním řádem Městského úřadu a ostatními právními předpisy města. Každá hospodářská a účetní operace musí být řádně zdokladována a to v souladu se schváleným rozpočtem města. Zaměstnanci, uvedeni v příloze č. 3, této směrnice, jsou odpovědni za jednotlivé paragrafy a položky rozpočtu města a spolu se zaměstnanci finančního odboru se podílejí na pravidelné čtvrtletní inventuře účtů. Jsou oprávněni a povinni potvrdit všechny doklady týkající se předmětné hospodářské a účetní operace. 2

3 Každý odpovědný zaměstnanec je povinen zajistit správnost, úplnost a včasnost provedení hospodářských a účetních operací a předat doklady k realizaci i zúčtování finančnímu odboru v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo k prodlení. K nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací jsou určeni zaměstnanci zařazení na pracovních místech uvedených v příloze č. 4, této směrnice. Tito vedoucí zaměstnanci mohou písemně zmocnit další zaměstnance k nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací. Pověření nebo zmocnění zaměstnanci nemohou svoje oprávnění přenášet na další osoby. Mohou tak učinit pouze na dobu své nepřítomnosti za zaměstnance pověřené zastupováním. Jsou osobně odpovědni za uzavření hospodářských a účetních operací ve prospěch města a za správnost a úplnost údajů v dokladech, které prokazují uskutečnění hospodářských a účetních operací. Rovněž jsou povinni kontrolovat plnění jimi nařízených nebo schválených operací. Za správnost hospodářských a účetních operací odpovídá vždy ten zaměstnanec, který tuto operaci nařídil nebo schválil. 2.2 Ověřování a přezkušování účetních dokladů před jejich zaúčtováním Ověřování formální správnosti účetních dokladů Ověřování formální správnosti účetních dokladů provádějí zaměstnanci finančního odboru. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokladuje a prokazuje jednotlivé účetní případy zachycené v systému pro vedení účetnictví GORDIC UCR. Tyto účetní doklady musí v souladu s 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obsahovat tyto náležitosti označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci a ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (zaměstnanec, který nařizuje a schvaluje) a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (účetní). Dále musí doklad obsahovat náležitosti dle jednotlivých typů těchto dokladů a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tyto doklady blíže upravuje směrnice k Dani z přidané hodnoty. Formální správnost v sobě zahrnuje kontrolu oprávněnosti osob, které nařídily nebo schválily operace podchycené účetním dokladem. Formální přezkušování správnosti v sobě zahrnuje i kontrolu náležitosti účetních dokladů. Jednotliví vedoucí zodpovídají za platnost těchto smluv a jejich případnou aktualizaci. 3

4 Ověří-li odpovědný zaměstnanec finančního odboru, že účetní doklad splňuje požadovanou formální správnost, úplnost a přípustnost po účetní stránce, stvrdí jej svým podpisem dle podpisového řádu Ověřování věcné správnosti účetních dokladů Ověřování věcné správnosti provádějí zaměstnanci odpovídající za jednotlivé paragrafy a položky rozpočtu města, uvedené v příloze č. 3, této směrnice, ke kterým se hospodářské a účetní operace vztahují. Ověřuje se soulad údajů se skutečností zejména správnost uvedené částky (kalkulace) se sjednanými smluvními podmínkami, včetně výpočtu, kompletnost dodávek, jakost odebraných (nasmlouvaných) služeb, správnost popisu operace a období, dodací podmínky, ověření shody s předem vystavenou objednávkou, kupní smlouvou apod. Ověření věcné správnosti stvrdí odpovědný zaměstnanec na dokladu svým podpisem a pro správné zaúčtování vyznačí na dokladu paragraf a položku rozpočtu (popř. další bližší specifikaci), ke které se hospodářské a účetní operace vztahují. Finanční odbor může po dohodě s vedoucím odboru paragraf a položku změnit, pokud její obsahová náplň neodpovídá dané hospodářské nebo účetní operaci. Podpisové vzory jsou uvedeny v příloze č. 2, této směrnice. Zaměstnanci věcně ověřující hospodářskou a účetní operaci na účetním dokladu nejsou přímo dotčeni osobní odpovědností za jejich uskutečnění (pokud tyto operace sami nenařídili či neschválili), ale odpovídají za správnost ověřovaných údajů. Pokud zjistí zaměstnanec odpovědný za věcné ověřování hospodářských a účetních operací nesrovnalosti, je povinen o tom uvědomit zaměstnance, který operaci nařídil či schválil, pro sjednání nápravy. Pokud zjistí zaměstnanec odpovědný za věcné ověřování hospodářských a účetních operací, že financování hospodářské operace nebylo kryto rozpočtem, vyvolá jednání o rozpočtové změně Schvalování účetních dokladů Konečné schvalování účetních dokladů provádí místostarosta města. 3. ÚČETNÍ DOKLADY Základními účetními doklady (prvotními záznamy) jsou zejména: smlouva; objednávka; dodavatelská faktura (dobropis); odběratelská faktura (dobropis); příjmový a výdajový pokladní doklad; 4

5 šek; výpis z bankovního účtu; výpis z úvěrového účtu; protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání; protokol o převodu majetku; protokol o likvidaci majetku; cestovní příkaz; měsíční výkaz o odparované a neodpracované době a výdělku (kontrolní lístek); formulář mimořádné zálohy apod. 3.1 Smlouvy Před podpisem smlouvy se provádí připomínkové řízení. Připomínkového řízení se účastní vedoucí odborů, tajemník, starosta, místostarosta a předseda kontrolního výboru. Připomínkové řízení se provádí elektronickou poštou a provádí ho tajemník městského úřadu. Evidenci uzavřených smluv vede tajemník městského úřadu. Seznam smluv je umístěn na společném serveru místní sítě. Jednotliví vedoucí odborů zodpovídají za platnost těchto smluv a za jejich případnou aktualizaci. 3.2 Objednávky Objednávky vystavují příslušní vedoucí odborů, vrchní strážník městské policie, vedoucí organizačních složek a velitel JSDHO. Vedoucí finančního odboru svou parafou stvrzuje správnost paragrafu a položky rozpočtu uvedené na objednávce. Objednávky kontroluje a schvaluje místostarosta (popř. starosta). Evidence objednávek je vedena na podatelně městského úřadu. 3.3 Dodavatelské faktury Dodavatelské faktury jsou po doručení na podatelně označeny datem, kdy byly doručeny a dále jsou evidovány v knize došlých faktur na finančním odboru. Po doplnění průvodkou k likvidaci jsou postoupeny ke schvalování. Úhrady faktur provádí finanční odbor podle data splatnosti. Jejich proplacení elektronicky zadá do programu došlých faktur. 3.4 Odběratelské faktury Odběratelské faktury vystavuje finanční odbor na základě předaných podkladů k fakturaci. Eviduje je v knize odeslaných faktur, kde taktéž elektronicky zadá proplacení faktury. 3.5 Pokladní doklady Oběh pokladních dokladů se řídí Pokladním řádem. 3.6 Šeky Šeky vystavuje oprávněný zaměstnanec a schvalují jej pověřené osoby s dispozičním právem dle smluv s bankovními ústavy. Podpisové vzory jsou součástí smluv o bankovních službách a jsou uloženy na finančním odboru. 3.7 Výpisy z bankovních účtů Finanční operace na bankovních účtech, včetně výpisů z těchto účtů, provádí zaměstnanci finančního odboru; schvalují je osoby s dispozičním právem dle smluv s bankovními ústavy. 5

6 Podpisové vzory jsou součástí smluv o bankovních službách a jsou uloženy na finančním odboru. 3.8 Výpisy z úvěrových účtů Finanční operace na bankovních úvěrech, včetně výpisů z těchto účtů, provádí zaměstnanci finančního odboru; schvalují je osoby s dispozičním právem dle smluv s bankovními ústavy. Podpisové vzory jsou součástí smluv o bankovních službách a jsou uloženy na finančním odboru. 3.9 Protokoly o zařazení majetku do užívání Materiál v pořizovací hodnotě do Kč, jehož životnost (popř. použitelnost) přesahuje jeden rok je evidován na finančním odboru v programu pro evidenci majetku, stejně jako drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě od Kč do Kč. Protokol o jeho zařazení do majetku vystavuje příslušný zaměstnanec dle přílohy č. 4, této směrnice. U dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad Kč vystavuje protokol o zařazení do majetku vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města, stejně jako u investičních akcí, který je také evidován na finančním odboru v programu pro evidenci majetku Protokoly o převodu majetku Protokol o převodu majetku vystavuje vždy příslušný vedoucí předávající majetek a schvaluje jej vedoucí odboru přejímající majetek na svůj odbor Protokoly o návrhu na vyřazení majetku Protokoly o návrhu na vyřazení majetku vystavují příslušní vedoucí při inventarizaci majetku a postupují je dílčí inventarizační komisi. Ta je postoupí hlavní inventarizační komisi, která je po schválení postoupí likvidační komisi. Ta je předá k rozhodnutí o způsobu likvidace likvidační komisi, která předloží materiály k projednání Zastupitelstvu města. Blíže řeší Směrnice k inventarizaci majetku a závazků Cestovní příkazy Pro cestovní příkazy se používají závazné tiskopisy, uložené na finančním odboru. Pracovní cestu nařizuje příslušný přímý nadřízený. Vedoucí finančního odboru zodpovídá za správnost vyplnění formuláře a za výpočet cestovních náhrad Měsíční výkaz o odpracované a neodpracované době a výdělku Veškeré podklady ke mzdám, včetně kontrolních lístků se zaznamenanou docházkou, kontrolují přímí nadřízení. Ti na kontrolním lístku sledují a podpisem schvaluji vykázanou pracovní dobu a dobu nepřítomnosti. Tyto podklady předávají první pracovní den následujícího měsíce personalistce města. Ta je po kontrole a zpracování předkládá k likvidaci mezd na finanční odbor. Každý přímý nadřízený plně zodpovídá za správnost vyhotovených dokladů. Dle zákoníku práce se mzda vyplácí v pracovní době a na pracovišti, pokud se nedohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem jinak. Výplatním termínem je 10. kalendářní den měsíce. Připadá-li tento den na sobotu nebo neděli, je výplatním dnem pátek tomuto termínu předcházející Formuláře mimořádné zálohy Mimořádné zálohy je možno poskytnout pouze v odůvodněných případech, na základě doporučení přímého nadřízeného. 6

7 4. ÚSCHOVA ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklady za kalendářní rok jsou, po sestavení roční účetní závěrky a uzavřeném přezkumu hospodaření města, vždy nejdéle do 30. června následujícího roku předány do spisovny finančního odboru. Úschovu účetních dokladů řeší samostatná směrnice Spisový a skartační řád. 5. PODPISOVÉ VZORY Podpisové vzory jsou součástí přílohy č. 2, této směrnice. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 Postupy uvedené v této směrnici jsou závazné pro všechny zaměstnance Města Stráž pod Ralskem. 6.2 Tato směrnice pro oběh účetních dokladů ruší směrnici pro oběh účetních dokladů ze dne ÚČINNOST SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍH DOKLADŮ Účinnost této směrnice je 1. února Ve Stráži pod Ralskem dne. Přílohy: Příloha č. 1 Pokladní řád Příloha č. 2 Podpisový řád Příloha č. 3 Přehled zaměstnanců odpovídající za položky rozpočtu Příloha č. 4 Přehled zaměstnanců s kompetencemi nařizovat, schvalovat a ověřovat věcnou správnost hospodářských a účetních operací Příloha č. 5 Formuláře 7 Bc. Věra Reslová starostka města

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ÚČTOVÁNÍ A INVENTARIZACE V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 Název směrnice: Hospodaření a účtování v ČVS Schváleno: Správní

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více